“Klasteri kao alat za konkretan održivi razvoj”
Centar André Malraux/Francuski institut u Bosni i Hercegovini
Mula Mustafe Bašeskije 8, 71000 Sarajevo
3. aprila 2014. u 11:00
(Simultani prevod obezbjeđen)
Klasteri kao alat za konkretan održivi razvoj – Sarajevo, 3. aprila 2014.
Kontakt osoba: [email protected]
PROGRAM
11h00-11h10
Roland Gilles, Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini (BiH)
Riječ dobrodošlice
11h10-11h15
Donato Giuliani, Savjetnik za saradnju i kulturu Ambasade Francuske u
BiH, direktor Francuskog instituta u BiH
Predstavljanje programa dana
11h15-13h00
Okrugli sto 1: Klasteri u Francuskoj i u Bosni i Hercegovini
Moderator:
Donato Giuliani, Savjetnik za saradnju i kulturu Ambasade Francuske u
BiH, direktor Francuskog instituta u BiH
11h15-11h30
Slaviša Jelišić, Direktor organizacije “LIR Evolucija” (Lokalna Inicijativa
Razvoja) Banja Luka, BiH
Klasteri u BiH – pojam, praksa i mogućnosti
11h30-12h00
Gilles Pette, Glavni koordinator projekta Euralens, Region Nord-Pas de
Calais, Francuska
Primjer organizacije Euralens
12h00-12h15
Nusret Muharemović, Rukovodilac MTTC Centra za napredne tehnologije
Gračanica, BiH
Klaster plastičara i alatničara; MTTC Centar
12h15-12h30
Jovan Marjanović, Član uprave Udruženja filmskih radnika BiH
Uspostavljanje klastera filmske industrije u BiH
12h30-12h45
Stjepan Primorac, Predsjednik Turističkog klastera Hercegovina
Turistički klaster Hercegovina
12h45-13h00
Pitanja i odgovori
13h00-13h30
Pauza
13h30-15h30
Okrugli sto 2: Razvoj održivih klastera
Moderator:
Donato Giuliani, Savjetnik za saradnju i kulturu Ambasade Francuske u
BiH, direktor Francuskog instituta u BiH
13h30-13h40
Amir Redžić, Konsultant za održivi razvoj
Klasteri i održivi razvoj
13h40-13h55
Sanela Klarić, Predsjednica Udruženja Green Council
Održiva arhitektura u službi održivog razvoja
13h55-14h10
Dina Masnik-Čulahović, Viši stručni saradnik u Odsjeku za nauku
Ministarstva civilnih poslova BiH
Programi Evropske Unije za finansiranje projekata
14H10-14h25
Senad Hromić, Direktor Euro info korespondentnog centra BiH
Podrška poslovanju i razvoju inovacija kroz Enterprise Europe Network
14h25-14h45
Gilles Pette, Glavni koordinator projekta Euralens, Region Nord-Pas de
Calais, Francuska
Ključni faktori za razvoj održivih klastera
14h45-15h00
Pitanja i odgovori
15h00-15h10
Donato Giuliani, Savjetnik za saradnju i kulturu, direktor Francuskog
instituta u Bosni i Hercegovini
Zaključci i slijedeći koraci
15h10-15h30
Projekcije kratkih filmova
Klasteri kao alat za konkretan održivi razvoj – Sarajevo, 3. aprila 2014.
Kontakt osoba: [email protected]
Download

programme-final-BiH 24