Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet
Nastavno-naučno veće
Predmet: Izveštaj o oceni naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme za izradu
doktorske disertacije mr Tomislava Tosti, stručnog saradnika-demonstratora
Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Na redovnoj sednici Nastavno-naučnog veća Hemijskog fakulteta, Univerziteta u
Beogradu, održanoj 11. septembra 2014. godine, određeni smo u Komisiju za podnošenje
izveštaja o oceni naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske
disertacije mr Tomislava Tosti, stručnog saradnika-demonstratora Hemijskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, prijavljene pod nazivom:
„Korelacija strukture i hromatografskog ponašanja polioksigenovanih steroida u uslovima
planarne hromatografije ”
Na osnovu proučene dokumentacije podnosimo sledeći:
IZVEŠTAJ
A. Osnovni podaci o kandidatu
Mr Tomislav Tosti rođen je 22. septembra 1977. godine u Beogradu, Republika Srbija.
Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao
je školske 1996/97. godine, a diplomirao 2004. godine sa prosečnom ocenom 7,73.
Poslediplomske studije pri Katedri za analitičku hemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu upisao je 2004. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Hromatografsko ispitivanje
odnosa strukture i biološke aktivnosti steroidnih polioksigenovanih jedinjenja" odbranio je 21.
aprila 2011. godine.
Od 01.10.2004. godine zaposlen je kao stručni saradnik-demonstrator na Katedri za
neorgansku hemiju.
. Tokom dosadašnjeg istraživačkog rada angažovana je na projektima finansiranim od strane
Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2008. godine, od kojih je
jedan završen (projekat 142062), a dva su u toku (projekti broj 172012 i 41026).
B. Objavljeni naučni radovi i saopštenja
Mr Tomislav Tosti je koautor osam naučnih radova publikovanih u međunarodnim časopisima:
dva u vodećem
međunarodnom časopisu (M22) i šest radova objavljenih u časopisu
međunarodnog značaja (M23). Koautor je četrnaest
naučnih saopštenja na međunarodnim
naučnim skupovima i na skupovima nacionalnog značaja. Održao je i jedno plenarno predavanje
po pozivu. Celokupna bibliografija kandidata, kategorisana prema kriterijumima Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, data je u prilogu.
C. Obrazloženje teme
1. Naučna oblast: Hemija - Analitička hemija
2. Predmet rada
U prijavi kandidat navodi da je planirani predmet istraživanja ove doktorske disertacije
proučavanje uticaja strukture različitih klasa polioksigenovanih steroidnih jedinjenja na njihovo
retenciono ponašanje u uslovima planarne hromatografije. U tom cilju će biti ispitani različiti,
normalno-fazni i reverzno-fazni hromatografski sistemi, a na osnovu dobijenih rezultata će biti
određena lipofilnost pomenutih supstanci. Za određivanje deskriptora koji najbolje opisuju
retenciono ponašanje kao i kvantifikaciju njihovog uticaja planira se primena različitih
hemometrijskih metoda poput analize glavnih komponenata (principal component analysis –
PCA), višestruke linearne regresije (multiple linear regression – MLR), regresije metodom
delimičnih-najmanjih kvadrata (partial least squares - PLS). Na taj način bi bili utvrđeni
statistički validni modeli koji bi mogli da se primene za predviđanje hromatografskog ponašanja i
lipofilnosti novih srodnih molekula.
3. Naučni cilj istraživanja
Naučni cilj planiranih istraživanja je povezivanje molekulske strukture polioksigenovanih
steroidnih jedinjenja, izražene strukturnim deskriptorima i njihovog retencionog ponašanja
primenom
normalno-fazne
i
reverzno-fazne
tankoslojne
hromatografije
i
različitih
multivarijantnih hemometrijskih metoda. S obzirom da se smatra da iste osnovne
međumolekulske interakcije određuju ponašanje supstance u hromatografskom i biološkom
okruženju, očekuje se da postoji sličan uticaj određenih strukturnih deskriptora na retenciju i
biološku aktivnost jedinjenja. Jedan od fizičko-hemijskih parametara od posebnog značaja za
transport molekula kroz ćelijske membrane, odnosno biološku aktivnost je lipofilnost jedinjenja.
