Dřínovský občasník
Číslo VI/35/2012
Obecní noviny
zdarma
Podzim
Zase k nám zavítal podzimní dědeček,
na zem už spad první, barevný lísteček.
Dědeček Podzimník hůlkou svou čaruje,
a svými barvami na listy maluje.
Jeden je nažloutlý a druhý červený,
strom má z nich kabátek překrásně zbarvený.
Když na zem spadne i poslední lísteček,
pod stromem zůstane barevný kobereček.
Pak dědeček Podzimník schová svou hůlčičku,
a vládu předá, dědečku Zimníčku.
Zdroj: http://www.predskolaci.cz/
> > > ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU < < <
V letošním roce byly Středočeským krajem
uspokojeny naše 2 žádosti o poskytnutí dotací:
1. Modernizace výpočetní
techniky obecní knihovny
Evidenční číslo projektu:
KUL/POK/010448/2012
Evidenční číslo smlouvy
Poskytovatele:
1725/KUL/2012
Název Středočeského fondu:
Fond kultury a obnovy památek
V rámci
modernizace
byl
do
knihovny pořízen nový počítač
s tiskárnou a příslušenstvím, bylo
obnoveno
připojení
k internetu
počítače obsluhy a počítačů pro
veřejnost.
Celkové předpokládané náklady byly 30000 Kč, výše poskytnuté dotace 27000 Kč.
2. Obnova zásahové výstroje
Evidenční číslo projektu: HAS/SDH/011671/2012
Evidenční číslo smlouvy: 2613/kHT/2012
Název Středočeského fondu: Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS
Pro Jednotku dobrovolných hasičů Dřínov byla zakoupena zásahová výstroj
a potřebná výzbroj pro bezproblémovou činnost jednotky.
Předpokládané náklady na pořízení byly 200000 Kč, požadovaná výše dotace je
180000 Kč.
K oběma projektům budou tento týden vyhotoveny závěrečné zprávy a vyúčtování.
> > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < <
Oslavenci v měsících září a říjen – dosažení plnoletosti,
půlkulatá a kulatá výročí a občané starší 75 let:
Tomáš Hart, Kristýna Křenčilová, Andrea Beňová, Lenka
Hejnalová, Václav Boháč, Josef Bock, Jaroslav Pech,
Miloslav Jarošík
Všem oslavencům přejeme za občany Dřínova lásku, životní optimismus
a pohodu a do dalších let hlavně hodně zdraví.
V měsíci srpnu se narodil další občánek Dřínova – Alenka Chumová.
Rodičům za všechny občany Dřínova blahopřejeme a miminku
přejeme dlouhý, šťastný a zdravý život.
Dlouholetý zaměstnanec obce
pan Jaroslav Pech
se letos koncem srpna zařadil do řad důchodců. Na
údržbě veřejných prostranství a obecního majetku
pracoval od roku 2008, většinou ve spolupráci
s dalšími zaměstnanci. Svoji práci vykonává
zodpovědně a jeho zásluhou je veřejné prostranství
ve Dřínově udržováno ve velmi hezkém stavu, za
což mu patří veřejné poděkování.
Jsme rádi, že ve své práci pokračuje dál.
V září byl založen Klub dětí Dřínov
Klub je určen pro děti minimálně od 5 do 15 let, oboustranný přesah není na závadu.
Rodiče mohou své dítě přihlásit každou středu v 17:00 hodin v klubovně v hasičské
zbrojnici.
Cíle klubu:
Příprava dětí na vstup do SDH Dřínov:
Další směry výuky dětí:
Zvýšení všeobecné fyzické připravenosti
Zvýšení psychické odolnosti
Osvojení odborných dovedností
Úcta k autoritám
Společenské chování
Komunikační schopnosti
Samostatné uvažování
Celoroční bodovací soutěž:
Jedná se o soutěž jednotlivců. Bodovány jsou všechny testy i soutěže, kterých se zúčastní alespoň 80%
členů klubu. V případě nižší účasti se do bodovací soutěže započítává jen pořadí za schůzku. Pokud
proběhne soutěž dvojic či družstev, obdrží všichni členové body podle umístění celého družstva
(dvojice). Bodováno je i chování na všech akcích klubu.
2
Průběžné vyhodnocení (s předáním malých cen) proběhne každou první středu v měsíci.
Celoroční vyhodnocení proběhne na poslední schůzce v červnu 2013.
