KOMİTE VE EKİP ÜYELERİ
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi
Ġdari Hizmetler Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri Temsilcisi
Kalite Yönetim Direktörü
Cerrahi BranĢ Uzmanı
Dahili BranĢ Uzmanı
Laboratuar BranĢ Uzmanı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon BranĢ Uzmanı
Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu
Eczacı
Hekim DıĢı Sağlık Personeli
Bölüm Kalite Sorumlusu
Bölüm Kalite Sorumlusu
Bölüm Kalite Sorumlusu
Sekreter (V.H.K.Ġ.)
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi
Ġdari Hizmetler Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri Temsilcisi
Kalite Yönetim Direktörü
ÇalıĢan Sağlığı Takibi
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birimi
Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi
Güvenlik Müdürü
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Psikiyatrist veya Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu
Laboratuvar Teknisyeni
Anestezi Teknisyeni
Radyoloji Teknisyeni
Bölüm Kalite Sorumlusu
Bölüm Kalite Sorumlusu
Sekreter (V.H.K.Ġ.)
EĞİTİM KOMİTESİ
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi
Ġdari Hizmetler Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri Temsilcisi
Kalite Yönetim Direktörü
Nöroloji Uzmanı
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
Psikiyatri Uzmanı
HemĢire
HemĢire
Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı (S.H.U.)
Hekim DıĢı Sağlık Personeli
Bölüm Kalite Sorumlusu
Bölüm Kalite Sorumlusu
Sekreter (V.H.K.Ġ.)
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi
Ġdari Hizmetler Temsilcisi
Ġdari Hizmetler Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri Temsilcisi
Kalite Yönetim Direktörü
Teknik Servis Sorumlusu
Güvenlik Müdürü
Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Uz. Dr. Nedim HAVLE
Muammer Ali KAYA
Sakine KÜCE
Hacer ATAMAN
Uz. Dr. Uzay ERDOĞAN
Uz.Dr. Huriye GÜMÜġ
Uz. Dr. Sevgi GEBEDEK
Uz. Dr. Hakan YILDIRIM
Nihal YILMAZ
Tuğrul Han TEMEL
ġenay KÜÇÜKER
Gülay DOĞANAY
Semra ENGĠNKAYA
Sevim GÖKÇE
Burcu TURUTOĞLU
Dr. Emin AKTAġ
Ersan ARMUT
Sakine KÜCE
Hacer ATAMAN
Uz. Dr. Tehmine GÜNEġ
Uz. Dr. Ġsmet BEYCAN
Humayun DURAL
Kadir ATAġ
Dindar ÇELĠK
Kadir ĠPEK
Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ
Zühal ARAS
Bülent POLAT
Hülya HASKURT
Ali ġENTÜRK
Füsun KULAKSIZOĞLU
Hülya DEBRELĠ
Burcu TURUTOĞLU
Uz. Dr. Nedim HAVLE
Muammer Ali KAYA
Sakine KÜCE
Hacer ATAMAN
Uz. Dr. Hüseyin SARI
Uz. Dr. Burak GÜNDÜZ
Uz. Dr. Gökhan UMUT
Hacer EĢref ATĠK TOSUNLAR
AyĢe ÖZTÜRK
S.H.U. Sibel KEMERKAYA
Elvan TEMEL
Azize Gözde ATAKOĞLU
Oya BABUÇOĞLU
Burcu TURUTOĞLU
Uz. Dr. Ceyhan OFLEZER
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü Sevim PEKEL
Müdür Yardımcısı IĢın Kağan ATASOY
Müdür Yardımcısı Nevzat ERTEN
Tülay YILMAZ
Hacer ATAMAN
Turhan DĠNLER
Dindar ÇELĠK
Zühal ARAS
Kadir ĠPEK
Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu
Asiye TAN IġIK
Biyomedikal Teknikeri
Tuncay KOYUNCU
Sivil Savunma ve Atık Yönetimi Sorumlusu
Osman Baki UÇARER
Hekim DıĢı Sağlık Personeli
Gülay DOĞANAY
Bölüm Kalite Sorumlusu
Hülya HASKURT
Bölüm Kalite Sorumlusu
Özgür ELĠEYĠOĞLU
Sekreter (V.H.K.Ġ.)
