UDRUŽENJE PNEUMOFTIZIOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI BANJA LUKA
Generalni sponzor:
»MAJSKI PULMOLOŠKI DANI 2012«
od 17. do 19. maja 2012. godine
Banja Luka, Banski dvor
PROGRAM:
17. 5. 2012. (ČETVRTAK)
18,00 časova;Stručna debata, Banski dvor,vijećnica
• Pulmologija, nekad, danas, sutra -mjesto i uloga pulmologije u liječenju
masovnih nezaraznih i zaraznih bolesti,principi organizacije,način
edukacije, multidisciplinarnost..
1. Uvodna riječ; Prof. dr Slobodan Janković,
2. Razvoj pulmologije u Republici Srpskoj; Prof. dr Krsto Jandrić,
3. Multidisciplinarni razvoj pulmologije sutra; svi učesnici,
4. Zaključci stručne debate
• Levofloksacin (TAVANIC®) siguran, efikasan
„respiratorni” fluorokinolon; Prof. dr Mirko Stanetić,
• Večera,hotel Bosna
i
ekonomičan
1
Za sve učesnike majskih pulmoloških dana obezbjedjen je pristup na 2 kursa
u sklopu online kontinuirane medicinske edukacije koji su certifikovani i
bodovani od strane ERS-a.Broj učesnika neograničen.
UPUSTVO AUTORIMA RADOVA KOJI SU ODOBRENI ZA
PREZENTACIJU;
Za usmeno prezentovanje cilja i rezultata stručnog rada dozvoljeno je maksimalno 7
minuta, uz Power Point prezentaciju. Kratko vrijeme prezentacije je određeno zbog većeg
broja prispjelih radova, ali i zbog toga što se radovi štampaju u cjelosti.Učesnici su dužni
pripremljenu prezentaciju predati organizatoru najmanje 30 minuta prije početka
izlaganja.
Za prezentovanje rada posterom, autorima se ostavlja sloboda u izradi postera.
Autori su dužni na predviđeno mjesto postaviti postere po dolasku i biti uz poster za
vrijeme prezentacije. Posteri se skidaju poslije završetka rada u subotu 19.05.2012.
18.5. 5. 2012. (PETAK)
09,00-09,30 SVEČANO OTVARANJE “MAJSKIH PULMOLOŠKIH DANA
2012” BANSKI DVOR, KONCERTNA SALA
09,30 Usmeno prezentovanje radova
1. M. Duronjić, M. Đilas, D. Granzov- Kozlina, N. Mitrović, TUBERKULOZA U REPUBLICI SRPSKOJ U
2011. GOD.EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE. Klinika za plućne bolesti UKC Banja Luka, D.Z.
Pale, Opšta bolnica Gradiška, Opšta bolnica Doboj,
2
2. Milan Radović, Lidija Ristić, Ivana Stanković, Milan Rančić, Tatjana Pejčić, Zorica Ćirić, Slavica
Golubović, Desa Nastasijević-Borovac, Violeta Dinić-Radović,Klinički značaj serumskih markera
inflamacije kod obolelih od novootkrivene ekstenzivne plućne tuberkuloze. Knez Selo, KC Niš,
3. Darinka Kukavica, Miroslav Ilić, Svetlana Kašiković Lečić, Slobodan Pavlović,Vesna Kuruc, Nevena
Savić,DIJAGNOSTIKA TUBERKULOZE U INSTITUTU ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE. Institut za
plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
4. Goran Stojanović, Branislav Perin, Nensi Lalić, Bojan Zarić, Svetlana Jovanović, Evica
Budišin,ULOGA TRANSBRONHIJALNE IGLENE ASPIRACIJE VOĐENE
ENDOBRONHIJALNIM
ULTRAZVUKOM U DIJAGNOSTICI UVEĆANIH MEDIJASTINALNIH LIMFNIH ČVOROVA. Institut za
plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
5. Danica Sazdanić-Velikić, Nevena Sečen, Daliborka Bursać, Aleksandar Tepavac, Nensi Lalić,
Hemioterapijom lečeni stariji pacijenti sa nemikrocelularnim karcinomom. Institut za plućne
bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
6. M. Vještica, M.Stanetić, L.Novaković-Lacković, Z.Gojković, Z.Špirić,.Rakita, M.Vučić, M.Turić,
