ATATÜRK BİLİM VE SANAT MERKEZİ
2015 YILI ÖĞRENCİ TANILAMA
BAŞVURU KILAVUZU
2015
Bu kılavuzda, 2015 yılı içinde yapılacak olan öğrenci tanılaması (seçimi), Bilim ve Sanat Merkezi ve
üstün/özel yetenekli bireylere yönelik bilgilere yer verilmiştir. Kılavuzun okul/kurum idarecileri ve
özellikle 2, 3 ve 4. sınıfı okutan öğretmenler tarafından dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.
1.
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK KİMDİR?
Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek
düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından sağlanamayan
hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuklardır.
Üstün veya Özel yeteneklilik dört temel insan özelliği arasındaki etkileşimden oluşur.
Bunlar;
1. Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi,
2. Yüksek düzeyde görev sorumluluğu,
3. Yüksek düzeyde yaratıcılık,
4. Yüksek düzeyde motivasyondur.
1.1 Üstün Veya Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri:
Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedirler.
Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler.
Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar.
Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahiptirler.
Ayrıntılara olağanüstü dikkat ederler.
Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyarlar.
Zengin sözcük hazinesine sahiptirler. Kelimeleri doğru telaffuz ederler, yerli yerinde kullanırlar
ve akıcı bir konuşmaları vardır.
8. Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri vardır.
9. Uzun süre dikkatlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırabilirler.
10. İlgi alanları geniştir.
11. Karmaşık problemler çözmekten hoşlanırlar.
12. Sorumluluk duyguları kuvvetlidir. Sorumluluk almayı çok ister ve bunu yerine getirmekten
hoşlanırlar.
13. Gözlem güçleri vardır.
14. Genelleme ve soyutlama yaparak bilgilerini başka alanlara aktarabilirler.
15. Sebep-sonuç ilişkisine ilgi duyarlar.
16. Yaratıcılık ve mucitlik özellikleri vardır.
17. Azimli ve sebatlıdırlar.
18. Kendilerine güvenleri tamdır.
19. Espri yetenekleri vardır.
20. Duyarlıdırlar, başkalarına karşı empati duyarlar.
21. Güçlü bir konsantrasyona sahiptirler.
22. Liderlik özellikleri vardır.
23. Amaçlarına ulaşmaktan ve başarıdan zevk duyarlar.
24. Orijinal ve eleştirel düşünceye sahiptirler.
25. Başkalarıyla kolayca işbirliği yaparlar.
26. Alçak gönüllüdürler, başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar.
27. Çalışkandırlar.
Ancak bütün bu özellikler her çocukta bulunmadığı gibi bu özelliklerden bir bölümünü taşıyan
öğrencilerin de üstün yetenekli öğrenci olarak kabul edilmesi yanlış olur. Üstün yeteneklilik, ancak
belli süreçlerde uygulanan ve geçerlik ve güvenirliği sağlanan testlerle belirlenir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.2. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ KİMDİR?
Üstün yetenekli öğrenci, yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, sınıf arkadaşlarının istediği veya
ihtiyaç duyduğundan daha derin ve geniş ilgi alanlarına sahip, karmaşıklıktan (zorluktan) hoşlanan, soyut
fikirleri anlayan, kendisinin seçtiği konuda veya ilgi alanlarında bağımsız çalışmayı seven çocuklardır.
Bu tip çocuklar, başarılı oldukları alanda yüksek performans ve potansiyel kabiliyetlerini tek
başına veya birleştirerek kendilerini gösterirler.
Üstün veya özel yetenekli öğrencilerin özel alanlarda gösterdikleri bazı özellikler aşağıdaki
gibidir.
1.2.1.
Müzik Alanındaki Yetenek Özellikleri
1- Ritim ve melodiye diğer çocuklardan fazla tepkide bulunur.
2- Müzikle çok ilgilidir. Plak, kaset dinler. Nerede müzik etkinliği varsa ona katılmak ister.
3- Müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir.
4- Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır.
5- Yaşıtlarına, duygu ve düşüncelerini anlatmak için sık sık müziği araç olarak kullanır.
6- Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı dener.
7- Müzisyenler, şarkıcılar ve müzik parçaları ile ilgili koleksiyonlar yapar.
8- Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir, anlamlı ve uygun şekilde söyleyebilir.
1.2.2.
Resim Alanındaki Yetenek Özellikleri
1-.Çeşitli konularda çizimler yapar.
2- Resimler, planlar, resimlere derinlik verir ve parçalar arasında uygun oranlar kullanır.
3- Resim çalışmalarını ciddiye alır ve resim yapmaktan haz duyar.
4- Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler yapar.
5- Resim yapma, çizme ve boyama için çok zaman harcar.
6- Resmi kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için başarılı olarak kullanır.
7- Diğer insanların, sanat-resim çalışmalarına ilgi duyar.
8- Diğerlerinin eleştirilerinden hoşlanır ve içlerinden yeni şeyler öğrenir.
9- Çamurdan, sabundan, plastirinden vb. yumuşak gereçlerle üç boyutlu şeyler yapmaya özel ilgi gösterir.
1.2.3.
Fen Alanındaki Yetenek Özellikleri:
1- Okur ve Fen Raporlarını yorumlayarak bir ilgi zemini oluşturur.
2- Fen Bilgisi konusunda otorite olan kaynakları tarar.
3- Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yapar.
4- Fen ve teknik araçları kullanabilir ve bunlara vakıf olur.
5- Yerinde ve yeterli veri seçer.
6- Verilerden geçerli çıkarımlar yapar ve tahminlerde bulunur.
7- Problem çözmede kullanılan teknik ve süreçlerin altında yatan varsayımları tanır ve değerlendirir.
8- Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel ifade edebilir.
9- Fen Bilgisini toplumsal değişim için kullanır ve uygular.
10- Bilinen gerçek ve kavramlardan yeni ilişki ve fikirler oluşturur.
11- Bilimsel gözlem, veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır.
12- Problemlere yönelik duyarlılığa, yeni fikirler geliştirme yeteneğine, değerlendirme yeteneğine
sahiptir.
13- Devamlı meraklıdır.
14- Tutarsızlıkların tespitinde tetiktir.
15- Yüksek düzeyde mekanik düşünmeye sahiptir.
16- Uzay ilişkilerine ilgi duyar.
17- Planlama ve iletişim yeteneğine sahiptir.
18- Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyar.
19- Çabuk öğrenir, kavrar, akılda saklar.
20- Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi diğer alanlara aktarabilir.
21- Kararlı ve sabırlıdır.
22- Yaratıcıdır.
23- Düşünceleri ve nesneleri sistematik biçimde bir araya getirebilir.
24- Sorgulamalarında “ne”, “nasıl”, “neden” sorularının ötesine ulaşmaya çalışır.
25- Kendine güvenir, kendi başına bir iş üstlenebilir.
26- Yaşıtlarına göre alışılmışın dışında nitelikli ürün ortaya koyar.
27- Birbirini takip eden konular ve olaylar dizisi karşısında bir sonraki adımı takip edebilir.
28- Bir alanda öğrendiği konu ile başka bir alanda öğrendiği konu arasında mantıklı ilişkiler kurabilir.
29- Olaylar arasındaki bağıntıları, neden-sonuç ilişkilerini ve benzerlikleri yaşıtlarından daha çabuk ayırt
edebilir.
30- Öğrendiklerini yeni ve farklı alanlarda kullanabilir.
31- Çeşitli konularda mantıklı eleştiri getirebilir.
32- Bir kez öğrendiğini kolay kolay unutmaz.
33- Kimsenin aklına gelmeyecek sorular sorar.
34- Bir cümlede ya da sözde, doğrudan bildirilmeyen, kastedilen anlamları bulup çıkarabilir.
35- Sorun çözümünde karmaşık yöntemler kullanabilir.
36- Yetişkin denetimi olmaksızın bir proje, deney üzerinde çalışabilir.
37- Arkadaşlarının etkinliklerini örgütleyip planlayabilir.
38- Yeni deneyler yapmaya isteklidir.
1.2.4.
Matematik Alanındaki Yetenek Özellikleri:
1- Verilerin ele alınmasında, düzenlenmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.
2- Zihinsel çevikliğe sahiptir.
3- Orijinal yorumlar yapar.
4- Fikirlerin iletilmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.
5- Göze çarpan genelleme yeteneği vardır.
6- Yazılı iletişimden ziyade sözlü iletişimi tercih eder.
7- Aynı problem çözümüne yönelik değişik yöntemleri kullanır.
8- Olağan dışı Matematiksel işlemler yapar.
9- Gayret gerektiren olağan dışı problemler sorar.
10- Uygulamaya, analize, senteze ve değerlendirmeye odaklanır.
11- Problemi kısa sürede çözer.
12- Matematiği başka kategorilere entegre edebilir.
13- İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurar.
14- Yanlış ve doğruyu seçme güçleri fazladır.
15- Yaşıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir.
1.2.5.
Sosyal Alandaki Yetenek Özellikleri:
1- Yaşına göre kavramsal olarak ilerlemiştir.
2- İleri düzey, teknik bilgi birikimine ya da çok özel bilgilere sahiptir.
3- Güç veya karmaşık işlerden hoşlanır.
4- Bağımsız projeler için yüksek standartlar belirler.
5- Sınıf arkadaşları tarafından yeni fikir ve bilgilerin kaynağı olarak görülür.
6- Sınıf arkadaşları tarafından bir grup stratejicisi yada organizatörü olarak görülür.
7- İnsan ilişkilerinde mizahı görür ve kendi kendine gülebilir.
8- Yaratıcı öyküler anlatır ya da yazar.
9- Geniş bir alana yayılan ve/veya oldukça kapsamlı ilgileri olur.
10- Diğer insanların görmediği ilişkileri görebilir.
11- Bilgiyi kolayca ve süratle kazanır.
12- İlerlemiş yoğunlaşmış ve geniş konulara eğilen bir okuyucudur.
13- İnsanlara ve sosyal etkileşimin sonuçlarına karşı duyarlılık, samimi ilgi ve başkalarının fikir ve ahlaki
değerlerini takdir eder.
14- Özellikle insan davranışlarının değerlendirilmesi açısından eleştirel yargı kapasitesi vardır.
15- Hayal gücü, zaman ve mekan bakımından farklılık gösteren sosyal durumlara kendini yönlendirme
yeteneği vardır.
16- Zaman duygusu ve birbirini izleyen olayların başka olaylarla ilişkisini görme yeteneği vardır.
17-Sosyal problemlerde araştırma, uygulama, bir problemin sınırlarını algılama, verileri saklama, kanıtları
sıralama, hipotez oluşturma, anlamlı sonuçlara varma ve yazılı ya da sözel sunular için sonuçları etkin
biçimde düzenleme yeteneği vardır.
2. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN AMACI
Bilim ve Sanat Merkezlerinin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
uygun olarak üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin;
a) Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin
ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma,
başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincinin
kazandırılmasını,
b) Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı
duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke
kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmelerini,
c)Yetenek alanı/alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de sağlanarak
bütünlük içinde değerlendirilmesini,
ç) Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini,
d)Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde
kullanmalarını,
e) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini
gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini,
f) İş alanlarındaki ihtiyaca yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve çağdaş araçlar
geliştirebilmelerini,
g) Üstün yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine imkân sağlayan şartların,
ortam ve fırsatların oluşturularak disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da
ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerini,
ğ ) Yaşam projelerini gerçekleştirme fırsat ve imkânlarının verilmesini sağlamaktır.
