Program na období 2014 - 2018
Co se nám v minulém volebním období povedlo
Sivice – dobrá adresa pro život
Ekonomika
Získávání dotací z národních i nadnárodních zdrojů
Zodpovědné hospodaření s finančními zdroji
Systematická péče o obecní majetek
nížení koeficientu u daně z nemovitostí z 1,4 na 1
S
počínaje rokem 2015 (již schváleno zastupitelstvem)
Zorganizování soutěže na dodávky energií pro občany i obec
Rozvoj obce
Dětské hřiště
ve sportovním areálu
Dětské hřiště
na Perku
Interiér kaple
Modernizace a akustické
úpravy sálu
Příprava nového územního plánu
pracování zástavbových studií a studií umístění inženýrských sítí
Z
lokalit určených k zástavbě
Vybudování obslužné komunikace průmyslové zóny
ekonstrukce ulice Loučky a vybudování nové dešťová kanalizace
R
pro odlehčení průtoků v potoce
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Staré silnice
Vytipování lokality pro dům k bydlení seniorů
Zpracování koncepce rozšíření služeb pro obyvatele
ybudování chodníku podél silnice ze Sivic do Pozořic
V
(probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby)
Životní prostředí
Ochrana obce před přívalovými vodami
4
Revitalizace a nová výsadba zeleně v zastavěném území obce
Výsadba liniové zeleně i extravilánu – ochrana před větrnou erozí
ajištění údržby a úklidu obce s využitím dotačních zdrojů
Z
Úřadu práce
Přeložení svodnice v lokalitě Rejdy na pozemky ve vlastnictví obce
Kultura a školství, společenský život, sport
Škola - zateplení půdy,
nová třída, oprava
záchodů, stavební
úpravy školky pro
zvýšení její kapacity
Rekonstrukce čekárny
se sociálním bydlením
a místností pro poskytování služeb, dílnou
a skladem pro potřeby
obce
Rekonstrukce kamenných zídek a výstavba
chodníku
Podpora společenských
akcí - plesy, hody,
divadla...
Trvalá podpora společenských akcí
Ať se nám tady
nadále dobře žije …
Podpora spolků, vytváření podmínek pro jejich činnost
Vytváření podmínek pro práci s dětmi a mládeží
ajištění doplňkových aktivit školní a předškolní výuky
Z
(logopedie, angličtina …)
Nabídka aktivit pro seniory
Podpora pozořické farnosti
www.kdusivice.cz
Komunální volby
10 -11. října 2014
Vážení spoluobčané,
také v následujícím volebním období 2014 – 2018 se ucházíme o vaši
důvěru, abychom využili a zúročili dosavadní zkušenosti. Nabízíme poctivost, spolehlivost a vytrvalost při naplňování cílů směřujících k vyváženému
rozvoji naší obce. Vážíme si tradičních zvyklostí a stavíme na hodnotách
vytvořených předchozími generacemi. Za základní hodnoty považujeme
fungující rodinu a dobré mezilidské vztahy.
Jsme rádi, že se Sivice staly oblíbeným místem pro život a že se návštěvníkům naše obec líbí. Především jsme rádi, že na tomto stavu máme svůj
podíl. Je již samozřejmostí, že obec disponuje potřebnou infrastrukturou,
rozvody elektřiny na návsi jsou uloženy v zemi, ve větší části obce máme
nové vozovky i chodníky. Zásluhou obecních zaměstnanců i vaším přičiněním je naše obec upravená.
Velikosti obce odpovídá občanská vybavenost. Máme dobře vybavenou
školu 1. stupně, podařilo se nám zajistit dostatečnou kapacitu mateřské
školy. Dětem slouží dvě nová dětská hřiště, sportu tělocvična a venkovní
sportoviště. Těší nás bohatý kulturní život. Společenské akce, plesy a divadelní představení se konají v nově opraveném sále kulturního domu, kde
rádi poskytujeme zázemí každému spolku, který chce přispět k obohacení
nás všech. V budoucnu se chceme soustředit na podporu aktivit seniorů.
