w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
2
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
SADRŽAJ:
w
w
w
e
s
.
w
ww
UVOD ............................................................................................................................................. 3
PRIPREMA ZA ANALIZU ........................................................................................................... 5
Tok prvog časa ................................................................................................................................ 7
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
Tok drugog časa ............................................................................................................................ 15
ISTRAŽIVAČKI DIO RADA ...................................................................................................... 28
k
s
r
ina
1.
Teorijski pristup problemu .................................................................................................... 29
2.
Metodologija istraživanja ...................................................................................................... 29
m
e
s
w.
e
s
.
w
2.1 Predmet i problem istraživanja ............................................................................................... 29
ww
ww
2.2 Cilj istraživanja ....................................................................................................................... 29
2.3 Zadaci istraživanja .................................................................................................................. 30
2.4 Hipoteze istraživanja............................................................................................................... 30
2.5 Značaj i karakter istraživanja .................................................................................................. 30
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
2.6 Varijable istraživanja .............................................................................................................. 30
r
i
k
s
ar
2.7 Metode, tehnike i istrumenti istraživanja ................................................................................ 31
n
i
m
.se
2.8 Populacija i uzorak istraživanja .............................................................................................. 31
e
s
.
w
2.9 Organizacija i tok istraživanja ................................................................................................ 31
w
w
w
2.10. Rezultati istraživanja............................................................................................................ 31
ww
ZAKLJUČAK ............................................................................................................................... 35
Prilog 1. ......................................................................................................................................... 36
Prilog 2. ......................................................................................................................................... 36
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
Prilog 3. ......................................................................................................................................... 37
Pustolovni dodatak ........................................................................................................................ 38
s
r
a
in
Literatura ....................................................................................................................................... 40
s
r
.
d
a
r
i
k
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
3
r
i
k
s
ar
UVOD
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Roman se u nastavi književnosti obrañuje u sklopu dva časa domaće lektire, koja se odvijaju po
manje ili vise utvrñenom redosljedu.
w
w
w
e
s
.
w
ww
U osnovnoj školi, percepcija romana predstavlja širok pojam, jer se njime podrazumijevaju
raznovrsni starosni uzrasti, a prvenstveno ima za cilj da kod učenika formira kulturu čitanja.
Motivisanje učenika za čitanje predstavlja značaj metodički problem.
Svako književno djelo, a roman prvenstveno, svoj puni i pravi smisao ne dobija u momentu kada
je završeno već kada se uspostavi i realizuje relacija djelo-čitalac, a da se ta realizacija uspostavi
svakako pomaze nastavnik, mnogobrojnim savremenim metodičkim pristupima.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
Osnovne metode koje se koriste u nastavi književnosti su: govorne metode (monološka i
dijaloška), tekst metoda, metoda demostriranja, referisanja i ekskurzija. Po shvatanju Milije
Nikolića, prve dvije su zasnovane na jezičkim znakovnim sistemima, metoda demostriranja-na
vanjezičkom znakovnom sistemu, dok se posljednje dvije temelje na meñusobnom sistemskom
kombinovanju.
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
Skup metodičkih postupaka uvijek ostaje otvoren za dopunjavanja i nadograñivanja novim
načinima obrade romana, koje sama problematika djela nameće.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
Potvrda ove konstatacije svoje uporište nalazi i u univerzalnom metodičkom načelu: metoda se
ne odabira - ona se stvara.
n
i
m
.se
„Robinson Kruso", Danijela Defoa pruža mogućnost potpunijeg uvoñenja u svijet romana kao
književne vrste, i to, u ovom slučaju, avanturističkog. Avanturizam je posebna nit koja prožima
gotovo cjelokupnu prozu za djecu i omladinu.
w
w
w
e
s
.
w
ww
Uzbudljivi dogañaji, pustolovine, egzotične zemlje, davna vremena, neobični junaci,
srednjovjekovni vitezovi, moreplovci, svjetski putnici i ratnici, dio su avanturističkih romana.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
Jedna od podjela avanturističkog romana obuhvata sljedeće podvrste: pikarski roman,
robinsonada, simlicijada i vestern.
