ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
"СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84
ПИБ: 100960042
МБ: 08049548
www.sutrans.rs
КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
09211000 УЉА И МАЗИВА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 05/13
Укупно 35 страна
Суботица, новембар 2013. године
1/35
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ................................................................................................................................4
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.5. КОНТАКТ
2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ.................................................................................................................................4
2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ШИФРА
3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ( ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА………………………………………………………………….......5-6
3.1. ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС И КВАЛИТЕТ
3.2. КОЛИЧИНА И НАЧИН ИСПОРУКЕ
3.3. ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА
4) УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75. И чл. 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА................................................................................................................................6-9
5) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ..........................9-19
5.1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
5.3. ПАРТИЈЕ
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
5.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
5.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
5.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
5.19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
5.20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
2/35
6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац бр. 1.......................................................................20-24
7) МОДЕЛ УГОВОРА – Образац бр. 2........................................................................25-27
8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ – Образац бр.3.....................................................................................................28
9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – Oбразац бр.4...........................30
10) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Образац бр. 5........................31
11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2 ЗАКОНА
- Образац бр. 6..................................................................................................................32
12) ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНИХ КУПАЦА – Образац бр.7 ..........................................33
13) ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ бр. ЈН 05/13 – Образац бр.8.................34
14) ПРИЛОГ..........................................................................................................................35
3/35
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013, у даљем тексту: Правилник), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке ЈН 05/13, деловодни број 01/1-3129/1 од дана 25.11.2013. године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 05/13, деловодни број 01/1-3130/1
од 25.11.2013. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – ЈН бр. 05/13 уља и мазива (шифра
09211000)
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу:
Назив: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају
"Суботица-транс" Суботица
Адреса: Сегедински пут 84, 24000 Суботица
Интернет страница наручиоца: www.sutrans.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка ЈН бр. 05/13 се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр. 124/2012) и важећим подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке ЈН бр.05/13 је набавка добара – уља и мазива (шифра 09211000)
конкретно набавка 17.510 литара уља и 230 килограма мазива.
1.4. Циљ спровођења јавне набавке:
Поступак јавне набавке ЈН бр. 05/13 се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци на одређено време и то до испоруке предвиђене количине уља и мазива или до
утрошка укупне финансијске вредности овог уговора у износу од 4.900.000,00 динара
без ПДВ-а.
1.5. Контакт особа:
Контакт особа за јавну набавку ЈН бр. 05/13 је Катона Арпад тел: 024/547-777, е-маил:
[email protected], фаx: +381-24-548-304.
2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета јавне набавке , назив и шифра:
Предмет јавне набавке ЈН бр. 05/13 је добро – уља и мазива (шифра 09211000)
конкретно набавка 17.510 литара уља и 230 килограма мазива према спецификацији
наведеној у табели број 1. (налази се у делу 3.1. врста и техничке карактеристике, опис
и квалитет).
4/35
3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ, ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО
ИСПОРУКЕ
3.1. Врста и техничке карактеристике, опис и квалитет:
Taбела број 1: Спецификација уља и мазива
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Назив
Ознака или опис
Спецификација
1 Универзална
.
течност за
хидрауличне
кочнице
2Уље за аутоматске
.
мењаче
3Уље за аутоматске
.
мењаче
4 Уље хипоидно
.
5Хидраулично уље
.
6Моградно моторно
.
уље
7 Уље моторно
.
DOT 4
SAE 1704
ATF II
Dextron II
Voith H55.633.540
300 l лит.
ATF III
Dextron III
Voith H55.633.640
300 лит.
80W-90
API GL-5
MB 235.20 i MAN
342 Typ M3
2.000 лит.
HIDO H-22
DIN 51524
8 Уље моторно
.
9 Уље моторно
.
10. 9 Литиумска
. вишенаменска
маст
SAE 30
SAE 15W-40
ACEA E7
API CI-4
SAE 10W-40
ACEA E4
SAE 10W-40
ACEA E6
EP-2
Посебна напомена /
Напомена
SRPS H.Z.2.100 тип
2
Количина
80 лит.
(паковање од
05 лит.)
30 лит.
MAN 270 или MB
228.0
MAN 3275, MB
228.3
MAN 3277, или MB
228.5
MAN 3477, или MB
228.51
400 лит.
10.000 лит.
(паковање од
1000 лит.)
4.000 лит.
400 лит.
230 kg
Сва уља и мазива која су тражена у табели спецификације а које понуђач нуди у својој
понуди морају да испуњавају квалитетне захтеве из табеле. бр. 1. У прилогу конкурсне
документације су дате листе одобрења од произвођача које су потребне за израду
понуде. Наиме у колони напомена у табели 1. су наведени квалитативни захтеви за сва
уља и мазива. У прилогу су дате листе одобрења на којима се мора налазити понуђено
уље. За уља за која није тражено да се понуђено уље налази на листи одобрења неког
произвођача је довољно да понуђено уље испуњава тражени стандард или опис.
Понуђачи требају да означе производ који нуде, на листи одобрених уља, који је у
прилогу како би олакшали контролу прихватљивости понуда за комисију.
НАПОМЕНА:
На пример у 3. реду табеле бр. 1. се налази „Уље за аутоматске мењаче АТФ III и
тражено је да то уље буде на листи „Voith H 55.633.640“ значи у прилогу конкурсне
документације треба потражити Voith листу одобрених уља H 55.633.640 и понудити
уље које се налази на листи, и текст линером означити на листи производ који је
понуђен. У редовима где није тражено да се понуђено уље налази на листи одобрења
5/35
неког произвођача је довољно да понуђено уље испуњава тражени стандард или опис
као што су „SRPS H.Z.2.100 tip2“. За ове производе понуђач уз своју понуду прилаже
произвођачку декларацију из које се види да понуђени производ испуњава тражени
стандард или опис.
3-2- Количина, место, рок и начин испоруке:
За јавну набавку ЈН бр. 05/13 је потребна количина од 17.510 литара уља и 230
килограма мазива по сцецификацији из табеле 1. Место испоруке је магацин наручиоца
на адреси Сегедински пут 84. 24000 Суботица. Рок испоруке представља време
изражено у часовима које протекне од часа када Понуђач добије писмени захтев
Наручиоца за испоруку до момента испоруке поручених добара у магацин Наручиоца.
Било какво описно дефинисање рокова испоруке није допустиво. Понуђачи не могу
понудити рок испоруке 0 (нула) сати. Понуђени рок испоруке ће бити саставни део
уговора о јавној набавци и понуђач коме ће се доделити уговор о јавној набавци ће бити
обавезан да поштује рок испоруке који понуди у својој понуди! Не поштовање услова
из понуде повлачи за собом раскид уговора.
Све количине уља и мазива које се набављају се испоручују на ову адресу, и у понуђену
цену морају бити урачунати и трошкови превоза фцо магацин наручиоца. Понуђач је у
обавези да испоручује уља у оригиналној амбалажи, тако да се на свакој од амбалажа
може видети да није отварана. Амбалажа мора да има заштитни знак произвођача,
понуђач мора на захтев наручиоца да појасни где се налази заштитни знак и како се
проверава оригиналност амбалаже.
3.3. Гаранција квалитета и начин спровођења контроле квалитета
Гаранција за уља и мазива не може бити краћа од 1 месеца од дана испоруке.
4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
На основу члана 75., 76. и 77. Закона и Правилника услови за учешће у јавној набавци
ЈН бр. 05/13, докази којима се доказује испуњеност тих услова су следећи.
Услови за учешће у поступку предметне јавне набавке ЈН бр. 05/13 и упутство како се
доказује испуњеност тих услова понуђач доказује достављењем следећих доказа:
I Обавезни услови из чл. 75. Закона
1. ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН
У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР (чл. 75 ст. 1. тач. 1. Закона)
ДОКАЗ: Извод из регистра надлежног органа и то:
- Извод из Агенције за привредни регистре или
- Извод из регистра надлежног Привредног суда.
6/35
2. ДА ОН И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО
ОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ
ГРУПЕ, ДА НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ
ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА, КРИВИЧНО ДЕЛО
ПРЕВАРЕ. (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона)
ДОКАЗ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције односно уверење основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се поврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потвђује да правно лице није осуђивао за неко
од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда
3. ДА МУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ,
КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА ОДНОСНО СЛАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона)
ДОКАЗ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатноси, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
7/35
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда
Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење
понуда.
4. ДА ЈЕ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ
ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ
СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ. (чл.
75. ст. 1. тач. 4. Закона)
ДОКАЗ: Уврење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда
5. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ ПОНУДЕ ИЗРИЧИТО
НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА
РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ
ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (чл. 75.ст.2. Закона)
ДОКАЗ: Потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2.
Закона (Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације).
Напомена: Образац изјаве мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача
и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
II Додатни услови из чл. 76. Закона
6. ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ
КАПАЦИТЕТА ОДНОСНО
- ДА НЕМАЈУ ДАНА НЕЛИКВИДНОСТИ У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ
- И ДА ИМАЈУ МИНИМУМ 3 ПУТА ВЕЋИ ГОДИШЊИ ПРОМЕТ ОД
ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ОВЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ,ОДНОСНО
МИНИМУМ 14.700.000,00 ДИНАРА.
ДОКАЗ: биланс стања и биланс успеха за 2010, 2011 и 2012. годину
8/35
НАПОМЕНА ПОНУЂАЧИМА:
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за стручну оцену, оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенција за привредне регистре,
као и додатни услов у погледу финансијског капацитета – биланс стања и биланс
успеха за 2010., 2011. и 2012. годину.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања и писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
Лице уписано у РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА није дужно да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова ( наведених под редним бр. 1-4 )
5) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
9/35
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Сегедински пут 84. 24000 Суботица, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – УЉА И МАЗИВА, ЈН бр.05/13. - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
30.12.2013. године до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде уколико понуђач исту тражи. У потврди о пријему
наручилац
ће
навести
датум
и
сат
пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ:
1. Све доказе који потврђују испуњавање обавезних услова за учешће из члана 75.
Закона, наведени у делу под бр. 4 – Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова (тачке
1-4)
2. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона – Образац бр.
6, који је саставни део ове конкурсне документације и налази се у делу 11.
Конкурсне документације (доставити исти попуњен, потписан и оверен
печатом понуђача); наведено у делу под бр. 4 - Услови за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова (тачка 5)
3. Све доказе који потврђују испуњавање додатних услова за учешће из члана 76.
Закона, које захтева наручилац, а наведени су у делу под бр. 4 – Услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова (тачке 6)
4. Образац понуде – Образац бр. 1, који је саставни део ове конкурсне
документације и налази се у делу под бр. 6 Конкурсне документације
(доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом понуђача)
5. Модел уговора – Образац бр. 2, који је саставни део ове конкурсне
документације и налази се у делу под бр. 7 Конкурсне документације
(доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом понуђача)
6. Образац структуре цене са упутством како да се попуни – Образац бр. 3,
који је саставни део ове конкурсне документације и налази се у делу под бр.
8 Конкурсне документације (доставити исти попуњен, потписан и оверен
печатом понуђача)
10/35
7. Образац изјаве о независној понуди – Образац бр. 5, који је саставни део ове
конкурсне документације и налази се у делу под бр.10 Конкурсне
документације (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача)
8. Образац референтних купаца – Образац бр. 7, који је саставни део ове
конкурсне документације и налази се у делу под бр. 10 Конкурсне
документације (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача )
9. Образац потврде референтних купаца – Образац бр. 8, који је саставни део
ове конкурсне документације и налази се у делу под бр. 13. Конкурсне
документације (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача и потписан и
оверен печатом референтног купца)
Напомена: Понуђач може да достави наручиоцу и Образац трошкова припремања
понуде – Образац бр. 4 који је саставни део конкурсне документације ( налази се у
делу под бр. 9 Конкурсне документације ( попуњен, потписан и оверен).
5.3. ПАРТИЈЕ
Ова јавна набавка није образована по партијама.
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Суботица-транс,
Сегедински пут 84. 24000 Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – УЉА И МАЗИВА, ЈН бр.05/13 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – УЉА И МАЗИВА, ЈН бр.05/13 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – УЉА И МАЗИВА, ЈН бр.05/13 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – УЉА И МАЗИВА, ЈН бр.05/13 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да измени своју
понуду.
5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
11/35
5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Сва
доспела потраживања наручилац ће пренети директно понуђачу укључујући и доспела
потраживања за део набавке који се извршава преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
▪ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
▪ понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
▪ понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
▪ понуђачу који ће издати рачун,
▪ рачуну на који ће бити извршено плаћање,
▪ обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона мора да буде потписан
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
сваког понуђача.
Образац изјаве о независној понуди мора да буде потписан од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког понуђача.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
12/35
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Понуђач мора у својој понуди да наведе на колико дана даје одложено плаћање од дана
испостављања фактуре.
Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана од дана испостављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
5.9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за уља и мазива не може бити краћа од 1 месеца од дана испоруке.
5.9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара.
Рок испоруке представља време изражено у часовима које протекне од часа када
Понуђач добије писмени захтев Наручиоца за испоруку до момента испоруке
поручених добара у магацин Наручиоца. Било какво описно дефинисање рокова
испоруке није допустиво. Понуђачи не могу понудити рок испоруке 0 (нула) сати.
Понуђени рок испоруке ће бити саставни део уговора о јавној набавци и понуђач коме
ће се доделити уговор о јавној набавци ће бити обавезан да поштује рок испоруке који
понуди у својој понуди! Не поштовање услова из понуде повлачи за собом раскид
уговора.
5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на додату
вредност.
Цена треба да садржи све трошкове осим ПДВ-а франко магацин Наручиоца, у цену је
урачунат и превоз до магацина наручиоца на адреси Сегедински пут 84. 24000
Суботица.
Промена јединичне цене након потписивања уговора је дозвољена и врши се у складу
са кретањима ценe евра, минимум 2 %, по средњем курсу НБС. Испоручена добра
понуђач ће фактурисати по цени која важи на дан испоруке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
13/35
5.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђачи у јавној набавци УЉА И МАЗИВА 09211000 бр. ЈН 05/13 нису у обавези да
доставе никакво средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија се обавезује да ће најкасније до
потписивања уговора наручиоцу предати регистровану меницу као средство гаранције
за добро извршење уговорених обавеза и то бланко сопствену меницу, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је
минимум годину дана од дана отварања понуда.
5.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације.
5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
Сегедински пут 84., 24000 Суботица, електронске поште на е-маил
[email protected] или факсом на број +381/24-548-304 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.05/13“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
14/35
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
5.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла, односно она мора да важи минимум 13 месеци
од дана отварања понуда. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.
5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Понуде ће бити оцењиване на основу критеријума економски најповољније понуде, и
то према следећим елементима критеријума:
Понуђена цена
- 80 пондера
Рок испоруке
- 10 пондера
Референтна листа
- 10 пондера
ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (маx. 80 пондера - бодова)
Понуђеном ценом се сматра укупна цена из обрасца понуде без припадајућег ПДВ-а.
При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа цена и
бодова, где се понуди са најнижом коначном ценом додељује максимални број бодова
који износи 80, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према законитости
где се цена понуде која се бодује и минимална цена налазе у реципрочном односу
максималног броја бодова и траженог броја бодова за цену која се бодује:
Cx / Cmin = Bmax / Bx
 Bx= (Cmin / Cx)  Bmax
где је:
Cx
Cmin
Bmax
Bx
- цена понуде која се бодује,
- минимална цена,
- максимални број бодова који износи 80,
- тражени број бодова за цену која се
бодује.
15/35
ВРЕДНОВАЊЕ РОКА ИСПОРУКЕ (max. 10 пондера - бодова)
Бодовање рока испоруке ће се вршити на основу следеће табеле:
Бр. Рок испоруке исказан у сатима (од пријема писмене Бодови
наруџбе наручиоца)
1. Од 0 до 6 sati
10 бодова
2. Преко 6 до 24 сата
6 бодова
3. Преко 24 до 48 сати
3 бода
4. Преко 48 до 72 сата
1 бод
5. Преко 72 сата
0 бодова
НАПОМЕНА:
Рок испоруке представља време изражено у сатима које протекне од дана када Понуђач
добије писмени захтев Наручиоца за испоруку до момента испоруке поручених добара
у магацин Наручиоца. Било какво описно дефинисање рокова испоруке није допустиво.
У предвиђену рубрику искључиво се уписује број сати почевши од 1 (један) сат па
навише. Понуђачи не могу понудити рок испоруке 0 (нула) сати. Понуђени рок
испоруке ће бити саставни део уговора о јавној набавци и понуђач коме ће се доделити
уговор о јавној набавци ће бити обавезан да поштује рок испоруке који понуди у својој
понуди! Не поштовање услова из понуде повлачи за собом раскид уговора.
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (маx. 10 пондера – бодова)
Под појмом РЕФЕРЕНЦЕ подразумевају се количине уља које је понуђач продао
РЕФЕРЕНТНИМ КУПЦИМА у периоду од 01.01.2010. до 31.12.2012. године.
Табела референтних купаца:
Br.
Референтни купац ( уписати назив купца)
Количине уља (уписати
укупне количине продатих
уља референтном купцу)
ЛИТАРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
16/35
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
УКУПНО:
Литара
Табела референтних купаца се попуњава тако да се у табелу уписују имена свих купаца
чије потврде понуђач доставља са количинама у литрима и у делу укупно се уписује
колико је литара продато укупно. Наручилац ће признавати само количине које су
уписане у табелу референтних купаца а референтни купац је оверио потврду из
конкурсне документације.
Референтни купац оверава потврду из конкурсне документације да је у датом периоду
куповао од дотичног понуђача уља.
Потврда је саставни део конкурсне документације (Образац бр. 6). Понуђачи је могу
фотокопирати у оном броју који им је потребан да пошаљу свим својим референтним
купцима на оверу и приложе уз своју понуду
За сваког понуђача врши се сабирање количина продатих уља, референтним купцима у
датом периоду.
