HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
1. Başvuru Koşulları
Program’a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların
yanında,
• En az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma,
• Program’a başvuru gerekçesinin ve odaklandığı çalışma konularının ayrıntılı olarak
açıklandığı bir niyet mektubu sunma
koşulları aranır.
2. Giriş Sınavı
Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite’nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru
yapan adaylar Giriş Sınavı’na alınırlar.
Giriş Sınavı, 40 (kırk) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 60 (altmış) puan
üzerinden değerlendirilen performans ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve
toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
Yazılı sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir:
• Müzikte Araştırma Teknikleri
• Geleneksel Türk Müzikleri alanında önemli besteciler ve icracılar
• Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi: Makam, usul ve form bilgisi
• Müzik Teknolojisi
Performans ve sözlü sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir:
• Çalgı ya da ses alanında, 1 (bir) adet Türk Halk Müziği eseri ve 1 (bir) adet Klasik Türk Müziği
eseri olmak üzere toplam 2 (iki) eser seslendirme
• Müziğin kültürel yaşamdaki yeri ve işlevleri
• Türkiye’deki ve dünyadaki bilimsel ya da sanatsal müzik aktiviteleri
• Yazılı ve işitsel literatür
• Geleneksel müzikteki kuram ve uygulamalar
Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.
Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.
Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40’ı ile Giriş Sınavı’ndan alınan puanın
%60’ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
Giriş Sınavı’ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar
başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate
alınır.
3. Mezuniyet Koşulları
24 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve
seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı
bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program’dan mezun olma hakkını
kazanırlar.
4. Dersler
KOD
AD
Z/S
TPK
AKTS
GTM600
ÖZEL KONULAR
Z
4 0 0 30
GTM601
SEMİNER
Z
223 7
GTM602
MÜZİKTE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Z
223 7
KOD
AD
Z/S T P K
AKTS
GTM603
İLERİ PERFORMANS ATÖLYESİ I
S
223
8
GTM604
İLERİ PERFORMANS ATÖLYESİ II
S
223
8
GTM605
STİL ANALİZİ I
S
223
8
GTM606
STİL ANALİZİ II
S
223
8
GTM607
GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİNDE MAKAM ANALİZİ
S
223
8
GTM608
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ FORMLARI ANALİZİ
S
223
8
GTM609
MÜZİK FELSEFESİ
S
303
7
GTM610
KÜLTÜR ve MÜZİK
S
303
7
GTM611
EDEBİYAT ve MÜZİK I
S
303
7
GTM612
EDEBİYAT ve MÜZİK II
S
303
7
GTM613
RİTÜEL ve MÜZİK I
S
303
7
GTM614
RİTÜEL ve MÜZİK II
S
303
7
GTM615
MÜZİK TEKNOLOJİSİ
S
223
7
GTM616
GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİNDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI I S
223
7
Download

Geleneksel Türk Müzikleri - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar