PROGRAM HEMIJE ZA POLAGANJE KLASIFIKACIONOG ISPITA
1. Osnovni hemijski zakoni.
2. Hemijske formule.
3. Stehiometrija (mol, atomska, molekulska i molska masa, molarna zapremina,
koncentracija rastvora).
4. Struktura atoma (prva
elektronegativnost).
jonizaciona
energija,
afinitet
prema
elektronu,
5. Periodni sistem elemenata i elektronska konfiguracija atoma.
6. Struktura molekula (jonska veza, kovalentna veza).
7. Klasifikacija i nomenklatura neorganskih jedinjenja (oksidi, kiseline, baze, soli).
8. Hemijska kinetika.
9. Hemijska termodinamika.
10. Hemijska ravnoteža.
11. Elektrolitička disocijacija (kiseline, baze, amfotrna jedinjenja, pH vodenih rastvora,
hidroliza, teškorastvorna jedinjenja).
12. Reakcije oksido-redukcije.
13. Klasifikacija i nomenklatura organskih jedinjenja (alifatični i aromatični
ugljovodonici, alkoholi, etri, fenoli, aldehidi, ketoni, organske kiseline i njihovi
anhidridi, estri, ugljeni hidrati, organska jedinjenja azota, organska jedinjenja
sumpora, organska jedinjenja halogena, izomerija).
14. Osnovni tipovi hemijskih reakcija u organskoj hemiji (supstitucija, adicija,
polimerizacija).
Literatura: Udžbenici hemije za srednju školu i gimnaziju (prirodno-matematički
smer) I – IV razred.
PITANJA SA PRETHODNIH KLASIFIKACIONIH ISPITA IZ HEMIJE:
1.
Koji od atoma elemenata sa datom elektronskom konfiguracijom ima najjače
izražena metalna svojstva?
a) 1s22s22p63s23p5
2.
b) 25
b) Li – Cu
b) 136
c) 135
b) 1 : 4
a
relativna
(Ar(Na) = 23, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1).
c) 1 : 1
d) 2 : 1
(Ar(S) = 32, Ar(O) = 16).
b) 0.1mol, 6∙1022 molekula
d) 0.02 mola, 1.2x1022 molekula
b) 44.8 dm3 CO2
c) 12.2 dm3 CO2
d) 1 dm3 CO2.
Koliko grama elementarnog vodonika nastaje pri rastvaranju 0.5 mol cinka u
odgovarajućoj količini razblažene sulfatne kiseline?
b) 1 g
c) 2 g
d) 4 g.
Koliko grama kiseonika treba utošiti za sintezu 9 grama vode?
a) 10 g
10.
je___________________,
Koliko dm3 ugljenik(IV)-oksida, merenog pod normalnim uslovima, nastaje pri
reakciji 1 mol ugljenika i odgovarajuće količine kiseonika. Reakcija je C + O2 =
CO2.
a) 0.5 g
9.
d) Li – Na.
Koliko molova i koliko molekula magnezijum-sulfata sadrži 2.4 g te soli?
(Mr(MgSO4) = 120).
a) 22.4 dm3 CO2
8.
c) Li – H
d) 212
a) 1mol, 6∙1023 molekula
c) 0.2 mola, 1.2∙1023 molekula
7.
d) 34.
Odnos mase sumpora i kiseonika u sumpor(IV)-oksidu je:
a) 4 : 1
6.
c) 22
Formula natrijum-hidrogensulfata
molekulska masa ovog jedinjenja je:
a) 120
5.
d) 1s22s22p63s23p5.
Koji od datih parova čine elementi koji se najmanje razlikuju po hemijskim
osobinama?
a) Li – Ca
4.
c) 1s22s22p63s2
Koji je redni broj elementa čiji atom ima elektronsku konfiguraciju
1s22s22p63s23p64s23d5?
a) 18
3.
b) 1s22s22p63s1
b) 9 g
c) 8 g
d) 16 g
(Ar(H) = 1, Ar(O) = 16).