Schůzky klubu:
Každá středa od 17 hodin - ŘADNÁ schůzka v klubovně hasičů
Víkendová - DOBROVOLNÁ schůzka se speciálním programem
Více informací najdete na http://jan-klempa.webnode.cz/ (lze použít odkaz z webových stránek obce
Dřínov).
> > > KRÁTCE Z PROBĚHLÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ < < <
K ukončení
prázdnin
jsme
uspořádali pro děti pohádkovou
cestu obcí s posvícenskou poutí
k tomu. Cesta vedla pouze od
obecního úřadu k rybníku, ale na
kvalitě to neubylo. Děti mohly
spatřit Bílou paní, vílu Amálku
s motýlem Emanuelem, Křemílka
a
Vochomůrku,
Karkulku
s myslivcem, vodníka a další.
V neděli 23.9. jsme přivítali naše
nejmenší občánky v obci. Tento rok
byl velmi úspěšný, jelikož pozvání přijali všichni a dorazili
v plném počtu. Přivítáni byli – Zuzanka Kubištová, Adélka Beňová,
Anička Hovorková, Kubíček Votoček, Michálek Striška, Ellinka
Plocková a Alenka Chumová. Dětem přejeme do života ještě jednou
všechno nejlepší.
Společnost
Arboeko
s.r.o.
Obříství poskytla sponzorský
dar
v hodnotě
1.043
Kč.
Darované rostliny pánové Pech
a
Krejčí
vysázeli
kolem
stanoviště
kontejnerů
na
separovaný odpad v lokalitě
pod
Hostincem
Na
staré.
Přípravu
místa
pro
sadbu
včetně
darování
hlíny
provedla firma Hasenöhrl.
> > > CO PLÁNUJEME < < <
27.10. od 17 hodin pořádá Hostinec Na Staré ve spolupráci
s obecním úřadem posezení s dechovkou. K tanci a poslechu
zahraje Šel tam fest, drobné občerstvení bude zajištěno.
28.10. od 15 hodin pořádá obecní úřad na fotbalovém hřišti
7. ročník Drakiády, v letošním roce i s drobnými sportovními
disciplinami pro děti (pro případ, že by zase větřík nefoukal).
Těší se na vás drobné odměny i pořadatelé 
10.11. od 14 hodin pořádá Hostinec na Staré turnaj dvojic
v kulečníku o ceny.
Pokus o rekord - Vypouštění balónků 2012
Letos už pošesté poletí v pátek 14. prosince v 15:15 hodin z celé země balónky s dětskými
přáníčky k Ježíškovi. Balónky zúčastnění dostávají zdarma, stejně jako přáníčka pro
Ježíška, která se k balónkům připevňují. Plyn zajistí obecní úřad. Abychom se k akci mohli
připojit, je potřeba několik dobrovolníků, kteří nám pomohou nafouknout cca 150
balónků pomocí plynové bomby. Prosím hlaste se na obecním úřadu do 15.10., abychom
mohli zaslat registraci k akci.
Občanské sdružení Diakonie Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční:
Ve dnech: od 8.10. do 30.11. 2012
čas:
v úředních hodinách obecního úřadu
místo:
sklad v přízemí budovy obecního úřadu
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Podrobné informace k plánovaným akcím najdete na plakátech a registrovaní ve
svých emailových schránkách.
> > > DALŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU < < <
Na dětském hřišti u hasičské zbrojnice byl nalezen svazek dvou klíčů s přívěskem ve tvaru
písmene L. Klíče jsou k vyzvednutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
Žádáme majitele nemovitostí, kteří dosud nepodepsali plnou moc k vydání územního
souhlasu na kanalizační přípojku, aby se obratem dostavili v úředních hodinách
na obecní úřad s občanským průkazem.
Ve dnech 12. a 13. 10. budou pedikérka a kadeřnice provozovat své služby v zasedací
místnosti v patře budovy obecního úřadu. V klubovně budou tento víkend probíhat volby do
Krajského zastupitelstva Středočeského kraje.
4
> > > STŘÍPKY Z KRONIKY < < <
Na pokračování uvádíme přesný obsah kronik, které jsou archivovány na
obecním úřadě.
Nejstarší zachovalá kronika z naší obce je z roku 1923 a nyní uvádíme další díl
doslovného přepisu:
V roce 1945 když se blížila ruská fronta byly na dělání zákopu posláni z nařízení
okresních úřadu zdejší občané: Volf Václav, Heveroch Jaroslav, Mladý Ant.,
Kliment Jiří a Rosenkranc Václ.
V kronice jsou vyjmenováni občané, kteří zemřeli při okupaci. Nahlédnout můžete
v úředních hodinách obecního úřadu.
