BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OPĆINA BOSANSKA KRUPA
OPĆINSKO VIJEĆE
Općinska izborna komisija
BOSNIA AND HERCEGOVINA
FEDERATION OF B&H
THE UNA – SANA CANTON
THE MUNICIPALITY of Bos. Krupa
MUNICIPAL COUNCIL
Tel/Fax: 037 47 10 85; 47 10 96; www.opcinabosanskakrupa.com ;e-mail:[email protected]
SPISAK
BIRAČKIH MJESTA SA LOKACIJAMA
NA KOJIMA ĆE SE GLASATI NA LOKALNIM IZBORIMA
2012.GODINE
R/B
BIRAČKO MJESTO
LOKACIJA NA KOJOJ
ĆE SE GLASATI:
1.
004A001
GOVEDARNICA
2.
004A002
VELIKI BADIĆ
OŠ Veliki Badić
3.
004A003
STARI GRAD 1,
Lokal Merkur
(bivši), vl. Suljo
Suljić
004A004
STARI GRAD 2
Lokal Merkur
(bivši), vl. Suljo
Suljić
004A005
DOM KULTURE
BOSANSKA
KRUPA,
Dom kulture
Bosanska Krupa
NEPOTVRĐENI
GLASAČKI LISTIĆI
4.
GLASANJE LIČNO
5.
Lokal Gerzić
Idriza
GLASANJE U
ODSUTNOSTI
6.
004A006
AMRATEX
Lokal Seada
Komić
Ulice
Broj birača
101 Muslimanska
Zalug
Pučenik
I BKB
Ostrožnička
Badićka
Arapuška
Veliki Badić
650
Pazadžik
Gimnazijska
Patriotske lige
Htidže Mustedanagić
Stari grad
Trg Oslobođenja
Ustikolina
Šehidska
Trg Avde Ćuka
Kulina Bana
Trg Alije Izetbegovića
Sokak
Izeta Nanića
Aleja Zlatnih ljiljana
Podgrmečkog odreda
505 Viteške brigade
Sarajevska
Reis Dž. Čauševića
Omladinska
Tarla
Zahum
ZAVNOBiH-a
Goraždanska
Rasima Redžića
Lipik
Envera Krupića
Krušnička
511.Slavne brdske brigade
779
774
919
979
751
7.
004A007
MEDJUMOSTOVI
Lokal kod rampe
vlasnik Pašalić
Nijaz
8.
004A008
KRČANA A
Lokal vl. Velić
Rašida u ul.
«Branilaca Grada»
9.
004A008
KRČANA B
Lokal vl. Velić
Mirsada u ul.
«Branilaca Grada»
Branilaca Grada
10.
004A009
SŠC
SŠC «Safet
Krupić»
Hodžinac
Dolovi
Tećija
887
11.
004A010
OSNOVNA ŠKOLA
OTOKA
Osnovna škola
Otoka
975
12.
004A011
SLOGA
Prostorije NK
«Sloga» Otoka
13.
004A012
OSNOVNA ŠKOLA
OTOKA
Osnovna škola
Otoka
Ivanjska
Crkvna
Ivanjski put
Međumostovi
Otočkog Bataljona
Vrletnica
Čaršija
Ćevanuše
Novo Naselje
Otoka
Radnička
Bužimski put
Otočkih heroja
14.
004A013
PROD.ZZVOLODER
Prodavnica ZZ
Voloder
Voloder
901
15.
004A014
OSNOVNA ŠKOLA
MAHMIĆ SELO
A
004A014
OSNOVNA ŠKOLA
MAHMIĆ SELO
B
004A015
JEZERSKIDJELOVI
OSNOVNA ŠKOLA
JEZERSKI
A
Osnovna škola
Mahmić Selo
Mahmić Selo
Zajedno
AiB
1433
Osnovna škola
Mahmić Selo
Mahmić Selo
Zajedno
AiB
1433
Osnovna škola
Jezerski
Jezerski
Zajedno
AiB
1862
16.
17.
503.Slavne brdske brigade
Kolodvorska
Međumostovi
Hasana Kikića
10.Juli
Hasana Brkića
Branilaca Grada
695
Zajedno
AiB
1202
Zajedno
AiB
1202
867
550
18.
19.
004A015
JEZERSKIDJELOVI
OSNOVNA ŠKOLA
JEZERSKI
B
004A016
JEZERSKI
OSNOVNA ŠKOLA
Osnovna škola
Jezerski
Osnovna škola
Jezerski
Jezerski
Zajedno
AiB
1862
Jezerski
828
20.
004A017
Prostorije MZ
PIŠTALINE – MZ A
Pištaline
Zajedno
AiB
1307
21.
004A017
Prostorije MZ
PIŠTALINE – MZ B
Pištaline
Zajedno
AiB
1307
22.
004A018
LJUSINAOSNOVNA ŠKOLA
A
004A018
LJUSINAOSNOVNA ŠKOLA
B
004A019
JASENICA –
RADIĆ
00
07 -1300 Radić
1330-1900
Jasenica
Osnovna škola
Ljusina
Ljusina
Zajedno
AiB
1028
Osnovna škola
Ljusina
Ljusina
Zajedno
AiB
1028
Osnovna škola
Radić/
amb.Jasenica
857
004A020
OSTROŽNICA
-OSNOVNA
ŠKOLA
004A021
ARAPUŠA-ZALIN
0700-1300 Arapuša
1330-1900
Zalin
Osnovna škola
Ostrožnica
Benakovac
Donja Suvaja
Gorinja
Gornja Suvaja
Gudavac
Jasenica
Mali Radić
Veliki Radić
Vojevac
Vranjska
Mali Badić
Ostrožnica
Arapuša
Donji Dubovik
Gornji Bušević
Gornji Petrovići
Potkalinje
Velika Jasenica
Veliki Dubovik
Zalin
5.Korpusa
Bihaćka
Bosanska
Gazijska
Radićka
Vahide Maglajlić
672
23.
24.
25.
26.
27.
004A022
AMRATEX 1
Osnovna škola
Arapuša/Zalin
Lokal Duraković
Muhamed
ul «511 S» bbr
855
814
004A023
LUKE
Lokal vl. Jogić
Halil
Dana nezavisnosti
Perna
398
29.
004A024
SŠC 1
SŠC «Safet
Krupić»
Radnička
Unska
Proleterska
Drenova Glavica
981
30.
004A025
OTOKA II
Lokal vl. Samira
Halilovića
Bukovska
Podmračajska
Radnička
Unska
Željeznička
Mujagići
Prvomajska
802
Banjani
Baštra
Glavica
398
Mirsada Crnkića
354
28.
31.
32.
33.
Ul.Prvomajska-do
lokala „Đana“
004A026
Lokal vl. Pašalić
PRVOMAJSKI PUT Emira, ul.
«Prvomajska»
004A034
OŠ Baštra
OŠ BAŠTRA
004A035
Lamele
Lokal Suada Ćirić
587
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
BOSANSKA KRUPA
Download

spisak biračkih mjesta sa lokacijama na kojima će se glasati na