Milijana Đerić
BIBLIOGRAFIJA
“Asimetrični ratovi, međunarodni odnosi i teorija pravednog rata”, Filozofska
istraživanja, 4 / 2010, str. 729 – 731., (saopštenje sa konferencije), Dostpuno na:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5508
“Bioetika na filmu”, Zbornik radova studentske bioetičke radionice s 9. Lošinjskih dana
bioetike, Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2010., str. 7789., Dostupno na: http://bioetika.az-elektronika.hr/pdf.php
“Klinička etika - etika okrenuta pacijentu” – (Albert R. Jonsen etc.: Klinička etika,
Službeni glasnik, Beograd, 2008), Theoria, 2 / 2010, str. 141-148., 2010 (kritički osvrt)
“Recepcija bioetike u Srbiji”, Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka,
Beograd, 134 / 2012
U pripremi:
“Medicinska etika u Srbiji: status i prioriteti” u “Srpska filozofska kultura: stanje i
perpektive”, Aleksandar Prnjat (ured.), Naučna, Beograd 2012.
Prevod teksta: James Rachels, “Active and Passive Euthanasia”, The New England
Journal of Medicine 292 (1975), str. 78-80.) u “Bioetika”, Službeni glasnik, Beograd,
2012.
Download

Milijana Đerić