UDRUŢENJE PNEUMOFTIZIOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI BANJA LUKA
Generalni sponzor:
»MAJSKI PULMOLOŠKI DANI 2011«
od 19. do 21. maja 2011. godine
Banja Vrućica, hotel „Kardial”
PROGRAM:
19. 5. 2011. DOLAZAK (ĈETVRTAK)
20. 5. 2011. (PETAK)
09,30-10,00 SVEĈANO OTVARANJE “MAJSKIH PULMOLOŠKIH DANA
2011”
Za prezentovanje cilja i rezultata struĉnog rada dozvoljeno je maksimalno 7 minuta,
uz korištenje Microsoft Power Pointa. Kratko vrijeme prezentacije je odreĊeno zbog većeg
broja prispjelih radova, ali i zbog toga što se radovi štampaju u cjelosti.
Uĉesnici su duţni pripremljenu prezentaciju predati organizatoru najmanje 30
minuta prije poĉetka izlaganja
Za prezentovanje rada posterom, autorima se ostavlja sloboda u izradi postera.
Autori su duţni na predviĊeno mjesto postaviti postere po dolasku na struĉni skup. Posteri
se skidaju poslije završetka rada u subotu.
1
20.05.2011.
10:00 usmeno prezentovanje stručnih radova
Mirna Đurić, ĐorĊe Povaţan, Dejan Đurić, Violeta Kolarov, Dušan Škrbić; Prediktivna vrednost
parametara gasne analize u ishodu vanbolnički stečenih pneumonija - Predictive value of blood
gas parameters for an outcome of community acquired pneumonia. Institut za plućne bolesti
Vojvodine, Sremska Kamenica,
Marina Roksandić Milenković, Marija Mitić Milikić, Ivana Buha, Mihailo Stjepanović, Milan
Grujić, Biljana Savić, Natalija Samardţić; Primena skoring sistema za procenu težine bolesti kod
50 hospitalno lečenih bolesnika sa vanbolnički stečenom pneumonijom - Scorinng systems use for
estimation of severity community acquired pneumonia in 50 hospitalized patients. Klinika za
pulmologiju, Kliniĉki centar Srbije, Beograd,
Vesna Cukic, Aida Ustamujić, Irma Sladić, Jasmina Mornjaković-Abazović, Vladimir Lovre,
Jasminka Maglajlić, Danina Dohranović-Tafro, Sadika Genjac; Korelacija između nivoa
polimorfonuklearnih neutrofilnih leukocita u krvi i bronhijalne hiperreaktivnosti kod hronične
opstruktivne bolesti pluća. Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu „Podhrastovi“, Kliniĉki centar
Univerziteta u Sarajevu,
Tatjana Pejĉić i ostali; Bakteriološki nalaz bronhoalveolarnog lavata u infekcijama donjih
disajnih puteva. Klinika za plućne bolesti i TB Knez Selo, Kliniĉki centar Niš, Srbija,
Marko Maţibrada; Novootkrivena HOPB-desetogodišnje iskustvo - Newfounded COPD-ten years
of experience. Gradski zavod za bolesti pluća Beograd - Municipal institute for lung disease and
tuberculosis Belgrade, Serbia,
Jovana Mašković, Ljudmila Nagorni-Obradović, Dragica Pešut, Danilo Martinović, Mihailo
Stjepanović, Mirjana Stjepanović, Mirjana Milutinović; Depresivni i anksiozni simptomi kod
bolesnika sa teškom formom hronične opstruktivne bolesti pluća. Klinika za pulmologiju, Kliniĉki
Centar Srbije,
Desa Nastasijević Borovac, Tatjana Pejĉić, Tatjana RaĊenović Petković, Gordana Sredojević
Dugalić, Ivanka ĐorĊević, Dragana Daĉić, Milan Radović; Distribucija izolovanih bakterija iz
sputuma bolnički liječenih pacijenata i ispitivanje njihove rezistencije. Klinika za plućne bolesti i
tuberkulozu Knez Selo, KC Niš, Republika Srbija,
Zorica Ćirić, Ivana Stanković, Tatjana Pejĉić, Lidija Ristić, Milan Radović, Milan Ranĉić, Desa
