Gradska Vijećnica - Sarajevo
studio Urbing d.o.o.
www.vijecnica.ba
POSTOJEĆE STANJE (2007.g.), ISTRAŽNI RADOVI I NOVELACIJA DOKUMENTACIJE
Osnov za izradu glavnog (izvedbenog) projekta arhitektonske obnove su raspoloživa
dokumentacija izvedenih radova iz perioda 1996-2004 godine i predhodni istražni radovi
od 1995-2006 godine, kopije izvorne dokumentacije, foto i video dokumentacije prije
razaranja .
Na osnovu raspoložive dokumentacije koja se odnosi na izvedene radove prve i druge
faze obnove, kao i raspoloživu dokumentaciju sarajevskih arhiva, utvrđen je nivo sanacije
velikih oštećenja na objektu.
Detaljnim snimanjem postojeće dispozicije i razorenih konstruktivnih i dekorativnih
elemenata u objektu, urađen je projekat postojećeg stanja i identificirana oštećenja zidova
i stropova unesena su u nacrte projekta postojećeg stanja. Izvršeno je dodatno
geotehničko istraživanje temelja u suterenu kao i stanje podne konstrukcije u prizemlju. Na
postojećim bušotinama-piezometrima koji su postavljeni 2006 godine, u toku izrade
projektne dokumentacije vršeno je mjerenje podzemnih voda, koji se prema rezultatima
mjerenja nalazi na koti -3.00 metara ispod poda suterena, i u periodu mjerenja od osam
mjeseci nije bilo oscilacija.
Provedena su istraživanja svih vrsta postojećeg kamena i maltera u objektu i na fasadi. Po
rezultatima ispitivanja sačinjeni su tehnički listovi sa podacima o hemijsko - minerološkom
sastavu i mehaničkim karakteristikama sa recepturom za nove maltere i vrste kamena koji
će se koristiti za obnovu objekta Vjećnica.
Za utvrđivanje stanja fasade izvršeno je fotogrametrijsko snimanje novom laserskom
tehnologijom, koja identificira sve deformacije i oštećenja na fasadi u digitalnoj formi i time
je stvorena osnova za istražne radove i izradu projekta restauracije i rekonstrukcije.
Sa montirane skele na karakterističnim dijelovima fasade i kula uzeti su uzorci svih vrsta
maltera i dekorativne plastike za ispitvanje. Izvršeni su istražni konzervatorski radovisnimanja profilacija i slojeva na svim pozicijama dekoratvine plastike, na oslikanim
dijelovima fasade. Za istražne radove i opservaciju preostalog dijela fasade korišteno je
iznajmljeno vozilo –dizalica sa korpom.
Prema tome, kako je ranije navedeno izvršeni su obimni istražni radovi na fasadi i na
unutrašnjim preostalim segmentima gipsane dekoracije u enterijeru, utvrđena je postojeća
dispozicija objekta sa oštećenjima i sve elaborirano u pojedinačnim izvještajima koji čine
osnov za obnovu, restauraciju i rekonstrukciju objekta Vijećnice.
Pored toga korištena je raspoloživa arhivska građa i dokumentacija
-
Glavni projekat rekonstrukcije Vjećnice- dom- investprojekt –Sarajevo 1987
Glavni projekat 1. faze rekonstrukcije gradske Vijećnice u Sarajevu – projekat Dom,
Studije, Projektovanje, Inžinjering – Sarajevo 1996.g.
Glavni projekat 2A faze rekonstrukcije gradske Vijećnice u Sarajevu – projekat Dom,
Studije, Projektovanje, Inžinjering – Sarajevo 1998.g.
Glavni projekat 2B faze rekonstrukcije gradske Vijećnice u Sarajevu – projekat Dom,
Studije, Projektovanje, Inžinjering – Sarajevo 1999.g.
Winner project d.o.o. - Elaborat o inžinjerskim karakteristikama terena kao i stanje
temeljne konstrukcije objekta Vijećnice – Sarajevo;
Arhivska građa Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo;
Arhivska građa Kaptolskog arhiva Zagreb: NAZ, DM, IV /13;
strana 1
Gradska Vijećnica - Sarajevo
studio Urbing d.o.o.
-
www.vijecnica.ba
Video zapisi Javnog RTV Servisa BiH;
Arhiv Bosne i Hercegovine;
Arhiv Kantona Sarajevo;
Istorijski muzej Bosne i Hercegovine;
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine;
Slavica Marković: Ćirl Metod Iveković – Arhitekt i konzervator – Zagreb 1992.g.
DISPOZICIJA I FUNKCIJA OBJEKTA PO KORISNICIMA
Prihvaćena funkcija i organizacija prostora po korisnicima (Gradska Uprava i Nacionalna
biblioteka) sa javnim sadržajima prema idejnom projektu uslovili su da se u glavnom
projektu respektuje osnovna, ranije zasnovana prostorno dispoziciona koncepcija.
U dispozicionom smislu objekat Gradska Vijećnica sadrži tri osnovne funkcionalne cjeline i
to:
1. prostore Gradske uprave
2. prostore Nacinalne biblioteke
3. prostore zajedničkih javnih sadržaja ( centralni hol-aula, muzej razaranje Vjećnice,
energetski blok i ugostiteljstvo.
Navedene cjeline predstavljaju zasebnu funkcionalno-organizacionu i tehničku grupaciju
koje su međusobno povezane i uklopljene u jedinstven organizam, pri čemu zajdnički javni
prostori imaju ulogu veznih struktura.
U periodu kada je građen objekat je imao samo jednu funkciju gradske Vijećnice a u
periodu 1947-1992 drugu funkciju Nacionalna i Univerzitetska biblioteka.
Uz poštovanje postojeće konstrukcije i zadane dispozicije objekta koju čini istostranični
trokut s tri kule, šestougaona aula u sredini i ostalih ograničenja koja proizilaze iz samog
kulturno-historijskog značaja objekta, za višenamjenske sadržaje u objektu omogućeno je
autonomno i komforno funkcionisanje.
Imajući u vidu sve zadatosti i prostorne mogućnosti objekta, programske funkcije-više
korisnika smještene su po etažama vodeći računa o međusobnoj povezanosti prostora za
svakog korisnika uz mogućnost jednostavnog pristupa centralnim sadržajima koji su
smješteni u parteru oko aule Vijećnice.
Postojeći ulazi u objekat Vijećnice omogućavaju odvojen ulaz zaposlenih Gradske uprave i
Nacionalne biblioteke iz ulice Brodac a glavni ulaz iz ulice Kulina bana je za posjetioce,
dok postojeća vrata prema ulici Telali predviđena su kao nužni izlaz i za povremeno
snadbjevanje objekta. Poseban ulaz u suterenski prostor iz ulica Telali i Brodac služi kao
eksterni ulaz za goste kafe-restorana. Uz postojeća odvojena stepeništa za Nacionalni
biblioteku i Gradsku upravu a uz rekonstruisani sanitarni čvor po etažama projektovani su
novi liftovi kapaciteta za 8 osoba.
Smještaj funkcija korisnika prostora po etažama uzrokovano je izgrađenim kapacitetima
pripadajuće etaže uz stepeništa i liftove a projektovan je prema njihovim specifičnostima i
funkcionalno-tehnološkim cjelinama.
strana 2
Gradska Vijećnica - Sarajevo
studio Urbing d.o.o.
www.vijecnica.ba
1.Prostori Gradske uprave
Po projektnom programu sjedište Gradske uprave čini radni prostor za ured
Gradonačelnika, Gradskog vijeća sa pratećim sadržajima i salama za protokolarni prijem i
sjednice Gradskog vijeća.
Prema raspoloživoj dispoziciji objekta Vijećnice zauzima prostor:
- suteren ...........................................................................................56,80m²
- prizemlje.......................................................................................401,00m²
- mezanin........................................................................................380,20m²
- prvi kat........................................................................................1365,10m²
- drugi kat........................................................................................468,90m²
- tavan.............................................................................................393,80m²
-----------------ukupno.............................................................................................3065,80m²
Ured Gradonačelnika sa Gradskim vijećem zauzima reprezentativni prostor prvog kata na
kojem se nalaze dekorativna sala za protokolarni prijem i sala Gradskog vijeća sa 50-60
mjesta.
Na mezaninu i drugom katu smještene su prateće stručne službe kabineta gradonačelnika
i zamjenika Gradonačelnika te stručne službe Gradskog vijeća grada Sarajeva.