Zato je od velike važnosti određivanje ovog parametra, u čemu hromatografske metode kao brze,
jednostavne i efikasne nalaze široku primenu. Metoda koja povezuje molekulsku strukturu
izraženu kroz deskriptore sa hromatografskim ponašanjem supstanci (najčešće parametrom
lipofilnosti) poznata je pod nazivom kvantitativna zavisnost strukture i retencije (QSRR quantitative structure–retention relationships). Kvalitativno i kvantitativno određivanje
najvažnijih deskriptora odgovornih za ponašanje polioksigenovanih steroida
kao biološki
aktivnih jedinjenja u uslovima tankoslojne hromatografije moglo bi da pomogne u razumevanju
vrsta i jačina interakcija koje se ove i slične supstance ostvaruju u biološkim sistemima.
4. Metode istraživanja
Planirana je primena normalno-fazno i reverzno-fazne tankoslojne hromatografije u cilju
određivanja retencionih parametara koji će biti korišćeni u ispitivanjima zavisnosti strukture i
retencije. Različite hemometrijske metode poput višestruke linearne regresije, regresije metodom
delimičnih-najmanjih kvadrata, odnosno regresije glavnih komponenti korišćeni su za dobijanje
modela koji bi na najbolji način opisivali pomenutu zavisnost.
5. Aktuelnost problematike
Hromatografske metode analize se sve češće koriste za proučavanje potencijalne biološke
aktivnosti novosintetisanih jedinjenja. Pokazano je da između biološke aktivnosti i lipofilnosti
nekog jedinjenja postoji korelacija koja se može objasniti činjenicom da je prvi korak u aktivnosti
leka njegov transport do mesta dejstva, tj. sposobnost jedinjenja da se raspodeli između 1oktanola, koji bi simulirao lipidnu membranu, i vode (vodene faze). Planarna hromatografija se
pokazala kao brza, jednostavna, precizna i tačna metoda za određivanje oktanol-voda particionog
koeficijenta, tj. parametra lipofilnosti. Primena ovog pristupa omogućava dublje sagledavanje
mehanizama navedenih interakcija, ali i predviđanje retencija i karakteristika novih hemijskih
jedinjenja, bez potrebe da se ona prethodno sintetišu. Ovo je naročito važno u oblasti medicinske
hemije i u farmaceutskoj industriji. Rezultati dobijeni u okviru ovog rada mogli bi da posluže za
sintezu jedinjenja unapređenih poželjnih bioloških, hemijskih i fizičkih karakteristika.
6. Očekivani rezultati
Kandidat Tomislav Tosti bi u ovom radu:
•
Odredio retencione parametre
i parametre lipofilnosti polioksigenovanih steroidnih
jedinjenja u uslovima normalno-fazne i reverzno-fazne planarne hromatografije.
•
Dobijene parametre bi primenom statističkih metoda korelisao sa različitim strukturnim
deskriptorima. Proučio bi uticaj prirode hromatografskih sistema na retenciju ispitivanih
supstanci kao i mehanizme razdvajanja koji dolaze do izražaja.
•
Takođe, kandidat će prilikom određivanja parametra lipofilnosti dobiti korisne
informacije o tipu interakcija ostvarenih pod različitim hromatografskim uslovima, čime
bi se dao još jedan doprinos razjašnjavanju složenih procesa koji se odigravaju prilikom
hromatografisanja u uslovima planarne hromatografije.
D. Zaključak
Mišljenja smo da se planirana istraživanja uklapaju u savremene tokove analitičke hemije
i da će pružiti značajan doprinos razvoju i primeni tankoslojne hromatografije, pre svega kao
jednostavne i brze metode za određivanje veoma važnih parametara lipofilnosti, ali i u
rasvetljavanju mehanizama i interakcija koje rukovode procesima razdvajanja supstanci pod
različitim uslovima.
U skladu sa zakonom o sticanju akademskih stepena i Statutom Hemijskog fakulteta i s
obzirom na zvanje magistra hemijskih nauka i do sada objavljene naučne radove, smatramo da
kandidat mr Tomislav Tosti ispunjava sve potrebne uslove za odobravanje izrade doktorske
disertacije. Saglasno tome, Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Hemijskog fakulteta da
mr Tomislavu Tostiju odobri izradu doktorske disertacije pod naslovom: „Korelacija strukture i
hromatografskog ponašanja polioksigenovanih steroida u uslovima planarne hromatografije”
Za mentora se predlaže dr Živoslav Tešić, redovni profesor Hemijskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu.