Revoluce – Svoboda
Dne 3 května byl pozván zdejší učitel Bartůšek a rolník V. Podrabský jako
bývalí důstojníci do cukrovaru
Užicích, kde dostali informace o
připravované revoluci a o utvoření revolučních národních výboru. Ještě
ten večer byl na obecním úřadě u Nebeských ustaven rev. nár. výbor
z občanů: Předseda: Jos. Nebeský, členové: Červenka V., Bartůšek Fr.,
Podrabský V., Bohuněk Josef, Herout Ant. Dále ustavena národní stráž.
Ant. Rosenkranc, velitek předseda, členové: Koch J., Junek J., Černý Fr.,
Vorlíček Ant., Matějíček Vinc., Urban Karel, Červenka Jar., Beneš Fr.,
Ševic Ant., Titěra Ant., Basař Ant., Heveroch Jar. Revoluce byla původně
připravována až na pondělí 6 května ale jelikož v Praze počal srážky
s němci již v sobotu, začli již i u nás v obci, nejdříve obchodníci schazovat
německé tabule a nahrazovat je českými. V poledne ozývalo se již volání o
pomoc z rozhlasu což znamenalo že boje o svobodu začínají. Odpoledne
národní stráž naši obce odešla do dvora Červ. Lhota, kde byla ještě menší
skupina rusuvlasovců jsoucích v německých uniformách a sloužících
němcům, tyto odzbrojila a získala tím 18pušek, 160 nábojů a jeden
automat bez zásobíku. Večer bylo svoláno občanstvo pod lípy u Koláčných
kde bylo oznámeno ustavení revol. nár. výboru a stráže, napomenuto ke
klidu a k ostražitosti. V noci chodily již po obci stráže však málo spalo i
občanstvo. Poslouchalo se radio co se dělo v Praze odkud byla slyšet stále
střelba, pozorovalo se okolí, rakety na obzoru apod. Ráno 6 v neděli byli
nastaveny z vozu barikády na příjezdech do obcí. A to již se začli ukazovat
bezhlavě prchající němci v uniformach i v civilním obleku, muži i ženy
z dětmi, pěšky i v autech, hromadně i jednotlivě. První dva letci přiběhly
přes les odkudsi až za vltavou kde s nimi jak vypověděli havarovalo
letadlo. Několik již odzbrojených přišlo z Odolene Vody. Do Odolené Vody
vypravilo se několik našich mladých občanu pro zbraně a skutečně je také
přinesli dříve ještě než byla Odol. Voda přepadena početnou skupinou
silně ozbrojených němců, a po přestřelce odzbrojena. Odol. Voda měla
v tento den ztráty na lidech, 14 občanu položilo své životy a 5 Italů kteří
pomáhali v osvobozování. V odpoledních hodinách blížila se od Odol. Vody
dvě obrněná auta k Úžicům pronásledujíce skupinu občanu z Hostíně kteří
jeli na pomoc Odol. Vodě. Tito byli nuceni opustiti auto a rozvinouti se
v polích směrem podle dráhy k Netřebi.
Stráž z naši obce za vedení Jos. Junka nastoupila se zbraněmi a rozvinula se do
bojové linie pod obci neb nebylo k rozeznání blíží-li se podle dráhy němci nebo
naši lidé. Po delší chvíli střelba ustala, němci se stáhli zpět na Odol. Vodu a naše
stráž se stáhla zpět. Byli postaveny hlídky na koncích obce, na stavadlech, pod
rybníkem a u kříže. Dne 7 května byl mezi Hostíni a Újezdcem němci pobodán a
zastřelen Ant. Panýrek rodák ze Dřínova čp. 39 bydlící v Hostíni.
Dne 8 května bylo p naši hlídce u kříže stříleno němci prchajícími k lesu.
Další tři němci rovněž prchající do lesa byli hlídkou ostřelovaní a jeden
padl čímž se druzí dva zastavili. Když k nim přišla již sesílená hlídka
vzdali se. Byli přinuceni vykopati pro svého druha hrob a pohřbíti jej na
poli K. Plicky na kamené hoře, načež b yli odeslání pod stráží do Užic na
četnickou stanici, kamž byli odváděni všichni zadržení němci. Dne 9
května organizoval ppl. Hlíza ze Zlosýna prohlídku a čistku lesa kde se
krývali němci. Čistky se účastnily občané z obce: Dřínov, Zlosýň,
Vojkovice, Hostín, Užice a Lobeček. Pochytaní němci mezi nimiž byli dva
při čistce zraěni byli předání do Užic. A právě při této čistce přijeli do obce
Prví rudoarmějci a za nimi již přijížděli další na autech i tankách. Byli
uvítání s jásotem, házeny jim na auta květiny i nabízeno jiné jídlo.