s
r
a
in
Robinsonada je djelo nastalo po ugledu na Defoovog "Robinson Krusoa" i u njemu se slika život
ljudi odvojenih od civilizacije.
m
e
s
w.
e
s
.
ww
Obično je karakteristika avanturističkog romana autoreva distanca od svog junaka. Naravno, ta
osobina ne obavezuje pisca da ponekad svom djelu ne da, formalno, autobiografski oblik, da
pripovijedanje situira u prvo lice i na taj način pokuša zadobiti veće povjerenje čitalaca. Jedan od
takvih je i roman „Robinson Kruso", Danijela Defoa.
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
4
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
Obrada ovog romana prema planu i programu predviñena je u šestom razredu osnovne škole.
Roman nastavniku pruža mogućnost potpunijeg uvoñenja učenika u svijet avantura.
n
i
m
.se
Tokom obavljanja pripravničkog staza izdvojila sam temu za stručni rad (Roman Robinzon
Kruso) i pristupila njenoj izradi iz više razloga:
• Domaća lektira se obradjuje od 2 - 4 časa, što pruža mogućnost da svi činioci kreativne
nastave budu racionalno rasporeñenji.
w
w
w
e
s
.
w
ww
Proučavanje romana posebno je pogodno za primjenu i afirmisanje rada u grupi, paru i
individualnog rada. Kroz grupni oblik rada učenici se bolje upoznaju i sarañuju, što pogoduje
razvijanju drugarstva, socijalizacije ličnosti, bogaćenju svojih književno-teorijskih znanja,
razvijanju stvaralačke sposobnosti usmenog i pismenog izražavanja.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
Pripremni i istrazivački zadaci dijele se po grupama, parovima i pojedincima, tako da svako od
njih dobije manje zadataka, a kada se uzmu svi u obzir, roman i njegov segment, uzima se u
priličnoj mjeri u cjelini. Avanturistički roman je inspirativan za postavljanje što većeg broja
istrazivačkih zadataka od strane nastavnika, što će biti jedan od ključnih elemenata za
afirmisanje na rad koji pokreće emocionalnu, misaonu i istrazivačku aktivnost učenika.
ww
m
e
s
w.
ww
Pokušaćemo da u ovom radu svi činioci kreativne nastave budu racionalni rasporeñeni, odnosno
da se:
• razvije odnos uvažavanja koji veoma utiče na formiranje slike o sebi i
stvaranju povjerenja kako u sebe tako i u druge,
• omogući atmosfera slobode (tako da učenik bude siguran da mu se
neće zamjeriti ako u procesu istraživanja i vježbanja učini pogrešku),
• pruži povoljna klima i svi potrebni uslovi da učenici izražavaju svoje
misli, želje i namjere u vaspitao-obrazovnom procesu,
• uveća uloga učenika u rješavanju tih problema.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
Na ovakav način stvaraju se mogućnosti za obrazovanje slobodnih, kreativnih ličnosti u kojima
će radoznalost i želja za otkrivanjem novog biti neprestano prisutna (na čemu se zasniva i proces
kreativne nastave). Učenici se podstiču na odgovornost, toleranciju, solidarnost, saradnju,
slobodu mišljenja, kulturnu jednakosti i privlačnosti. Osposobljavaju se da uoče ono što je bitno i
suštinsko i izrañuju pouzdane kriterijume za odvajanje od onog što je nebitno i marginalno.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
Kod učenika se razvija pažnja, divergentno mišljenje, sposobnost analize, sinteze i
osposobljavanje za izdvajanje valjanih zaključaka i generalizacija.
m
e
s
w.
e
s
.
ww
Postavljanje ciljeva i zadataka, organizacioni oblici i vrste nastavnog sadržaja, samo su neki od
velikog broja raznovrsnih faktora koji pokreću što veću efikasnost stručnog rada.
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

6663-Knjizevnost-Robinson Kruso