Pripadajući dio prizemlja namijenjen je za gradski info-centar koji ima funkciju prezentacije
razvojnih projekata grada, prezentaciju kulturno-historijske i turističke ponude u gradu i
informisanje o dnevnim kulturnim događanjima u gradu.
U suterenskom i tavanskom prostoru koji pripada Gradskoj upravi su tehnički i skladišni
prostori.
2. Prostori Nacionalne biblioteke
Nacionalna biblioteka koristi prostor gradske Vijećnice uz stubište sa liftom prema
zapadnoj strani objekta.
Programski sadržaji smješteni su po etažama prema projektnom zadatku funkcionalnotehnoloških cjelina i zauzimaju prostor od 2388,80m².
- suteren-depo specijalnih zbirki....................................................175,60m²
- prizemlje-direkcija biblioteka sa stručnim službama....................799,00m²
- mezanin-odjel specijanih zbirki.....................................................859,90m²
- prvi kat-vertikalne komunikacije (stepenište i lift)............................33,40m²
- drugi kat-edukacija bibliotekara....................................................346,60m²
- tavan-komunikacije........................................................................ 32,70m²
-----------------ukupno..............................................................................................2247,20m²
3. Prostori Zajedničkih i javnih sadržaja
-
Centralni hol-aula..........................................................................973,30m²
Muzej razaranja Vijećnice.............................................................671,00m²
Energetski blok.............................................................................377,20m²
strana 3
Gradska Vijećnica - Sarajevo
studio Urbing d.o.o.
www.vijecnica.ba
-
Restoran i kafe-slastičarna...........................................................375,60m²
-----------------ukupno............................................................................................2397,10 m²
-
Centralni hol-aula pored svakodnevnog korištenja, posjetiocima javnih sadržaja
Gradske uprave, Nacionalne biblioteke i Muzeja omogućava povremeno korištenje
za promocije, izložbe, koncerte i dr.
-
Muzejski prostor sa pratećim sadržajima u suterenu zauzima centralni potkupolni
prostor ispod aule za stalnu postavku video materijala i eksponata a prostor prema
zapadnoj strani objekta namijenjen je za povremene tematske izložbe i predavanja
sa pripadajućim ofisom za kustosa sa 4 radna mjesta.
-
Glavni energetski blok za potrebe grijanja i hlađenja sa ostalom energetskom
opremom smješten je u dijelu suterena prema istočnoj strani objekta. S obzirom na
različite režime vantilacije pojedinih prostora i sala u objektu te postojeća
arhitektonska ograničenja za vođenje razvoda kanala, predložen je separtni sistem
sa više manjih klima-komora koje se montiraju na etaži tavana a za potrebe
ventilacije Muzeja i restorana u suterenu.
-
Restoran i kafe-slastičarna
Pored ugostiteljskih punktova - kafe kuhinja na etažama glavnih korisnika objekta u
suterenu je predviđen ugostiteljski sadržaj – Restoran sa kafe slastičarnom
kapaciteta 60-70 mjesta koji pored ugostiteljskih usluga u funkciji objekta Vijećnice
može opsluživati preko ulaza iz vana i eksterne goste.
Za nesmetano i autonomno funkcionisanje više korisnika u objektu izvršeno je nekoliko
sitnih preinaka postojeće dispozicije prostora i to:
unutrašnji svjetlarnici koji su služli za ventilaciju zahoda su izgrađeni za
smještaj liftova i proširenje sanitarnih čvorova po etažama;
radi uspostavljanja predprostora ispred ulaza u Muzej i postojećeg stepeništa
izvršeno je probijanje dva suterenska zida;
ostale sitne adaptacije postojećih prostora i stropova uzrokovane su
uglavnom tehničkim zahtjeva za smještaj tehnološke opreme i razvoda
ventilacionih kanala i ostalih instalacija.
strana 4
Gradska Vijećnica - Sarajevo
studio Urbing d.o.o.
