ИНФОРМАТОР
ВАЉЕВО 2012.
Ваљевска гимназија
ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
Ваљевска гимназија. Прича која већ 138 година тече, шири
се и светли Ваљевом...
Академски. Са стилом: знање, таленат, дух... и мисао...
Љубављу... Спасењем... Младошћу... Смехом који одзвања
таласима Колубаре...
Ентузујазмом... Традицијом... Наслеђем и језиком...
Прецима...
Вером... Вером у чистоту срца и белину испруженог длана...
Суптилном и чедном, чудесном причом о храбрости да
знање буде пут, а лепота циљ...
Културом ткати нит, упорно и грчевито као Аска у
арабескама свог плеса...
Апостол бити! Откривати већ откривено. Откривати још
непостојеће...
Градити! Спајати и везивати где год се кида и раздваја...
Истином... Искуством да се одвоји истинско од заблуде,
јасно од замршеног, оригинал од копије...
Мудрошћу да се пронађе своја звезда у Галаксији...
Надом да се сваким новим изазовом измери лепота душе. И
сачува...
А знати да је "међу јавом и мед` сном" оно право, истинско
и трајно...
Заносом да се тишине ослушну и тмине избистре.
Загледаношћу у даљине и видике...
Изнедрити човека из себе, најтананије је наше искушење...
Ја! "Ја се не бојим невидљивих светова!"
А прича тече даље и причању краја нема...
Ваљевска гимназија
УВОД
Ваљевска гимназија је основана 1870. године и
напунила је више од 140 година свог постојања и рада.
После неколико промена, од 1966. године Гимназија
поново добија зграду која је за њу изграђена 1906. године,
проширену и адаптирану за потребе савремене наставе. Та
зграда је сигурно једна од најлепших у Ваљеву, и у њој се
Гимназија и данас налази.
Поводом прославе стогодишњице постојања и рада
Ваљевске гимназије председник СФРЈ Јосип Броз Тито је
1970. године одликовао школу Орденом заслуга за народ са
златном звездом.
Поводом 125 година Ваљевске гимназије Културно
-просветна заједница Србије је 1995. године доделила Вукову
награду Ваљевској гимназији за изузетан допринос развоју
културе у Републици Србији и свесрпском културном простору.
Свети синод Српске православне цркве је одликовао
2008. године Ваљевску гимназију Орденом Светога Саве за
дугогодишњи плодотворан образовно-васпитни рад.
Дан школе је 23. новембар - дан оснивања Гимназије у
Ваљеву.
Бивши гимназијалци
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
ОБАВЕЗНЕ ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ
РЕДОВНА НАСТАВА
У Ваљевској гимназији се реализују наставни планови за
гимназију са природно-математичким и друштвено-језичким
смером, наставни план за специјализовано математичкo и
специјализовано филолошко одељење.
Учионице су светле и простране
Редовна настава се одвија по прописаним програмима,
док се остали облици рада, допунска, додатна настава,
слободне активности, факултативна и припремна настава
планирају и реализују у сарадњи са ученицима према
њиховим интересовањима и интелектуалним потребама.
Наставни процес се одвија у учионицама и кабинетима
уз коришћење савремене компјутерске и аудио-визуелне
технике. Настава у кабинетима се реализује по групама, с
тим што једна група броји највише 15 ученика.
Наставни планови за реализацију редовне наставе су
дати у следећим табелама:
4
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНO МАТЕМАТИЧКO ОДЕЉЕЊЕ
I
II
III
IV
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД
ПРЕДМЕТИ
Теор. Блок Теор. Блок Теор. Блок Теор. Блок
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Српски језик и књиж.
Страни језик
Устав и права грађана
Социологија
Психологија
Филозофија
Историја
Географија
Физика
Астрономија
Хемија
Биологија
Физичко васпитање
Анализа са алгебром
Геометрија
Лин. алгебра и ан. геом.
Вероватноћа и мат. стат.
Нумеричка математика
Рачунарство и информ.
Програмирање и пр. јез.
Веронаука/Грађанско
Укупно
Информатор 2012.
4
2
3
2
3
2
1
2
4
2
2
2
2
2
4
2
2
3
3
3
2
4
4
2
4
4
4
4
1
2
3
2
4
3
2
4
3
3
1
31
60
3
60
60
1
31
60
2
2
1
31
20
40
60
2
2
2
2
1
31
5
20
40
60
Ваљевска гимназија
ОДЕЉЕЊА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Српски језик и књиж.
Први страни језик
Други страни језик
Латински језик
Устав и права грађана
Социологија
Психологија
Филозофија
Историја
Географија
Биологија
Математика
Физика
Хемија
Рачунарство и информ.
Музичка култура
Ликовна култура
Веронаука/Грађанско
Физичко васпитање
Укупно
I
II
III
IV
РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД
Теор. Вежб Теор. Вежб Теор. Вежб Теор. Вежб
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
4
2
2
2
3
2
2
3
2
2
4
2
2
1
2
2
2
2
2
4
2
2
9
10
10
74
2
2
2
5
3
3
6
18
36
60
2
2
2
3
5
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
29 103 31 120 31
2
6
18
36
30
3
4
5
2
1
1
30
90
1
2
31
49
18
НАПОМЕНА – недељни фонд часова се у појединим
недељама увећава часовима вежби
6
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
ФИЛОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ
I
II
III
IV
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД
ПРЕДМЕТИ
Теор. Вежб Теор. Вежб Теор. Вежб Теор. Вежб
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Српски језик и књиж.
Књижевност
Увод у општу лингвистику
Први страни језик
Други страни језик
Латински језик са култ. ист.
Устав и права грађана
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
Историја
Математика
Основи превођења
Реторика и беседништво
Рачунарство и информ.
Физика
Хемија
Географија
Биологија
Психологија
Логика
Филозофија
Социологија
Веронаука/Грађанско
УКУПНО
Информатор 2012.
2
3
2
3
2
3
2
3
2
5
5
5
5
3
2
3
2
3
2
1
1
2
2
3
1
1
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
31
74
8
82
2
1
2
2
1
31
60
10
1
30
2
1
30
30
3
2
1
32
30
2
2
2
70
1
32
7
Ваљевска гимназија
ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА
ОВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Српски језик и књиж.
Први страни језик
Други страни језик
Латински језик
Устав и права грађана
Социологија
Психологија
Филозофија
Историја
Географија
Биологија
Математика
Физика
Хемија
Рачунарство и информ.
Музичка култура
Ликовна култура
Веронаука/Грађанско
Физичко васпитање
Укупно
8
I
II
III
IV
РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД
Теор. Вежб Теор. Вежб Теор. Вежб Теор. Вежб
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
4
2
2
2
4
3
2
2
5
5
2
5
4
2
1
3
2
2
2
2
4
2
2
9
10
2
2
2
3
2
2
74
1
1
1
2
29
93
12
60
1
1
1
2
31
72
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2
31
3
3
10
30
40
2
2
1
1
1
1
2
31
8
30
38
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава се организује за ученике који се
истичу у настави из појединих предмета, испољавају
посебно интересовање и знања која превазилазе програм
редовне наставе и који својим способностима могу да
одговоре на повећане захтеве из одабраног предмета.
Највећи део додатне наставе усмерава се на припрему
ученика за такмичења.
Организовање и извођење овог вида наставе одвија се по
програму који се формира за ученике истог разреда. У
септембру месецу ученици се опредељују за додатну наставу.
Настава се изводи током целе школске године, посебно
интензивно у другом полугодишту. Наставници интересовање
ученика усмеравају у правцу непрекидног активирања и
оспособљавања за самостални стваралачки рад и непосредно и
шире коришћење стручне и приручне литературе.
