Dаtum izdаvаnjа dodatka: 06.06.2013.
Issue date of annex: 06.06.2013.
Zаmjenjuje dodatak od: 12.09.2011.
Replaces Annex dated: 12.09.2011.
Dodatak Sertifikatu o akreditaciji broj: KC11.03
Annex to Accreditation Certificate Number: KC11.03
Standard: MEST ISO/IEC 17020 :2002
Prva akreditacija: 12.09.2011.
Initial accreditation: 12.09.2011.
Akreditacija važi do: 12.09.2015
Accreditation is valid to: 12.09.2015
Akreditovano kontrolno tijelo tipa C
Accredited Inspection Body type C:
Ening Nikšić
Straševina b.b. Nikšić
ENING D.O.O Niksic
Inspection Body tipe C
Područje akreditacije / The scope of accreditation
Kontrolisanje postrojenja za tečni naftni gas,posuda pod pritiskom,ventila
sigurnosti,kotlovskih postrojenja,gorionika,hidroizolacije
podzemnih rezervoara i cjevovoda i kontrola debljine metalnih i nemetalnih
materijala
Inspection of LPG facilities, pressures vessels, safety valves, boiler
plants, burners, hydroisolations of underground tanks and pipelines and control of thickness of
metallic and nonmetallic materials
izdanje /izmjena 1/1
1/7
Q3.01.18-2
Dаtum izdаvаnjа dodatka: 06.06.2013.
Issue date of annex: 06.06.2013.
Zаmjenjuje dodatak od: 12.09.2011.
Replaces Annex dated: 12.09.2011.
Detaljni obim akreditacije / Detailed scope of accreditation
R.b.
Or.
No
1
Vrsta kontrolisanja – karakteristike koje se
kontrolišu
Type of inspection – characteristics to be controled
Oblast kontrolisanja
Field of inspection
Postrojenja za tečni
naftni gas
1.
Pregled i kontrola konstrukcije posude pod
pritiskom za tečni naftni gas prije stavljanja u
upotrebu i u toku upotrebe
Liquified petroleum gas
facilities
- Stabilne posude pod
pritiskom za tečni naftni
gas;
- Instalacije za tečni
naftni gas;
- Autocistjerne za tečni
naftni gas;
- Zavareni čelični
rezervoari za propan
butan za vozila sa
pogonom na TNG
-Fixed pressure vessels for
LPG;
-Installations for LPG;
-LPG tankers
-Welded steel propane
butane cylinders for LPG
powered vehicles
Examination and control of pressure vessel design
for liquefied petroleum gas before putting into
service and during the course of usage
2.
3.
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne
posude pod pritiskom ("Sl. list SFRJ" br.
16/83 i 26/71) čl.101.,102. i 103.
PrTNG*
Interior examination and control of fixed pressure
vessel for LPG
Rulebook on technical standards for fixed
pressure vessels (“Official Gazette of
Yugoslavia”, number 16/83 and 26/71) Art.
101.,102. and 103.
RuLPG**
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne
posude pod pritiskom ("Sl. list SFRJ" br.
16/83 i 26/71) čl.104. i 105.
PrTNG*
Spoljašnji pregled i kontrola stabilne posude pod
pritiskom za tečni naftni gas
Vanredni pregledi i kontrole stabilne posude pod
pritiskom za tečni naftni gas
Extraordinary examinations and controls of fixed
pressure vessels for LPG
5.
Kontrolisanje kompletnosti tehničke dokume-ntacije
stabilne posude pod pritiskom za tečni naftni gas
Control of completeness of the technical
documentation for fixed pressure vessels for LPG
izdanje /izmjena 1/1
Rulebook on technical standards for fixed
pressure vessels (“Official Gazette of
Yugoslavia”, number 16/83 and 26/71) Art.
94, 95 and 96.
RuLPG**
Unutrašnji pregled i kontrola stabilne posude pod
pritiskom za tečni naftni gas
Exterior examination and control of fixed pressure
vessel for LPG
4.
Propis, standard ili validovana metoda
kontrolnog tijela
Regulation, standard or valid method of the
Inspection Body
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne
posude pod pritiskom ("Sl. list SFRJ" br.
16/83 i 26/71) čl.94.,95. i 96.
PrTNG*
2/7
Rulebook on technical standards for fixed
pressure vessels (“Official Gazette of
Yugoslavia”, number 16/83 and 26/71)
art.104. and 105.
RuLPG**
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne
posude pod pritiskom ("Sl. list SFRJ" br.