Beograd,
Komisija:
06. oktobar 2014. godine
dr Živoslav Tešić, redovan profesor
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
dr Dušanka Milojković-Opsenica, redovan profesor
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
dr Dragana Milić, vanredni profesor
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
dr Vlatka Vajs, naučni savetnik
Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju
Prilog:
Bibliografija kandidata kategorisana prema kriterijumima Ministarstva prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije
– Radovi objavljeni u vodećim časopisima međunarodnog značaja (M 22)
•
Tomislav Tosti, Maja Natić, Dragana Dabić, Dragana Milić, Dušanka Milojković
Opsenica, Živoslav Tešić, Structure-retention relationship study of polyoxygenated
steroids, Journal of Separation Science, 35 (20), 2012, 2693-2698. ISNN: 1615-9306
•
Uroš M. Gašić, Branko Šikoparija, Tomislav Tosti, Jelena Trifković, Dušanka
Milojković-Opsenica, Maja Natić, Živoslav Tešić, Phytochemical Fingerprints of Lime
Honey Collected in Serbia, Journal of AOAC International Vol 97 No 5 2014, 1259-1267.
- Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (M 23)
•
Biljana Dojčinović, Goran Roglić, Bratislav Obradović, Milorad Kuraica, Tomislav Tosti,
Marijana Marković, Dragan Manojlović, Decolorization of Reactive Black 5 using a
dielectric barrier discharge in the presence of inorganic salts, Journal of the Serbian
Chemical Society, 77 (4), 2012, 535–548
•
El Hadi Rabtti,Maja Natić, Dušanka Milojković-Opsenica, Jelena Trifković, Tomislav
Tosti,
Ivan Vučković, Vlatka Vajs, Živoslav Tešić, Quantitative structure-toxicity
relationship study of some natural and synthetic coumarins using retention parameters
Journal of the Serbian Chemical Society, 77 (10), 2012, 1443–1456.
•
Tomislav Tosti, Maja Natić, Adam Smolinski, Dragana Milić, Dušanka MilojkovićOpsenica, Živoslav Tešić,
Study of Retention of 31 Polyoxygenated Steroids by
Normal- and Reversed-Phase Thin-Layer Chromatography, Acta Chromatographica, 23
(3), 2011, 429-445.
•
Abubaker AB Atrrog, Maja M Natić Tomislav B Tosti Dušanka M MilojkovićOpsenica Iris Z Đorđević Vele V Tešević, Milka B Jadranin, Slobodan M
Milosavljević, Milan J Lazić, Siniša S Radulović Živoslav LJ Tešić, Lipophilicity of
some guaianolides isolated from two endemic subspecies of Amphoricarpos neumayeri
(Asteraceae) from Montenegro, BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY, (2009), vol. 23
br. 3, str. 250-256
•
Tomislav B. Tosti, Gordana M. Rakić, Maja M. Natić, Suren J. Husinec, Vladimir M.
Savić, Dušanka M Milojković-Opsenica, Živoslav LJ Tešić, TLC Retention Behavior of
Brodifacoum, Bromadiolone, and Coumatetralyl and their Impurities on Different
Adsorbents, JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC,
(2009), vol. 22 br. 5, str. 333-343
•
Tomislav B. Tosti, Katica Drljević, Dušanka M Milojković-Opsenica, Živoslav LJ Tešić
Ѕalting-out thin-layer chromatography of some macrolide antibiotics, JPC-JOURNAL OF
PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC, (2005), vol. 18 br. 106, str. 415-418
•
- Saopštenja na naučnim skupovima međunarodnog značaja (M 33)
•
Biljana Dojčinović, Goran Roglić, Milorad Kuraica, B8188ratislav Obradović, Jagoš
Purić, Maja Natić, Tomislav Tosti, Dragan Manojlović Degradation of 4-hlorfenola of
high concentration using coaxial plasma reactor with dielectric barrier discharge
(DBD) 48th Meeting of Serbian Chemical Society, Novi Sad, Serbia 17-18 april 2010;
Book of abstracts page 85.