Медијатека се користи за све облике наставе
Часови додатне наставе изводе се индивидуално,
групно или фронтално, зависно од броја ученика и њиховог
опредељења за поједине наставне области. С обзиром да је
због оптерећења распореда веома тешко организовати
додатну наставу радним данима, школа је за заинтересоване
ученике и наставнике отворена и суботом.
Информатор 2012.
9
Ваљевска гимназија
Посебна пажња се поклања изради самосталних радова
за научне скупове младих, а нарочито Смотру научноистраживачког стваралаштва младих у Лозници и Београду.
ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА
Факултативна настава је предвиђена за реализацију
садржаја који не постоје у наставним програмима редовне
наставе или су у њима недовољно заступљени. У току је
реализација наставе шпанског и италијанског језика, а
претходних година је било и наставе из нацртне геометрије
и других предмета. Настава се може организовати и за друге
програме који предложе ученици.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Припремна настава је програм предвиђен за припрему
ученика за полагање пријемног испита за упис студија.
Школа организује и припремну наставу за упис ученика у
први разред специјализованих одељења.
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Литерарна секција
Литерарна секција негује и активира младе таленте из
области књижевног стваралаштва, и афирмише их у школским
публикацијама ("Гимназијалац", "Алманах"), као и средствима
јавног информисања у граду. Секција наступа у школи и ван
ње, и учествује у организацији књижевних вечери у школи.
Новинарска секција
У оквиру новинарске секције, постоје тимови за
праћење одрећених области, листова и часописа, редакција,
одговорни и технички уредници школског листа
"Гимназијалац". У току школске године секција уређује два
броја "Гимназијалца". Сваке године учествује на
републичкој смотри средњошколских листова и часописа, на
којима је награђиван претходних година.
У сарадњи са осталим секцијама у школи, новинарска
секција настоји да школске публикације буду садржински
занимљиве и квалитетнно графички представљене. Сусрети са
10
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
професионалним новинарима, разговори са студентима
журналистике као и трибине са новинарским секцијама
других школа део су активности секције.
У сарадњи са осталим секцијама у школи организују се
посете позоришним, новинским, издавачким кућама, радио и
телевизијским станицама, затим излети са вежбама у
посматрању, уочавању и одабирању детаља за квалитетне
прилоге.
Драмски студио
Драмски студио Ваљевске гимназије уписује у историју
своје школе и нашег града 111. годину свог постојања. Сваке
школске године Драмски студио припреми једну позоришну
представу, која се изводи на многим сценама широм Србије, а
такође редовно учествује на такмичењима и смотрама, на
којима често и побеђује. Ове године школа је реализовала
представu "Сјај у трави“ по сценарију и у режији Мирослава
Трифуновића-Ћише.
Сцена из представе " Сјај у трави"
Информатор 2012.
11
Ваљевска гимназија
Рецитаторска секција
Талентовани ученици своје говорне способности
усавршавају кроз правилно и природно изражавање, као и
слушањем добрих говорника, глумаца и рецитатора и
присуствовањем на свим културним манифестацијама где се
може чути експресивно казивање.
Секције за стране језике
У школи постоје секције за енглески, немачки,
француски, руски и латински језик. Поред припремања за
такмичења, ученици припремају програм за школску приредбу
на страним језицима. Такође, преводи се проза и поезија за
школске публикације. У сарадњи са новинарском секцијом
издају се Преводилачке свеске и часопис Полиглота.
Ликовна секција
Чланови секције се обучавају практично у областима
цртања, сликања, вајања, архитектуре, примењене
уметности, као и у теоријским областима. Ученици имају
годишњу изложбу и учествују у формирању листа
"Гимназијалац" и другим догађањима у којима су њихова
решења неопходна.
Час у кабинету ликовне уметности
12
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
Музичка секција
Програм рада музичке секције се реализује кроз рад
инструменталне, вокалне и вокално-инструменталне групе.