Nastasijević-Borovec; Pušenje cigareta – faktor rizika za nastanak hronične opstruktivne bolesti
pluća i uticaj na težinu bolesti. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Kliniĉki centar Niš,
Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu Knez Selo,
Marko Maţibrada, Sneţana Pilipović, Ljiljana Boţanić, Dejan Dimić, Vesna Radulović, Smiljana
Stamenković; Hronični kašalj i senzibilizacija na standardne inahalacione alergene - Chronic
cough and sensibilisation to standard inhalatory allergens. Gradski zavod za plućne bolesti i TBC
Beograd - Municipal institute for lung disease and tuberculosis Belgrade, Serbia,
Svetlana Petrović, Snjeţana Renovĉević-Bogdanović, Nada Vukadinović, Biljana Cimbaljević;
Inhalaciona terapija u hroničnoj obstruktivnoj bolesti pluća - Inhalation therapy in obstructive
chronic pulmonary disease. Dom zdravlja Kruševac, Kruševac,
2
Dobrinka Boţović-Ćosović, Jelena Stanić, Vladiĉić Ana, RaĊen Mirjana; Karcinom pluća na
pneumoftiziološkom odjeljenju KC Istočno Sarajevo bolnica - Foča u periodu 01.01.2010 god. do
31.12.2010 god. - Lung carcinoma on pulmonary ward of the KC Istočno Sarajevo Hospital-Foča
in the period 01.01.2010 -31.12.2010.Klinički centar Istočno Sarajevo,
V. Kraliĉić; Transbronhijalna aspiraciona iglena biopsija (tbna) u dijagnostici hilarne i
medijastinalne limfadenopatije. Klinika za plućne bolesti VMA Beograd, Srbija,
Krsto Jandrić, Mladen Duronjić, Siniša Gajić, Marko Šobot;
Elektrokauterizacija
endobronhijalnih karcinoma i kvaliteta života - Electrocautery endobronchial cancer and quality
of life. KC Banja Luka - Klinika za plućne bolesti,
Jadranka Vuĉićević Trobok, Biljana Bogdanov, Sandra Peković; Lečenje hronične plućne
hipertenzije nastale kao posledica plućne tromboembolije. Institut za plućne bolesti Vojvodine,
Sremska Kamenica,
Janiĉiċ Dušan, Grbić Slavko, Dakić Zoran, Kantar Marko, Pejić Dejan; Uloga cervikalnea
medijastinoskopije i VATS dijagnostike u procjeni operabilnosti karcinoma bronha, KC Banja
Luka, Klinika za torakalnu hirurgiju,
Daliborka Bursać, Nevena Seĉen, Danica Sazdanić-Velikić, Goran Stojanović, Aleksandar
Tepavac;
Uticaj prisustva kardiovaskularnih komorbiditeta na preživljavanje bolesnika u prvom stadijumu
nemikrocelularnog karcinoma bronha - Effect of cardiovascular comorbidities on the survival
patients with stage i Non-small-cell lung cancer. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica,
Tamara Menićanin, Krsto Jandrić, Sanja Glišić, Nikolina Poletan; Osnovne karakteristike
bronhoplumonalih malignoma u prijedorskoj regiji u 2010. godini. Opšta bolnica Prijedor,
Klinika za plućne bolesti Banja Luka, Dom zdravlja Teslić,
Aleksandra AnĊelković, Jelena Stanić, Dejan AnĊelković, Aleksandar Tepavac, Danica SazdanićVelikić, Marijela Potić; Preliminarni rezultati učinka neoadjuvantne terapije u multimodalnom
pristupu lečenja IIIA stadijuma nemikrocelularnog karcinoma pluća - Preliminary results of
neoadjuvant therapy efficiency in a multimodal treatment approach of stage iiia non small cell
lung cancer. Klinika za pulmološku onkologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica, Srbija, Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica, Srbija,