www.vijecnica.ba
Uporedni prikaz korisnika prostora po etažama:
KORISNIK
GRAD
SARAJEVO
ETAŽA
NACIONALNA
BIBLIOTEKA
ZAJEDNIÈKI I JAVNI SADRŽAJI
CENTRALNI
HOL
KULTURA
UGOSTITELJSTVO
ENERGETSKOTEHNIÈKI
PROSTORI
UKUPNO
SUTEREN
56,80m2
175,60m2
51,70m2
PRIZEMLJE
401,00m2
799,00m2
520,30m2
-
-
MEZANIN
380,20m2
859,90m2
74,90m2
-
-
-
1315,00m2
PRVI KAT
1365,10m2
33,40m2
332,40m2
-
-
-
1730,90m2
DRUGI KAT
468,90m2
346,60m2
-
-
-
-
815,50m2
TAVAN
393,80m2
32,70m2
-
-
-
UKUPNO
3065,80m2
2247,20m2
979,30m2
671,00m2
671,00m2
375,60m2
375,60m2
299,10m2
1629,80m2
46,40m2
1766,70m2
31,70m2
458,20m2
377,20m2
7716,10m2
Ukupna rekapitulacija površina po etažama:
-
suteren........................................................................................1629,80m²
prizemlje......................................................................................1766,70m²
mezanin.......................................................................................1315,00m²
prvi kat.........................................................................................1730,90m²
drugi kat........................................................................................815,50m²
tavan..............................................................................................458,20m²
-----------------ukupna netto površina.......................................................................7716,10m²
ukupna brutto površina objekta......................................................10 186,00m²
DOPUNSKI KONSTRUKTIVNI ELEMENTI U OBJEKTU
U predhodnim fazama obnove Vjećnice, izvršeni su sanacioni radovi na obnovi krova,
međuspratnih konstrukcija i konstruktivnih elemenata dijelova stepeništa.
Dopunski projekat konstrukcije obuhvata snimanje konstruktivnih dijelova koji nisu u
potpunosti obuhvaćeni i završeni u drugoj fazi obnove ili su uzrokovani izmjenama i
probijanjem zidova radi nove dispozicije u objektu. Idetnificirana su oštenćenja postojećih
zidova i stropova i unesena u projekat postojećeg stanja sa prijedlogom sanacije.
Novi konstruktivni elementi kao što su a.b. liftovska okna, nove tavanice, i nedostajuća
stepeništa obrađeni su u dopunskom projektu konstrukcije. Prema projektnom zadatku
izvršen je pregled stanja kompletne konstrukcije objekta i sačinjen izvještaj sa ocjenom
stabilnosti.
strana 5
Gradska Vijećnica - Sarajevo
studio Urbing d.o.o.
www.vijecnica.ba
OBNOVA UNUTRAŠNJIH OBRADA I FASADE
Stilski uzori za Vijećnicu vode nas do najzapadnijih krajeva islamskog svijeta, do sjeverne
Afrike (Magreb), do južnih dijelova Iberijskog poluotoka, do Kaira i Granade- Alhambre.
Arhitektura historicizma u Sarajevu i Bosni i Hercegovini dala je osebujni „orijentalni“,
„egipatski“ ili „maurski“ slog, usmjeren ka eklektici orijentalne umjetnosti, u vrijeme
nastojanja evropskih arhitekata da stvore nacionalni stil, o čemu svjedoče sakralne, a još
češće profane građevine tog doba u Bosni i Hercegovini. Za razliku od većine objekata
izvedenih u neomaurskom stilu, koji karakterizira dekorativna fasada, sarajevska Vijećnica
emanira svoj stil u dekorativnom, prostornom i konstruktivnom rješenju.
Sve ovo skupa svrstava ovo djelo među spomenike visoke kategorije jednog vrlo važnog
razdoblja u historiji Bosne i Hercegovine i grada Sarajeva.
Bogatstvo arhitektonske plastike u kamenu i gipsu proteže se od ulazne aule,
monumentalnog stepeništa kao i svečanih sala na prvom spratu. Ovaj prostor riješen je u
bogatoj gipsanoj dekoraciji, kako na zidovima tako i na stropovima. Sva unutrašnja i
vanjska stolarija predstavljala je izuzetan rad u hrastovini. Ostali pomoćni prostori, kao i
kancelarije tretirane su skromno bez ukrasa i štukature. Završnica ovog koncepta data je
na bogatoj fasadi, obrađenoj u dvobojnoj terranovi, malternoj štukaturi i dekorativnim
elementima od fajansa.
Projektom obnove, kao polazna osnova prihvaćen je ovaj izvorni koncept i njegova
materijalizacija. Ulazna aula rekonstruirana je prethodnim projektima poštujući izvorne
materijale i bogatstvo upotrijebljenog kamena.
