NASTAVNI PROGRAM (SILABUS)
KATEDRA ZA AKAID
oktobar 2014. – januar 2015. godine
Naziv predmeta: Savremene akaidske teme
Nivo: Dodiplomski
Godina: III
Semestar: VI
Status: Izborni
Broj sati sedmicno: 2P+1V
Nastavnik: doc. dr. sc. Nedžad Grabus
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 033 251 029
Šifra predmeta: IN AK 1500
Broj ECTS kredita: 5
Ukupan broj sati: 45
Vrijeme za konsultacije: (nije fiksirano,
preporučuje se stalni kontakt elektronskom
poštom)
Email adresa: [email protected]
1. CILJ PREDMETA
Upoznati studente s nekim aktuelnim problemima s
kojima se muslimani danas susreću. Među ostalima,
obrađivat će se problemi i pojmova kao što su:
redukovana religioznost, pitanje tradicije i njenoga
odnosa prema modernitetu, uzroci i razvoj procesa
sekularizacije, narav i aspekti globalizacije, ključni
elementi nove religioznosti, novi religijski pokreti,
presađivanje organa, eutanazija i sl.
1.1. Predmeti koji su preduvjet za Uvod u nauku akaida, Rane škole akaida,
polaganje
1.2. Osnovne tematske jedinice koje se SEDMICA
TEMA
obrađuju
1.
sedmica „Uvodna razmatranja: Sadržaj
(13.10.2014.)
naučavanja Savremenih
akaidskih tema“
2. sedmica (20. „Tradicija: Pitanje definiranja“
10.)
3. sedmica (03. „Fenomen moderne“
11.)
4. sedmica (10. „Fenomen sekularizacije“
11. )
5. sedmica (17. „Ideja sekularizacije kod
11.)
muslimanskih teologa“
6. sedmica (24. „New Age i novi religijski
11.)
pokreti“
7. sedmica (01. „Fenomen globalizacije“
12.)
8. sedmica (02. „Međureligijski dijalog“
12.)
9. sedmica (08. TEST/REKAPITULACIJA
12.)
10.
sedmica „Integrativna bioetika i
(15. 12.)
teologija“
11.
sedmica „Pojam okoliša u muslimansko(22. 12.)
teološkoj refleksiji“
12.
sedmica „Zoetička problematika u
(29. 12.)
muslimansko-teološkom
diskursu“
13.
sedmica „Zdravlje i vjera“
(05. 01.)
14.
sedmica „Rekapitulacija svih oblasti“
(12. 01.)
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. workshops
3. prezentacije
Učešće u ocjeni (%)
2.2.1. Način ocjenjivanja studenata
1. aktivnost na času
(Smjer za imame, hatibe i mu'allime, redovni)
(esej, projekat + prezentacija)
2. test
3. završni ispit
2.2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. mogućnost:
(Smjer za imame, hatibe i mu'allime, vanredni)
završni ispit
2. mogućnost (neobavezno):
- esej (dogovorena tema)
- završni ispit
35 %
30 %
35 %
30 %
20 %
50 %
100 %
30 %
70 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
- Hrestomatija tekstova Savremene akaidske
teme I, Sarajevo, Fakultet islamskih nauka,
2007.
- Samir Beglerović,»Savremeno muslimansko
mišljenje pred izazovima ekološke krize«,
Novi Muallim, Sarajevo, 2008., vol. 9., br. 35,
str. 70.-77.
- Samir Beglerović, »Tradicionalni i moderni
pristupi fenomenima smrti i umiranja«,
Znakovi Vremena, Sarajevo, 2011., vol. 14,
br. 52/53, str. 67.-82.
- Annemarie Schimmel, »Islam i čudesnosti
stvorenja:Životinjsko carstvo«, Novi Muallim
Sarajevo, 2014., vol. 15. br. 58., str. 45-58.
- Ante Čović, »Pojmovna razgraničenja:
moral, etika, medicinska etika, bioetika,
integrativna bioetika«, u: Bioetika i dijete.
Moralne dileme u pedijatriji, ur. Ante Čović i
Marija Radonić, Pergamena, Zagreb, 2011,
str. 11-24.
3.2. Dodatna literatura
Abū Ḥmid el-Ġazāli, Znamenja o
Allahovim stvorenjima, Ljiljan, Ljubljana,
1994.,
2
- Jusuf Žiga, Zemljoradnici vremena,
Bosanski kulturni centar i Bosanska knjiga,
Sarajevo, 1998.
- Nikola Visković, Kulturna zoologija,
Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2009.
- Gordana Pelčić, Donacija organa i vjernici,
Medicinski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2006.
- Tomislav Krznar, Znanje i destrukcija,
Integrativna bioetika i problemi zaštite
okoliša, Pergamena, Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011.
- lhan Ilkilic, Hakan Ertin, »Etički aspekti
istraživanja ljudskih embrionalnih matičnih
ćelija u islamskom svijetu: stavovi i
razmišljanja«, Znakovi vremena, Sarajevo,
vol. 17., br. 63., str. 109-132.
- Amir Muzur, Iva Rinčić, »Hospital/hospicij
u islamskoj kulturi«, Znakovi vremena,
Sarajevo, vol. 17., br. 63., str. 133-138.
- Željko Kaluđerović, »Kontroverze oko GM
ili transgenih organizama«, Arhe, Novi Sad,
vol. 6., br. 12, 2009, str. 159-172.
Bilješke:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4
Download

Savremene akaidske teme - Fakultet islamskih nauka u Sarajevu