У школи се окупља гимназијски оркестар који се, заједно са
другим музичким талентима, представља на различитим
музичким манифестацијама у граду и популарној приредби
"Распевана гимназија".
ХОР
У гимназија је дужи низ година активан хор,
формиран у сарадњи са КУД Абрашевић. Данас хор чине
искључиво гимназијалци. Хор наступа на школским и
градским манифестацијама. У овој години се очекује
значајно попуњавање хора, нарочито мушким гласовима.
Најбољи гимназијски хор у Србији за 2004. и 2005. годину
Социолошка секција
Социолошка секција окупља ученике четвртог разреда
друштвено-језичког смера који показују интересовање за
студиозније упознавање друштвених наука. Рад се одвија
кроз присуство предавањима, трибинама, разговорима,
семинарима, округлим столовима у школи и ван ње, као и
кроз израду научно-истраживачких радова. Социолошка
Информатор 2012.
13
Ваљевска гимназија
секција је резултате рада истраживачког пројекат
презентовала у књизи „Ваљево које волим - просторни и
културни идентитет“ и „Ваљевска села“, а у току је израда
новог истраживачког пројекта.
Секција за психологију
У оквиру секције за психологију предвиђене су
активности за усавршавање из области психолошке науке
које превазилазе програм гимназије, као и радионичарски
рад за превенцију менталног здравља и стицање разних
вештина и корисних искустава.
Компјутерске секције
У школи постоји више компјутерских секција: Web
дизајн секција ради са ученицима на дизајнирању Web
презентација у FrontPage-у, Photoshop секцију чине ученици
заинтересовани да прошире о напредним техникама обраде
фотографија, а у InDesign секцији ученици се баве обрадом
текста и његовом припремом за штампу. Чланови секције
учествују у пословима око издавања школских публикација.
Дебатни клуб
Дебатни клуб је активност током које млади
расправљају аргументовано и толерантно о темама где не
постоји сагласност. Кроз дебату се развоја критичко
мишљење, став према неком делу стварности, учи се аргументована одбрана мишљења, развијају се комуникацијске
вештине, вежба се јавни наступ. Дебатни клуб организује
јавне дебате, а често су учесници професори и родитељи.
Чланови Дебатног клуба учествују на разним турнирима,
камповима и семинарима у земљи и иностранству.
14
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
Дебата ученика и професора
Секција за физику
Осим практичног рада у кабинету за физику, ученици
своја знања проширују посетама институцијама у граду и
околини, као што су Противградни полигон Ваљево на
Близоњском вису, "Фабрика воде" Ваљево итд. Знања из
астрономије се проширују посетом Планетаријуму и
опсерваторији у Београду и Новом Саду.
Чланови секције су сваке школске године ангажовани
на издавању часописа "Физика и техника".
Биолошка секција
Биолошка секција се бави упознавањем ученика са
фамилијама лековитог биља, прикупљањем и сушењем
материјала, прављењем хербаријума, прављењем и
употребом чајева, тинктура и мелема, упознавањем ученика
са фамилијама инсеката, прикупљањем материјала,
детерминацијом
фамилија
инсеката
и
израдом
инсектаријума, сарадњом са еколошким организацијама, као
и са ИС Петница. Рад секције одвија се кроз теоријску
наставу и теренски рад.
Секција за хемију
Активности секције су проверавање основних
хемијских закона, брзина хемијске реакције, сложени
материјални системи, раствори. Ученици учествују на
Информатор 2012.
15
Ваљевска гимназија
такмичењу "Науку младима" и припремају се и из области
аналитичке хемије.
Школско друштво за физичку културу
Међуодељенски турнир у кошарци
У оквиру друштва раде: секција за кошарку, секција
за одбојку, секција за рукомет, секција за фудбал и секција за
стони тенис. Припремају се екипе за учешће на
такмичењима, кроса РТС-а. и турнире у кошарци, одбојци,
фудбалу и стоном тенису.
ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Екскурзије се реализују почетком октобра за ученике
III и IV разреда.
За ученике I и II разреда предвиђен је једнодневни
излет. Ученици III разреда иду на седмодневну екскурзију у
Мађарску, Аустрију, Чешку и Словачку а IV разред на
седмодневну екскурзију у Италију.
Спортски дан се реализује два пута годишње,
почетком септембра и почетком јуна сваке школске године.
Одржава се у Спортско-рекреативном центру Петница, где
се у базенима и на спортским теренима одвијају такмичења у
пливању, фудбалу, кошарци, одбојци ...
Излети се реализују или у околини Ваљева
комбиновањем спортско-рекреативног и забавног садржаја
16
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
са неком образовном активношћу или путовањем у Београд
са циљем да се посети неки од београдских музеја,
позоришна представа, Сајам књига итд.
Ђачки парламент Ваљевске гимназије је нестраначка
и невладина организација ученика Ваљевске гимназије чији
су превасходни задаци развијање демократских односа,
остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње
са сличним организацијама у нашој земљи и у иностранству.
Ђачка влада има председника, генералног секретара и осам
чланова (ресори: наука, култура, спорт, информисање,
финансије, ђачки стандард, ђачка права, спољни послови)
које бира и опозива Скупштина Ђачког парламента.
ТАКМИЧЕЊА
Као резултат рада великог броја секција и група за
додатну наставу ученици постижу одличне резултате из свих
предмета и на свим нивоима такмичења, од општинских до
међународних. У претходним годинама ученици наше школе
су готово из свих предмета освајали награде на републичким
такмичењима и Олимпијадама знања, а нису ретка признања
ни на међународним такмичењима. Имали смо више пута
учеснике олимпијада из математике и физике.
У протеклој школској години ученици Гимназије
показали су своје знање и таленте из свих области. Такмичили
су се из математике, физике, информатике, хемије, биологије,
историје, српског језика, страних језика, у рецитовању, глуми,
дебати, на књижевним конкурсима у спорту. Били су веома
успешни и на републичкој смотри научно-истраживачких
радова талената, посебно из математике.
На окружним такмичењима огледало се 187 ученика
на појединачним и 43 на екипним такмичењима, на
републичким 112 појединца и 29 ученика у оквиру екипа.
Три ученика учесници су међународних конкура.
Републичке награде освојило је 18 ученика на
појединачним такмичењима, екипа „Архимедеса“ на
екипном такмичењу и 8 ученика на књижевним конкурсима.
Награде су добијене за знање из математике, српског језика,
Информатор 2012.
17
Ваљевска гимназија
физике, хемије, историје, латинског језика, немачког језика
на књижевним конкурсима и за истраживачке радове.
Поред награда на такмичењима у оквиру редовних
наставних предмета, гимназијалци су успешно показали и
своју креативности и ангажовање у ваннаставним
активностима, па су награђени за глуму, у екипним и
појединачним спортовима (атлетика, одбојка и кошарка).
Ученици наше школе добитници су и међународних награде
за фотографију и кратку причу.
Овогодишња такмичења су у пуном јеку, па ћемо
њихове, надамо се још боље резултате, збирати у јуну, на
крају школске године.
ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ
На крају сваке школске године ученици Ваљевске
гимназије добијају похвале и награде за постигнуте
резултате. Књигама се награђују сви одлични ученици,
најбољи ученици одељења, разреда, ученици без изостанака
и најбољи матурант – ђак генерације. Награђују се и
најуспешнији такмичари, а награде су летовања, кампови,
електронска опрема...
ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ
Највећи успех ученици Ваљевске гимназије постижу
на квалификационим испитима за наставак школовања, тј. за
упис основних студија. Ови резултати су изједначени са
занемарљивим одступањима током више претходних година.