Stepenice koje povezuju prizemlje i prvi sprat sa bogatom kamenom ogradom obnavljaju
se prema izvornoj dokumentaciji i materijalnim ostacima na objektu. Pomoćne stepenice
desno i lijevo od glavnih monumentalnih obnavljaju se također prema izvornoj
dokumentaciji sa lijevanim željeznim dekorativnim ogradama.
Zidovi Vijećnice izvedeni su od opeke koja je u nedostajućim dijelovima također zidarski
obnovljena u istom formatu. Svi zidovi obrađuju se tehnološki utvrđenim izvornim
malterima sa završnim slojem od gipsanog ili finog krečnog maltera koji predstavlja
jedinstvenu cjelinu sa dekorativnom plastikom na zidovima i stropovima.
Prema dispozicionom rješenju nove namjene prostora u suterenu izvršena je obnova
oštećenih i novoprojektovanih zidova, podne konstukcije i poda.
Postojeći pod u suterenu je opeka položena na tampon šuta u pijesku, bez horizontalne
izolacije djelimično je betoniran sa denivelacijama pojedinih prosotra od 15 cm, ukopan je
130 cm, a na jugoistočnoj strani objekta nalaze se ostatci kotlovnice na čvrsto gorivo koje
je dodatno ukopano za 170 cm.
Prema provedenom geoinženjerskom istraživanju tla, ispod sloja poda je zaglinjeni
pjeskoviti materijal. Kameni temelji su na dubini od 170 cm od finalnog poda. Vanjski i
unutrašnji zidovi i stubovi zidani su sa kamenom u kombinaciji sa opekom koji prelaze u
bačvaste ili plitke svodove u opeci.
Na centralnom dijelu ispod aule na obodnim stubovima izvdena je plitka kupola u opeci
od 30 cm.
S obzirom da se ispod postojećeg poda nalazi glinoviti, relativno vodonepropusni sloj i da
je dubina podzemnih voda na – 3.00 m u odnosu na pod suturena, a mjerenjem je
ustanovljeno da vlažnost u zidovima ne prelazi 20%, može se zaključiti da je prostor u
suterenu relativno suh.
strana 6
Gradska Vijećnica - Sarajevo
studio Urbing d.o.o.
www.vijecnica.ba
Za sanaciju i sprečavanje prodora kapilarne vlage u podu i zidovima, projektom se
predviđa otkopavanje postojećeg poda i obijanje preostalog dotrajalog maltera sa zidova i
svodova.
Novi pod se radi na a.b. podlozi 15 cm, sa termičkom i hidroizolacijom po detaljima u
projektnoj dokumentaciji. Finalni pod je natur pečena glina- tubla 2-3 cm , u prostoru
muzeja je šestougaonog oblika u kombinaciji sa kamenom a u prostoru restorana u
kombinaciji sa plemenitim drvetom i izvodi se po tehnologiji odabranog proizvođača.
Kapilarna vlaga u vanjskim zidovima se isušuje putem obodnog zračenog kanala koji se
ventiliše a procjedna voda se odvodi u vanjsku kišnu kanalizaciju.
Malterisanje unutrašnjih zidova, kupola i svodova u suterenu i na katovima radi se
paropropusnim krečnim malterom sa dodatkom prirodnog pucolana i hidrauličnih
komponenti. Obnavljaju se u dva sloja po izvornom sastavu maltera. Osnovi sloj je
podložni krečni malter sa prirodnim komponentama (pijesak, građevinski kreč, hidraulično
vezivo i hidraulični dodaci) koji po kvalitetu zadovoljavaju uslove važećih standarda.
Kvalitet maltera za malterisanje zidova u suterenu moraju odgovarati marki maltera 4,0 5,0 N /mm² a malteri za malterisanje zidova na ostalim etažama moraju odgovarati marki
maltera 1,5 - 2,0 N/mm². Podložni malter treba da bude paropropusan, hidrofoban i
prionljiv za stare zidove. Zbog opasnosti izbijanja soli iz starih i vlažnih zidova u suterenu
vlažnosti do 20%, u malter se dodaju aditivi koji obezbjeđuju poroznost maltera i
zaustavljaju probijanje soli. Finalni sloj je krečni malter granulacije do 1mm koji mora
odgovarati marki maltera 1,0 - 1,5 N /mm².
