РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
MFS
Karpo{ II bb, P.fah 464 - 1000 Skopje, Rепублика Makedonija
VTOR UPISEN ROK
UPIS NA NOVI STUDENTI NA MA[INSKIOT FAKULTET VO SKOPJE
Upisot na novi studenti na Ma{inskiot fakultet se vr{i soglasno odredbite vo Konkursot
za zapi{uvawe studenti na dodiplomski studii na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje.
Pravo na zapi{uvawe na dodiplomski studii imaat kandidati so zavr{eno ~etirigodi{no
sredno obrazovanie, vo sredni u~ili{ta verificirani od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka.
Upisot na novite studenti na Fakultetot se vr{i vrz osnova na uspehot postignat vo
srednoto obrazovanie. Predhodna proverka na kompetenciite, dopolnitelno testirawe, na
kandidatite za upis ne e predvideno.
Vrednuvaweto na uspehot na kandidatite se izrazuva vo poeni. Kandidatite mo`e da
osvojat najmnogu 100 poeni, i toa: 60 poeni od op{tiot uspeh od site predmeti i 40 poeni od
uspehot postignat na dr`avnata matura.
Bodiraweto od op{tiot uspeh, e identi~no vo site upisni rokovi i za site kategorii
kandidati i se vr{i na sledniot na~in: se sobiraat site ocenki {to se vneseni vo svidetelstvata
od site godini, dobieniot zbir se deli so brojot na ocenkite i vaka dobieniot sreden uspeh se
mno`i so 12. Po ovaa osnova mo`e da se dobijat najmnogu 60 poeni.
Bodiraweto od uspehot od dr`avnata matura se vr{i na sledniot na~in:
Ocenkite od eksternite predmeti se mno`at so koeficient 2. Vaka dobieniot proizvod se
koregira so percentilniot rang na kandidatot za sekoj predmet poedinne~no. Po ovaa osnova
mo`at da se dobijat najmnogu 10 poeni za sekoj predmet poedine~no, odnosno najmnogu 20 poeni za
dvata eksterni predmeti.
Ocenkite od sekoj od soodvetnite interni predmeti koi se polagaat na dr`avnata matura
se mno`at so koeficient 1,6. Po ovaa osnova mo`at da se dobijat najmnogu 8 poeni za sekoj predmet
poedine~no, odnosno najmnogu 16 poeni za dvata interni predmeti.
Zna~ajnite eksterni i interni predmeti, vrz osnova na koi }e se vr{i bodirawe, se isti za
site studiski programi - nasoki.
Ocenkata dobiena na proektnata zada~a se mno`i so koeficient 0,8. Po ovaa osnova mo`at
da se dobijat najmnogu 4 poeni.
Vkupniot uspeh od dr`avnata matura mo`e da donese najmnogu 40 poeni.
Za kandidatite koi srednoto obrazovanie go zavr{ile vo predhodnite u~ebni godini, pred
u~ebnata 2007/08 godina i ne polagale dr`avna matura, bodiraweto se vr{i spored: op{tiot
uspeh od site predmeti u~estvuva so 60 popeni i uspehot postignat po dvata zna~ajni predmeti
so 40 poeni.
Bodiraweto na uspehot od dvata zna~ajni premeti se vr{i na sledniot na~in: zbirot od
ocenkite za dvata zna~ajni predmeti se deli so brojot na ocenkite (nezavisno kolku godini
predmetot se slu{al) i vaka dobieniot sreden uspeh, za sekoj predmet poodelno, se mno`i so 4. Po
ovaa osnova mo`e da se dobijat najmnogu 20 poeni za eden predmet, odnosno vkupno 40 poeni za
dvata premeti.
Zna~ajnite predmeti od srednoto obrazovanie, vrz osnova na koi }e se vr{i bodirawe, se
isti za site studiski programi - nasoki.
Prviot zna~aen predmet e zadol`itelen, toa e predmetot matematika.
Vtoriot zna~aen predmet e izboren, kandidatot go izbira od predmetite: fizika, tehni~ka
mehanika, ma{inski elementi so mehanika, informatika.
Dokolku vo prviot upisen rok pri rangiraweto na krajot na listata na primenite
kandidati ima pove}e kandidati so ednakov broj poeni (najmnogu 5), se zapi{uvaat site vakvi
kandidati, so toa {to vo vtoriot upisen rok }e bidat objaveni tolku mesta pomalku.
Ako brojot na vakvite kandidati e pogolem od 5, toga{ ovie kandidati se rangiraa spored
dopolnitelni kriteriumi: soodvetnosta na izrabotenata proektna zada~a pri polagaweto na
dr`avnata matura, osvoeni nagradi na republi~ki i me|unarodni natprevari, ~lenovi na sportski
reprezentacii na RM, dobieni sertifikati za poznavawe na stranski jazici na povisoko nivo i sl.
Vo vtoriot i vo tretiot upisen rok, na studiskite programi na koi {to ostanale slobodni
mesta za zapi{uvawe, pravo da konkuriraat }e imaat i kandidati koi polagale u~ili{na matura.
Ocenkite od sekoj od internite predmeti koi se polagaat na dr`avnata matura se mno`at
so koeficient 1,6 za predmetot koj e soodveten, odnosno so koeficient 1 za nesoodveten
predmet. Vaka dobienite proizvodi se sobiraat.
Skopje, 26.08.2010 godina
VTOR UPISEN ROK
1
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
MFS
Karpo{ II bb, P.fah 464 - 1000 Skopje, Rепублика Makedonija
VTOR UPISEN ROK
MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE
ROKOVI ZA PRIJAVUVAWE I ZAPI[UVAWE vo VTOR UPISEN ROK
PRIJAVUVAWETO se vr{i na: 2(~etvrtok) i 3(petok) septemvri 2010 godina
OBJAVUVAWE NA REZULTATITE OD USPEHOT OD SREDNO OBRAZOVANIE: 6(ponedelnik)
septemvri 2010 godina
OBJAVUVAWE RE[ENIE za priem na kandidatite: 13 (ponedelnik) septemvri 2010 godina
ZAPI[UVAWE na primenite kandidati:14 (vtornik) i 15(sreda) septemvri 2010 godina god.
NAPOMENA:
1.Upisot na novite studenti na Fakultetot se vr{i vrz osnova na uspehot od srednoto
obrazovanie. Predhodna proverka na kompetenciite, dopolnitelno testirawe, na kandidatite
za upis ne e predvideno.
2. Po objavuvaweto na poenite od srednoto obrazovanie, kandidatot ima pravo na prigovor do
Konkursnata komisija (preku arhivata na fakultetot - se nao|a na prizemje, vo dekanatot na
fakultetot), vo rok od 24 ~asa od objavuvaweto na rezultatite. Vo sprotivno go gubi pravoto
na prigovor vo natamo{nata postapka vo pogled na objavenite rezultatite.
3. Vo vtoriot i tretiot upisen rok, dokolku ostanat slobodni mesta za zapi{uvawe, pravo da
konkuriraat }e imaat i kandidati koi polagale u~ili{na matura.
EKSTERNI I INTERNI PREDMETI ZA UPIS NA MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE
ZA KANDIDATI SO ZAVR[ENA [email protected] MATURA
Eksteren
zadol`itelen
predmet
maj~in jazik
Eksteren izboren
predmet
математика
(основно ниво),
математика
(напредно ниво)
или странски
јазик
Interni izborni predmeti
за гимназија:
ƒ два предмета од листата со општообразовни
предмети по избор на кандидатите
за средно стручно образование
ƒ еден стручен предмет од листата со
општообразовни предмети по избор на кандидатите
ƒ еден стручен предмет според образовниот профил
на кандидатот
PREDMETI KOI SE BODIRAAT ZA UPIS NA MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE
ZA KANDIDATITE KOI SREDNOTO OBRAZOVANIE GO ZAVR[ILE PRED U^EBNATA 2007/08
Prviot zna~aen predmet e zadol`itelen, toa e predmetot matematika.
Vtoriot zna~aen predmet e izboren, kandidatot go izbira od predmetite:
- fizika,
- tehni~ka mehanika
- ma{inski elementi so mehanika,
- informatika.
Skopje, 26.08.2010 godina
VTOR UPISEN ROK
2
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
MFS
Karpo{ II bb, P.fah 464 - 1000 Skopje, Rепублика Makedonija
VTOR UPISEN ROK
BROJ NA STUDENTI ZA ZAPI[UVAWE NA MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE
Ma{inski fakultet
~etirigodi{ni dodiplomski studii
ƒ proizvodno in`enerstvo (PI)
ƒ transport, mehanizacija i logistika (TML)
ƒ termi~ko in`enerstvo (TI)
ƒ avtomatika i fluidno in`enerstvo (AFI)
ƒ materijali, zavaruvawe i konstruktivno
in`enerstvo (MZKI)
ƒ industrisko in`enerstvo i menaxment (IIM)
ƒ motorni vozila (MV)
ƒ energetika i ekologija (EE)
ƒ mehatronika (MHT)
profesionalni studii (6 semestri)
ƒ proizvodna informatika (PInf)
ƒ industriski dizajn (IND)
ƒ primeneto termi~ko in`enerstvo (PTI)
ƒ hidraulika i avtomatika (HA)
ƒ zavaruvawe i dizajn na konstrukcii (ZDK)
vkupen broj na
studenti
iznos na
kofinansirawe
(EUR)
redovni so
kofinansirawe
iznos na
nadomestok
(EUR)
FAKULTETI
-STUDISKI PROGRAMI-
redovni vo
dr`avna kvota
VO U^EBNATA 2010/2011 GODINA
179
139
12
10
12
24
22
200
200
200
200
200
200
200
117
82
5
5
5
5
5
400
400
400
400
400
400
400
296
221
17
15
17
29
27
0
35
1
23
40
0
0
12
18
10
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
12
20
5
20
35
5
0
10
10
10
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
12
55
6
43
75
5
0
22
28
20
DOPOLNITELNO OBJASNUVAWE PRI PRIJAVUVAWETO ZA UPIS NA
MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE
Posebno vnimanie kandidatite da posvetat pri izborot na studiskite programi
(nasoki) po prioritet.