Бодовање референци врши се методом релетивног односа продатих уља и бодова, где
се понуђачу са највећом количином продатих уља додељује максимални број бодова
који износи 10, а свим осталим понуђачима број бодова се израчунава према
законитости где се количина продатих уља код понуђача који се бодује и највећа
количина продатих уља налазе у пропорцијоналном односу траженог број бодова за
понуђача који се бодује и максималног броја бодова:
PUx / PUnajveći = Bx / Bmax
 Bx= (PUx / PUnajveći)  Bmax
где је:
PUx
PUnajveći
Bmax
Bx
-количина продатих уља за понуђача која се бодује,
-највећа количина продатих уља,
- максимални број бодова који износи 10,
-тражени број бодова за понуђача која се бодује.
5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера – бодова биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене цене, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац ове изјаве –
17/35
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.ст.2 Закона – Образац 6, саставни
део ове конкурсне документације и налази се у делу под бр. 11 Конкурсне
документације ( попуњен, потписан и оверен печатом понуђача )
5.19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
5.20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на емаил [email protected], факсом на број +381/24-548-304 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Сегедински пут 84. 24000 Суботица.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда, на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на
коју се односи ЈН 05/13, корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
18/35
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
19/35
Образац бр. 1
6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку УЉА И МАЗИВА 09211000, ЈН број 05/13.
6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потпис уговора:
20/35
6.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Пословно име:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
коју ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)
коју
ће
Пословно име:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
коју ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
коју
ће
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
21/35
6.4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1)
Пословно име:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Пословно име:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Пословно име:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена: Табелу „Подаци о понуђачу из групе понуђача“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача из
групе понуђача.
22/35
6.5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Јавна набавка УЉА И МАЗИВА 09211000
Табела 1.
РБ
Назив
Ознака
или опис
Специ
фикац
ија
Напомена
Количина Јединич. Јединич.
l / kg
цена са цена без
ПДВ
ПДВ
Уљеуниверзална
течност за
хидрауличн
е кочнице
Уље за
аутоматске
мењаче
DOT-4
SAE
1704
SRPS
H.Z.2.100
tip2
80 l
(жељено
паковање
0,5 l)
ATF II
Dextro
n II
Voith
H55.633.5
40
300 l
3.
Уље за
аутоматске
мењаче
ATF III
Dextro
n III
Voith
H55.633.6
40
300 l
4.
Уље
хипоидно
80W-90
API
GL-5
MB 235.20
i MAN
342 Typ
M3
2.000 l
5.
Хидрауличн
о уље
HIDO H22
DIN
51524
6.
Моноградн
о моторно
уље
Уље
моторно
SAE 30
1.
2.
7.
SAE 15W40
ACEA
7 API
CI-4
8.
Уље
моторно
SAE 10W40
ACEA
E4
9.
Уље
моторно
SAE 10W40
ACEA
E6
10.
Литиjумска
вишенамен.
маст
11.
УКУПНО:
Укупно
са ПДВ
Укупно Произвођач,
без ПДВ тип
понуђеног
уља/мазива и
паковање
30 l
MAN 270,
ili MB
228.0n
MAN
3275, iili
MB 228.3
MAN
3277, ili
MB 228.5
MAN
3477, ili
MB 228.51
EP-2
Без ПДВ:
400 l
10.000 l
(жељено
паковање
1.000 l)
4.000 l
400 l
230 kg
Са ПДВ:
23/35
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (минимум 45 дана)
Рок важења понуде (минимум је 30 дана од дана
отварања понуда)
Рок испоруке ( максимум је 48 часова )
Гарантни период (минимум је 1 месец)
Референце ( укупно литара )
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
24/35
Образац бр. 2
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ «СУБОТИЦА-ТРАНС»
СУБОТИЦА
Број:
Дана:
7) МОДЕЛ УГОВОРА
о додељивању јавне набавке уља и мазива (шифра 09211000) закључен дана
__________________________ године у Суботици након спроведеног отвореног
поступка јавне набавке ЈН бр. 05/13 између:
Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају "СУБОТИЦАТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548, шифра делатности
4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-1010047-73 Војвођанска банка а.д.
Нови Сад, Филијала Суботица, кога заступа в.д. директора предузећа Фазекаш мр
Тибор, дипл.инг.саобраћаја, са једне стране као купца у јавној набавци бр. ЈН 05/13
/у даљем тексту: Купац/ и
___________________________ (назив понуђача), ______________________ (седиште
понуђача), матични број: __________________, шифра делатности: ________________,
ПИБ: ________________________, број текућег рачуна: ___________________, код
_____________________________ (назив банке), кога заступа ______________________,
са друге стране као продавца у јавној набавци бр. ЈН 05/13 /у даљем тексту:
Продавац/, а у свему према следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора је испорука уља и мазива /у даљем тексту "добара"/, која су
предмет јавне набавке ЈН бр. 05/13.
Образац понуде Продавца из конкурсне документације ЈН 05/13, заведена под бројем
_____________________ од _______________саставни је део овог Уговора.
Члан 2.
Продавац ће испоручивати добра Купцу, у складу са његовим потребама.
Купац писменим путем подноси захтев (наруџбу) потребне количине добара Продавцу.
Продавац се обавезује да ће добра испоручити у року од ____________ дана од дана
пријема писмене наруџбе Купца, у којој ће бити назначена врста и количина потребних
добара.
Испорука добара се врши францо Купац односно у седишту Купца у Суботици на
адреси Сегедински пут бр. 84.
Под роком испоруке подразумева се време протекло од достављања писмене наруџбе
до времена када је добро стигло на истовар код Купца. Купац неће признавати никаква
образложења за кашњена при испорукама.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Продавац понудио у својој понуди приликом
подношења понуде за додељивање овог Уговора.
25/35
Укупна цена без ПДВ-а износи: _______________________ динара, а укупна цена са
ПДВ-ом износи ____________________ динара.
Промена цена је дозвољена и врши се у складу са кретањима ценe евра, минимум 2 %,
по средњем курсу НБС. Купац је дужан да Продавца благовремено обавести о промени
цене.
Продавац је дужан упутити Купцу захтев за промену цена писаним путем са детаљним
образложењем. Уколико постоји основ за промену цена уговорне стране су сагласне да
ће споразумно закључити анекс у писаној форми којим ће регулисати евентуалне
промене цена и датум почетка њихове примене.
Испоручена добра Продавац ће фактурисати по цени која важи на дан испоруке.
Члан 4.
Продавац се обавезује да ће приликом сваке испоруке доставити Купцу доказ о
квалитету испорученог уља /цертификат овлашћене установе/.
Количина испорученог уља утврђује се након испоруке бројањем буради и провером
попуњености буради. Уколико испоручена количина не одговара пратећој
документацији сачиниће се одговарајући записник који потписују представници обе
уговорне стране.
Члан 5.
Продавац даје гаранцију да сва испоручена добра одговарају техничкој спецификацији
из конкурсне документације Купца и да задовољавају тражене стандарде квалитета.
Уколико испоручена добра не одговарају условима из претходног става уговорне
стране су сагласне да добра у оном делу у коме не одговарају траженим условима буду
враћена Продавцу.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да Купац има право на одложено плаћање у року од
_____________________дана, рачунајући од дана испостављања фактуре.
Приликом кашњења зарачунава се законска затезна камата.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да Продавац најкасније до дана закључивања уговора
обезбеди и достави Купцу бланко, сопствену меницу и пратеће менично овлашћење за
добро извршење посла као средство финансијског обезбеђења на износ од 10 % од
укупне вредности понуде без ПДВ-а и копију картона депонованих потписа који је
издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Рок важења менице за добро извршење посла мора да буде са важношћу најмање
годину дана од дана отварања понуда.
Уговорне стране су сагласне да Купац наплати меницу за добро извршење посла,
уколико Продавац не испуњава обавезе преузете овим Уговором, извршава их
делимично или касни са њиховим извршавањем.
Продавац не може да одбије извршење уговорних обавеза у случају када Купац наплати
достављену меницу за добро извршење посла.
Уговорне стране су сагласне да Купац има право да меницу за добро извршење посла
наплати и у случају раскида Уговора, а исту је дужан вратити Продавцу заједно са
меничним овлашћењем након што протекне отказни рок наведен у члану 8. став 2. овог
Уговора односно по извршењу уговорних обавеза Продавца.
У случају да Продавац не врши испоруку добара у складу са овим Уговором Купац има
право на једнострани раскид овог Уговора
26/35
Након истека периода на који је овај Уговор закључен нереализована меница и
менично овлашћење ће бити враћени Продавцу уз сачињавање записника који ће
потписати обе уговорне стране.
Члан 8.
Уговор се закључује на одређено време, до испоруке предвиђене количине уља и
мазива или до утрошка укупне финансијске вредности овог уговора у износу од
4.900.000,00 динара без ПДВ-а.
Свака уговорна страна има право да раскине овај уговор уз поштовање отказног рока од
90 дана рачунајући од дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора путем
препоручене пошиљке.
Члан 9.
Ради лакше реализације и праћења овог Уговора свака од уговорних страна дужна је да
именује по једну контакт особу:
1. за Продавца: _________________________________
тел. _________________________________
2. за Купца: Фехер Оплетан Жолт, пом.дир. за техничке послове,
тел.024/547-777 (лок.105)
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора, Продавац и Купац добара, могу вршити искључиво
анексом у писаној форми.
Члан 12.
Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да
решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда
у Суботици.
Члан 13.
Овај Уговор је састављен у 6 /шест/ истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни, припада по 3 /три/.
КУПАЦ
:
ПРОДАВАЦ:
____________________________
_____________________________
ЈП "Суботица-транс"
Фазекаш мр Тибор, дипл. инг. цаоб.
__________________________
27/35
Образац бр. 3
8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
1
РБ
2
Назив
1.
Уљеуниверзална
течност за
хидрауличне
кочнице
Уље за
аутоматске
мењаче
Уље за
аутоматске
мењаче
Уље
хипоидно
2.
3.
4.
5.
Хидраулично
уље
6.
Моноградно
моторно уље
7.
Уље моторно
8.
Уље моторно
9.
Уље моторно
10.
Литијумска
вишенамен.
маст
3
Напомена
4
Јединч.
цена без
ПДВ-а
5
Јединич.
цена са
ПДВ -ом
6
Набавна
цена
7
Царина
8
Превоз
9
Остали
трошкови
10
Напомена
понуђача
SRPS
H.Z.2.100
tip2
Voith
H55.633.540
Voith
H55.633.640
MB 235.20 и
MAN 342
Typ M3
MAN
270,
или
MB
228.0n
MAN 3275,
или
MB
228.3
MAN 3277,
или MB
228.5
MAN 3477,
или MB
228.51
28/35
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони 4. уписати јединичну цену за сваки прозвод без ПДВ-а

У колони 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваки прозвод

У колони 6. уписати набавну цену

У колони 7. уписати трошкове царине уколико царина учествује у структури
цене понуђача, у супротном уписати 0.

У колони 8. уписати трошкове превоза, уколико превоз учествује у структури
цене понуђача, у супротном уписати 0.

У колони 9 уписати остале трошкове који учествују у структури понуђене цене
понуђача, ако нема таквих трошкова уписати 0.

У колони 10. уписати евентуалне напомене понуђача везане за структуру
понуђене цене
Датум:
_____________________
М.П.
Потпис понуђача:
_________________________
29/35
Образац бр. 4
9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________ (навести
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА
ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узрока или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
_____________________
М.П.
Потпис понуђача:
______________________
30/35
Образац бр. 5
10) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________,
(назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке УЉА И МАЗИВА ЈН бр 05/13, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
_____________________
М.П.
Потпис понуђача:
______________________
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврду да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
31/35
Образац бр. 6
11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ............................(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке УЉА И
МАЗИВА ЈН бр. 05/13 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.
Датум:
____________________
М.П.
Понуђач:
________________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
32/35
Образац бр. 7
12) ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНИХ KУПАЦА
Табела референтних купаца
Бр. Референтни купац ( уписати назив купца)
Количине уља (уписати
укупне количине продатих
уља референтном купцу)
ЛИТАРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. УКУПНО:
Литара
Напомена : У табели референтних купаца треба да су уписани сви купци понуђача чије
потврде прилаже у својој понуди. Референтни купац који је уписан у табелу, а нема
уредну потврду за референтну листу за јавну набавку ЈН 05/13 се неће признати.
Датум:
____________________
М.П.
Понуђач:
________________________
33/35
Образац бр. 8
13) ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ бр. ЈН 05/13
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу пoтврђујемо да је
понуђач____________________________________________________у
периоду
од
01.01.2010.
до
31.12.2012.
године
за
потребе
предузећа
______________________________ као референтног купца испоручио укупно ______
литара уља.
Напомена : Потврду фотокопирати у потребном броју
Референтни купац:
У _____________________
Дана: __________________
М.П.
________________________
Име и презиме
овлашћеног лица
________________________
Потпис овлашћеног лица
Понуђач:
М.П.
________________________
Име и презиме
овлашћеног лица
________________________
Потпис овлашћеног лица
34/35
14) ПРИЛОГ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ – ЛИСТЕ
ОДОБРЕЊА ЗА УЉА
Прилог 1. Voith H55.633.540
Прилог 2. Voith H55.633.640
Прилог 3. MB 235,20
Прилог 4. MAN 342
Прилог 5. MAN 270
Прилог 6. MB 228,0
Прилог 7. MAN 3275
Прилог 8. MB 228,3
Прилог 9. MAN 3277
Прилог 10. MB 228,5
Прилог 11. MAN 3477
Прилог 12. MB 228,51
35/35
Voith Turbo
List of Lubricants H55.633540
Lubricants approved for
DIWA transmissions
Edition: 2011-07-04
Not applicable for North America
See VTI DIWA Service Bulletin 013 and 118
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
List of lubricants
Approved lubricants
for Voith DIWA transmissions D 82…, D 85…, D 86…, 502-2 (with discs), 502-3 (with discs)
The oils marked by an asterisk (*) are only approved for the inline version.
Manufacturer
Product name
76 Lubricants Co.
76 Multi-Purpose ATF (G-34023)*
Abu Dhabi National Oil Company
ADNOC ATF
ADNOC ATF Dexron®III (F-30352)
Aceites Lubricants SASH S.L.
Draiver ATF D-III (H-36002)
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol ATF D III
Addinol D II D
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Triathlon Automatic Super
Alexandria Company
ACPA 2000
AMOC
AMOC Power Plus (G-34291)
AMOC Power (D-21611)
Allegheny Petroleum Products Co.
Altra Dexron®III (G-34328) / Mercon*
Amalie Oil Company
Amalie Dexron VI Synthetic ATF (J-60156)
Amoco Petroleum Products
Multi Purpose ATF (F-30323)*
Ampol Refineries Limited
Autotrans Fluid III (F-30737)*
Arad Ravansazan Parsian Co.
LUB-TECH ATF III
Aral AG
Aral Getriebeöl ATF 22
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Getriebeöl ATF 55
Avia Mineralöl AG
Avia Fluid ATF 86
BayWa AG, München
BayWa ATF 3000
Bantleon Ulm
AVIA FLUID ATF 98 (F-30589)
Bardahl de Mexico S.A. de C.V.
Bardahl Universal Fully Syn ATF
Behran Oil Co.
Behran Automatic ATF (Dexron II D)
Belgin Madeni Yaglar
Lubex ATF II
Lubex ATF-III M
1-1
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
BP Lubricants USA Inc.
Castrol Multi Vehicle ATF (H-36311)
BP plc.
BP Autran DX II
Autran DX III (H-36052)
Autran MBX
Bucher + Cie AG
Motorex ATF Dexron III H
Motorex ATF Super
Caltex Petroleum Corporation
Caltex ATF HDA
Caltex ATF HDM
Caltex Texamatic 1205A
Caltex Texamatic 7045
Caltex Texamatic 1322S (G-34279)
Castrol Limited
Castrol ATF Dex II Multivehicle
Castrol Transmax Dex III Multivehicle
TQ-Dexron III (H-36456)
CD Service Snc
CD Red Fluid TSV
Cepsa Lubricantes S. A.
Cepsa ATF 70
Cepsa ATF 2000 S
Champion Chemicals N.V.
CHAMPION ATF D III
Chempro SA
ATF HDM
Chevron Products Company
Caltex Texamatic 1888 (H-36161)
Chevron ATF Mercon V (M5101002)
Chevron Multi-Vehicle ATF
Havoline Multi-Vehicle ATF
Texamatic D3 (G-34223)*
Volvo Ultra ATF
Citgo Petroleum Corporation
CITGO Transguard Multi-Vehicle ATF
CITGO Transguard MERCON V ATF
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Quatra Syn™ Synthetic ATF
Cognis Corporation
Emgard 2803 Synthetic ATF (G-34494)
Comercial Roshfrans, S.A. de C.V.
ATF All Power Multivehiculo (M5101101)
CONDAT
CONDAMATIC III
1-2
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Conoco Phillips Company
Mercon V ATF (M5091001)
VersaTrans ATF (M5091007)
Conoco Phillips Company (Kendall)
Mercon V ATF (M5091001)
VersaTrans ATF (M5091007)
Cyclon Hellas S.A.
ATF Type D
De Oliebron B.V.
TOR ATF DMM
Delta Petroleum Company, Inc.
Mercon V2000 (G-34095)
Multi Purpose Mercon V Dexron III H (H-36043)
Dexron®III / Mercon Multipurpose ATF
Denizati Petrokimya (Seahorse Petrochemicals)
Seahorse ATF Dexron III
Engen Petroleum Ltd.
Engen ATF 22D
Eni S.p.A.
Agip ATF II D
Agip ATF D 309
Agip Dexron®III
Agip ATF Plus
Autol Getriebeöl Agip ATF III D
Ertoil S.A.