Obnova plafona u ofis prostorima izvodi se preko armirano - betonske konstrukcije kao
spušteni stropovi od gips - karton ploča na metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji po
tehnologiji odabranog proizvođača. Finalna obrada je poludisperziona boja sa potrebnim
predradnjama (gipsovanje, gletovanje i td.)
Unutrašnje uređenje specifičnih prostora u suterenu kao što je muzej razaranja i prostor sa
slastičarnicom posebno je obrađen u projektu enterijera sa ugrađenom mobilnom
opremom.
Kamenorezački radovi na objektu Vijećnice postavljaju posebne zahtjeve u smislu
nabavke, odabira, obrade i ugradnje pozicija od kamena.
U tom smislu napravljeno je ispitivanje postojećeg kamena prema pozicijama ugradnje.
Ispitivanje je provedeno od strane Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog
fakulteta u Sarajevu. Dati karakteristični podaci za kamen daju sve relevantne podatke za
nabavku i odabir određenog tipa kamena.
Izvođač je obavezan prema datim tipovima i originalnim ostacima na objetku obezbijediti
adekvatan kamen, te isti podnjeti projektantu i nadzornom organu na odobrenje. Za nove
odabrane tipove kamena izvođač će obezbjediti ateste odgovarajuće institucije koji treba
da odgovaraju porpisanim u tehničkom listu (karakteristični podaci za kamen).
Fasadni dekorativni elementi od kamena (kamen tip 1). Detaljnim pregledom postojećih
kamenih dekorativnih elemenata na glavnom fasadnom vijencu konstatovano je da je
određeni broj dekorativnih elemenata uništen ratnim razaranjima, jedan dio oštećen
zubom vremena, a značajan dio je neoštećen ili sa neznatnim oštećenjima.
Dekorativni elementi, koji su predviđeni za zamjenu, rade se prema datim crtežima i
originalima na objektu. Montiraju se na date pozicije prema nacrtu. Oštećeni dekorativni
elementi saniraju se sanacionim malterima i mljevenim agregatom od originalnih
dekorativnih elemenata. Ostali elementi peru se toplom vodom pod pritiskom.
strana 7
Gradska Vijećnica - Sarajevo
studio Urbing d.o.o.
www.vijecnica.ba
Horizontalni vijenac izvorno izveden sa kamenom okapnicom teško je oštećen po čitavoj
dužini. Predviđeno je isjecanje oštećenih isturenih dijelova, izrada novih i montaža sa
čeličnim cinčanim ankerima.
Fasadne ograde lođa i balkoni (kamen tip 2). Originalne kamene ograde se pažljivo
demontiraju i oštećeni dijelovi se zamijenjuju prema projektu, te ponovo motniraju na
postojeću poziciju.
Četiri balkona na lođi i balkoni na istočnoj i zapadnoj kuli, koji su sa značajnim
oštećenjima nosivh elemenata, pažljivo se demontiraju, nedostajući i oštećeni dijelovi
mijenjaju te ponovo montiraju na svoju poziciju.
Balkon na sjevernoj strani, koji je potpuno uništen, radi se prema datim nacrtima. Obradu
treba prilagoditi prema originalnim postojećim baklonima.
Stepenište ST-1 (kamen tip 5). Glavno monumentalno stepenište koje povezuje prizemlje i
i prvi sprat prema hisotrijskom podacima bilo je izvedeno od mermera iz Mađarske, radi
se ponovo od kamenih masivnih stepenica (bijeli krečnjački mermer) koje se polažu preko
izvedene armirano-betonske ploče. Izvode se prema datim detaljima, obrada fino brušena.
Svaki treći red ankeruje se za armirano-betonsku ploču. Kamene ograde i ugaoni stubovi
na stepeništu rade se od kamena tip 6 (tenelija). Obrada brušena.
Stepenište ST-2 i ST-3 (kamen tip 3). Pomoćna stepeništa rade se kao masivna sa
pojedinačnim gazištima položena preko postojećih čeličnih nosača sa jedne strane i i
ukopane u zid sa druge strane. Sa donje strane obnovom je predviđeno postavljanje
karbonskih traka koje treba da preuzmu zatezanje. Obrada brušena.