Nakon rastvaranja srebro-nitrata u destilovanoj vodi nastaje rastvor čija je pH
vrednost:
a) veća od 7
b) manja od 7
c) 7
d) 14.
Koliko iznosi pH rastvora čija je vrednost pOH = 5?
11.
a) 12
12.
b) 14
c) 9
d) 2.
Koja molekulska formula odgovara bakar(II)-nitratu?
a) Cu(NO3)2
b) Cu2NO3
c) Cu2(NO3)2
d) Ca(NO2)2.
Koja od započetih hemijskih jednačina predstavlja reakciju hidrolize? Dovršite
samo tu jednačinu.
13.
a) Fe2S3 + H2O = _____________________________
b) MgO + H2O = _________________________________
c) HCl +Ca(OH)2 = __________________________________
14.
Anhidrid sulfitne (sumporaste) kiseline je:
a) SO
15.
b) ZnO
c) CO2
b) 20 %
c) 40 %
b) K2MnO4
b) NaF
c) upotrebom katalizatora.
c) MnO2
d) KMnO4.
c) Na2O
d) HCl.
Elementi glavne podgrupe sedme grupe Periodnog sistema (halogeni elementi)
nikada ne mogu imati oksidacioni broj:
a) + 7
21.
b) povećanjem pritiska
U kom od navedenih molekula između atoma postoji polarna kovalentna veza?
a) O2
20.
d) 5 %.
U kom od navedenih jedinjenja mangan ima oksidacioni broj +4?
a) MnSO4
19.
d) CaO.
Ravnotežu predstavljenu jednačinom N2 + O2 ↔ 2NO ΔH = +180 kJ, možemo
pomeriti u desno:
a) povećanjem temperature
18.
d) H2S.
Rastvaranjem 80 g natrijum-hlorida u 120 g vode nastaje rastvor u kome je
masena koncentracija natrijum-hlorida:
a) 25%
17.
c) SO2
Koji od navedenih oksida pripada grupi amfoternih oksida?
a) N2O
16.
b) SO3
b) – 1
c) − 4
d) + 5.
Pri sagorevanju 32 g metana nastaje:
a) 1 mola CO2
(Ar(C) = 12, Ar(H) = 1).
b) 2 mola CO2 c) 0,5 mola CO2 d) 4 mola CO2
22.
Koja od datih kiselina pripada organskim kiselinama?
a) H2SO4
23.
a)
b) HClO
c) HNO2
d) C2H5COOH.
Fenol ima strukturnu formulu:
OH
b)
OH
c)
NO2
d)
COOH
OH
24.
Funkcionalna grupa ketona je:
a) hidroksilna
25.
c) karboksilna
d) fenil.
Adicija je hemijska reakcija karakteristična za:
a) alkohole
26.
b) karbonilna
b) aldehide
c) nezasićene ugljovodonike
d) zasićene ugljovodonike
Na osnovu jednačine reakcije CH3 -CH=CH2 + Br2
odgovoriti:
=
CH3CHBr-CH2Br,
a) Koji je opšti naziv ovog tipa reakcije__________________________________
b) Kako nazivamo dodijeno jedinjenje __________________________________
27.
U datom nizu jedinjenja zaokruži jedinjenja koja spadaju u grupu alkena:
a) C5H10 b) C2H5OH c) C2H4
28.
b) 4 C -atoma
c) 6 C- atoma
d) 3 C -atoma
Proteine grade:
a) purinske baze
30.
e) CH3COOH
Glukoza je monosaharid koji sadrži:
a) 5 C -atoma
29.
d) C3H8
b) karboksilne-kiseline
c) alkoholi
d) amino-kiseline
Napisati strukturnu formulu 4,4-dimetil-5-etil-2-heksina:
Download

Literatura: Udžbenici hemije za srednju školu i gimnaziju (prirodno