IPA- EU PODRŠKA KOORDINACIJI I
IMPLEMENTACIJI NACIONALNE OMLADINSKE
POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI
SEMINAR
“EU STRATEGIJA ZA MLADE 2010-2018”
SARAJEVO, 19.09.2012
EU STRATEGIJA ZA MLADE 2010-2018
STRATEGIJA ZA MLADE
EVROPSKE UNIJE:
ULAGANJE & JAČANJE
EU strategija za mlade 2010-2018
IZAZOVI & PRILIKE
DEMOGRAFIJA
GLOBALIZACIJA
RAZNOLIKOST
MLADI
PROMJENA
KLIME
MIGRACIJE
DEMOKRATSKO
UČESTVOVANJE
DRUŠTVENI
IZAZOVI
DOKAZI
1 mlada osoba od 7
napusti školu nakon
sticanja osnovnog
obrazovanja u
najboljem slučaju
Čak i prije trenutne
krize preko 15%
je bilo nezaposleno
(dva puta više
nego ukupnog
broja stanovnika).
Skoro 20% (96 miliona)
stanovnika u EU trenutno
ima između 15-29 godina.
Do 2050., vjerovatno će
biti oko 15% mladih
Oko20 % mladih
u Evropi su na
granici siromaštva
Nezaposlenost mladih
Najvažnije pitanje!
Izvor Eurostat (januar 2012.)
25%
Stopa nezaposlenosti mladih u EU 1993 - 2012
i ukupne populacije
20%
15%
10%
5%
0%
Izvor: Eurostat
Napomena:
1993-1997 iz EU15
1998-1999 iz EU25
2000-2012 iz EU27
Postotak mladih bez obrazovanja, posla i obuke kao
starosne grupe 15-24 u 2008 i 2010
EVROPA 2020.
“Evropa 2020” Strategija za
pametan, održiv & inkluzivan rast
prioritizira mlade
Osnovni ciljevi su:
 75% ljudi > 20 godina radnog staža
 40% studenata s diplomama višeg obrazovanja
 Postotak mladih koji su napustili školu ispod
10%
Široka mreža konsultacija
Dijalog,
događaji za
mlade
On-line
upitnici
(5500 odgovora)
MLADI
Evropski
Forum
mladih
Evropska
sedmica
mladih
Sastanci
direktora
Nacionalna
vijeća
mladih
DRŽAVE
ČLANICE EU
Izvještaji
STRUČNJACI
Mladi
istraživači
Program
Mladi u
akciji
Posjete
NOVA STRATEGIJA ZA
MLADE – ULAGANJE & JAČANJE
Ulaganje u mlade: obezbijediti bolje resurse na polju
djelovanja politika koje utiču na mlade
u
njihovom
svakodnevnom
životu
i
pospješuju
njihovu
dobrobit
Jačanje mladih:
promoviranje potencijala
mladih radi obnavljanja društva i
doprinosa EU vrijednostima i
ciljevima
NOVA STRATEGIJA ZA
MLADE – ULAGANJE & JAČANJE
Sveukupni ciljevi:
1.
Stvoriti više jednakih prilika
za sve mlade na polju
obrazovanja te na tržištu
rada
2. Promovisati princip aktivnih
građana, socijalnu inkluziju i
solidarnost svih mladih ljudi
MOBILIZACIJA SVIH KLJUČNIH POLITIKA
U 27 ZEMALJA ČLANICA
Omladinska politika ne može napredovati bez
efikasne koordinacije sa drugim sektorima
Omladinske politike mogu dati doprinos na
područjima kao što su politika prema djeci i
porodici,
obrazovanju,
zapošljavanju,
socijalnoj inkluziji, rješavanju stambenog
pitanja, zdravstvu i jednakosti spolova
SNAGA 27 MEĐUSEKTORSKIH POLITIKA ZA
MLADE
UČESTVOVANJE
KREATIVNOST &
KULTURA
LAKŠI
PRISTUP
ZDRAVLJE
&
DOBROBIT
VOLONTERSKE
AKTIVNOSTI
ZAPOŠLJAVANJE
Poduzetništvo
OBRAZOVANJE
OBUKE
STVARANJE
PRILIKA
MLADI &
SVIJET
POTICANJE
SOLIDARNOSTI
SOCIJALNA
INKLUZIJA
KAKO SE STRATEGIJA PROVODI (1)?
3 radna ciklusa / svaki po 3 godine
Prioritet tročlano predsjedništvo za svaki ciklus
2010-2012
Sveobuhvatni prioritet: zapošljavanje mladih
Konkretni prioriteti:
Socijalna inkluzija,
rad mladih,
učestvovanje
KAKO SE STRATEGIJA PROVODI(2)?
Otvoreni metod koordinacije : (OMC)
1.
2.
3.
4.
Sve zemlje članice se slažu sa novom strategijom
ZČ izvještavaju Komisiju svake 3 godine
Komisija sačinjava/objavljuje izvještaj o napretku
Zemlje članice i Komisija definišu nova područja
aktivnosti i ciljeve
KAKO SE STRATEGIJA PROVODI (3)?
Zasnovano na dokazima, više znanja o mladima
- EU izvještaj o mladima
- Ploča sa pokazateljima
Seminari, sastanci, razmjena dobrih praksi
Ekspertne radne grupe
I…:
AKTIVNO UČESTVOVANJE MLADIH
LJUDI!
EU izvještaj o mladima 2012
« Novi » prioriteti Strategije za mlade za drugi
ciklus 2013-2015
 Sveobuhvatni prioritet: Zapošljavanje mladih
 Konkretni prioriteti:
Socijalna inkluzija,
Zdravlje i dobrobit
ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
Zapošljavanje mladih može pomoći da se smanji
nezaposlenost,
neuspjeh
u
školi,
socijalno
isključivanje, nađe slobodno vrijeme, poboljšaju
vještine i olakša sazrevanje mladih u odrasle osobe
Zapošljavanje mladih treba podržati, priznati njegov
ekonomski i socijalni doprinos i treba postati
profesionalan
KAKO SU MLADI LJUDI UKLJUČENI?
STRUKTURNI DIJALOG:
 Zasnovan na radnim ciklusima od 18 mjeseci
Uključuje
konsultacije
sa
mladima
i
omladinskim
organizacijama na svim nivoima u svim zemljama članicama, te na
EU konferencijama koje organizuju zemlje koje predsjedavaju kao i
tokom evropske sedmice mladih
Provođenje podržava Evropski upravni odbor (predstavnici mladih,
omladinskih organizacija, tročlanog predsjedništva, ministarstava, evropskog
foruma mladih, nacionalnih vijeća mladih, nacionalnih agencija Mladi u akciji,
Evropske Komisije)
Nacionalne radne grupe su uspostavljene u svim zemljama članicama
Uključuje i «organizovane» i «neorganizovane mlade ljude»
 Mladi imaju najvažnije mjesto uopšte u takvom
transverzalnom EU procesu
 Mladi su u samim osnovama ovog procesa
 Potpuna
usklađenost između EU2020
Startegije za mlade: ulaganje i jačanje
i
EU
 EU okvir za saradnju sa mladima ima jaku među-
sektorsku dimenziju!
Hvala vam na pažnji!
Behrooz Motamed-Afshari
[email protected]
Download

EU Strategija za mlade 2010-2018