Upisot se vr{i po studiski programi (nasoki), odgovornosta za izborot na
studiskata programa i prioritetite e celosno na kandidatot.
Kandidatite }e bidat rangirani na posebni listi za sekoja studiska programa
poodelno spored prviot prioritet.
Vo dr`avna kvota se primaat kandidatite koi se rangirani soodvetno do brojot na
dr`avni studenti za sekoja studiska programa.
Slednite kandidati na listite za prviot prioritet imaat prednost pri
odreduvaweto - izjavuvaweto dali }e studiraat vo kvotata na vondr`avni studenti so
samofinansirawe od 400 evra.
Kandidatite koi nema da se opredelat - prifatat da studirat na nasokata so prv
prioritet vo vondr`avna kvota, }e bidat preraspredeleni vo dr`avna kvota na nasokite
na koi ne e popolnet brojot, a koi gi izbrale kako: vtor, tret, ~etvrt ili petti prioritet.
Ovie kandidati na listite za drugite studiski programi }e bidat dopi{ani posle
kandidatite so prv prioritet za soodvetnata nasoka.
Skopje, 26.08.2010 godina
VTOR UPISEN ROK
3
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
MFS
Karpo{ II bb, P.fah 464 - 1000 Skopje, Rепублика Makedonija
VTOR UPISEN ROK
1. DOKUMENTI ZA PRIJAVUVAWE
1. Prijava za zapi{uvawe so 50 denari taksena marka
2. Originalni svidetelstva od site klasovi
3. Svidetelstvo za zavr{eno sredno obrazovanie (DIPLOMA)
4. Dokument za polo`ena dr`avna matura
5. Izvod od mati~nata kniga na rodenite
6. Dokaz za dr`avjanstvo na RM (uverenie ili re{enie)
7. Potvrda za uplateni 300 denari, so cel na doznaka : Obrabotka na podatoci
Uplatata se vr{i na obrazec PP 50 i treba da gi sodr`i slednite podatoci:
Naziv na prima~ot: Buxet na RM, Ma{inski fakultet - Skopje
Banka na prima~ot: NBRM
Smetka: 100 0000000630 95
Smetka na buxetski korisnik: 1600104278 788 11
Prihodna {ifra: 723119 41
Na~in: 2
8. Interna prijavna lista (se podiga vo studentskata slu`ba)
NAPOMENA: Prijavuvaweto se vr{i so originalni dokumenti, po`elno e pred prijavuvaweto,
kandidatite da napravat prepisi od dokumentite za svoi potrebi (zavereni fotokopii).
2. DOKUMENTI ZA ZAPI[UVAWE NA PRIMENITE KANDIDATI
1. Indeks i studentska legitimacija
2. Dve fotografii (3,5h4,5)(edna za indeks, edna za prijavnata lista-rozeva)
i edna fotografija (2h3) (za studentska legitimacija)
3. Prijavni listovi (dva)
- rozev prijaven list so 50 denari taksena marka
- bel statisti~ki prijaven list za u~ebna 2010/2011 godina
4. Potvrda za uplateni 100 EUR vo denarska protivvrednost (6150 denari), cel na doznaka:
prva rata od nadomestokot za zapi{uvawe na fakultetot.
Uplatata se vr{i na obrazec PP 50 i treba da gi sodr`i slednite podatoci:
Naziv na prima~ot: Buxet na RM, Ma{inski fakultet - Skopje
Banka na prima~ot: NBRM
Smetka: 100 0000000630 95
Iznos: 6150 den.
Smetka na buxetski korisnik: 1600104278 788 11
Prihodna {ifra: 723119 41
Na~in: 2
5. Potvrda za uplateni 150 denari, cel na doznaka: kolektivno osiguruvawe.
Uplatata se vr{i na obrazec PP 50 i treba da gi sodr`i slednite podatoci:
Naziv na prima~ot: Buxet na RM, Ma{inski fakultet - Skopje
Banka na prima~ot: NBRM
Smetka: 100 0000000630 95
Iznos: 150 den.
Smetka na buxetski korisnik: 1600104278 788 11
Prihodna {ifra: 723119 41
Na~in: 2
6. Potvrda za uplateni 750 denari, so cel na doznaka: IKSA na UKIM za Ma{inski
fakultet - Skopje
Uplatata se vr{i na obrazec PP 50 i treba da gi sodr`i slednite podatoci:
Naziv na prima~ot: Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje
Banka na prima~ot: NBRM
Smetka: 100 0000000630 95
Iznos: 750 den.
Smetka na buxetski korisnik: 1600103689 788 18
Prihodna {ifra: 723012 41
Na~in: 2
Skopje, 26.08.2010 godina
VTOR UPISEN ROK
4
Download

Skopje, 26.08.2010 godina VTOR UPISEN ROK 1