Stepeništa ST-0 i ST-0A rade se od kamena „hreša“. Originalno stepenište na ulazu u
suteren restorana, kao i glavno ulazno stepenište bilo je izvedeno od lokalnog kamena
„hreše“. Stepenište ST-0 uslijed više intervencija izgubilo je svoju geometriju i došlo je od
pomjeranja određenih elemenata. Predviđena je pažljiva demontaža, izrada novog
stepeništa prema projektu, te ugradnja starih elemenata koji su projektom specificirani.
Gazišta stepeništa su brušena i štokovana.
Glavno ulazno stepenište ST-0A obnovljeno je 1988. godine na pripremljenoj betonskoj
podkonstrukciji (preuzeti podaci iz predhodnog projekta). Potpuni uvid u stanje stepenica
nije bilo moguće izvršiti, jer je isto u upotrebi i prekriveno je drvenom konstrukcijom.
Evidentno je djelimočno oštećenje na vidljivim dijelovima. Predviđena je zamjena 50%
stepenica, iste obrade, brušene sa štokovanim gazištima. Projektant i nadzorni organ u
toku radova utvrdit će koje pozicije treba zamijeniti.
Vanjske česme u trijemu (kamen tip 4). Originalne česme u tijemu, koje su vremenom
propale, obnovljene su 1988. godine prema izvornom stanju. Ratom su obje česme
potpuno razrorene. Česme se obnavljaju prema datim nacrtima i detaljima ostataka na
objektu. Isklesane i finalno obrađene montiraju se na postojećoj podlozi. Pripremljeni
elementi međusobno se vežu čeličnim cinčanim ankerima i spajaju ljepilom za kamen.
Dekorativne rozete i dekorativne ploče iznad česme izvode se od kamena tip 2.
Podovi u auli i na galeriji prvog kata obnavljaju se po nacrtima prema izvornom stanju a
izvedeni su od lijevanog teraca u više boja. Podovi u radnim prostorima obnavljaju se u
izvedbi od hrastovog parketa položenog na riblju kost .Podovi u svečanim salamana na
prvom katu, obnavljaju se po nacrtu od hrastovog parketa položenog u formi kaseta sa
dužicom I profilisanom sokl lajsnom uz zidove.
strana 8
Gradska Vijećnica - Sarajevo
studio Urbing d.o.o.
www.vijecnica.ba
Stropovi u svečanim salama (Sala za prijeme, Sala vijećnika, Sala gradonačelnika i
predsjedavajućeg vijeća, strop glavnog stepeništa) projektuju se i rekonstruiraju prema
izvornim nacrtima i prikupljenoj fotodokumentaciji.
Stropovi u dijelu Gradske uprave, Nacionalne biblioteke, vestibila i dr. projektuju se kao
spušteni monolitni gipsani stropovi sa obodnim gipsanim holkerima. Stropovi se vješaju
na izvedene armirano-betonske tavanice sa ugrađenim odgovarajućim instalacijama i
svjetiljkama.
Stolarija koja predstavlja značajan segment ukupne obnove projektuje se i izvodi prema
izvornoj dokumentaciji od hrastove građe, djelimično termički poboljšana prema
sadašnjim zahtjevima zaštite od buke kao i termičkim zahtjevima. Drveno stepenište,
bogato izrezbareno koje povezuje prvi i drugi sprat predstavlja sastavni dio općih principa
arhitektonske obnove autentičnog prostora obnavljaju se prema originalnim nacrtima.
Gipsana plastika obnavlja se prema izvornim nacrtima u posebnom projektu ai izvodi od
gipsa sa osnovnom konstrukcijom od drveta. Dekorativni stropovi u Sali vijećnika grada i
malim salama Gradonačelnika i Predsjedavajućeg vijeća zajedno sa Svečanom salom
predstavljaju okosnicu restauracije i rekonstrukcije ovog značajnog objekta.
Fasada Vijećnice obnavljaja se po posebnom projektu uz predhodno detaljno provedene
istražne radove.
Enterijeri ručno rađeni od hrastovine zastupljeni su u svečanim salama. U projektu obnove
enterijersko rješenje u Sali vijećnika slijedi izvorno rješenje poslaničkih klupa sa dodatnim
tehnološkim zahtjevom ovog vremena. Svečana sala za prijeme, nekada sala Bosanskog
sabora kao i male sale Gradonačelnika i Predsjedavajućeg gradskog vijeća opremit će se
masivnim projektovanim namještajem koji odgovara ukupnom zahtjevu ovog
reprezentativnog prostora.