4
O Vaši důvěru se ucházejí
Máme jasnou představu o tom, jak by se měla naše obec rozvíjet v příštím
období. Aktuálně připravujeme projekty v oblasti dopravní infrastruktury
a životního prostředí. Úkolem nového územního plánu bude posouzení
dalších možností ochrany obce před přívalovými vodami, vytipování vhodné
lokality pro umístění domu určeného k bydlení seniorů, vyhledání vhodných
tras pro cyklostezky a chodníky… Chceme také řešit koncepci poskytování
služeb v budově samoobsluhy.
Marie Kousalová
Martin Škrob
Věk 54 let, absolventka Střední ekonomické školy v Brně, vdaná, 4 děti,
povolání – starostka, předsedkyně Mikroregionu Roketnice a místopředsedkyně Svazku Šlapanicko.
Věk 27 let, absolvent Střední průmyslové školy stavební, svobodný,
povolání - technický pracovník v oboru stavebnictví.
V životě každého člověka může přijít okamžik, kdy si při nejlepší vůli nedokáže sám pomoci, nebo přijde o domov v důsledku živelné události. Pro tyto
případy bude obec disponovat dvěma malými garsonkami.
Ing. Jiří Pölzer
Milí spoluobčané, vašim námětům a připomínkám budeme vždy pozorně
naslouchat. Každý problém má řešení, i když toto řešení nebývá vždy jednoduché. Neslibujeme nesplnitelné, neboť si chceme zachovat vaši důvěru.
Vaši kandidáti za KDU-ČSL
Jako hejtman Jihomoravského kraje jsem byl především starostou starostů. Chci podpořit lidovecké
kandidáty na starosty obcí a měst Jihomoravského
kraje. Mám zkušenost s tím, že rozumí své práci,
přistupují k ní jako ke službě lidem. Neslibují nemožné a hledají pro ně konkrétní pomoc. Při své
práci vycházejí z dobré znalosti obce, ve které žijí.
Rovněž za starostkou paní Marií Kousalovou jsou
vidět konkrétní výsledky její práce směřující k rozvoji a ke kvalitnějšímu životu lidí v obci.
Prosím, přijďte k letošním volbám a dejte svůj hlas
KDU-ČSL zakřížkováním celé kandidátky.
Ing. Stanislav Juránek
Věk 46 let, absolvent Vysokého učení technického v Brně, ženatý, 5 dětí,
povolání - osoba samostatně výdělečně činná v oboru telekomunikací,
dosavadní předseda Finančního výboru.
Ing. Petr Blahák
Věk 29 let, absolvent Vysokého učení technického v Brně, ženatý, 1 dítě,
povolání - servisní technik, dosavadní člen Finančního výboru.
Ing. Jiří Svoboda
Věk 30 let, absolvent Vysokého učení technického v Brně, ženatý, 2 děti,
povolání - osoba samostatně výdělečně činná v oboru strojírenství,
dosavadní člen Kontrolního výboru.
Miroslav Koukal
Věk 44 let, absolvent Středního odborného učiliště v Želešicích, ženatý,
4 děti, povolání - osoba samostatně výdělečně činná
v oblasti stavebnictví.
Radek Tomanec
Věk 36 let, absolvent Střední zemědělské školy ve Vyškově, ženatý,
4 děti, povolání - pracovník cihlářské výroby.
Marie Smutná
Věk 55 let, absolventka Středního odborného učiliště v Brně, vdova,
3 děti, povolání - poštovní úřednice.
Zdeňka Dvořáčková
Věk 43 let, absolventka Gymnázia a zdravotní školy v Brně, vdaná,
3 děti, povolání - zdravotní sestra poskytující domácí péči.
Petr Smutný
Věk 35 let, absolvent Střední průmyslové školy strojírenské v Brně,
svobodný, povolání - finanční koordinátor - supervizor.
Ing. Jiří Hoffmann
Věk 44 let, absolvent Vysokého učení technického v Brně, ženatý,
5 dětí, povolání - odborný projektant.
Download

Ať se nám tady nadále dobře žije … - KDU