S.Mijatović, J.Jovanić, Z.Zečević, R.Rašeta, S.Jungić, G.Kecman, P.Nikolić, G.Marić, P.Dašić, J.Rožić,
M.Vižin,Karakteristike karcinoma pluća kod žena u Republici Srpskoj. Univerzitetski klinički
centar Banja Luka,
7. Daliborka Bursać,Nevena Sečen, Danica Sazdanić-Velikić,Anika Považan,ANALIZA FAKTORA KOJI
UTIČU NA PREŽIVLJAVANJE INOPERABILNIH BOLESNIKA U PRVOM I DRUGOM STADIJUMU
NEMIKROCELULARNOG KARCINOMA BRONHA. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica,
8. Ustamujić Aida,Žutić Hasan,Čukić Vesna,Lovre Vladimir,Efendić Dženana,Dizdarević-Špago
Dina,Genjac Sadika,Mašić-Zečević Mina,EPIDEMIOLOGY OF SMALL – CELL LUNG CANCER
WITH US DURING SEVEN YEARS PERIOD. Podhrastovi, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
9. L.Novaković Lacković, M.Stanetić,ERLOTINIB vs DOCETAXEL.Univerzitetski klinički centar Banja
Luka,
10. Vukoica Karličić,TRANSTORAKALNA IGLENA BIOPSIJA. VMA Beograd,
11. Jandrić Krsto, Golić Darko, Milošević Dragan, Berić Predrag, ELEKTROKAUTERIZACIJA I
KRIOTERAPIJA U KOMBINACIJI TRETMANA ENDOBRONHIJALNIH PROMJENA.Univerzitetski
klinički centar Banja Luka,
12. Slavko Grbić,Dušan Janičić,Velimir Škrbić,Hirurške komplikacije resekcija pluća zbog karcinoma
bronha. Univerzitetski klinički centar Banja Luka,
13. Desa Nastasijević Borovac, Gordana Sredojević Dugalić, Tatjana Pejčić, Tatjana Rađenović
Petković, Ivanka Đorđević, Milan Radović, Zorica Ćirić, Dragana Dačić, Milan Rančić,Visoka
rezistencija izolovanih Gram negativnih bakterija kod bolnički lečenih pacijenata. Knez Selo, KC
Niš,
14. JadrankaVučićević Trobok,Biljana Bogdanov, Sandra Peković, Danijela Kuhajda, Heparinom
indukovana trombocitopenija- naša iskustva u lečenju. Institut za plućne bolesti Vojvodine,
Sremska Kamenica,
15. Mihailo Stjepanović, Aleksandra Ilić-Dudvarski, Violeta Mihailović-Vučinić, Maja Omčikus, Spasoje
Popević, Jelica Videnović-Ivanov, Snežana Filipović, Nikola Vučinić,Methotrexat u lečenju
neurosarkoidoze.Klinički centar Srbije,
16. Dušan Škrbić, Đorđe Považan, Mirna Đurić, Violeta Kolarov, Metabolički sindrom u hroničnim
plućnim bolestima. za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
17. Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Saša Dragić, Mirko Stanetić,Zvezdana Rajkovača, Gordana
Guzijan, Sanja Avram,Nivo azot monoksida u krvi kod mehanički ventiliranih bolesnika oboljelih
od akutnog respiratornog distresa. Univerzitetski klinički centar Banja Luka,
3
18. Mirna Đurić, Đorđe Považan, Dejan Đurić, Violeta Kolarov, Dušan Škrbić ZNAČAJ PRIDRUŽENIH
BOLESTI U ISHODU VANBOLNIČKI STEČENIH PNEUMONIJA. Institut za plućne bolesti Vojvodine,
Sremska Kamenica,
19. Vesna Čukić, Vladimir Lovre, Aida Ustamujić,NAJČEŠĆI FAKTORI RIZIKA I UZROCI PLUĆNE
TROMBOEMBOLIJE KOD PACIJENATA TRETIRANIH NA KLINICI ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC
„PODHRASTOVI“
U
TROGODIŠNJEM PERIODU (2008.-2010.) Podhrastovi, Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu,
20. Bogdanka Andrić, Dragica Terzić, Brankica Dupanović, Dobrila Nikčević, Veselinka Beatović,
Gordana Mijovic,KARAKTERISTIKE INFLUENZE 2009 i 2011/2012 U CRNOJ GORI. Institut za
zdravlje Crne Gore, Medicinski fakultet - Univerzitet Crne Gore, Podgorica.
