Základní škola a mateřská škola
Město Touškov
Prosinec 2011
2.stupeň
Čemínská 296
Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ
Obsah
Trocha matematiky .........................................................................................................................2
Jak slaví svátky ti druzí ....................................................................................................................3
Hádanky 6.B ....................................................................................................................................5
O duchách .......................................................................................................................................7
Trocha matematiky .........................................................................................................................9
Krteček ......................................................................................................................................... 10
Fatima........................................................................................................................................... 11
Pravá láska .................................................................................................................................... 12
Trocha matematiky ....................................................................................................................... 13
Podzim .......................................................................................................................................... 14
Vánoce.......................................................................................................................................... 14
Oblíbenost křestních jmen na naší škole ........................................................................................ 15
Hrášek v Hollywoodu .................................................................................................................... 16
Monstra na výletě ........................................................................................................................ 17
Listy podzimu ................................................................................................................................ 20
Podzim .......................................................................................................................................... 20
Učíme se anglicky.......................................................................................................................... 21
Učíme se německy ........................................................................................................................ 21
6.ročník......................................................................................................................................... 22
Škola ............................................................................................................................................. 24
7.B ................................................................................................................................................ 25
Škola ............................................................................................................................................. 25
Čas strávený denně u počítače - žáci 2. stupně .............................................................................. 26
Vzdálenost několika měst od našeho města_Města Touškova ....................................................... 27
Chudé království ........................................................................................................................... 28
Foto – soutěž ................................................................................................................................ 29
1
Trocha matematiky
1. Jednotka délky
2. Stěna kvádru
3. Stěna krychle
4. Číslo 9 je druhá ………. čísla 3
5. Výsledek násobení
6. Geometrický útvar
7. 0.1
8. Číslo pod zlomkovou čarou
9. 3*a je ………. rovnostranného trojúhelníku
10. 33 cm je 3,3 ……….
11. Číslo, které není ani kladné ani záporné
12. Číslo nad zlomkovou čarou
13. 7:7 je příklad na ......
14. Kníţka, ve které najdeme druhou a třetí mocninu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8.A
2
Jak slaví svátky ti druzí
Začátek školního roku je dávno za námi a všichni se jistě připravují na
Vánoce. Někteří píší Jeţíškovi, jiní
nakupují dárky, nebo se snaţí vymyslet,
co svému blízkému dát. V některých
rodinách se peče cukroví a vůně sladkého se
line celým bytem. Jinde naopak uţ teď voní les z vánočního
stromku. A někdo tohle všechno nechává aţ na 23. prosince.
Děti chodí sáňkovat, lyţovat a všelijak jinak sjíţdět kopce.
Jiní sedí doma s šálkem horkého kakaa či čaje a dívají se na pohádky. Někdo je moţná zalezlý
pod peřinou nad svou oblíbenou kníţkou. Kaţdý zkrátka tráví svátky po svém a já se rozhodla
vám přiblíţit, jak se Vánoce slaví v jiných koutech Evropy.
Začneme jídlem
Ve Francii nenechávají děti za oknem dopis jako my, ale 24. 12. dají za
dveře mrkev pro soby, kteří vozí Jeţíška. Druhý den ráno za to dostanou
dárek. Nosiči dárků se však ve Francii neříká Jeţíšek. Je to buďto Petit
Jesus, nebo Pére Noel, který je Petitovou konkurencí. Pozor! Tady nejsou
o Vánocích hlavní dárky, ale jídlo!
Sněhurka a Děda Mráz
V Rusku se Vánoce slaví dvakrát. Buďto starým způsobem na Nový rok,
nebo 6. - 7. ledna. Dárky nosí dětem v obrovském pytli Děda Mráz.
Pouţívá saně a doprovází ho jeho krásná vnučka Sněhurka v bílém
koţíšku. Dříve chodili po domech jako u nás Mikuláš s Čertem, ale dnes
nadělují dárky pod nazdobenou jolku.
Kdo najde minci?
Řecké Vánoce trvají od půlnoci 24. prosince, kdy se
rodina zúčastňuje mše, aţ do 5. ledna, kdy jsou svátky
zakončeny svátkem světel. Kdo najde během těchto dní
v pité (řecký světlý chléb) minci, bude mít celý rok
štěstí. Dárky tu rozdává Agilos Nikolaos (Svatý
Mikuláš) a nechává je zásadně v dětské postýlce.