Ertoil Transmisiones Automaticas D2
Exxon Mobil Corporation,
Esso ATF D2
Fairfax, Virginia, USA
Mobil ATF 220
Mobil ATF 320
Fabrika Maziva FAM A.D. Krusevac,
Serbia
ATF D II
FL Selenia spa-Villastellone-Italy
Tutela GI/E
Fuchs Petrolub AG
TITAN ATF 3000
TITAN ATF 4000 (H-36055)
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
TITAN ATF 6000 SL
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Box ATF DX II
G.B. Lubricants Ltd.
ATF II
Ginouves Georges SAS
Ginouves York 686 (G-34052)
Ginouves York 786 (G-34013)
Ginouves York 787
1-3
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Gulf Oil International
Gulf Multi-Vehicle ATF
Huiles Berliet S.A.
HRD Starmatic 3
IGOL France
IGOL ATF 420
IGOL ATF 430
Imperial Oil
Esso ATF Dexron®III (G-34024)
International Petroleum
Performance One Dexron®III (F-30383)
Ipiranga S. A.
Isamatic III (G-34016)*
(Cia Brasileira de Petroleo)
Isamatic Mercon V (H-36002)
Isamatic 3 (G-34202)*
IRANOL Oil Co.
IRANOL ATF II
IRANOL ATF III
Italiana Petroli s.p.a.
IP Transmission Fluid DX
Kocak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Sti
ATF Dexron II
Speedol ATF Dexron S III
Koramo Kolin a.s.
Mogul ATF II
Mogul TRANS ATF
Krafft S. A.
ATF (D-21247)
ATF Synthetic D3
Kuwait Petroleum
Kuwaitol ATF Dexron IIIG
Q8 Auto 14
Q8 Auto 15 (G-34052)
Q8 Auto 20 (H-36044)
Kuwait Lube Oil Company
AJ Automatic Fluid III
Leprince + Siveke GmbH, Herford
Leprinxol ATF DLZ III*
Leprinxol Fluid CN
LIQUI MOLY GmbH
LIQUI MOLY ATF III
LIQUI MOLY ATF Dexron IID
LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1100
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
LOTOS OIL
LOTOS ATF IID
LOTOS ATF IIIG
Lubricantes Venoco
Venoco ATF Multi-Vehiculo
1-4
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Lubricating Specialities
Polo Dexron®III ATF (F-30164)
LD Lubricating Dutchmann GmbH
LD ATF Dexron III G DMM
Maziva Zagreb d.o.o.
INA ATF Super
INA ATF DX IID
Meguin GmbH & Co. KG, Mineralölwerke
Megol Transmission-Fluid ATF III
Modex-Oil
Veco Matic II D
Mohawk Lubricants Ltd.
Mohawk Dexron®III ATF (F-30492)
Spartan Dexron®III ATF (F-30492)
MOL-LUB
MOL ATF 3G
MOL ATF
Morris Lubricants
Morris Liquimatic Super ATF (F-30786)
Motul
Motul Dexron II D
Motul Dexron III (G-34291)
Motul Dexron®III (F-30601)
Naftec
Tassilia ATF
Nami Oil Ltd.
Nami Oil ATF (D-21611)
NIS OIL Refinery Novi Sad
ATF II
Norsk Olje A.S.
Automatgirolje II D
Northland Products Company
Northland Dexron®III
NUEVA FL IBERICA S.L.
Tutela GI/A (D-21610)
ARBOR MTA (D-21610)
Obninskorgsintez JSC
SINTOIL ATF
Oel-Brack AG
QUAKER STATE ATF Q3 PLUS
Ölwerke Julius Schindler GmbH
Frontol Universal ATF 100
Oil Refinery Modrica
Matik DX II
OK-Lantmännen Smörjoljeproduktion AB
OK Flexmatic
OMV Refining & Marketing GmbH
OMV ATF D II
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
OMV ATF III
OMV ATF Z2
OOO "LLK-International"
LUKOIL ATF
Opet Petrolcülük A.S.
Opet ATF II (D-21610)
1-5
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
ORLEN OIL Sp. z o.o.
HIPOL ATF II D
Pakelo Motor Oil S.r.l.
Pakelo Auxon III (H-36002)
Pakelo ATF DX III HTS (H-36002)
Pakelo ATF XT III Fluid
Pakelo DX III Fluid (G-34061)
Pakelo MTF DX II D
Pakelo V Liquid
Pakelo V Liquid S
Panolin AG
Panolin ATF Dexron®III (G-34052)
Panolin ATF Multi 21996
Paramo a.s.
Gyrol ATF-D III (F-30336)
Pars Oil
Pars Enteghal Automatic (ATF II)
Pars Enteghal Automatic 3 (ATF III)
PAZ Lubricants & Chemicals
PAZ DEX II (D-21610)
Pazbo EZF
Petrobras S. A.
Lubrax OH-49-TDX*
Petro-Canada
Dura Drive HD Synthetic ATF
Petro-Canada DEXRON VI ATF (H-36006/J-60001)
Petrogal
Galp Transmatic D III (G-34534)
Petrogal Petroleos de Portugal S.A.
Galp Transmatic D II
Petrol Ofisi A.S.
ATF II
Petroliam Nasional Berhad
Petronas ATF D3 (H-36017)
Petronas
Petronas ATF D3 (F-30734)
Pinnacle Oil Company
All Fleet Multipurpose ATF
National Dexron®III / Mercon ATF
Prista Oil EAD
Prista ATF III
Prista ATF
Quaker State Corporation
Certified Dexron®III / Mercon ATF
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Genuine Dexron®III / Mercon ATF
Lubriguard Dexron®III / Mercon ATF
QuakerState Dexron®III / Mercon ATF
Supra Tech Dexron®III / Mercon ATF
1-6
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Rafinerija nafte a.d. Beograd
Galaxmatic Dac
Rafineria Nafty Jedlicze S. A.
Hipol ATF II D
Hipol ATF III
Ravensberger Schmierstoffvertrieb
Ravenol Dexron D II
Redoil Italia S.p.A.
Challoils ATF III (G-34052)
Repsol YPF Lubricantes y
Especialidades, S.A.
Repsol Matic ATF
Rilup S.p.A.
EURATF 3
Rock Oil Company
ATF Type DII
ROWE Mineralölwerk GmbH
ROWE ATF 8000
Safety-Kleen Corporation
Performance Plus ATF (G-34287)*
Repsol Matic IIIH
America’s Choice ATF (G-34287)*
Sakson S.A.
Parnas ATF Super (Dexron II D)
Saudi Arabian Lubricanting Oil Co.
Jeddah
ATF II D*
Schaeffer Mfg
#204SAT All Trans Supreme (H-36319)
Sepahan Oil Company
Sepahan ATF-2 Dexron II-D
Sepahan Petro Kimia Company
Synolex ATF-2 Dexron II-D
Shell International Petroleum Company
Shell Donax TA = Shell Spirax S2 ATF AX
ATF Dexron®III*
Shell Donax TG
Pennzoil Mercon V
Pennzoil Multi-Vehicle ATF
FormulaShell Multi-Vehicle ATF
Quaker State Multi-Vehicle ATF
Quaker State 4x4
Shell Donax TA-389 = Shell Spirax S2 ATF A389
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Shell Donax TX (H-36203)
Silkolene Lubricants PL
Silktran PSV-ATF
Sinopec Lubricant Company
GW ATF-III LD (H-36002)
SK Lubricants Americas Inc
SKL ATF 212-B (J-60168/60169)
Dexron VI ATF (J-60003)
1-7
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Slovnaft JS Co
Madit Automatic (D-21247)
Société Francaise Hafa
Transmatic (D-22495)
Sonol Israel Ltd.
Sonol ATF D2D
Specol SP Z O.O. UL.
Hipospec ATF IID
Hipospec ATF III semisynthetic
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH
SRS Wiolin ATF III
SRS Wiolin ATF D
Statoil Lubricants
Statoil TransWay PS DX III
Statoil TransWay DX III (G-34049)
TransWay DX II
Suomen Petrooli Oy
Teboil Fluid E
Svenska Statoil AB
Statoil Transway DX II
Syneco S.p.A.
Syneco ATF Dexron III (G-34052)
TEDEX Vertriebs GmbH Berlin
TEDEX ATF III
TEDEX ATF II D
TEDEX Productions Sp.z o.o.
TEDEX ATF III
TEDEX ATF II D
Terpel Bucaramanga S.A.
Termatic HD
Texaco Global Products
Texamatic 4261
Texamatic 4291
Texamatic 7080
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
TNK Lubricants LLC
TNK ATF II D
1-8
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Total Lubrifiants S.A.
Elfmatic G3 (G-34079)
Elfmatic G 3 Syn (G-34080)
Finamatic II D
Gulf ATF D II D
RTO Starmatic G3
Total Fluide G3 (G-34291)
Total Fluide AT 42 (G-34196)
Total Fluide ATX
Total Fluidematic Syn
Total Fluide II D (D-20356)
Total Fluidmatic VI
Gulf ATF High Tech
Ufaneftechim
Ufalub ATF
Unil Deutschland GmbH, Bremen
Unil Matic CN
Unil Matic DLZ III*
Unil Opal
Matic D
Unocal 76 Products Company
Multi Purpose ATF (D-21460)
Multi Purpose ATF (D-21647)
Multi Purpose ATF (D-21966)
Multi Purpose ATF (D-22413)
Valvoline Company
SynGard
Valvoline Dexron®III (F-30122) / Mercon ATF*
Valvoline Dexron®III (F-30135) / Mercon ATF*
Valvoline Deutschland GmbH
ATF Dexron II (E-25106)
Veedol International Limited
Veedol AFX (F-30668)
Veedol ATF Dexron®III (F-30521)
Veedol ATF-M
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Vroman N.V.
Ardeca Matic + III ATF
1-9
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Warren Oil
Warren Synthetic Blend ATF (M5101005)
Coastal Multi-Vehicle Synthetic Blend ATF (M5101005)
Lubriguard Synthetic Blend ATF (M5101005)
SERVICE PRO Premium Universal Synthetic Blend ATF
(M5101005)
Genuine Multi-Vehicle ATF (M5101005)
Samurai Synthetic Blend ATF (M5101005)
Pro Performance Multi-Vehicle Synthetic Blend ATF (M5101005)
Matrix Maxtrans ATF (M5101005)
Westfalen AG
ATF Dexron D86
Wolf Oil N.V.
WOLF ATF D III
YPF S.A.
ATF D III (G-34016)*
Hidro ATF
Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Divinol Fluid III G
Divinol ATF III G
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Divinol ATF SPEZIAL R
1-10
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
No longer produced lubricants
The following lubricants were once approved by Voith according to former versions of
the list of lubricants. However they were removed from the list because these lubricants
are no longer produced or marketed in the originally approved version.
Manufacturer
Product name
Use up until
76 Lubricants Co.
76 Super ATF (G-34160)*
End of 2011
BP plc.
Autran DX III (G-34058)
End of 2011
Bucher + Cie AG
Motorex ATF Dexron IID
End of 2011
Motorex ATF Dexron®III
Motorex ATF Supersynt Dexron IIE
Caltex Petroleum Corporation
Caltex ATF HDC
End of 2011
Caltex ATF HDE
Caltex Texamatic 1278 (G-34053)
End of
Castrol Limited
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Cepsa Lubricantes S. A.
Castrol TQ Dexron III (G-34427)*
End of 2011
TQ-D (Europe)
End of 2012
Cepsa ATF 2000 (Dex IIIG)
End of 2012
1-11
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Use up until
Chevron Products Company
Chevron ATF Mercon V (G-34555)
End of 2012
Chevron ATF Mercon V (H-36440)
Chevron Multi-Vehicle ATF (H-36440)
Chevron Supreme ATF (G-34116)*
Chevron Supreme ATF (G-34139)*
Chevron Synthetic ATF Heavy Duty
(G-34090)
Chevron Texamatic 1888 (H-36161)
Havoline® ATF Mercon® / Dexron®III
(G-34116)*
Havoline® ATF Mercon® / Dexron®III
(G-34139)*
Texaco Havoline ATF Mercon V
(G-34555)
Texaco Havoline ATF Mercon V
(H-36440)
Texaco Havoline Multi-Vehicle ATF
(H-36440)
Texaco Synthetic ATF Heavy Duty
(G-34090)
Texamatic 7045E
Texamatic 9226
Chevron Texaco Global Lubricants
Chevron ATF Dexron®III (G-34051)*
End of 2011
Havoline® ATF Mercon® / Dexron®III
(G-34051)*
Citgo Petroleum Corporation
Citgo Transgard ATF Dexron®III
End of 2011
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Citgo Transgard ATF Dexron®III (DF614)*
Coastal Unilube Inc.
Coastal Dexron®III / Mercon
End of 2011
Cofram Lubrifiants
Sintofluid ISO 46-GL4
End of 2011
1-12
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Use up until
Conoco Phillips Company
76 Mercon V ATF (H-36011)
End of 2012
76 VersaTrans ATF
Conoco Mercon V ATF (H-36011)
Conoco VersaTrans ATF
Kendall Mercon V ATF (H-36011)
Kendall VersaTrans ATF
Phillips 66 VersaTrans ATF
Phillips 66 Mercon V ATF (H-36011)
Dea Mineralöl AG
Deafluid 3003 (F-30597)
End of 2011
Deamatic Deafluid 4011
DE.FI.LU s.r.l.
ATF Dexron II
End of 2011
Delek Ltd.
Delomatic153
End of 2011
Drydene Oil Company
Drydene MP Dexron®III (F-30808) /
Mercon*
End of 2011
Oilzum MP Dexron®III (F-30808) / Mercon*
Exxon Mobil Corporation,
Aamco Synthetic Blend ATF (H-36304)
Fairfax, Virginia, USA
Esso ATF D (21638)
End of 2011
Esso ATF D3
Exxon Superflow Synthetic ATF
Mobil Multi-Vehicle ATF (H-36304)
Mobil 1 Synthetic ATF
Esso ATF D (21065)
End of 2012
Mobil Dexron VI ATF
FL Group
Tutela GI/A ATF Dexron IID
End of 2011
JB GERMAN OIL
JB GERMAN OIL Hydraulikoel ATF III
End of 2011
Kluth Mineralölgroßhandlung
Universal ATF-D
End of 2011
Kuwait Petroleum
Q8 Auto 14 (D-21677)
End of 2011
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Q8 Auto 14 (D-21883)
Lubrication Engineers Int. AG
LE 1107 Dexron®III (F-30109)
End of 2011
Lubrication Engineers, Inc.
1107 Automatic Transmission Fluid (G34185)
End of 2011
LUKoil - VNP
LUKoil - ATF (G-34049)
End of 2011
1-13
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Use up until
Mol Hungarian Oil and Gas Co.
Carrier Dexron®III ATF (F-30299)
End of 2011
Neste Lubricants Ltd.
Neste ATF X
End of 2011
Oil Refinery Belgrad
Galaxmatic DAC
End of 2011
OMV AG
OMV ATF D II D
End of 2011
Opet
ATF Dexron II (D-21247)
End of 2012
Pars Oil
Pars Enteghal Automatic (E-25243)
End of 2011
Pars Enteghal Automatic
Pars ATF (Dexron II D)*
End of 2011
PAZ Lubricants & Chemicals
Pazbo Fluid (D-21247)
End of 2011
Petro Canada Lubricants
Dexron®III (G-34005) / Mercon
End of 2011
Dexron®III (G-34006) / Mercon ATF
Petrogal
Transmatic II D
End of 2011
Prista Oil EAD
Galaxmatic DAC
End of 2011
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.
Repsol Matic III (G-34061)
End of 2011
Shell Canada Ltd.
Donax TG (G-34026)
End of 2011
Shell International Petroleum
Company
Shell Donax TA (D-21610)
End of 2011
Shell Donax TA (D-21631)
Shell Donax TA (D-21774)
Shell Oil USA
Shell Donax TG (F-30666)
End of 2011
Statoil Lubricants
Statoil Transway DX III (F-30373)
End of 2011
Sun Company, INC.
Sunoco Multi Purpose ATF Dexron®III*
End of 2011
Sun Oil Company NV
Sunamatic 149
End of 2011
Sunamatic 153
Texaco Global Products
Texamatic 4011
End of 2011
Texamatic 7045
Texamatic 7045E
Texamatic 9226
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Total Lubrifiants S.A.
Elfmatic G3 (G-34079)
End of 2011
Total Fluide ATD (D-21298)
Transantar DF 3
Valvoline Company
MaxLife ATF
End of 2011
1-14
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Manufacturer
Product name
Use up until
VEBA Öl AG
Movara ATF Getriebeöl D II-D
End of 2011
Warren Oil
Coastal Multi-Vehicle Synthetic Blend
ATF (H-36043)
End of 2012
Lubriguard Synthetic Blend ATF
(H-36043)
Warren Synthetic Blend ATF (H-36043)
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
SERVICE PRO Premium Universal
Synthetic Blend ATF (H-36043)
Yacco SAF
ATF II (D-22269)
End of 2011
YPF S.A.
Hidro ATF
End of 2011
1-15
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633540
Engine oils
Only for DIWA 506, 501, 200 S, 502-2, 502-3, 200 D, 145/150 U2, 145 D 2/D 3
Only for transmissions with brake belts
These oils can also be used in viscosity SAE 10W.
Manufacturer
Product name
Aral AG
Aral BasicTurboral 20W-20
Avia Mineralöl-AG
Avia Special HDC 20W-20
Avia CFE PLUS 10W-40
BayWa AG
HD Superior 1540
Castrol Ltd.
Castrol RX Super (SAE 15W-40)
Castrol CRD
Castrol CRD-DB
Chevron Texaco Global Lubricants
Delo 200 Motoroil SAE 20W-20
ENI S.p.A.
Agip Diesel Gamma SAE 10W-20
Enpetrol
Mizar 20W20
ExxonMobil Corporation
Mobil Delvac 1220
Fairfax, Virginia, USA
Titan Universal HD SAE 15W-40
Fuchs
EL-3592
Kuwait Petroleum R & T B.V.