•
Biljana Dojčinović, Goran Roglić, Milorad Kuraica, Bratislav Obradović, Jagoš Purić,
Maja Natić, Tomislav Tosti, Dragan Manojlović Degradation of 4-chlorophenol Using
Water Falling Film DBD reactor Publications de l'Observatoire Astronomique de
Beograd. 07/2010
– Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja štampani u izvodu (M 34)
• U. Gašić, T. Tosti, Ž. Tešić. Evaluation of total phenolic content of Serbian honeys by
cyclic voltammetry, International Symposium on Bee Products, 3rd Edition Annual
meeting of the International Honey Commission (IHC) Opatija, 2014, September 28 –
October 1, 2014, Book of abstract, p 96
• Tomislav Tosti, Nebojša Nedić, Milica Fotirić-Akšić, Miša Marković, Bassem Guffa,
Hassan Alrgei, Identification of Floral Sugar Profile In The Main HoneyBees Pastures
In Serbia, XXXXIII International Apicultular Congress, Kyiv, Ukraine September 29 –
October 04, 2013, Scientific Program p 240
•
Petar Ristivojević, Uroš Gašić, Tomislav Tosti, Aleksandra Radoičić, Ljiljana
Stanisavljević, Dušanka Milojković-Opsenica, Evaluation of total polyphenolics,
flavonoids and scavenging capacity of the DPPH radical in Serbian propolis, 50.
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 14 i 15. jun 2012, AH P4, p.17
•
Maja Natić, Biljana Dojčinović, Tomislav Tosti, Dušanka Milojković-Opsenica,
Živoslav Tešić, Dragan Manojlović, Goran Roglić, Degradation of C.I. Reactive Black
5 using water falling film dielectric barrier discharge. An investigation of carboxylic
intermediates by IC, The XXXVth Symposium “Chromatographic Methods of
Investigating the Organic Compounds”, Szczyrk, Poland, June 8th – June 10th, 2011,
Book of abstracts, p 18.
•
Tomislav B. Tosti, Biljana Dojčinović*, Uroš Gašić,, Maja M. Natić, Dragan
Manojlović, Dušanka Milojković-Opsenica, Živoslav Lj. Tešić Determination of
oxalate, acetate and formiate in high sulfate matrix by Ion Chromatography 48th
Meeting of Serbian Chemical Society, Novi Sad, Serbia 17-18 april 2010; Book of
abstracts page 28
•
Maja M. Natić, Tomislav B. Tosti, Dragana R. Milić, Dragana Č. Dabić, Dušanka M.
Milojković-Opsenica and Živoslav Lj. Tešić Relationships between structure, retention
and antiproliferative activity of some estrogen derivates 6th Aegean Analytical
Chemistry Days (ACCD), Denizli, TURKEY 9-12 October 2008 Book of abstracts, p
287
•
B. Atrrog, M Natić, T. Tosti, D Milojković-Osenica, I. Djordjević, V Tesević, M.
Jadranin, S.Milosavljević, M. Lazić, S. Radulović and Ž. Tešić ”Lipophilicity of some
guanolides isolated from two endemic subspecies of Amphoricarpos from Montenegro”
Scyzrk, Poland 3-6 June 2007. Book of Abstracts page 61 ISBN 978-83-925714-0-7
•
T. Tosti, G. Rakić, D. Milojković-Opsenica, S. Husinec, V. Savić and Ž. Tešić, ”
Chromatographic behaviour of brodifacoum, bromadiolone, coumatetralyl and their
impurities”, 45th Meeting of Serbian Chemical Society, Novi Sad, Serbia 25-26 january
2007; Book of abstracts page 41. ISBN 978-86-7132-031-3
•
T. B. Tosti, V. T.Dondur, D. M. Milojković-Opsenica, and Ž. LJ. Tešić M-ZSM5(M=Na, H) zeolites with different SIO2/AL2O3 ratio as possible new stationary phases
in planar chromatography, Scyzrk, Poland 12-14 June 2006. Book of Abstracts page 61
•
T. B. Tosti, K. Drljević, D. M. Milojković-Opsenica, and Ž. LJ. Tešić Salting-Out Thin
Layer Chromatography of some macrolides antibiotics, at the Symphosium “Planar
Chromatography 2005”, Siófok Hungary 29-31 may 2005
•
T. B. Tosti, K. Drljević and Ž. LJ. Tešić Thin Layer Chromatography of some
Macrolide antibiotics at the XLIII congres of Serbian Chemical Society, Belgrade
Serbia and Montenegro 25-26 january 2005.
Download

Izveštaj o oceni naučne zasnovanosti i opravdanost