Скоро сви матуранти упишу жељени факултет. Близу 75%
матураната упише буџетске студије, а око 10 најбољих се
нађе у врху ранг листа најконкурентнијих факултета.
Сваке године се бар десет матураната упише на
жељени факултет без пријемног испита захваљујући
резултатима које су постигли на такмичењима.
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Иако је зграда Ваљевске гимназије саграђена пре више
од сто година, после дограђивања она је потпуно
функционална и у потпуности испуњава захтеве које
18
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
поставља савремени наставни процес. Свако одељење има
своју учионицу опремљену стандардним намештајем. У свим
учионицама и кабинетима су постављене беле табле. Поред
тога, постоје и наменске просторије и кабинети за скоро све
наставне предмете. Почев од фискултурне сале са
реновираним свлачионицама са туш-кабинама, преко
потпуно опремљених кабинета за физику, хемију, биологију,
музичку уметност, ликовног атељеа, до два кабинета за
стране језике и два рачунарска кабинета, који су опремљени
са по 15 рачунара.
Велики број часова редовне наставе реализује се у
школској медијатеци која је опремљена најсавременијом
комјутерском, аудио и видео опремом, од ове школске
године и интерактивном таблом, као и многобројним
наставним материјалима на CD и DVD дисковима.
Интернет клуб – рачунари увек прикључени на Интернет
Након редовне наставе ученицима су на располагању
библиотека, са преко 20000 књига, приручника и часописа,
као и Интернет клуб са четири рачунара, који су брзом
оптичком везом прикључени на Интернет.
Свечана сала Ваљевске гимназије је најлепши део
школе, а то је уједно и место где се одржава највише
културних манифестација у граду.
Ученички клуб "Гимназијалац" је реновирани простор,
генерацијама гимназијалаца познат као "Кавез". Предвиђен
Информатор 2012.
19
Ваљевска гимназија
за коришћење слободног времена, уз пецива, сладолед, топле
и хладне напитке. Такође, у клубу се организују концерти,
изложбе,
филмске
пројекције,
ученичке
приредбе
– Последњи школски час, Приредба на страним језицима,
итд, а од ове школске године је инсталиран и плазма ТВ, где
се свакодневно могу пратити разне информације везане за
нашу школу, успехе наших ученика, као и разне друге
информације и занимљивости.
Један од два рачунарска кабинета
За реализацију редовне наставе и ваннаставних
активности школа користи и просторије Дома културе,
Модерне галерије, ИС Петница итд...
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
Осведочена институција културе у граду, Ваљевска
гимназија, из године у годину, брижљиво обогаћује садржаје
постојећих облика културне делатности, са отвореношћу ка
оним духовним вредностима које остављају значајног трага
на развијање правилног односа ученика Ваљевске гимназије
према култури и стваралаштву у тој области.
20
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
Сваке године у школи се одржи велики број трибина,
књижевних вечери, промоција књига, концерата, изложби,
филмских пројекција, предавања, приредби.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Сваке године у школи се реализује богата издавачка
делатност која обухвати традиционална издања: школски
лист "Гимназијалац" (3 броја), школски математички лист
"Млади математичар", "Физика и техника", "Преводилачке
свеске" (2 броја), "Занимљива географија", "Алманах
литерарне секције", победничка збирка на песничком
конкурсу "Десанка Максимовић", "Извештај Ваљевске
гимназије", разни билтени, друга издавачка и суиздавачка
издања.
Уредници наведених издања су професори школе, а
редакције чине ученици и други сарадници.
Информатор 2012.
21
Ваљевска гимназија
УПИС
Ове школске године у Ваљевску гимназију биће
уписано 194 ученика у 7 одељења, и то:
Специјализовано математичко одељење – 20 ученика
Филолошко одељење – 24 ученика
Природно-математички смер – 2 одељења, 60 ученика
Друштвено-језички смер – 3 одељења, 90 ученика
За специјализовано математичко одељење ученици
полажу пријемни испит из математике. Успех из основне
школе се бодује са највише 60 бодова, тест из математике
највише 120 бодова и награде на такмичењима највише 120
бодова. Ученик је положио пријемни испит ако на испиту из
математике освоји бар 60 поена. Ученици који евентуално буду
испод црте могу конкурисати у редовном конкурсном року.