S úsměvem však naznačovali že mají jídla dosti. Naše národní stráž byla
zrušena neb povinnosti její převzali rusové. Byla zde auta, pančerová a
tanková brigády. Ruských vojáku byla obec i plný les. Lidé s nimi velmi
dobře vycházeli.
V tento den 9 května byl vzat do zajištění na zákrok dělnictva
z továrny kde v okupaci pracoval Ferd. Jarošík z čp. 117.Stalo se tak po
spolupráci s němci či z kolaborantství jak se říkalo.
V prvních dnech po příchodu rudé armády se žilo stále jako o svátek.
Rusové měli svůj biograf které předváděli na návsi na domě p. Votruby.
Poznenáhle nastávalo uklidňování neb volalo pole o práci. Po dobu
revoluce se nemohlo do pole pro pohyby němcu kteří byli nebezpečni.
Ostatně nepracovalo se nikde ani železnice nejezdily. Řepa na polích
rychle rostla, volala po lidských rukách a dala potom mnoho práce aby se
dohonilo co se zameškalo v revoluci. Rusové asi po týdnech opět odešli a
vše se uklidňovalo. Obecní rozpočty během řízení protektorátu se jevili
v těchto číslech
Rok
Potřeba obce
Úhrada
1939
50.927 K.
50.927 K.
1940
60.429 K.
60.429 K.
1941
73.751 K.
73.751 K.
1942
58.603 K
58.603 K
1943
81.390 K
81.380 K.
1944
100.395 K.
100395 K
1945
100.393 K.
100.393 Kčs.
1946
127 581 K.
127 581 Kč.
Pokračování příště …
Zpracovala Lenka Maříková
6
> > > ODPADY < < <
Placená inzerce
Sběrný dvůr obecního úřadu Dřínov je otevřen v úředních hodinách, odevzdání
vysloužilých elektrospotřebičů je zdarma.
> > > SPORT < < <
STOLNÍ TENIS
Herna stolního tenisu v budově obecního úřadu dostála další pozitivní změny. Dospělí
členové oddílu opravili podlahu vlastními silami, náklady na materiál byly uhrazeny
z plánované rezervy obecního rozpočtu. Všem, kteří s nasazením vlastního zdraví
(v souvislosti s chřipkovou epidemií) touto cestou zasíláme poděkování a hráčům
příjemné tréninky.
Otec hráče Lukáše Möglicha pan Martin Möglich z Újezdce se dostal s loutkáři
z Loutkového divadla Jiskra do finále jubilejní X. přehlídky individuálních
výstupů s loutkou, které proběhlo 3. července 2012 v Chrudimi. Se svým
výstupem POZOR se umístil na první příčce ve své kategorii. K osobnímu úspěchu
posíláme gratulaci.
FOTBAL
Rozpis 2012
Den
Hodina
Domácí
Hosté
Sobota
25.8.2012
17:00
Vraňany
Dřínov
4:0
Neděle
2.9.2012
17:00
Dřínov
Dolany
2:5
Sobota
8.9.2012
17:00
Všestudy
Dřínov
2:1
Neděle
16.9.2012
16:30
Dřínov
Jevíněves
0:1
Sobota
22.9.2012
16:30
Obříství
Dřínov
2:0
Neděle
30.9.2012
16:30
Dřínov
Chvatěruby
1:3
Sobota
6.10.2012
16:00
Chlumín
Dřínov
2:1
Sobota
13.10.2012
16:00
Zálezlice
Dřínov
-:-
Neděle
21.10.2012
15:30
Dřínov
Sazená
-:-
Sobota
27.10.2012
14:30
Cítov
Dřínov
-:-
Neděle
4.11.2012
14:00
Dřínov
Čechie Kralupy
-:-
Neděle
11.11.2012
14:00
PTZ
Dřínov
-:-
So/Ne
17/18.11.2012
13:30
Dřínov
Beřkovice
-:-
Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude 1.12.2012,
příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání.
Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám.
Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov cca 6x ročně, IČ 00236802, Dřínov 38, 277 45 Úžice, T: 315 782 172, [email protected],
www.drinov.net. Evidenční číslo MK ČR E 1734
8
Download

Říjen 2012