Turbo Motorolje SAE 20
List of Lubricants H55.633540
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Turbo Motorolje F SAE 15W-40
Norol
SAE 15W-40
RFN Cuprum
Shell X-100 Motoröl 20W-20
Shell International Petrol. Comp.
Chiffa 20
Sonatrach
Wintershall Rekord 20W-20
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH
Performance 2B SAE 20W-20
TotalFinaElf S.A. Lubrifiants
Performance 2B SAE 20W-30
Veedol International Ltd.
Veedol Dieselstar SAE 15W-40
1-16
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Alexanderstrasse 2
D-89522 Heidenheim
+49 7321 37 0
+49 7321 37 7618
[email protected]
www.voithturbo.com
Engineered reliability.
Voith Turbo
List of Lubricants H55.633640
Lubricants approved
for extended oil change intervals
for DIWA transmissions
Edition: 2011-07-04
Not applicable for North America
See VTI DIWA Service Bulletin 013 and 118
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633640
List of lubricants
Section 1
Approved lubricants for prolonged oil change intervals up to maximum 120,000 km, considering the restrictions
given in Voith Service Manual 150.000247XX_XX, chap. 3.1, maintenance schedule.
For Voith DIWA transmissions D 82…, D 85…, D 86…
Manufacturer
Product name
American Agip
HD Synthetic Blend ATF (H-36381)
Aral AG
Getriebeöl ATF E-S
Aral Getriebeöl ATF LD
Avia Mineralöl AG
Avia Fluid ATF 92 S
Bantleon Ulm
Avia Fluid ATF 92 S
BP plc
Autran LTF
BP Autran Syn 295 (G-36746)
Bucher + Cie AG
Motorex ATF IIE Synthetic
Motorex ATF TP
Castrol Ltd.
Castrol Transmax Z
Castrol Transmax Long Life
Castrol TranSynd (G-34010)
Cepsa Lubricantes S.A.
CEPSA ATF 3000 S
Chevron Products Company
Caltex Synthetic ATF HD
Chevron Synthetic ATF HD
Texaco Synthetic ATF HD
Cognis GmbH
EMGARD ATF 2801
Deutsche Pentosin Werke GmbH
Pentosin ATF1
Eni S.p.A.
Agip ATF II E
Exxon Mobil Corporation,
Esso ATF LT 71141
Fairfax, Virginia, USA
Mobil ATF LT 71141
List of Lubricants H55.633640
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Mobil Delvac Synthetic ATF
Fabrika Maziva FAM A.D. Krusevac, Serbia
ATF DIIIH
FL Group
Tutela Truck ATF 90
1-1
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633640
Manufacturer
Product name
Fuchs Petrolub AG
Fuchs TITAN ATF 5000 SL
Fuchs TITAN ATF 5005
Fuchs Lubricants Co.
Sintofluid III MTA (H-36310)
Ginouves Georges SA
Ginouves York 886
IGOL France
IGOL ATF 700
Kuwait Petroleum
Q8 Auto 14 Synthetic
Q8 Auto 15 ED
Leprince + Siveke GmbH, Herford
Leprinxol Multi Fluid S
LOTOS OIL
LOTOS ATF SUPER IIIG
Maziva-Zagreb d.o.o.
INA ATF Ekstra
Meguin GmbH & Co. KG, Mineralölwerke
megol ATF II E Synth
MOL-LUB
Mol ATF Synt
MOL ATF Synt 3H
Neste Lubricants Ltd.
ATF-S II (E-25112)
New-Process AG
ATF Synth
OMV Refining & Marketing GmbH
OMV ATF-S
Optimum Oils Ltd
Optisyn ATF (E-25112)
Pakelo Motor Oil S.r.l
Pakelo Auxon II E (G-34011)
Pakelo V Liquid BLU S (G-34011)
Panolin AG
Panolin ATF Synth
Panolin ATF Super VTX
PAZ Lubricants & Chemicals
PAZ Power ATF
Petro Canada Lubricants
Petro-Canada Heavy Duty Synthetic Blend ATF
Phi Oil GmbH
ATF D2 Gold
Rafineria Nafty Jedlicze S. A.
Hipol ATF II E
Ravensberger Schmierstoffvertrieb
Ravenol Dexron II E
List of Lubricants H55.633640
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Ravenol Dexron III H
Repsol YPF Lubricantes y
Especialidades, S.A.
Repsol Matic Sintetico
Repsol Matic III
1-2
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633640
Manufacturer
Product name
Shell International
Shell Donax TV = Shell Spirax S6 ATF VM
Petroleum Company
Shell Donax TX = Shell Spirax S4 ATF HDX
Shell ATF XS
Slovnaft JS Co
Madit Automatic II E
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH
Wintershall ATF Dexron S
Statoil Lubricats
Statoil TransWay S DX III F
Suomen Petrooli Oy
Teboil Fluid ES-MAX (E-25112)
TEDEX Productions Sp.z o.o.
TEDEX ATF Synthetic
Total Lubrifiants S.A.
Total Fluid XLD FE
Unil Deutschland GmbH, Bremen
Unil Matic S
Valvoline Int. Europe
Valvoline SynPower ATF
Veedol International Ltd.
Veedol ATF Unitrans Z
Section 2
Approved lubricants for prolonged oil change interval up to maximum 180,000 km, considering the restrictions
given in Voith Service Manual 150.00024711_XX, chap. 3.1, maintenance schedule.
For Voith DIWA Transmissions D 82…, D 85…, D 86…, D 88...
Manufacturer
Product name
Shell International
Shell Donax TV = Shell Spirax S6 ATF VM
List of Lubricants H55.633640
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Petroleum Company
1-3
Voith Turbo GmbH & Co. KG
List of Lubricants H55.633640
No longer produced lubricants
The following lubricants were once approved by Voith according to former versions of
the list of lubricants. However they were removed from the list because these lubricants
are no longer produced or marketed in the originally approved version.
Remainders can be used up to the dates shown in the table below.
Manufacturer
Product name
Use up until
Amsoil Inc.
Amsoil ATF
End of 2011
Cepsa Lubricantes S.A.
CEPSA ATF SYNTHETIC
End of 2012
Chevron Products Company
Texamatic S
End of 2012
Citgo Petroleum Corporation
Transgard ATF Mercon V (H-36378)
End of 2011
Dea Mineralöl AG
Deafluid S
End of 2011
Exxon Mobil Corporation,
Mobil ATF SHC
End of 2011
Kluth Mineralölgroßhandlung
ATF-SLT-Fluid
End of 2011
Lubrication Engineers Inc.
1150 Trans-All EHP ATF (H-36309)
End of 2011
Shell International
Shell Donax TX (G-34077)
End of 2011
Petroleum Company
Shell Donax TX (F-30162)
Fairfax, Virginia, USA
Shell Donax TX (G-32003)
Statoil Lubricats
Statoil Syntomatic
End of 2012
Statoil TransWay S DX II
Sun Oil Company NV
Sunamatic 154 S
End of 2011
Total Lubrifiants S.A.
Elfmatic G2 Syn (E-25116)
End of 2012
Finamatic S 6726
Gulf ATF Synthetic
Total Fluide Syn FE
List of Lubricants H55.633640
KaSg-arattk-arattk 2011-07-04
© 2011 Voith Turbo GmbH Co. KG
Wolf Oil Corporation NV
ATF D III Synthetic
End of 2012
1-4
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Alexanderstrasse 2
D-89522 Heidenheim
+49 7321 37 0
+49 7321 37 7618
[email protected]
www.voithturbo.com
Engineered reliability.
MAN 342 Typ M3 Höchstdruckgetriebeöl
MAN Truck & Bus AG
Namentlich zugelassene Produkte für die Spezifikation:
MAN 342 Typ M3 Höchstdruckgetriebeöl
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Agip Rotra LSX
SAE 75W-90
ENI S.p.a. R&M Division
Agip Rotra Truck Gear S
SAE 75W-90
ENI S.p.a. R&M Division
Aral Getriebeöl SNA-D
SAE 80W-90
Aral AG
Aral Getriebeöl SNA-E
SAE 75W-90
Aral AG
AVIA Syntogear FE 75W-90 EP
SAE 75W-90
AVIA Mineralöl-AG
BP Energear Hypo XL
SAE 80W-90
BP plc.
BP Energear SHX-M
SAE 75W-90
BP plc.
Castrol Axle Long Drain 80W-90
SAE 80W-90
Castrol Ltd.
Castrol Dynadrive Plus
SAE 75W-90
Castrol Ltd.
Castrol Hypoid Long Drain
SAE 80W-90
Castrol Ltd.
Castrol Syntrax Universal Plus 75W- SAE 75W-90
90
CEPSA MAN Super Axle 3343-S
SAE 75W-90
Castrol Ltd.
CEPSA Transmisiones EP FE+LD
75W-90
Elf Tranself Synthese FE
SAE 75W-90
CEPSA Lubricantes S.A.
SAE 75W-90
Total
Engen Gearlube SPL
SAE 75W-90
Engen Petroleum Limited
FINA Pontonic FDL
SAE 75W-90
Total
Fuchs Titan Gear HYP LD 80W-90
SAE 80W-90
FUCHS Petrolub AG
G-Box GL-4/GL-5 75W-90
SAE 75W-90
Gazpromneft Lubricants Ltd.
Galp Transvex TDL 75W90
SAE 75W-90
Petrogal, s.a.
Gulf Gear LD
SAE 80W-90
Gulf Oil International
Gulf Syngear
SAE 75W-90
Gulf Oil International
CEPSA Lubricantes S.A.
GULF Synthetic Gear Lubricant (EP) SAE 75W-90
Total
IGOL Synthegear SAE 75W-90
SAE 75W-90
IGOL France
INA Hipenol SHD 75W-90
SAE 75W-90
INA MAZIVA Ltd.
Liqui Moly Hypoid Getriebeöl Truck SAE 80W-90
LD
Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid- SAE 75W-90
Getriebeöl Truck TDL
Lodexol HPS 75w-90
SAE 75W-90
Liqui Moly GmbH
Lukoil Transmission TM-4-5 75W-90 SE 75W-90
OOO "LLK-International"
Megol Getriebeöl Truck-Synth
SAE 75W-90
Meguin GmbH & Co. KG
Mobilube 1 SHC
SAE 75W-90
Exxon Mobil Corporation
Mobilube HD-A Plus 80W-90
SAE 80W-90
Exxon Mobil Corporation
Mogul Syntrans 75W-90 Plus
SAE 75W-90
Paramo a.s.
Motorex Gear Oil Unisynt ZX SAE
75W/90
Neste Hypoidi TDL S
SAE 75W-90
Bucher AG
SAE 75W-90
Neste Markkinointi Oy
OEST G-TRANS HYP 80W-90
SAE 80W-90
Oest, Georg Mineralölwerk
Ausgabe: 2013-11-19
Zusatzinformation
Liqui Moly GmbH
MORRIS Lubricants
Seite 1 / 2
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
MAN 342 Typ M3 Höchstdruckgetriebeöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
OEST SYNTH GETRIEBEÖL
SAE 75W-90
Oest, Georg Mineralölwerk
OMV unigear S
SAE 75W-90
Panolin Super Duty Synth
SAE 75W-90
OMV Refining & Marketing
GmbH
Panolin AG
Petronas Tutela Transmission
Stargear AX-ED
Q8 Trans XGS
SAE 75W-90
Repsol Cartago FE LD
SAE 75W-90
Petronas Lubricants
International
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
REPSOL YPF
Repsol Cartago LD 80W90
SAE 80W-90
REPSOL YPF
RTO Longevia TCX ECO 75W-90
SAE 75W-90
HRD Huiles Berliet S.A.
SAE 75W-90
Sasol Syn Gear Differential Oil 75W- SAE 75W-90
90
Shell Spirax AX plus
SAE 80W-90
Sasol Oil Ltd.
Shell Spirax S3 AD 80W-90
SAE 80W-90
Texaco Multigear S 75W-90
SAE 75W.-90
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Chevron Technology
Titanis Super GL-5 75W-90
SAE 75W-90
Grupa Lotos S.A.
Total Transmission Syn FE
SAE 75W-90
Total
Total Transmission XPM 80W-90
SAE 80W-90
Total
Transmission Oil SP 1011
SAE 75W-90
KROON OIL B.V.
Unigear Gold 75W90
SAE 75W-90
PHI OIL GmbH
Unil Opal Gerion TDL 75W90
SAE 75W-90
Unil S.A.
Valvoline High Performance Gear Oil SAE 80W-90
GL-5 Plus
Valvoline SynPower Gear Oil TDL
SAE 75W-90
Valvoline
YACCO BVX 1000
YACCO S.A.
Ausgabe: 2013-11-19
SAE 75W-90
Zusatzinformation
Valvoline
Seite 2 / 2
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
MAN 270 Einbereichsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Namentlich zugelassene Produkte für die Spezifikation:
MAN 270 Einbereichsdieselmotorenöl
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Zusatzinformation
Addinol Turbo Diesel MD 105
SAE 10W
Addinol Lube Oil GmbH
nur für RENK Getriebeautomaten WRPS
Addinol Turbo Diesel MD 205
SAE 20W-20
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Turbo Diesel MD 305
SAE 30
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Turbo Diesel MD 405
SAE 40
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Turbo Diesel MD 505
SAE 50
Addinol Lube Oil GmbH
ALPET TURBOT HD 3012
SAE 30
ALPET TURBOT HD 4012
SAE 40
AVIA Special HDC
Caltex Delo Gold (ISOSYN)
SAE 10W, SAE 20W20, SAE 30, SAE 40
SAE 40
Atak Madeni Yag Paz. San. ve
Ticaret A.S.
Atak Madeni Yag Paz. San. ve
Ticaret A.S.
AVIA Mineralöl-AG
Castrol HLX 40
SAE 40
Castrol Marine Ltd.
CEPSA PETREL HDL 40
SAE 40
CEPSA Lubricantes S.A.
Chevron Delo 400 SAE 30
SAE 30
Chevron Technology
Chevron Delo 400 SAE 40
SAE 40
Chevron Technology
Chevron Delo 400 SAE 50
SAE 50
Chevron Technology
Cyclon D Prime
SAE 30
Cyclon Hellas S.A.
Delo 400 SAE 30
SAE 30
Chevron Technology
Delo 400 SAE 40
SAE 40
Chevron Technology
Delo 400 SAE 50
SAE 50
Chevron Technology
EMO Turbo Champion Plus SAE 30
SAE 30
Motor Oil (Hellas)
EMO Turbo Champion Plus SAE 40
SAE 40
Motor Oil (Hellas)
Engen Dieselube 540
SAE 40
Engen Petroleum Limited
Ertoil Koral HDL 40
SAE 40
CEPSA Lubricantes S.A.
Chevron Technology
Fuchs Titan Universal HD SAE 10W SAE 10W
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Universal HD SAE 20W- SAE 20W-20
20
Fuchs Titan Universal HD SAE 30
SAE 30
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Universal HD SAE 40
SAE 40
FUCHS Petrolub AG
Mabanol Argon Truck Mono
Meditran S
SAE 10W, 20W-20, 30, Mabanol GmbH & Co. KG
40, 50
SAE 40, SAE 50
PERTAMINA
Mobil Delvac 1630
SAE 30
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac 1640
SAE 40
Exxon Mobil Corporation
OMV truck
SAE 20W-20
OMV truck SAE 30
SAE 30
OMV truck SAE 40
SAE 40
PO Turbosarj
SAE 30
OMV Refining & Marketing
GmbH
OMV Refining & Marketing
GmbH
OMV Refining & Marketing
GmbH
OMV Petrol Ofisi A.S.
Ausgabe: 2013-11-19
FUCHS Petrolub AG
Seite 1 / 2
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
MAN 270 Einbereichsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
PO Turbosarj Extra
SAE 30
OMV Petrol Ofisi A.S.
Repsol Marino 3 SAE 30
SAE 30
REPSOL YPF
Repsol Marino 3 SAE 40
SAE 40
REPSOL YPF
Repsol Serie 3 SAE 30
SAE 30
REPSOL YPF
Repsol Serie 3 SAE 40
SAE 40
REPSOL YPF
Shel Rimula R3+
SAE 30
Shell Rimula R3 +
SAE 30
Shell Rimula R3 + SAE 30
SAE 30
Shell Rimula R3 + SAE 40
SAE 40
Shell Rimula R3+
SAE 40
Shell Sirius 30
SAE 30
Shell Sirius 40
SAE 40
Shell Sirius Monograde
SAE 30
SL 0934
SAE 40
SRS Rekord 10 / 20W-20 / 30 / 40 /
50
TECTROL HDC 10
SAE 10W, SAE 20W20, SAE 30, SAE 40,
SAE 50
SAE 10W
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
TECTROL HDC 2020
SAE 20W-20
BayWa AG
TECTROL HDC 30
SAE 30
BayWa AG
TECTROL HDC 40
SAE 40
BayWa AG
Texaco Ursa Super LA
SAE 10W
Chevron Technology
Texaco Ursa Super TD 30
SAE 30
Chevron Technology
Total Disola MT 30
SAE 30
Total
Total Disola MT 40
SAE 40
Total
Vigor Super D SAE 40
SAE 40
Aegean Oil S.A.
Ausgabe: 2013-11-19
Zusatzinformation
BayWa AG
Seite 2 / 2
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Namentlich zugelassene Produkte für die Spezifikation:
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Actual Cargo
SAE 15W-40
AD XTD ECOPLUS 15W40
SAE 15W-40
Petronas Lubricants
International
AD Parts S.L. Spanien
ad-Cargo Leichtlauf-Oil
SAE 10W-40
CARAT GmbH &Co.
ad-SHPD Truck Oil
SAE 15W-40
CARAT GmbH &Co.