Sazdanić-Velikić Danica, Seĉen Nevena, Bursać Daliborka, Tepavac Aleksandar, Lalić Nensi,
AnĊelković Aleksandra, Perin Branislav, Antonić Milan; Nuspojave lečenja starijih pacijenata sa
mikrocelularnim karcinomom bronha - Side-effect of Treatment in Elderly Small Cell Lung
Cancer Patients. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
Slavko Grbić, Radoslav Gajanin, Jelena Stojšić, Bogdan Zrnić; Distribucija metastaza u
regionalnim limfnim čvorovima prema histološkom tipu karcinoma - Distribution of metastases in
regional lymph nodes by histologic type of cancer. Klinika za torakalnu hirurgiju, KC Banja Luka,
Zavod za Patologiju, KC Banja Luka, Institut za plućne bolesti, KC Srbije, Medicinski fakultet,
Banja Luka,
L. Novaković, M. Stanetić, M. Turić, G. Krstović; Evaluacija rezultata liječenja TARCEVA-om u
II i III liniji u uznapredovalom nemikrocelularnom karcinomu pluća. Klinika za plućne bolesti KC
Banja Luka, Klinika za plućne bolesti KC Istoĉno Sarajevo,
3
M. Duronjić, M. Đilas, N. Mitrović, S. Trifković, D. Granzov- Kozlina, D. Ćosović, Z. Vreća;
Tuberkuloza u Republici Srpskoj u 2010. godini, kontinuirani pad incidence,
Miloš Guzijan, Milutin Đilas, Branka Milošević; Incidenca tuberkuloze regije Gradiška u periodu
od 2005. do 2010. godine - Incidence of tuberculosis in the region Gradiška period since 2005. by
2010. Opšta bolnica Gradiška,
Milan Radović, Lidija Ristić, Ivana Stanković, Milan Ranĉić, Tatjana Pejĉić, Zorica Ćirić, Slavica
Golubović, Desa Nastasijević-Borovac, Tatjana RaĊenović-Petković; Lečenje bronhijalne
opstrukcije kod obolelih od plućne tuberkuloze - Treatment of bronchial obstruction in patients
with pulmonary tuberculosis. Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu - Knez Selo Univerzitet u
Nišu Medicinski fakultet Kliniĉki Centar Niš Republika Srbija,
Vesna Škodrić-Trifunović, Mihailo Stjepanović, Tatjana Ille; Uticaj pušenja na klinički tok plućne
tuberkuloze - The influence of smoking on the clinical course of pulmonary tuberculosis.
Medicinski fakultet Beograd, Klinika za pulmologiju, Kliniĉki Centar Srbije, Beograd, Institut za
statistiku i informatiku, Medicinski fakultet Beograd,
Sneţana Raljević, Mihailo Stjepanović, Ivana Buha, Dragica Pešut, Vesna Škodrić-Trifunović;
Vanbolnički stečene pneumonije lečene u Jedinici intenzivne nege-procena težine i ishod Community acquired pneumonia in elderly treated in Intensivu care unit-severity assessment and
outcome. Klinika za pulmologiju, Kliniĉki Centar Srbije, Beograd, Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu,
Mirjana Jovanĉević Drvenica, Marija Vukoja, Ivan Kopitović; Spiroergometrija u kliničkoj praksi
- Exercise testing in clinical practice. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
Srbija,
Ivan Kopitović, Mirjana Jovanĉević-Drvenica, Marija Vukoja, Zora Okiljević; Poremećaji disanja
tokom spavanja. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija, Zavod za
zdravstvenu zaštitu radnika “Ţeleznice Srbije”,
PeĊa Kovaĉević, Mirko Stanetić, Zvezdana Rajkovaĉa, Mirjana Radenković, Slavimir Veljković;
Efekti endotelina – 1 na fiziologiju disanja. Effects of endothelin – 1 on respiratory phyisiology.