16/83 i 26/71) čl.106.
PrTNG*
Rulebook on technical standards for fixed
pressure vessels (“Official Gazette of
Yugoslavia”, number 16/83 and 26/71) Art.
106
RuLPG**
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne
posude pod pritiskom ("Sl. list SFRJ" br.
16/83 i 26/71) čl.111. i 112.
PrTNG*
Rulebook on technical standards for fixed
pressure vessels (“Official Gazette of
Yugoslavia”, number 16/83 and 26/71) Art.
111 and 112
RuLPG**
Q3.01.18-2
Dаtum izdаvаnjа dodatka: 06.06.2013.
Issue date of annex: 06.06.2013.
Zаmjenjuje dodatak od: 12.09.2011.
Replaces Annex dated: 12.09.2011.
R.b
.
Oblast kontrolisanja
Field of inspection
Or.
No
6.
7.
Vrsta kontrolisanja – karakteristike koje se
kontrolišu
Propis, standard ili validovana metoda
kontrolnog tijela
Type of inspection – characteristics to be controled
Regulation, standard or valid method of the
Inspection Body
Kontrolisanje bezbjednosti i primjenjenih
mjera zaštite na radu
Pravilnik o tehničkim normativima za
stabilne posude pod pritiskom ("Sl. list
SFRJ" br. 16/83 i 26/71) čl.111. - 115.
Safety Control and applied measures of protection
at work
PrTNG*
Rulebook on technical standards for fixed
pressure vessels (“Official Gazette of
Yugoslavia”, number 16/83 and 26/71) Art.
111-115
RuLPG**
Redovni pregled i kontrola pokretne posude
pod pritiskom za tečni naftni gas
- vizuelni pregled spoljašnosti i unutrašnjosti;
- kontrola sopstvene mase
Pravilnik o tehničkim normativima za
pokretne
zatvorene
sudove
za
komprimirane, tečne i pod pritiskom
rastvorene gasove, Sl. list SFRJ br.
25/80,9/86 Sl.list SRJ br.21/94,56/95 i
1/2003., čl. 26., 28. i 29
PrTNG*
8.
2
Ventili sigurnosti
Safety valves
9.
Regular examination and control of movable
pressure vessel for LPG
- Visual examination of the exterior and interior
- Control of the own mass
Rulebook on technical standards for movable
closed vessels used for compressed, liquefied
and gases dissolved under pressure, Official
Gazette of Yugoslavia, number 25/80, 9/86,
Official Gazette of Yugoslavia number 21/94,
56/95 and 1/2003, Artciles 26, 28 and 29
RuLPG**
Vizuelni pregled i kontrola konstrukcije, mase
i kvaliteta izrade rezervoara,mase, zapremine
,deklarisanja i označavanja rezervoara za
propan butan za vozila sa pogonom na TNG
JUS M.Z2.570 1984.: Zavareni čelični
rezervoari za propan butan za vozila sa
pogonom na tečni naftni gas (t.7.1,t.8 i
t.9)
Visual examination and control of construction,
mass and quality of development of cylinder, mass,
volume, declaration and marking of the cylinder for
the propane butane for cars powered by LPG
PrTNG*
JUS M.Z2.570 1984.: Welded steel propane
butane cylinders for LPG powered vehicles
(item.7.1,item.8 and item.9)
RuLPG**
-Kontrolisanje novih proizvoda
-Periodično kontrolisanje parametara rada
ventila sigurnosti,
-Kontrolisanje bezbjednosti,
-Kontrolisanje popravki i modifikacija,
-Kontrolisanje tokom korišćenja i nakon
havarija,
-Kontrolisanje funkcionalnosti,
-Kontrolisanje kompletnosti tehničke
dokumentacije.
-Control of new products
-Periodic control of parameters of work of safety
valve
-Safety control
-Control of repairs and modifications
-Control during the course of usage and after
accidents
- Control of functionality
- Control of completeness of technical
documentation
izdanje /izmjena 1/1
3/7
Pravilnik o tehničkim normativima za
stabilne posude pod pritiskom ("Sl. list
SFRJ" br. 16/83 i 26/71) čl.58. - 88.
- MEST EN ISO 4126-1: 2011. t.6.3,6.4,
7.1.4 a,7.1.4 e,7.2.1a,7.2.3
Rulebook on technical standards for fixed
pressure vessels (“Official Gazette of
Yugoslavia”, number 16/83 and 26/71) art.
