MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR:
1.
XIX-asr oxirida fizik hodisalarni tushuntirishda klassik fizika duch kelgan
ziddiyatlar nimadan iborat?
2.
Rezerford o'z nazariyasida atom tuzilishini qanday tushuntirdi va u bu
nazariyani nimaga asoslanib yaratdI?
3.
Rezerford atom yadro modelining kamchiliklari nimalarda namoyon bo'ladI?
4.
Qanday dalillarga asoslanib, N.Bor atomning yarim klassik nazariyasini
yaratdI?
5.
Bor nazariyasi postulotlarini tushuntirib bering.
6.
Vodorod atomidan hosil bo'luvchi spektral seriyalar Bor nazariyasida
qanday tushuntiriladI?
7.
Bor atom nazariyasining qanday kamchiliklari bor va nima sababdan bu
nazariya yarim klassik nazariya deb ataladI?
ADABIYOTLAR
1. Axmadjonov O.I. "Fizika kursi, optika, atom va yadro fizikasi".
Toshkent."O'qituvchi". 1989.
2. Zisman G.A., Todes O.M. "Kurs obshey fiziki" 3-tom.M."Nauka". 1968.
3. Detlaf A.A., Yavorskiy B.M., " Kurs fiziki " M.: "Visshaya shkola ", 2000.
4. Trofimova T.I. "Kurs fiziki". M.: "Visshaya shkola", 2000.
5. Savelev I.V. "Kurs obshey fiziki, kniga 5.", M.: Nauka. 1998.
6. Kristi R., Pitti A. Stroenie veshestva: Vvedenie v sovremennoy fiziku. M.:
Nauka. 1969.
7. Yavorskiy B.M., Detlaf A.A. Spravochnik po fizike M.: Nauka. 1980.
8. Astaxov A.V., Shirokov Yu.M. “Kurs fiziki” 3. "Kvantovaya fizika" M.:
"Nauka", 1983.
9. Struchkov V.V., Yavorskiy B.M. "Voprosi sovremennoy fizika" M.:
"Prosvesheniye ", 1973.
10. Kondakov V.A. "Stroyenie i svoystva veshestva" M.:"Prosvesheniye", 1970.
11. Buravixin V.A., Yegorov V.A. Biografiya elektrona. M.:"Znanie", 1985.
12. Tarasov L.V. Sovremennaya fizika v srednoy shkole. M.: "Prosvesheniye".
1990.
MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR
1. De-Broyl gipotezasining mohiyati nimadan iborat va uning gipotezasi qanday
tajribalarda tasdiqlandIQ
2. Geyzenbergning noaniqliklar munosabatlarini tushuntiring.
3. Qanday qilib to’lqin xususiyatiga ega bo'lgan mikrozarrachalarning holati
to’lqin funksiya orqali ifodalanadIQ
4. Kvant mexanikasida Shredinger tenglamasi qanday vazifani bajaradi va qanday
ko'rinishlarda yoziladIQ
Download

MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR: 1. XIX