Katedra za fiziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Klinika za plućne bolesti,
Univerzitetski Kliniĉki centar Banja Luka , Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta
u Nišu,
Almir Badnjević, Gordan Šehić, Vukašin Gvozdenović i Emir Beganović; Efikasnost korištenja
membranskih elektroda za analizu gasova u krvi na stvarnom uređaju. New Technology d.o.o.
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
Almir Badnjević, Emir Beganović, Vukašin Gvozdenović, Gordan Šehić; Automatski sistem sa
zatvorenom petljom za kontrolu kisika za poboljšanje mehaničke ventilacije kod novorođenčadi.
New Technology d.o.o. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
4
13:30 – 15:00 ruĉak
15,30-18,30 Neinvazivana ventilacija,praktiĉni aspekti-radionica
Poštovane kolege,
Zadovoljstvo nam je informisati vas da će se ove godine na Majskim
pulmološkim danima odrţati radionica iz neinvazivne ventilacije pod
nazivom „Neinvazivna ventilacija, praktiĉni aspekti“. Ţelimo istaći
da je broj polaznika ograniĉen na dvadeset doktora (pulmologa),
prije svega iz bolniĉkog sektora, te da će se prijave vršiti na
registracionim mjestima prvog kongresnog dana. Kotizacija za
radionicu se ne plaća, a sav rad, kako praktiĉni, tako i teoretski biće
pod okriljem Prof. dr Joachim-a Meyer-a, profesora Univeriziteta
Heidelberg.
Svim polaznicima će biti uruĉeni sertifikati nakon uspješno završene
radionice od strane organizatora.
5
20.05.2011.
19,00h – 20,30 h, GlaxoSmithKline simpozij
“CAT ™ - COPD Assessment Test”
19,00 h – 19,05 h – Otvaranje Simpozija, Prof. dr Mirko Stanetić, KC Banja Luka,
19,05 h – 19,35 h – Saznanja proizašla iz HOPB mega-studija koja bi mogla
promjeniti kliničku praksu?, Professor Theodoros Vassilakopoulos, University of
Athens Medical School, Evangelismos Hospital, Greece,
19,35 h – 19,55 h – Uticaj HOPB-a na cjelokupno zdravstveno stanje pacijenata u
Evropi (HEED studija), Prof. dr Bakir Mehić, KCU Sarajevo,
19,55 h – 20,20 h – Upitnik za procjenu HOPB-a (CAT ™) , Prof. dr Mirko Stanetić,
KC Banja Luka,
20,20 h – 20,30 h - Diskusija
21:00 Sveĉana veĉera, organizator generalni sponzor
Radovi koji se prezentuju posterom: 21.5.2011. 10:00 ĉasova
Aleksandar Tepavac, Jelena Stanić, Aleksandra AnĊelković, Ţivka Eri, Miroslav Ilić, Tatjana
Kneţević; Karcinoid timusa: prikaz slučaja. Thymic carcinoid: case report. Institut za plućne
bolesti Vojvodine, Klinika za pulmološku onkologiju, Sremska Kamenica, Srbija; Institut za
plućne bolesti Vojvodine, Centar za patologiju, Sremska Kamenica, Srbija; Institut za plućne
bolesti Vojvodine, Klinika za grudnu hirurgiju, Sremska Kamenica, Srbija; Institut za plućne
bolesti Vojvodine, Centar za biohemiju, Sremska Kamenica, Srbija,
Sandra Peković, Biljana Bogdanov, Jadranka Vuĉićević Trobok; Plućna tromboembolija kao
posledica antifosfolipidnog sindroma u sklopu sistemskog eritemskog lupusa – prikaz slučaja.
