Prilog br.3
P O B O LJ Š A NJ A
PROCESI UPRAVLJANJA
Z
A
H
T
E
V
I
K
O
R
I
S
N
I
C
I
1. Planiranje i analiza
2. Realizacija ciljeva kvakiteta
3. Upravljanje resursima
4. Upravljanje dokumentacijima QMS-a
5. Upravljanje zapisima
6. Interna komunikacija
7. Preispitivanje sistema kvaliteta
M.P.’’Vorex inženjering’’
K
O
PROCESI MERENJA I ANALIZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Interne provere
Identifikacija i rešavanje neus.
Korektivne mere
Preventivne mere
Merenje performansi procesa
Merenje zadovoljstva kor.usl.
R
I
S
N
I
C
POSLOVNI-GLAVNI PROCESI
1. Obrada tendera i ugovaranje
2. Nabavka
3. Izvoñenje objekta, pružanje usluga
PROCESI PODRŠKE
Opšti, pravni i kadrovski poslovi, Finansijski poslovi ,
Bezbednost i zdravlje na radu
Održavanje opreme i objekata
I
Z
A
D
O
V
O
L
J
S
T
V
O
Download

Sema procesa Vorex - mp vorex inženjering