Burcu TURUTOĞLU
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
BaĢhekim Yardımcısı
Dr. Selman ÖZMEN
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Uz. Dr. Ġsmet BEYCAN
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Uz. Dr. Eda SALĠHOĞLU KARA
Eczacı
Tuğrul Han TEMEL
Mikrobiyoloji Uzmanı
Uz. Dr. Sevgi GEBEDEK
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Sakine KÜCE
Ġdari ve Mali ĠĢler Müdürü
Hamza TAġÇI
Hasta Hiz. ve Sağlık Otelciliği Müdürü
Sevim PEKEL
Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi
Kadir ATAġ
Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi
Fındık TEKOLUK
Ġç Hastalıkları Uzmanı
Uz. Dr. Evliya TAYAN
Cerrahi BranĢ Uzmanı
Uz. Dr. Lütfü ġinasi POSTALCI
Nöroloji Uzmanı
Uz. Dr. Ayhan KÖKSAL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon BranĢ Uzmanı
Uz. Dr. Hakan YILDIRIM
Kalite Yönetim Direktörü
Hacer ATAMAN
KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ
BaĢhekim Yardımcısı
Dr. Selman ÖZMEN
Mikrobiyoloji Uzmanı
Uz. Dr. Sevgi GEBEDEK
Mikrobiyoloji Uzmanı
Uz. Dr. Melike BEġKOÇ
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Murad ASĠLTÜRK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Gülay ÖZAKAY
Dahili BranĢ Uzmanı
Uz. Dr. Sibel IġIK
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu HemĢiresi
Gülay DOĞANAY
NöroĢirurji Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu HemĢiresi
Hanife DĠKAY
Laboratuvar Teknisyeni
Aylin DÖNMEZ
Organ ve Doku Nakli Koordinatörü
Özlem KOÇ
RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
BaĢhekim Yardımcısı
Dr. Selman ÖZMEN
Müdür Yardımcısı
Muammer Ali KAYA
Radyoloji Uzmanı
Uz. Dr. Necmiye ġebnem YAZGAN
Radyoloji Teknisyeni
Ali ġENTÜRK
HASTA VE YAKINLARI GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EKİP ÜYELERİ
BaĢhekim Yardımcısı
Dr. Hasan GÖKÇEOĞLU
Kalite Yönetim Direktörü
Hacer ATAMAN
Hasta Hakları Temsilcisi
Fazilet ġENER
Sekreter (V.H.K.Ġ.)
Esra AKBALIK
HASTA VE YAKINLARININ İNTERNET ÜZERİNDEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BirĢen EREN
ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EKİP ÜYELERİ
BaĢhekim Yardımcısı
Dr. Emin AKTAġ
Kalite Yönetim Direktörü
Hacer ATAMAN
ÇalıĢan Güvenliği Komitesinden Bir Temsilci
Sakine KÜCE
Sekreter (V.H.K.Ġ.)
Esra AKBALIK
AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİP ÜYELERİ
Yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından sorumlu baĢhekim
Uz. Dr. Ceyhan OFLEZER
yardımcısı
Psikiyatri Klinikleri
Uz. Dr. Nihat ALPAY
Nöroloji Klinikleri
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
NöroĢirurji Klinikleri
Doç. Dr. Erhan EMEL
Hastane BaĢeczacısı
Tuğrul Han TEMEL
Sağlık Bakım Hizmetleri Temsilcisi
Sakine KÜCE
Hastane farmakovijilans sorumlusu
Eczacı AyĢin TOSUN
Hastane hasta hakları birimi sorumlusu
Fazilet ġENER
Eczacı
Alev ÇETĠNER
Sekreter (V.H.K.Ġ.)
Burcu TURUTOĞLU
Uz. Dr. Ceyhan OFLEZER
Asiye TAN IġIK
Sakine KÜCE
Dr. Emin AKTAġ
IĢın Kağan ATASOY
Sakine KÜCE
Humayun DURAL
Dindar ÇELĠK
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü Sevim PEKEL
Sakine KÜCE
Turhan DĠNLER
Dindar ÇELĠK
Sebilay ADIGÜZEL
Uz. Dr. Tehmine GÜNEġ
Humayun DURAL
Gamze GÜLVEREN
Uz. Dr. Ġsmet BEYCAN
Uz. Dr. Eda SALĠHOĞLU KARA
Uz. Dr. Sevgi GEBEDEK
Uz. Dr. Lütfü ġinasi POSTALCI
Uz. Dr. Ayhan KÖKSAL
Uz. Dr. Tehmine GÜNEġ
Tuğrul Han TEMEL
AyĢin TOSUN
Uz. Dr. Ceyhan OFLEZER
Hacer ATAMAN
Nihal YILMAZ
Faik AYTEKĠN
Uz. Dr. Ceyhan OFLEZER
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü Sevim PEKEL
Kadir ĠPEK
Tülay YILMAZ
Hacer ATAMAN
Müdür Yardımcısı IĢın Kağan ATASOY
Müdür Yardımcısı Nevzat ERTEN
Turhan DĠNLER
ÖzgürELĠYOĞU
Zühal ARAS
Osman Baki UÇARER
Asiye TAN IġIK
Download

Komiteler ve Ekip Üyeleri - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları