ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 114 – Број 3
24. април 2014.
6
На осно­ву чла­на 35. став 1. За­ко­на о уџ­бе­ни­ци­ма и дру­гим на­став­ним сред­стви­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број 72/09),
Ми­ни­стар­ство про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја об­ја­вљу­је сле­де­ћи
И З ­В ОД
ИЗ РЕ­ГИ­СТРА ОДО­БРЕ­НИХ УЏ­БЕ­НИ­КА – КА­ТА­ЛОГ УЏ­БЕ­НИ­КА ЗА СРЕД­ЊЕ ШКО­ЛЕ ОДО­БРЕ­НИХ ЗА
ШКОЛ­СКУ 2014/2015. ГО­ДИ­НУ
ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ­
(општеобразовни предмети)
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
Љиљана Николић,
за гимназије и стручне школе
Босиљка Милић
Број и датум решења министра
601-04-51/57 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја књижевности за гимназије и стручне школе
Јован Деретић, Марија Митровић,
Злата Бојовић
650-297/84 од 26.5.1984.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе
I – IV разред
Српски као нематерњи језик
Живојин Станојчић,
Љубомир Поповић
650-135/89 од 15.3.1989.
Јосип Буљовчић, Злата Јукић,
Радомир Бабин
650-02-30/95-03 од 1.3.1995.
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе
I – IV разред
Иво Тартаља
650-02-8/97-03 од 13.6.1997.
Ранко Бугарски
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Увод у општу лингвистику I – IV разред
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Књижевност и српски језик за 1. разред гимназије и средњих Петар Пијановић
школа
650-02-24/2008-06 од 31.3.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Одабране књижевне интерпретације – приручник за гимна­ Оливера Радуловић
зије и средње школе ( I – IV разред)
Правопис српског језика – приручник за школе
Милорад Дешић
Приручник за основне и средње школе
650-02-64/2009-06 од 11.09.2009.
650-02-4/99-02
од 22.01.1999.
„ШКОЛА ПЛУС“
Школски правопис српског језика –
приручник за основне и средње школе
Јован Јерковић, Душанка Вујовић
650-02-26/2007-06
од 24.05.2007.
„ШКОЛА ПЛУС”
Граматологија, прегледна граматика српског језика –
приручник за основне и средње школе
Душанка Вујовић
650-02-26/2007-06
од 24.05.2007.
Душко Бабић
„НИЈАНСА”
650- 02-207/89 од 15.3.1989.
„БИГЗ – ШКОЛСТВО”
Читанка за 1. разред средње школе
„KLETT”
Читанка, српски језик и књижевност за 1. разред гимназије и Миодраг Павловић
средњих стручних школа
650-02-124/2012-06 од 13.8.2012.
„KLETT”
Граматика, српски језик и књижевност за 1. разред гимназије Весна Ломпар
и средњих стручних школа
650-02-134/2012-06 од 13.8.2012.
„НОВИ ЛОГОС”
Граматика за 1. разред гимназије и средњих стручних школа
Виолета Кецман, Јадранка
Милошевић, Драгана Ћећез
650-02-274/2012-06 од 13.2.2013.
„ЕДУКА”
Читанка за 1. разред гимназија и средњих школа
Ана Стишовић Миловановић,
Оливера Радуловић, Вукосава
Живковић
650-02-215/2012-06 од 20.2.2013.
„НОВИ ЛОГОС”
Читанка за 1. разред гимназије и средњих стручних школа
Наташа Станковић Шошо, Бошко
Сувајџић, Славко Петаковић
650-02-148/2013-06 од 5.9.2013.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српска књижевност и језик за српски као нематерњи језик, Гордана Штасни, Наташа Добрић,
за 1. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих Душанка Звекић Душановић
стручних школа
650-02-362/2013-06 од 9.12.2013.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски као нематерњи језик за 1. разред Гордана Штасни, Наташа Добрић,
гимназије, четворогодишње и трогодишње средње стручне Душанка Звекић Душановић
школе
СТРАНИ ЈЕЗИК
650-02-361/2013-06 од 7.11.2013.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за гимназије и стручне школе
Катарина Ковачевић,
Гордана Марковић
650-02-143/2007-06 од 17.7.2007
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – радна свеска за гимназије и стручне школе
Катарина Ковачевић,
Гордана Марковић
650-02-143/2007-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за филолошке гимназије
Катарина Ковачевић,
Гордана Марковић
650-02-43/2000-03 од 28.6.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за гимназије и стручне школе
Љиљана Матић,
Катарина Ковачевић,
Стојанка Милосављевић
601-04-51/61 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – други страни језик (прва година учења) за
гимназије и угоститељско-туристичку школу
Јелена Ковачевић
650-02-20/2001-03 од 12.6.2001.
650-02-380/2010-06 од 21.09.2010.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Граматика енглеског језика за средње школе
Борис Хлебец.
650-02-48/93-01 од 18.4.1994
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – лектира за I–IV разред гимназије
Веселин Костић
632-03-105/92-03 од 24.12.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик за гимназије и стручне школе
Марија Межински,
Александар Терзић
650-616/88 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик – други страни језик (прва година учења) за
гимназије и угоститељско-туристичку школу
Предраг Пипер, Марина Петковић,
Вучина Раичевић
650-02-39/2000-03 од 19.6.2000.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 115
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика руског језика за средње школе
Радмило Маројевић
650-3/7 од 26.1.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик – лектира за I–IV разред гимназије
Марија Межински
650-02-7190/96-02 од 25.7.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик уџбенички комплет за први разред гимназија и Биљана Вићентић, Маријана
стручних школа
Папрић, Вера Лазаревић-Вулевић
650-02-155/2009-06 од 3.12.2009.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик за гимназије и стручне школе
Мирица Тома
650-02-1/91 од 28.2.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик – други страни језик (прва година учења) за
гимназије и угоститељско-туристичку школу
Живота Филиповић
601-04-51/68 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика немачког језика за средње школе
Јован Ђукановић, Зоран Жилетић
601-04-51/63 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик – лектира за I–IV разред гимназије
Савица Тома, Мирко Кривокапић
632-03-114/92-03 од 9.11.1992
Јован Ђукановић, Оливера Дурбаба 650-02-338/2008-06 од 2. 9. 2008. год.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Граматика немачког језика за средње школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик за гимназије и стручне школе – први страни Снежана Гудурић, Живана
језик – уџбеник
Баратовић, Ана Топољски
650-02-00162/2007-06 од 31.7.2007
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик за гимназије и стручне школе – први страни Снежана Гудурић, Живана
језик – радна свеска
Баратовић, Ана Топољски
650-02-162/2007-06 од 31.7.2007
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик – други страни језик (прва година учења) за
гимназије и угоститељско-туристичку школу
650-01-16/95-03 од 13.4.1995.
Миланка Пере, Вера Костић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика француског језика за средње школе
Марко Папић
650-3/7 од 26.1.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик – лектира I–IV разред гимназије
Бисерка Чорбе, Весна Кајганић
650-02-58/96-03 од 23.7.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Латински језик за 1. разред средње школе
Љиљана Вулићевић, Мирјана
Маскарели
601-04-51/71 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Латински језик за гимназије – 1. година учења
Марјанца Пакиж,
Драгана Димитријевић
650-00-62/2003-03 од 21.10.2003.
650-02-00437/2010-06 од 26.10.2010.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВЕТ”
Руско-српски и српско-руски речник за средњу школу
Др Богољуб Станковић
Граматика енглеског језика са вежбањима
Љубица Поповић, Вера Мирић
Граматика енглеског језика кроз текстове
Љубица Поповић, Марина Поповић
Предраг Пипер
650-02-31/2009-06 од 29.12.2009.
„ЗАВЕТ”
Граматика руског језика
„АКРОНОЛО”
New Opportunities Pre-Intermediate, енглески језик за 1. раз­ Michael Harris, David Mower, Anna
ред гимназија и средњих стручних школа
Sikorzynska, Patricia Reilly, Michael
Dean, Hanna Mrozovska
650-02-662/2010-06 од 29.12.2010.
„АКРОНОЛО”
Success Pre-Intermediate, енглески језик за 1. разред гимназија Stuart Mc Kinlay, Bob Hastings,
и средњих стручних школа
Lindsay White, Rod Fricker
650-02-702/2010-06 од 03.02.2011.
„АКРОНОЛО”
Real Life – elementary, eнглески језик за 1. разред средње школе Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle,
Liz Foody, Nick Dawson, Marta
Uminska, Dominika Chandler
650-02-699/ 2010-06 од 03.02.2011.
650-02-311/2009-06 од 13.05.2010.
„DATA STATUS”
English in Mind 1, енглески језик за 1. разред средње школе
Herbert Puchta, Jeff Stranks
650-02-745/2010-06 од 03.02.2011.
„DATA STATUS”
Optimal A1, немачки језик за 1. разред средње школе
Martin Muler, Theo Scherling, Paul
Rusch, Lukas Wertenschlag
650-02-754/2010-06 од 03.02.2011.
„DATA STATUS”
Optimal A2, немачки језик за 1. и 2. разред средње школе
Martin Muler, Theo Scherling, Paul
Rusch, Lukas Wertenschlag
650-02-750/2010-06 од 04.02.2011.
„DATA STATUS”
Belleville 1, француски језик за 1. и 2. разред средње школе – Flore Cuny, Anne-Marie Johnson,
прва и друга година
Audrey Ndata, Sylvia Lair
650-02-839/2010-06 од 07.02.2011.
„KLETT”
Version Originale 1, француски језик за 1. разред средње школе Monique Denyer,Agustin Garmendia,
(прва година учења)
Marie-Laure Lions-Olivieri
650-02-875/2010-06, од 10.02.2011.
„KLETT”
Direkt 1, немачки језик за први разред гимназије – пета година Ђорђе Мото Весна Николовска
учења
Леонора Ракићевић
650-02-866/2010-06 од 07.02.2011.
„KLETT”
Version originale 2, француски језик за 1. разред средње школе Monigue Denyer, Agustin
(пета година учења)
Garmendia,Corinne Royer,
Marie-Leure Lions-Olivieri
Innovations Elemantary Pre-intermediate, Intermediate, Thomson
Upper – intermediate – уџбеник за филолошке гимназије
650-02-869/2010-06 од 11.03.2011.
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
„EDUCATIONАL CENTRE”
650-02-215/2007-06 од 27.08.2006.
„OXFORD CENTAR”
Upstream Advanced – уџбеник за филолошке гимназије
„EDUCATIONАL CENTRE”
Elevator 2, енглески језик за 1. разред средње школе, девета Linda Edvards, Annie Taylor,
година учења
Lucy Norris
650-02-521/2010-06 од 04.04.2011.
„EDUCATIONАL CENTRE”
Just Right Intermediate, енглески језик за 1. и 2.средње школе, Jeremy Harmer, Ana Acavedo,
девета и десета година учења
Cerol Lethaby, Ken Wilson
650-02-519/2010-06 од 05.04.2011.
„EDUCATIONАL CENTRE”
Alltag Beruf&Co, немачки језик за 1. разред средње школе
650-02-524/2010-06 од 04.04.2011.
„EDUCATIONАL CENTRE”
Ungiorno in Italia 1, италијански језик за 1. и 2. разред средње Loredana Chiappini,
школе – прва и друга година учења
Nuccia De Filippo
650-02-533/2010-06 од 05.04.2011.
„EDUCATIONАL CENTRE”
Nuovo progetto italiano 1, италијански језик за 1. разред T. Marin, S. Magnelli
средње школе
650-02-517/2010-06/2010-06
од 04.04.2011.
„THE ENGLISH BOOK”
Solutions pre intermediate, енглески језик за 1. разред средњих Tim Falla, Paul A Davies
школа (девета година учења)
650-02-291/2011-06 од 12.1.2012.
Еxpress Publishing
Norbert Becker, Jörg Braunert
„THE ENGLISH BOOK”
Solutions elementary, енглески језик у 1. разреду средњих школа Tim Falla, Paul A Davies
650-02-290/2011-06 од 12.1.2012.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Eine kleine übungsgrammatik – граматичка вежбања из немач­ Весна Николовска
ког језика за средње школе
650-02-415/2011-06 од 6.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway A2, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих David Spencer
стручних школа (пета година учења) – уџбеник
650-02-419/2011-06 од 30.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway A2, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих Annie Cornford
стручних школа (пета година учења) – радна свеска
650-02-419/1/2011-06 од 30.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B1, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих David Spencer
стручних школа (девета година учења) – уџбеник
650-02-420/2011-06 од 27.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B1, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих David Spencer
стручних школа (девета година учења) – радна свеска
650-02-420/1/2011-06 од 27.3.2012.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 116 – Број 3
24. април 2014.
„KLETT”
Way up 1, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих Joanna Collie,
стручних школа – уџбенички комплет
Злата Васић,
Марија Лазовић
650-02-461/1/2011-06 од 23.4.2012.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Тачно и течно – граматика енглеског језика са вежбањима за Јелена Ковачевић
гимназије и средње стручне школе ( I – IV разред)
650-02-120/2012-06 од 17.8.2012.
„DATA STATUS”
Привет 2, руски језик за 1. и 2. разред средње школе
650-02-233/2012-06 од 20.11.2012.
„НОВИ ЛОГОС”
New Horizons 1, енглески језик за 1. разред средње стручне Paul Radley, Daniela Simons
школе
Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg
Kallerhoff, dr Tatjana Lischitzki,
Maria Manewitsch, Elena Nadchuk,
dr Cristina Schindler I Imgard
Wielandt
650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
„DATA STATUS”
Club prisma A2, шпански језик за 1. разред средње школе
„DATA STATUS”
Le Nouveau Taxi, француски језик за 1. и 2. разред средње Robert Menand, Laure Hutchings,
школе
Nathalie Hirschprung
650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
„KLETT”
Chill out 1, енглески језик за 1. разред средњих стручних шко­ Карла Ткадлечкова,Тазем
ла (девета година учења)
Манесорали Парне, Дана
Крушилова, Љиљана Поша
650-02-249/2012-06 од 18.2.2013.
„НОВИ ЛОГОС“
Solutions Pre-Intermediate (2nd edition), енглески језик за 1. Tim Falla,
разред средње школе
Paul A. Davies
650-02-241/2013-06 од 6.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Headway Pre-Intermediate 4th edition, енглески језик за
1. разред гимназије и средњих стручних школа
New Headway Elementary 4th edition, енглески језик за 1. раз­
ред гимназије и средњих стручних школа
650-02-54/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
Paula Cerdeira, Ana Romero
Liz Soars,
John Soars
Liz Soars,
John Soars
650-02-73/2012-06 од 9.1.2013.
650-02-55/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Inside Out Pre-Intermediate, енглески језик за 1. разред Sue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr,
средњих школа
Helena Gomm, Chris Dawson
650-02-139/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Inside Out Elementary, енглески језик за 1. разред средње Sue Kay, Vaughan Jones, Peter
школе (пета година учења)
Maggs, Catherine Smith
650-02-146/2012-06 од 26.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Matrix Pre-Intermediate, енглески језик за 1. и 2. разред Kathy Gude, Michael Duckworth,
гимназије и средњих стручних школа
Rosemary Nixon
650-02-141/2012-06 од 26.3.2013.
„OXFORD CENTAR”
Upstream 1, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих Virginia Evans,
стручних школа
Jenny Dooly
650-02-434/2012-06 од 19.4.2013.
„EDUCATIONAL CENTRE”
CHIARO! Corso di italiano A1, италијански језик за 1. разред Giulia de Savorgnani,
средње школе (прва година учења)
Beatrice Bergero
650-02-291/2013-06 од 18.11.2013.
„DATA STATUS”
Латински језик, уџбеник за 1. разред средње медицинске шко­ Вера Марковић,
ле
Јаворка Вагић
650-02-543/2013-06 од 27.1.2014.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Improving English, енглески језик за 1. разред гимназије и Катарина Ковачевић,
средњих стручних школа (девета година учења) – уџбеник и Гордана Марковић
тонски запис
650-02-473/2013-06 од 22.1.2014.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Improving English, енглески језик за 1. разред гимназије и Катарина Ковачевић,
средњих стручних школа – радна свеска
Гордана Марковић
650-02-471/2013-06 од 27.1.2014.
„DATA STATUS”
Traveller Pre-Intermediate, енглески језик за 1. разред гимна­ H. Q. Mitchell
зије и средњих стручних школа
650-02-440/2013-06 од 18.2.2014.
„EDUCATIONL CENTRE”
Close-up B1, енглески језик за 1. разред гимназије (девета го­ Angela Healan,
дина учења)
Katrina Gormley,
Diana Shotton
650-02-422/2013-06 од 13.2.2014.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Mittendrin, немачки језик за 1. разред гимназије и средњих Немања Влајковић
стручних школа (пета година учења)
650-02-450/2013-06 од 18.2.2014.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Link
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Upper-mediate
Уџбеник за гимназије
Thomson
650-02-215/2007-06 од 27.08. 2006
„EDUCATIONAL CENTRE”
Planet 1, 2, 3, уџбеник за средње школе за ученике – почетнике
Hueber Verlag
650-02-147/2005-06 од 18.04. 2005.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Delfin 1, 2, 3
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Themen aktuell 1
Themen aktuell 2
Themen aktuell 3
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Tangram 1A
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Tangram 1B
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Tangram 2 A
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06
од 06. 12. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Tangram 2 B
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Tangram Z
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Schritte International за гимназије и средње школе
Hueber Verlag
650-02-121/2009-06
„EDUCATIONAL CENTRE”
Deutsch.com за гимназије и средње школе
Hueber Verlag
650-02-121/2009-06
„EDUCATIONAL CENTRE”
Ausblick – допуњено издање за средњу школу
Hueber Verlag
6-00-147/2005-06 од 18.04.2005
„EDUCATIONAL CENTRE”
Espresso 1,2,3 – за наставу италијанског језика у гимназијама и Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo
средњим стручним школама
680-02-254/2008-06 од 24.10.2008.
„OXFORD CENTAR”
Enterprise I
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
„OXFORD CENTAR”
Enterprise II
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007
„OXFORD CENTAR”
Enterprise plus
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
„OXFORD CENTAR”
Upstream pre-intermediate
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 117
„OXFORD CENTAR”
Upstream interintermediate/B1+
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
„OXFORD CENTAR”
Upstream upper intermediate/B1+
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
Назив издавача
ИСТОРИЈA
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за трогодишње стручне школе
Број и датум решења министра
Милутин Перовић, Новица Бојовић 601-04-66/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за четворогодишње стручне школе
Драгољуб Кочић
650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјска читанка за гимназије и стручне школе
Маријана Рицл, Раде Михаљчић
632-03-4/92-03 од 21.1.1992
Татјана Катић, Снежана Ферјанчић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназије (сви смерови)
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Европа у раном средњем веку (додатак уз уџбеник историје Смиља Марјановић Душанић
за I разред гимназије природно-математичког смера)
650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјски атлас за наставу у основним и средњим школама
650-02-414/2011-06 од 1.2.2012.
Милош Благојевић, Слободан
Душанић, Љубомир Максимовић,
Борислав Јовановић и др.
650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.
„KLETT”
Историја 1 за 1. разред гимназије
Мирко Обрадовић
650-02-129/2012-06 од 13.8.2012.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за 1. разред гимназије свих смерова
Татјана Катић, Душан Илијин
650-02-10/2012-06 од 4.12.2012.
„ФРЕСКА”
Историја за 1. разред општег, друштвено-језичког и природно- Снежана Ферјанчић, Данијела
математичког смера
Стефановић, Радивоје Радић,
Зорица Недељковић
650-02-118/2012-06 од 28.1.2013.
„НОВИ ЛОГОС”
Историја 1, уџбеник историје за 1. разред гимназије општег, Душко Лопандић, Владимир
друштвено-језичког и природно-математичког смера
Петровић, Ивана Петровић
650-02-290/2012-06 од 18.2.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Први светски рат 1914-1918, зидна историјска карта, Р Никола Самарџић
1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће раз­
реде гимназије и средњих стручних школа
650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Други светски рат 1939-1945, зидна историјска карта Р Никола Самарџић
1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће раз­
реде гимназије и средњих стручних школа
650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Србија 1804-1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за сед­ Даница Лепојевић
ми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и
средњих стручних школа
650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Србија 1876-1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за Даница Лепојевић
седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде
гимназије и средњих стручних школа
650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Велика географска открића, зидна историјска карта Р Даница Лепојевић
1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће
разреде гимназије и средњих стручних школа
650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Србија у Балканским ратовима 1912-1913, зидна историјска Даница Лепојевић
карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће
разреде гимназије и средњих стручних школа
650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Римско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Слободан Душанић,
Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће раз­ Жарко Петковић
реде гимназије и средњих стручних школа
650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.
Назив издавача
ГЕОГРАФИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за 1. разред гимназије
Томислав Ракићевић, Душан Дукић 601-04-150/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за гимназије
Љиљана Гавриловић,
Душан Гавриловић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за I или II разред, за стручне школе
Географски атлас
за средње школе
Географски атлас за основну и средњу школу
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ИНТЕР СИСТЕМ”
Број и датум решења министра
650-02-33/2003-03 од 27.6.2003
Мирко Грчић
650-02-12/2006-06 од 7.6.2006.
Група аутора
650-02-11/2003-03 од 18.4.2003.
„ИНТЕР СИСТЕМ”
Горан Јовановић
Физичко-географска карта Србије за основну и средњу Горан Јовановић
школу
650-02-787/2010-06 од 07.03.2011.
„KLETT”
Географија за 1. разред гимназије
650-02-178/2012-06 од 4.2.2013.
Назив издавача
БИОЛОГИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија
за гимназије и пољопривредну школу
Нада Шербан, Мирко Цвијан,
Радиша Јанчић
650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за четворогодишње стручне школе осим
медицинске, пољопривредне и економске
Екологија и заштита животне средине
за стручне школе са једним часом недељно
Драгослав Маринковић, Вељко
Терзија, Катица Пауновић
601-04-218/91 од 20.6.1991.
Иво Савић, Вељко Терзија
611-02-259/92-03 од 13.7.1992.
Тања Берић, Гордана Субаков
Берић, Пеђа Јанаћковић
650-02-610/2013-06 од 26.2.2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„НОВИ ЛОГОС”
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија 1, уџбеник биологије за 1. разред гимназије
МАТЕМАТИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Математика
за гимназије и стручне школе са четири часа
наставе недељно
Винко Ковачевић,
Босиљка Младеновић Кљајић
650-02-784/2010-06 од 07.03.2011.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Павле Миличић и др.
601-04-92/91 од 20.6.1991.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 118 – Број 3
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
за стручне школе са три часа наставе недељно
Радивоје Деспотовић,
Ратко Тошић, Бранимир Шешеља
24. април 2014.
630-431/87 од 23.9.1987.
JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка решених задатака из математике 1
Вене Богославов
650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике
за гимназије и стручне школе
Владимир Стојановић, Велимир
Сотировић, Душан Липовац
601-04-120/91 од 20.6.1991
„КРУГ”
Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред Живорад Ивановић, Срђан
гимназија и техничких школа
Огњановић
650-02-353/2010-06 од 21.07.2010.
„СРПСКА ШКОЛА”
Математика са збирком задатака за 1. први разред гимназије Јован Кечкић
650-02-588/2010-06 од 26.10.2010.
„КРУГ”
Анализа са алгебром 1 – уџбеник са збирком задатака за 1. Ариф Золић, Зоран Каделбург,
разред математичке гимназије
Срђан Огњановић
650-02-80-1/2008-06 од 30.05.2008.
„КРУГ”
Геометрија – уџбеник са збирком задатака за 1. разред мате­ Милан Митровић, Михаило
матичке гимназије
Вељковић, Срђан Огњановић,
Љубинка Петковић,
Ненад Лазаревић
650-02-80-5/2008-06 од 30.05.2008.
„KLETT”
Математика – уџбеник са збирком задатака за 1. разред гимна­ Небојша Икодиновић
зије и средњих стручних школа
650-02-174/2012-06 од 24.1.2013.
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ФИЗИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Физика за гимназије
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
Физика за четворогодишње стручне школе
Збирка задатака из физике са приручником
за лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школе
Физика са збирком задатака и приручником
за лабораторијске вежбе за трогодишње стручне школе
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Милан Распоповић
650-02-3043/03 од 17.11.2003.
Mилан Распоповић, Бранислав
Цветковић, Горан Кековић
650-02-16/2006-06 од 9.6.2006.
Татјана Бобић, Милан Распоповић
650-02-280/2008-06 од 21.7.2008.
Татјана Бобић, Милан Распоповић
650-02-280/2008-06 од 21.7.2008.
Јеврем Јањић, Мирослав Павлов,
Станоје Стојановић
601-04-181/91 од 20.6.1991.
Физика са збирком задатака и приручником
Драгиша Ивановић и др.
за лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школе
осим медицинске и текстилне школе и ветеринарског
техничара
Физика са збирком задатака и приручником
Јеврем Јањић, Мирослав Павлов,
за лабораторијске вежбе
Бранко Радивојевић
за медицинску, текстилну и ветеринарску школу
650-296/87 од 11.6.1987.
650-420/87 од 30.6.1987.
„КРУГ”
Физика 1 – збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије
Наташа Чалуковић
650-02-364/2010-06 од 21.09.2010.
„КРУГ”
Физика 1 за први разред гимназије
Наташа Чалуковић
650-02-00374/2010-06 од 21.09.2010.
Наташа Чалуковић
„КРУГ”
Физика 1 – за 1. разред математичке гимназије
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 1. Бранислав Цветковић, Милан
разред гимназије
Распоповић
650-02-120/2012-06 од 24.1.2013.
„НОВИ ЛОГОС”
Физика 1, уџбеник за 1. разред гимназије
650-02-292/2012-06 од 24.1.2013.
Назив издавача
ХЕМИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Милена Богдановић, Горан
Попарић
650-02-80-8/2008-06 од 30.05.2008.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општа хемија за општу гимназију и гимназију
природно-математичког смера, медицинску и
пољопривредну школу
Розалија Хорват, Милоје Ракочевић
650-506/88 од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера
и четворогодишње стручне школе
Славољуб Ђукић, Радивој
Николајевић, Милена Шурјановић
601-04-51/119 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за трогодишње стручне школе осим хемијске
и фризерске
Розалија Хорват, Милоје Ракочевић
601-04-95/91 од 20.6.1991
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Неорганска хемија за гимназију друштвено-језичког смера
и рударскo-геолошку и кожарску школу
Момчило Јоветић
601-04-51/12 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију при­
родно- математичког смера, медицинску
и пољопривредну школу
Збирка решених задатака из опште и неорганске хемије
за гимназије и средње стручне школе
Практикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске
хемије за 1. разред средње школе
Милена Шурјановић,
Радивој Николајевић
650-404/87 од 30.6.1987.
Лија Стефан
650-02-14/2003-03 од 2.6.2003.
Ђорђе Ћетковић,
Миленко Тријић
650-02-496/2008-06 од 25.03.2009.
Татјана Недељковић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„НОВИ ЛОГОС”
Општа хемија 1, за први разред средње школе
„KLETT”
Хемија, уџбеник за 1. разред гимназије природно-математич­ Драгица Тривић, Милош Милчић
ког смера
650-02-587/2013-06 од 5.2.2014.
„KLETT”
Хемија – збирка задатака с лабораторијским вежбама за 1. раз­ Драгица Тривић, Милош Милчић,
ред гимназије природно-математичког смера
Вук Вуковић
650-02-573/2013-06 од 13.2.2014.
650-02-291/1/2012-06 од 22.4.2013.
Назив издавача
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе
650-02-30/99-03 од 20.8.1999.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за 1. разред гимназија и Мирсад Имамовић
средњих стручних школа
650-02-681/2010-06 од 27.01.2011.
„KLETT”
Информатика, уџбеник за 1. разред гимназије
650-02-589/2013-06 од 12.2.2014.
Никола Клем
Филип Марић
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
„КРУГ”
Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред
гимназије
Милан Чабаркапа
Број 3 – Страна 119
650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.
Назив издавача
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за гимназије
Соња Маринковић
632-03-9/93-03 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за средње школе
Томислав Братић,
Миливоје Драгутиновић
632-03-89/92-03 од 13.8.1992.
„ДОМИНАНТА”
Водич кроз историју музике за средње школе
( I – IV разред)
Оливера Ђурић
6-00-744/2005-06 од 14.03.2006.
„МИСАО”
Упознајмо музику – музичка збирка за реализацију наставе Невенка Здјелар Бањац – приређивач 650-02-305/2009-06 од 13.05.2010.
музичке културе у гимназијама
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за Бранка Радовић
средње школе
650-02-724/2010-06 од 07.03.2011.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техника свирања на виолончелу за основне и средње музич­ Бранислав Петровић
ке школе
650-02-238/2011-06 од 10.10.2011.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за 1. разред гимназије природно-математич­ Соња Маринковић
ког смера и гимназије општег типа
650-02-472/2013-06 од 19.2.2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за 1. разред гимназије друштвено-језичког Соња Маринковић
смера
650-02-480/2013-06 од 18.2.2014.
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Ликовна култура за гимназије и стручне школе
Ликовна култура 1 – уџбеник за 1. разред гимназије друштве­ Марина Чудов
но-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Православни катихизис за I и II разред средњих школа
Упознај самога себе – католички вјеронаук
за I разред средње школе
Број и датум решења министра
Видосава Галовић, Бранка Гостовић 601-04-51/74 од 20.12.1990.
650-02-381/2013-06 од 13.1.2014.
Број и датум решења министра
Игњатије Мидић
650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Јанош Пензес, Андрија Копиловић
650-02-45/2005-06 од 19.4.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Увод у ислам, Илмудин за I и II разред средњих школа
Мухамед Хамидулах
650-02-49/2002-03 од 12.8.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Увод у ислам, Ilmudini – на албанском језику
за I и II разред средњих школа
Мухамед Хамидулах
650-02-49/2002-03 од 12.8.2002.
ДРУГИ РАЗРЕД
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
Љиљана Николић, Босиљка Милић
за гимназије и стручне школе
Број и датум решења министра
601-04-51/95 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка за гимназије и стручне школе
Александар Јовановић
650-02-75/2005-06 од 3.8.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја књижевности за гимназије и стручне школе
Српски језик као нематерњи
Јован Деретић, Марија Митровић
650-428/88 од 30.6.1988
Злата Јукић, Јосип Буљовчић,
Радомир Бабин
650-301/88 од 30.6.1988.
Књижевност и српски језик
за други разред гимназија и средњих школа
Петар Пијановић
650-02-397/2008-06 од 2. 9. 2008. год.
Читанка за 2. разред средње школе
Душко Бабић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„KLETT”
Читанка, уџбеник за 2. разред гимназије и средњих стручних Миодраг Павловић
школа
650-02-598/2011-06 од 9.3.2012.
650-02-602/2013-06 од 25.2.2014.
Назив издавача
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за гимназије и стручне школе
Катарина Ковачевић,
Љиљана Матић
601-04-51/96 од 11.4.1991
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за филолошке гимназије
Катарина Ковачевић,
Гордана Марковић
650-02-54/2000-03 од 29.8.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – други страни језик (друга година учења)
за гимназије и угоститељско-туристичку школу
Јелена Ковачевић
650-02-44/2002-03 од 26.7.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик за гимназије и стручне школе
Александар Терзић,
Марија Межински
650-27/90 од 5.4.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик – друга година учења (други страни језик)
за гимназије и угоститељско-туристичку школу
Предраг Пипер, Вучина Раичевић
650-02-19/2003-02 од 16.9.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик за гимназије и стручне школе
Соња Узелац, Бригите Симић
650-578/90 од 28.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик – други страни језик (друга година учења)
за гимназије и угоститељско-туристичку школу
Живота Филиповић
601-04-51/68 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик, уџбенички комплет за други разред гимназија Немања Влајковић, Нина Петровић 650-02-156/2009-06 од 03.12.2009.
и стручних школа
Мирица Тома
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 120 – Број 3
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик за гимназије и стручне школе
Биљана Аксентијевић,
Даница Павловић
601-01-51/97 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик – други страни језик (друга година учења)
за гимназије и угоститељско-туристичку школу
Вера Костић, Миланка Пере
650-360/89 од 27.4.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Le francais j aime! Француски језик – уџбенички комплет за Снежана Гудурић, Живана
2. разред гимназија и стручних школа
Баратовић, Ана Топољски
650-02-157/2009-06 од 3.12.2009.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Латински језик за 2. разред средње школе
Латински језик
за 2. разред гимназије
601-04-51/100 од 11.4.1991.
JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Маријанца Пакиж, Тања Киселички 650-02-97/2005-06 од 27.12.2005.
Ваш, Милица Кисић
„ЗАВЕТ”
Граматика енглеског језика са вежбањима
Љубица Поповић, Вера Мирић
Граматика енглеског језика кроз текстове
Љубица Поповић, Марина Поповић
Предраг Пипер
Љиљана Вулићевић
650-02-31/2009-06 од 29.12.2009.
„ЗАВЕТ”
Граматика руског језика
„АКРОНОЛО”
New Opportunities Intermediate, енглески језик за 2. разред Michael Harris, David Mower,
гимназија и средњих стручних школа
Anna Sikorzynska, Elizabeth
Sharman,Michael Dean, Hanna
Mrozovska
650-02-661/2010-06 од 29.12.2010.
„АКРОНОЛО”
Success – Intermediate, енглески језик за 2. разред гимназија и Stuart McKinlay, Bob Hastings,
средњих стручних школа
Lindsay White, Rod Fricker
650-02-701/2010-06 од 03.02.2011.
„АКРОНОЛО”
Real Life Pre-Intermediate, енглески језик за 2. разред средње Sarah Cunningham, Peter Moor,
школе
Patricia Reilly, Retta Dawson, Marta
Uminska, Dominika Chandler
650- 02-695/2010-06 од 03.02.2011.
650-02-311/2009-06 од 13.05.2010.
„DATA STATUS”
English in Mind 2, енглески језик за 2. разред средње школе
„THE ENGLISH BOOK”
Solutions Intermediate, енглески језик за 2. и 3. разред средње Tim Falla, Paul A Davies, Jane
школе
Hudson
„ DATA STATUS”
Optimal A2, немачки језик за 1. и 2. разред средње школе
„ DATA STATUS”
Belleville 1, француски језик за 1. и 2. разред средње школе – Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, 650-02-839/2010-06 од 07.02.2011.
прва и друга година учења
Audrey Ndata, Sylvia Lair
„ DATA STATUS”
Belleville 1, француски језик за 1. и 2. разред средње школе – Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, 650-02-839/2010-06 од 07.02.2011
прва и друга година
Audrey Ndata, Sylvia Lair
„ DATA STATUS”
Belleville 2, француски језик за 1. и 2. разред средње школе и за Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,
3. и 4. средње школе – трећа и четврта година учења
Aline Volte
650-02-838/2010-06 од 07.02.2011.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Elevator 3, енглески језик за 2. разред средње школе, десета Michael Downie, David Gray,
година учења
Juan Manuel Jimenez
650-02-520/2010-06 од 04.04.2011.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Just Right Intermediate, енглески језик за 1. и 2. средње шко­ Jeremy Harmer, Ana Acavedo,
ле, девета и десета година учења
Cerol Lethaby, Ken Wilson
650-02-519/2010-06 од 05.04.2011.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Ungiorno in Italia 1, италијански језик за 1. и 2. разред средње Loredana Chiappini,
школе – прва и друга година учења
Nuccia De Filippo
650-02-533/2010-06 од 05.04.2011.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Nuovo progetto italiano 2, италијански језик за 2. разред T. Marin, S. Magnelli
средње школе
650-02-518/2010-06 од 05.04.2011.
„KLETT”
650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.
Version originale vert, француски језик за 2. разред гимназије и Monique Denyer, Christian Ollivier,
средњих стручних школа (шеста година учења)
Émilie Perrichon, Laetitia Pancrazi,
Stéphanie Templier
„KLETT”
Direkt 2, немачки језик за 2. разред гимназије и средњих струч­ Ђорђо Мото, Весна Николовска,
них школа (шеста година учења)
Леонора Ракићевић, Беата
Ћвиковска, Олга Вомачкова
650-02-456/2011-06 од 29.2.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B1+, енглески језик за 2. и 3. разред гимназије и David Spencer
средњих стручних школа – уџбеник
650-02-418/2011-06 од 27.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B1+, енглески језик за 2. и 3. разред гимназије и Annie Cornford
средњих стручних школа – радна свеска
650-02-418/1/2011-06 од 27.3.2012.
„KLETT”
Way up 2, енглески језик за 2. разред гимназије и средњих Joanna Collie, Злата Васић,
стручних школа
Марија Лазовић
650-02-528/2011-06 од 23.4.2012.
„DATA STATUS”
Привет 2, руски језик за 1. и 2. разред средње школе
650-02-233/2012-06 од 20.11.2012. го­
дине
„НОВИ ЛОГОС”
New Horizons 2, енглески језик за 2. разред средње стручне Paul Radley, Daniela Simons
школе
650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.
„DATA STATUS”
Club Prisma А2/B1, шпански језик за 2. разред средње школе
650-02-72/2012-06 од 4.2.2013.
„DATA STATUS“
Le Nouveau Taxi, француски језик за 1. и 2. разред средње Robert Menand, Laure Hutchings, 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
школе
Nathalie Hirschprung
„DATA STATUS“
Traveller Intermediate B1, енглески језик за 2. разред гимна­ H.Q. Mitchell
зије и средњих стручних школа
650-02-79/2012-06 од 25.2.2013.
„НОВИ ЛОГОС”
Solutions Intermediate (2nd edition), енглески језик за 2. и 3. Tim Falla, Paul A. Davies,
разред средње школе
Jane Hudson
650-02-242/2012-06 од 6.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Headway Intermediate 4th edition, енглески језик за 2. и Liz Soars, John Soars
3. разред гимназије и средњих стручних школа
650-02-49/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Matrix Pre-Intermediate, енглески језик за 1. и 2. разред Kathy Gude, Michael Duckworth,
гимназије и средњих стручних школа
Rosemary Nixon
650-02-141/2012-06 од 26.3.2013
„THE ENGLISH BOOK”
New Inside Out Intermediate, енглески језик за 2. и 3. разред Sue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr,
гимназије и средњих стручних школа
Ceri Jones, Helena Gomm, Peter
Maggs, Chris Dawson
650-02-190/2012-06 од 26.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Martix Intermediate, енглески језик за 2. и 3. разред гим­ Kathy Gude, Jayne Wildman
назије и средњих стручних школа
650-02-193/2012-06 од 26.3.2013.
Herbert Puchta, Jeff Stranks
650- 02-749/2010-06 од 03.02.2011.
650- 02-908/2010-06 од 04.02.2011.
Martin Muler, Theo Scherling, Paul 650-02-750/2010-06 од 04.02.2011.
Rusch, Lukas Wertenschlag
Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg
Kallerhoff, dr Tatjana Lischitzki,
Maria Manewitsch, Elena Nadchuk,
dr Cristina Schindler I Imgard
Wielandt
Paula Cerdeira, Anna Romero
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 121
„OXFORD CENTAR”
Upstream 2, енглески језик за 2. разред гимназије и средњих Virginia Evans, Jenny Dooly
стручних школа
650-02-435./2012-06 од 19.4.2013.
„KLETT”
Chill Out 2, енглески језик за 2. разред средњих стручних шко­ Карла Ткадлечкова, Марша
ла, десета година учења
Хендерсон, Радмила Вискочилова,
Наталија Орлова, Љиљана Поша
650-02-147/2013-06 од 2.10.2013.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
До встречи в Росии 2 – Руски језик, уџбеник и радна свеска Биљана Марић, Мирјана Папрић,
за 2. разред гимназије и средњих стручних школа (шеста го­ Вера Лазаревић Вуловић
дина учења)
650-02-332/2013-06 од 18.11.2013.
„EDUCATIONAL CENTRE”
CHIARO! Corso di italiano B1, италијански језик за 3. и 4. раз­ Giulia de Savorgnani,
ред средњих школа (трећа и четврта година учења) и 2. и 3. Cinzia Cordera Alberti
разред средњих школа (шеста и седма година учења)
650-02-290/2013-06 од 18.11.2013.
„EDUCATIONAL CENTRE”
CHIARO! Corso di italiano А2, италијански језик за 2. разред Giulia de Savorgnani,
средњих школа (друга година учења)
Cinzia Cordera Alberti
650-02-292/2013-06 од 18.11.2013.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Close-up B1+, енглески језик за 2. разред гимназије (десета го­ Angela Healan, Katrina Gormley,
дина учења)
Diana Shotton
650-02-419/2013-06 од 19.2.2014.
Назив издавача
ИСТОРИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за четворогодишње стручне и уметничке школе
Иван Бецић
650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера
Смиља Марјановић Душанић,
Марко Шуица
650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.
Сима Ћирковић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназију природно-математичког смера
„ФРЕСКА”
Историја за 2. разред гимназије природно-математичког смера Биљана Крстић, Александар
Крстић
650-02-65/2012-06 од 25.1.2013.
„KLETT”
Историја 2 – уџбеник за 2. разред гимназије друштвено-језич­ Срђан Пириватрић
ког смера и општег типа и средњих стручних школа за образов­
не профиле правни техничар и биротехничар
650-02-582/2013-06 од 18.2.2014.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Први светски рат 1914–1918, зидна историјска карта, Р Никола Самарџић
1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће раз­
реде гимназије и средњих стручних школа
650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Други светски рат 1939–1945, зидна историјска карта Р Никола Самарџић
1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће раз­
реде гимназије и средњих стручних школа
650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Србија 1804–1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за сед­ Даница Лепојевић
ми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и
средњих стручних школа
650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Србија 1876–1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за Даница Лепојевић
седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде
гимназије и средњих стручних школа
650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Велика географска открића, зидна историјска карта Р Даница Лепојевић
1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће
разреде гимназије и средњих стручних школа
650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Србија у Балканским ратовима 1912–1913, зидна историјска Даница Лепојевић
карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће
разреде гимназије и средњих стручних школа
650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Римско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Слободан Душанић,
Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће раз­ Жарко Петковић
реде гимназије и средњих стручних школа
650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.
Назив издавача
ГЕОГРАФИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
601-04-112/91 од 20.6.1991.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
„KLETT”
Географија за гимназије
Владимир Ђурић
601-01-194/91 од 20.6.1991.
Географија 2, уџбеник за 2. разред гимназије
Винко Ковачевић,
Босиљка Младеновић Кљајић
650-02-585/2013-06 од 3.2.2014.
„НОВИ ЛОГОС”
Географија 2, уџбеник за 2. разред гимназије
Снежана Вујадиновић,
Дејан Шабић
650-02-563/2013-06 од 22.1.2014.
Назив издавача
БИОЛОГИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију природно-математичког смера и за
пољопривредног техничара
Бригита Петров, Милош Калезић
650-02-36/2003-03 од 18.8.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију друштвено-језичког смера
Бригита Петров, Милош Калезић,
Радомир Коњевић, Дмитар
Лакушић, Слободан Јовановић
650-02-47/2003-03 од 28.8.2003
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за општу гимназију
Бригита Петров, Милош Калезић,
Радомир Коњевић
650-02-44/2003-03 од 28.8.2003.
Назив издавача
МАТЕМАТИКA
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за гимназију природно-математичког смера
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за општу гимназију и гимназију друштвеног сме­ Бранимир Шешеља и други
ра и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Владимир Мићић, Срђан
Огњановић, Живорад Ивановић
601-04-51/147-91 од 20.6.1991.
601-04-51/129 од 11.4.1991.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 122 – Број 3
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике за гимназије и Владимир Мићић, Срђан
четворогодишње стручне школе са четири и пет часова Огњановић, Живорад Ивановић
недељно
Збирка решених задатака из математике 2
Вене Богославов
24. април 2014.
601-04-124/91 од 20.6.1991.
650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за четворогодишње школе са три часа недељно
и трогодишње школе: прехрамбену, економску, саобраћајну,
геолошку, грађевинску, машинску, хемијску
и дрвопрерађивачку
Бранимир Шешеља и др.
601-04-51/128 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за трогодишње школе: пољопривредну,
шумарску, трговинску, угоститељску и текстилну
Јован Кечкић, Оливера Стојковић,
Слободанка Кечкић
601-04-174/91 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике за стручне школе са два и три Радивоје Деспотовић и др.
часа наставе недељно
601-04-121/91 од 20.6.1991
„КРУГ”
Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред Живорад Ивановић,
гимназија и техничких школа
Срђан Огњановић
650-02-293/2010-06 од 21.07.2010.
650-02-589/2010-06 од 26.10.2010.
„СРПСКА ШКОЛА”
Математика са збирком задатака за 2. разред гимназије
„КРУГ”
Анализа са алгебром 2 – уџбеник са збирком задатака за 2. Зоран Каделбург, Владимир Мићић, 650-02-80-2/2008-06 од 30.05.2008.
разред математичке гимназије
Срђан Огњановић
„КРУГ”
Тригонометрија – уџбеник са збирком задатака за 2. разред Ђорђе Дугошија,
математичке гимназије
Живорад Ивановић
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ФИЗИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Јован Кечкић
Име/имена аутора
Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера Милан Распоповић, Јован
Шетрајчић, Зоран Распоповић,
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама
Милан Распоповић, Јован
за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера
Шетрајчић, Бранислав Цветковић
650-02-80-6/2008-06 од 30.05.2008.
Број и датум решења министра
650-02-80/2005-06 од 2.8.2005.
650-02-81/2005-06 од 2.8.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназију природно-математичког смера
Милан Распоповић, Јован
Шетрајчић, Зоран Распоповић
650-02-78/2005-06 од 2.8.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама
за гимназију природно-математичког смера
Милан Распоповић, Јован
Шетрајчић, Бранислав Цветковић
650-02-83/2005-06 од 2.8.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика са збирком задатака и приручником за Драгиша Ивановић и др.
лабораторијске вежбе за четворогодишње школе осим меди­
цинске
и текстилне и ветеринарског техничара
Физика са збирком задатака и приручником
Бранко Радивојевић, Јеврем Јањић,
за лабораторијске вежбе за медицинску и текстилну школу
Мирослав Павлов
и ветеринарског техничара
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-483/88 од 30.6.1988
650-420/87 од 30.6.1987.
Физика за 2. разред четворогодишњих средњих стручних школа Татајана Бобић, Милан Распоповић 650-02-9/2009-06 од 24.07.2009.
Физика – збирка задатака са приручником за Татајана Бобић, Милан Распоповић 650-02-10/2009-06 од 24.07.2009.
лабораторијске вежбе – за 2. разред четворогодишњих
средњих стручних школа
„КРУГ”
Физика 2 – уџбеник за 2. разред математичке гимназије
Наташа Чалуковић
650-02-80-9/2008-06 од 30.05.2008.
„КРУГ”
Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије
Наташа Чалуковић
650-02-375/2010-06 од 21.09.2010.
Назив издавача
ХЕМИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Неорганска хемија за општу и гимназију природно- Розалија Хорват
математичког смера, пољопривредну и медицинску школу
650-02-48/93-01 од 18.4.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Органска хемија за гимназију друштвено-језичког смера
и четворогодишње школе: рударско-геолошку, шумарску,
графичку, трговинску и угоститељску
Владимир Павловић,
Раде Марковић
601-04-185/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемијски практикум за гимназије
Славко Нешић, Момчило Јоветић
650-177/88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Неорганска хемија за 2. разред гимназије природно-математич­ Снежана Рајић
ког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Рачунарство и информатика
Никола Клем
Назив издавача
ПСИХОЛОГИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Психологија за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја
рада економија, право и администрација
„НОВИ ЛОГОС”
Психологија 2 – за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред средње Биљана Милојевић Апостоловић
стручне школе, подручје рада Економија, право,
администрација
Жарко Требјешанин
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за Бранка Радовић
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА средње школе
СРБИЈЕ”
Водич кроз историју музике за средње школе
„ДОМИНАНТА”
Оливера Ђурић
650-02-113/2011-06 од 22.02.2011.
Број и датум решења министра
650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.
Број и датум решења министра
650-02-733/2010-06 од 4.08.2011.
650-02-521/2011-06 од 26.1.2012.
Број и датум решења министра
650-02-724/2010-06 од 07.03.2011.
6-00-744/2005-06 од 14.03.2006.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Ликовна култура за гимназије и стручне школе
Број 3 – Страна 123
Број и датум решења министра
Видосава Галовић, Бранка Гостовић 601-04-51/74 од 20.12.1990.
Ликовна култура 2 – уџбеник за 2. разред гимназије друштве­ Лидија Жупанић Шуица
но-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења
650-02-380/2013-06 од 13.1.2014.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
Љиљана Николић, Босиљка Милић
за гимназије и стручне школе
Број и датум решења министра
601-04-51/95 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја књижевности за гимназије и стручне школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Књижевност и српски језик за 3. разред гимназије и средњих Петар Пијановић
школа
Српски језик као нематерњи
Јосип Буљовчић, Радомир Бабин
Назив издавача
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Енглески језик за гимназије
Гордана Грба
650-214/45-88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за филолошке гимназије
Катарина Ковачевић,
Гордана Марковић
650-02-40/2001-03 од 24.9.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за стручне школе, осим економске
и угоститељско-туристичке
Љиљана Матић,
Катарина Ковачевић
650-576/90 од 28.2.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – други страни језик (трећа година учења)
за гимназије и угоститељско-туристичку школу
Јелена Ковачевић
650-02-52/2005-06 од 23.5.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик за гимназије
Александар Терзић, Марија
Межински, Ивана Секицки
610-3/51 од 17.3.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик за стручне школе, осим економске
и угоститељско-туристичке
Богољуб Станковић,
Стојадин Костић
601-4-13/91 од 28.2.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик – други страни језик (трећа година учења)
за гимназије и угоститељско-туристичке школе
Немачки језик за гимназије
Предраг Пипер, Андреј Тарасјев,
Вучина Раичевић
650-204/89 од 15.3.1989.
Персида Ћуић, Александра
Беговић, Сузана Попов
650-02-50/2005-06 од 31.5.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Јован Деретић,
Марија Митровић
650-428/88 од 30.6.1988.
650-02-113/2009-06 од 11.09.2009.
650-42/90 од 12.04.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик за средње школе, осим eкoномске
и угоститељско-туристичке
Соња Узелац
632-02-17/92-03 од 24.3.1992
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик други страни језик (трећа година учења)
за гимназије и угоститељско-туристичку школу
Живота Филиповић
650-179/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик – лектира за III и IV разред гимназије
Марија Бачвански
650-215/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик – пословно дописивање за III и IV разред
Нада Поткоњак
650-214/62-88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик за гимназије
Нада Петровић
650-02-23/94-03 од 8.7.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик за стручне школе, осим економске
и угоститељско-туристичке
Биљана Аксентијевић,
Даница Павловић
650-483/90 од 11.10.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик – други страни језик (трећа година учења)
за гимназије и угоститељско-туристичку школу
Миланка Пере, Вера Костић
650-73/2000-03 од 20.5.2001.
Граматика енглеског језика са вежбањима
Љубица Поповић, Вера Мирић
650-02-31/2009-06 од 29.12.2009.
Граматика енглеског језика кроз текстове
Љубица Поповић, Марина Поповић
Предраг Пипер
„ЗАВЕТ”
„ЗАВЕТ”
Граматика руског језика
„АКРОНОЛО”
Success Uper Intermediate, енглески језик за 3. разред гимна­ Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, 650-02-700/2010-06 од 29.12.2010.
зије и средњих стручних школа
Rod Fricker
„АКРОНОЛО”
Real Life –Intermediate, енглески језик за 3. разред средњих Sarah Cunnigham, Peter Moor,
школа
Patricia Reilly, Marta Uminska,
Dominika Chandler
650-02-693/2010-06 од 29.12.2010.
„АКРОНОЛО”
New Opportunities Upper – Intermediate, енглески језик за 3. Michael Harris, David Mower,Anna
разред гимназије и средњих школа
Sikorzynska, Patricia Reilly, Michael
Dean, Hanna Mrozovska
650-02-667/2010-06 од 29.12.2010.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Just Right Upper Intermediate, енглески језик за 3. разред Jeremy Harmer, Ana Acevedo, Carol 650-02-515/2010-06 од 21.12.2010.
средње школе
Lethaby, Ken Wilson
„DATA STATUS”
Objective First Certificate, енглески језик за 3. и 4. разред Annette Capel, Wendy Sharp
средње школе
650-02-753/2010-06 од 29.12.2010.
„THE ENGLISH BOOK”
Solutions Intermediate, енглески језик за 2. и 3. разред средње Tim Falla, Paul A Davies, Jane
школе
Hudson
650- 02-908/2010-06 од 04.02.2011.
„THE ENGLISH BOOK”
Solutions Upper – Intermediate, енглески језик за 3. и 4. разред Tim Falla, Paul A Davies
средње школе
650- 02-914/2010-06 од 03.02.2011.
650-02-311/2009-06 од 13.05.2010.
„DATA STATUS”
English in Mind, енглески језик за 3. разред средње школе
Herbert Puchta, Jeff Stranks
650-02-755/2010-06 од 03.02.2011.
„DATA STATUS”
Optimal B1, немачки језик за 3. и 4. разред средње школе
Martin Muler, Theo Scherling, Helen
Schmitz, Lukas Wertenschlag, Paul
Rusch
650-02-751/2010-06 од 03.02.2011.
„ DATA STATUS”
Belleville 3, француски језик за за 3. и 4. разред средње школе
Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,
Aline Volte, Vicki Moore
650-02-837/2010-06 од 07.02.2011.
Страна 124 – Број 3
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за 3. и 4. разред T. Marin, A. Bidetti, M. Dominici,
средње школе
L.Piccolo
650-02-535/2010-К06 од 04.04.2011.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Ungiorno in Italia, италијански језик за 3. и 4. разред средње Loredana Chiappini,
школе, (трећа и четврта година учења)
Nuccia De Filippo
650-02-534/2010-06 од 05.04.2011.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Quoi de neuf? – француски језик за 3. разред гимназије, са рад­ Сунчица Бошковић Клос,
ном свеском (први страни језик)
Тамара Деспотовић Ћурчић,
Вера Јовановић
650-02-417/2011-06 oд 9.2.2012.
„KLETT”
Version originale vert, француски језик за 3. и 4. разред гимна­ Monique Denyer, Christian Ollivier,
зије и средњих стручних школа (трећа и четврта година учења) Émilie Perrichon, Laetitia Pancrazi,
Stéphanie Templier
650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.
„KLETT”
Direkt 3, немачки језик за 3. разред гимназије и средњих струч­ Ђорђо Мото, Весна Николовска,
них школа (седма година учења)
Леонора Ракићевић, Беата
Ћвиковска, Олга Вомачкова
650-02-468/2011-06 од 1.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B1+, енглески језик за 2. и 3. разред гимназије и David Spencer
средњих стручних школа – уџбеник
650-02-418/2011-06 од 27.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B1+, енглески језик за 2. и 3. разред гимназије и Annie Cornford
средњих стручних школа – радна свеска
650-02-418/1/2011-06 од 27.3.2012.
„KLETT”
Version Originale violet, француски језик за 3. и 4. разред гим­ Fabrice Barthélémy, Christine
назије (први страни језик)
Kleszewski, Émilie Perrichon, Sylvie
Wuattier
650-02-132/2012-06 од 13.8.2012.
„НОВИ ЛОГОС”
New Horizons 3, енглески језик за 3. разред средње стручне Paul Radley, Daniela Simons, Rónán
школе
McGuinness
650-02-237/2012-06 од 20.11.2012.
„DATA STATUS”
Le Nouveau Taxi, француски језик за 3. и 4. разред средње Robert Menand, Anne-Marie
школе
Johnson, Martine Linkoln
650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
„DATA STATUS”
Club Prisma B1, шпански језик за 3. и 4. разред средње школе
Paula Cerdeira, Anna Romero
650-02-71/2012-06 од 4.2.2013.
„DATA STATUS”
Привет 3, руски језик за 3. и 4. разред средње школе
Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria
Manewitsch, Irmgard Wielandt
650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
„DATA STATUS”
Traveller B1+, енглески језик за 3. и 4.разред гимназије и H.Q. Mitchell
средње стручне школе
650-02-82/2012-06 од 21.2.2013.
„KLETT”
Way up 3, енглески језик за 3. разред гимназије и средњих Joanne Collie, Злата Васић,
стручних школа
Марија Лазовић
650-02-181/2012-06 од 25.2.2013.
„НОВИ ЛОГОС”
Solutions Intermediate (2nd edition), енглески језик за 2. и 3. Tim Falla, Paul A. Davies,
разред средње школе
Jane Hudson
650-02-242/2012-06 од 6.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Headway Intermediate 4th edition, енглески језик за 2. и Liz Soars, John Soars
3. разред гимназије и средњих стручних школа
650-02-49/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Inside Out Upper Intermediate, енглески језик за 3. и 4. Sue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr,
разред средњих школа
Helena Gomm, Peter Maggs, Chris
Dawson
650-02-192/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Headway Upper Intermediate, енглески језик за 3. и 4. Liz Soars, John Soars,
разред средњих школа
Sylvia Wheeldon
650-02-194/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
Tourism 1, енглески језик за 3. разред средњих стручних школа Robin Walker, Keith Harding
(подручје рада трговина, угоститељство, туризам)
650-02-235/2012-06 oд 26.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Martix Upper Intermediate, енглески језик за 3. и 4. раз­ Kathy Gude, Jayne Wildman
ред гимназије и средњих стручних школа
650-02-157/2012-06 од 26.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Inside Out Intermediate, енглески језик за 2. и 3. разред Sue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr,
гимназије и средњих стручних школа
Ceri Jones, Helena Gomm, Peter
Maggs, Chris Dawson
650-02-190/2012-06 од 26.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Martix Intermediate, енглески језик за 2. и 3. разред гим­ Kathy Gude, Jayne Wildman
назије и средњих стручних школа
650-02-193/2012-06 од 26.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B2, енглески језик за 3. и 4. разред гимназије и David Spencer, Frances Treloar,
средњих стручних школа
Anna Cole
650-02-195/2012-06 од 26.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
Pro File 1, енглески језик за 3. разред средњих стручних школа Jon Naunton, Mark Tulip
(подручје рада економија, право, администрација, образовни
профил: економски техничар)
650-02-236/2012-06 од 10.4.2013.
„OXFORD CENTAR”
Upstream 3, енглески језик за 3. разред гимназије и средњих Virginia Evans, Jenny Dooly
стручних школа
650-02-436/2012-06 од 19.4.2013.
„НОВИ ЛОГОС”
Solutions 2nd edition Upper-Intermediate, енглески језик за 3. и Tim Falla, Paul A.Davies
4. разред средње школе
650-02-357/2013-06 od 18.11.2013.
„EDUCATIONAL CENTRE”
CHIARO! Corso di italiano B1, италијански језик за 3. и 4. раз­ Giulia de Savorgnani,
ред средњих школа (трећа и четврта година учења) и 2. и 3. Cinzia Cordera Alberti
разред средњих школа (шеста и седма година учења)
650-02-290/2013-06 од 18.11.2013.
„DATA STATUS”
English in Mind 4, 2nd edition, енглески језик за 3. и 4. разред Herbert Puchta, Jeff Stranks,
средње школе
Peter Lewis-Jones
650-02-442/2013-06 од 29.1.2014.
„EDUCATIONL CENTRE”
Close-up B2, енглески језик за 3. разред гимназије (дванаеста Angela Healan, Katrina Gormley,
година учења)
Diana Shotton
650-02-421/2013-06 од 13.2.2014.
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ИСТОРИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера
Читанка са радном свеском из историје
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Радош Љушић
650-02-255/2007-06 од 7.9.2007.
Радош Љушић
650-02-39/2006-06 од 15.8.2006.
Историја за III разред гимназије природно-математичког
Коста Николић, Никола Жутић,
смера и за IV разред гимназије општег и друштвено-језичког Момчило Павловић,
смера
Зорица Шпадијер
650-02-16/2002-03 од 23.5.2002.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 125
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за трећи разред гимназије природно-математичког Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић
смера и четврти разред гимназије општег и друштвенојезичког смера
650-02-547/2010-06 од 21.09.2010.
„ФРЕСКА”
Историја за 3. разред опште гимназије и 3. разред друштвено- Радош Љушић
језичког смера
650-02-405/2011-06 од 7.2.2012.
„ФРЕСКА”
Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера Радош Љушић, Љубодраг Димић
и 4. разред друштвено-језичког смера
650-02-116/2012-06 од 29.1.2013.
„KLETT”
Историја IV – уџбеник за трећи разред гимназије природно- Мира Радојевић
математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-је­
зичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне
школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар
650-02-577/2013-06 од 12.2.2014.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Историја за 3. разред гимназије општег и друштвено-језичког
смера
РЕПУБЛИЧКИ
Први светски рат 1914–1918, зидна историјска карта, Р
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће раз­
реде гимназије и средњих стручних школа
РЕПУБЛИЧКИ
Други светски рат 1939–1945, зидна историјска карта Р
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће раз­
реде гимназије и средњих стручних школа
РЕПУБЛИЧКИ
Србија 1804–1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за сед­
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
ми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и
средњих стручних школа
РЕПУБЛИЧКИ
Србија 1876–1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде
гимназије и средњих стручних школа
РЕПУБЛИЧКИ
Велика географска открића, зидна историјска карта Р
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће
разреде гимназије и средњих стручних школа
РЕПУБЛИЧКИ
Србија у Балканским ратовима 1912–1913, зидна историјска
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће
разреде гимназије и средњих стручних школа
РЕПУБЛИЧКИ
Римско царство у доба Трајана, зидна историјска карта
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће раз­
реде гимназије и средњих стручних школа
Назив издавача
ГЕОГРАФИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за III разред гимназије
Назив издавача
БИОЛОГИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Драгомир Бонџић, Коста Николић
650-02-379/2013-06 од 28.2.2014.
Никола Самарџић
650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.
Никола Самарџић
650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.
Даница Лепојевић
650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.
Даница Лепојевић
650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.
Даница Лепојевић
650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.
Даница Лепојевић
650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.
Слободан Душанић,
Жарко Петковић
650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Мирко Грчић, Стеван Станковић,
Љиљана Гавриловић, Миломир
Степић, Светлана Радовановић,
Снежана Ђурђић
650-02-286/2008-06 од 21.7.2008.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију природно-математичког смера и III
разред пољопривредне школе: пољопривредни техничар
Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић,
Надежда Недељковић,
Радомир Коњевић
650-02-30/2004-03 од 27.4.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију друштвено-језичког смера
Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић,
Надежда Недељковић, Гордана
Матић, Александра Кораћ,
Драгана Цветковић
650-02-36/2004-03 од 1.9.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију општег смера
Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић,
Надежда Недељковић
650-02-27/2004-03 од 27.7.2004.
Назив издавача
МАТЕМАТИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за општу гимназију и гимназију
природно-математичког смера
Јован Кечкић
650-210/88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за гимназију друштвено-језичког смера
и стручне школе: медицинску, шумарску, дизајнерску,
трговинску, угоститељску и правну
Збирка решених задатака из математике 3
Градимир Војводић, Ђура Паунић,
Ратко Тошић
650-166/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Вене Богославов
650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за четворогодишње стручне школе: машинску,
електротехничку, саобраћајну, грађевинску, рударску,
дрвопрерађивачку и хемијску
Душан Георгијевић,
Милутин Обрадовић
650-415/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за четворогодишње школе: геолошку,
текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и економску
и за техничара за пејзажну архитектуру
Владислав Милошевић и др.
650-42/89 од 15.3.1989.
Градимир Војводић и др.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за трогодишње стручне школе
„КРУГ”
Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред Живорад Ивановић и Срђан
гимназија и техничких школа
Огњановић
„КРУГ”
Анализа са алгебром 3 – уџбеник са збирком задатака за 3. Зоран Каделбург, Владимир Мићић, 650-02-80-3/2008-06 од 30.05.2008.
разред математичке гимназије
Срђан Огњановић
650-43/89 од 26.6.1989.
650-02-332/2010-06 од 21.07.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 126 – Број 3
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ФИЗИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
24. април 2014.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Милан Распоповић
650-02-145/2007-06 од 17.7.2007.
Милан Распоповић,
Бранислав Цветковић
650-02-145/2007-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназију природно-математичког смера
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама
за гимназију природно-математичког смера
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназију општег и друштвено-језичког смера
Милан Распоповић,
Зоран Распоповић
650-02-149/2007-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика – збирка задатака за гимназију општег
и друштвено-језичког смера
Физика са збирком задатака и приручником за
лабораторијске вежбе за четворогодишње школе: медицинску,
текстилну и кожарску и за ветеринарског техничара
Бранислав Цветковић,
Милан Распоповић
650-02-149/2007-06 од 17.7.2007
Јеврем Јањић, Мирослав Павлов,
Бранко Радивојевић
650-423/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„КРУГ”
Физика 3 – за 3. разред гимназије
Наташа Каделбург, Коста Панић
650-02-379/2010-06 од 21.09.2010.
„КРУГ”
Физика 3 – уџбеник за 3. разред математичке гимназије
Наташа Каделбург, Весна Рапаић
650-02-80-10/2008-06 0д 27.05.2008.
Назив издавача
ХЕМИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Број и датум решења министра
Хемија за општу гимназију и гимназију природно- Александра Стојиљковић
математичког смера, медицинску, пољопривредну и фризерску
школу
650-168/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемијски практикум за гимназије
650-574/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из хемије за III и IV разред општe гимназијe Јанош Чанади, Велимир Попсавин
и гимназијe природно-математичког смера, медицинску школу
и за ветеринарског техничара
Славко Нешић, Момчило Јоветић
650-02-36/93-02 од 16.7.1993.
Назив издавача
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за све гимназије
650-02-53/2004-03 од 7.9.2004.
„КРУГ”
Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака Милан Чабаркапа
за 3. разред гимназије
650-02-377/2010-06 од 21.09.2010.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије
650-02-324/2013-06 од 15.11.2013.
Назив издавача
ФИЛОЗОФИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Логика за гимназије и правно-биротехничку школу
Михаило Марковић
632-02-71/92-03 од 13.7.1992.
Назив издавача
СОЦИОЛОГИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Душан Тошић
Станка Матковић, Душа Вуковић,
Мијодраг Ђуришић
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Социологија за III разред стручних школа и IV разред
гимназије
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Социологија за 3. разред средње стручне школе и 4. разред Група аутора: Владимир Вулетић, 650-02-546/2010-06 од 26.10.2010.
гимназије
Младен Лазић, Вера Вратуша и др.
„KLETT”
Социологија, уџбеник за 4. разред гимназије и 3. разред Владимир Вулетић
средњих стручних школа
Назив издавача
Милован Митровић,
Сретен Петровић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
632-02-85/92-03 од 6.8.1992.
650-02-135/2012-06 од 14.9.2012.
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Устав и права грађана за III разред стручних школа
и IV разред гимназије
Светислава Булајић, Стеван Лилић
650-02-1052/2006-06 од 10.9.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Устав и права грађана за 3. и 4. разред стручних школа
и 4. разред гимназије
Славко Тадић
650-02-290/2008-06 од 02.09.2008.
„НОВИ ЛОГОС”
Устав и права грађана за 4. разред гимназије и 3. и 4. разред Владимир Ђурић
средњих стручних школа
650-02-279/2012-06 од 28.1.2013.
„KLETT”
Устав и права грађана, уџбеник за 4. разред гимназије и че­ Милан Гачановић
ворогодишње стручне школе и 3. разред трогодишње стручне
школе
650-02-304/2013-06 од 28.10.2013.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за Бранка Радовић
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА средње школе
СРБИЈЕ”
Водич кроз историју музике за средње школе
„ДОМИНАНТА”
Оливера Ђурић
Назив издавача
„KLETT”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Ликовна култура, уџбеник за 3. разред гимназије друштвено- Лидија Жупанић Шуица
језичког смера и специјализовано-филолошка одељења
Број и датум решења министра
650-02-724/2010-06 од 07.03.2011.
6-00-744/2005-06 од 14.03.2006.
Број и датум решења министра
650-02-127/2012-06 од 5.9.2012.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 127
Назив издавача
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Православни катихизис за III и IV разред средњих школа
650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.
Игњатије Мидић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
Љиљана Николић, Босиљка Милић
за гимназије и стручне школе
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и Петар Пијановић
средњих школа
Српски као нематерњи језик
Радомир Бабин, Злата Јукић,
Јосип Буљовчић
Број и датум решења министра
650-648/89 од 26.6.1989.
650-02-152/2010-06 од 21.07.2010.
650-380/90 од 28.6.1990.
Назив издавача
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за гимназије
Гордана Грба, Карин Радовановић
650-214/49-88 од 14.4.1988
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за стручне школе осим економске
и угоститељско-туристичке
Катарина Ковачевић,
Љиљана Матић
601-04-196/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за филолошке гимназије
Гордана Марковић,
Катарина Ковачевић
650-02-22/2002-03 од 5.6.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – други страни језик (четврта година учења) за Јелена Ковачевић
гимназије и угоститељско-туристичку школу
650-02-27/2006-06 од 15.8.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик за гимназије
Александар Терзић,
Марија Межински
610-3/51 од 17.3.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик за стручне школе осим економске
и угоститељско-туристичке
Богољуб Станковић, Стојадин
Костић, Бранка Станковић
632-03-26/92-03 од 4.4.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик други страни језик (четврта година учења)
за гимназије и угоститељско-туристичку школу
Предраг Пипер, Андреј Тарасјев,
Вучина Раичевић
650-422/90 од 11.10.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик за гимназије
Александра Беговић, Персида
Ћујић, Зузана Попов
650-02-33/2000-03 од 23.6.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик за стручне школе осим екoномске
и угоститељско-туристичке
Бранислава Поповић
632-01-79/92-03 од 15.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик други страни језик (четврта година учења)
за гимназијe и угоститељско-туристичку школу
Живота Филиповић, Зоран Кукић
650-209/90 од 12.4.1990
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик за гимназије
Нада Петровић, Веран Станојевић
650-02-12/97-03 од 2.4.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик за стручне школе, осим економскe
и угоститељско-туристичке
Биљана Аксентијевић
601-04-198/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик – други страни језик (четврта година учења) Вера Кости Миланка Пере
за гимназије и угоститељско-туристичку школу
650-589/89 од 26.6.1989
Граматика енглеског језика са вежбањима
Љубица Поповић, Вера Мирић
650-02-31/2009-06 од 29.12.2009.
Граматика енглеског језика кроз текстове
Љубица Поповић, Марина Поповић
Граматика руског језика
Предраг Пипер
„ЗАВЕТ”
„ЗАВЕТ”
„DATA STATUS”
650-02-311/2009-06 од 13.05.2010.
Objective First Certificate, енглески језик за 3. и 4. разред Annette Capel, Wendy Sharp
средње школе
650-02-753/2010-06 од 29.12.2010.
„DATA STATUS”
English in Mind 4, енглески језик за 4. разред гимназије
650-02-752/2010-06 од 29.12.2010.
„THE ENGLISH BOOK”
Solutions Upper-Intermediate, енглески језик за 3. и 4. разред Tim Falla, Paul A Davies
средње школе
650-02-914/2010-06 од 03.02.2011.
„THE ENGLISH BOOK”
Solutions Advanced, енглески језик за 4. разред гимназија Tim Falla, Paul A Davies,
друштвено-језичког смера и филолошке гимназије
Caroline Krantz, Paul Kelly
650-02-911/2010-06 од 10.2.2011.
„DATA STATUS”
Optimal B1, немачки језик за 3. и 4. разред средње школе
Martin Muler, Theo Scherling,
Helen Schmitz, Lukas Wertenschlag,
Paul Rusch
650-02-751/2010-06 од 03.02.2011.
„DATA STATUS”
English in Mind, енглески језик за 4. разред средње школе
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter
Lewis-Jones
650-02-757/2010-06 од 03.02.2011.
„ DATA STATUS”
Belleville 3, француски језик за за 3. и 4. разред средње школе
Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,
Aline Volte, Vicki Moore
650-02-837/2010-06 од 07.02.2011.
„АКРОНОЛО”
Success Advanced, енглески језик за 4. разред гимназија и Stuart McKinlay, Bob Hastings,
средњих стручних школа
Lindsay White, Rod Fricker
„EDUCATIONAL CENTRE”
Just Right Advanced, енглески језик за 4. разред средње школе, Jeremy Harmer, Anan Acavedo, Cerol 650-02-516/2010-06 од 04.04.2011.
дванаеста година учења
Lethaby, Ken Wilson, Cheryl Pelteret
„EDUCATIONAL CENTRE”
Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за 3. и 4. разред T. Marin, A. Bidetti, M. Dominici,
средње школе
L.Piccolo
650-02-535/2010-06 од 04.04.2011.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Ungiorno in Italia, италијански језик за 3. и 4. разред средње Loredana Chiappini,
школе, трећа и четврта година учења
Nuccia De Filippo
650-02-534/2010-06 од 05.04.2011.
„KLETT”
Version originale vert, француски језик за 3. и 4. разред гимна­ Monique Denyer, Christian Ollivier,
зије и средњих стручних школа (трећа и четврта година учења) Émilie Perrichon, Laetitia Pancrazi,
Stéphanie Templier
650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.
„АКРОНОЛО”
Real Life – Upper Intermediate, енглески језик за 4. разред Sarah Cunningham,
средње школе – уџбеник
Jonathan Bygrave
650-02-390/2011-06 од 19.3.2012.
Herbert Puchta, Jeff Stranks,
Peter Lewis-Jones
650-02-692/2010-06 од 03.02.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 128 – Број 3
24. април 2014.
„АКРОНОЛО”
Real Life – Upper Intermediate, енглески језик за 4. разред Patricia Reilly, Marta Uminska,
средње школе – радна свеска
Dominika Chandler
650-02-390/1/2011-06 од 19.3.2012.
„KLETT”
Version Originale violet, француски језик за 3. и 4. разред гим­ Fabrice Barthélémy, Christine
назије (први страни језик)
Kleszewski, Émilie Perrichon,
Sylvie Wuattier
650-02-132/2012-06 од 13.8.2012.
„KLETT”
DIREKT 4, немачки језик за 4. разред гимназије и средњих Ђорђо Мота, Весна Николовски,
стручних школа (осма година учења)
Габријела Монтали, Данијела
Мандели, Нађа Чернохаус Линзи
650-02-128/2012-06 од 13.8.2012.
„НОВИ ЛОГОС”
New Horizons 4, енглески језик за 4. разред средње стручне Paul Radley, Daniela Simons, Rónán
школе
McGuinness
650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.
„DATA STATUS”
Club Prisma B1, шпански језик за 3. и 4. разред средње школе
Paula Cerdeira, Anna Romero
650-02-71/2012-06 од 4.2.2013.
„DATA STATUS”
Привет 3, руски језик за 3. и 4. разред средње школе
Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria
Manewitsch, Irmgard Wielandt
650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
„DATA STATUS”
Traveller B1+, енглески језик за 3. и 4. разред гимназије и H.Q. Mitchell
средње стручне школе
650-02-82/2012-06 од 21.2.2013.
„DATA STATUS”
Traveller B2, енглески језик за 4. разред гимназије
„THE ENGLISH BOOK”
New Headway Advanced, енглески језик за 4. разред гимназије Liz Soars, John Soars, Tim Falla
друштвено-језичког смера
650-02-151/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Headway Upper Intermediate, енглески језик за 3. и 4. Liz Soars, John Soars,
разред средњих школа
Sylvia Wheeldon
650-02-194/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Inside Out Upper Intermediate, енглески језик за 3. и 4. Sue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr,
разред средњих школа
Helena Gomm, Peter Maggs,
Chris Dawson
650-02-192/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B2+, енглески језик за 4. разред гимназије друштве­ David Spencer, Lynda Edwards
но-језичког смера
650-02-145/2012-06 од 7.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B2, енглески језик за 3. и 4. разред гимназије и David Spencer, Frances Treloar,
средњих стручних школа
Anna Cole
650-02-195/2012-06 од 26.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
Tourism 2, енглески језик за 4. разред средњих стручних школа Robin Walker, Keith Harding
(подручје рада трговина, угоститељство, туризам, образовни
профи: туристички техничар)
650-02-238/2012-06 од 26.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Martix Upper Intermediate, енглески језик за 3. и 4. раз­ Kathy Gude, Jayne Wildman
ред гимназије и средњих стручних школа
650-02-157/2012-06 од 26.3.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
New Inside Out Advanced, енглески језик за 4. разред средњих Ceri Jones, Tania Bastow, Amanda
650-02-140/2012-06 од 26.3.2013.
школа
Jeffries, Jon Hird, Russell Stannard,
Sue Kay, Vaughan Jones, Peter
Maggs, Helena Gomm, Chris Dawson
„THE ENGLISH BOOK”
Pro File 2, енглески језик за 4. разред средњих стручних школа Jon Naunton, John Hughes
(подручје рада економија, право, администрација – образовни
профил: економски техничар)
650-02-234/2012-06 од 26.3.2013.
„OXFORD CENTAR”
Upstream 4, енглески језик за 4. разред гимназије и средњих Virginia Evans, Jenny Dooly
стручних школа
650-02-437/2012-06 од 19.4.2013.
„OXFORD CENTAR”
Upstream Advanced, енглески језик за 4. разред филолошке Virginia Evans, Jenny Dooly
гимназије, гимназије и средњих стручних школа
650-02-440/2012-06 од 19.4.2013.
„KLETT”
Way up 4, енглески језик за 4. разред гимназије и средњих Џоан Коли, Злата Васић,
стручних школа
Марија Лазовић
650-02-146/2013-06 од 5.9.2013.
„НОВИ ЛОГОС”
Solutions 2nd edition Upper-Intermediate, енглески језик за 3. и Tim Falla, Paul A.Davies
4. разред средње школе
650-02-357/2013-06 od 18.11.2013.
„НОВИ ЛОГОС”
Solutions 2nd edition Advanced, енглески језик за 4. разред гим­ Tim Falla, Paul A.Davies, Caroline
назије друштвено-језичког смера и филолошке гимназије
Krantz, Paul Kelly, Jill Florent
650-02-356/2013-06 od 18.11.2013.
„EDUCATIONAL CENTRE”
CHIARO! Corso di italiano B1, италијански језик за 3. и 4. раз­ Giulia de Savorgnani,
ред средњих школа (трећа и четврта година учења) и 2. и 3. Cinzia Cordera Alberti
разред средњих школа (шеста и седма година учења)
650-02-290/2013-06 од 18.11.2013.
„DATA STATUS”
English in Mind 4, 2nd edition, енглески језик за 3. и 4. разред Herbert Puchta, Jeff Stranks,
средње школе
Peter Lewis-Jones
650-02-442/2013-06 од 29.1.2014.
„DATA STATUS”
English in Mind 5, 2nd edition, енглески језик за 4. разред гим­ Herbert Puchta, Jeff Stranks,
назије
Peter Lewis-Jones
650-02-444/2013-06 од 18.2.2014.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Close-up C1, енглески језик за 4. разред гимназије (дванаеста Angela Healan, Katrina Gormley
година учења)
650-02-420/2013-06 од 19.2.2014.
Назив издавача
ИСТОРИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
H.Q. Mitchell
Име/имена аутора
650-02-81/2012-06 од 8.3.2013.
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за трећи разред гимназије природно-математичког Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић 650-02-547/2010-06 од 21.09.2010.
смера и четврти разред гимназије општег и друштвенојезичког смера
„ФРЕСКА”
Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера Радош Љушић, Љубодраг Димић
и 4. разред друштвено-језичког смера
650-02-116/2012-06 од 29.1.2013.
„KLETT”
Историја IV – уџбеник за трећи разред гимназије природно- Мира Радојевић
математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-је­
зичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне
школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар
650-02-577/2013-06 од 12.2.2014.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Први светски рат 1914–1918, зидна историјска карта, Р Никола Самарџић
1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће раз­
реде гимназије и средњих стручних школа
650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 129
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Други светски рат 1939–1945, зидна историјска карта Р Никола Самарџић
1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће раз­
реде гимназије и средњих стручних школа
650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Србија 1804–1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за сед­ Даница Лепојевић
ми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и
средњих стручних школа
650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Србија 1876–1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за Даница Лепојевић
седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде
гимназије и средњих стручних школа
650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Велика географска открића, зидна историјска карта Р Даница Лепојевић
1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће
разреде гимназије и средњих стручних школа
650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Србија у Балканским ратовима 1912–1913, зидна историјска Даница Лепојевић
карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће
разреде гимназије и средњих стручних школа
650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Римско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Слободан Душанић,
Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће раз­ Жарко Петковић
реде гимназије и средњих стручних школа
650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.
Назив издавача
БИОЛОГИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију природно-математичког смера
и пољопривредну школу: пољопривредни техничар
Драгана Цветковић,
Дмитар Лакушић, Гордана Матић,
Александра Кораћ,
Слободан Јовановић
650-02-76/2005-06 од 28.7.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију општег смера
Драгана Цветковић,
Дмитар Лакушић, Гордана Матић,
Александра Кораћ,
Слободан Јовановић
650-02-54/2005-06 од 30.5.2005.
Назив издавача
МАТЕМАТИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика са збирком задатака за гимназију
друштвено-језичког смера и стручне школе са 2 часа недељно
Ендре Пап,
Загорка Лозанов Црвенковић
650-707/89 од 5.4.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика са збирком задатака за стручне школе са 3 часа Ендре Пап, Ратко Тошић,
недељно (осим економске школе)
Загорка Лозанов Црвенковић
650-711/89 од 5.4.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика са збирком задатака за гимназије и стручне Милутин Обрадовић,
школе са 4 часа наставе недељно
Душан Георгијевић
Збирка решених задатака из математике 4
Вене Богославов
650-45/90 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„КРУГ”
Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред Живорад Ивановић и
гимназија и техничких школа
Срђан Огњановић
650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
650-02-334/2010-06 од 21.07.2010.
„СРПСКА ШКОЛА”
Математика са збирком задатака за 4. разред гимназије
Јован Кечкић
650-02-587/2010-06, од 26.10.2010.
„КРУГ”
Анализа са алгебром 4 – уџбеник са збирком задатака
за 4. разред математичке гимназије
Зоран Каделбург, Владимир Мићић
650-02-80-4/2008-06 од 30.05.2008.
„КРУГ”
Вероватноћа и математичка статистика – уџбеник
за 4. разред математичке гимназије
Јован Малишић
650-02-80-7/2008-06 од 30.05.2008.
„КРУГ”
Нумеричка математика – уџбеник са збирком задатака
за 4. разред математичке гимназије
Десанка Радуновић
650-02-143/2011-06 од 10.3.2011.
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ФИЗИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Физика за гимназију природно-математичког смера
Приручник из физике са збирком задатака
и лабораторијским вежбама
за гимназију природно-математичког смера
Физика за општу гимназију и гимназију
друштвено-језичког смера
Приручник из физике са збирком задатака
и лабораторијским вежбама за општу гимназију и гимназију
друштвено-језичког смера
Физика 4 – збирка задатака са приручником за
лабораторијске вежбе – за 4. разред гимназије природноматематичког смера
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Милан Распоповић
650-02-86/2008-06 од 21.7.2008.
Нада Станчић
601-04-91/91 од 20.6.1991
Милан Распоповић и др.
650-02-88/2008-06 од 21.7.2008.
Наташа Чалуковић и др.
650-02-24/93-03 од 16.7.1993.
Бранислав Цветковић,
Милан Распоповић,
Јовица Милисављевић
650-02-45/2009-06 од 12.08.2009.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика 4 – збирка задатака са приручником за Татјана Бобић, Милан Распоповић
лабораторијске вежбе – за 4. разред гимназије општег и
друштвено-језичког смера
650-02-00043/2009-06 0д 12.08.2009.
„КРУГ”
Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије Наташа Чалуковић
650-02-376/2010-06 од 21.09.2010.
Назив издавача
АСТРОНОМИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Астрономија за гимназију природно-математичког смера
650-02-37/94-03 од 21.07.1994.
Милан Димитријевић,
Александар Томић
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 130 – Број 3
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
24. април 2014.
ХЕМИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Хемија за општу гимназију и гимназију
природно-математичког смера
Јулијана Петровић,
Смиљана Велимировић
650-02-34/93-03 од 16.7.1993.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Рачунарство и информатика
Миодраг Стојановић
Број и датум решења министра
6-00-478/2005-06 од 25.8.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика
Приручник
Миодраг Стојановић
650-02-8/97-03 од 24.4.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за IV разред гимназије
друштвено-језичког смера
Зорица Лекић
650-02-151/2007-06 од 16.7.2007.
„КРУГ”
Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака Милан Чабаркапа
за 4. разред гимназије природно-математичког и општег смера.
650-02-536/2010-06 од 26.10.2010.
Електротехнички факултет
Релационе базе података 1 – додатна литература за пред­ Владимир Благојевић
мет Рачунарство и информатика у 4. разреду математичке
гимназије
612-00-1512/2007-06 од 04.06.2007.
Назив издавача
ФИЛОЗОФИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја филозофије за средње школе
Вељко Кораћ, Бранко Павловић
05-1-610-9/71 од 21.6.1983.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Филозофија за гимназије и стручне школе
Миле Савић, Владимир Н.
Цветковић, Ненад Цекић
650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.
Филозофија за 4. разред медицинске школе
Олга Вучић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„НОВИ ЛОГОС”
„KLETT”
Назив издавача
650-02-373/2010-06 од 26.10.2010.
Филозофија, уџбеник за 4. разред гимназије, средњих струч­ Миланка Радић Тадић
них и уметничких школа
650-02-629/2013-06 од 13.2.2014.
Филозофија, уџбеник за 4. разред гимназије и четворого­ Милош Јеремић
дишње средње стручне школе
650-02-535/2013-06 од 13.2.2014.
СОЦИОЛОГИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Социологија за 3. разред средње стручне школе и 4. разред Група аутора: Владимир Вулетић,
гимназије
Младен Лазић, Вера Вратуша и др.
650-02-547/2010-06 од 26.10.2010.
„KLETT”
Социологија, уџбеник за 4. разред гимназије и 3. разред Владимир Вулетић
средњих стручних школа
650-02-135/2012-06 од 14.9.2012.
Назив издавача
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Устав и права грађана за 4. разред гимназије и 3. и 4. разред Славко Тадић
средњих стручних школа
650-02-290/2008-06 од 02.09.2008.
„НОВИ ЛОГОС”
Устав и права грађана за 4. разред гимназије и 3. и 4. разред Владимир Ђурић
средњих стручних школа
650-02-279/2012-06 од 28.1.2013.
„KLETT”
Устав и права грађана, уџбеник за 4. разред гимназије и чет­ Милан Гачановић
ворогодишње стручне школе и 3. разред трогодишње стручне
школе
650-02-304/2013-06 од 28.10.2013.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за Бранка Радовић
средње школе
650-02-724/2010-06 од 07.03.2011.
„ДОМИНАНТА”
Водич кроз историју музике за средње школе
6-00-744/2005-06 од 14.03.2006.
Назив издавача
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„КЛЕТТ”
Оливера Ђурић
Ликовна култура, уџбеник за 4. разред гимназије друштвено- Лидија Жупанић Шуица
језичког смера и специјализовано-филолошка одељења
Број и датум решења министра
Број и датум решења министра
650-02-126/2012-06 од 7.8.2012.
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ (стручни предмети)
ПРВИ РАЗРЕД
ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ристо Асентић
650-02-61/2000-03 од 2.11.2000.
Ваздухопловни материјали за ваздухопловног техничара
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко цртање са нацртном геометријом за све профиле
Душан Ђорђевић, Жељко Папић
607-04-36/91 од 12.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општа машинска пракса за све профиле
Никола Пргомеља,
Небојша Прибићевић
650-352/87 од 30.6.1987.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технички материјали са основама електротехнике
Живота Чајетинац, Ристо Асентић,
Драгољуб Васић, Јован Николић
Број 3 – Страна 131
650-02-33/95-03 од 15.6.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технички материјали
Ристо Асентић
650-02-117/2006-06 од 6.3.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија обраде са техничком контролом
Стеван А. Симић, Звонко С. Симић
650-02-19/95-03 од 24.3.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе машинства
Бранко Вукосављевић,
Срећко Николић
650-02-32/95-03 од 5.6.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Машински материјали за све профиле
Вера Шијачки Жеравчевић,
Александар Седмак,
Анђелка Милосављевић
650-02-6/2002-03 од 7.3.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија рада – електрозаваривач
Милорад Теслић,
Драгољуб Златановић
650-02-84/96-03 од 24.1.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија рада – ковач – металопресер
Мирослав Радосављевић
650-02-8/97-03 од 11.6.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија рада – заваривач – резач гасом
Лазар Филковић
650-02-22/98-03 од 24.4.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија рада – оштрач алата
Мирослав Радосављевић
650-02-4/98-03 од 6.2.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава
за техничара нумерички управљаних машина
Павле Шојић
650-02-20/2000-03 од 12.5.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за машинске техничаре
Никола Пргомеља
650-02-4/2000-03 од 2.3.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за машинске техничаре мерне
и регулационе технике
Стеван Симић, Павле Шојић
650-02-24/2000-03 од 15.5.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Стеван Симић, Звонко Симић
650-02-98/2005-06 од 1.11.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава 1 оператер машинске обраде
(уџбеник по модулима)
Механика 1 – Статика
Томислав Николић
650-02-4/2003-03 од 20.2.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Механика за трогодишње образовне профиле
Раде Раонић
650-02-4/2005-06 од 4.5.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Механика 1 – Статика за 1. разред машинске школе
Раде Раонић
650-02-343/2008-06 од 02.09.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Механика – статика и отпорност материјала за 1. разред
машинске школе
Раде Раонић
650-02-102/2012-06 од 8.8.2012.
650-02-176/2012-06 од 24.8.2012.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за 1. разред машинске школе
Мирослав Радосављевић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Машински материјали за 1. разред средње машинске школе
Александар Седмак, Вера Шијачки 650-02-198/2012-06 од 7.11.2012.
Жеравчић, Анђелка Милосављевић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко цртање са нацртном геометријом за 1. разред Душан В. Ђорђевић, Жељко Папић
средње машинске школе
Технологија 1 оператер машинске обраде
Стеван Симић, Звонко Симић
(уџбеник по модулима)
Рачунари и програмирање
Иван Васић, Александар Мандић
за машинског техничара за компјутерско конструисање
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-02-27/2012-06 од 9.1.2013.
650-02-95/2005-06 од 29.9.2005.
650-02-19/2001-03 од 18.5.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничка физика за све профиле трогодишње школе
Јово Малешевић, Тима Сегединац,
601-04-80/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија ( сепарат) за све профиле трогодишње школе
Радивој Николајевић
601-04-99/91 од 20.06.1991.
„М&Г Дакта”
AutoCAD 2010, приручник за учење AutoCAD програма у Мира Љубичић
средњим стручним школама техничког усмерења
650-02-725/2010-06 од 11.03.2011.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – стручни текстови за I – IV разред
(за машинску и машинско-енергетску школу)
Милица Зарић,
Слободанка Лабудовић
601-04-51/80 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик – стручни текстови за I – IV разред
(за машинску и машинско-енергетску школу)
Милољуб Лазић
601-04-51/75 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик – стручни текстови за I – IV разред
(за машинску и машинско-енергетску школу)
Милојка Зубовић Хаџистевић
601-04-51/81 од 11.4.1991.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Platform-ниво A1-C1, уџбеник за средње стручне школе
Mcgraw-Hill Elt, S. Betterton,
K. Leigh
650-02-215/2007-06 од 27.08. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Platform 1, уџбеник за средње стручне школе
Mcgraw-Hill Elt, S. Betterton,
K. Leigh, K. Ludlow, P. Reilly
650-02-215/2007-06 од 27.08. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Platform 2, уџбеник за средње стручне школе
Mcgraw-Hill Elt, S. Betterton,
K. Leigh
650-02-215/2007-06 од 27.08. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Platform 3 уџбеник за средње стручне школе
Mcgraw-Hill Elt, S. Betterton,
K. Leigh
650-02-215/2007-06 од 27.08. 2006.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Make your mark in food services, уџбеник за средње стручне Mcgraw-Hill Elt, Rosemary Grebel, 650-02-00215/2007-06 од 27.08. 2006.
Phyllis Pogrund
школе
„EDUCATIONAL CENTRE”
Make your mark in hotel industry, уџбеник за средње стручне Mcgraw-Hill Elt, Rosemary Grebel, 650-02-215/2007-06 од 27.08. 2006.
Phyllis Pogrund
школе
„EDUCATIONAL CENTRE”
Make your mark in retail jobs
Mcgraw-Hill Elt, Rosemary Grebel, Уџбеник за средње стручне школе
Phyllis Pogrund
Dyppy’sadventures, уџбеник за средње стручне школе
Thomson
„EDUCATIONAL CENTRE”
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Механика 1 – статика за 1. разред четворогодишње машинске Раде Раонић
школе
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко цртање са нацртном геометријом за све профиле
650-02-215/2007-06 од 27.08. 2006.
650-02-402/2013-06 од 27.1.2014.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Спасоје Драпић, Вела Чоја,
Драгољуб Миловановић,
Вера Дракулић
650-02-52/2002-3 од 24.9.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи електротехнике I за све трогодишње профиле
Ратко Опачић
650-02-32/99-03 од 3.9.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи електротехнике I за све четворогодишње профиле
Милосава Пироћанац
601-04-51/82 од 11.4.1991.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 132 – Број 3
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи електротехнике I за све четворогодишње профиле
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Основи електротехнике I, збирка задатака за 1. разред средње Чедомир Жмирић
електротехничке школе
650-02-1030/2010-06 од 08.02.2011.
JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум из основа електротехнике 1 са CD-ом
650-02-25/2008-06 од 20.5.2008.
JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарска графика и мултимедија за 1. разред средње шко­ Нада Вељковић
ле, подручје рада електротехника
650-02-629/2010-06 од 09.03.2011.
„М&Г Дакта”
AutoCAD 2010, приручник за учење AutoCAD програмау Мира Љубичић
средњим стручним школама техничког усмерења
650-02-725/2010-06 од 11.03.2011.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик стручни текстови за I–IV разред
Слободан Милинковић, Љиљана
Недељковић, Ивана Брковић
601-04-51/83 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик стручни текстови за I–IV разред
Милена Славић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из основа електротехнике I, за 1. разред Вела Чоја, Маја Тодоровић,
електротехничке школе
Горан Станојевић
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Техничко цртање са читањем планова
Гордана Мијатовић,
Маја Тодоровић, Вела Чоја,
Горан Стојковић, Горан Станојевић
Гордана Мијатовић,
Маја Тодоровић, Вела Чоја,
Горан Стојковић, Горан Станојевић
650-02-25/2008-06 од 20.5.2008.
601-04-51/84 од 11.4.1991.
650-02-122/2012-06 од 15.1.2013.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Гордана Дулић
650-307/8 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи грађевинарства
Љиљана Николић, Стеван Крунић,
Вујица Божиновић
650-18/1-88 од 14.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Нацртна геометрија за I и II разред архитектонске,
грађевинске, геодетске школе
Љубица Гагић
650-18/5-88 од 14.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Геодезија за II, III и IV разред грађевинске, хидрограђевинске Крста Врачарић
и шумарске школе
650-02-3/2002-03 од 4.4.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Геодезија за I разред геодетске школе
650-18/6-88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко цртање за I и II разред геодетске школе
Грађевински материјали са основама геологије
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Крунослав Михаиловић,
Крста Врачарић
Стеван Живановић
650-163/88 од 14.4.1988.
Анђелија Стефановић Илић
650-02-231/2007-06 од 3.9.2007.
Биљана Благојевић
650-18/2-88 од 3.3.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Грађевинске конструкције
за I, II и III разред за техничара за високоградњу
Основни грађевински радови I
Стеван Крунић и др.
650-52/88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основни грађевински радови II
Стеван Крунић и др.
650-52/88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Завршни грађевински и инсталатерски радови I
Мирослава Даниловић и др.
650-352/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Завршни грађевински и инсталатерски радови II
Биљана Благојевић
650-352/88 од 20.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија са практикумом
за руковаоца грађевинском механизацијом
Миладин Даниловић
650-161/88 од 14.4.1988.
„М&Г Дакта”
AutoCAD 2010, приручник за учење AutoCAD програма
у средњим стручним школама техничког усмерења
Мира Љубичић
650-02-725/2010-06 од 11.03.2011.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – стручни текстови за I–IV разред грађевинске Светислава Ранковић, Марина Цико 650-02-5/98-03 од 13.3.1998.
и архитектонске школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – стручни текстови за I–IV разред геодетске
школе
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Основи геологије
Љиљана Кнежевић
650-02-31/98-03 од 20.7.1998.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Предраг Николић
650-300/87 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Минералогија
Десанка Дачић, Миланка Лукић
650-7/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи металургије
Никола Пацовић и др.
650-345/87 од 30.6.1987.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић
650-02-35/2007-06 од 17.7.2007.
Љиљана Лукић, Гордана Исаковић
650-412/87 од 30.6.1987.
Спасоје Драпић, Данило Гачић
601-04-40/91 од 21.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општа и неорганска хемија хемија и неметали,
сви профили осим гумара и пластичара; металургија,
сви профили и техничар за заштиту од пожара
Практикум из опште и неорганске хемије
хемија и неметали, сви профили осим гумара и пластичара
металургија, сви профили и техничар за заштиту од пожара
Техничко цртање са машинским елементима
– хемија и неметали, металургија, шумарство и обрада дрвета
Познавање материјала за подручје рада хемија и неметали
Техничко-технолошка припрема графичке производње I
за I и II разред
Основи графичке технике
– за I и II разред за све профиле графичке школе
Живка Мишић и др.
650-667/89 од 28.12.1988.
Група аутора
650-424/90 од 20.7.1990.
Владимир Констатиновић,
Александар Петровић
650-414/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија типографије I
Зоран Урошевић
650-02-66/98-03 од 2.6.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Упознајмо типографију I,
приручник у настави технологије типографије
Славко Милентијевић
650-02-236/2007-06 од 06.10.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија израде штампарске форме I за I и II разред
Гордана Миловановић
650-02-66/98-03 од 2.6.1999.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија штампе I за I и II разред
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија графичке дораде I за техничара графичке дораде Владимир Константиновић
Гордана Миловановић
Број 3 – Страна 133
6-00-513/2005-06 од 9.9.2005.
650-02-3035/93-03 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија графичке репродукције I за I и II разред
Иван Стратимировић
601-4173/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фотографија за I–IV разред.
Техничко цртање са нацртном геометријом
и компјутерском графиком саобраћај, текстилство
и кожарство, рударство и геологија, шумарство, хемија
и неметали, хидрометеорологија
Драгољуб Кажић
650-403/88 од 30.6.1988.
Спасоје Драпић и др.
601-04-40/91 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик – стручни текстови за I – IV разред хемијске школе Вера Радовић
ПОДРУЧЈЕ РАДА: САОБРАЋАЈ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Основе саобраћаја и транспорта
за I и II разред саобраћајне школе
610-120/315 од 24.12.1980.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Лазар Филковић
650-154/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поштански саобраћај 1 за I и II разред техничке ПТТ школе
Милан Гајић
650-350/87 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за I разред железничке техничке школе
Миодраг Милетић
650-02-32/2001-03 од 4.10.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за I и II разред саобраћајне школе
(друмски саобраћај)
Младен Добрић,
Мирјана Медаревић
650-02-8/2002-03 од 31.5.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава – за II, III и IV разред средње техничке Биљана Гргуровић,
ПТТ школе
Мирјана Поповић
650-02-17/2006-06 од 23.6.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мотори и моторна возила за I–IV разред саобраћајне школе
Јосип Ленаси,
Томислав Ристановић
601-04-51/105 од 20.12.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поморска навигација за I–IV разред саобраћајне школе
(водни саобраћај)
Бошко Антић
632-03-8/92-03 од 21.1.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи теорије брода за I и II разред саобраћајне школе
(водни саобраћај)
Владета Чолић,
Владимир Шкиљаица
650-02-70/2005-06 од 2.8.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Теорија брода за I, II и III разред саобраћајне школе
(водни саобраћај)
др Владета Чолић,
др Владимир Шкиљаица
601-04-81/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Телефонски саобраћај за I и IV разред техничке ПТТ школе
Железнички саобраћај
за I, II и III разред железничке техничке школе
Организација превоза путника
за I–IV разред железничке техничке школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Возна средства и вуча возова
за I и II разред железничке техничке школе
Железничка постројења
за I, II и III разред железничке техничке школе
Славољуб Стајковић
650-1307/89 од 15.3.1989.
Миодраг Љ. Милетић
650-02-34/98 од 24.6.1998.
Мирољуб Јевтић, Зоран
Стевановић, Живорад Максимовић
650-02-25/98-03 од 24.4.1998.
Милан Вучинић
650-02-26/98-03 од 24.4.1998.
Милош Ивић и др.
650-02-73/96-03 од 20.9.1996.
„М&Г Дакта”
AutoCAD 2010, приручник за учење AutoCAD програма
у средњим стручним школама техничког усмерења
Мира Љубичић
650-02-725/2010-06 од 11.03.2011.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – стручни текстови за I–IV разред
(ваздухопловни смер)
Милица Зарић,
Слободанка Лабудовић
601-04-51/86 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – стручни текстови за I–IV разред
аутосаобраћајне школе
Зора Цетинео,
Бранислава Ђорђевић
650-214/15-88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик – стручни текстови за I–IV разред
аутосаобраћајне школе
Даница Батовић-Митровић
610-2374-101 од 14.11.1979.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија I део за I и II разред средње прехрамбене
и пољопривредне школе и за гумаре и пластичаре
Стојан Грујић, Нада Мoшoрински,
Александар Јокић, Милaн Пешић
650-447/87 од 30.6.1987
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија II део за I и II разред средње прехрамбене
пољопривредне школе и за гумаре и пластичаре
Стојан Грујић, Нада Мoшoрински
и Александар Јокић
650-447/87 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична обука и лабораторијске вежбе из хемије за I и II Милaн Пешић, Славко Нешић,
разред средње прехрамбене пољопривредне школе и за гумаре Момчило Јованић,
и пластичаре
Ивана Стојановић
650-384/87 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пољопривредна производња – биљна производња за I и II Љубомир Романовић
разред ратара повртара, за I и III разред пољопривредног
произвођача и руковаоца пољопривредне технике
и за I – IV разред техничара пољопривредне технике
Анатомија и физиологија домаћих животиња
Нестор Шијачки, Никола Винчић
за узгајивача стоке и ветеринарског техничара у првом разреду
и за пољопривредног техничара у другом разреду
650-478/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
601-04-51/88 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Сточарство са исхраном за I–IV разред ветеринарске и Радомир Јовановић, Богољуб
пољопривредне школе
Симовић, Мирослава Милојић
650-476/88 од 30.6.1988
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Зоохигијена за сточара и ветеринарског техничара у првом Зоран Стојановић, Зоран
разреду и за узгајивача стоке у другом и трећем разреду
Вукићевић, Небојша Хрговић
650-326/88 од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пољопривредна техника за пољопривредну школу
650-479/88 од 30.6.1988.
Миливоје Савић,
Војислав Вујадиновић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Педологија за пољопривредног техничара
Невенка Балог, Никола Мињковић
650-376/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Заштита биља за I разред ратара повртара и III и IV разред
пољопривредног техничара
Радослав Секулић,
Милорад Бабовић
650-150/89 од 27.4.1989.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 134 – Број 3
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум заштите биља за I разред ратара повртара,
и III и IV разред пољопривредног техничара
Стеван Јаснић
650-525/90 од 28.2.1990
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Агрохемија са физиологијом биља за пољопривредног
техничара
Приручник за практичну обуку сточарске производње
за I, II и III разред за узгајивача стоке
Невенка Балог, Едита Мастиловић
650-376/88 од 30.6.1988.
Никола Божиновић
650-321/88 од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија 1 за ветеринарског техничара
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Механичка технологија за техничара пољопривредне технике Момчило Вукић
Делија Балош и др.
632-03-7/93-03 од 21.1.1992
650-382/87 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Екологија и заштита животне средине за I и II разред
Ружица Ратајац и др.
632-03-5/93-03 од 21.1.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – стручни текстови за I–IV разред
прехрамбене и пољопривредне школе
Марија Леовић
650-214/6-88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик стручни текстови за I–IV разред прехрамбене
и пољопривредне школе
Вера Радовић
650-214/27-88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик стручни текстови за I – IV разред
Драган Станојевић
650-01-29/2001-03 од 22.8.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Латински језик за медицинске, ветеринарске
и пољопривредне школе
Радмила Поповић
601-04-51/78 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Латински језик за први разред медицинске, ветеринарске
Оливера Гемаљевић
и пољопривредне школе
Анатомски атлас домаћих животиња – локомоторни апарат Бранислав Берић
и органологија – уџбеник за наставни предмет Анатомија и
физиологија у 1. разреду средњег стручног образовања
– образовни профил ветеринарски техничар.
„АЛБАВЕТ”
650-02-342/2008-06 од 2. 9. 2008. год.
650-02-32/2012-06 од 9.1.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Марина Тешић
650-02-12/98-3 од 20.2.1998.
Текстилна влакна за трогодишње текстилне школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Текстилна влакна за четворогодишње текстилне школе
Марина Тешић
650-02-6/2001-03 од 10.5.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија предења за четворогодишње текстилне школе
Станислав Димитријевић,
Радоје Цветковић
650-477/87 од 29.10.1987
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија предења I део за трогодишње текстилне школе
Станислав Димитријевић,
Радоје Цветковић
650-02-121/96-03 од 26.2.1996
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија ткања за четворогодишње текстилне школе
Драгомир Станковић
601-04-51/123 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија ткања – I део за трогодишње текстилне школе
Драгомир Станковић
650-02-43/95-03 од 19.7.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија плетења за четворогодишње текстилне школе
Спира Гичић, Славко Коцић
650-615/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија плетења – I део за трогодишње текстилне школе
Славко Коцић
650-02-54/95-03 од 28.12.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија оплемењивања за трогодишњу школу
Технологија одеће
Бранислава Ђорић
650-414/87 од 30.6.1987.
Јасминка Петровић
650-478/87 од 29.10.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија обуће – I део, за кожарске школе
Богољуб Јосић
650-02-52/95-03 од 28.12.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија материјала за четворогодишњу кожарску школу
Љуба Розман, Вера Обрадовић
650-418/87 од 30.6.1987
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија материјала за трогодишњу кожарску школу
Вера Обрадовић
650-417/87 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија кожне галантерије за I–III разред
Биљана Филиповић
650-02-7/2004-03 од 11.5.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик стручни текстови за I–IV разред
Кожарски материјали
Мирјана Радивојевић
650-214/12-88 од 14.4.1988.
Вера Обрадовић
650-02-5/2001-03 од 10.5.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Текстилни материјали – 1. део, за 1 разред трогодишњих
и четворогодишњих образовних профила
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Ботаника
Бранислава Ђорић, Мирјана Радека 650-02-90/2011-06 од 22.9.2011.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Милован Гајић, Драгица Вилотић,
Драгица Обратов Петковић
651-01-7-93-03 од 25.5.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Машине и уређаји за I, II и III разред
Боривоје Томић
650-306/87 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија материјала за тапетара – декоратера
Љиљана Марковић
650-02-3027/93-03 од 16.6.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија материјала за дрвопрерађивачку школу
Метеорологија са климатологијом
Милинко Банковић
650-02-8/2005-06 од 14.4.2005.
Игор Делијанић
650-327/87 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Педологија са геологијом
Никола Јовић, Зоран Симић
650-399/87 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Таблице и техничке норме у шумарству за I–IV разред
Сретен Николић,
Станиша Банковић
632-03-51/92-03 од 21.1.1992.
„М&Г Дакта”
AutoCAD 2010, приручник за учење AutoCAD програмау Мира Љубичић
средњим стручним школама техничког усмерења
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
650-02-725/2010-06 од 11.03.2011.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи економије за све профиле
Драгана Богдановић,
Гордана Иванишевић
650-02-60/96-03 од 2.7.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна економија за све профиле
Божидар Ставрић, Благоје
Пауновић, Петар С. Бојовић
650-02-68/96-03 од 9.7.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачуноводство за све профиле
Вера Познанић Леко
650-02-63/96-03 од 20.6.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Савремена пословна кореспонденција за економског
техничара у I разреду и туристичког техничара у III разреду
Елизабета Шарковић, Милена
Стегеншек, Мирослава Грујић
650-02-49/96-03 од 20.6.1996.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна и службена кореспонденција
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за први разред економских и правно-биротехничких Ивана Спасовић
школа, образовни профили пословни администратор и
финансијски администратор
Основи права
Марија Драшкић, Стеван Лилић
Државно уређење
Будимир Кошутић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Устав и права грађана
за 3. и 4. разред стручних школа и 4. разред гимназије
Јелена Манојловић,
Станиша Игњатовић
Радошин Рајовић
Број 3 – Страна 135
650-02-16/2004-03 од 7.7.2004.
650-02-284/2008-06 од 21.7.2008.
650-01-48/2006-06 од 10.9.2006.
601-04-98/91 од 20.6.1991.
632-02-86/92-03 од 15.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Канцеларијско пословање за пословног администратора
Бранка Суботић, Слободан Рајковић 650-02-70/2003-03 од 23.12.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Право за пословног администратора
Јелена Ђурић
6-00-701/2003-03 од 29.9.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Тестови из математике за пословног администратора
Биологија (екологија)
Слободан Павловић и др.
6-00-702/2003-03 од 29.9.2003.
Драгослав Маринковић, Бранка
Стевановић, Катица Пауновић
650-02-8/98-03 од 27.2.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за економског и финансијског техничара
Радивој Николајевић
650-02-23/98-03 од 22.6.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за царинског техничара
Радивој Николајевић
650-02-16/98-03 од 22.6.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик стручни текстови за I и II разред
економске школе
Надежда Силашки
650-02-50/95-03 од 13.2.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик стручни текстови за I–IV раз. Правне
и биротехничке школе
Добрила Николић
650-02-28/2001-03 од 3.9.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик стручни текстови за I и II разред економске школе Милан Богдановић, Ружица
Станојевић, Милка Јованић
612-3044/269 од 18.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик стручни текстови за I–IV разред правне
и биротехничке школе
Мирослава Пецовић
612-3044/299-80 од 31.7.1980.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик стручни текстови за I и II разред
економске школе
Славољуб Новак
650-214/18-88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик стручни текстови за I и II разред
економске школе
Ксенија Јовановић,
Добрила Петровић
612-3044/269 од 18.7.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик стручни текстови за I–IV разред правне
и биротехничке школе
Душан Јањић
650-02-61/96-03 од 16.7.1996.
„THE ENGLISH BOOK”
Commerce Оглед у средњим економским школама
Oxford University Press
650-02-22/2008-06 од 31.03. 2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи права за 1. разред економске и правно-биротехничке Драгица Пикула, Виолета Трајковић 650-02-114/2011-06 од 22.02.2011.
школе – за образовне профиле службеник осигурања
и комерцијалиста
„DATA STATUS”
Рачуноводство за 1. разред економске школе
Даница Јовић
650-02-280/2012-06 од 4.2.2013.
„DATA STATUS”
Принципи економије за 1. разред економске школе
Ђорђе Митровић, Биљана Пешељ
650-02-289/2012-06 од 11.6.2013.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна економија за 1. разред економске школе, образовни Благоје Пауновић, Драган
профили – економски техничар и финансијски техничар
Стојковић, Милутин Добриловић
650-02-451/2013-06 од 15.1.2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Канцеларијско пословање за 1. разред средњих стручних Слободан Рајковић, Бранка Суботић 650-02-469/2013-06 од 20.1.2014.
школа, образовни профил пословни администратор
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Право за 1. разред економске, правне и пословне школе,
образовни профили – пословни администратор
и службеник осигурања
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи економике трговине за трговинску школу
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Економика трговине за I и II разред трговинске школе
Трговинско пословање
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Јелена Ђурић
650-02-478/2013-06 од 20.1.2014.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Драгутин Радуновић,
Стипе Ловрета
650-305/87 од 30.6.1987.
Драгутин Радуновић
650-02-24/94-03 од 18.5.1994.
Љубомир Милосављевић, Љубисав 650-135/88 од 21.4.1988.
Јоловић, Мила Јанчетовић,
Љубивоје Младеновић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Складишно пословање за I, II и III разред
Радован Кнежевић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Услуживање са практичном наставом за I и II разред
Куварство са практичном наставом
Светозар Нићетин, Саид Дивановић 650-470/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хигијена са здравственим васпитањем
за кувара, конобара и и посластичара
Основи туризма и угоститељства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Агенцијско и хотелијерско послoвање
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
632-02-24/92-03 од 26.3.1993.
Милорад Вукић, Милијанко Портић 60-02-35/2004-03 од 10.9.2004.
Михаило Николић и др.
650-153/88 од 14.4.1988.
Огњен Бакић, Миодраг Николић
650-649/89 од 26.6.1989.
Огњен Бакић, Миодраг Николић,
Бојан Зечевић
601-04-202/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аранжирање у трговини за аранжера од I до IV разреда
Братимир Баругџић
650-02-042/95-03 од 17.7.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – стручни текстови за I–IV разред
за трговинску школу
Светлана Тодоровић
650-214/5-88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – стручни текстови за I и II разред
(I страни језик) за угоститељско-туристичку школу
Ружица Кнежевић,
Даница Касумовић
650-02-41/2001-03 од 20.9.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик (стручни део, други страни језик)
за I–IV разред за угоститељско-туристичку школу
Даница Касумовић, Вишња Цага,
Ружица Кнежевић
650-341/89 од 27.4.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик стручни текстови за I – IV разред трговинске школе Ристо Лојпур
650-02-43/94-03 од 7.2.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик стручни текстови за I разред
угоститељско-туристичке школе
Гордана Наумовић
650-02-26/2004-03 од 28.7.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик (стручни део, други страни језик)
за I – IV разред за угоститељско-туристичку школу
Иванка Максимовић,
Мирјана Остојић Хрипач
650-662/89 од 26.6.1989.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 136 – Број 3
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик – текстови за I и II разред (1. страни језик)
за угоститељско-туристичку школу
Милица Вучковић Стојановић
612-3044/297-80 од 31.7.1980.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик стручни текстови за I–IV разред
за трговинску школу
Биљана Аксентијевић
650-02-16/95-03 од 21.6.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик (стручни део, други страни језик)
за I–IV разред угоститељско-туристичке школе
Томислав Топличић
650-360/89 од 27.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик стручни текстови за I и II разред
угоститељско-туристичке школе
Томислав Топличић
612-3044/326 од 1.9.1980.
„THE ENGLISH BOOK”
Going International, оглед у средњим стручним школама
туристичко-угоститељског смера
Група аутора
650-02-29/2008-06 од 31.03. 2008
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Посластичарство за 1. разред угоститељско-туристичке
школе, образовни профил – посластичар
Милорад Вукић, Милијанко
Портић, Милица Живковић
Видовић, Јордан Настановић
650-02-171/2013-06 од 17.9.2013.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Исхрана за 1. разред угоститељско-туристичке школе,
образовни профил – кувар посластичар и за 2. разред,
образовни профил – конобар
Бранка Трбовић, Мира Николић,
Слободанка Банковић Пауновић
650-02-170/2013-06 од 8.10.2013.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе туризма и угоститељства за 1. разред
угоститељско-туристичке школе
Бојан Зечевић, Александар
Ђорђевић, Јелена Чеперковић,
Љиљана Трипковић,
Весна Тодоровоћ
650-02-454/2013-06 од 12.2.2014.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Анатомија и Физиологија
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Александар Стајковац, Иван
Анђелковић, Александар Илић
650-02-62/96-03 од 24.6.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Здравствена нега 1
Александар Баљозовић, Светислав
Костић, Никола Баљозовић
650-523/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општа и школска хигијена
за санитарно-еколошког техничара
Радојка Коцијанчић,
Михаило Николић
650-270/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Лабораторијске технике за I или II разред
Слободанка Велимировић,
Иван Ивановић, Милан Јокановић
650-02-29/93-03 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Морфологија зуба
Олга Јанковић, Верица Вуњак
650-18/22-88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Здравствена нега и рехабилитација
за физиотерапеутског техничара
Предраг Зековић,
Румена Михајлова Зековић
650-408/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Прва помоћ
Златко Вежа, Драгана Павловић
650-02-480/2006-06 од 23.3.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик стручни текстови за I–IV разред
Радмила Бертолино, Марица Илић
650-02-63/2008-06 од 4.6.2008.
612-3044/269 од 18.7.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик стручни текстови за I–IV разред
Софија Вукадиновић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик стручни текстови за I–IV разред
Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић 610-9/18 од 3.3.1982.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Латински језик за 1. разред медицинске, ветеринарске
и пољопривредне школе
Оливера Гемаљевић
650-02-342/2008-06 од 02.09.2008.
Приручник за анатомију и физиологију
Помоћна литература за предмет Анатомија и физиологија
у медицинским школама
Мирјана Ђурђевић,
Славица Радаљац
650-02-64/2007-06 од 30.05.2007.
Вера Марковић, Јаворка Вагић
БИГЗ-Publishing
Латински језик, приручник за медицинску школу
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Explore Medical English, енглески језик за 1. и 2. разред за све Бојана Никић Вујић
смерове медицинске школе
650-02-1012/2010-06 од 04.02.2011.
„DATA STATUS”
Латински језик, уџбеник за 1. разред средње медицинске
школе
650-02-543/2013-06 од 27.1.2014.
Вера Марковић, Јаворка Вагић
650-02-82/2007-06 од 29.08.2007.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Општа метеорологија
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Игор Делијанић
650-419/87 од 30.6.1987.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК”
Збирка етида за хармонику
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Зоран Ракић
650-02-52/2000-03 од 29.3.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо за I разред средње музичке школе
Зорислава Васиљевић и др.
650-371/87 од 23.9.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Теорија форме за средње ликовне школе
Коста Богдановић, Бојана Бурић
601-04-143/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за I разред музичке и балетске школе
Фотографија
Вера Ђорђевић, Милан Божовић
650-02-14/98-03 од 6.4.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Драгољуб Кажић
650-403/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Графичко обликовање и писмо
Миодраг Недељковић,
Слободанка Недељковић
650-47/88 од 24.2.1988
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Музички инструменти за I разред средње музичке школе
Дејан Деспић
650-642/88 од 28.12.1988.
Теорија музике, за основну и средњу музичку школу
Владимир Јовановић
650-02-199/2013-06 од 11.9.2013.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фотографија за средње уметничке школе
Дубравка Лазић,
Владимир Татаревић
650-02-470/2013-06 од 22.1.2014.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радоња Јукић
650-02-11/2004-03 од 5.7.2004.
Енглески језик (стручни текстови I –IV разреда)
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Познавање материјала за I и II разред
Приручник за практичну наставу са технологијом рада 1
Број 3 – Страна 137
Сенка Мазић
650-349/88 од 2.6.1988.
Десанка Моро, Надежда Чакан
650-02-59/97-03 од 8.9.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Естетика струке
Даница Обрадовић, Никола Грујић
650-280/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе анатомије и физиологије
Даница Ракочевић
650-02-57/2001/03 од 28.5.2001.
Практична настава са технологијом рада 1, за 1. разред Светлана Матовић
средње стручне школе, образовни профил: женски фризер
650-02-476/2013-06 од 25.2.2014.
ДРУГИ РАЗРЕД
ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Механика II (кинематика и динамика)
четворогодишњи образовни профил
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Машински елементи 1 – сви образовни профили
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Раде Раонић, Милорад Марјановић, 650-02-16/2003-03 од 24.4.2003.
Мирко Николић
Милета Ристивојевић, Радивоје
Митровић, Татјана Јазовић
650-02-4/2004-03 од 3.2.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила за металостругаре
Јовица Јовичић
601-04-127/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила за металобрусаче
Живота Чајетинац, Милољуб
Мутавџић, Јовица Јовичић
601-04-33/91 од 28.2.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила за металоглодаче I
Таип Дураковић,
Војислав Меселџија
601-04-139/91 од 18.6.1991
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија обраде I – машински и бродомашински техничар Миленко Јовичић, Драгомир
Николић, Витомир Ђорђевић,
Миодраг Пантић, Стеван Симић
650-437/88 од 30.6.1988
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија обраде за све профиле, осим машинског
и бродомашинског техничара
Технологија образовног профила за машинбраваре
Милорад Теслић
632-03-27/92-03 од 22.4.1992.
Драгољуб Јевтић, Драган Ћурић,
Весна Јевтић Ћурић
650-152/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила за алатничара
Никола Пргомеља, Симо Станчевић 650-433/88 од 30.6.1988
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила за аутомеханичаре
Димитрије Јанковић,
Ненад Јанићијевић
650-147/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила за браваре
Никола Пргомеља, Павле Шојић,
Стеван Симић
650-511/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија 2 – оператер машинске обраде
Стеван Симић, Звонко Симић
650-02-160/2007-06 од 23.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мотори С.У.С. – машински техничар моторних возила
Љутвија Дураковић
650-02-5/2005-06 од 4.5.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технолошки поступци са контролом – техничар
за компјутерско управљање
Термодинамика и хидраулика
Душан Стојановић
650-02-00048/2005-06 од 20.5.2005.
Милорад Марјановић,
Мирослав Радосављевић
650-02-00011/2005-06 од 1.4.2005.
Раде Мирковић,
Милорад Марјановић
650-02-44/95-03 од 24.7.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила за механичаре прецизне
и мерне регулационе технике
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила за аутолимаре
Павле Шојић, Стеван Симић
650-02-13-03 од 25.5.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава – оператер машинске обраде
Зоран Милојевић
650-02-28/2008-06 од 31.3.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи енергетике (за све профиле машинске енергетике)
Милорад Марјановић,
Бранко Вукосављевић
650-51/88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе технике мерења и аутоматизације
(за све профиле машинске енергетике)
Бранко Вукосављевић,
Милорад Марјановић
632-02-18/93-03 од 22.3.1993
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Оптичка мерења
Мирослав Радосављевић
650-02-39/2004-02 од 21.10.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за техничара оптике
Драгољуб Јевтић
650-02-40/2004-03 од 12.11.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ратомир Живић, Александар Гргић
650-48/88 од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе бродоградње за II–IV разред (бродограђевински
техничар осим бродоцевар и бродомеханичар)
Трасирање брода
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бродски мотори СУС
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Машински елементи I (за све профиле)
Отпорност материјала
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Милан Чукуров
650-40/90 од 15.2.1990.
Предраг Јовановић,
Новица Ђорђевић
611-00-66/2000-03 од 7.3.2000.
Спасоје Драпић
650-269/88 од 30.6.1988.
Томислав Николић.
650-02-38/2003-03 од 16.7.2003
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Отпорност материјала
Душан Стојановић
650-02-00062/2008-06 од 30.6.2008
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Јован Николић, Никола Бабић
650-02-3/2000-03 од 7.3.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи електротехнике и електронике
за четворогодишње машинске школе
Постројења за грејање и климатизацију
Мартин Богнер, Бранислав
Живковић, Зоран Стајић
650-02-08/97-03 од 13.6.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хидроенергетска постројења
Мирослав Ламбић,
Милорад Марјановић
650-02-8/97-03 од 12.3.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Организација рада са заштитом на раду
Митар Кржић,
Милорад Марјановић
650-02-2/96 од 15.2.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Гасо и пнеумо енергетска постројења
Гордана Митровић
650-02-77/96-03 од 4.10.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила – металобушач
Ристо Асентић, Живота Чајетинац,
Војислав Меселџија, Таип
Дураковић, Хранислав Стојановић
05-610-3-28 од 25.2.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе електротехнике и електронике
Драгана Павлица-Бајић
650-02-124/2007-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Машински елементи оператер машинске обраде
Павле Шојић
650-02-67/2006-06 од 6.11.2006.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 138 – Број 3
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила – механичар
нумерички управљаних машина
Технологија образовног профила – инсталатер 1
Технологија образовног профила – металоглодач
нумерички управљаних машина
Технологија образовног профила – металостругар
нумерички управљаних машина
Технологија образовног профила
механичар привредне механизације
Душан Стојановић
24. април 2014.
650-02-36/2000-03 од 12.10.2000.
Бобан Милошевић
650-02-81/2006-06 од 7.4.2006.
Таип Дураковић
650-02-35/2000-03 од 12.10.2000.
Слободан Зорић
650-02-50/2000-03 од 12.9.2000.
Звонко Сајферт, Ђорђе Јанчев
650-02-00057/2001-03 од 3.8.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Технологија образовног профила механичар шинских возила Слободан Стојановић
650-02-71/2000-03 од 17.1.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за техничаре хидраулике и пнеуматике
Бобан Милошевић
650-02-23/2000-03 од 15.5.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија обраде за машинске школе
Практична настава
за техничаре нумерички управљаних машина
Стеван А. Симић, Звонко С. Симић
650-02-59/98-03 од 25.12.1998.
Стеван Симић
650-02-20/2000-03 од 12.5.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за техничаре мерне и регулационе технике Стеван Симић, Звонко Симић
650-02-24/2000-03 од 15.5.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за машинске техничаре
650-02-4/2000-03 од 2.3.2000.
Никола Пргомеља
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Оптички материјали за оптичаре
Драгољуб Јевтић
650-02-18/2001-03 од 15.6.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Теорија брода за бродограђевинске техничаре
Предраг Увалић
650-02-61/2001-03 од 15.1.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Термоенергетска постројења за II и III разред
Љубиша Бркић, Владимир Бекавац, 650-545/89 од 26.6.1989.
Славомир Марковић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ваздухопловне погонске групе
Милутин Алексић,
Александар Мандић
650-481/88 од 22.8.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Оптика
Вјекослав Сајферт
650-02-20/99-03 од 30.4.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Компјутерска графика са дискетом
(техничар за компјутерско конструисање)
Технологија образовног профила за часовничаре
Глигорије Мирков
650-02-26/99-03 од 29.7.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи хидрaулике и пнеуматике –
техничар хидрaулике и пнеуматике
Технологија образовног профила – лимар 1
Техничка контрола – металостругар и металоглодач
за нумерички управљане машине
Технологија образовног профила
за механичаре радних машина
Звонко Сајферт, Вјекослав Сајферт
650-02-55/98-03 од 16.11.1998.
Милорад Теслић
650-02-371/99-03 од 4.6.1999.
Мирослав Радосављевић
611-00-1061/2006-06 од 10.9.2006.
Мирослав Радосављевић
650-02-425/99-03 од 4.6.1999.
Драгољуб Јевтић, Весна Јевтић
Ћурић, Драшко Јовановић
650-02-21/98-03 од 21.4.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава са технологијом 1 – за 2. разред
машинске школе
Мирослав Радосављевић
650-02-23/2008-06 од 02.09.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Механика 2 – кинематика и динамика за 2. разред
машинске школе
Раде Раонић
650-02-93/2012-06 од 8.8.2012.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија механичких спојева за други разред машинске Милета Р. Ристивојевић
школе
650-02-70/2012-06 од 11.2.2013.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила аутомеханичар, за 2. раз­ Димитрије Јанковић,
ред средње машинске школе, образовни профил аутомеханичар Ненад Јанићијевић
650-02-403/2013-06 од 20.1.2014.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Компјутерска графика за 2. разред машинске школе
650-02-467/2013-06 од 25.2.2014.
Глигорије Мирков, Зоран Бакић
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електроника I за све четворогодишње профиле
– електронике и аутоматике
Ратко Опачић
650-160/88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из основа електротехнике II за све профиле Момир Милошевић,
Бобан Милошевић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електроника за све четворогодишње профиле енергетичари
Основи телеграфије и телефоније
за електротехничара телекомуникација
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-332/91 од 11.6.1991.
Ратко Опачић
601-04-51/103 од 15.4.1991.
Драган Шегуљев
650-49/88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електротехнички материјали за све профиле
Алтарас Владислава
650-02-3054/2002/03 од 14.10.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Никола Бабић
601-44-111/149-91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електроника за све профиле трогодишње школе
Основи електротехнике II
за све трогодишње и четворогодишње профиле
Ратко Опачић
650-02-31/2003-03 од 14.7.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Елементи аутоматизације за електротехничара рачунара
Душица хаџи- Пешић,
Драган Станковић
650-02-58/2001-03 од 16.1.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електричне инсталације и уређаји на возилима
за аутоелектричаре
Јозеф Декањ
650-02-27/2000-03 од 31.5.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе телекомуникације за електротехничара електронике
Миомир Филиповић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електричне инсталације јаких струја за електроинсталатера Милорад Јустинијановић
Технологија производње конектора и прикључака
Миодраг Стојановић, Томислав
Васић, Владан Андрејић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-295/88 од 2.6.1988.
601-04-51/104 од 11.4.1991.
650-254/89 од 29.05.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електрична мерења за све трогодишње профиле
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електрична мерења за четворогодишње профиле електронике Драгољуб Мартиновић
650-02-41/2002-03 од 18.7.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Примена рачунара у електротехници за све профиле
650-02-52/2003-03 од 15.9.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електричне инсталације и осветљење за електротехничара Милорад Јустинијановић
електромоторног погона и термичке и расхладне уређаје
650-158/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Моторна возила и мотори СУС за ауто електричара
632-02-19/93-03 од 21.1.1992.
Тодор Шумоња
Миомир Филиповић, Стана
Половина, Јелена Милорадов
Бранко Вукосављевић
601-04-126/91 од 20.6.1991.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Програмирање за електротехничара рачунара
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електротермички уређаји за електротехничара расхладних и Марјан Љ. Иванов
термичких уређаја
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електрична мерења за електротехничара енергетике
Телекомуникациони водови
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Живко Тошић,
Момчило Ранђеловић
Број 3 – Страна 139
650-02-23/2004-03 од 23.7.2004.
650-02-28/2006-06 од 11.7.2006.
Mиомир Филиповић
650-02-00138/2007-06 од 16.7.2007.
Катарина Милановић,
Горан Стојковић
650-02-50/2006-06 од 30.8.2006.
Технологија израде машина за електромеханичара
Момир Милошевић,
Бобан Милошевић
650-630/88 од 28.12.1988.
Основи електротехнике за 2. разред електротехничке школе
Гордана Мијатовић, Вела Чоја,
Маја Тодоровић, Горан Стојковић,
Горан Станојевић
650-02-127/2009-06 од 12.08.2009.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Статика и отпорност материјала теоретски део
Братислав Величковић и др.
650-02-41/99-03 од 26.10.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Статика и отпорност материјала практични део
Примена рачунара у грађевинарству
Братислав Величковић и др.
650-02-41/99-03 од 26.10.1999.
Вуле Алексић
650-02-24/2004-03 од 20.8.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Испитивање грађевинских материјала
Анђелија Стефановић-Илић
грађевински лаборант за I разред и техничар за лабораторијска
испитивања за II разред
Историја архитектуре
Гордана Дулић, Наила Вољевица
650-02-12/2005-06 од 5.4.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Геодетска мерења и рачунања практикум за II–IV разред
Крунислав Михаиловић,
Крста Врачарић
650-300/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Геодезија за II разред геодетске школе
Крунослав Михаиловић,
Ђорђо Лазић, Крста Врачарић
650-18/6-88 од 4.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Припрема минералних сировина
650-02-20/2004-03 од 20.8.2004.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Недељко Магдалиновић
650-440/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи хидрогеологије
Драган Цветковић
610-2374/113 од 13.11.1979.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читање топографских карата
Мирјана Добникар
04-2-612-1480/20 од 20.6.1979.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Заштита радне и животне средине
Миодраг Миљковић
610-2374/35 од 5.10.1979.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рударске машине и уређаји у површинској експлоатацији
Здравко Љубић
650-02-42/2001-3 од 15.11.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Добијање и прерада метала
Живан Живковић
612-3044/80-70 од 23.6.1979.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи машинства и електротехнике
Војислав Ђурђевац,
Драгољуб Јанеш
610-2374/37 од 5.10.1979.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија рада са приручником за практичну наставу
за II и III разред за топионичара обојених метала
Паун Јанковић
650-0-26/97-03 од 16.7.1997.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Органска хемија са практикумом за вежбе
хемија и неметали
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Александар Миловановић,
Владимир Павловић
650-460/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Организација производње сви образовни профили хемије
и неметала и текстилства и кожарства
Владимир Милетић
650-02-6/94-03 од 9.5.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Микробиологија за 2. и 3. разред
Извори загађења животне средине
техничар за заштиту животне средине
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Сузана Димитријевић
650-02-52/2008-06 од 4.6.2008.
Драган Веселиновић, Драган
Марковић, Верица Агатоновић
Малиновић, Верица Томић
650-02-137/2007-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Испитивање тла, воде и ваздуха
техничар за заштиту животне средине
Драган Марковић, Драган
Веселиновић, Верица Томић,
Верица Aгатоновић Малиновић
650-02-115/2007-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум из испитивања тла, воде и ваздуха
техничар за заштиту животне средине
Драган Марковић, Драган
Веселиновић, Верица Томић,
Верица Агатоновић Малиновић
650-02-116/2007-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија са приручником за практичну наставу
(теоретски део) за гумаре
Гордана Марић
650-02-7/2001-03 од 11.4.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија са приручником за практичну наставу
за гумаре – практични део
Гордана Марић
650-02-49/2004-06 од 17.2.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија са практичном обуком за хемијског лаборанта
Технологија графичког материјала
за све профиле графичке школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Анђелка Шефер, Ружа Окљеша
650-414/89 од 26.6.1989.
Слободан Јовановић,
Душан Мијин, Радослав Алексић
650-02-2/2005-06 од 28.4.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Графичко обликовање и писмо за све профиле графичке школе Слободан Недељковић,
Миодраг Недељковић
650-47/88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аналитичка хемија за подручје рада хемија и неметали
Мирјана Крајачевић,
Maра Игњатов, Олга Младеновић
650-02-8/97/03 од 10.6.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из аналитичке хемије за подр. рада хемија Мирјана Крајачевић,
и неметали техничар за заштиту животне средине и техничар Maра Игњатов, Олга Младеновић
за индустријску фармацеутску технологију
650-02-8/97-03 од 10.6.1997.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 140 – Број 3
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија за израду хемијских производа
Љиљана Крстић Гвозденовић,
Розалија Нинковић
24. април 2014.
650-02-27/2003-03 од 10.6.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум из технологије за израду хемијских производа
Асим Садибашић
650-02-28/2004-03 од 23.8.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум из аналитичке хемије са збирком задатака
Мирјана Крајачевић,
Maра Игњатов, Олга Младеновић
650-02-8/97-03 од 10.6.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија са практикумом за практичну наставу
(теоријски део) за наносиоца заштитних превлака
Весна Мишковић Станковић,
Раде Максимовић
650-02-64/98-3 од 8.1.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија са практикумом за практичну наставу
(практични део) за профил: наносилац заштитних превлака
Јелена Слепчевић
650-02-62/98-03 од 8.1.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Машине, апарати и операције у 2. разреду – техничар
за заштиту животне средине
Практикум из машина, апарата и операција
у 2. разреду − техничар за заштиту животне средине
Светомир Цвијовић и др.
650-395/89 од 27.4.1989.
Душанка Ивановић,
Миланка Добричанин
650-253/2-90 од 20.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ПОДРУЧЈЕ РАДА: САОБРАЋАЈ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Терет у саобраћају и механизација претовара
за II и III разред саобраћајне школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи путева и улица за II и III разред саобраћајне школе
Основе саобраћајне психологије
за II и III разред саобраћајних школа
Средства везе за II, III и IV разред железничке техничке школе
Телепринтерска манипулација
за II–IV разред техничке ПТТ школе
Регулисање и безбедност саобраћаја
за II–IV разред (друмски саобраћај)
Ваздухопловна пристаништа и аеродромски саобраћај
ПТТ техника за II и III разред техничке ПТТ школе
Ваздухопловне погонске групе
за II, III и IV разред (ваздушни саобраћај)
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Светлана Ранковић,
Споменка Фурунџић
650-129/89 од 15.3.1989.
Богољуб Марковић
05-1-610-03/101 од 26.6.1981.
Вукосава Вукадиновић
632-02-39/92-02 од 21.4.1992.
Станислав Станковић
650-02-38/2001-03 од 4.10.2001.
Гордана Вујичић, Миланка Баковић 650-148/88 од 14.4.1988.
Радомир Вукићевић
650-402/88 од 30.6.1988.
Љубомир Коњевић, Срђан Иковић
650-417/88 од 30.6.1988.
Зоран Ђурђевић
650-02-54/96-03 од 3.6.1996.
Милутин Алексић,
Александар Манић
650-481/88 од 22.8.1988.
Транспортно рачуноводство за II–IV разред железничке школе Добривоје Секулић
Познавање робе са транспортном механизацијом
Ђура Рапајић
за II разред железничке техничке школе
650-02-68/98-03 од 19.3.1999.
650-02-38/99-03 од 19.11.1999.
650-02-51/97-03 од 18.7.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за II разред железничке техничке школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бродске машине и уређаји за II и III разред (водни саобраћај) Миодраг Трифуновић
650-385/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи навигације (водни саобраћај)
650-02-42/97-03 од 3.8.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Речна навигација за II, III и IV разред
Аутоматизација и механизација у ПТТ
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информациони системи железнице
за II разред железничке техничке школе
Електрични уређаји
за II, III и IV разред железничке техничке школе
Средства унутрашњег транспорта
за II и III разред саобраћајне школе
Организација превоза ствари
за II, III и IV разред железничке техничке школе
Средства осигурања
за II, III и IV разред железничке техничке школе
Кочнице и кочење
за II, III и IV разред железничке техничке школе
Миодраг Љ. Милетић
Владета Чолић,
Владимир Шкиљаица
Слободан Живанић
650-454/88 од 30.6.1988.
Владица Стјепановић
650-205/89 од 27.4.1989.
Милорад К. Бањанин
650-02-45/96-03 од 11.4.1996.
Драган Товаришић
650-02-067/2000-03 од 2.2.2001.
Лазар Филковић
650-02-68/2000-03 од 11.1.2001.
Миљко Селаковић
650-02-38/97-03 од 3.7.1997.
Гвозден Станојевић
650-02-38/2001-03 од 4.10.2001.
Владимир Ваинхал
650-02-8/95-03 од 6.4.1995.
Вучена возила за II, III и IV разред железничке техничке школе Јово Шарић
Организација железничког саобраћаја
Миодраг Љ. Милетић
за II, III и IV разред железничке техничке школе
Експлоатација вучених возила
Предраг Држајић
за II, III разред железничке техничке школе
Служба вуче – за II и III и IV разред железничке техничке школе Миодраг Љ. Милетић
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
650-02-42/96-03 од 11.4.1996.
650-02-13/98-03 од 11.3.1998.
650-02-14/2000-02 од 11.5.2000.
650-02-71/2005-06 од 2.8.2005.
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пољопривредне машине за II, III и IV разред – руковалац Драгослав Комарчевић,
пољопривредне технике и техничар пољопривредне технике
Милан Тошић
650-497/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мотори за II и III разред за руковаоца пољопривредне технике Драгослав Комарчевић
и техничара пољопривредне технике
650-377/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Патологија за ветеринарског техничара
Борислав Бановчанин
650-429/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фармакологија за ветеринарског техничара
Витомир Ћупић
650-02-37/2000-03 од 20.6.2000
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Опште ратарство за пољопривредног техничара
Будимир Милојић,
Душан Милошевић
650-272/82 од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Приручник за практичну обуку ратарске производње
за II и III разред
Душан Милошевић
650-494/89 од 26.6.1989.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Сточарство за узгајивача стоке у другом и трећем разреду и Новица Митић,
за пољопривредног техничара у четвртом разреду
Владимир Петровић
Термодинамика
Владимир Валент и др.
за II или III разред за све профиле прехрамбене школе
Број 3 – Страна 141
610-120/159 од 14.6.1980.
610-9/2 од 6.1.1982.
Биохемија за II и III разред
Аналитичка хемија
Драгутин Величковић
650-325 од 2.6.1988.
Момчило Јоветић
2455 од 2.6.1988.
Биологија 2 за ветеринарског техничара
Прехрамбена технологија
за произвођача прехрамбених производа
Милоје Крунић и др.
632-03-7/93-3 од 21.1.1992.
Светомирка Цвејанов, Борислава
Тошић, Смиљка Калуђерски
650-315/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Прехрамбена технологија за прехрамбеног техничара
и техничара за биотехнологију
Светомирка Цвејанов, Борислава
Тошић, Смиљка Калуђерски
650-319/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Прехрамбена технологија за пекаре
Гавра Калуђерски, Смиљка
Калуђерски, Борислава Тошић
650-02-2/98-03 од 6.4.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе
пољопривредних
машина
за
руковаоца Живорад Настановић и др.
пољопривредне технике и техничара пољопривредне технике
650-431/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Прехрамбена технологија са практичном обуком
за прерађиваче млека за II и III разред
Пољопривредна техника
за II и III разред пољопривредне школе
Маријана Царић, Јован Ђорђевић
650-430/88 од 30.6.1988.
Миливоје Савић,
Војислав Вујадиновић,
Александар Бошњаковић
601-04-51 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Опште повртарство – за пољопривредног техничара
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Лековито и зачинско биље за II, III, IV разред пољопривредне Киро Стојчевски
школе, образовни профил цвећар – вртлар, техничар
хортикултуре, пољопривредни техничар
650-02-299/2007-06 од 28.3.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мотори и трактори – трактори за 2. и 3. разред
пољопривредне школе
650-02-127/2009-06 од 03.12.2009.
Бранка Лазић, Мирјана Ђорђевић
Лазар Савин, Ратко Николић,
Мирко Сикимић
650-02-110/2007-06 од 16.7.2007.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија ткања за четворогодишњу школу
Драгомир Станковић
650-467/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија ткања за трогодишњу школу
Технологија одеће
за II и III разред трогодишње текстилне школе
Драгомир Станковић
650-02-87/96-03 од 28.2.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Томислав Ткалац
650-02-58/2003-03 од 26.9.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија предења за четворогодишњу школу
Радоје Цветковић,
Станислав Димитријевић
650-466/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Томислав Радојковић и др.
632-03-59/92 од 13.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи машинства и електротехнике
за трогодишњу текстилну школу
Основе машинства
Спасоје Драпић, Срећко Николић
650-152/88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Конструкција одеће за II и III или III и IV разред
Јасминка Петровић
650-02-7/94-03 од 9.5.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија оплемењивања за трогодишњу текстилну школу Бранислава Ђорић
650-414/87 од 30.6.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија обуће 2 за II и III разред
Богољуб Јосић
650-02-11/98-03 од 6.3.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Текстилни материјали – 2. део за 2. разред трогодишњих
и четворогодишњих образовних профила
Бранислава Ђорић, Мирјана Радека 650-02-89/2011-06 од 22.9.2011.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Милан Потребић
650-482/88 од 30.6.1988.
Божидар Јанић
650-1437/88 од 21.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дрвне конструкције за II, III и IV разред за техничара
финалног смера, столара и тапетара
Финална обрада дрвета
за II, III и IV разред за техничара финалног смера и столара
Алати и механизација у шумарству за II и III разред
Заштита дрвета за техничара примарне производње
и произвођача финалних производа од дрвета
Анатомија и својства дрвета
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Примарна прерада дрвета за II и III разред за техничара
примарне производње и произвођача финалних производа
од дрвета
Дендрологија са фитоценологијом
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Гајење шума за II, III и IV разред
Миодраг Дренић, Сретен Николић
650-46/88 од 24.2.1988.
Видан Шолајић
650-273/88 од 2.6.1988.
Милинко Банковић
650-02-58/2002-03 од 5.11.2002.
Славко Харамбашић, Нада Којић
650-386/88 од 14.6.1988.
Бранислав Јовановић
650-384/88 од 30.6.1988.
Љубомир Стојановић, Зоран
Симић, Миланко Миладиновић
650-141/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија помоћних материјала
Јован Миљковић, Олга Црногорац
601-04-136/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Расадничарство (технологија дендролошке производње)
за II и III разред
Заштита на раду у шумарству
Драгана Милошевић Бревинац
650-02-65/2003-03 од 14.7.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Видан Шолајић
650-02-7/97-03 од 12.3.1997.
Драгана Милошевић Бревинац
Татјана Батало
650-02-47/2005-06 од 10.6.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Декоративна дендрологија за II, III и IV разред
за расадничара и техничара за пејзажну архитектуру
Исхрана биља за цвећара –расадничара
Александар Туцовић, Зоран Симић
65-36/88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија цвећарске производње
Драгана Милошевић Бревинац
650-351/90 од 5.7.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Производња садног материјала
Миланко Миладиновић
650-302/88 од 2.6.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дендрометрија за 3. разред шумарске школе
Драган Весић
650-02-162/2009-06 од 03.12.2009.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 142 – Број 3
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи економије за све профиле
24. април 2014.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Драгољуб Драгишић, Богдан Илић,
Бранко Медојевић,
Милован Павловић
650-02-50/96-03 од 20.6.1996.
650-02-60/96-03 од 2.7.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна економија за све профиле
Мира Павловић, Светлана Кисић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи финансија за финансијског техничара
Предраг Јовановић Гавриловић и др. 650-02-65/97-03 од 5.12.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Финансијско пословање за финансијског техничара
Драгана Богдановић
650-02-55/97-03 од 22.7.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачуноводство за све профиле
Комерцијално познавање робе за економског техничара
Вера Познанић Леко
650-02-70/96-03 од 15.8.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мила К. Јанчетовић
650-02-59/96-03 од 20.6.1996.
Елизабета Шарковић, Милена
Стегеншек, Мирослава Грујић
650-02-00049/96-03 од 20.6.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Савремена пословна кореспонденција
за економског техничара
Пословна информатика
Драган Маринчић
650-02-3038/96-03 од 9.5.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија
Јован Илић и др.
650-02-69/96-03 од 3.7.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна и службена кореспонденција
Јелена Манојловић,
Станиша Игњатовић
650-02-20/2005-06 од 15.4.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биротехника за II и III разред
Љубица Миросављевић,
Станиша Игњатовић
6-00-175/2006-06 од 28.6.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе радног права
за II и III разред правно-биротехничке школе
Боривоје Шундерић
632-02-84/92-03 од 15.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Стенографија за II и III разред
Милена Илић, Јован Бабић,
Жарко Шиндолић
650-02-28/96-03 од 11.4.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи права
Марија Драшкић, Стеван Лилић
650-01-1049/2006-06 од 10.9.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи правних поступака – управни поступак
за II и III разред
Славољуб Поповић, Стеван Лилић
650-02-26/95-03 од 24.4.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи економије за II и III разред
Борилачке вештине
Гвозденија Богетић и др.
632-03-2/92-03 од 21.1.1992.
Група аутора
650-348/89 од 24.5.1989.
Систем обезбеђења за II, III и IV разред.
Канцеларијско пословање за пословног администратора
Мићо Бошковић
650-02-8/97-03 од 11.6.1997.
Драга Романовић
650-02-32/2006-06 од 30.8.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Право за пословног администратора
Драгица Клипа, Анита Малешевић
06-00-484/04-03 од 30.8.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„DATA STATUS”
Тестови из математике за пословног администратора
Слободан Павловић и др.
6-00-256/2004-03 од 7.6.2004.
„DATA STATUS”
Принципи економије, уџбеник за 2. разред економске школе, Ђорђе Митровић
образовни профил –финансијски администратор
650-02-542/2013-06 од 15.1.2014.
Пословна економија, уџбеник за 2. разред економске школе, Ђорђе Каличанин,
образовни профили – економ- ски техничар и финансијски
Сузана Стефановић
техничар
650-02-633/2013-06 од 15.1.2014.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Економика и организација трговинских предузећа
за трговинску школу
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Драгутин Радуновић, Стипе
Ловрета, Војин Калинић
601-04-51/110 од 11.4.1991.
601-04-51/109 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Познавање робе за II, III разред трговинске школе
Славољуб Урошевић, Нада
Милисављевић, Нада Марков
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Куварство са практичном наставом 3. модул: Шкољке,
ракови, мекушци и рибе
Куварство са практичном наставом 1. модул: Супе и чорбе
Милорад Вукић, Милијанко Портић 650-02-34/2004-03 од 10.9.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Куварство са практичном наставом 2. модул: Јела
од поврћа, јела од јаја, јела од теста
Агенцијско и хотелијерско пословање
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Милорад Вукић, Милијанко Портић 650-02-34/2004-03 од 10.9.2004.
Милорад Вукић, Милијанко Портић 650-02-34/2004-03 од 10.9.2004.
Јован Попеску, Миодраг Николић,
Бојан Зечевић
601-04-202/91 од 20.6.1992.
Трговинско пословање за трговинску школу
Љубомир Милосављевић, Љубисав
Јоловић, Мила Јанчетовић,
Љубивоје Младеновић
650-135/88 од 21.4.1988.
Економика и организација предузећа
за угоститељско-туристичку школу
Љиљана Косар
650-02-20/96-03 11.4.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за угоститељско-туристичку школу
Катица Пауновић
650-02-27/96-03 11.4.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за трговинску школу
Милоје Ракочевић, Розалија Хорват
650-02-53/96-03 20.6.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик Стручни текстови за II разред
угоститељско-туристичке школе
Гордана Наумовић
650-02-29/2004-03 од 28.7.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за 2. разред угоститељско-туристичке школе
Милутин Љешевић,
Драгана Миљановић
650-02-138/2009-06 од 15.10.2009.
JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна информатика за други разред средње школе
– образовни профил:трговински техничар
Зорица Костић
650-02-627/2010-03 од 30.12.2010.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Исхрана за 1. разред угоститељско-туристичке школе,
образовни профил – кувар посластичар и за 2. разред,
образовни профил – конобар
Бранка Трбовић, Мира Николић,
Слободанка Банковић Пауновић
650-02-170/2013-06 од 8.10.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Прва помоћ
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Миодраг Радошевић,
Срђан Солдатовић, Душан Лепир
650-157/88 од 2.6.1988.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 143
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Микробиологија са епидемиологијом
Шпиро Радуловић
601-04-97/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Момир Јањић
650-388/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Здравствена заштита за лабораторијског,
санитарно-еколошког и фармацеутског техничара
Здравствена нега 2
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Естетска нега 1 за козметичког техничара
Александар Баљозовић и др.
632-03-98/92-03 од 25.8.1992.
Сенка Мазић, Биљана Ковчић,
Јадранка Марковић
650-02-51/96-06 од 4.6.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Здравствена нега деце за васпитача и педијатријску сестру
Магдолна Зелић, Љиљана Котарлић 651-02-1/95-03 од 7.3.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Болести зуба 1 за стоматолошку сестру – техничара
Мирјана Колак, Жарко Колак
650-37/88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Лабораторијске технике за I или II разред
Слободанка Велимировић,
Иван Ивановић, Милан Јокановић
650-02-29/93-03 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Патологија
Радослав Борота
650-416/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија зуботехничког материјала за II и III разред
Благоје Грковић,
Милош Теодосијевић
650-452/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фиксна протетика 1
Добривоје М. Трифуновић,
Олга Јанковић
650-18/22-88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фармакологија
Миленко Милошевић,
Владислав Варагић
650-18/21-88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фармацеутска технологија 1 за II разред
Педијатрија са негом 1
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Љиљана Вићентијевић
650-261/6-88 од 14.4.1998.
Светислав Костић
650-565/90 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Психологија за II и III разред медицинске школе
Ненад Хавелка
632-02-48/92-03 од 12.6.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ботаника за фармацеутског техничара
Радиша Јанчић
601-04-84/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Козметологија за II и III разред
Основи масаже (практикум)
Сенка Мазић, Живорад Ниџовић
650-18/23-88 од 24.2.1988.
Звездана Милетић, Синиша Зорић
650-02-29/94-02 од 17.6.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аналитичка хемија
Бранислава Станковић и др.
650-211/88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физикална медицина
за II и III разред за козметичког техничара
Снежана Цонић,
Предраг Делибашић
650-02-15/96-03 од 25.4.1996.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Микробиологија са практикумом за 2. и 3. разред средње Сузана Димитријевић
школе
650-02-52/2008-06 од 04.06.2008.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фармацеутска технологија 1 за 2. разред медицинске школе
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Explore Medical English, енглески језик за 1. и 2. разред за све Бојана Никић Вујић
смерове медицинске школе
650-02-1012/2010-06 од 04.02.2011.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Неорганска хемија за 2. разред гимназије природно-математич­ Снежана Рајић
ког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке
650-02-113/2011-06 од 22.02.2011.
„DATA STATUS”
Фармакологија за 2. и 4. разред медицинске школе
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Климатологија
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Агрометеорологија
Кристијан Карин
650-02-229/2009-06 од 15.10.2009.
Невена Дивац, Милица Простран,
650-02-213/2012-06 0д 13.12.2012.
Зоран Тодоровић, Радан Стојановић
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Игор Делијанић
650-02-4/96-03 од 15.2.1996.
Силва Оторепец
650-02-8/97-03 од 12.5.1997.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мирјана Живковић
650-471/89 од 25.6.1989.
Хармонија за II разред средње музичке школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја музике за II и III разред
Соња Маринковић
650-02-5/94-03 од 12.4.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо за II разред средње музичке школе
Зорислава Васиљевић и др.
650-371/87 од 23.9.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Психологија за II и III разред средњих уметничких школа
Сулејман Хрњица и др.
632-03-112/92-03 од 29.10.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Класичан балет за II разред средње балетске школе
Ксенија Кецојевић
650-02-47/98-03 од 21.10.1998.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Практична настава са технологијом рада 2 за 2. разред Светлана Матовић
средњих школа – образовни профил: женски фризер
650-02-384/2001-03 од 30.12.2010.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Машински елементи II за машинског и бродомашинског
техничара
Спасоје Драпић
650-149/89 од 24.5.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Зоран Савић, Спасоје Драпић
632-03-32/92-03 од 21.4.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Машински елементи за све профиле осим машинског
и бродомашинског техничара
Моторна возила 1
Димитрије Јанковић
650-02-44/2004-03 од 8.12.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Програмирање за компјутерски управљане машине 1
Надежда Поповић,
Љиљана Брашован
632-02-21/93-03 од 20.5.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хидраулика и пнеуматика за четворогодишњу школу
Предраг Митровић,
Зоран Радојевић
650-130/90 од 24.5.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Организација рада за све профиле
Вуксан Булат
650-355/89 од 24.5.1989.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 144 – Број 3
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Организација рада са менаџментом
(менаџмент и маркетинг) за четворогодишње школе
Вуксан Булат
650-02-16/2000-03 од 21.4.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија обраде II за машинског техничара
Миленко Јовичић, Јоко Станић,
Драгомир Николић, Драгиша
Мандић, Мирјана Шарбох
650-148/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Теорија брода II бродограђевински техничар
Технологија образовног профила за аутомеханичара
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Предраг Увалић
650-02-26/2003-03 од 28.5.2003.
Димитрије Јанковић
650-147/89 од 15.3.1989.
Технологија образовног профила за инсталатера
Драгољуб Петровић,
Александар Николић
650-02-45/95-03 од 26.1.1995.
Практична настава са технологијом 2
механичар грејне и расхладне технике
Технологија образовног профила за бравара
Мирослав Радосављевић
650-02-87/2008-06 од 21.7.2008.
Никола Пргомеља, Павле Шојић,
Стеван Симић
650-511/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила – лимар 2
Мирослав Радосављевић
650-02-73/2006-06 од 27.9.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила за прецизног механичара
Слободан Стојановић,
Душан Стојановић
650-389/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила – инсталатер 2
Бобан Милошевић
650-02-109/2007-06 од 17.3.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Mашински елементи
Радивоје Митровић, Милета
Ристивојевић, Зоран Стаменић
650-02-43/2006-06 од 30.10.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила за машинбравара
Драгољуб Јевтић
650-152/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енергетска постројења за техничара машинске енергетике
Љубиша Бркић, Милан Бенишек,
Миодраг Стојаковић
650-469/90 од 28.2.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила погонски техничар
механичар за радне машине
Драгољуб Јевтић,
Весна Јевтић Ћурић
650-02-40/96-03 од 13.6.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Термодинамика и термотехника за четворогодишње школе
Основе технике мерења и контроле за техничаре
хидраулике и пнеуматике
Ђорђе Козић, Ратко Шелмић
650-782/90 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Душан Стојановић
650-02-9/2000-03 од 3.3.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хидраулика и пнеуматика за четворогодишњу школу
Предраг Митровић,
Зоран Радојевић
650-130/90, од 24.05.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хидрауличне компоненте и системи за техничаре
Срећко Николић
хидраулике и пнеуматике
Практична настава за техничаре хидраулике и пнеуматике Раде Мирковић
Практична настава за машинске техничаре
Јовица Јовичић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-02-19/2000-03 од 15.5.2000.
650-02-21/2000-03 од 12.5.2000.
650-02-4/2000-03 од 2.3.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Елементи аутоматизације и роботике
за машинског техничара
Вељко Поткоњак
651-01-2/93-03 од 2.6.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија 3 – оператер машинске обраде – стругар
Мирко Николић, Слободан Зорић,
Ненад Станојевић
650-02-15/2007-06 од 27.3.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија за компјутерски управљане машине
– машински техничар за компјутерско управљање
Хидраулика и пнеуматика
Зоран Милојевић
650-02-64/2005-07 од 6.6.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија обраде машински техничар за компјутерско
Стеван Симић, Звонко Симић
конструисање
Термодинамика машински техничар за компјутерско
Јован Филиповић, Душан Стокић
конструисање
Пројектовање технолошких система техничар нумерички Мирко Николић
управљаних машина
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава машински техничар за компјутерско
конструисање
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Контрола квалитета машински техничар
Оптички инструменти за оптичаре
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Драган Шкобаљ
Практична настава 2 за техничара оптике
Драгољуб Јевтић
Аутоматизација производње и флексибилни производни Глигорије Мирков
системи за техничаре НУ машина
Гасо и пнеумо енергетска постројења 2
Даница Мијушковић
Технологија бродоградње
Предраг Јовановић
за трогодишњу и четворогодишњу школу
Технологија образовног профила за прецизног механичара Слободан Стојановић,
Душан Стојановић
Технологија образовног профила за погонског техничара Лазар Филковић
машинске обраде за III и IV разред
Одржавање бродских постројења
Раде Мирковић
Моделирање машинских елемената и конструкција
машински техничар за компјутерско конструисање
Приручник за програмирање нумерички управљаних
машина машински техничар за нумерички управљане машине
Технологија образовног профила механичар за нумерички
управљане машине
Технологија образовног профила металоглодач
за нумерички управљане машине
Технологија образовног профила металостругар
за нумерички управљане машине
Звонко Сајферт
650-02-92/2006-06 од 5.12.2006.
650-02-98/2005-06 од 12.12.2005.
650-01-20/93-03 од 17.6.1993.
650-02-77/96-03 од 4.10.1996.
61-258/88 од 6.06.1988.
650-389/89 од 15.03.1989.
650-02-8/97-03 од 11.6.1997.
650-02-15/98-03 од 6.4.1998.
650-02-59/98-03 од 25.12.1998.
650-02-37/99-03 од 30.4.1999.
650-02-43/99-03 од 8.11.1999.
650-02-25/99-03 од 29.7.1999.
Срећко Николић
650-02-17/99-03 од 30.4.1999.
Вјекослав Сајферт, Звонко Сајферт,
Оливера Цирај
650-02-58/2000-03 од 9.10.2000.
Глигорије Мирков
650-02-60/2001-03 од 15.1.2002.
Зоран Милојевић
650-02-74/2000-03 од 23.1.2001.
Душан Стојановић
650-02-59/2001-03 од 12.8.2002.
Таип Дураковић,
Љутвија Дураковић
650-02-14/2001-03 од 5.10.2001.
Слободан Зорић, Мирко Николић
650-02-00034/2001-03 од 12.9.2001.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 145
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бродски мотори С.У.С.
Новица Ђорђевић,
Предраг Јовановић
611-00-66/2000-03 од 7.3.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила механичар привредне
механизације
Звонко Сајферт,
Мирослав Радосављевић
650-02-56/2002-03 од 12.12.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија образовног профила механичар шинских
возила
Технологија образованог профила за металоглодаче II
Слободан Стојановић
650-02-56/2001-03 од 12.8.2002.
Таип Дураковић,
Војислав Меселџија
601-04-139/91 од 18.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунари и програмирање II машински техничар
за компјутерско конструисање
Радиша Ћирковић
650-02-24/03-2003 од 28.5.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аутоматско управљање машински техничар мерне
и регулационе технике
Рачунари у машинству
Драгутин Дебељковић
650-02-70/2000-03 од 12.1.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Тихомир Будински
650-02-1/2001-03 од 14.2.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Експлоатација и одржавање моторних возила
машински техничар за моторна возила
Гордана Каурин, Зоран Лалић
650-02-25/2003-03 од 28.5.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техника мерења за техничаре мерне и регулационе технике
Милорад Марјановић,
Гордана Митровић
650-02-60/2000-03 од 18.10.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија 3 оператер машинске обраде – глодач
Слободан Зорић, Тихомир
Будински, Бранко Шипка
650-02-84/2008-06 од 30.6.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технолошки поступци техничар за роботику
Слободан Зорић
650-02-00309/2007-06 од 31.3.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Заваривање и сродни поступци за 3. разред машинске школе
Радица Прокић, Оливера Поповић
650-02-116/2011-06 од 10.6.2011.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Електроника II за електротехничара електронике
Производња и пренос електричне енергије
за електротехничара погона
Ратко Опачић
650-158/89 од 9.3.1989.
Јован Јовановић
650-02-9/95/03 од 16.3.1995.
Ратко Опачић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мерења у електроници за електротехничара електронике
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електричне инсталације и осветљење за електроинсталате­ Милорад Јустинијановић
ра, електротехничара енергетике и електротехничара погона
650-158/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Расхладни уређаји за електротехничара термичких
и расхладних уређаја
Електричне инсталације и уређаји на возилима
за аутоелектричара
Мирослав Радосављевић
650-02-56/2000 од 12.9.2000.
Јожеф Декањ
650-02-27/2000 од 31.5.2000.
Вељко Брајовић
61-37/89 од 9.3.1989.
Момир Милошевић,
Бобан Милошевић
650-630/88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електротермички уређај за електротехничара термичких
и расхладних уређаја
Технологија израде машина
за електромеханичара за машине и опрему
61-741/88 од 22.12.1989
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мерења у електроенергетици за електротехничара енергетике Драгица Димић.
601-04-67/91 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Микроелектроника– приручник за електротехничара
електронике
Теорија телекомуникација
за електротехничара телекомуникација
Олга Ђурђић
650-02-9/95/03 од 25.3.1995.
Драган Лопичић,
Миомир Филиповић
650-02-39/2003-03 од 15.8.2003
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аудио техника за електротехничара радио и видео уређаја
Миомир Филиповић
650-02-27/94-03 од 23.5.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дигитална електроника за све профиле електроничара
Милан Топаловић, Слободан
Здравковић, Франце Пресетник
650-505/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електричне машине за електромеханичара
и електротехничара расхладних и термичких уређаја
Зоран Пендић
650-167/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електрична постројења за електротехничара енергетике
Владица Мијаиловић
650-02-20/2004-03 од 11.6.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе телевизијске технике за електротехничара радио
и видео уређаја
Миодраг Радојловић
650-02-208/94-03 од 18.5.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електричне машине са испитивањем за електротехничара Зоран Пендић
погона и енергетике
650-02-30/2001-03 од 11.11.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Економика и организација предузећа за све профиле
650-02-48/2002-03 од 2.9.2002.
Радовановић Светлана,
Оливера Речи
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електроенергетика за електротехничара енергетике
Јован Николић
04-2-612-1480/6 од 6.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енергетска електроника за електротехничара електронике
Драгољуб Мартиновић,
Зоран Пендић, Жарко Јанда
650-644/88 од 28.12.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електромоторни погон за електротехничара електронике
Јован Николић,
Боривоје Познановић
650-266/89 од 28.12.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електронски рачунари и програмирање
за електротехничара рачунара
Живко Тошић, Момчило
Ранђеловић, Александар Коцић
650-02-39/96-03 од 29.4.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из електричних машина за све профиле Никола Николић
који имају предмет Електричне машине − III и IV разред
650-691/89 од 26.10.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунари – за електротехничара рачунара.
Живко Тошић,
Момчило Ранђеловић
650-02-5/96-03 од 19.2.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Вела Чоја
650-02-28/2003-03 од 16.7.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе технике дигиталног преноса за електротехничара
телекомуникација
Програмирање за електротехничара рачунара
Ласло Краус
650-02-22/2004-03 од 23.7.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електричне мреже за електротехничара погона
Ружица Тошић
650-02-14/2007-06 од 16.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електричне машине на возилу
Јожеф Декањ
650-02-35/2006-06 од 15.8.2006.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 146 – Број 3
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе аналогних телекомуникација
за електротехничара телекомуникација
Кориснички програми за електронска кола
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Статика и отпорност материјала
24. април 2014.
Драган Шегуљев
650-417/89 од 24.5.1989.
Миомир Филиповић
650-02-51/2006-06 од 30.8.2006.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Драгослав Јовановић, Братислав
Величковић, Драгица Величковић,
Катарина Станковић Милошевић
650-02-29/2006-06 од 15.8.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из статике и отпорности материјала
Драгослав Јовановић, Братислав
Величковић, Драгица Величковић,
Катарина Станковић Милошевић
650-02-38/2006-06 од 15.8.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика са збирком задатака и приручником
за лабораторијске вежбе
Илонка Милошевић,
Војислав Живановић
650-02-59/2002-03 од 20.1.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Механика тла и фундирање
Радивој Соларов
650-352/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Елементи пројектовања са разрадом пројеката
Бранислава Рочкомановић
650-544/89 од 11.4.1991.
61-252/89 од 27.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Макетарство – практикум
Бранислава Рочкомановић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бетон III и IV разред за грађевинску школу
Иванка Стојиљковић,
650-573/6-88 од 28.12.1988.
Милутин Марков, Живорад Бојовић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Организација грађења (сви профили трогодишње школе)
Живојин Прашчевић,
Горан Ћировић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Организација грађења (сви профили четворогодишње школе) Живојин Прашчевић и др.
Грађевинске конструкције техничар за високоградњу
Биљана Благојевић
Путеви
Воја Анђус, Јован Катанић
632-03-31/92 од 22.4.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Геодезија за III разред геодетске школе
Крунослав Михаиловић,
Крста Врачарић, Ђорђо Лазић
650-573/10-88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Примењена геодезија
Александар Беговић,
Драгмио Војновић
650-573/11-88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
632-02-74/92-03 од 13.7.1992.
650-02-33/2006-06 од 15.8.2006.
610-3/110 од 10.7.1981.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Катастар земљишта
Богдан Богдановић
650-573/12-88 од 28.12.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Примењена геодезија за 3. разред геодетске школе
Крста Врачарић
650-02-497/2008-06 од 25.03.2009.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Томислав Лазаревић, Спасоје
Драпић, Милорад Марјановић
650-02-66/2000-03 од 29.12.2000.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Техничка механика
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физичка металургија
Миладин Петровић
612-3044/399-80 од 29.7.1980.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум из физичке металургије
Иван Ивановић
05-612-3044/350 од 28.8.1980.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Геотехничка истраживања
Драган Цветковић
612-3044/121-79 од 3.8.1979.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општи рударски радови
Живорад Милићевић
650-02-28/2000-03 од 12.10.2000.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија (за графичаре)
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физичка хемија за подручје рада хемија и неметали
Практикум из физичке хемије
за подручје рада хемија и неметали
Неорганска хемијска технологија
за подручје рада хемија и неметали
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Сировине за фармацеутске производе техничар
за индустријску фармацеутску технологију
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Слободан Петровић,
Миодраг Максимовић
650-322/89 од 26.6.1989.
Нада Наод, Марија Узелац
650-02-78/2005-06 од 14.11.2005.
М. Узелац
650-02-37/2003 од 4.8.2003.
Љиљана Костић Гвозденовић и др.
650-22-55/95-03 од 17.1.1996.
Слободан Петровић, Наташа
Валентић, Душан Мијин
650-02-316/2007-06 од 31.3.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Загађење и заштита тла техничар за заштиту животне средине Адам Дангић, Мирјана Ристић
650-02-315/2007-06 од 28.3.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Прерада и одлагање чврстог отпада за трећи разред средње Мирјана Ристић, Шимон Ђармати,
школе
Милка Вучковић
650-02-399/2008-06 од 7. 11. 2008. год.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Tехнологија штампе II за III и IV разред графичке школе
Гордана Миловановић
650-02-33/2007-06 од 6.3.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко-технолошка припрема графичке производње II
за III и IV разред
Група аутора
650-424/90 од 20.7.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија графичке дораде II за III и IV разред
Владимир Константиновић
650-02-58/97-03 од 12.9.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија графичке репродукције II за III и IV разред
Технологија графичког материјала
Јован Чешка
601-04-173/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија сито штампе II за III разред
Збирка задатака из хемијске технологије
за III и IV разред хемијске и прехрамбене школе
Технологија са практикумом за практичну наставу
(теоријски део) за наносиоца заштитних превлака
Технологија са практикумом за практичну наставу
(практични део) за наносиоца заштитних превлака
Технологија са практикумом за практичну наставу
(теоријски део) за израђивача хемијских производа
Слободан Јовановић
6-00-512/2005-06 од 9.9.2005.
Милан Позновија
601-04-172/91 од 20.6.1991.
Татјана Јовић, Јасмина Лисинац
650-02-22/2006-06 од 8.1.2007.
Миодраг Максимовић,
Весна Мишковић Станковић
650-02-63/98-3 од 8.1.1999.
Мирјана Ковачевић
650-02-31/2000-03 од 12.10.2000.
Љубица Врховац,
Душанка Петровић Ђаков,
Јованка Филиповић
650-02-6/99-03 од 12.3.1999.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија са практикумом за практичну наставу
(практични део) за израђивача хемијских производа
Технологија неметала за техничара у индустрији неметала
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум из технологије неметала за техничара
у индустрији неметала
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија израде штампарске форме II за III и IV разред
Технологија типографије II
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ПОДРУЧЈЕ РАДА: САОБРАЋАЈ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Телеграфски саобраћај 2
за III и IV разред техничке ПТТ школе
Асим Садибашић
Број 3 – Страна 147
650-02-6/99-03 од 12.3.1999.
Љиљана Костић Гвозденовић
650-02-8/2004-03 од 26.4.2004.
Рада Петровић
650-02-5/2004-03 од 15.3.2004.
Гордана Миловановић
650-02-66/98-03 од 2.6.1999.
Зоран Урошевић
650-02-66/98-03 од 2.6.1999.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Славољуб Стајковић
650-178/90 од 24.5.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Транспортно право, маркетинг и шпедиција за III разред Светолик Костадиновић
железничке техничке школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Интегрални транспорт за III и IV разред саобраћајне школе
Електрична опрема на вученим возилима
за III и IV разред железничке техничке школе.
Економика и организација саобраћаја
за III и IV разред саобраћајне школе
Светлана Ранковић
650-02-10/95-03 од 27.3.1995.
Драган Товаришић
650-02-50/2002-03 од 17.9.2002.
Слободан Војводић,
Снежана Филиповић,
650-02-8/97-03 од 14.3.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Организација превоза путника и робе за III и IV разред
саобраћајне школе
Јагода Станишић,
Богољуб Марковић
650-541/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поштански саобраћај 2 за III разред техничке ПТТ школе
Милан Гајић
650-127/89 од 15.3.1989.
23426
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Новчано пословање у јединицама поштанске мреже
за III и IV разред техничке ПТТ школе
Рачунско и благајничко пословање у јединицама
поштанске мреже за III и IV разред техничке ПТТ школе
Теорија и опрема пловила
Милош Јованић, Јадранка Карић
650-02-67/98-03 од 19.3.1999.
Димитрије Баровић
650-02-562/99-03 од 11.6.1999.
Владета Чолић,
Владимир Шкиљаица
650-647/88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-02-10/95-03 од 27.3.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Експлоатација бродова и лука за III и IV разред
Зоран Радмиловић, Миливој Пејин
650-179/90 од 24.5.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична настава за III и IV разред саобраћајне школе
(унутрашњи транспорт)
Младен Добрић,
Мирјана Медаревић
650-02-72/2005-06 од 2.8.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко колска служба за III и IV разред железничке школе
Милан Вучинић
650-02-00006/2003-03 од 5.3.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практична наставаза III и IV р. Саобраћајне школе
– техничар друмског саобраћаја
Употреба вучених возила
за III и IV разред железничке техничке школе
Пловидбени прописи са сигнализацијом и правилима
избегавања судара
Младен Добрић,
Мирјана Медаревић
650-02-2/2004-03 од 26.4.2004.
Предраг Држајић
650-02-7/2003-03 од 20.3.2003.
Радослав Шкрбић,
Вукосав Дедовић
650-02-424/99-03 од 11.6.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пловидбено право за III и IV разред саобраћајне школе
Електроника и телекомуникациони уређаји
за III и IV разред саобраћајне школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Стабилитет и крцање брода за III и IV разред саобраћајне
школе
Практична настава
за III и IV разред железничке техничке школе
Пловна превозна средства са механизацијом претовара
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Складишта за III и IV разред саобраћајне школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Снежана Пантелић Вујанић
650-698/88 од 22.12.1988.
Предраг Јовановић
650-02-47/2004-06 од 27.12.2004.
Владета Чолић,
Владимир Шкиљаица
650-02-39/97-03 од 3.7.1997.
Миодраг Љ. Милетић
650-02-38/99-03 од 19.11.1999.
Владета Чолић,
Владимир Шкиљаица
650-542/89 од 26.6.1989.
Споменка Фурунџић
650-02-72/96-03 од 20.9.1996.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Драгослава Маринковић и др.
650-139/89 од 15.3.1989.
Биологија за ветеринарског техничара
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Посебно ратарство за пољопривредног техничара
Миливоје Старовић
02-76 од 4.5.1984.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Заштита биља за I разред за ратара повртара и III и IV разред
за пољопривредног техничара
Радослав Секулић,
Милорад Бабовић
650-150/89 од 27.4.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум заштите биља за I разред ратара повртара
и III и IV разред пољопривредног техничара
Стеван Јаснић
650-525/90 од 28.2.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мотори за II и III разред за руковаоца пољопривредне
технике и техничара пољопривредне технике
Пољопривредна техника
за II и III разред пољопривредне школе
Драгослав Комарчевић
650-377/88 од 30.6.1988.
Миливоје Савић,
Војислав Вујадиновић,
Александар Бошњаковић
601-04-51 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Зоохигијена за сточара и ветеринарског техничара
у првом разреду и узгајивача стоке у другом и трећем разреду
Зоран Стојановић, Зоран
Вукићевић, Небојша Хрговић
650-326/88 од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Опште воћарство за пољопривредног техничара
Спасоје Булатовић,
Мирјана Булатовић Даниловић
од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Трактори за III и IV разред за руковаоца пољопривредне
технике и техничара пољопривредне технике
Драгослав Комарчевић
650-377/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Термодинамика за II или III разред за све профиле
прехрамбене школе
Владимир Валент и др.
05-1-610-9/2 од 6.1.1982.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Посебно воћарство за пољопривредног техничара
Спасоје Булатовић
650-397/87 од 27.4.1989.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 148 – Број 3
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Експлоатација пољопривредних машина за III разред
Јован Мицић, Бранка Кресовић
руковаоца пољопривредне технике и III и IV разред техничара
пољопривредне технике
Заразне болести за ветеринарског техничара
Божидар Марковић
Породиљство за ветеринарског техничара
Василије Миљковић
Атлас ветеринарског породиљства
за ветеринарског техничара
Прехрамбена технологија са практичном обуком
за прерађиваче млека за II и III разред
24. април 2014.
650-347/89 од 27.4.1989.
650-531/89 од 26.6.1989.
650-136/90 од 16.9.1990.
Василије Миљковић
650-02-2/2001-03 од 16.3.2001.
Маријана Царић, Јован Ђорђевић
650-430/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Микробиологија за прехрамбену школу
Милорад Стојановић
650-352/89 од 27.4.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Машине и апарати са аутоматиком за прехрамбену школу
Светомир Цвијовић и др.
650-395/89 од 27.4.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Прехрамбена технологија за прехрамбеног техничара
Прехрамбена технологија
за произвођача прехрамбених производа
Небојша Спасојевић и др.
650-02-46/98-03 од 4.9.1998.
Светомирка Цвејанов и др.
650-390/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Прехрамбена технологија за техничара за биотехнологију
Јосип Барас и др.
632-02-72/92-03 од 21.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мотори и трактори – трактори за 2. и 3. разред
пољопривредне школе
Лазар Савин, Ратко Николић,
Мирко Сикимић
650-02-127/2009-06 од 3.12.2009.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наводњавање за 3. разред пољопривредне школе, образовни Светомир Драговић
профил: пољопривредни техничар
650-02-449/2013-06 од 24.2.2014.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Срећко Николић
632-03-58/92-03 од 13.7.1992.
Основи аутоматике за четворогодишњу школу
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија ткања за четворогодишњу школу
Драгомир Станковић
650-573/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија ткања за трогодишњу школу
Драгомир Станковић
650-02-86/96-03 од 28.2.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија плетења за четворогодишњу школу
Спира Гичић, Славко Коцић
650-318/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија плетења за трогодишњу школу
Славко Коцић
650-02-28/97-03 од 20.6.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија оплемењивања за 3. и 4. разред текстилне школе Бранислава Ћорић
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
650-02-336/2007-06 од 09.09.2008.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Стеван Деветаковић, Биљана
Јовановић Гавриловић, Гојко
Рикаловић
650-02-51/2003-03 од 5.9.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи економије за све профиле
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Монетарна економија и банкарство за економског техничара Александар Живковић, Жарко
Ристић, Ружица Ђорђевић
650-02-47/97-3 од 14.7.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачуноводство за економског техничара
Вера Познанић Леко
650-02-54/97-03 од 18.7.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачуноводство за финансијског и царинског техничара
Вера Познанић Леко
650-02-41/98-03 од 20.8.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Јавне финансије за финансијског техничара
Жарко Ристић, Ђорђе Павловић,
Гордана Иванишевић
650-021-29/98-03 од 15.4.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Банкарско пословање за финансијског техничара
Борко Крстић, Александар
Живковић, Петар Бојовић
650-02-39/98-03 од 1.7.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословне финансије за финансијског техничара
Жарко Ристић, Слободан Комазец,
Драгана Богдановић
650-02-28/98-03 од 15.4.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна економија за економског техничара
Божидар Ставрић,
Благоје Пауновић
650-02-46/97-03 од 14.7.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Статистика за III и IV разред економске, правно-биротехничке Милева Жижић, Марија Видић
и угоститељско-туристичке школе
Пословна информатика
Драган Маринчић,
Мирослав Сарделић
Царински систем и царински поступак
Миодраг Станковић,
за царинског техничара.
Сања Станковић Михаиловић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-666/88 од 28.12.1988.
632-02-66/92-03 од 13.7.1992.
650-02-543/99-03 од 18.6.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Међународни транспорт и шпедиција за царинског техничара Миодраг Станковић
650-02-621/99-03 од 15.7.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Познавање робе за царинског техничара
Тамара Стојановић
650-02-30/2001-03 од 23.7.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Право за економског и финансијског техничара
Невенка Суботић Константиновић,
Босиљка Мијатовић
650-02-56/97 од 5.8.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе матичне евиденције
Босиљка Мијатовић
650-147/88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Секретарско пословање за III разред
Драга Романовић
650-02-65/2005-06 од 18.8.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи кривичног права и криминалистике за III и IV разред Мићо Бошковић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Право – за 3. разред економске и правно-биротехничке школе, Драгица Пикула, Виолета Трајковић 650-02-339/2008-06 од 7.11.2008.
образовни профил финансијски администратор
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Стенографија за 3. и 4. разред за биротехничара
Послови правног промета
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-02-37/98-03 од 16.2.1998.
Јован Бабић, Жарко Шиндолић
650-02-40/95 – 03
Оливер Антић
650-650/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Служба обезбеђења за III и IV разред
Мићо Бошковић
650-02-17/98-03 од 13.3.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Никола Клеут
650-02-5/97-03 од 4.3.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Противпожарна превентива за III и IV разред
Тактика гашења пожара
Драган Млађан
650-02-03/97-03 од 4.3.1997.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна и службена кореспонденција
Јелена Манојловић,
Станиша Игњатовић
650-02-00021/2006-06 од 28.6.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Канцеларијско пословање за пословног администратора
Слободан Рајковић
650-02-23/2006-06 од 28.6.2006.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 149
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Тестови из математике за пословног администратора
Весна Врцељ, Петар Ћулум,
Милорад Гавриловић,
Слободан Павловић
650-02-3/2007-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Право за пословног администратора
Aнита Малешевић,
Мирјана Лазовић
650-02-139/2007-06 од 16.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик први страни језик за економску
и угоститељско-туристичку школу
Вишња Цага, Даница Касумовић,
Ружица Кнежевић,
Светлана Тодоровић
650-745/89 од 5.4.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик први страни језик за економску
и угоститељско-туристичку школу
Богданка Алексић, Милан
Богдановић, Богољуб Станковић
650-750/89-91 од 5.4.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик први страни језик за економску
и угоститељско-туристичку школу
Милица Вучковић,
Мирослава Вукомановић
650-679/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик први страни језик за економску
и угоститељско-туристичку школу
Љиљана Ђурић, Добрила Петровић, 650-02-339/2008-06 од 7. 11. 2008. год.
Даница Павловић
„DATA STATUS”
Пословна економија за 3. разред економске школе
Ђорђе Каличанин, Драган Лончар
650-02-285/2012-06 од 11.2.2013.
„DATA STATUS”
Статистика за 3. и 4. разред средње стручне школе
Радмила Драгутиновић Митровић
650-02-283/2012-06 од 11.2.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
Pro File 1, енглески језик за 3. разред средњих стручних школа Jon Naunton, Mark Tulip
(подручје рада економија, право, администрација – образовни
профил: економски техничар)
650-02-236/2012-06 од 10.4.2013.
„DATA STATUS”
Монетарна економија и банкарство, уџбеник за 3. разред Никола Фабрис
економске школе, образовни профил економски техничар
650-02-631/2013-06 од 18.2.2014.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Трговинско пословање за трговинску школу
Љубомир Милосављевић,
Радован Кнежевић,
Мила Јанчетовић
650-02-34/95-03 од 13.6.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Финансијско пословање за туристичког техничара
Милан Милановић,
Бранко Милановић
632-02-75/92-03 од 21.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачуноводство за трговинску школу
Бранко Шикањић
650-02-38/95-03 од 13.7.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пекарство за посластичара
Милорад Јовановић,
Милорад Вукић
650-02-46/2002-03 од 12.8.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Агенцијско и хотелијерско пословање
Јован Попеску, Милорад Нешић,
Миодраг Николић
632-02-68/92-03 од 15.7.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Познавање робе за III и IV разред
Нада Милисављевић, Нада Марков
601-04-51/109 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Туристичка географија за 3. разред угоститељско-туристичке Божидар Станишић,
650-02-497/2011-06 од 26.1.2012.
школе
Момчило Бујошевић
Основе куварства
Милорад Вукић, Милијанко Портић 650-02-46/2003-3 од 8.8.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Услуживање са практичном наставом III и IV разред за ко­ Миленко Красавчић,
нобара и кулинарског техничара
Светозар Нићетин
650-356/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Познавање робе за II разред кувар и посластичар
и III разред кулинарски техничар
650-419/88 од 30.6.1988.
Стојанка Калинић,
Милорад Јовановић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи економије за трговинску школу
Драгољуб Драгишић и др.
650-02-39/93-3 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Психологија за III и IV разред трговинских,
угоститељско-туристичких и школа за личне услуге
Бора Кузмановић,
Иван Штајнбергер
650-422/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Куварство са практичном наставом 1. модул: Хладна предјела Милорад Вукић, Милијанко Портић 650-02-37/2004-03 од 10.9.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Куварство са практичном наставом 2. модул: Готова јела
Милорад Вукић, Милијанко Портић 650-02-37/2004-03 од 10.9.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Куварство са практичном наставом 3. модул: Јела
по поруџбини
Милорад Вукић, Милијанко Портић 650-02-37/2004-03 од 10.9.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја уметности за III и IV разред за туристичког
техничара
Видосава Галовић
650-425/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Познавање робе за конобара и угоститељског техничара
Бранка Трбовић, Јосип Барас
651-02-66/96-03 од 10.7.1996.
„DATA STATUS”
Предузетништво за 3. и 4. разред средње стручне школе
Светислав Пауновић
650-02-286/2012-06 од 6.2.2013.
„DATA STATUS”
Статистика за 3. и 4. разред средње стручне школе
Радмила Драгутиновић Митровић
„THE ENGLISH BOOK”
Tourism 1, енглески језик за 3. разред средњих стручних шко­ Robin Walker, Keith Harding
ла (подручје рада трговина, угоститељство туризам, образовни
профил: туристички техничар)
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Интерне болести са негом 1
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хирургија са негом 1
650-02-283/2012-06 од 11.2.2013.
650-02-235/2012-06 од 26.3.2013.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Јован Теодоровић и др.
650-178/89 од 26.6.1989.
Зоран Комљеновић,
Томислав Ранђеловић
650-02-87/2005-06 од 3.2.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе клиничке медицине
Милосав Ристић и др.
601-04-76/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Санитарна техника
Добрила Јовановић, Милена
Стојчић, Снежана Милановић
650-02-100/2005-06 од 15.12.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Комунална хигијена
Власта Дамјанов,
Слободан Тошовић
632-03-95/92-03 од 1.9.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Медицинска биохемија 1
Нада Мајкић – Singh
650-02-49/99-03 од 14.12.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Микробиологија са паразитологијом и епидемиологијом 1
Олга Бергер-Јекић и др.
650-512/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Епидемиологија 1
Зоран Радовановић и др.
650-513/89 од 26.6.1989.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 150 – Број 3
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Акушерство са негом 1
Драгомир Младеновић,
Зорица Богдановић,
Александра Михаиловић
24. април 2014.
632-02-65/92-3 од 13.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Кинезиологија
Даница Обрадовић и др.
650-02-49/95-03 од 11.12.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Педијатрија са негом 2 за педијатријску сестру – техничара
и медицинску сестру васпитача
Светислав Костић
601-04-37/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Неуропсихијатрија за медицинску сестру – техничара
Дерматологија са негом
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Јован Букелић
650-18/29-88 од 24.2.1988.
Сава Констатиновић,
Невенка Мартиновић
650-18/24-88 од 24.2.1988.
Токсиколошка хемија са основама познавања лекова
Сава Павков, Ана Стефановић,
Милош Стоиљковић
632-02-70/92-03 од 13.7.1992.
Физикална терапија 1
Јелена Симеуновић,
Предраг Зековић
650-18/25-88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фармацеутска хемија 1 и 2
Милена Покрајац, Драгољуб Панић 650-434/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фармацеутска технологија 2 за III и IV разред
Љиљана Вићентијевић
650-261/6-88 од 16.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Птице у лету – читанка (књижевност за децу)
Драгутин Огњановић
650-583/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Болести зуба 2 за стоматолошку сестру – техничара
Хематологија са трансфузиологијом 1
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мирјана Колак, Жарко Колак
650-153/89 од 15.3.1989.
Милосав Ристић, Зоран Ристић,
Слобадан Ристић
650-573/17-88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Специјална нега неуропсихијатријских болесника
Јован Букелић
650-18/29-88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Стоматолошка протетика
за стоматолошку сестру – техничара
Гордана Петровић,
Драгослав Стаменковић
650-405/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Тотална протеза
Драгић Јовановић,
Владимир Јовановић
650-18/26-88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фиксна протетика 2
Олга Јанковић, Нико Комленић
650-18/22-88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фармакогнозија
Рада Иванић,
Љиљана Вићентијевић
650-18/31-88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Инфективне болести са негом за III или IV разред
Драгомир Диклић,
Божидар Антонијевић
650-248/90 од 5.5.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дезинфекција, дезинсекција, дератизација
Милан Плећаш, Новица Стајковић
623-03-101/92-03 од 30.9.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Здравствена нега 3
Радмила Поповић, Петар Боровић,
632-03-96/92-03 од 11.9.1992.
Сенка Мазић и сарадници
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Естетска нега 2
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Микробиологија са практикумом за 2. и 3. разред средње Сузана Димитријевић
школе
650-02-52/2008-06 од 04.06.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фармацеутска технологија 2 за 3. разред медицинске школе
Горица Попов,
Снежана Стојменовић
650-02-19/2009-06 0д 11.09.2009.
„DATA STATUS”
Инфектологија са негом за 3. и 4. разред медицинске школе
Славица Бошковић
650-02-282/2012-06 од 18.2.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Агрометеорологија
6-00-691/2005-06 од 27.12.2005.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Силва Оторепец
650-02-8/97-03 од 12.5.1997.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Соња Маринковић
650-02-5/94-03 од 12.4.1994.
Историја музике за III и IV разред музичке школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хармонија за III и IV разред
Мирјана Живковић
650-471/89 од 25.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо за III разред средње музичке школе
Зорислава Васиљевић и др.
650-549/88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Вокални контрапункт за III и IV разред средње музичке школе Властимир Перичић
Инструментални контрапункт
Мирјана Живковић
за III и IV разред средње музичке школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-176/90 од 12.4.1990.
650-176/90 од 12.4.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музички облици за III и IV разред средње музичке школе
Милан Михаиловић
650-624/88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Италијански језик за III разред средње музичке школе
Драга Зихерл
612-3044/58-79 од 25.7.1979.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Естетика струке
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Даница Ракочевић
650-02-57/2001-03 од 28.5.2001.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Аутоматизација производње
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Михаило Милојевић, Мирко Бућан, 650-02-23/2000-03 од 12.5.2000.
Вељко Поткоњак
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Парна постројења
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Конструкција алата и прибора за машинског техничара
Основе конструисања
Зоран Савић, Спасоје Драпић
650-510/89 од 26.10.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технолошки поступци
Момчило Вукић
650-02-10/2005-06 од 5.4.2005.
Милица Јаковљевић,
Дејан Милошевић
650-02-8/97-03 од 17.4.1997.
Никола Пргомеља, Симо Станчевић 650-479/89 од 26.6.1989.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 151
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аутоматизација постројења
Мирослав Спасојевић,
Гордана Митровић
650-28/90 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Спасоје Драпић
650-02-21/99-03 од 30.4.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Конструисање машински техничар за компјутерско
конструисање
Експлоатација и одржавање моторних возила 2
Зоран Лалић
650-02-99/2005-06 од 1.11.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Eлементи аутоматизације моторних возила
Димитрије Јанковић
611-00-198/2006-06 од 11.4.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Организација рада
Звонко Сајферт, Мирослав
Радосављевић, Милош Марјановић
650-02-235/2007-06 од 21.8.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енергетски процеси
Мартин Богнер, Бранислав
Јаћимовић, Радивоје Топић
650-708/90 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дигитални системи и процесни рачунари
машински техничар мерне и регулационе технике
Зоран Бућевац
650-02-32/2002-03 од 6.8.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Термоенергетски процеси за машинске техничаре мерне и ре­ Драгутин Дебељковић
гулационе технике
Пројектовање технолошких система техничар н. у. машина Мирко Николић
Приручник за програмирање нумерички управљаних
Зоран Милојевић
машина
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аутоматско управљање машински техничар мерне
и регулационе технике
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Опрема брода за бродограђевинске техничаре
Хидрауличне, пнеуматичке и електричне компоненте
за специјализацију
Мерење и контролисање за специјализацију
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Драгутин Дебељковић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Оптика наочара
650-02-43/99-03
650-02-17/2001-03 од 30.5.2001.
650-02-69/2000-03 од 17.1.2001.
Предраг Јовановић
650-02-5/2000-03 од 1.3.2000.
Срећко Николић
632-03-1/93-03 од 22.3.1993.
Срећко Николић,
Александар Николић
650-02-35/95-03 од 15.6.1995.
Испитивање машинских конструкција машински техничар Милета Ристивојевић,
за компјутерско конструисање
Милисав Ристивојевић
Пнеуматске компоненте и системи
Срећко Николић
за техничара хидраулике и пнеуматике
Моделирање машинских елемената и конструкција
машински техничар за компјутерско конструисање
Рачунари у машинству 2
650-02-26/2000-03 од 27.6.2000.
Зоран Милојевић,
Глигорије Мирков, Зоран Бакић
650-02-72/2000-03
650-02-15/2001-03 од 15.6.2001.
650-02-50/2003-03 од 18.8.2003.
Радиша Ћирковић
650-02-42/2005-06 од 20.4.2005.
Вјекослав Сајферт,
Мирјана Сајферт
650-02-3/2005-06 од 4.5.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Mерење и контролисање
Љутвија Дураковић
650-02-7/2006-06 од 20.3.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Програмирање за компјутерски управљане машине 2
Надежда Поповић,
Љиљана Брашован, Петар Пал
630-02-21/93-03 од 20.5.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Моторна возила 2
Димитрије Јанковић
650-02-19/2005-06 од 15.4.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Теорија брода 3
Предраг Увалић
650-02-94/2005-06
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Испитивање машинских конструкција за 4. разред
машинске школе
Милета Ристивојевић,
Милисав Ристивојевић
650-02-118/2012-06 од 17.8.2012.
„KLETT”
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Системи аутоматског управљања
за електротехничара аутоматике
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Елементи електроенергетских постројења
за електротехничара енергетике
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Блажо Борозан
650-506/89 од 26.6.1989.
Деспот Јанковић,
Момчило Радивојевић
650-02-46/94-03 од 6.1.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електронски појачивачи за електротехничарa рачунара
Драгољуб Мартиновић,
Миомир Филиповић
650-02-95/94-03 од 25.5.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунари за електротехничара рачунара
Живко Тошић,
Момчило Ранђеловић
650-02-39/96-03 од 29.4.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пренос података за електротехничара телекомуникација
Рачунарске мреже и комуникације
за електротехничара телекомуникације
Зоран Урошевић, Милан Савић
650-02-30/96-03 од 11.4.1996.
Зоран Урошевић
650-02-41/2002-03 од 23.7.2002.
JP „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аналогне телекомуникације приручник
Драган Шегуљев
650-02-83/96-03 од 26.12.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Расхладни уређаји за електротехничара термичких
и расхладних уређаја
Програмибилни логички контролери
Мирослав Радосављевић
650-02-56/2000-03 од 12.9.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електрична вуча и вучна средства
за електротехничара енергетике
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе аутоматизације за електротехничара рачунара
Електричне мреже и далеководи
за електротехничара енергетике
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мерења у аутоматици за електротехничара аутоматике
Драган Маринковић
650-02-26/2008-06 од 31.3.2008.
Зоран Лакић
650-02-0000/2001 од 25.5.2001.
Душица хаџи-Пешић
650-002-59/2000-03 од 30.10.2000.
Сенка Бранковић
650-640/88 од 28.12.1988.
Вукота Бабовић, Драгољуб
Мартиновић, Милорад Бабовић
650-427/89 од 24.5.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радио-пријемници за електротехничара радио и видео уређаја Миомир Филиповић
650-42/88 од 14.4.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радио-предајници за електротехничара радио и видео уређаја Миодраг Радојловић
650-90 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електричне машине са испитивањем за електротехничара
за расхладне и термичке уређаје
650-505/89 од 20.6.1989.
Зоран Пендић
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 152 – Број 3
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Телекомуникациона мерења за електротехничара
телекомуникација
Јасна Менарт,
Драгољуб Мартиновић
24. април 2014.
650-26/90 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техника ВФ преноса за електротехничара телекомуникација
Драган Шегуљев
650-327/89 од 27.4.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе аутоматског управљања за електротехничара
електронике
Горан Николић,
Драгољуб Мартиновић
650-68/90 од 13.4.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електромоторни погон за електротехничара за термичке и Јован Николић
расхладне уређаје
Збирка задатака из аутоматског управљања
Никола Николић,
електромоторним погонима
Слободан Николић
Основе аналогних телекомуникација приручник
Драган Шегуљев
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Електричне машине са регулацијом електромоторног
погона за електротехничара аутоматике
Електрични погон дизалица и лифтова
за електротехничара погона
650-417/89 од 24.5.1989.