58-88.
- MEST EN ISO 4126-1: 2011. items.6.3,6.4,
7.1.4 a,7.1.4 e,7.2.1a,7.2.3
Q3.01.18-2
Dаtum izdаvаnjа dodatka: 06.06.2013.
Issue date of annex: 06.06.2013.
Zаmjenjuje dodatak od: 12.09.2011.
Replaces Annex dated: 12.09.2011.
R.b.
Or.
No
Oblast kontrolisanja
Field of inspection
3
Posude pod pritiskom
Vrsta kontrolisanja – karakteristike koje se
kontrolišu
Type of inspection – characteristics to be controled
10.
a) Stabilne posude pod
pritiskom
-opšte namjene;
Pressure vessels
a) Fixed pressure
vessels
Stabilne posude pod pritiskom
- Kontrolisanje prije puštanja u rad
- Unutrašnji pregled i kontrola
- Spoljašnji pregled i kontrola
- Vanredni pregled i kontrola
- Kontrolisanje popravki i modifikacija
- Kontrolisanje funkcionalnosti
- Kontrolisanje kompletnosti tehničke
dokumentacije
- Kontrolisanje bezbjednosti i primjenjenih
mjera zaštite na radu
-general purpose;
Propis, standard ili validovana metoda
kontrolnog tijela
Regulation, standard or valid method of the
Inspection Body
Pravilnik o tehničkim normativima za
stabilne posude pod pritiskom ("Sl. list
SFRJ" br. 16/83 i 26/71):
-
čl.93.,94., 95. i 96.
čl.115.
čl.48. i 105.
čl.96.,97.,110. i 111.
- čl.111. i 112.
Rulebook on technical standards for fixed
pressure vessels (“Official Gazette of
Yugoslavia”, number 16/83 and 26/71)
art. 94, 95 and 96.
Fixed pressure vessels
-Control prior to releasing to work
-Internal Review and Control
-External examination and control
-Special inspection and control
-Control of repairs and modifications
- Control of functionality
-Control of completeness of technical
documentation
-Safety control and applied measures of
protection at work
izdanje /izmjena 1/1
4/7
-
Art.93.,94.,95. and 96.
Art. 115.
Art.48. and 105.
Art.96.,97.,110. and 111.
- Art.111. and 112.
Q3.01.18-2
Dаtum izdаvаnjа dodatka: 06.06.2013.
Issue date of annex: 06.06.2013.
Zаmjenjuje dodatak od: 12.09.2011.
Replaces Annex dated: 12.09.2011.
R.b.
Or.
No
Oblast kontrolisanja
Field of inspection
b) Pokretni sudovi pod
pritiskom
- Autocistjerne za tečne
atmosferske gasove;
- Autocistjerne za tečni
ugljen-dioksid;
- Pokretni zatvoreni
sudovi za komprimovane,tečne i pod
pritiskom rastvorene gasove (boce za tehničke
gasove:O2 CO2,N2,Ar,..)
11.
Propis, standard ili validovana metoda
kontrolnog tijela
Regulation, standard or valid method of the
Inspection Body
Pokretni sudovi pod pritiskom
Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimir-ane,
tečne i pod pritiskom rastvorene gasove,
Sl. list SFRJ br. 25/80,9/86 Sl.list SRJ
br.21/94,56/95 i 1/2003.,
- čl.25.,26. i 29.
- čl.25. i 27.
- čl.28.
- Redovni pregled i kontrola
- Vanredni pregled i kontrola
- Pregled i kontrola prije prve upotrebe suda
- Kontrolisanje kompletnosti tehničke
dokumentacije
- Kontrolisanje bezbjednosti i primjenjenih
mjera zaštite na radu
Movable pressure vessels
b) Movable pressure
vessels
-Tankers for liquefied
atmospheric gases;
-Tankers for liquefied
carbon dioxide
-Movable closed vessels
for compressed,
liquefied and gases
dissolved under
pressure (bottles for
technical gases: O2,
CO2, N2, Ar,…)
4
Vrsta kontrolisanja – karakteristike koje se
kontrolišu
Type of inspection – characteristics to be controled
- Regular examination and control
-Extraordinary examination and control
-Examination and control prior to the first
usage of the vessels
-Control of completeness of technical
documentation
-Safety control and applied measures of
protection at work
12.