Addinol Diesel Longlife MD 1548
SAE 15W-40
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Super Longlife MD 1047
SAE 10W-40
Addinol Lube Oil GmbH
ADNOC Voyager Ultra SAE 15W-40 SAE 15W-40
Agip Sigma TFE
SAE 10W-40
Abu Dhabi National Oil
Company
ENI S.p.a. R&M Division
Agip SIGMA Truck
SAE 15W-40
ENI S.p.a. R&M Division
Agip SIGMA Turbo
SAE 15W-40
ENI S.p.a. R&M Division
AIMOL Turbo LD Plus
SAE 10W-40
00000525
Aktual Multi
SAE 15W-40
Alpet Turbot Fleetmax 15W40
SAE 15W-40
ALPINE Turbo 15W40
SAE 15W-40
Petronas Lubricants
International
Atak Madeni Yag Paz. San. ve
Ticaret A.S.
Mitan Mineralöl GmbH
ALPINE Turbo Super 10W40
SAE 10W-40
Mitan Mineralöl GmbH
AP X-Super Lube CI-4/SL
SAE 15W-40
00000299
Aral ExtraTurboral 10W-40
SAE 10W-40
Aral AG
Aral MegaTurboral VR 10W-40
SAE 10W-40
Aral AG
Aral Plus Turboral 15W-40
SAE 15W-40
Aral AG
Aral PlusTurboral
SAE 15W-40
Aral AG
Aral Turboral 10W-40
SAE 10W-40
Aral AG
Aral Turboral 15W-40
SAE 15W-40
Aral AG
Autol Valve SHP
SAE 15W-40
Eni Schmiertechnik GmbH
AVIA Multi HDC Plus 15W-40
SAE 15W-40
AVIA Mineralöl-AG
AVIA Turbosynth CFE
SAE 10W-40
AVIA Mineralöl-AG
Aviaticon Turbo D
SAE 10W-40
Finke Mineralölwerk GmbH
Aviaticon Turbo D 10W/40
SAE 10W-40
Finke Mineralölwerk GmbH
Aviaticon Turbo Super 15W/40
SAE 15W-40
Finke Mineralölwerk GmbH
Bardahl Diesel Oil Bus MAN SAE
15W-40 API CI-4
BOA ULTRA MAX 15W-40
SAE 15W-40
Bardahl de Mexico S.A.
SAE 15W-40
BP Mine Multi
SAE 15W-40
Milan Petrol San. Ve. Ticaret
A.S.
BP plc.
BP Mine Multi 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Mine-Multi
SAE 15W-40
BP plc.
BP Mine-Multi 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus C6 Extra
SAE 15W-40
BP plc.
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 1 / 13
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
BP Vanellus C6 Global Plus
SAE 10W-40
BP plc.
BP Vanellus C7 Global
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus E6
SAE 20W-50
BP plc.
BP Vanellus Longdrain 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Max Extra 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi A 10W-40
SAE 10W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi A 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi A 20W-50
SAE 20W-50
BP plc.
BP Vanellus Multi-fleet
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi-Fleet 10W-40
SAE 10W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi-fleet 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi-Fleet 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi-Fleet Plus
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Super V SenTek 10W-40 SAE 10W-40
BP plc.
Burgan Ultra Diesel CH-4
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Chevron Technology
SAE 15W-40
Caltex Delo 400 Multigrade SAE
SAE 15W-40
15W-40
Caltex Delo Gold Ultra SAE 15W-40 SAE 15W-40
Chevron Technology
Castol Tection Global 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol CRB Turbo G3
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Diesel X
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Enduron Global 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol RX Turbo 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection Global
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection Global 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection T
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection Turbomax
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection Turbomax 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Turbomax 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Turbomax RX Turbo 15W-40 SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 10W-40 LS
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton Power 15W-40 CJ-4
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
CEPSA DIESEL TURBO 15W-40
SAE 15W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
Seite 2 / 13
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
CEPSA Euromax 15W-40
SAE 15W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
CEPSA Euromax 15W40
SAE 15W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
CEPSA MAN ALTO RENDIMIENTO
M 3275
Champion Active Defence 15W40
CG-4
Champion Active Defence 15W40
SHPD
Champion New Energy 10W40
SAE 15W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
SAE 15W-40
Champion Chemicals N.V.
SAE 15W-40
Champion Chemicals N.V.
SAE 10W-40
Champion Chemicals N.V.
Champion New Energy 15W40
SAE 15W-40
Champion Chemicals N.V.
Chevron Delo 400 Multigrade SAE
15W-40
Chevron Ursa Super Plus
SAE 15W-40
Chevron Technology
SAE 15W-40
Chevron Technology
CLASSIC Meduna UM 1540 SHPD
SAE 15W-40
CLASSIC Meduna UT 1040 Plus
SAE 10W-40
Cofran Plura Super SAE 15W-40
SAE 15W-40
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
Fuchs Lubrifiants SA
Consol Premium
SAE 15W-40
VIAL Oil Ltd.
Cyclon D Super SAE 15W40
SAE 15W-40
Cyclon Hellas S.A.
Cyclon D1 SHPD SAE 15W-40
SAE 15W-40
Cyclon Hellas S.A.
Delo 400 Multigrade
SAE 15W-40
Chevron Technology
Delo Gold Ultra SAE 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Denebola 1110
SAE 15W-40
TESLA Technoproducts FZE
Denebola 1120
SAE 15W-40
TESLA Technoproducts FZE
DEVELOP
SAE 15W-40
Divinol Multimax Top 15W-40
SAE 15W-40
Beijing Jinyang Lubricant Co.
Ltd.
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
EKO Forza Premium SHPD
SAE 15W-40
EKO ABEE
Elf Performance Discovery FE 15W- SAE 15W-30
30
Elf Performance Polytrafic 10W-40
SAE 10W-40
Total
Elf Performance Super D 15W-40
SAE 15W-40
Total
Elf Performance Trophy DX 15W-40 SAE 15W-40
Total
Elf Performance Trophy DX 15W40
SAE 15W-40
Total
Elf Performance Trophy FE
SAE 15W-30
Total
Elf Performance Victory
SAE 15W-40
Total
Elf Performance Victory 15W-40
SAE 15W-40
Total
EMO SHPD PLUS
SAE 15W-40
Motor Oil (Hellas)
ENDURO 600, SAE 15W-40
SAE 15W-40
Oryx Oil & Gas SA
Engen Dieselube 600 Super
SAE 15W-40
Engen Petroleum Limited
Engen Dieselube 700 Super
SAE 15W-40
Engen Petroleum Limited
Engine Oil HD 15W-40
SAE 15W-40
77 Lubricants
Engine Oil HDL, SAE 15W-40
SAE 15W-40
Transnational Blenders B.V.
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
Total
Seite 3 / 13
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Engine Oil HDX 10W-40
SAE 10W-40
77 Lubricants
Engine OIl HDX 15W-40
SAE 15W-40
77 Lubricants
Engine Oil HDX, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Transnational Blenders B.V.
Engine Oil HDX, SAE 15W-40
SAE 15W-40
Transnational Blenders B.V.
eni i-Sigma performance E3
SAE 15W-40
ENI S.p.a. R&M Division
eni i-Sigma performance E7
SAE 15W-40
ENI S.p.a. R&M Division
eni i-Sigma universal 10W-40
SAE 10W-40
ENI S.p.a. R&M Division
ENOC Vulcan 700X
SAE 15W-40
ENOC Vulcan 770X
SAE 15-40
Essolube XT 15W-40
SAE 15W-40
ENOC International Sales
L.L.C.
ENOC International Sales
L.L.C.
Exxon Mobil Corporation
Essolube XT 5
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Essolube XT 5 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Eurol SHPD, SAE 15W-40
SAE 15W-40
Eurol B.V.
EUROLUB HD-4CX Plus 15W/40
SAE 15W-40
EUROLUB GmbH
EUROLUB MULTITEC 10W/40
SAE 10W-40
EUROLUB GmbH
EVVA GALAX FE
SAE 10W-40
Extra Vida XV 300
SAE 15W-40
EVVA Schmiermittel-Fabrik
GmbH
YPF
EXTRAVIDA XV200
SAE 15W-40
YPF
Fanfaro TRD Super 15W40 SHPD
SAE 15W-40
Fanfaro TRD-W 10W40
SAE 10W-40
Fastroil Standard Diesel
SAE 15W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
HILL Corporation
Fastroil Super Diesel SAE 15W-40
SAE 15W-40
HILL Corporation
Favorit MF 15W-40
SAE 15W-40
FENIX Superior Plus
SAE 10W-40
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
Fabrika maziva FAM A.D.
Fenix Superior SAE 15W-40
SAE 15W-40
Fabrika maziva FAM A.D.
Fina Kappa Extra Plus 15W-40
SAE 15W-40
Total
Fina Kappa Optima
SAE 15W-40
Total
Fina Kappa Optima 15W-40
SAE 15W-40
Total
Fina Kappa Trafic 10W-40
SAE 10W-40
Total
Fina Kappa Turbo DI 15W-40
SAE 15W-40
Total
FOROL SHPD-MAX
SAE 15W-40
PATTING
Fuchs Titan Truck 15W-40
SAE 15W-40
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Truck Plus 15W-40
SAE 15W-40
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Truck Plus SAE 15W-40 SAE 15W-40
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Unic Ultra
SAE 10W-40
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Unimax Plus MC 10W-40 SAE 10W-40
FUCHS Petrolub AG
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 4 / 13
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Fuchs Titan Unimax Ultra MC 10W40
G-Profi MSH
SAE 10W-40
FUCHS Petrolub AG
SAE 15W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Profi MSI
SAE 15W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Profi MSI 10W-40
SAE 10W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Profi MSI Plus 15W-40
SAE 15W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
Galp Galáxia LD
SAE 15W-40
Petrogal, s.a.
Galp Galáxia LD Extra
SAE 15W-40
Petrogal, s.a.
Galp Galaxia LD Star
SAE 15W-40
Petrogal, s.a.
Gazpromneft Diesel Premium SAE
15W-40
Gazpromneft Diesel Prioritet SAE
15W-40
Gulf Gulfleet LDS 15W-40
SAE 15W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
SAE 15W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
SAE 15W-40
Total
Gulf Gulfleet Long Road 15W-40
SAE 15W-40
Total
Gulf Super Duty VLE
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet LE SAE 10W-40
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet LE SAE 15W-40
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet LE SAE 20W-50
SAE 20W-50
Gulf Oil International
Gulf Superfleet LE, SAE 15W-40
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet Special QC
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet Special QC 15 W 40 SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet Supreme
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet Supreme SAE 10W- SAE 10W-40
40
Gulf Superfleet Supreme SAE 15W- SAE 15W-40
40
Gulf Supreme Duty LE, SAE 15W-40 SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulfleet LDS
SAE 15W-40
Total
Hercules HTF Special
SAE 15W-40
Hyrax Admiral
SAE 15W-40
Petronas Lubricants
International
00000527
INA Super Max
SAE 15W-40
INA MAZIVA Ltd.
INA Super Turbo
SAE 15W-40
INA MAZIVA Ltd.
KANSLER DIESEL
SAE 10W-40
BLW Handel GmbH
KEFA
SAE 15W-40
Kixx D1 15W-40
SAE 15W-40
Jinan Kefa Sino-US High
Lubricant Co. Ltd.
GS Caltex Corporation
Liqui Moly LKW-Leichtlauf Motoroil
SAE 10W-40
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Marine Motoroil 4T
SAE 15W-40
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Profi Touring
SAE 15W-40
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Touring High Tech
SAE 15W-40
Liqui Moly GmbH
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
Gulf Oil International
Gulf Oil International
Seite 5 / 13
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
Viskositätsklasse
MAN Truck & Bus AG
Hersteller
Zusatzinformation
Liqui Moly Touring High Tech Diesel SAE 15W-40
Specialoil
Liqui Moly Touring High Tech SHPD SAE 15W-40
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Touring High Tech Super
SHPD
LIVADI
SAE 15W-40
Liqui Moly GmbH
SAE 15W-40
Lubex Premium 15W-40
SAE 15W-40
Lubex Premium 15W40
SAE 15W-40
Lubex Super Premium 15W-40
SAE 15W-40
LUBRAX TOP TURBO
SAE 15W-40
Lukoil Avantgarde Extra 15W-40
SAE 15W-40
Yetsa Gida Kimya ve Pet. Ürün.
San. Tic. Ltd. Sti
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
PETROBRAS Distribuidora
S.A.
OOO "LLK-International"
Lukoil Avantgarde Ultra 15W-40
SAE 15W-40
OOO "LLK-International"
Lukoil Avantgarde Ultra API CI-4/SL
SAE 15W-40
OOO "LLK-International"
Mabanol Argon Fleet
SAE 15W-40
Mabanol GmbH & Co. KG
Mabanol Argon Fleet Extra
SAE 10W-40
Mabanol GmbH & Co. KG
Mannol TS 5 UHPD 10W40
SAE 10W-40
Mannol TS-4 SHPD 15W40
SAE 15W-40
masteroil Regular 10W-40 Truck
SAE 10W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Interparts Autoteile GmbH
MaxWay 10W-30
SAE 10W-30
Svenska Statoil AB
MaxWay 15W-40
SAE 15W-40
Svenska Statoil AB
Meditran SX
SAE 15W-40
PERTAMINA
megol Motorenoel SHPD
SAE 15W-40
Meguin GmbH & Co. KG
megol Motorenoel Super Leichtlauf
FAMO
Meisteröl Truck Leichtlauf
SAE 10W-40
Meguin GmbH & Co. KG
SAE 10W-40
EPRO GmbH
Meisteröl Truck SHPD
SAE 15W-40
EPRO GmbH
MIXOIL ARTEMIS 15W40
SAE 15W-40
SARL MIXOIL
Mobil Delvac 1300 Super 531 15W40
Mobil Delvac 1400 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX 131 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX Extra
SAE 10W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
SAE 10W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1300 C
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1300 C 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1300 C 20W-50
SAE 20W-50
Exxon Mobil Corporation
Ausgabe: 2013-11-14
Liqui Moly GmbH
Seite 6 / 13
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Mobil Delvac Super 1400
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1400 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1400 20W-50
SAE 20W-50
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1400A
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1400E
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1400E 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil HD Diesel Engine Oil 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobilgard HSD
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobilgard HSD 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
MOL Dynamic MK 9
SAE 15W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Super Diesel
SAE 15W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Transit 10W-40
SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Transit 15W-40
SAE 15W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Transit SAE 10W-40
SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
Motodor EQ Silver 10W40
SAE 10W-40
PHI OIL GmbH
Motorex Universal 10W/40
SAE 10W-40
Bucher AG
Motorex Universal SAE 15W/40
SAE 15W-40
Bucher AG
MOTOSEL 15W-40
SAE 15W-40
Motosel Industrial Group Inc.
Motul Tekma Mega 15W-40
SAE 15W-40
MOTUL S.A.
Motul Tekma Mega X 10W-40
SAE 10W-40
MOTUL S.A.
Motul Tekma Supra Plus 15W-40
SAE 15W-40
MOTUL S.A.
NAILAOWANG
SAE 15W-40
NILS SIRIO SAE 10W-40
SAE 10W-40
Shell Tongyi Petroleum
Chemical Co. Ltd.
NILS AG
NISOTEC FAVORIT
SAE 15W-40
Nordlub XP-HDE SAE 10W-40
SAE 10W-40
NIS AD Petroleum Industry of
Serbia
NORDLUB Deutschland GmbH
Nordlub XP-TURBO SAE 15W-40
SAE 15W-40
NORDLUB Deutschland GmbH
OEST Dimo Turbo Plus
SAE 15W-40
Oest, Georg Mineralölwerk
OEST Dimo Turbo Plus SAE 15W-40 SAE 15W-40
Oest, Georg Mineralölwerk
Oilfino Econ T 7000 15W-40
SAE 15W-40
Carl Harms Mineralöle
Oilfino Econ T 8000 10W-40
SAE 10W-40
Carl Harms Mineralöle
Olympia Perfromance Top Trans
SAE 15W-40
OLYMPIA LUBE OIL GmbH
OMV eco truck extra
SAE 10W-40
OMV truck LD
SAE 15W-40
OPET FullMaster SHPD 15W/40
SAE 15W-40
OMV Refining & Marketing
GmbH
OMV Refining & Marketing
GmbH
OPET Fuchs Madeni Yag San
ve Tic. A.S.
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 7 / 13
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
OPET FullPro HT X5 15W/40
SAE 15W-40
OS 278114
SAE 10W-40
OPET Fuchs Madeni Yag San
ve Tic. A.S.
00000301
OS 289314
SAE 15W-40
00000301
OTP Plus 2 Truck SAE 15W-40
SAE 15W-40
OTP T-Synt Truck SAE 10W40
SAE 10W-40
Panolin Universal FE
SAE 10W-40
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
Panolin AG
Panolin Universal FEX
SAE 10W-40
Panolin AG
Pemco Diesel G-4 15W40
SAE 15W-40
Pemco Diesel G-5 10W40
SAE 10W-40
Pennasol Turbo Super
SAE 15W-40
Pennasol Turbo Super E
SAE 15W-40
Pentotruck ECO Light
SAE 10W-40
Pentotruck Extra
SAE 15W-40
Petro-Canada Duron-E 15W-40
SAE 15W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
Deutsche Pentosin-Werke
GmbH
Deutsche Pentosin-Werke
GmbH
Petro-Canada
Petrol Super 15W40
SAE 15W-40
Petrol d.d., Ljubljana
Petromin Fleetmaster LD
SAE 15W-40
Petromin Fleetmaster Plus API CI-4
SAE 15W-40
Petromin Superfleet LD
SAE 15W-40
Petromin Turbo Master XD, SAE
15W-40 API CI-4
Petronas Urania Supremo CI-4
SAE 15W-40
Platinum Agro Basic 15W-40
SAE 15W-40
Saudi Arabian Lubricating Oil
Co. (Petromin)
Saudi Arabian Lubricating Oil
Co. (Petromin)
Saudi Arabian Lubricating Oil
Co. (Petromin)
Saudi Arabian Lubricating Oil
Co. (Petromin)
Petronas Lubricants
International
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Agro Next 15W-40
SAE 15W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor CG-4
SAE 15W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor CH-4 15W/40
SAE 15W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
PO Maximus 10W/30
SAE 10W-30
OMV Petrol Ofisi A.S.