650-93/90 од 5.4.1990.
650-417/89 од 24.5.1989.
Зоран Пендић, Јован Николић
650-328/89 од 27.4.1989.
Гаврило Гојнић,
Милорад Јустинијановић
650-02-4/93-03 од 6.4.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Микропроцесори са елементима програмирања
за електротехничара рачунара
Душан Тошић
632-02-25/93-03 од 6.4.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунари у систему управљања за електротехничара
аутоматике
Србијанка Турајлић
650-02-00023/93-03 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Видео уређаји за електротехничара радио и видео уређаја
Слободан Здравковић,
Франце Пресетник, Мирослав
Томић, Драгољуб Мартиновић,
Александар Стојковић
632-02-15/93-03 од 16.3.1993.
„KLETT”
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Организација грађења за све профиле четворогодишње школе Живојин Прашчевић и др.
Кућне инсталације
Весна Станојевић, Милена Зороје
650-02-30/2002-03 од 24.6.2003.
Монтажне конструкције за техничара за нискоградњу
Основи мостоградње
Војислав Кујунџић и др.
650-02-50/93-01 од 26.8.1993.
Душан Тошић
610-120/252 од 15.9. 1980.
Металне и дрвене конструкције
за техничара за високоградњу
Војислав Кујунџић,
Драгослав Тошић
650-477/90 од 11.4.1991.
650-02-34/2006 од 15.8.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Префабриковано грађење
Мирјана Милојевић Турина
601-04-54/91 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Елементи пројектовања са разрадом пројеката
Бранислава Рочкомановић
651-01-3/93-03 од 30.8.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Путеви
Михаило Малетин, Јован Катанић
651-01-5/90-03 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Геодезија за IV разред геодетске школе
Крунослав Михаиловић,
Крста Врачарић, Ђорђо Лазић
650-573/10-88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аграрне операције за геодетску школу
Богдан Богдановић
650-573/13-88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Примењена геодезија за IV разред
Александар Беговић,
Драгмио Војновић
650-573/11-88 од 28.12.1988.
„KLETT”
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пластична прерада метала са практикумом за вежбе
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Нада Мишковић,
Боривоје Мишковић
650-772/89 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Термичка обрада метала
Иван Ивановић
610-120/141 од 13.6.1980.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум за вежбе из термичке обраде метала
Иван Ивановић
650-02-541/99-03 од 5.7.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
Методе откопавања
Живорад Милићевић
650-02-10/98-03 од 8.5.1998.
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Органска хемијска технологија
за подручје рада хемија и неметали
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Практикум за органску хемијску технологију
за подручје рада хемија и неметали
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум за аутоматску контролу процеса
за подручје рада хемија и неметали
Испитивање у технолошкој производњи са практикумом
за подручје рада хемија и неметали
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Љубица Врховец
650-02-48/96-03 од 6.6.1996.
Љубица Врховац,
Душанка Петровић Ђаков,
Јованка Филиповић
650-02-4/97-03 од 12.3.1997.
Асим Садибaшић
650-02-53/95-03 од 17.1.1996.
Олга Виторовић,
Владимир Рекалић
650-02-43/98-03 од 2.9.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Контрола квалитета сировина и производа
Александра Перић Грујић
650-02-53/2008-06 од 4.6.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технологија неметала техничар у индустрији неметала
Љиљана Костић Гвозденовић
650-02-41/2005-06 од 2.6.2005.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 153
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Практикум из технологије неметала техничар у индустрији Рада Петровић
неметала
650-02-66/2005-06 од 2.8.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аутоматска контрола процеса – практикум за четврти
разред средње школе
650-02-401/2008-06 од 7. 11. 2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Прерада и одлагање отпадних вода за четврти разред средње Јосип Барас
школе
Драгана Ранковић,
Менка Петковски
650-02-285/2008-06 од 2. 9. 2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Загађење и заштита воде за 4. разред средње школе
Јосип Барас, Рада Петровић
650-02-19/2009-06 од 12.08.2009.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
Загађење и заштита ваздуха за 4. разред средње школе
Снежана Шербула
650-02-511/2009-06 од 24.07.2009.
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: САОБРАЋАЈ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Предраг Јовановић
650-382/90 од 28.6.1990.
Никола Путник
650-182/90 од 24.5.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Уређаји и опрема на пловећим направама за IV разред
саобраћајне школе (водни саобраћај)
Гараже, сервиси и паркиралишта
за III и IV разред саобраћајне школе
Поштански саобраћај 3 за IV разред техничке ПТТ школе
Експлоатација вучених возила
за IV разред железничке техничке школе
Управљање транспортним процесима
Миломир Илић
650-680/89 од 26.6.1989.
Предраг Држајић
650-02-14/2000-03 од 11.5.2000.
Душан Стојановић
650-02-3/2004-03 од 30.4.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Економика и организација предузећа
за IV разред техничке ПТТ школе
Светлана Радовановић
650-02-20/2006-6 од 7.7.2006.
„KLETT”
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Физика са збирком задатака и приручником
за лабораторијске вежбе за подручје рада: здравство,
фармација и социјална заштита, текстилство, кожарство
и за ветеринарског техничара
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Бранко Радивојевић
650-710/89 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за пољопривредног техничара
Драгослав Маринковић и др.
650-02-40/93-02 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биохемија за ветеринарског техничара
Видосава Ђурђић
650-02-47/95-03 од 11.12.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Виноградарство за пољопривредног техничара
Паразитске болести за ветеринарског техничара
Лазар Аврамов
650-313/88 од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Љубомир Цветковић
650-394/89 од 27.4.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пољопривредне машине 2
Драгослав Комарчевић,
Милан Стошић
650-497/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Унутрашње болести домаћих животиња
за ветеринарског техничара
Милорад Петровић,
Владимир Литричин
650-264/11-88 од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хигијена намирница животињског порекла
за ветеринарског техничара
Мирослав Дакић,
Вишеслава Мињковић
650-264/12 од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хирургија за ветеринарског техничара
Лабораторијска техника и узимање материјала
Рајко Андрић
650-01-18-03 од 16.7.1993.
Божидар Марковић
05 -12-3044/151 од 10.8.1979.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Прехрамбена технологија за прехрамбеног техничара
Светомирка Цвејанов и др.
650-02-53/98-03 од 2.12.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Економика пољопривреде са задругарством
за пољопривредног и ветеринарског техничара
Виден С. Ранђеловић
650-02-3/65-03 од 15.2.1996.
„KLETT”
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Испитивање текстила
„KLETT”
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Уређење бујица
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Владимир Милетић
650-02-22/93-03 од 22.3.1996.
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Станимир Костаранов, Григорије
Мацан, Душан Вучићевић
650-02-14/96-03 од 15.3.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Припрема производње
Драгутин Симић
650-35/90 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемијска прерада дрвета
Татјана Стефановић- Јанежић
650-748/90 од 15.02.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мерна и регулациона техника
Бранко Вукосављевић,
Милорад Марјановић,
Горан Николић, Мирјана Шарбох
650-107/90 од 24.5.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основе електротехнике и електронике
Јован Николић, Никола Бабић
650-370/89 од 27.4.1989.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 154 – Број 3
24. април 2014.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хидротермичка обрада дрвета
Бранко Колин
650-167/90 од 24.5.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Обликовање намештаја
Александар Новаковић
650-238/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пројектовање технолошког процеса
Душан Иветић
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
Технологија оплемењивања за 3. и 4. разред текстилне школе Бранислава Ћорић
650-02-336/2007-06 од 09.09.2008.
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред четво­ Жељка Ковачев, Гордана Сека,
рогодишњих средњих стручних школа
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Математика са збирком задатака
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-257/90 од 24.5.1990.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Радич Вучићевић и др.
650-720/89 од 1.4.1990.
Монетарна економија и банкарство за економског техничара Александар Живковић, Борко
Крстић, Петар Бојовић
650-02-137/98-03 од 1.7.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачуноводство за економског техничара
Вера Познанић Леко
650-02-36/98-03 од 30.6.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи економије – међународна трговина за све профиле
Милорад Унковић
650-02-33/98-03 од 18.6.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна економија за економског техничара
Божидар Ставрић, Благоје
Пауновић, Горан Петковић
650-02-137/98-03 од 1.7.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Маркетинг за економског и трговинског техничара
Стипе Ловрета, Хасан Ханић,
Јелена Ачић
650-508/89 од 26.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Утврђивање узрока пожара
Радослав Костић
650-02-51/96-03 од 13.2.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи правних поступака
Славољуб Поповић, Стеван Лилић
650-02-14/95-03 од 23.3.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Право за економског и финансијског техничара
Невенка Суботић Константиновић,
Босиљка Мијатовић
650-02-32/98-03 од 18.6.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна информатика
Драган Маринчић
632-02-66/92-03 од 13.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи реторике и беседништва за правног техничара
Обрад Станојевић,
Сима Аврамовић
650-02-28/93-03 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Основи радног права за правног техничара
Послови правног промета
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Боривоје Шундерић
650-02-26/93-03 од 16.7.1993.
Оливер Антић
632-02-76/92-03 од 15.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Јавне финансије за финансијског техничара
Жарко Ристић и др.
650-02-542/99-03 од 15.7.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Банкарско пословање за финансијског техничара
Борко Крстић, Александар
Живковић, Петар Бојовић
650-02-540/99-03 од 15.7.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословне финансије за финансијског техничара
Милорад Иванишевић,
Предраг Јовановић Гавриловић,
Драгана Богдановић
650-02-28/99-03 од 6.8.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Осигурање за финансијског техничара
Јелена Кочовић
650-02-23/99-03 од 29.7.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Девизно и царинско пословање за финансијског техничара
Милорад Унковић,
Томислав Тодоровић
650-02-8/99-03 од 5.3.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пословна и службена кореспонденција
Слободан Рајковић
650-02-25/2006-06 од 15.8.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Право за пословног администратора
Драгица Пикула
650-02-19/2006-06 од 7.7.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик први страни језик за економску
и угоститељско-туристичку школу
Ружица Кнежевић, Славица
Вујановић, Вишња Цага,
Даница Касумовић
650-471/90 од 11.10.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик први страни језик за економску
и угоститељско-туристичку школу
Богданка Алексић, Милан
Богдановић, Богољуб Станковић
601-4-12/91 од 28.2.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик први страни језик за економску
и угоститељско-туристичку школу
Даница Павловић,
Марија Дрињаковић Џунић,
Љиљана Ђурић
632-03-30/92-03 од 22.4.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик први страни језик за економску
и угоститељско-туристичку школу
Спољнотрговинско и девизно пословање
за царинског техничара
Царински систем и царински поступак
за царинског техничара
Бранислава Поповић,
Милица Вучковић Стојановић
650-470/90 од 11.10.1990.
Милорад Унковић
650-02-15/2000-3 од 15.5.2000.
Томислав Тодоровић
650-02-22/2000-3 од 22.5.2000.
Олга Лапчевић Вељковић,
Вукан Вујачић
650-02-32/2000-03 од 22.5.2000.
650-02-44/2000-03 од 13.7.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Међународна шпедиција за царинског техничара
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Познавање робе за царинског техничара
Тамара Стојановић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Канцеларијско пословање за пословног администратора
Слободан Рајковић, Бранка Суботић 650-00-110/2006-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Tестови из математике за пословног администратора
Весна Врцељ, Слободан Павловић, 650-02-152/2007-06 од 16.7.2007.
Милорад Гавриловић, Петар Ћулум
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Право за финансијског администратора
Драгица Пикула
650-02-158/2007-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Устав и права грађана за четврти разред гимназија и трећи
и четврти разред средњих стручних школа
Славко Тадић
650-02-290/2008-06 од 2. 9. 2008. год.
„DATA STATUS”
Предузетништво за 3. и 4. разред средње стручне школе
Светислав Пауновић
650-02-286/2012-06 од 6.2.2013.
„DATA STATUS”
Статистика за 3. и 4. разред средње стручне школе
Радмила Драгутиновић Митровић
650-02-283/2012-06 од 11.2.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
Pro File 2, енглески језик за 4. разред средњих стручних школа Jon Naunton
(подручје рада економија, право, администрација – образовни
профил: економски техничар)
650-02-234/2012-06 од 26.3.2013.
„KLETT”
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 155
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бранко Шикањић
650-02-38/95-03 од 13.7.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачуноводство за трговинску школу
Економика туризма
Крунослав Чачић
650-02-62/92-03 од 21.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Маркетинг у туризму
Огњен Бакић
632-03-45/92-03 од 14.5.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Куварство са практичном наставом
Родољуб Стојановић, Јован Јокић
650-480/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Туристичка географија
Стеван Станковић
650-02-240/2007-06 од 4.6.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хотелијерство
Крунослав Чачић,
Миодраг Николић
650-02-19/96-03 од 11.4.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Агенцијско и хотелијерско пословање
Крунослав Чачић, Јован Попеску,
Миодраг Николић
632-02-68/92-03 од 1992
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Познавање робе за III разред кувара и посластичара
и IV разред за кулинарског техничара
Милорад Јовановић,
Стојанка Калинић
650-419/88 од 30.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Познавање робе за угоститељско-туристичку школу
Јосип Барас, Бранка Трбовић
651-02-66/96 од 10.7.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наука о исхрани угоститељски и кулинарски техничар
за угоститељско-туристичку школу
Мира Николић,
Слободанка Банковић Пауновић
650-02-44/2001-03 од 21.9.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Комерцијално познавање робе за спeцијалистичко
образовање трговински менаџер
Мирјана Иветић, Стеван Николић
650-02-40/2000-03 од 27.6.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Менаџмент у трговини за специјалистичко образовање
Познавање животних намирница
за специјалистичко образовање
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наука о исхрани за специјалистичко образовање
Јелена Ачић
650-02-49/2000-03 од 4.8.2000.
Милорад Јовановић
650-02-23/2001-03 од 27.6.2001.
Слободанка Банковић Пауновић,
Мира Николић
650-02-6/2004-03 од 4.10.2004.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Финансијски менаџмент за специјалистичко образовање
Бранко Шикањић
650-02-10/99-03 од 27.3.1999.
„DATA STATUS”
Предузетништво за 3. и 4. разред средње стручне школе
Светислав Пауновић
650-02-286/2012-06 од 6.2.2013.
„THE ENGLISH BOOK”
Tourism 2, енглески језик за 4. разред средњих стручних
школа (подручје рада трговина, угоститељство туризам,
образовни профил: туристички техничар)
Robin Walker, Keith Harding
650-02-238/2012-06 од 26.3.2013.
„KLETT”
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Здравствена статистика
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Никола Милосављевић,
Милан Долга
650-645/88 од 15.3.1989.
Светислав Костић
650-573/15-88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Педијатрија са негом за медицинску сестру − техничара
и гинеколошко-акушерску сестру
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичко васпитање деце раног узраста за медицинску школу Татјана Миленковић Крпан
Здравствена нега 4
Биљана Путниковић и др.
Фиксна протетика 3
Олга Јанковић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Стоматохирургија
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-02-53/200-03 од 21.10.2004.
650-02-38/93-03 од 13.8.1993.
650-18/22-88 од 24.2.1988.
Зорка Милошевић, Предраг Гојнић, 610-3/2 од 8.1.1981.
Зоран Ристић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Болести уста
Драгослав Ђукановић, Обрад Зелић 650-02-3/95-03 од 5.6.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Марко Вуловић, Драган Белоица
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дечја и превентивна стоматологија са
практикумом.
Хирургија са негом 2
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Акушерство са негом 2
10-3/134 од 10.7.1981.
Зоран Комљеновић
650-02-91/2005-06 од 3.2.2006.
Драгомир Младеновић,
Зорица Богдановић,
Александра Михаиловић
632-02-118/92-03 од 26.11.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Епидемиологија 2
Зоран Радовановић и др.
650-358/90 од 28.4.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Санитарна хемија (броматологија)
Сава Станимировић,
Даринка Станимировић
650-18/30-88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Гинекологија са негом
за гинеколошко-акушерску сестру техничара
Драгомир Младеновић,
Зорица Богдановић,
Александра Михаиловић
650-573/18-88, 1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Гинекологија и акушерство са негом за медицинску
и педијатријску сестру техничара
Драгомир Младеновић,
Зорица Богдановић,
Александра Михаиловић
650-02-48/93-01 од 18.4.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Педијатрија са негом 3
Светислав Костић
601-04-130/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дечја хирургија са негом
Гордана Јањић,
Зоран Милосављевић,
Милка Недељковић
650-30/90 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хематологија са трансфузиологијом 2
Милосав Ристић, Зоран Ристић,
Слободан Ристић
650-573/17-88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дечја неуропсихијатрија са негом
за педијатријску сестру – техничара
Физикална терапија 2
Јован Букелић
650-54/90 од 28.6.1990.
Јелена Симеуновић,
Предраг Зековић
650-18/27-88 од 24.2.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Специјална рехабилитација
Предраг Зековић
650-210/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Естетска хирургија са негом
Миодраг Цолић,
Биљана Тодоровић Ћертић
650-02-19/97-03 од 15.7.1997.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 156 – Број 3
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Микробиологија са паразитологијом и епидемиологијом 2
Олга Бергер Јекић, Милош
Јовановић, Љубиша Марковић
24. април 2014.
650-383/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Кинезитерапија
Драган Вуловић
650-384/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Специјална рехабилитација
Предраг Зековић
650-210/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Интерне болести са негом 2
Јован Теодоровић и др.
650-38/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Медицина рада
Драгољуб Петровић
650-755/89 од 15.2.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Естетска нега 3
Сенка Мазић и сарадници
6-00-691/2005-06 од 27.12.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Парцијална протеза
Драгић Јовановић
650-175/90 од 28.6.1990.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ортопедија вилица
Вјера Гвозденовић Симовић
632-02-63/92-03 од 13.7.1992.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ортодонтски апарати са основама ортодонције
Будимир Милеуснић,
Драгић Јовановић
632-03-3/93-03 од 1.2.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Медицинска биохемија 2
Нада Мајкић Singh
650-020-041/95-03 од 10.7.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Фармацеутска технологија 3 за 4. разред медицинске школе
Горица Попов,
Снежана Стојменовић
650-02-136/2009-06 од 11.09.2009.
„DATA STATUS”
Фармакологија за 2. и 4. разред медицинске школе
Невена Дивац, Милица Простран,
650-02-213/2012-06 0д 13.12.2012.
Зоран Тодоровић, Радан Стојановић
„DATA STATUS”
„KLETT”
Инфектологија са негом за 3. и 4. разред медицинске школе
Славица Бошковић
650-02-282/2012-06 од 18.2.2013.
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА: КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Теорија дизајна
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Мирослав Фрухт
650-281/90 од 24.5.1990.
Зорислава Васиљевић и др.
650-549/88 од 28.12.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо за IV разред средње музичке школе
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја српске музике за све профиле – култура, уметност и Соња Маринковић
јавно информисање
650-02-622/99-03 од 6.7.1999.
„KLETT”
Предузетништво за 3. разред трогодишњих и 4. разред
четворогодишњих средњих стручних школа
650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
Жељка Ковачев, Гордана Сека,
Ненад Стефановић,
Драгана Стојановић
УЏБЕНИЦИ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗАЈЕДНИЧКИ УЏБЕНИЦИ ЗА ГИМНАЗИЈЕ ­
И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
БОСАНСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
„KLETT”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Математика, уџбеник са збирком задатака за 1. разред гимна­ Небојша Икодиновић
зије и средњих стручних школа на босанском језику
650-02-133/2013-06 од 17.5.2013.
„KLETT”
Географија 1, за 1. разред гимназије на босанском језику
Винко Ковачевић,
Босиљка Младеновић Кљајић
650-02-130/2013-06 од 17.5.2013.
„KLETT”
Историја 1, уџбеник за 1. разред гимназије на босанском
језику
Мирко Обрадовић
650-02-132/2013-06 од 28.5.2013.
Ремзија Хаџиефендић Парић
„SARAJEVO PUBLISHING”
Наш језик за 1. разред гимназије
„SARAJEVO PUBLISHING”
Хемија за 1. разред гимназије (за гимназије општег типа и Милан Сикирица
природно-математичког смера)
650-02-247/2013-06 од 28.8.2013.
НАПОМЕНА: Исти уџбеник одобрен је за употребу у првом разреду
четворогодишњих стручних школа, за образовне профиле који нису у
огледу, а нису ни профили који су из
огледа преведени у редовни систем ,
у подручјима рада: здравство – осим
профила лабораторијски техничар и
фармацеутски техничар; пољопривреда – само зоолошки техничар и
техничар хортикултуре; шумарство;
трговина – осим за аранжера у трго­
вини; графичарство; текстилство и
кожарство; природно-математичко
и личне услуге и за први разред трогодишњих стручних школа, за об­
разовне профиле који нису у огледу,
подручје рада личне услуге.
„SARAJEVO PUBLISHING”
Linguae latinae elementa – уџбеник латинског језика за средње Јадранка Багарић
школе
650-02-247/2013-06 од 28.8.2013.
„KLETT”
Читанка – босански језик и књижевност за први разред гимна­ Мевлида Реброња
зије и средњих стручних школа
650-02-135/2013-06 од 5.9.2013.
650-02-247/2013-06 од 28.8.2013.
24. април 2014.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Број 3 – Страна 157
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
„Просвета” Софија
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Физика и астрономия за 10. клас за профилирана подготов- Христо Попов, Иван Лалов,
ка за 1. разред гимназије општег типа и средње стручне шко­ Веселин Караиванов и други
ле – образовни профил туристички техничар у одељењима на
бугарском наставном језику
„Просвета” Софија
Математика за 9. клас за профилирана подготовка за 1. раз­ Станислава Петкова, Петьо Петков
ред гимназије општег типа
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
„Просвета” Софија
Математика за 9. клас за задължителна подготовка за 1. Станислава Петкова, Петьо Петков
разред средње стручне школе – образовни профил туристички
техничар
Химия и опознаване на околната среда за 9. клас за профи- Стефан Манев, Людмила Михова,
лирана подготовка за 1. разред гимназије општег типа
Магдалена Цавкова, Добри Лазаров
и Галин Петров
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
„Просвета” Софија
„Просвета” Софија
„Просвета” Софија
„Просвета” Софија
„Просвета” Софија
Број и датум решења министра
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
НАПОМЕНА: уџбеници су делимич­
но усклађени са наставним планом и
програмом у Републици Србији и пре­
поручено је да се недостајући садр­
жаји обраде уз помоћ одговарајућих
уџбеника на српском језику.
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
НАПОМЕНА: уџбеник је делимично
усклађен са важећим програмом за
први разред. Потребно је да наста­
вници, уз одговарајући дидактичкометодички приступ, сачувају логичку
структуру програма хемије тако што
ће ученицима, на почетку школовања,
обезбедити оба уџбеника, а за недос­
тајуће садржаје користити уџбенике
на српском језику.
Химия за 9. клас за задължителна подготовка за 1. разред Стефан Манев, Магдалена Цавкова, 650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
средње стручне школе – образовни профил туристички техничар Добри Лазаров и Галин Петров
НАПОМЕНА: уџбеник је делимично
усклађен са важећим програмом за
први разред. Потребно је да наста­
вници, уз одговарајући дидактичкометодички приступ, сачувају логичку
структуру програма хемије тако што
ће ученицима, на почетку школовања,
обезбедити оба уџбеника, а за недос­
тајуће садржаје користити уџбенике
на српском језику.
Биология и здравно образование за 9. клас, за профилирана Павел Ангелов, Петьр Попов,
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
подготовка за 1. разред опште гимназије
Василий Ишев
НАПОМЕНА: у уџбенику недостаје
око 70% наставног програма за 1.
разред гимназије, те се препоручује
да се за савладавање овог дела про­
грама користи уџбеник биологије на
српском језику за 1. разред гимназије.
Биология и здравно образование за 9. клас, за задължител- Павел Ангелов, Петьр Попов,
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
на подготовка за 1. разред средње стручне школе – образовни Василий Ишев
НАПОМЕНА: Наставне теме про­
профил туристички техничар
грама за 1. разред средње стручне
школе, образовни профил туристич­
ки техничар:биологија развића, ос­
нови генетике и основи еволуције,
обрађени су у уџбенику Биология и
здравно образование за 10. клас, за
задължителна подготовка, на 76.
страници.
Информационни технологии за 9. клас, профилирана под- Антоанета Иванова Баева,
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
готовка за 1. разред опште гимназије и средње стручне школе Светозара Янчева
– образовни профил туристички техничар
ДРУГИ РАЗРЕД
Назив издавача
„Просвета” Софија
„Просвета” Софија
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Физика и астрономия за 11. клас за профилирана подготов- Христо Попов, Виктор Иванов,
ка за 2. разред опште гимназије
Веселин Караиванов, Драгия
Иванов
Физика и астрономия за 10. клас за задължителна подго- Христо Попов, Иван Лалов,
товка за 2. разред средње стручне школе – образовни профил Веселин Караиванов и други
туристички техничар
Број и датум решења министра
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
НАПОМЕНА: уџбеник садржи и део
програма за 3. разред гимназије.
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
„Просвета” Софија
Математика за 10. клас за профилирана подготовка за 2. Запряан Запрянов, Георги Ганчев,
разред опште гимназије
Иван Георгијев
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
„Просвета” Софија
Математика за 10. клас за задължителна подготовка за 2. Запряан Запрянов, Георги Ганчев,
разред средње стручне школе – образовни профил туристички Иван Георгиев,
техничар
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
Страна 158 – Број 3
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
„Просвета” Софија
Химия и опознаване на околната среда за 10. клас за про- Стефан Манев, Людмила Михова,
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
филирана подготовка за 2. разред опште гимназије
Магдалена Цавкова, Добри Лазаров НАПОМЕНА: уџбеник је делимично
и Галин Петров
усклађен са важећим програмом за
први разред. Потребно је да наста­
вници, уз одговарајући дидактичкометодички приступ, сачувају логичку
структуру програма хемије тако што
ће ученицима, на почетку школовања,
обезбедити оба уџбеника, а за недос­
тајуће садржаје користити уџбенике
на српском језику.
„Просвета” Софија
Химия за 10. клас за задължителна подготовка за 2. разред
средње стручне школе – образовни профил туристички техни­
чар
Биология и здравно образование за 10. клас, за профилирана подготовка за 2. разред гимназије општег типа
„Просвета” Софија
Стефан Манев, Магдалена Цавкова, 650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
Добри Лазаров и Галин Петров
Павел Ангелов, Петьр Попов,
Василий Ишев.
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
НАПОМЕНА: у уџбенику недостаје
око 80% наставног програма за 2. раз­
ред гимназије те се препоручује да се
за савладавање недостајућих делова
програма користи уџбеник биологије
за 2. разред гимназије на српском је­
зику.
„Просвета” Софија
Биология и здравно образование за 10. клас, за задължител- Милена Николова, Стефка
на подготовка за 2. разред средње стручне школе – образовни Китанова.
профил туристички техничар
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
„Просвета” Софија
Информационни технологии за 11. клас, профилирана под- Петя Генчева Чолакова, Мариана
готовка за 2. разред опште гимназије и средње стручне школе Димитрова Дербатова
– образовни профил туристички техничар
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
НАПОМЕНА: програм за прво по­
лугодиште 2. разреда поклапа се са
прве три области у уџбенику, док се
програм другог полугодишта покла­
па са облашћу Електронни таблици
(Tабеларне калкулације) у уџбенику
Информационни технологии за 9.
клас, профилирана подготовка.
„Просвета” Софија
Психология за 9 клас за задължителна подготовка за 2. раз­ Толя Стоицева
ред опште гимназије и средње стручне школе – образовни про­
фил туристички техничар
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Назив издавача
„Просвета” Софија
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготов- Христо Попов, Иван Лалов, Матей
ка за 3. разред гимназије општег типа
Матеев и други
„Просвета” Софија
Математика за 11. клас за профилирана подготовка за 3. Станислава Петкова, Петьо Петков, 650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
разред гимназије општег типа
Красимира Проданова
„Просвета” Софија
Математика за 11. клас за задължителна подготовка за 3. Запряан Запрянов, Иван Георгиев
разред средње стручне школе – образовни профил туристички
техничар
Биология и здравно образование за 11. клас, за профилира- Наташа Цанова
на подготовка за 3. разред гимназије општег типа
„Просвета” Софија
„Просвета” Софија
„Нова звезда” Софија
Информатика за 9. клас, профилирана подготовка за 3. раз­
ред опште гимназије
Психология и логика, част II, Логика (9-та задължителна
подготовка) за 3. разред опште гимназије и средње стручне
школе – образовни профил туристички техничар
Број и датум решења министра
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
НАПОМЕНА:уџбеник
обухвата
садржаје наставног програма физи­
ке трећег разреда гимназије општег
типа ( Таласна оптика, Фотометрија
и Геометријска оптика) и у потпу­
ности садржаје четвртог разреда,
укључујући и садржаје астрономије.
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
НАПОМЕНА: уџбеник не обухвата у
целости програм биологије за 3. раз­
ред. За недостајуће делове програма
препоручује се коришћење уџбеника
биологије на српском језику.
Павел Койчев Азълов, Фани
Йорданова Златарова
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
Даниела Добрева, Георги Радоев,
Стоян Асенов
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Назив издавача
„Просвета” Софија
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготов- Христо Попов, Иван Лалов, Матей
ка за 4. разред гимназије општег типа
Матеев и други
Број и датум решења министра
„Просвета” Софија
Математика за 12. клас за профилирана подготовка за 4. Запряан Запрянов, Иван Димовски,
разред опште гимназије
Коста Коларов, Дмитьр Кривошиев
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
„Просвета” Софија
Математика за 12. клас за задължителна подготовка за 4. Запряан Запрянов, Юулиа Нинова,
разред средње стручне школе – образовни профил туристички Иван Георгиев
техничар
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 159
„Просвета” Софија
Биология и здравно образование за 12. клас, за профилира- Георги Марков, Светла Евтимова,
на подготовка за 4. разред опште гимназије
Марин Симеоновски, Ценка
Часовнкарова.
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
„Просвета” Софија
Философия за 11. клас (задължителна подготовка) за 4. раз­ Дмитьр Денков, Евелина
ред опште гимназије и средње стручне школе – образовни про­ Варджийска
фил туристички техничар
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
„Матком” Софија
„Дионис” Софија
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Основи на туризма за 9. и 10. клас за 1. разред средње струч­ Мария Воденска
не школе – образовни профил туристички техничар
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
НАПОМЕНА: уџбеник не обухвата
у целости програм за 1. разред. За
недостајуће делове програма пре­
поручује се коришћење уџбеника на
српском језику.
Хотелиерско (организиране, обслужване и функционира- Саша Дачева, Емина Борисова
не на хотела) за средње стручне школе – образовни профил Господинова, Мария Ичева,
туристички техничар – наставни предмет Агенцијско и хоте­ Снежана Колева,
лијерско пословање (1-4. разред).
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
НАПОМЕНА: уџбеник не обухвата
у целости програм. За недостајуће
делове програма препоручује се ко­
ришћење уџбеника на српском језику
(примери и обрасци резервационих
система које користе наша хотелска
предузећа).
ДРУГИ РАЗРЕД
Назив издавача
„ЕКО-НЕТ” Софија
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Икономика на предприятието за 2. разред средње стручне Емилия Бояжиева, Йохансен
школе – образовни профил туристички техничар, за наставни Линднер, Емилия Маринова,
предмет Економика и организација предузећа.
Татяна Тьрнева, Хриси Войнова,
Број и датум решења министра
650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 1. разред Иштван Бошњак, Беата Тхомка
средње школе
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
61-291/87. 28. 5.1987.
Просветни савет Војводине
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја књижевности за гимназије и стручне школе
Мађарски језик 1–4.
Имре Бори, Ласло Геролд
650-02-599/99-03 од 30.06.1999.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ђерђ Пап, Пато Имре,
Вајда Јожеф
61-468/88 од 22. дец. 1988.
АП Војводина
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназије (сви смерови)
Татјана Катић, Снежана Ферјанчић
650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за гимназије
Љиљана Гавриловић,
Душан Гавриловић
650-02-33/2003-03 од 27.6.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназије и пољопривредну школу
Нада Шербан, Мирко Цвијан,
Радиша Јанчић
650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
601-04-92/91 од 20.6.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за гимназије и стручне школе са четири часа на­ Павле Миличић и др.
