Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 –
EXPO“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 č. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ
VLASTNÍKŮ jednotek.
Shromáždění se koná ve čtvrtek, dne 20. listopadu 2014 v 18.00 hodin v ZŠ a MŠ
Petra Strozziho, Za Invalidovnou 579/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, v jídelně školy.
Prezence probíhá od 17,30 hod.
PROGRAM:
1. Zahájení (návrh na způsob hlasování)
2. Schválení Zprávy o stavu hospodaření SVJ, způsob rozúčtování pro další období
(Příloha č. 2)
3. Doplňující volba členů výboru.
(Příloha č. 3)
4. Zpráva k opravě havarijního stavu zatékání do sklepních prostor domu (Příloha č. 4)
5. Zpráva o technickém stavu domu (Příloha č. 5)
6. Různé, diskuze
Podklady k jednání shromáždění k bodům programu jsou přílohou pozvánky. Zpráva o
činnosti, stavu, provozu domu a hospodaření společenství za období 2013-2014 je
přílohou této pozvánky.
Na shromáždění s sebou přineste průkaz totožnosti, příp. plnou moc k zastupování
(Příloha č. 1). Za právnickou osobu, která je vlastníkem jednotky, navíc doneste
originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, a
nejste-li jednatelem společnosti, i plnou moc k zastupování. Vstup na shromáždění
bude umožněn pouze oprávněným osobám. Člen SVJ je ten vlastník jednotky, který je
zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví, nebo prokáže své vlastnictví kupní
smlouvou s doložkou vyznačení vkladu do katastru nemovitostí ke dni konání
shromáždění.
V Praze dne 29. 9. 2014
S pozdravem
za výbor společenství vlastníků jednotek
Ing. Alena Hůrová, předsedkyně
Seznam příloh:
Příloha č. 1: Plná moc pro zastupování
Příloha č. 2: Zpráva o výsledku hospodaření za období 2013, informace o stavu a
čerpání z fondu oprav
Příloha č. 3: Zpráva, k doplňující volbě členů výboru
Příloha č. 4: Zpráva k opravě havarijního stavu zatékání do sklepních prostor domu
Příloha č. 5: Zpráva o technickém stavu domu
Příloha č. 6: Zpráva o činnosti, stavu, provozu domu a hospodaření společenství za
období 2013-2014
Příloha č. 1
Plná moc
Já,
níže podepsaný/á……………………………………………………………………………….…….
rod. č.………………………………………………………………………………………………………
Bytem v :
……………………………………………………………………………………………………...………….
……………………………………………………………………………………………………………………
vlastník jednotky č. ………… v domě č. p. 577 kat. území Karlín uděluji tímto plnou moc
panu/paní …………………………………………….……….…………… (jméno, příjmení)
dat. nar. …………………… bytem……………………………………………………………….
aby mne zastupoval/a na shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům
Molákova 577, Praha 8 – EXPO, které bylo svoláno na den 20. 11. 2014, a aby mým
jménem činil/a všechny právní úkony, k nimž jsem oprávněn/a jako člen Společenství
pro dům Molákova 577, Praha 8 – EXPO.
Tato plná moc je časově omezena do okamžiku ukončení svolaného shromáždění.