Pored javnih sadržaja u suterenu preostali dio prostora zauzima zajednički tehnički
prostor, ostave za gradsku upravu i manji depo knjiga za Nacionalnu biblioteku.
UNUTRAŠNJE INSTALACIJE
S obzirom da je projekat Vjećnice prije razaranja bio u funkciji imao je sve priključke na
gradsku mrežu komunalne infrastrukture. U predhodnim fazama obnove urađena je
gromobranska instalacija koju je potrebno ispitati i rekonstruisati u skladu sa projektom
obnove i po važećim propisima.
Takođe , postoji improvizovani priključak vode sa odvodom na postojeću kanalizaciju te
ostaci kotlovnice na čvrsto gorivo.
Projektom obnove obuhvaćene su sve vrste instalacija prema projektnom zadatku i
usvojenim idejnim rješenjima uz idejni projekat arhitektonske obnove. Eventualno
primjedbe i sugestije revidenata na idejna rješenja po fazama projektne dokumentacije
ugrađene su u glavne projekte.
Poznato je da je Vjećnica sagrađena prije 110 godina, izvorno grijanje prostorija bilo je
pećima na čvrsto gorivo a svečane sale i aula grijane su toplim zrakom preko kanala sa
strana 9
Gradska Vijećnica - Sarajevo
studio Urbing d.o.o.
www.vijecnica.ba
centralnim loženjem u suterenu sa dva ložišta. Ostaci velikog broja dimnjaka i razvodnih
kanala naleze se u objektu, dijelom se rekonstruši I koriste za ventilaciju.
Postojeći razvod elektroinstalacija uglavnom je služio za rasvjetu prostorija i dekorativnih
lustera u svečanim salama i u auli. Prema fotodokumentaciji iz perioda prije razaranja
obnavljaju se izvorni dekorativni lusteri sa novim rješenjem osnovne rasvjete u svim
prostorijama.
Takođe, u Vjećnici se nalaze tri kišne vertikale Ø 300 mm za odvod oborinskih voda sa
krova, na koje su bili priključeni sanitarni skromni zahodi bez predprostora na svim
etažama. Novim rješenjem razdvaja se kišna i fekalna kanalizacija a sanitarni čvorovi po
etažama se rade novi i opremljeni su sanitarnom opremom visokog standarda za
savremeno korištenje.
Horizontalni razvod primarnih kanala ventilacije i instalacija vodovoda i kanalizacije
projektovan je u podu suterena.
Neophodno je prije betoniranja podne ploče izvršiti kompletnu montažu cjevovoda i
kanala i izvršiti potrebna ispitivanja .
U projektima instalacija obuhvaćeni su vanjski priključci objekta na gradsku mrežu
komunalne infrastrukture u svemu po tehničkim uslovima gradskih komunalnih
organizacija. Pločnik oko objekta se rekonstruiše poslije izvršenih priključaka prema
postojećoj nivelaciji koja je definisana obodnim saobračajnicama i postojećim objektom
Vjećnice.
Završni sloj pločnika moguće je rješavati u drugom materijalu posebnim projektom, sve u
sklopu parternog rješenja šireg obuhvata prostora Baščaršije.
U svim segmentima projektne dokumentacije primjenjene su mjere zaštite na radu i zaštite
od požara. Prema posebnom elaboratu zašite od požara , projektovano je sprinkler
postrojenje sa stabilnom instalacijom za gašenje požara. U suterenskom dijelu objekta i
na tavanu, zaštita od požara rješena je po sistemu požarnih sektora. Bezbjedna
evakuacija se odvija preko tri stepeništa u objektu sa direktnim izlazima iz objekta.
SAVLADAVANJE BARIJERA ZA INVALIDNA LICA
Ulaz u Vijećnicu za invalidna lica projektovan je preko glavnog stepeništa pomoću
namjenske elektro-šine za prihvatanje i podizanje kolica do nivoa glavne aule u objektu.
Vertikalna komunikacija invalidnim licima omogućena sa dva osobna lifta. Postojeći široki
hodnici i galerije po etažama u objektu sa vratima bez pragova omogućavaju nesmetano
komuniciranje invalidnim licima.
Pored toga, na nivou prizemlja aule projektovan je komforan namjenski sanitarni čvor za
invalidna lica.
strana 10
Download

DETALJAN OPIS PROJEKTA OBNOVE (.pdf)