3. BAŞVURU İŞLEMLERİ
3.1. Kimler Aday Gösterilebilir?
Tanılamaya katılacak öğrencilerin sınıf ve yaş seviyeleri Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir. Bu sebeple 2015 yılında yapılacak olan tanılamaya
İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri sınıf öğretmenlerince aday gösterileceklerdir. Öğrenciler öğretmenleri
tarafından genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarından aday gösterilebileceklerdir. Ancak
bir öğrenci en fazla iki alandan aday gösterilebilecektir.
3.2. Tanılamaya Katılma Zorunluluğu Var mıdır?
Tanılamaya katılma zorunluluğu yoktur. Ancak merkezimiz öğrencisi olmak isteyen her öğrencinin
tanılama süreçlerine katılma ve başarılı olma zorunluluğu vardır.
3.3. Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?
3.3.1. Öğrenci Velisinin Yapacağı İşler
Çocuğunun Bilim ve Sanat Merkezi tanılamalarına katılmasını isteyen veliler, öncelikle sınıf
öğretmenlerine bu isteklerini bildirerek, gözlem formunun öğretmen tarafından doldurulmasını
sağlayacaklardır.
Öğrenci velileri BİLSEM Tanılama sınavlarına katılan öğrencileri için sınav ücreti olan 20 TL yi
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezinin Ziraat Bankası Yalova Şubesi nezdindeki
TR100001000404517217385001 IBAN veya 0404-51721738-5001 numaralı hesabına 26 Şubat 2015
tarihine kadar yatırarak dekontlarını sınıf öğretmenine teslim edeceklerdir.
3.3.2. Öğretmenlerin Yapacağı İşler
2014-2015 eğitim öğretim yılında 2, 3 ve 4. sınıfları okutmakta olan öğretmenler, bu kılavuzda
belirtilen tüm şartları dikkate alarak, aşağıdaki işlemleri gerçekleştireceklerdir:
1. Aday gösterilecek öğrenciler genel zihinsel yetenek, müzik yeteneği ve resim yeteneği alanlarında
belirlenecektir. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.
2. 2, 3 ve 4. Sınıf öğretmenleri e-okul şifreleri ile 16-23 Şubat 2015 tarihleri arasında e-okul sistemi
üzerinden, özel yetenekli olduğunu düşündüğü öğrenciler için “Gözlem Formu” doldurarak aday
gösterme işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
3. Aday gösterilen olmasına dikkat edilecektir.
4. Öğretmenler, aday gösterecekleri öğrencilerin formlarını e-okul sistemi üzerinden doldurduktan
sonra öğrencilerin velilerine ait güncel telefon bilgilerinin de yer aldığı sınıfına ait Aday İletişim
Bilgi Listesini excel formatında hazırlayarak, sınav ücret dekontlarıyla birlikte okul idaresine
teslim edeceklerdir.
5. Sınıf öğretmenleri tanılama çalışmaları sürecinde RAM, BİLSEM ve okul müdürlüğü tarafından
yapılan duyuruları öğrencilere bildireceklerdir.
3.3.3. Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşler
Okul idarecilerinin yapacakları işlemler aşağıdaki gibidir.
1. Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından okullara gönderilen Başvuru Kılavuzunu 2, 3 ve 4.
Sınıf öğretmenlerine imza karşılığında duyuracaklardır.
2. Sınıf öğretmenlerince gözlem formları dikkate alınarak öğrencilerin iletişim bilgileri, okul
müdürlüklerince bu kılavuzun ekinde yer alan Aday İletişim ve Bilgi listesine yazılacaktır.
3. Okul müdürlükleri, Aday İletişim Bilgi Listesi, öğrenci belgeleri ve sınav ücret dekontlarını en
geç 27 Şubat 2015 tarihine kadar üzerinde okul adı yazılan kapalı bir zarf içinde Yalova Rehberlik
ve Araştırma Merkezi’ne elden teslim edeceklerdir.