PO Maximus Turbo Diesel Extra
15W/40 E
PO Maximus Turbo Diesel Extra
15W40
PO Maximus Turbo Dizel Extra
15W/40
Power Speed Multi X4 API CI-4
SAE 15W-40
OMV Petrol Ofisi A.S.
SAE 15W-40
OMV Petrol Ofisi A.S.
SAE 15W-40
OMV Petrol Ofisi A.S.
SAE 15W-40
Petroser Sarl
Prista SHPD VDS-3 10W-40
SAE 10W-40
Prista Oil Holding EAD
Prista SHPD VDS-3 15W-40
SAE 15W-40
Prista Oil Holding EAD
Prista Turbo Diesel 15W-40
SAE 15W-40
Prista Oil Holding EAD
SAE 15W-40
Profi Car Diesel Power-Truck SHPD SAE 15W-40
Profi-Tech GmbH
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 8 / 13
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
PROTRUCK 100X
SAE 15W-40
IGOL France
Q8 T 710
SAE 15W-40
Q8 T 720
SAE 15W-40
Q8 T 750
SAE 15W-40
Q8 T 800
SAE 10W-40
Ravenol Expert SHPD 10W-40
SAE 10W-40
Ravenol Turbo-Plus SHPD
SAE 15W-40
Repsol CS Turbogrado Extra
SAE 15W-40
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
REPSOL YPF
Repsol Diesel Turbo THPD
SAE 15W-40
REPSOL YPF
Repsol Diesel Turbo THPD 10W40
SAE 10W-40
REPSOL YPF
Repsol Diesel Turbo THPD SAE
15W40
Repsol Super Turbo Diesel
SAE 15W-40
REPSOL YPF
SAE 15W-40
REPSOL YPF
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE SAE 15W-40
15W-40
ROWE FORMULA GT 10W-40 HC
SAE 10W-40
Rowe Mineralölwerk GmbH
ROWE FORMULA GT SAE 10W-40 SAE 10W-40
HC
ROWE HIGHTEC TURBO HD SAE SAE 15W-40
15W-40 PLUS
ROWE TRUCKSTAR 15W-40
SAE 15W-40
Rowe Mineralölwerk GmbH
RTO Maxima RD
SAE 15W-40
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Maxima RD ECO
SAE 15W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Maxima RLD 15W-40
SAE 15W-40
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Maxima RLD ECO 15W-30
SAE 15W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Maxteria 10W-40
SAE 10W-40
HRD Huiles Berliet S.A.
Sasol Engine Oil Multigrade H4
SAE 15W-40
Sasol Oil Ltd.
Select Lubricants Power
SAE 15W-40
VIAL Oil Ltd.
Servo Pride XL
SAE 15W-40
Indian Oil Corp. Ltd.
Shell Rimula R2 Extra
SAE 20W-50
Shell Rimula R3 Extra
SAE 15W-40
Shell Rimula R3 U+
SAE 10W-40
Shell Rimula R3 X
SAE 15W-40
Shell Rimula R4
SAE 15W-40
Shell Rimula R4 CI-4 Plus
SAE 15W-40
Shell Rimula R4 JY
SAE 15W-40
Shell Rimula R4 X
SAE 15W-40
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
Rowe Mineralölwerk GmbH
Rowe Mineralölwerk GmbH
Rowe Mineralölwerk GmbH
Seite 9 / 13
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Shell Rimula R5 E
SAE 10W-40
Shell Rimula R6 ME
SAE 5W-30
Shell Rimula RT4
SAE 15W-40
Shell Rimula RT4 X
SAE 15W-40
Shell Rimula Super
SAE 15W-40
Shell Rotella T Multigrade
SAE 15W-40
Shell Rotella T2
SAE 15W-40
Shell Sirius 15W-40
SAE 15W-40
SINTOLUX LD
SAE 10W-40
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Fuchs Lubrifiants SA
Speedol 10W-40 Semi-Synth UHPD SAE 10W-40
Zusatzinformation
Kocak Petrol Ürünleri SAN. Ve
TIC. LTD. STI
Kocak Petrol Ürünleri SAN. Ve
TIC. LTD. STI
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
Starpet Garzan Akaryakit
Dagitim Paz. A.S.
Kristall Ltd.
Speedol SHPD Tirot
SAE 15W-40
SRS Cargolub TFE, SAE 10W-40
SAE 10W-40
SRS Cargolub TFX
SAE 10W-40
SRS Multi-Rekord plus
SAE 15W-40
SRS Multi-Rekord top
SAE 15W-40
SRS Turbo-Rekord
SAE 15W-40
Starpet Effort 15W/40
SAE 15W-40
Suprema Turbo HD Plus SAE 15W40
Sure Energy
SAE 15W-40
SAE 15W-40
Tianjin Sure Energy Lubrication
Technology Co. Ltd.
SVG ESVAUGOL FE
SAE 10W-40
Teboil Super HPD 15W-40
SAE 15W-40
Handelsges. Für
Kraftfahrzeugbedarf GmbH &
Co.KG
Lukoil Lubricants Europe Oy
Teboil Super HPD SAE 10W-40
Teboil Super HPD SAE 10W-40
Teboil Super HPD SAE 15W-40
SAE 10W-40
Lukoil Lubricants Europe Oy
SAE 15W-40
Lukoil Lubricants Europe Oy
TECAR Hightec Fleet HC 10W-40
SAE 10W-40
00000523
TECTROL HDC 1540
SAE 15W-40
BayWa AG
TECTROL Super Truck 1540
SAE 15W-40
BayWa AG
TECTROL Super Truck Plus 1540
SAE 15W-40
BayWa AG
TECTROL Turbo 1000 SAE 10W-40 SAE 10W-40
BayWa AG
TECTROL Turbo 4000 A
SAE 10W-40
BayWa AG
TECTROL Turbo 4000 SAE 10W-40 SAE 10W-40
BayWa AG
Tedex Diesel Truck FE (SHPD) Motor SAE 15W-40
Oil
TEDEX S.A.
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 10 / 13
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
Viskositätsklasse
MAN Truck & Bus AG
Hersteller
Zusatzinformation
Tedex Diesel Truck SHPD Motor Oil SAE 15W-40
TEDEX S.A.
Terra Rec Turbo Super
SAE 15W-40
Texaco Ursa Premium TD 10W-40
SAE 10W-40
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
Chevron Technology
Texaco Ursa Premium TD 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Premium TDX Plus
SAE 15W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Super Plus 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Super TD
SAE 15W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Super TDS
SAE 10W-40
Chevron Technology
Tidal Power HD 15W-40
SAE 15W-40
North Sea Lubricants
Tidal Power HDX 10W-40
SAE 10W-40
North Sea Lubricants
Tidal Power HDX 15W-40
SAE 15W-40
North Sea Lubricants
TNK Revolux D2
SAE 15W-40
TNK Lubricants LLC
TNK Revolux D3
SAE 15W-40
TNK Lubricants LLC
TORSION CI-4
SAE 15W-40
Total Rubia Works 1000 15W-40
SAE 15W-40
Shell Tongyi Petroleum
Chemical Co. Ltd.
Total
Total Caprano Energy FE 15W-30
SAE 15W-30
Total
Total Caprano TD 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Caprano TDH 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Caprano TDI 15W-40
15W-40
Total
Total Disola W 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia 4400 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia Polytrafic 10W-40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 6400 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia TIR 6400 15W40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia TIR 6400 FE
SAE 15W-30
Total
Total Rubia TIR 7200 FE 15W-30
SAE 15W-30
Total
Total Rubia TIR 7400
SAE 15W-40
Total
Total Rubia TIR 7400 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia TIR 7800 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia XT 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total TP Star Max FE 10W-30
SAE 10W-30
Total
Total Tractagri HDX 15W-40
SAE 15W-40
Total
Triathlon Dynamik
SAE 10W-40
Würth, Adolf GmbH & Co. KG
Triathlon Longlife
SAE 15W-40
Würth, Adolf GmbH & Co. KG
Turbopaz SX 15W-40
SAE 15W-40
Turbot 10W/40
SAE 10W-40
TURDUS 3 SHPD
SAE 15W-40
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
Atak Madeni Yag Paz. San. ve
Ticaret A.S.
Grupa Lotos S.A.
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 11 / 13
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Turdus Powertec CI-4 15W/40
SAE 15W-40
Grupa Lotos S.A.
Uni Truck 2 SAE 10W40
SAE 10W-40
Kuttenkeuler GmbH
Unil Opal Medos 700
SAE 15W-40
Unil S.A.
Urania LD7
SAE 15W-40
Urania Supremo CI-4
SAE 15W-40
Urania Turbo LD
SAE 15W-40
Ursa Premium TD 15W-40
SAE 15W-40
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
Chevron Technology
Ursa Premium TDX Plus 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Ursa Ultra MG 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Ursa® Premium TDX SAE 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Valvoline All Fleet Extra
SAE 15W-40
Valvoline
Valvoline All Fleet Extra SAE 15W-40 SAE 15W-40
Valvoline
Valvoline All Fleet Extreme
SAE 10W-40
Valvoline
Valvoline All-Fleet Extra Nextgen
SAE 15W-40
Valvoline Premium Blue
SAE 15W-40
Valvoline
SAE 15W-40
Valvoline
Vascolub Excel 15W40
SAE 15W-40
00000522
VECO Challenger SHPD
SAE 15W-40
Przedsiebiorstwo Modex-Oil
VEEDOL MAX-PRO
SAE 15W-40
Veedol International Ltd.
VICAM EXEL 15W-40
SAE 15W-40
Condat S.A.
Viscolube Revivoil
SAE 15W-40
Viscolube Srl
winkler Truck Leichtlauf
SAE 10W-40
winkler Truck Touring SHPD
SAE 15W-40
Wolf Guardtech 15W40 CG-4
SAE 15W-40
Christian Winkler GmbH & Co.
KG
Christian Winkler GmbH & Co.
KG
Wolf Motor Oils
Wolf Guardtech 15W40 SHPD
SAE 15W-40
Wolf Motor Oils
Wolf Vitaltech 10W40
SAE 10W-40
Wolf Motor Oils
Wolf Vitaltech 15W40
SAE 15W-40
Wolf Motor Oils
Wunsch TLM
SAE 10W-40
Wunsch Öle GmbH
Zusatzinformation
XADO Atomic Oil 15W-40 CI-4 Diesel SAE 15W-40
00000529
YACCO Transpro 40
SAE 15W-40
YACCO S.A.
YORK 849
SAE 10W-40
Ginouves Georges S.A.
YORK 849 SAE 10W40
SAE 10W-40
Ginouves Georges S.A.
YORK 849 SAE 15W40
SAE 15W-40
Ginouves Georges S.A.
Yuangen
SAE 15W-40
YUCAI CH-4/SL, SAE 15W-40
SAE 15W-40
YUCHAI CI-4/SL, SAE 15W-40
SAE 15W-40
Shandong Yuangen Petroleum
Chemical Co. Ltd.
GuangXi BeiHai YuChai High
Quality Lube Co. LTD
GuangXi BeiHai YuChai High
Quality Lube Co. LTD
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 12 / 13
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
ZERO MILEAGE
SAE 15W-40
ZOOMOL RForce 3100 RF1
SAE 15W-40
Shandong Zero Mileage PetroChemical Co. Ltd.
Raj Petro Specialities Pvt. Ltd.
ZUN Grade Heavy Duty Diesel Oil
SAE 15W-40
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
Fujian Laike Petrochemical Co.
Ltd.
Seite 13 / 13
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Namentlich zugelassene Produkte für die Spezifikation:
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
ACCOR ZT5, SAE 10W-40
SAE 10W-40
ACCOR Lubrifiants SAS
Aceite Sintetico Voltro® Eurofleet®
SAE 10W-40
ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil
SAE 10W-40
Comercial Roshfrans S.A de
C.V.
CARAT GmbH &Co.
Addinol Commercial 1040 E4
SAE 10W-40
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Super Truck MD 1049
SAE 10W-40
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Ultra Truck MD 0538
SAE 5W-30
Addinol Lube Oil GmbH
Agip Sigma Super TFE
SAE 10W-40
ENI S.p.a. R&M Division
Agip Sigma Trucksint TFE
SAE 5W-30
ENI S.p.a. R&M Division
Agip Sigma Ultra TFE
SAE 10W-40
ENI S.p.a. R&M Division
ALPINE Turbo Plus
SAE 10W-40
Mitan Mineralöl GmbH
Aral Mega Turboral 10W-40
SAE 10W-40
Aral AG
Aral MegaTurboral
SAE 10W-40
Aral AG
Aral SuperTurboral 5W-30
SAE 5W-30
Aral AG
Avia Turbosynth HT-E 10W-40
SAE 10W-40
AVIA Mineralöl-AG
AVIA Turbosynth HT-E 10W-40
SAE 10W-40
AVIA Mineralöl-AG
AVIA Turbosynth HT-U
SAE 5W-30
AVIA Mineralöl-AG
Aviaticon Finko Truck LD 10W/40
SAE 10W-40
Finke Mineralölwerk GmbH
Behran Turbo EIII 10W-40
SAE 10W-40
Behran Oil Co.
Bizol Super Leichtlauf Truck
SAE 10W-40
BITA TRADING GMBH
BOA NITRO MAX FS 10W-40
SAE 10W-40
BP Vanellus Max 10W-40
SAE 10W-40
Milan Petrol San. Ve. Ticaret
A.S.
BP plc.
BP Vanellus Max 5W-30
SAE 5W-30
BP plc.
BP Vanellus Max Drain
SAE 10W-40
BP plc.
BP Vanellus Max Drain 5W-30
SAE 5W-30
BP plc.
Caltex Delo XLD Multigrade SAE
10W-40
Castrol Elixion HD 5W-30
SAE 10W-40
Chevron Technology
SAE 5W-30
Castrol Ltd.
Castrol Enduron 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Enduron MT
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Enduron Plus
SAE 5W-30
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 10W-40 CF
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 SAE 5W-30
Castrol Ltd.
Castrol Vecton Long Drain 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
CEPSA Euromax Synt 10W-40
SAE 10W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
CEPSA Eurotrans SHPD 10W-40
SAE 10W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
CEPSA MAN Supertruck 3277
SAE 10W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 1 / 8
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Champion ECO FLOW 5W30 Ultra
SAE 5W-30
Champion Chemicals N.V.
Champion New Energy 10W40 Ultra SAE 10W-40
Champion Chemicals N.V.
Champion Turbofleet UHPD 10W40
SAE 10W-40
Champion Chemicals N.V.
Chevron Delo XLD Multigrade SAE
10W-40
Claas Agrimot Ultratec 10W-40
SAE 10W-40
Chevron Technology
SAE 10W-40
CLAAS KGaA mbH
CLASSIC Meduna LT 1040
SAE 10W-40
CLASSIC Meduna LT 530
SAE 5W-30
Cofran Marathon SAE 10W-40
SAE 10W-40
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
Fuchs Lubrifiants SA
Delkol Turbosynth M 10W40
SAE 10W-40
Delek Ltd.
Denebola SS 1120
SAE 10W-40
TESLA Technoproducts FZE
Divinol Multimax Synth
SAE 10W-40
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
Divinol Multimax Synth 10W-40
SAE 10W-40
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
Divinol Multimax USHPD 5w-30
SAE 5W-30
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
Dynamic Extra Long Drain
SAE 10W-40
PTT Public Company Limited
EKO Forza Synthetic
SAE 10W-40
EKO ABEE
Elf Performance Experty 10W-40
SAE 10W-40
Total
Elf Performance Experty FE
SAE 5W-30
Total
Elf Performance Experty FE 5W-30
SAE 5W-30
Total
Elf Performance Experty HDX 10W40
Elf Performance Galaxy FE 10W-30
SAE 10W-40
Total
SAE 10W-30
Total
Emka Cargo 10W-40
SAE 10W-40
EMKA Schmiertechnik GmbH
Engen Dieselube 4000
SAE 10W-40
Engen Petroleum Limited
Engine Oil Super EHPD, SAE 10W- SAE 10W-40
40
eni i-Sigma performance E4 10W-40 SAE 10W-40
Transnational Blenders B.V.
eni i-Sigma top 10W-40
SE 10W-40
ENI S.p.a. R&M Division
eni i-Sigma top 5W-30
SAE 5W-30
ENI S.p.a. R&M Division
ENOC Vulcan 770 SLD
SAE 10W-40
Eurol Syntruck UHPD 10W-40
SAE 10W-40
ENOC International Sales
L.L.C.
Eurol B.V.
EUROLUB MULTICARGO 10W/40
SAE 10W-40
EUROLUB GmbH
EVVA Truck Extra
SAE 10W-40
Fanfaro TRD E4 10W40 UHPD
SAE 10W-40
Favorit LMF 10W40
SAE 10W-40
Fenix Ultra Sint
SAE 10W-40
EVVA Schmiermittel-Fabrik
GmbH
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
Fabrika maziva FAM A.D.
Fina Kappa Syn FE 5W-30
SAE 5W-30
Total
Fina Kappa SYN FE 5W-30
SAE 5W-30
Total
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
ENI S.p.a. R&M Division
Seite 2 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Fina Kappa Ultra 10W-40
SAE 10W-40
Total
FOROL Cargo-Max
SAE 10W-40
PATTING
Fosser Drive Turbo Plus USHPD
10W40
Fuchs Titan Cargo MC 10W-40
SAE 10W-40
Duran GmbH
SAE 10W-40
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30
SAE 5W-30
FUCHS Petrolub AG
G-Profi GT 10W-40
SAE 10W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Profi GTS 5W-30
SAE 5W-30
Gazpromneft Lubricants Ltd.