Pulmonary thromboembolism in a patient with systemic lupus erythematosus and
antiphospholipid syndrome - a case report. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica,
Rada Aranautović, Marinko Vuĉić, Rade Korica, Mirko Stanetić, Mladen Duronjić; Bruceloza i
tuberkuloza - prikaz slučaja. Brucellosis and tuberculosis - case report. Klinika za plućne bolesti
KC Banja Luka,
Dušan Škrbić, ĐorĊe Povaţan, Mirna Đurić, Violeta Kolarov, Milorad Bijelović, Milana
Panjković; Strano telo kao uzrok bronhiektazija. Foreign body as cause of bronchiectasis. Institut
za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
6
Danijela Vemić, Jelena Papović, Nevena Savić; Najčešći uzroci i patogeneza bronhiektazija. Most
common causes and patogenesis of bronchiectasis. Institut za plućne bolesti Vojvodine,
ĐorĊe Povaţan, Mirna Đurić, Dušan Škrbić, Violeta Kolarov, Milorad Bijelović, Dejan Đurić,
Ištvan Klem, Anika Povaţan; Prolongiran tok bronhogene ciste. The prolonged course of
bronchogenic cyst. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
PeĊa Kovaĉević, Mirko Stanetić, Zvezdana Rajkovaĉa, Mirjana Radenković, Slavimir Veljković;
Efekti azot monoksida na fiziologiju disanja. Effects of nitric oxide on respiratory phyisiology.
Katedra za fiziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; Klinika za plućne bolesti,
Univerzitetski Kliniĉki centar Banja Luka; Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta
u Nišu,
Tatjana Stanković, Jovanka Andrić; Fibrinolitička terapija streptokinazom kao izbor leka kod
akutne masivne tromboembolije pluća. Fibrinolytic therapy with streptokinase as drug for
massive acute pulmonary thromboembolism. Opšta bolnica "Dr Radivoje Simonović" Sombor,
Goran Stojanović, Branislav Perin, Ţivka Eri, Nensi Lalić, Bojan Zarić, Daliborka Bursać, Jelena
Stanić, Svetlana Jovanović, Evica Budišin; Prikaz slučaja: Uklanjanje endobronhijalnog lipoma
elektrokauterom. Case report: Removal of a endobronchial lipoma with electrocautery. Klinika
za pulmološku onkologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica,
Mihailo Stjepanović, Ivana Buha, Marina Roksandić, Milica Kontić, Jovana Mašković, Branka
Bulajić-Subotić, Dragica Pešut, Ljudmila Nagorni-Obradović, Vesna Bukumirović, Dragana
Marić; Influenca A (H1N1) kod bolesnika sa pridruženim plućnim oboljenjima - prikaz slučajeva.
Klinika za pulmologiju, Kliniĉki Centar Srbije, Beograd; Medicinski fakultet, Univerzitet u
Beogradu; Klinika za anesteziologiju, Kliniĉki Centar Srbije, Beograd,
Slavko Grbić, Marko Kantar, Zoran Dakić, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin; Intratorakalna
splenoza – prikaz slučaja. Intrathoracic Splenosis – case report. Klinika za torakalnu hirurgiju
KC Banja Luka; Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci; Zavod za patologiju KC Banja
Luka,
Snjeţana Renovĉević Bogdanović, Svetlana Petrović; Izveštaj i rezultati anketnog ispitivanja o
pušenju u “Zdravstvenoj stanici Bivolje”. Report and press test results on smoking in the health
station Bivolje. Dom zdravlja Kruševac, Kruševac,
Jelena Papović, Lidija Vrtunski-More, Slavica Obradović-AnĊelić, Boţidar AnĊelić, Danijela
Vemić; Plućne manifestacije vaskulitisa - prikaz slučaja Wegenerove ranulomatoze. Institut za
plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
Lidija Vrtunski-More, Jelena Papović, Slavica Obradović-AnĊelić, Boţidar AnĊelić, Olivera
Maksimović; Plućne manifestacije reumatoidnog artritisa – prikaz slučaja. Pulmonary
manifestaions in rheumatoid arthritis - case report. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica,
Tanasković N., ĈaĊo M., Vidović J., Kovaĉević P., Momiĉević D., Zeljković S.; Teške
egzacerbacije hronične opstruktivne bolesti preporuke, ciljevi i tretmani, lečenje einvazivnom i
invazivnom mehaničkom ventilacijom – prikazi slučajeva. Severe exacerbations of chronic
obstructive pulmonary disease recommendations, goals and treatments, non-invasive and invasive
mechanical ventilation - case report. Klinika za plućne bolesti, Jedinica intezivne medicine
Kliniĉki centar Banja Luka,
Dušica Jarić, Anita Ĉikić; Opstruktivna sleep apnea (osa) - prikaz slučaja. Obstructive sleep
apnea (OSA) - case report. Privatna lekarska ordinacija „Dr Jarić“- Novi Sad,
7
Sneţana Kutlešić-Stević, Ljiljana Nešić; Pulmološka rehabilitacija-integracija sport terapije i
edukacije pacijenata. ZZFMR” Dr Miroslav Zotović” Banjaluka; Pedijatrijski centar ”Aura
medic” Banjaluka,
Milica Kontić, Jelena Stojšić, Vera Bunjevaĉki, Mihailo Stjepanović, Ivana Buha, Marina
Roksandić, Biljana Savić, Milan Grujić, Dragica Pešut; Multidisciplinarni pristup u dijagnostici
karcinoma pluća. Mutidiscilinary approach in a lung carcinoma diagnosis. Klinika za
pulmologiju, Beograd, Kliniĉki Centar Srbije; Institut za humanu genetiku, Medicinski fakultet u
Beogradu,
Sandra Kovaĉević, Mladen Duronjić, Mirko Stanetić, PeĊa Kovaĉević, Jadranka Vidović; Mesna
kao mukolitik i pomoćno sredstvo u procesu odvajanja bolesnika sa teškom formom HOBP-a od
respiratora. Mucolytic effect of MESNA in process of weaning from respirator patients with
severe form of COPD. Jedinica Intenzivne Medicine, Kliniĉki centar Banja Luka; Klinika za
plućne bolesti, Kliniĉki centar Banja Luka,
M. Švraka, M. Đilas, Z. Popović, S. Milivojac, M. Gašević-Kasagić, J. Vuĉković-Karan, B.
Milošević; Neinvazivna mehanička ventilacija (NIMV) u liječenju teške akutne plućne ozljede po
tipu ARDS. Opšta bolnica Gradiška,
Jasmina Bošnjić, Suada Mulić-Baĉić, Sead Jamakosmanović, Nevenka Delibegović, Dţenan
Halilović, Sadat Kurtalić; Plućne, kožne i koštane manifestacije wegenerove granulomatoze i
dijagnostičke greške - prikaz slučaja. Pulmonary, skin and bone manifestations of Wegener's
granulomatosis and diagnostic mistakes - case report. Klinika za plućne bolesti, Univerzitetski
kliniĉki centar Tuzla; Klinika za interne bolesti, Odjeljenje reumatologije, Univerzitetski kliniĉki
centar Tuzla, Interni odjel, Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać,
Vidović Jadranka, Kovaĉević PeĊa, Zeljković Slavica, Jandrić Milka, Momĉiĉević Danica,
Kovaĉević Sandra, Dragić Saša, Kovaĉević Slobodan, Krunić Marija; Plućna hipertenzija u
jedinici intenzivne medicine - prikaz slučaja. Pulmonary hypertension in intensive care unit - case
report. Jedinica Intenzivne Medicine, Kliniĉki centar Banja Luka,
Tatjana Pejĉić, Milan Radović, Zorica Ćirić; Vanbolnički stečena MRSA pneumonija – prikaz
slučaja. Community-acquired MRSA pneumonia – case report. Klinika za plućne bolesti i