- Kontrolisanje novih proizvoda
- Redovni pregledi i kontrole:
- spoljašnji pregled
- unutrašnji pregled
- Kontrolisanje kompletnosti tehničke
dokumentacije
- JUS ISO 6406: 1997
- JUS ISO 10463: 1997
Rulebook on technical standards applying
to movable closed vessels for compressed,
liquefied and gases dissolved under pressure, Official Gazette of Yugoslavia, number 25/80, 9/86, Official Gazette of Yugoslavia number 21/94, 56/95 and 1/2003
- Art.25.,26. and 29.
- Art.25. and 27.
- Art.28.
- JUS ISO 6406: 1997
- JUS ISO 10463: 1997
JUS M.E2.214: 1993;t.6
JUS M.E2.209: 1993
JUS M.E2.216: 1993
JUS M.E2.205: 1994
Kotlovska postrojenja
grupe I, II i III
Boiler plants
type I, II, III
izdanje /izmjena 1/1
Control of new products
-Regular examinations and controls:
-Exterior examination
-Interior examination
-Control of completeness of technical
documentation
5/7
JUS M.E2.214: 1993;t.6
JUS M.E2.209: 1993
JUS M.E2.216: 1993
JUS M.E2.205: 1994
Q3.01.18-2
Dаtum izdаvаnjа dodatka: 06.06.2013.
Issue date of annex: 06.06.2013.
Zаmjenjuje dodatak od: 12.09.2011.
Replaces Annex dated: 12.09.2011.
R.b.
Or.
No
Oblast kontrolisanja
Field of inspection
5
Hidroizolacija
podzemnih rezervoara
i cjevovoda
Vrsta kontrolisanja – karakteristike koje se
kontrolišu
Type of inspection – characteristics to be controled
13.
Kontrola hidroizolacije metodom
elektroprobojnosti
Propis, standard ili validovana metoda
kontrolnog tijela
Regulation, standard or valid method of the
Inspection Body
Standard DIN 4681 part 2:1984
-Kontrolisanje prije puštanja u upotrebu
-Kontrolisanje tokom korišćenja i nakon
havarija
-Periodično kontrolisanje
-Kontrolisanje popravki i modifikacija,
-Kontrolisanje bezbjednosti
Hydroisolation of
underground tanks and
pipelines
Control of hydro isolations by using electric
permeability method
Standard DIN 4681 part 2:1984
-Control prior to releasing to work
-Control during the course of usage and after
accidents
-Periodic control
-Control of repairs and modifications,
-Safety control
6
Gorionici
14.
Burners
7
Metalni i nemetalni
materijali
15.
Metallic and nonmetallic
materials
izdanje /izmjena 1/1
- Kontrola funkcionalnosti
- Kontrola i podešavanje kvaliteta
sagorijevanja
- Kontrola tehničke dokumentacije
- MEST EN 676:2011. t.4.4
- MEST EN 676:2011. t.4.4.6,t.4.4.7,t.5,
Annex A,C
- MEST EN 676:2011. t.6.5
-Control of functionality
-Control and burning quality settings
-Control of technical documentation
- MEST EN 676:2011. item.4.4
- MEST EN 676:2011. items.4.4.6,t.4.4.7,t.5,
Annex A,C
- MEST EN 676:2011. item.6.5
- Kontrola i mjerenje debljine ultrazvukommetodom bez razaranja,opšti principi
Standard EN 14127:2004
BS EN 583-1:1999
- Control and measurement of the thickness by
ultrasound –a nondestructive method, general
principles
6/7
Standard EN 14127:2004
BS EN 583-1:1999
Q3.01.18-2
Dаtum izdаvаnjа dodatka: 06.06.2013.
Issue date of annex: 06.06.2013.
Zаmjenjuje dodatak od: 12.09.2011.
Replaces Annex dated: 12.09.2011.
Skraćena oznaka
u obimu
*Pr TNG
**RuLPG
Reference:
Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa ("Sl.
list SFRJ" br. 24/71 i 26/71)
Rulebook on development of the liquefied petroleum gas facility and storage and transfusion of liquefied petroleum gas
(“Official Gazette of Yugoslavia”, number 24/7 and 26/71)
Ovаj obim vаži sаmo uz Sertifikаt o аkreditаciji sа аkreditаcionim brojem KC11.03 od 12.09.2011.
i zajedno sa njim zamjenjuje sve prethodno izdate obime akreditacije.
Direktor ATCG
Ranko Nikolić
izdanje /izmjena 1/1
7/7
Q3.01.18-2
Download

Ening Nikšić Straševina b.b. Nikšić ENING D.O.O Niksic Inspection