Galp Galáxia Extreme
SAE 5W-30
Petrogal, s.a.
Galp Galaxia Ultra XHP
SAE 10W-40
Petrogal, s.a.
GT Power Synt 10W-40
SAE 10W-40
Volgaresus Co. Ltd.
Gulf Fleet Force Synth
SAE 5W-30
Gulf Oil International
Gulf Gulfleet highway 10W-40
SAE 10W-40
Total
Gulf Gulfleet Supreme 5W-30
SAE 5W-30
Total
Gulf Superfleet ELD
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet ELD, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet XLD
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulfleet Supreme 5W-30
SAE 5W-30
Total
Hercules ST
SAE 5W-30
HIGHTEC TRUCKSTAR 10W-40 HC SAE 10W-40
Petronas Lubricants
International
Rowe Mineralölwerk GmbH
IGOL Protruck 130X 10W-40
SAE 10W-40
IGOL France
INA Super 2000
SAE 10W-40
INA MAZIVA Ltd.
INA Super 2000 5W-30
SAE 5W-30
INA MAZIVA Ltd.
IP Tarus Turbo Plus
SAE 10W-40
Zusatzinformation
IRANOL D-40,000 Euro III
SAE 10W-40
API Anonima Petroli Italiana
S.p.A.
Ipiranga Produtos de Petróleo
S.A.
IRANOL CO.
Iranol D-40,000 Plus
SAE 10W-40
IRANOL CO.
JB German Oil Hightec Truck
SAE 10W-40
KunLun E4/E7 10W-40 Heavy Duty
Diesel Engine Oil
Laike Lailai H
SAE 10W-40
JB German Oil GmbH & Co.
KG
PetroChina Lubricant Company
Liqui Moly LKW-Langzeit-Motorenöl
SAE 10W-40
Ipiranga Brutus Superior Performance SAE 10W-40
SAE 10W-40
Liqui Moly LKW-Langzeit-Motoröl FE SAE 5W-30
SAE 5W-30
Lubex Premium XT 10W40
SAE 10W-40
Lubex Premium XT SAE 10W-40
SAE 10W-40
LUBRAX AVANTE
SAE 10W-40
Lukoil Avantgarde Professional 5W30
SAE 5W-30
Ausgabe: 2013-11-14
Fujian Laike Petrochemical Co.
Ltd.
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly GmbH
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
PETROBRAS Distribuidora
S.A.
OOO "LLK-International"
Seite 3 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
LUKOIL Avantgarde Professional M5
10W-40
Lukoil Avantgarde Professional M5,
SAE 10W-40
Lukoil Avantgarde Professional SAE
10W-40
Mabanol Argon Truck FE
SAE 10W-40
OOO "LLK-International"
SAE 10W-40
OOO "LLK-International"
SAE 10W-40
OOO "LLK-International"
SAE 10W-40
Mabanol GmbH & Co. KG
Mabanol Argon Truck FE Ultra
SAE 5W-30
Mabanol GmbH & Co. KG
Mannol TS-6 UHPD Eco 10W40
SAE 10W-40
Master Truck SAE 10W-40
SAE 10W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Kuttenkeuler GmbH
Max Raloy Diesel 3277-M
SAE 10W-40
Raloy Lubricantes
MAXIMA XHPD 10W-40
SAE 10W-40
Oil Refinery Modrica
MaxWay Ultra 5W-30
SAE 5W-30
Svenska Statoil AB
Megalube Ultra High Performance
Diesel Engine Oil
megol Motorenoel Diesel Truck
Performance
megol Motorenoel Super LL DIMO
Premium
megol Motorenoel UHPD Truck
SAE 10W-40
00000528
SAE 5W-30
Meguin GmbH & Co. KG
SAE 10W-40
Meguin GmbH & Co. KG
SAE 5W-30
Meguin GmbH & Co. KG
Meisteröl Truck FE
SAE 5W-30
EPRO GmbH
Meisteröl Truck Super
SAE 10W-40
EPRO GmbH
MIDLAND® Synqron Diesel
SAE 10W-40
Oel-Brack AG
Mobil Delvac 1 ESP 5W-40
SAE 5W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac 1 SHC
SAE 5W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac 1 SHC 5W-40
SAE 5W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
SAE 10W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30
SAE 5W-30
Exxon Mobil Corporation
MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40
SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W40 SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
Motodor Silver 10W40
SAE 10W-40
PHI OIL GmbH
Motor Oil Super UHPD 10W-40
SAE 10W-40
Transnational Blenders B.V.
Motor Oil Super UHPD 5W-30
SAE 5W-30
Transnational Blenders B.V.
Motorex MC Plus SAE 10W/40
SAE 10W-40
Bucher AG
Motorex MC Power Plus SAE 10W/40 SAE 10W-40
Bucher AG
Motorex Power Tria
SAE 10W-40
Bucher AG
Neste Turbo Super 10W-40
SAE 10W-40
Neste Markkinointi Oy
Neste Turbo Super SAE 10W-40
SAE 10W-40
Neste Markkinointi Oy
New-Process Dallas Plus 3
SAE 10W-40
NILS BORA SAE 10W-40
SAE 10W-40
New-Process AG /
Schmierstoffe
NILS AG
NISOTEC FAVORIT UHPD
SAE 10W-40
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
Nur Nordamerika / North America only
NIS AD Petroleum Industry of
Serbia
Seite 4 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Nordlub XP-HD SAE 10W-40
SAE 10W-40
NORDLUB Deutschland GmbH
Nordlub XP-HD SAE 5W-30
SAE 5W-30
NORDLUB Deutschland GmbH
OEST DIMO HT Super
SAE 10W-40
Oest, Georg Mineralölwerk
Oilfino Econ T 8600 10W-40
SAE 10W-40
Carl Harms Mineralöle
OMV super truck
SAE 5W-30
OMV super truck SAE 10W-40
SAE 10W-40
OPET FullPro HT 10W-40
SAE 10W-40
Pakelo Kentron Over 5
SAE 10W-40
OMV Refining & Marketing
GmbH
OMV Refining & Marketing
GmbH
OPET Fuchs Madeni Yag San
ve Tic. A.S.
Pakelo Motor Oil srl
Panolin Diesel HTE
SAE 10W-40
Panolin AG
Paz Perfect E-4 10W-40
SAE 10W-40
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
Petrol d.d., Ljubljana
Pemco Diesel G-6 Eco 10W40 UHPD SAE 10W-40
Pennasol Performance Truck
SAE 10W-40
Petrol Superior 10W-40
SAE 10W-40
Petromin Turbomaster LD 228.5
SAE 10W-40
Petronas Urania 100K
SAE 10W-40
Petronas Urania Maximo
SAE 5W-30
Platinum Agro Supreme 10W-40
SAE 10W-40
Saudi Arabian Lubricating Oil
Co. (Petromin)
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor Extreme
SAE 10W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor Extreme 10W-40
SAE 10W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor Max 5W-30
SAE 5W-30
ORLEN OIL Sp.z o.o.
PO Maximus 10W/40
SAE 10W-40
OMV Petrol Ofisi A.S.
Prista Ultra TD
SAE 10W-40
Prista Oil Holding EAD
PROFESSIONAL HUNDERT TRUCK SAE 10W-40
UHPD 10W-40
Profi-Car Actron
SAE 10W-40
Mitan Mineralöl GmbH
Q8 Supertruck FE, SAE 5W-30
SAE 5W-30
Q8 T 860
SAE 10W-40
Q8 T 860 D
SAE 10W-40
QALCO X-TRAMAX VHP 10W-40
SAE 10W-40
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Qatar Lubricants Co. Ltd.
Ravenol Performance Truck, SAE
10W-40
Ravenol Super Performance Truck
5W-30
Repsol Diesel Turbo VHPD
SAE 10W-40
SAE 5W-30
SAE 5W-30
Zusatzinformation
Profi-Tech GmbH
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
REPSOL YPF
Repsol Diesel Turbo VHPD SAE 5W- SAE 5W-30
30
Ring Free XHDS 10w/40
SAE 10W-40
REPSOL YPF
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 5 / 8
MORRIS Lubricants
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
MAN Truck & Bus AG
Viskositätsklasse
Hersteller
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE SAE 10W-40
10W-40 HC
RTO Extensia RXD 10W-40
SAE 10W-40
Rowe Mineralölwerk GmbH
RTO Extensia RXD ECO 5W-30
SAE 5W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Extensia TXD ECO 10W-30
SAE 10W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
Sasol Engine Oil Synthetic I4
SAE 10W-40
Sasol Oil Ltd.
Shell Normina Extra
SAE 10W-40
Shell Rimula R5 M
SAE 10W-40
Shell Rimula R6 M
SAE 10W-40
Shell Rimula R6 ME
SAE 5W-30
Shell Rimula R6 MS
SAE 10W-40
Shell Rimula R6 MSC
SAE 10W-40
SIGNAL EURORACING M 10W40
SAE 10W-40
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
VISCOL S.p.A.
SPEC Diesel UHPD CI-4/CF 10W/40 SAE 10W-40
semisynthetic
Speedol S UHPD
SAE 10W-40
SRS Cargolub TFF
SAE 10W-40
SRS Cargolub TFG plus
SAE 10W-40
SRS Cargolub TFL
SAE 5W-30
Startol OTP Plus Super Truck
SAE 10W-40
Suprema Performance Truck SAE
10W-40
SVG Esvaugol Premium
SAE 10W-40
SAE 10W-40
HRD Huiles Berliet S.A.
Specol Sp. z o.o.
Kocak Petrol Ürünleri SAN. Ve
TIC. LTD. STI
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
Kristall Ltd.
Syneco K-E5
SAE 10W-40
Handelsges. Für
Kraftfahrzeugbedarf GmbH &
Co.KG
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
SYNECO S.p.A.
SYNECO Multirange
SAE 10W-40
SYNECO S.p.A.
Tamoil Diesel Premium FE
SAE 10W-40
TAMOIL ITALIA SpA
Teboil Super XLD-2 10W-40
SAE 10W-40
Lukoil Lubricants Europe Oy
Teboil Super XLD-2 5W-30
SAE 5W-30
Lukoil Lubricants Europe Oy
TECTROL Super Truck 1040
SAE 10W-40
BayWa AG
TECTROL Super Truck 530
SAE 5W-30
BayWa AG
Swd Rheinol Expert XH SAE 10W-40 SAE 10W-40
Zusatzinformation
Tedex Diesel Truck UHPD Motor Oil SAE 10W-40
TEDEX S.A.
Tekma Ultima 10W-40
SAE 10W-40
MOTUL S.A.
Texaco Ursa HD 10W-40
SAE 10W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Premium FE 5W-30
SAE 5W-30
Chevron Technology
Texaco Ursa Premium TDS 10W-40 SAE 10W-40
Chevron Technology
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 6 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Texaco Ursa Premium TDX (E4)
SAE 10W-40
Chevron Technology
Tor Turbosynth FDL, SAE 10W-40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth FDL3 10W40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth FE 5W30
SAE 5W-30
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth NF 10W40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth, SAE 10W-40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Total Rubia TIR 8600 10W40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 8600 FE 10W-30
SAE 10W-30
Total
Total Rubia TIR 8800 10W-40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 9200 FE
SAE 5W-30
Total
Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30
SAE 5W-30
Total
Triathlon Cargo Super
SAE 5W-30
Würth, Adolf GmbH & Co. KG
Turbot FE 10W/40
SAE 10W-40
Turdus Powertec 3000
SAE 10W-40
Atak Madeni Yag Paz. San. ve
Ticaret A.S.
Grupa Lotos S.A.
Turdus Powertec Synthetic SAE
5W/30
UNIL LCE 850 SAE 5W-30
SAE 5W-30
Grupa Lotos S.A.
SAE 5W-30
UNIL Lubricants n.v.
Unil Opal LCM 800
SAE 10W-40
Unil S.A.
Unil Opal LCM 800 10W40
SAE 10W-40
Unil S.A.
UNIL UNIMOT TRUCK LD SAE 10W- SAE 10W-40
40
Urania 100K
SAE 10W-40
Urania FE
SAE 5W-30
Urania Maximo
SAE 5W-30
Urania Optimo, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Valvoline All Fleet Superior motor oil SAE 10W-40
SAE 10W-40
Valvoline ProFleet 5W-30
SAE 5W-30
Zusatzinformation
UNIL Deutschland GmbH
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
Valvoline
Valvoline
Valvoline ProFleet SAE 10W-40
SAE 10W-40
Valvoline
Vanguard MYDRA XLD 10W-40
SAE 10W-40
Veedol Diesel Star
SAE 10W-40
Compagnia Italiana Lubrificanti
SpA
Veedol International Ltd.
VULCAN 760X Syntech
SAE 10W-40
winkler Truck Fuel Economy
SAE 5W-30
winkler Truck Langzeit
SAE 10W-40
Wolf Ecotech Ultra 5W30
SAE 5W-30
ENOC International Sales
L.L.C.
Christian Winkler GmbH & Co.
KG
Christian Winkler GmbH & Co.
KG
Wolf Motor Oils
Wolf Masterube Longdrain Ultra
10W40
Wolf Vitaltech 10W40 Ultra
SAE 10W-40
Wolf Motor Oils
SAE 10W-40
Wolf Motor Oils
Woqod Qorm Gold 10W40 CI-4
SAE 10W-40
WOQOD Qatar Fuel
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 7 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Wunsch TSL-Diesel
SAE 10W-40
Wunsch Öle GmbH
XADO Atomic Oil 10W-40 Diesel
Truck
YACCO Transpro 45
SAE 10W-40
00000529
SAE 10W-40
YACCO S.A.
YORK 847
SAE 10W-40
Ginouves Georges S.A.
YPF Extravida XV-500
SAE 10W-40
YPF
ZOOMOL RForce 8200 RF1 10W40 SAE 10W-40
Raj Petro Specialities Pvt. Ltd.
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 8 / 8
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Namentlich zugelassene Produkte für die Spezifikation:
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
Anwendungshinweis: für Euro 3, Euro 4 und Euro 5 Motoren (nur Dieselkraftstoff nach EN 590 mit max. 50 ppm
Schwefel)
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
AD SDX PLUS 10W40
SAE 10W-40
AD Parts S.L. Spanien
AD SDX+ 10W-40
SAE 10W-40
AD Parts S.L. Spanien
ad-Truck DPF
SAE 10W-40
CARAT GmbH &Co.
Addinol Extra Truck MD 1049 LE
SAE 10W-40
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Professional 0530 E6
SAE 5W-30
Addinol Lube Oil GmbH
ADNOC Voyager Ultra Syn, SAE
SAE 10W-40
10W-40
AIMOL Turbo Synth Ultra SAE 10W- SAE 10W-40
40
AIMOL Turbo Synth Ultra SAE 5W-30 SAE 5W-30
Abu Dhabi National Oil
Company
00000525
All-Fleet Superior LE Engine Oil SAE SAE 10W-40
10W-40
ALPET TURBOT MMS 10W/40
SAE 10W-40
Valvoline
00000525
Aral Mega Turboral LA
SAE 10W-40
Atak Madeni Yag Paz. San. ve
Ticaret A.S.
Aral AG
Aral SuperTurboral LA 5W-30
SAE 5W-30
Aral AG
Astris Diesel ADC-ECO
SAE 5W-30
Astris S.A.
Astris Diesel ADC-X
SAE 10W-40
Astris S.A.
AVIA ECOSYNTH HT-E 5W-30
SAE 5W-30
AVIA Genossenschaft
Schmierstoffe Schweiz
AVIA Genossenschaft
Schmierstoffe Schweiz
AVIA Mineralöl-AG
AVIA TRUBOSYNTH HT-E LS 10W- SAE 10W-40
40
AVIA Turbosynth Low SAPS 10W-40 SAE 10W-40
Aviaticon Finko Super Truck LA
10W/40
Aviaticon Finko Super Truck LA
5W/30
Bizol Low SAPS Truck
SAE 10W-40
Finke Mineralölwerk GmbH
SAE 5W-30
Finke Mineralölwerk GmbH
SAE 10W-40
BITA TRADING GMBH
Bizol Low SAPS Truck SAE 10W-40 SAE 10W-40
BITA TRADING GMBH
Blasol DHPO 10W40
SAE 10W-40
Blaser Swisslube AG
BP Vanellus ECO
SAE 10W-40
BP plc.
BP Vanellus Max Drain Eco
SAE 10W-40
BP plc.
BP Vanellus Max Eco 10W-40
SAE 10W-40
BP plc.
Caltex Delo XLE Multigrade SAE
10W-40
Cargo Truck SAE 5W-30
SAE 10W-40
Chevron Technology
SAE 5W-30
Kuttenkeuler GmbH
Casalla Truck SAE 10W-40
SAE 10W-40
Kuttenkeuler GmbH
Castrol Elixion Low SAPS 5W-30
SAE 5W-30
Castrol Ltd.
Castrol Enduron Low SAPS
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton Long Drain 10W-30
E6/E9
SAE 10W-30
Castrol Ltd.
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
Seite 1 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Castrol Vecton Long Drain 10W-40
E6/E9
Castrol Vecton Long Drain 10W-40
LS
CEPSA Eurotech LS 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
SAE 10W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
Cepsa Eurotech LS 10W40 Plus
SAE 10W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
CEPSA MAN 3477 HI-TECH 10W-40 SAE 10W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
CEPSA MAN 3477 HI-TECH SAE
SAE 10W-30
10W-30
Champion OEM SPECIFIC 5W30
SAE 5W-30
ULTRA MS
Champion OEM Specific Ultra 10W40 SAE 10W-40
MS
Champion Turbofleet UHPD MS
SAE 10W-40
10W40
Chevron Delo 400 LE Synthetic SAE SAE 5W-30
5W-30
CLASSIC Meduna LT 1040 LA
SAE 10W-40
CEPSA Lubricantes S.A.
Champion Chemicals N.V.