4. Ayrıca “Aday İletişim Bilgi Listesi” ise “excel” dosya formatında hazırlanarak Rehberlik ve
Araştırma Merkezinin [email protected] adresine mail yoluyla gönderilecektir.
5. Başvuru için gerekli bütün belgeler ve formlar tam ve doğru olarak, kayıtlara uygun
doldurulacaktır. İhtilaf halinde, okul tarafından gönderilen öğrenci belgeleri esas alınacaktır.
6. Okul Müdürlükleri, tanılama çalışmaları sürecinde RAM ve BİLSEM tarafından yapılan
duyuruları öğretmen ve öğrencilere bildireceklerdir.
3.4. Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?
Başvuru işlemi, öğretmenler tarafından doldurulan aday iletişim ve bilgi formu, fotoğraflı öğrenci
belgeleri ve sınav ücret dekontlarının okul müdürlükleri tarafından Rehberlik ve Araştırma Merkezine
teslim edilmesi ile tamamlanmış olacaktır.
4. GRUP TESTİ
4.1. Grup Tarama Testinde Nasıl Sorular Yer Alacaktır?
Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci tanılamak amacıyla uygulanacak olan Grup Testi, çeşitli yetenek
alanlarını (dil, şekil-uzay, akıl yürütme, ayırt etme, sayısal performans vb.) ölçmek amacıyla geliştirilen
testlerden oluşmaktadır.
4.2. Öğrencilerin Grup Testine Girerken Yanında Bulundurması Gereken Belgeler
Grup testine katılacak öğrenciler yanlarında:
a.
b.
c.
d.
Nüfus Cüzdanı
İki adet kurşun kalem,
Silgi
Kalemtıraş
getirecektir.
4.3. Grup Testi Uygulaması ve Sonuçlarının Duyurulması
1. Grup testi bakanlıkça belirlenen ileri bir tarihte yapılacaktır. Bu tarih ve öğrencilerin grup testine
hangi okul ve salonda girecekleri okullara ayrıca duyurulacaktır.
2. Grup testi sonuçları ve Bireysel İnceleme tarihleri Yalova rehberlik ve Araştırma Merkezince tüm
okullara üst yazı ile bildirilecektir.
5. BİREYSEL İNCELEME
Grup taramasında yeterli performans gösteren çocuk/öğrencilerden tanılama komisyonunca bireysel
incelemeye alınmaları uygun görülenler, üstün yeteneklilerin bireysel incelemesinde kullanılacak objektif
ve bağıl ölçme araçlarının uygulanmasında rehberlik ve araştırma merkezinde görevli veya tanılama
komisyonunca uygun görülen uzman ve sertifikalı psikolojik danışmanlarca merkezlerde bireysel
incelemeye alınırlar.
5.1. Bireysel İnceleme Süreci
5.1.1. Zihinsel yetenek alanındaki bireysel inceleme, öğrencilerin mantıksal ve zihinsel
performansını değerlendiren bir incelemedir. Bu inceleme türü genellikle bireysel olarak
gerçekleştirilmektedir. Zihinsel inceleme süreci Mayıs–Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
5.1.2. Resim ve Müzik alanları bireysel incelemeleri öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerini
değerlendiren bir süreçtir. Resim ve Müzik alanları bireysel incelemeleri Mayıs–Haziran 2015 tarihleri
arasında yapılacaktır.
Tüm aday öğrencilerin bireysel inceleme sonuçları Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
5.2. Bireysel İncelemede Öğrencilerin Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler
Bireysel İncelemeye katılacak öğrencinin yanında Nüfus Cüzdanını bulundurması yeterlidir.