ставе недељно
Збирка решених задатака из математике 1
Вене Богославов
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе
Никола Клем
650-02-30/99-03 од 20.8.1999.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназије
Милан Распоповић
650-02-3043/03 од 17.11.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
Mилан Распоповић, Бранислав
Цветковић, Горан Кековић
650-02-16/2006-06 од 9.6.2006.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно- Розалија Хорват, Милоје Ракочевић
математичког смера, медицинску и пољопривредну школу
650-506/88 од 2.6.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију Милена Шурјановић,
природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну Радивој Николајевић
школу
650-404/87 од 30.6.1987.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за гимназије
Соња Маринковић
632-03-9/93-03 од 16.7.1993.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура за гимназије и стручне школе
Видосава Галовић,
Бранка Гостовић
601-04-51/74 од 20.12.1990.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
ДРУГИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 2. разред Ласло Геролд, Имре Бори
средњих школа
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког Смиља Марјановић Душанић,
смера
Марко Шуица
Сима Ћирковић
61-157/88 од 21. 04. 1988
АП Војводина
632-01-78/92-03 од 15.07.1992.
650-02-675/2011-06 од 8.12.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 160 – Број 3
24. април 2014.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја – додатак Историја мађарског народа и Мађарске Тибор Пал
у средњем веку за 2. разред гимназије општег и друштвенојезичког смера, на мађарском језику
106-61-99/2010-01
од 13.08.2010. године
АП Војводина
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Психологија за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја Никола Рот, Славољуб Радоњић
рада економија, право и администрација
632-02-18/92-03 од 24.3.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за 2. разред гимназије
Владимир Ђурић
601-01-194/91 од 20.6.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за општу гимназију
Бригита Петров, Милош Калезић,
Радомир Коњевић
650-02-44/2003-03 од 28.8.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за општу гимназију и гимназију друштвеног сме­ Бранимир Шешеља и др.
ра и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно
601-04-51/129 од 11.4.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера Милан Распоповић, Светозар
Божин, Емило Даниловић
601-04-123/91 од 20.06.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Неорганска хемија за општу и гимназију природно- Розалија Хорват
математичког смера, пољопривредну и медицинску школу
Информатика и рачунарство за гимназије
Никола Клем, Драган Маринчић
650-02-48/93-01 од 18.4.1994.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-02–55-03/96 од 09.06.1996.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за средње школе Имре Бори
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
61-46/89 Педагошки Савет АПВ
9.03 1989.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја књижевности за 3. и 4. разред средњих школа
Имре Бори
650-2033/97-03 од 20. јуна 1997.
АП Војводина
Михаило Марковић
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Логика за гимназије и правно-биротехничку школу
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера Коста Николић, Никола Жутић,
и 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера
Момчило Павловић,
Зорица Шпадијер
650-02-16/2002-03 од 23.05.2002.
Одобрење додатка:106-61-243/2004-1
од 23.02.2005.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Социологија
за III и IV разред стручних школа и IV разред гимназије
Милован Митровић,
Сретен Петровић
632-02-85/92-03 од 6.8.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Устав и права грађана
за III и IV разред стручних школа и IV разред гимназије
Светислава Булајић, Стеван Лилић
650-02-1052/2006-06 од 10.9.2006.
Мирко Грчић,
632-02-71/92-03 од 13.7.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за III разред средње школе
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика са збирком задатака за III разред средње школе, Јован Кечкић
за гимназију: општу и природно-математичког смера и за при­
родно-математичко подручје рада
650-210/88 од 28.12.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за III разред гимназије
Војислав Петровић, Мира Пашић,
Љубинка Ћулафић, Гордана Цвијић
650-138/89 од 15.03.1989.
Раде Станкић, Драган Маринчић
650-02-37/93-3/ од 16.07.1993.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера Милан Распоповић, Светозар
Божин, Емило Даниловић
650-450/89 од 26.06.1989.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за општу гимназију и гимназију природно- Александра Стојиљковић
математичког смера, медицинску, пољопривредну и фризерску
школу
650-168/89 од 15.3.1989.
650-02-3047/96-03 од 24.05.1996.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Читанка са књижевно-теоријским појмовима
за 4. разред средње школе
Сели Иштван
61- 241/89. од 27. 06. 1989.
АП Војводина
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја филозофије за средње школе
Вељко Кораћ, Бранко Павловић
05-1-610-9/71 од 21.6.1983.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Филозофија за гимназије и стручне школе
Миле Савић, Владимир Н.
Цветковић, Ненад Цекић
650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за IV разред гимназије
Драгана Цветковић, Дмитар
Лакушић, Гордана Матић,
Александра Кораћ,
Слободан Јовановић
650-02-76/2005-06
од 28.7.2005.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера
Коста Николић, Никола Жутић,
Момчило Павловић,
Зорица Шпадијер
Додатак 106-61-24/2004-1 од 23. фе­
бруара 2005. АП Војводина
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Математика са збирком задатака
за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе недељно
Милутин Обрадовић,
Душан Георгијевић
650-45/90 од 15.2.1990.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за IVразред гимназије
Миодраг Стојановић
650-02-8/97-03 од 24.04.1997.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика
за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера
Милан Распоповић и др.
650-02-41/93-03 од 16.07.1993.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија
Јулијана Петровић,
за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера Смиљана Велимировић
650-02-34/93-03 од 16.7.1993.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 161
УЏБЕНИЦИ ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Механика 1
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Милан Плавшић, Милош
Миљковић, Слободан Николић
601-04-51/76 од 11.04.1991.
ДРУГИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Механика 2.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Славко Ђурић
650-483/89 од 26. јуна 1989.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Основе електротехнике 1. за прве разреде електротехничких Милосава Пироћанац
школа
Број и датум решења министра
601-04-51/82 од 11. 04. 1991.
ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Анатомија и физиологија за 1. разред медицинске и зубо­ Александар Стајковац, Иван
техничке школе
Анђелковић, Александар Илић
Здравствена нега 1 за 1. разред медицинске школе
Број и датум решења министра
650-02-62/96-03 од 24.6.1996.
Александар Баљозовић, Светислав 650-523/89 од 26.6.1989.
Костић, Никола Баљозовић
ДРУГИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Фармакологија
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Миленко Милошевић,
Владислав Варагић
650-18/21-88 од 24.2.1988.
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и Раду Флора
стручне школе
61-258/87 од 25.06.1987.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Румунски језик и култура изражавања за гимназије и струч­ Илеана Магда
не школе (I–IVразред)
61-258/88 од 30.06.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Додатак из националне историје Румуна за 1. разред средње Мирћа Маран
школе, на румунском језику
106-61-230/2010-01, од 06.10.2010.
АП Војводина
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за гимназије и стручне школе са четири часа не­ Павле Миличић и др.
дељно
601-04-92/91 од 20.06.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназије и пољопривредну школу
Нада Шербан, Мирко Цвијан,
Радиша Јанчић
650-02-45/2003-03 од 28.08.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за гимназије
Љиљана Гавриловић,
Душан Гавриловић
650-02-33/2003-03 од 27.06.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе
Никола Клем
650-02-30/99-03 од 20.08.1999.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназије
Милан Распоповић
650-02-3043/03 од 17.11.2003.
ДРУГИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Читанка за гимназије
Раду Флора
650-436/88 од 28.06.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за гимназије општег смера
Градимир Војводић, Војислав
Петровић, Радоје Деспотовић,
Бранимир Шешеља
601-04-51/129 од 11.07.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера
Смиља Марјановић Душанић,
Марко Шуица
650-02-53/2002-03 од 24.09.2002.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Психологија за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја Никола Рот, Славољуб Радоњић
рада економија, право и администрација
632-02-18/92-03 од 24.03.1992.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 162 – Број 3
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за општу гимназију
Бригита Петров, Милош Калезић,
Радомир Коњевић
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика
Никола Клем
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера Милан Распоповић, Јован
Шетрајчић, Зоран Распоповић
24. април 2014.
650-02-44/2003-03 од 28.08.2003.
650-02-54/2003-03 од 15.09.2003.
650-02-80/2005-06 од 2.08.2005.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и Јон Берлован
стручне школе
650-552/90 од 28.02.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за општу гимназију и гимназију природно-мате­ Јован Кечкић
матичког смера
650-210/88 0д 28.12.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију
650-02-27/2004-03 од 27.07.2004.
Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић,
Надежда Недељковић, Гордана
Цвијић
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика
Раде Станкић, Драган Маринчић
650-02-3047/96-03 од 24.05.1996.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназију
Светозар Божин, Милан
Распоповић, Емило Даниловић
650-450/89 од 26.06.1989.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и Лућијан Павел, Марина Пуја
стручне школе
Бадеску
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију општег смера
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Математика са збирком задатака за гимназије и стручне шко­ Милутин Обрадовић, Душан
ле са 4 часа недељно
Георгијевић
Рачунарство и информатика
Миодраг Стојановић
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Број и датум решења министра
650-02-4/2002-03 од 9.05.2002.
Драгослав Маринковић, Иво Савић, 650-02-40/93-02 од 16.07.1993.
Божидар Ћурчић, Вељко Терзија
650-45/90 од 15.02.1990.
6-00-478/2005-06 од 25.08.2005.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера Коста Николић, Никола Жутић,
и за 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера
Момчило Павловић, Зорица
Шпадијер
650-02-16/2002-03 од 23.05.2002.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за општи и друштвено-језички смер
650-02-41/93-03 од 16.07.1993.
Милан Распоповић, Дарко Капор,
Марио Шкрињар
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и Јулијан Тамаш
стручне школе
Број и датум решења министра
61-282/87 од 28. 5. 1987.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика русинског језика за гимназију I – IV разред
Јулијан Рамач
650-02-3/2000-03 од 16. 3. 2001.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназије (сви смерови)
Татјана Катић, Снежана Ферјанчић
650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за I разред гимназије
Љиљана Гавриловић, Душан
Гавриловић
650-02-33/2003-03 од 27.06.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназије и пољопривредну школу
Нада Шербан, Мирко Цвијан,
Радиша Јанчић
650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за гимназије и стручне школе са четири часа на­ Павле Миличић и др.
ставе недељно
601-04-92/91 од 20.6.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе
Никола Клем
650-02-54/2003 -03 од 15.09.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназију
Емило Даниловић, Милан
Распоповић, Светозар Божин
601-02-47/91 од 1. 4. 1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно- Розалија Хорват, Милоје Ракочевић
математичког смера, медицинску и пољопривредну школу
650-506/88 од 2.6.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за гимназије
Соња Маринковић
632-03-9/93-03 од 16.7.1993.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура за гимназије и стручне школе
Видосава Галовић, Бранка Гостовић 601-04-51/74 од 20.12.1990.
ДРУГИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназију
Јулијан Тамаш
61-158/88 од 21.4.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназију општег смера
Сима Ћирковић
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Психологија за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја Никола Рот, Славољуб Радоњић
рада економија, право и администрација
601-04-112/91 од 20.6.1991.
632-02-18/92-03 од 24.3.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за гимназије
Владимир Ђурић
601-01-194/91 од 20.6.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за општу гимназију
Милоје Крунић, Иво Савић,
Љубинка Ћулафић
601-04-51/159-91 од 20.6.1991.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 163
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за општу гимназију
Градимир Војводић, Војислав
Петровић, Радивоје Деспотовић,
Бранимир Шешлија
601-04-51/129-91 од 11.04.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за средње школе
Никола Клем,
Драган Маринчић
650-02-55-03/96 од 9.06.1996.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера Милан Распоповић, Светозар
Божин, Емило Даниловић
601-04-123/91 од 20.06.1991.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и Јулијан Тамаш
стручне школе
61-500/89 од 26. 12. 1989.
Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера
Милутин Петровић,
Реља Новаковић
623-03-3/92-03 од 23.01.1992.
Михаило Марковић
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Логика за гимназије и правно-биротехничку школу
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Социологија за III разред стручних школа и IV разред Милован Митровић,
гимназије
Сретен Петровић
632-02-85/92-03 од 6.8.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Устав и права грађана за III разред стручних школа и IV раз­ Радошин Рајовић
ред гимназије
632-02-86/92-03 од 15. 7. 1992.
632-02-71/92-03 од 13.7.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за III разред гимназије
Драган Родић
650-02-37/93-03 од 16.7.1993.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију општег смера
Војислав Петровић, Мира Пашић,
Љубинка Ћулафић, Гордана Цвијић
650-138/89 15.03.1989.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
Математика за општу гимназију и гимназију природно- Јован Кечкић
математичког смера
650-210/88 од 28.12.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за све гимназије
Раде Станковић, Драган Маринчић
650-02-47/96-03 од 9. 5. 1996.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика
за гимназију општег и природно-математичког смера
Светозар Божин, Милан
Распоповић, Емило Даниловић
650-450/89 од 26. 06. 1989.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за гимназије и стручне школе
Јулијан Тамаш
601-04-138/91 од 20.6.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Филозофија за гимназије и стручне школе
Миле Савић, Владимир Н.
Цветковић, Ненад Цекић
650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназију
Никола Гаћеша, Душан Живковић,
Љубица Радовић
632-02-67/92-02 од 15.06.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Социологија
за III разред стручних школа и IV разред гимназије
Милован Митровић,
Сретен Петровић
632-02-85/92-03 од 6.8.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Устав и права грађана
за III разред стручних школа и IV разред гимназије
Радошин Рајовић
632-02-86/92-03 од 15. 7. 1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика са збирком задатака за гимназије и стручне Милутин Обрадовић,
школе са 4 часа недељно
Душан Георгијевић
650-45/90 од 15.02.1990.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство са информатиком за средње школе
Миодраг Стојановић
650-02-08/97-03 од 24.04.1997.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназију општег смера
Драгослав Маринковић и други
650-02-54/2005-06 од 30.5.2005.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког Милан Распоповић и др.
смера
650-02-88/2008-06 од 21.07.2008.
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 1. разред Јозеф Валихора
средње школе
Број и датум решења министра
106-61-107/2006-01 од 26.6.2006.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Словачки језик и култура изражавања 1
Марија Мијавец
106-61-146/2005-01 од 1.8.2005.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за гимназије (сви смерови)
Татјана Катић, Снежана Ферјанчић
650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за 1. гимназије
Љиљана Гавриловић, Душан
Гавриловић
650-02-33/2003-03 од 27.06.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе
Нада Шербан, Мирко Цвијан,
Радиша Јанчић
650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за 1. разред средње школе
Павле Миличић, Владимир
Стојановић, Зоран Каделбург,
Бранислав Боричић
601-04-92/91 од 20.6.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за 1. разред средње школе
Никола Клем
650-02-54/2003-03 од 15.09.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за гимназије
Милан Распоповић
650-02-3043/03 од 17.11.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општа хемија за 1. разред средње школе
Розалија Хорват, Милоје Ракочевић
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из хемије за I и II разред гимназије и средње Милена Шурјановић,
школе
Радивој Николајевић
650-506/88 од 2.6.1988.
650-404/87 од 30.6.1987.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 164 – Број 3
24. април 2014.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за гимназије
Соња Маринковић; аутор додатка
Ана Медвеђова
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе
Видосава Галовић, Бранка Гостовић 601-04-51/74 од 20.12.1990.
Аутори додатка: Павел Чањи,
одобрење за додатак:
Владимир Валенћик
106-61-318/2007-01 од 11.12.2007.
„OSVETA”
Stomatolológia 1, udžbenik za 1. razred srednje škole
Ivan Dilenski, Stanislav Trojan
128-61-236/2012-01 од 25.7.2012.
АП Војводина
„OSVETA”
Stomatolológia 2, udžbenik za 1. razred srednje škole
Ivan Dilenski, Stanislav Trojan
128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012.
АП Војводина
„OSVETA”
Prvá pomoc, udžbenik za 1. razred srednje škole
Ivan Dvoržaček, Jaromir Hrabovski
128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012.
АП Војводина
„OSVETA”
Ošetrovatelstvo – teória, udžbenik za 1. razred srednje škole
Marta Stankova
128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012.
АП Војводина
„OSVETA”
Ošetrovatelstvo – cvičenia, vežbe za 1. razred srednje škole
Maria Rosipalova i saradnici
128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012.
АП Војводина
632-03-9/93-03 од 16.7.1993.
Одобрење додатака:
106-61-169/2008-01 од 03.12.2008.
ДРУГИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 2. разред
гимназије
Словачки језик и култура изражавања 2
Јан Кмећ
61-360/88 од 29.6.1988.
Марија Мијавец
106-61-146/2005-01 од 1.8.2005.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког Смиља Марјановић Душанић,
смера
Марко Шуица
Аутор додатка: Габриела Губа
650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.
одобрење за додатак:
106-61-68/2004-01 од 19.8.2004.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Психологија за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја Никола Рот, Славољуб Радоњић
рада економија, право и администрација
632-02-18/92-03 од 24.3.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географиja за 2. разред гимназије
Владимир Ђурић
601-01-194/91 од 20.6.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за 2. разред гимназије општег смера
Бригита Петров, Милош Калезић,
Радомир Коњевић
650-02-44/2003-03 од 28.08.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за 2. разред средње школе
Градимир Војводић, Војислав
Петровић, Радивоје Деспотовић,
Бранимир Шешеља
601-04-51/129 од 11.04.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за 2. разред гимназије
Милан О. Распоповић, Светозар
Божин, Емило Даниловић
601-04-123/91 од 20.06.1991.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије
Никола Клем
650-02-54/2003-03 од 15.09.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Неорганска хемија за 2. разред средње школе
Розалија Хорват
650-02-48/93-01 од 18.04.1994.
„OSVETA”
Patólogia, udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole
Jaroslav Krejéi, Čestimir Dvoráéek
128-61-96/2013-01 od 16.7.2013.
АП Војводина
„OSVETA”
Farmakológia, udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole
Margita Križanová a kolektiv
128-61-96/2013-01 od 16.7.2013.
АП Војводина
„OSVETA”
Hygiena 1,2 i 3, udžbenik za 2. razred medicinske škole
Ivan Rovny a kolektiv
128-61-96/2013-01 od 16.7.2013.
АП Војводина
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за 3 разред средње школе
Самуел Дубовски
61-272/89 од 27.6.1989.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Словачки језик и култура изражавања за 3. и 4. разред
гимназије
Марија Мијавец
106-61-146/2005-01 од 1.8.2005.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за 3. разред гимназије општег и друштвено-језичког Милутин Перовић, Реља Новаковић 632-03-3/92 од 23.1. 1992.
смера и стручних школа
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Логика за 3. разред гимназије и правно-биротехничке школе
Михаило Марковић
632-02-71/92-03 од 13.7.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Социологија
за III разред стручних школа и IV разред гимназије
Милован Митровић,
Сретен Петровић
632-02-85/92-03 од 6.8.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Устав и права грађана
за 3. и 4. разред стручних школа и 4. разред гимназије
Радошин Рајовић
632-02-86/92-03 од 15.7.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за 1. или 3. разред средње школе
Драган Родић
650-02-37/93-03 од 16.7.1993.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за 3. разред гимназије општег смера
Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић,
Надежда Недељковић
650-02-27/2004-03 од 27.7.2004.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика са збирком задатака за 3. разред средње школе
Јован Кечкић
650-210/88 од 28.12.1988.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије
Душан Тошић
650-02-53/2004-03 од 7.9.2004.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика
за 3. разред гимназије природно-математичког и општег смера
Светозар Божин, Милан О.
Распоповић, Емило Даниловић
650-450/89 од 20.6.1989.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за 3. разред гимназије
Александра Стојиљковић
650-168/89 од 15.3.1989.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 165
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Назив издавача
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Читанка са књижевнотеоријским терминима за 4. разред Михал Харпањ
средње школе
106-61-43/2006-01 од 8. 05.2006.
Словачки језик и култура изражавања за 3. и 4. разред Марија Мијавец
гимназије
106-61-146/2005-01 од 1.8.2005.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја филозофије за средње школе
Вељко Кораћ, Бранко Павловић
05-1-610-9/71 од 21.6.1983.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Филозофија за средњу школу
Миле Савић, Владимир Н.
Цветковић, Ненад Цекић
650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за 4. разред гимназије општег смера
Драгана Цветковић,
Дмитар Лакушић, Гордана Матић,
Александра Кораћ,
Слободан Јовановић
650-02-54/2005-06 од 30.5.2005.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе
Милутин Обрадовић,
Душан Георгијевић
650-45/90 од 15.2.1990.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за 3. разред гимназије природно-математичког
и 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера
Никола Гаћеша, Душан Живковић,
Љубица Радовић
632-02-67/92-02 од 15.6.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Социологија
за III разред стручних школа и IV разред гимназије
Милован Митровић,
Сретен Петровић
632-02-85/92-03 од 6.8.1992.
.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Устав и права грађана
за 3. и 4. разред стручних школа и 4. разред гимназије
Радошин Рајовић
632-02-86/92-03 од 15.7.1992.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије природ­ Миодраг Стојановић
но-математичког и друштвено-језичког смера
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за 4. разред гимназије
Милан О.Распоповић, Дарко Капор, 650-02-41/93-03 од 17.07.1993.
Марио Шкрињар
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за 4. разред гимназије
Јулијана Петровић,
Смиљана Велимировић
6-00-478/2005-06 од 25.08.2005.
650-02-34/93-03 од 16.7.1993.
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
Назив издавача
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Linguae Latinae elementa,
Jadranka Bagarić
radna bilježnica uz udžbenik latinskoga jezika za 1. i 2. godinu
učenja
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Informatika 1, udžbenik za prvi razred općih, jezičnih i klasičnih Darko Grundler, Lidija Blagojević
gimnazija
650-02-1041/2010-06
(NAPOMENA: delimično usklađen
sa nastavnim planom i programom i
preporučuje se kao drugo nastavno
sredstvo za učenike na hrvatskom
jeziku i pismu, na teritoriji AP
Vojvodina)
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Koraci kroz vrijeme 1, udžbenik povijesti za 1. razred gimnazije
Karolina Ujaković, Svetlana Vorel
128-61-86/2011-06-1 од 23.12.2011. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
(NAPOMENA: u manjoj meri usklađen
sa nastavnim planom i programom i
preporučuje se kao drugo nastavno
sredstvo za nastavnike – priručnik
za nastavnike na hrvatskom jeziku i
pismu, na teritoriji AP Vojvodina)
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Koraci kroz vrijeme 1, radna bilježnica iz povijesti za 1. razred Karolina Ujaković, Svetlana Vorel,
gimnazije
pripremio Damir Mijatović
128-61-86/2011-06-1 од 23.12.2011. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
(NAPOMENA: u manjoj meri usklađen
sa nastavnim planom i programom i
preporučuje se kao drugo nastavno
sredstvo za nastavnike – priručnik
za nastavnike na hrvatskom jeziku i
pismu, na teritoriji AP Vojvodina)
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Fizika 1, udžbenik za dvogodišnji i trogodišnji program fizike
106-61-294/2010-01 – Pokrajinski
sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne manjine, od 26.04.2011.)
(NAPOMENA: delimično usklađen sa
nastavnim planom i programom, opštim
ishodima i standardima obrazovanja i
vaspitanja i preporučuje se kao drugo
nastavno sredstvo za učenike za
savlađivanje, proveru i proširivanje
znanja, na hrvatskom jeziku i pismu, na
teritoriji AP Vojvodina.)
Željko Jakopović, Petar Kulišić
Број и датум решења министра
128-61-86/2011-06-1 од 23.12.2011.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 166 – Број 3
24. април 2014.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Zbirka zadataka iz fizike za srednje škole
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Matematika 1, I dio, udžbenik za 1. razred četvorogodišnje Ivica Gustić,
strukovne škole
Jagoda Krajina
106-61-294/2010-01 – Pokrajinski
sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne manjine, od 26.04.2011.
(NAPOMENA: delimično usklađen sa
nastavnim planom i programom, opštim
ishodima i standardima obrazovanja
i vaspitanja i preporučuje se kao
drugo nastavno sredstvo za učenike
za savlađivanje, proveru i proširivanje
znanja, na hrvatskom jeziku i pismu, na
teritoriji AP Vojvodina.)
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Matematika 2, II dio, udžbenik za 1. razred četvorogodišnje Ivica Gustić,
strukovne škole
Jagoda Krajina
106-61-294/2010-01 – Pokrajinski
sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne manjine, od 26.04.2011.
(NAPOMENA: delimično usklađen sa
nastavnim planom i programom, opštim
ishodima i standardima obrazovanja
i vaspitanja i preporučuje se kao
drugo nastavno sredstvo za učenike
za savlađivanje, proveru i proširivanje
znanja, na hrvatskom jeziku i pismu, na
teritoriji AP Vojvodina.)
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Hrvatski jezik 1, udžbenik za 1. razred četvorogodišnjih Marina Čubrić, Marica Kurtak
strukovnih škola
106-61-294/2010-01 – Pokrajinski
sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne manjine, od 26.04.2011.
(NAPOMENA:u manjoj meri usklađeno
sa nastavnim planom i programom,
opštim
ishodima
i
standardima
obrazovanja i vaspitanja i preporučuje
se kao drugo nastavno sredstvo za
nastavnike – priručnik za nastavnike na
teritoriji AP Vojvodina.)
„PROFIL” ZAGREB
Književni vremeplov 1, čitanka za 1. razred gimnazije
Dragica Dujmović Markusi
128-61-86/2011-06 od 19.12.2011.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
„PROFIL” ZAGREB
Fon-fon 1, radna bilježnica iz hrvatskog jezika za 1. razred Dragica Dujmović Markusi
gimnazije
128-61-86/2011-06 od 19.12.2011.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Od molekula do organizma, udžbenik biologije za 1. razred Marijana Krsnik Rasol, Mladen
gimnazije
Krajačić
128-61-86/2011-06-1 оd 23.12.2011. –
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
(NAPOMENA:u manjoj meri usklađeno
sa nastavnim planom i programom,
opštim
ishodima
i
standardima
obrazovanja i vaspitanja i preporučuje
se kao drugo nastavno sredstvo za
nastavnike – priručnik za nastavnike
na teritoriji AP Vojvodina.)
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Fizika 1, udžbenik za 1. razred gimnazije
Vladimir Paar
128-61-86/2011-06 od 19.12.2011.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Fizika 1, zbirka riješenih zadataka za 1. razred gimnazije
Vladimir Paar, Vladimir Šips
128-61-86/2011-06 od 19.12.2011.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Informatika 1, udžbenik za 1. razred općih, jezičkih i klasičnih Darko Grundler, Lidija Blagojević
gimnazija
Marinka Srdelić
106-61-294/2010-01 – Pokrajinski
sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne manjine, od 26.04.2011.
(NAPOMENA: delimično usklađen sa
nastavnim planom i programom, opštim
ishodima i standardima obrazovanja
i vaspitanja i preporučuje se kao
drugo nastavno sredstvo za učenike
za savlađivanje, proveru i proširivanje
znanja, na hrvatskom jeziku i pismu, na
teritoriji AP Vojvodina.)
128-61-86/2011-06 od 19.12.2011.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
ДРУГИ РАЗРЕД
Назив издавача
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Fizika 2, udžbenik za drugi razred gimnazije
Vladimir Paar
128-61-86/2011-06-1 од 23.12.2011. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
(NAPOMENA: delimično usklađen
sa nastavnim planom i programom i
preporučuje se kao drugo nastavno
sredstvo za učenike na hrvatskom jeziku
i pismu, na teritoriji AP Vojvodina)
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
Број 3 – Страна 167
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Fizika 2, zbirka riješenih zadataka za drugi razred gimnazije
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Raznolikost živoga svijeta, udžbenik biologije za 2. razred Tomislav Bačić
gimnazije
128-61-86/2011-06-1 од 23.12.2011. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
(NAPOMENA: delimično usklađen
sa nastavnim planom i programom i
preporučuje se kao drugo nastavno
sredstvo za učenike na hrvatskom jeziku
i pismu, na teritoriji AP Vojvodina)
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Likovna umjetnost 2, udžbenik za 2, 3. i 4. razred gimnazije, Jadranka Damjanov
srednje strukovne i umjetničke škole
128-61-86/2011-06-1 од 23.12.2011. –
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
(NAPOMENA:u manjoj meri usklađeno
sa nastavnim planom i programom,
opštim
ishodima
i
standardima
obrazovanja i vaspitanja i preporučuje
se kao drugo nastavno sredstvo za
nastavnike – priručnik za nastavnike
na teritoriji AP Vojvodina.)
Vladimir Paar, Vladimir Šips
128-61-86/2011-06-1 од 23.12.2011.Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
(NAPOMENA: delimično usklađen
sa nastavnim planom i programom i
preporučuje se kao drugo nastavno
sredstvo za učenike na hrvatskom jeziku
i pismu, na teritoriji AP Vojvodina)
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Назив издавача
„ALFA” ZAGREB
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Povijest 3, udžbenik za 3. razred gimnazije
Stjepan Bekavac, Robert Skenderović 128-61-86/2011-06-1 од 23.12.2011.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
Број и датум решења министра
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Likovna umjetnost 2, udžbenik za 2, 3. i 4. razred gimnazije, Jadranka Damjanov
srednje strukovne i umjetničke škole
128-61-86/2011-06-1 од 23.12.2011. –
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
(NAPOMENA:u manjoj meri usklađeno
sa nastavnim planom i programom,
opštim
ishodima
i
standardima
obrazovanja i vaspitanja i preporučuje
se kao drugo nastavno sredstvo za
nastavnike – priručnik za nastavnike
na teritoriji AP Vojvodina.)
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Ekologija, udžbenik biologije za 4. razred gimnazije i srednje stru­ Milan Meštrov
kovne škole
Име/имена аутора
106-61-294/2010-01 – Pokrajinski
sekretarijat za obrazovanje, upravu i
nacionalne manjine, od 26.04.2011.
(NAPOMENA:u manjoj meri usklađeno
sa nastavnim planom i programom,
opštim
ishodima
i
standardima
obrazovanja i vaspitanja i preporučuje
se kao drugo nastavno sredstvo za
nastavnike – priručnik za nastavnike na
teritoriji AP Vojvodina.)
Број и датум решења министра
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ZAGREB
Likovna umjetnost 2, udžbenik za 2, 3. i 4. razred gimnazije, Jadranka Damjanov
srednje strukovne i umjetničke škole
128-61-86/2011-06-1 од 23.12.2011. –
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne manjine.
(NAPOMENA:
u
manjoj
meri
usklađeno sa nastavnim planom
i programom, opštim ishodima i
standardima obrazovanja i vaspitanja
i preporučuje se kao drugo nastavno
sredstvo za nastavnike – priručnik za
nastavnike na teritoriji AP Vojvodina.)
Број 650-02-53/1/2014-06
У Бе­о­гра­ду, 25. мар­та 2014. го­ди­не
Ми­ни­стар
проф. др То­ми­слав Јо­ва­но­вић, с.р.
Страна 168 – Број 3
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
24. април 2014.
СА Д РЖ А Ј
1. Правилник о ка­лен­да­ру обра­зов­но-вас­пит­ног ра­да oсновне шко­ле за школ­ску 2014/2015. го­ди­ну– – – – – – – – – – – – – – – 2. Правилник о ка­лен­да­ру обра­зов­но-вас­пит­ног ра­да сред­њих шко­ла за школ­ску 2014/2015. го­ди­ну – – – – – – – – – – – – – – 3. Правилник о до­пу­ни Пра­вил­ни­ка о на­став­ном пла­ну и про­гра­му струч­них пред­ме­та сред­њег струч­ног обра­зо­ва­ња у под­
руч­ју ра­да Ге­о­де­зи­ја и гра­ђе­ви­нар­ство– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4. Правилник о до­пу­на­ма Пра­вил­ни­ка о на­став­ном пла­ну и про­гра­му струч­них пред­ме­та сред­њег струч­ног обра­зо­ва­ња у
под­руч­ју ра­да По­љо­при­вре­да, про­из­вод­ња и пре­ра­да хра­не– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5. Извод из Ре­ги­стра одо­бре­них уџ­бе­ни­ка – Ка­та­лог уџ­бе­ни­ка за пред­школ­ску уста­но­ву и основ­ну шко­лу одо­бре­них за школ­
ску 2014/2015 . го­ди­ну – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6. Извод из Ре­ги­стра одо­бре­них уџ­бе­ни­ка – Ка­та­лог уџ­бе­ни­ка за сред­ње шко­ле одо­бре­них за школ­ску 2014/2015. го­ди­ну – – Издавач: Јавно предузеће „Службени гласник”, Београд, Јована Ристића 1
Вршилац дужности директора и главног и одговорног уредника проф. др Радош Љушић • Уредник Љиљана Голубовић
Телефони: Редакција 30-60-333 и 30-60-334; Претплата 30-60-588 и 30-60-359; Продаја 30-60-578, факс 30-60-393.
(ПИБ: СР100002782) (МАТИЧНИ БРОЈ: 07453710) (ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-14944-58)­
(За директне и индиректне кориснике буџета 840-236723-96)
Штампа: ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Лазаревачки друм 13–15
Copyright © ЈП Службени гласник, 2014
Свако умножавање и дистрибуција забрањена је. Сва права задржава ЈП „Службени гласник” по Закону о ауторском и сродним правима
и Закону о објављивању закона и других прописа и аката.
1
3
5
7
13
114
Download

Каталог уџбеника за средње стручне школе