tuberkulozu - Knez Selo; Univerzitet u Nišu; Medicinski fakultet; Kliniĉki Centar Niš; Republika
Srbija,
Aleksandar Tepavac, Jelena Stanić, Ţivka Eri, Tatjana Bošković, Ljiljana Andrijević, Svetlana
Jovanović, Tatjana Šarĉev; Pseudomembranozni nekrotizirajući traheobronhitis izazvan
aspergilusom kod bolesnice sa akutnom mijeloidnom leukemijom: prikaz slučaja. Case report:
pseudomembranous necrotizing tracheobronchitis caused by aspergillus in patient with acute
myeloid leukemia. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica; Institut za onkologiju
Vojvodine, Sremska Kemanica,
Tatjana RaĊenović Petković, Desa Nastasijević Borovac, Tatjana Pejĉić, Danijela Radojković,
Milan Radović, Ivanka Djordjević; Demografske karakteristike i kliničke manifestacije pacijenata
sa sarkoidozom. Demographic characteristics and clinical manifestation of patients with
sarcoidosis. Klinika za plućne bolesti i TBC, Knez Selo, Kliniĉki centar Niš; Klinika za
endokrinologiju i bolesti metabolizma,
Gordana Popović, Nevena Seĉen, Daliborka Bursać, Danica Sazdanić-Velikić, Aleksandar
Tepavac, Milan Antonić; Obostrana pneumonija kod bolesnice operisane zbog karcinoma
larinksa. Bilateral pneumonia after total laryngectomy because of carcinoma. Institut za plućne
bolesti Vojvodine, Klinika za pulmološku onkologiju Sremska Kamenica, Srbija,
8
Ljiljana Bajić Bibić, Olivera Marković, Darko Lalić; Stafilokokna pneumonija kod pacijenta sa
mijelodisplastičnim sindromom. Pneumonia taphylococcica in patient with syndroma
myelodisplasticum. KBC “Beţanijska kosa“ Beograd,
Rade Milić, Goran Plavec, Ilija Tomić, Olivera Lonĉarević, Gordana Cvetković, Sanja Šarac,
Jelena Vuković, ĐorĊe Taušan, Slobodan Aćimović; Traheobronhomegalija ili Mounier-Kuhn-ov
sindrom. Tracheobronchomegaly or The Mounier-Kuhn syndrome. Klinika za plućne bolesti,
Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija,
Goran Stojanović, Branislav Perin, Ţivka Eri, Nensi Lalić, Bojan Zarić, Daliborka Bursać, Jelena
Stanić, Svetlana Jovanović, Evica Budišin; Prikaz slučaja: Uklanjanje endobronhijalnog lipoma
elektrokauterom. Case report: Removal of a endobronchial lipoma with electrocautery. Klinika za
pulmološku onkologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica, Srbija,
Slobodan Kovaĉević, Mirjana Bojić; Prikaz slučaja: Uloga službe intenzivne medicine u liječenju
dijabetičke ketoacidoze. Case report: Position of intensive care unit in treatment of diabetic
ketoacidosis. Sluţba intenzivne medicine, Kliniĉki centar Banjaluka; Klinika za endokrinologiju,
dijabetes i bolesti metabolizma, Kliniĉki centar Banjaluka,
Violeta Kolarov, ĐorĊe Povaţan, Mirna Đurić, Dušan Škrbić; Plućna histiocitoza X- Prikaz
slučaja. Pulmonary histiocytosis X - Case report. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica,
PeĊa Kovaĉević, Jadranka Vidović, Marija Krunić, Biljana Zlojutro, Ţelimir Erić, Zvezdana
Rajkovaĉa, Mirko Stanetić, Antonija Verhaz; Akutni respiratorni distres sindrom kao
komplikacija primarne varicella zoster virus infekcije kod trudnice. Acute respiratory distress
syndrom as a complication of primary infection with Varicella zoster virus in a pregnant patient.
– Kliniĉki centar Banja Luka,
Organizacioni odbor
9
Download

majski pulmološki dani 2011 - Klinika za plucne bolesti, Klinicki