V ………………… dne ……………
………………………………………………………………
podpis
Plnou moc přijímám:
………………………………………………………………
podpis
Příloha č. 2
Účetní závěrka 2013
Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 – EXPO
Molákova 577/34, 186 00 Praha 8
IČO: 24744875
Zpráva o výsledku hospodaření za období 2013
Náklady k vyúčtování roku 2013:
teplo
TUV
841 942,29 Kč
1 509 805,70 Kč
voda
575 812,49 Kč
úklid
226 072,00 Kč
recepce
1 028 164,90 Kč
výtah
111 092,50 Kč
elektřina
278 184,41 Kč
odpad
93 408,00 Kč
rozdělovače
96 324,00 Kč
různé
správa
187 005,96 Kč
531 958,00 Kč
celkem:
5 479 770,19 Kč
Vyúčtování nákladů Společenství jednotlivým vlastníkům jednotek:
Náklady k vyúčtování rok 2013:
5 479 770,19 Kč
Z toho zaplacené zálohy v předpisech:
5 247 812,00 Kč
Doplatky z vyúčtování:
231 958,19 Kč
Výnosy roku 2013
Pronájem plochy: /Staněk,Andrussev /
Úroky z bankovního účtu:
Celkem výnosy:
FOND OPRAV:
Počáteční stav k 1.1.2013:
Připsáno dle předpisů záloh a pojišťovny, povodeň
Výdaje z FO (odměny členů, opravy po povodni, pojištění)
Zůstatek fondu oprav k 31.12.2013:
2 300,00 Kč
3 708,00 Kč
6 008,00Kč
1 209 695,00 Kč
1 421 585,00 Kč
933 352,00 Kč
1 697 928,00 Kč
FOND OPRAV pračky a gril:
Počáteční stav k 1.1.2013:
Příjmy – amortizace za rok 2013:
Výdaje - opravy nákup nových zařízení:
Fond oprav pračky rok 2013:
93 543,00 Kč
33 354,00 Kč
33 218,00 Kč
93 679,00 Kč
Závěr:
Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8-EXPO v roce 2013 vyúčtovalo veškeré náklady
jednotlivým vlastníkům jednotek. Společenství mělo v roce 2013 příjmy z pronájmu ve výši 2
300,00Kč, dalšími příjmy jsou úroky z běžného účtu ve výši 3 708,00 Kč. Výnosy v celkové výši 6 008
Kč byly v lednu 2014 přeúčtovány na účet 955 002-Fond oprav. Společenství spravuje prostředky
fondu oprav k 31.12.2013 ve výši 1 697 928,00 Kč v rozvaze na účtě 955 002-Fond oprav. Při
vyúčtování praček a grilu jednotlivým vlastníkům dle jejich skutečné spotřeby byl předepsán
amortizační poplatek v celkové výši 33 363,35 Kč zařazený do vyúčtování roku 2013.
Výdaje z FO na opravy po povodni - pojistná událost byla uzavřena v roce 2014 a na účet SVJ bylo
uhrazeno ze strany pojišťovny pojistné plnění (po odečtení zálohy na opravy a spoluúčasti ).
Spoluúčast činila pouze 1.000,- Kč. Příjem do FO je zohledněn v účetní sestavě roku 2014.
V Praze dne 22. 09. 2014
Zpracovala účetní společnost:
AUSTIS-REAL, s.r.o.
K Austisu 680
Praha 5, 154 00
Lenka Pukančíková, účetní
Příloha č. 3
Doplňující volba členů výboru.
Výbor pracuje ve složení 6- ti členů výboru z 9- ti možných. Shromážděním, konaném
dne 4. 11. 2013 nebyli schváleni navržení zájemci o členství ve výboru. Vlastníci byli
informováni o volných pozicích ve výboru. K dnešnímu dni nekontaktoval správce, či
výbor žádný uchazeč o členství ve výboru. Shromáždění se tedy nepředkládají ke
schválení žádní uchazeči - noví členové výboru. Tímto vyzýváme vlastníky, uchazeče o
členství ve výboru, aby kontaktovali výbor nebo správce tak, aby na shromáždění
mohlo dojít k volbě – doplnění členů výboru do plného počtu. Volba nových členů
výboru spadá do schvalovací pravomoci Shromáždění.
Příloha č. 4
Oprava havarijního stavu zatékání do sklepních prostor domu
Téma bylo předmětem jednání předchozích dvou shromáždění. Jednáním shromáždění
byly odsouhlaseny opravy v etapách. Byla schválena investice do projektu atd. a
samotná investice do první etapy opravy „zatékání“ (odstranění příčin zatékání do
suterénu domu, odstranění vlhkosti ve sklepních prostorách a vzlínání vlhkosti po
soklu budovy a venkovních omítkách). Byla schválena cenová nabídka na projekt a
návrh řešení společností ProjektyZeman.cz - Projektová a konstrukční kancelář, s.r.o.
Ing. Miroslav Zeman, Ph.D. ve spolupráci s ateliérem Ing. Michaela Balíka, CSc.