21. Snežana Kutlešić-Stević,Intrepetacija primjene testa 6 minuta hoda kod pacijenata sa COPD.
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka,
22. Mirko Stanetić; Klinički vodič za NSCLC,III izdanje
“Symbicort” Symposium
•
•
•
Uvod, novosti u smjernicama za liječenje HOPB-a - “GOLD 2011” Prof dr Mirko
Stanetić,
Liječenje/terapija HOPBa- IKS i bronhodilatatori? Doc. dr. Matjaž Fležar,
Inhalatori za liječenje astme I HOPB-a – da li su svi isti? Doc. dr. Matjaž Fležar
13:30 – 15:00 ručak, hotel Bosna
18,00–20,00 Večernji simpozijum,Koncertna sala,Banski dvor
Savremeni pristup terapiji NSCLC-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uvod, Prof. dr Mirko Stanetić (predstavljanje učesnika simpozijuma- predstavljanje
tri case study-ja) – 5 min,
Anti-VEGF terapija kod NSCLC-a, Prof. dr Bakir Mehić – 25 min,
Optimalan izbor 1L terapije održavanja, kao I 2/3 L terapije NSCLC-a, Prof. dr
Miroslav Samaržija– 25 min,
Unaprijeđenje tretmanskog benefita u prvoj liniji NSCLC-a sa EGFR TKI-ma, Prof.
dr Mirko Stanetić – 25 min,
Diskusija
Zaključak simpozijuma– 5 min.
20,30 Svečana večera, Hotel Bosna, piano bar
4
19.5.2012. Banski dvor 10:00 časova
Radovi koji se prezentuju posterom:
1. Vojislav Radosavljević, Vera Gardijan, Milica Brajković,Abdominalni organi u grudnom košu. KBC
Bežanijska kosa, Beograd,
2. Almir Badnjević, Emir Beganović, Gordan Šehić, Alma Badnjević,Prednosti i nedostaci impulsne
oscilometrije u odnosu na spirometriju kod dijagnostike astme i ostalih oštećenja manjeg
stepena dišnih puteva. New Technology d.o.o. Sarajevo
3. Glišić S, Jandrić K, Mitrović N, Menićanin T.Tuberkuloza na području opštine Teslić 2011. godine
kao jedan od pokazatelja kretanja tuberkuloze u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. DZ
Teslić,
4. Brankica Rosić, Sanja Kecman Prodan,Slavica Popović,Tuberkuloza u Opštini Prijedor u periodu
od 2004 – 2011. godine. DZ Prijedor,
5. Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Milka Jandrić, Danica Momčičević, Saša Dragić, Dragica
Draganović, Marinko Vučić,Akutni respiratorni distres sindrom kao komplikacija aspiracione
pneumonije kod trudnice, Klinički centar Banja Luka,
6. Violeta Kolarov, Djordje Považan, Mirna Djurić, Dušan Škrbić,Cistična fibroza, savremeni klinički
aspekti i terapija budućnosti,Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
7. Ljiljana Potkonjak Panić,Dragana Grbić,Sanja Kecman Prodan,ZASTUPLJENOST I RAŠIRENOST
KONZUMIRANJA DUVANA KOD UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BANJALUCI I ČELINCU. DZ Banja
Luka, Čelinac, Prijedor,
8. Aleksandra Anđelković, Dejan Anđelković, Zdravko Kosijerina, Jelena Stanić, Aleksandar
Tepavac,Redak oblik malignog granular cell tumora traheobronhalnog stabla, Institut za plućne
bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
9. Srđan Mijatović, Aleksandra Mijatović, Dubravka Savić, Dijana Dukić,Akutna teška astma u Službi
hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bijeljina u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine. DZ Bijeljina,
10. Janičić Dušan, Tadić Latinović Ljiljana, Grbić Slavko,Izolovana amiloidoza limfnih čvorova
medijastinuma i pluća. Klinički Centar Banja Luka,
11. Tatjana Roganović, Zdravka Kezić, Antonija Verhaz,UPALA PLUĆA KAO JEDAN OD RAZLOGA
HOSPITALIZACIJE PACIJENATA SA FEBRILNIM STANJEM U KLINIKU ZA INFEKTIVNE BOLESTI I
TERAPIJSKI PRISTUP. Univerzitetski klinički centar Banja Luka,
12. Dejan Žujović, Dane Cvijanović, Dragana Mandić,EFIKASNOST I BEZBEDNOST FORMOTEROL
FUMARATA U AKUTNOM POGORŠANJU HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA.Gradski
zavodzaplućnebolesti i tuberkulozu, Beograd;Phillips Healthcare Serbia, Beograd,
13. Glišić S, Jandrić K,Menićanin T.SENZIBILIZACIJA NA ALERGENE KOD PACIJENATA SA RINITISOM I
BRONHIJALNOM ASTMOM. Dz Teslić, UKC Banja Luka, Bolnica Prijedor,
14. Olivera Maksimović, Biljana Zvezdin, Lidija Vrtunski-More, Sanja Hromiš,Jelena Papović, Đorđe
Považan,Kartagenerov sindrom.Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