Champion Chemicals N.V.
Champion Chemicals N.V.
Chevron Technology
Comma Ultra Diesel 10W40
SAE 10W-40
Consol PREMIUM 10W-40
SAE 10W-40
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
COMMA OIL & CHEMICALS
LTD.
VIAL Oil Ltd.
Cyclon D1 Euro
SAE 10W-40
Cyclon Hellas S.A.
Delkol Turbosynth DPF 10W40
SAE 10W-40
Delek Ltd.
Divinol Multimax LOSAPS 5W-30
SAE 5W-30
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
Divinol Multimax Plus
SAE 10W-40
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
Divinol Multimax Plus SAE 10W-40
SAE 10W-40
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
EKO Forza Premium Synthetic Low SAE 10W-40
SAPS
Elf Performance Experty LSX 10W-40 SAE 10W-40
EKO ABEE
Elf Performance Experty LSX FE
10W-30
Engine Oil Low Saps
SAE 10W-30
Total
SAE 5W-30
Transnational Blenders B.V.
Engine Oil SCR
SAE 10W-40
77 Lubricants
Total
Engine Oil Synthetic UHPD E6, SAE SAE 10W-30
10W-30
Engine Oil Synthetic UHPD E6, SAE SAE 10W-40
10W-40
eni i-Sigma top MS 10W-40
SAE 10W-40
Transnational Blenders B.V.
eni i-Sigma top MS 5W-30
SAE 5W-30
ENI S.p.a. R&M Division
ENOC Vulcan Green SAE 10W-40
SAE 10W-40
Eurol Marathol SAE 10W-40
SAE 10W-40
ENOC International Sales
L.L.C.
Eurol B.V.
EUROLUB LOWCARGO 5W/30
SAE 5W-30
EUROLUB GmbH
EUROLUB SUPERMAX 10W/40
SAE 10W-40
EUROLUB GmbH
Fanfaro TRD E-6 10W40 UHPD
SAE 10W-40
Fenix Extra Sint
SAE 10W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Fabrika maziva FAM A.D.
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
Transnational Blenders B.V.
ENI S.p.a. R&M Division
Seite 2 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Fosser Drive Turbo plus LA 10W-40
SAE 10W-40
Duran GmbH
Fuchs Titan Cargo LA SAE 10W-40
SAE 10W-40
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Cargo MAXX SAE 5W- SAE 5W-30
30
Fuchs Titan Cargo Maxx 10W-40
SAE 10W-40
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Cargo Maxx 5W-30
SAE 5W-30
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Cargo MAXX SAE 5W-30 SAE 5W-30
FUCHS Petrolub AG
Fuchs Titan Cargo Pro Gas 5W-30
SAE 5W-30
FUCHS Petrolub AG
G-Profi GT LA 10W-40
SAE 10W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Profi MSJ 5W-30
SAE 5W-30
Gazpromneft Lubricants Ltd.
Galp Galáxia Ultra LS
SAE 10W-40
Petrogal, s.a.
Galp Galaxia Ultra LS, SAE 10W-40 SAE 10W-40
Petrogal, s.a.
GT Power Synt Max 10W-40
SAE 10W-40
Volgaresus Co. Ltd.
Gulf Gulfleet Highway Blue 10W-40
SAE 10W-40
Total
Gulf Superfleet Synth XLE, SAE
10W-30
Gulf Superfleet Synth XLE, SAE
10W-40
Gulf Superfleet XLE
SAE 10W-30
Gulf Oil International
SAE 10W-40
Gulf Oil International
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet XLE, SAE 10W-30
SAE 10W-30
Gulf Oil International
Gulf Superfleet XLE, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Zusatzinformation
FUCHS Petrolub AG
Hi-Tec Fleetmaster Low SAPS Euro SAE 10W-40
(SAE 10W-40)
HIGHTEC TRUCKSTAR 10W-40 HC- SAE 10W-40
LA
HiTec Fleetmaster Low SAPS Euro SAE 10W-40
10W40
IGOL PROTRUCK 200X
SAE 10W-40
Hi-Tec Oil Traders Pty Ltd.
INA Super 2009
SAE 10W-40
INA MAZIVA Ltd.
JB German Oil Truckstar
SAE 10W-40
Kompressol FZ Motorenoel SAE
10W-40
Laike Lailai I
SAE 10W-40
Liqui Moly Top Tec Truck 4050
SAE 10W-40
JB German Oil GmbH & Co.
KG
Kompressol-Oel Verkaufs
GmbH
Fujian Laike Petrochemical Co.
Ltd.
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Top Tec Truck 4150
SAE 5W-30
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Top Tec Truck 4250
SAE 5W-30
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Top Tec Truck 4350
SAE 5W-30
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Truck Nachfüll-Öl
SAE 10W-40
Liqui Moly GmbH
SAE 10W-40
Lubex Supreme SAPS SAE 10W-40 SAE 10W-40
Lukoil Avantgarde Professional LS
5W-30
Lukoil Avantgarde Professional LS
SAE 10W-40
Ausgabe: 2013-11-14
Rowe Mineralölwerk GmbH
Hi-Tec Oil Traders Pty Ltd.
IGOL France
SAE 5W-30
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
OOO "LLK-International"
SAE 10W-40
OOO "LLK-International"
Seite 3 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Mabanol Argon Truck Blue
SAE 10W-40
Mabanol GmbH & Co. KG
Mabanol Argon Truck Blue 5W-30
SAE 5W-30
Mabanol GmbH & Co. KG
Mannol TS-7 UHPD Blue 10W40
SAE 10W-40
MARATHON MAXX
SAE 10W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Fuchs Lubrifiants SA
masteroil DPF 10W-40 Truck
SAE 10W-40
Interparts Autoteile GmbH
Max Raloy Diesel Genuine
SAE 10W-40
Raloy Lubricantes
MAXIMA EURO 4+ SAE 10W-40
SAE 10W-40
Oil Refinery Modrica
MaxWay Ultra E6 10W-40
SAE 10W-40
Svenska Statoil AB
megol Motorenoel Low SAPS
SAE 10W-40
Meguin GmbH & Co. KG
megol Motorenoel Low SAPS 10W-40 SAE 10W-40
Meguin GmbH & Co. KG
megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30
Meguin GmbH & Co. KG
megol Motorenoel UHPD Low Ash
SAE 5W-30
Meguin GmbH & Co. KG
megol Motorenoel UHPD Low SAPS SAE 5W-30
Meguin GmbH & Co. KG
Meisteröl Truck DPF
SAE 10W-40
EPRO GmbH
Midland nova
SAE 5W-30
Oel-Brack AG
Midland® maxtra
SAE 10W-40
Oel-Brack AG
MIDLAND®Nova 10W-40
SAE 10W-40
Oel-Brack AG
Mitan Alpine Turbo Plus LA 10W-40
SAE 10W-40
Mitan Mineralöl GmbH
Mobil Delvac 1 LE 5W-30
SAE 5W-30
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP LE 10W-40
SAE 10W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30
SAE 5W-30
Exxon Mobil Corporation
Mogul Diesel L-SAPS 5W-30
SAE 5W-30
Paramo a.s.
MOL Dynamic Mistral 10W-40
SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Mistral, SAE 10W-40
SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
MOS MSYN 400D SAE 10W-40
SAE 10W-40
Licotech Industries Sdn Bhd
Motodor LSP Gold 10W40
SAE 10W-40
PHI OIL GmbH
Motodor LSP Gold 5W30
SAE 5W-30
PHI OIL GmbH
Motorex Alpine Extreme SAE 5W/30 SAE 5W-30
Bucher AG
Motorex Focus 4 SAE 10W/40
SAE 10W-40
Bucher AG
Motorex Focus FE SAE 5W/30
SAE 5W-30
Bucher AG
Motorex Focus QTM SAE 10W/40
SAE 10W-40
Bucher AG
Motorex Nexus FE SAE 5W/30
SAE 5W-30
Bucher AG
Motoroil 10W-40 Premium Synthetic SAE 10W-40
Ultra High performance Diesel
MPM Int. Oil Company B.V.
Motoroil SCR
SAE 10W-40
Transnational Blenders B.V.
Motul Tekma Ultima + 10W-40
SAE 10W-40
MOTUL S.A.
Neste Turbo E6 SAE 10W-40
SAE 10W-40
Neste Markkinointi Oy
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 4 / 8
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
NILS Stratos Plus 10W40
SAE 10W-40
NILS AG
NISOTEC FAVORIT EURO
SAE 10W-40
Nordlub XP-HDLA SAE 10W-40
SAE 10W-40
NIS AD Petroleum Industry of
Serbia
NORDLUB Deutschland GmbH
Nordlub XP-HDLA SAE 5W-30
SAE 5W-30
NORDLUB Deutschland GmbH
OEST DIMO LS SAE 10W-40
SAE 10W-40
Oest, Georg Mineralölwerk
Oilfino Econ T 9000 10W-40
SAE 10W-40
Carl Harms Mineralöle
OMV truck blue ET SAE 5W-30
SAE 5W-30
OMV truck blue ET SAE 10W-40
SAE 10W-40
OPET FullPro HT LSPS 10W40
SAE 10W-40
OTP V-SAPS Truck SAE 10W40
SAE 10W-40
Pakelo Goldenstar LA 77-51
SAE 10W-40
OMV Refining & Marketing
GmbH
OMV Refining & Marketing
GmbH
OPET Fuchs Madeni Yag San
ve Tic. A.S.
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
Pakelo Motor Oil srl
Panolin Diesel Synth EU-4
SAE 10W-40
Panolin AG
Panolin Ecomot SAE 5W/30
SAE 5W-30
Panolin AG
Paz Perfect E 6 10W-40
SAE 10W-40
Paz Perfect Global 10W-40
SAE 10W-40
Paz Syntop, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Pemco Diesel G-7 Blue 10W40
UHPD
Petro-Canada Duron UHP 10W-40
SAE 10W-40
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Petro-Canada
Petronas Urania FE LS
SAE 5W-30
Platinum Ultor Progress
SAE 10W-40
Petronas Lubricants
International
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor Progress 10W-40
SAE 10W40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
PO Maximus LA 10W-40
SAE 10W-40
OMV Petrol Ofisi A.S.
SAE 10W-40
PROFESSIONAL HUNDERT TRUCK SAE 10W-40
10W-40 Eco
PROTRUCK 300X
SAE 10W-40
Mitan Mineralöl GmbH
Q8 T 900
SAE 10W-40
Q8 T 904 FE, SAE 10W-30
SE 10W-30
Q8 T 904, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Q8 T 905
SAE 10W-40
Q8 T 910 SAE 5W-30
SAE 5W-30
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
REPSOL YPF
Ravenol Euro IV Truck SAE 10W-40 SAE 10W-40
Ravenol Super Synthetic Truck, SAE SAE 5W-30
5W-30
Repsol Diesel Turbo UHPD Mid
SAE 10W-40
SAPS
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
IGOL France
Seite 5 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Repsol Diesel Turbo VHPD Mid
SAPS SAE 5W-30
Ring Free ECO-6 10W-40
SAE 5W-30
REPSOL YPF
SAE 10W-40
MORRIS Lubricants
Ring Free Ultra 10W-40
SAE 10W-40
MORRIS Lubricants
Ring Free Ultra, SAE 10W/40
SAE 10W-40
MORRIS Lubricants
Roloil Roadstar 5
SAE 10W-40
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Rowe Mineralölwerk GmbH
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE SAE 10W-40
10W-40 HC-LA
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE SAE 5W-30
5W-30 HC-LA
RTO Extensia FP 10W-40
SAE 10W-40
Rowe Mineralölwerk GmbH
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Extensia FP ECO 10W-30
SAE 10W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Maxeon ME6 ECO 10W-30
SAE 10W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
Select Lubricant POWER 10W-40
SAE 10W-40
VIAL Oil Ltd.
Shell Rimula R5 LM
SAE 10W-40
Shell Rimula R6 LM
SAE 10W-40
Shell Rimula R6 LME
SAE 5W-30
Shell Rimula R6 LMX
SAE 10W-40
SPC SDM Turbo Ultra
SAE 10W-40
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Singapore Petroleum Co. Ltd.
SRS Cargolub Leichtlauf-Motorenöl
LA
SRS Cargolub TLA
SAE 10W-40
SRS Cargolub TLS
SAE 5W-30
SRS Cargolub TLS plus
SAE 5W-30
SRS Turbo Diesel LA
SAE 10W-40
Startol OTP V-SAPS Truck SAE
10W-40
Startol OTP V1-LSP Truck SAE 5W30
Super Dallas Synkat ECO SAE
5W/30
Super Dallas Synkat SAE 10W/40
SAE 10W-40
SVG Esvaugol Low Saps
SAE 10W-40
Swd Rheinol Favorit LSAP
SAE 10W-40
Swd Rheinol Favorit LSAP, SAE
10W-40
Tamoil Diesel Ultra FE
SAE 10W-40
SAE 10W-40
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
New-Process AG /
Schmierstoffe
New-Process AG /
Schmierstoffe
Handelsges. Für
Kraftfahrzeugbedarf GmbH &
Co.KG
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
TAMOIL ITALIA SpA
Taurus Euro 5
SAE 10W-40
Exol Lubricants Ltd.
SAE 10W-40
SAE 5W-30
SAE 5W-30
SAE 10W-40
Zusatzinformation
Teboil Super XLD EEV SAE 10W-40 SAE 10W-40
Lukoil Lubricants Europe Oy
Teboil Super XLD L-SAPS SAE 5W- SAE 5W-30
30
Lukoil Lubricants Europe Oy
Ausgabe: 2013-11-14
Seite 6 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
TECTROL Super Truck Plus 1040
SAE 10W-40
BayWa AG
TECTROL SUPER TRUCK PLUS
1040 M
TECTROL Super Truck Plus 530
SAE 10W-40
BayWa AG
SAE 5W-30
BayWa AG
TECTROL Super Truck Plus XL 1040 SAE 10W-40
BayWa AG
Tedex Diesel Truck UHPD (S) LSP SAE 10W-40
Motor Oil
Tedex Diesel Truck UHPD LSP Motor SAE 10W-40
Oil
Texaco Ursa Ultra S 10W-40
SAE 10W-40
TEDEX S.A.
Texaco Ursa Ultra X 10W-30
SAE 10W-30
Chevron Technology
Texaco Ursa Ultra X 10W-40
SAE 10W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Ultra XLE 5W-30
SAE 5W-30
Chevron Technology
Texas Triton TX8 10W/40 CI4/SL
SAE 10W-40
Tidal Power SCR 10W-40
SAE 10W-40
Texas Petrochemical Asia
Pacific PTE Ltd.
North Sea Lubricants
Titan Edge
SAE 10W-40
SONOL Israel Ltd.
Tor Turbosynth LSP 10W-40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth LSP 5W30
SAE 5W-30
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth LSP Plus 10W-40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth LSP Plus, SAE 5W30
Tor Turbosynth LSP, SAE 10W-40
SAE 5W-30
De Oliebron B.V.
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Total Rubia City & Road 10W-40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 8900 10W-40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 8900 FE 10W-30
SAE 10W-30
Total
Total Rubia TIR 9900 10W-40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30
SAE 5W-30
Total
Total Rubia Works 2500 10W-40
SAE 10W-40
Total
Transflow UD 10W-40
SAE 10W-40
Triathlon Cargo Ultra
SAE 10W-40
COMMA OIL & CHEMICALS
LTD.
Würth, Adolf GmbH & Co. KG
Trucksynth LE 10W40
SAE 10W-40
Millers Oils Ltd.
Turbosynth LSP 10W40
SAE 10W-40
PHI OIL GmbH
00000158
Chevron Technology
Turdus Powertec 5100 SAE 10W-40 SAE 10W-40
Grupa Lotos S.A.
Turdus Powertec Synthetic 10W/40
SAE 10W-40
Grupa Lotos S.A.
Turdus Powertec Synthetic Plus
10W40
Unil Opal Pallas 900
SAE 10W-40
Grupa Lotos S.A.
SAE 10W-40
Unil S.A.
Urania Ecotech
SAE 10W-40
Valvoline ProFleet LS
SAE 10W-40
Petronas Lubricants
International
Valvoline
Valvoline ProFleet LS SAE 10W-40
SAE 10W-40
Valvoline
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
Seite 7 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Vicam Planet 10W-40
SAE 10W-40
Condat S.A.
Vigor Ultra S
SAE 10W-40
Aegean Oil S.A.
Wibokraft Ultra AF 10W40
SAE 10W-40
00000524
winkler Truck DPF
SAE 10W-40
Christian Winkler GmbH & Co.
KG
Wolf Motor Oils
Wolf Masterlube Longdrain Ultra MS SAE 10W-40
10W40
Wolf Officialtech 10W40 Ultra MS
SAE 10W-40
Wolf Officialtech 5W30 Ultra MS
SAE 5W-30
Wolf Motor Oils
Wolf Motor Oils
WOQOD QORM PLATINUM M SAE SAE 10W-40
10W40
Wunsch TLA - Diesel
SAE 10W-40
WOQOD Qatar Fuel
Wunsch TLA-Diesel SAE 5W-30
Wunsch Öle GmbH
SAE 5W-30
Wunsch Öle GmbH
Wunsch TLA-Diesel Synth SAE 10W- SAE 10W-40
40
XADO Atomic Oil 10W-40 E4/E6/E7 SAE 10W-40
Wunsch Öle GmbH
YACCO Transpro 65 SAE 10W-40
SAE 10W-40
YACCO S.A.
YORK 1047
SAE 10W-40
Ginouves Georges S.A.
YORK 1147
SAE 10W-40
Ginouves Georges S.A.
YORK 1147 SAE 5W30
SAE 5W-30
Ginouves Georges S.A.
ZIC XQ 5000
SAE 10W-40
SK Lubricants Co. Ltd.
Ausgabe: 2013-11-14
Zusatzinformation
00000529
Seite 8 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
Download

Konkursna dokumentacija