K vlastní realizaci již schválené investice do 1. etapy oprav nedošlo a to z toho důvodu,
že Společenství dosud neobdrželo stavební povolení na tuto opravu, viz. vyjádření
projekční kanceláře, Ing. Zemana:
„Podávám Vám zprávu, že jsme dnes (20. 8. 2014) od SÚ Praha 8 obdrželi usnesení. Přesto, že jsme
projekt před podáním na SÚ osobně konzultovali a dohodli se na postupu ve věci (ohlášení stavby) a
rozsahu dokladové části přímo s vedoucím stavebního odboru panem Lindourkem. V dalším jsme si pro
jistotu v lednu 2014 zažádali o územně plánovací informaci, na kterou nám dodnes nepřišla žádná
odpověď….. Dokumentaci jsme tedy zpracovali a předložili v rozsahu, který předepisuje prováděcí vyhláška
a v rozsahu dohodnutém při osobní návštěvě SÚ P8. Stávající usnesení naši žádost automaticky překlápí do
klasického stavebního povolení s požadavkem na doplnění dokumentace viz. níže (především z důvodů
vodoprávního řízení v záplavovém území).
…Vyzývá stavebníka podle § 107 odst. 2 stavebního zákona
k doplnění žádosti
v rozsahu:
1. Souhlas podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona vydaný odborem výstavby,
oddělením vodoprávním ÚMČ Praha 8 ( a doplnění podmínek vyplývající z tohoto souhlasu.
2. Posudek (popř. projektovou dokumentaci) hydrogeologa ze kterého bude vyplývat, že
navržené vsakovací těleso má dostatečnou kapacitu.
3. Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 693/163 a 693/186 k.ú. Karlín (umístění drenáže a
vsakovacího tělesa a odvětrání).
4. Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč
Tímto úkonem SÚ, narůstá objem našich prací a nutnost zajistit průzkumy pro doplnění projektových prací.
Po konzultaci s referentkou SÚ (pí Beránková) jsme se dohodli na postupu ve věci stavebního řízení
(požaduje doplnění dle usnesení). Dnešním dnem jsme tedy zahájili práce na doplnění dokumentace dle
požadavku výše. Po zaslání identifikačních údajů úřadem prosím uhraďte správní poplatek. „
Závěr:
z výše uvedených důvodů je tedy bezpředmětné jednat v rámci shromáždění
vlastníků o další etapě oprav – sanace domu. Další etapa se odkládá k jednání
následujícího shromáždění.
Zároveň s ohledem na dlouhodobý horizont reálného začátku prací na 1. etapě
oprav domu, bylo přikročeno, před zimním obdobím k zakrytí výkopu, který byl
předpřipraven k zahájení oprav. A to z technických, estetických i bezpečnostních
důvodů.
Příloha č. 5
Zpráva o technickém stavu domu
S technickým stavem domu, vad domu atd. se mohou vlastníci seznámit v úředních
hodinách správce v rámci zpráv, posudků a stanovisek zpracovaných Ing. Filipem
Fritscherem a dalšími znalci a odbornými osobami. Tyto podklady byly zadány a
zpracovány v rámci „reklamačního postupu vůči prodejci jednotek“. Veškeré podklady
jsou uloženy u správce domu a jsou připraveny pro vlastníky k nahlédnutí. V současné
době probíhá projekt oprav zatékání a vzlínání vlhkosti suterénní prostory 1. etapa,
dále proběhla dílčí oprava fasády. V blízké budoucnosti bude nutné přistoupit dle
důležitosti k jednotlivým opravám vad, jejich soupis zhotovil pan Ing. Filip Fritscher.
Finančně nejnáročnější pak bude oprava fasády.
Průkaz energetické náročnosti budovy
PENB byl zpracován společností DEKPROJEKT s.r.o. v září 2014. Do dokumentu je
možné nahlédnout v úředních hodinách správce, případný opis je k dispozici po
předchozí domluvě oproti úhradě nákladů na kopírování.
Download

Vážená paní, vážený pane, výbor společenství vlastníků jednotek