5.3. Bireysel İnceleme Sonuçlarının Duyurulması
Bireysel İnceleme Sonuçları 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren www.ataturkbilsem.meb.k12.tr ve
www.yalovaram.meb.k12.tr internet sitelerinden duyurulacak ve ayrıca okullara resmi yazı ile
gönderilecektir.
5.4. Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Kontenjanları
Bilim ve Sanat Merkezi, Merkez Yürütme Kurulu kararı ile 2015–2016 Eğitim-Öğretim Yılı için
kontenjan 2, 3 ve 4. sınıflar için her sınıf düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere; zihinsel yetenek alanında
20’şer öğrenci, Resim yetenek alanında 5’er ve Müzik Yetenek alanında da 5’er öğrenci olmak üzere
toplam kontenjan 90 öğrenci olarak belirlenmiştir.
6. TEREDDÜT EDİLMESİ
Tanılama süreci ile ilgili veli, öğretmen ve okul idarelerinin tereddüt yaşamaları halinde Atatürk Bilim
ve Sanat Merkezinin 0226 245 58 09 nolu telefon ve [email protected] mail adresi ile Rehberlik ve
Araştırma Merkezinin 0226 811 39 66 nolu telefon ve [email protected] mail adresinden bilgi
alabilirler.
7. YERLEŞTİRME
1. Öğretmen veya veliler tarafından aday gösterilen öğrenciler, tanılama komisyonu tarafından
yapılacak gerekli incelemeler sonunda grup taramasına alınırlar.
2. Grup taraması sonunda Tanılama Komisyonunca yeterli performansı gösterdiği tespit edilen
öğrenciler bireysel incelemeye alınırlar.
3. Yapılan bireysel inceleme sonunda Bilim ve Sanat Merkezine yerleştirilmeye hak kazanan
öğrenciler internet ortamında duyurularak öğrenci velilerine bilgilendirme yapılır.
4. Bilim ve Sanat Merkezine yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler veli muvafakatinde gerekli
belgelerle başvurarak kayıt yaptırırlar.
8. TANILAMA TAKVİMİ
ATATÜRK BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2015 YILI ÖĞRENCİ TANILAMA TAKVİMİ
Sıra
No
Yapılacak İş ve İşlemler
Tarihi
1
Öğrencilerin Okullarınca Aday Gösterilmesi
16 Şubat 2015–23 Şubat 2015
2
Aday öğrencilerin Tasnifi ve sınav Evraklarının Hazırlanması
23 Şubat 2015–27 Şubat 2015
3
Grup Testi sınav yerinin okullara bildirilmesi
Mart 2015
4
Grup Testinin Uygulanması
Daha sonra duyurulacaktır.
5
Grup Sınavı Sonucuna Göre Bireysel İncelemeye Hak Kazanan
Öğrencilerin Tespiti ve İlanı
Daha sonra duyurulacaktır.
6
7
8
Öğrencilerin Zihinsel Yetenek Alanındaki Bireysel Tanılamalarının
Yapılması
Öğrencilerin Resim ve Müzik Yetenek Alanlarındaki Bireysel
Tanılamalarının Yapılması
Tanılama Sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim
Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
Gönderilmesi ve Genel Müdürlükçe Değerlendirilmesi
Mayıs –Ağustos 2015
Mayıs –Ağustos 2015
Ağustos-Eylül 2015
Ek:1
ADAY İLETİŞİM VE BİLGİ LİSTESİ
Sıra
No
ADI SOYADI
DOĞUM
TARİHİ
TC.KİMLİK NO
OKULU
VELİ EV VE
CEP TEL
ÖĞRETMEN
TELEFON
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Okul Telefon No:
Tasdik Olunur.
Okul Müdürü
Mühür
İmza
NOT: Bu Form, “excel” dosya formatında hazırlanarak doldurulduktan sonra
Rehberlik ve Araştırma Merkezinin [email protected] adresine mail yoluyla
gönderilecektir.
Download

atatürk bilim ve sanat merkezi 2015 yılı öğrenci tanılama başvuru