У школи су организоване припреме за полагање овог
испита, одржавају се четвртком од 19:30 сати.
За филолошко одељење ученици полажу пријемни испит
из енглеског језика и српског језика, тако да ученици који
евентуално буду "испод црте" могу конкурисати у редовном
конкурсном року. Ученик је положио пријемни испит ако из оба
предмета од могућих 60 добије 30 и више бодова на тесту.
Ученик који учествује на конкурсу за упис у филолошко
одељење може имати највише 300 поена: по 60 из српског језика
и енглеског језика, 60 на успех и 120 за посебна постигнућа (1, 2.
или 3. место на републичким, савезним или међународним
такмичењима из српског језика и енглеског језика).
У школи су организоване припреме за полагање овог
испита и одржавају се понедељком (српски језик), и средом
(енглески језик) од 19:30 сати.
Информације о упису се могу видети и на сајту школе
www.valjevskagimnazija.edu.rs.
ДОБРО ДОШЛИ У ВАЉЕВСКУ ГИМНАЗИЈУ
22
Информатор 2012.
Ваљевска гимназија
ЗАШТО БАШ ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА?
• Зато што је понос овог града и овога краја...
• Зато што јој се свако ко из ње изађе, увек са радошћу и
осмехом враћа...
• Зато што ће у вама пробудити радозналост...
• Зато што ће вам тек раширена крила размахнути,
оснажити, продужити и узвисити им лет ...
• Зато што ће вас учинити одговорним пред собом,
људима, временом и историјом...
• Зато што ћете у њој добити одговоре на многа своја питања...
• Зато што ћете у њој открити или потврдити све своје таленте...
• Зато што ће вам школски другови бити Свети Владика
Николај, Брана Петронијевић, Десанка Максимовић, Матија
Бећковић, Љуба Поповић, Дејан Мијач, Воја Брајовић...
• Зато што је једна од најопремљенијих школа у Србији...
• Зато што ћете и ви учествовати у успесима физичара,
математичара, биолога, филолога, глумаца, музичара,
рецитатора, дебатера, кошаркаша, историчара, хемичара...
• Зато што у њеним програмима учествују најпознатија
имена из света науке, уметности, културе, спорта и
доприносе развоју креативне атмосфере у школи...
• Зато што матуранти Ваљевске гимназије са успехом
уписују и завршавају жељени факултет...
• Зато што ћете у њој увек бити међу својима...
• Зато што ће Ваљевска гимназија бити ваша прва љубав и
зато што ће та љубав бити узајамна...
• Зато што ћете бити свесни својих вредности и веровати у себе...
• Зато што ћете увек "имати став"...
• Зато што ћете, када је завршите, бити поносни на себе, а
ваши родитељи на вас...
ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
ДОСТОЈАНСТВО КОЈЕ ВАМ ПРИПАДА!
Информатор 2012.
23
Ваљевска гимназија
САДРЖАЈ
Увод
Обавезне школске активности ....................................... 4
Редовна настава .............................................................. 4
Додатна настава ............................................................. 9
Факултативна настава .................................................. 10
Припремна настава ....................................................... 10
Слободне активности ученика ..................................... 10
Остале ваннаставне активности .................................. 16
Такмичења ..................................................................... 17
Похваљивање и награђивање ....................................... 18
Пријемни испити .......................................................... 18
Материјално-технички услови .................................... 18
Културна и јавна делатност ......................................... 20
Издавачка делатност ..................................................... 21
Упис ............................................................................... 22
24
Информатор 2012.
Download

ИНФОРМАТОР - Ваљевска гимназија