15. M. Vještica, Z.Gojković, I.Rakita, S.Mijatović, R.Rašeta, S.Jungić, G.Kecman, P.Nikolić, G.Marić,
P.Dašić, J.Rožić, M.Vižin,Metastaze NSCLC u dojku.Klinički centar Banja Luka,
16. Dušica Jarić,Astma tokom trudnoće. Specijalistička pulmološka ordinacija Novi Sad,
17. Nera Zivlak-Radulović, KARAKTERISTIKE ZAVISNIKA O ALKOHOLU SA KOMORBIDNOM
DIJAGNOZOM PLUĆNE TUBERKULOZE.Univerzitetski klinički centar Banja Luka,
18. Jandrić Krsto, Vujnić-Aleksić Dijana, Menićanin Tamara, Stevanović Ružica,BENIGNI ŠVANOM?
Univerzitetski klinički centar Banja Luka,
5
19. Svetlana Kašiković Lečić, Vesna Kuruc, Jovan Matijašević, Milorad Bijelović, Darinka Kukavica,
Dušica Stanojev,NASLEDNA PLUĆNA ARTERIJSKA HIPERTENZIJA. Institut za plućne bolesti
Vojvodine, Sremska Kamenica,
20. Sandra Peković, Biljana Bogdanov, Jadranka Vučićević Trobok, Živka Eri, Miloš Stojanović,
Danijela Kuhajda,PAGET SCHROETTER SINDROM. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica,
21. Hadžić Renata, Jordana Karahasanović, Sanja Osmačević- Ljubojević, Dragana
Malešević,ZBRINJAVANJE HRONIČNIH BOLESTI PLUĆA U SHMP BANJA LUKA. SHP Banja Luka,
22. Biljana Savić, Sanja Radovanović, Dragica Pešut,Plućna tromboembolija kod bolesnice stare 27
godina. Klinički centar Srbije, Beograd,
23. Vojislav Radosavljević, Milica Brajković, Vera Gardijan,KOMBINACIJA TEŠKOG OPSTRUKTIVNOG
SLEEP-APNEA SINDROMA (SOAS) I HRONIČNE OPSTRUKCIJSKE BOLESTI PLUĆA. KBC Bežanijska
kosa, Beograd,
24. Mirjana Jovančević Drvenica, Ivan Kopitović, Marija Vukoja, Zora Okiljević,SinišaProdić,SLEEP
APNEA SINDROM. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
25. Marko Mažibrada,Epidemiološke i kliničke karakteristike pacijenata s novodijagnostikovanom
astmom. Gradski zavod za plućne bolesti i TBC Beograd
26. Ljiljana Bajić Bibić, Veselin Gerić, TERAPIJA HRONIČNOG KANCERSKOG BOLA KOD PACIJENTA SA
MEZOTELIOMOM PLEURE.KBC“Bežanijska kosa“ Beograd,
27. Nevena Savić, Jelena Stanić, Zora Pavlović- Popović, Miloš Koledin,Svetlana Kašiković- Lečić,
Aleksandra Anđelković,TIPIČNI KARCINOID BRONHA PERIFERNE LOKALIZACIJE. Institut za plućne
bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
28. Zdravka Kezić, Ljerka Kezić,Milijarna diseminirana tuberkuloza u pacijenta sa limfomom non
Hodgkin. Univerzitetski klinički centar Banja Luka,
29. Jovana Mašković, Snežana Raljević, Aleksandra Dudvarski Ilić, Branka Bulajić, Vesna Bukumirović,
Mirjana Milutinović, Bojana Đorđević,USPEŠNO DEKANILISANJE TRAHEOSTOME KOD
BOLESNIKA SA DIŠENOVOM MIŠIĆNOM DISTROFIJOM. Klinicki centar Srbije,
30. Rade Milić, Sanja Šarac, Jelena Vuković, Slobodan Aćimović, Goran Plavec, Gordana
Cvetković,Vanbolnički stečena pneumonija u pacijentkinje sa „de novo“ dijabetesom.
Vojnomedicinska akademija Beograd,
Organizacioni odbor
6
Download

ovdje - Klinika za plucne bolesti, Klinicki centar, Banja Luka