3
Šeredná Befana
V Itálii nosí dárky Befana. Je to stará
čarodějnice se zacuchanými šedými vlasy a létá na
koštěti. Prý to byla velice ošklivá, ale zato dobrá a
vlídná ţena, která se náhodou dozvěděla o narození
Jeţíška a vyrazila se ho hledat. Ale jelikoţ se jí to
nepodařila, hledá Jeţíše Krista dodnes. Vánoce se slaví
podle katolického kalendáře 25. 12. a oficiálně bývají
zahájeny slavným papeţovým poţehnáním Urbi et Orbi.
A vše zakončíme doživotním trestem!
V Norských ulicích často uslyšíte: "God Jul!" Pokud nevíte, co to znamená, poradím vám.
Místní vám přejí veselé Vánoce! Ty se zde slaví stejně jako u nás, 24. prosince.
Ale dárky tu nenosí ani Jeţíšek, ani Santa Clause, ale ani Mikuláš. Za trest je tu rozdává
skřítek Julenissen-Nisse, který se provinil tím, ţe nechtěl Jeţíškovi přispět na peřinku ani
jediným chloupkem. Na Štědrý den se Nissemu nosí do stodoly rýţová kaše.
Pokud si vás Julenissen oblíbí, budete spokojení po celý ţivot. Děti z celého Norska mu
posílají svá přání.
Tady jsou některé další země a postavy, které tam rozdávají dárky:
Island - Tady naděluje 13 zločinců pojmenovaných podle zločinů, které spáchali.
Finsko - Joulu Pukki - naděluje dárky do punčošek
Rakousko - Tak tady jako u nás naděluje dárky Jeţíšek, ale uţ před večeří. K tomu v rádiu v
pravidelných intervalech pouštějí Tichou noc.
Pozor! Víte, v jakém evropském státě se Vánoce neslaví? Je jím Mongolsko!
Štěpánka HAVLÍKOVÁ
4
Hádanky 6.B
Víte z čeho se skládá písek?
No přece z náklaďáku!
Jan HOMOLKA
Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku. Co je to?
Hříbek
Karolína HAVLÍČKOVÁ
Víte, kdo má největší problém, když ho bolí v krku???
No přece ţirafa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Simona MIKEŠOVÁ
5
Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli
zemřu, ale jen do doby, než mě znovu zavoláš. Kdo
jsem?
Ozvěna
Aneta ŠILHAVÁ
Co bylo první...vejce - nebo slepice? A proč?
Vejce. Dinosauři jiţ kladli vejce, ale slepice v té době nebyly.
Radek TRYKAR
Je to těžké, ale nic to neváží. Co je to?
. . . . . je to hádanka!!!!!
Tereza PÁVOVÁ
6
O duchách
7
Veronika MIKOLÁŠKOVÁ
Simona CHLÁPKOVÁ
Michaela HAUSEROVÁ
8
Trocha matematiky
1. a+b+c+d je vzorec pro obvod ..........
2. Všechny 4 strany stejně dlouhé má ..........
3. K narýsování kruţnice potřebujeme ..........
4. Pythagorova věta platí pouze pro pravoúhlý ..........
5. Druhá mocnina libovolného čísla je ..........
6. ax × ay = ax+y je výpočet pro .......... se stejným základem
7. vzorcem c2 = a2 + b2 vypočítáme ..........
8. ax : ay = ax-y je výpočet pro .......... se stejným základem
9. Číslo pod zlomkovou čarou se nazývá ...........
10. Menšenec - ........... = rozdíl
11. Trojúhelník má 1 přeponu a 2 ...........
12. Číslo nad zlomkovou čarou se nazývá ............
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
8.A
9
Krteček
Lucie KABELOVÁ
10
Fatima
Jednoho dne o prázdninách, kdyţ šla babička Horáková zpět
domů z nedalekého obchodu, procházela kolem popelnice jako vţdy.
Tentokrát se jí ale zdálo něco neobvyklého. Z popelnice koukal černý
ocásek, který se vesele vrtěl. Babička popelnici otevřela, nahlédla a spatřila
černou chlupatou kouličku, ouška měla kaţdé jiným směrem a očka jako perličky, které
upřímně a láskyplně hleděly na babičku. Pejsek nebyl ani velký, ani malý.
A protoţe má babička tři vnoučata a před rokem jí zemřel její jediný čtyřnohý přítel Alík,
který babičku vyprovázel všude, kam se hla, neodolala, sáhla po štěněti, dala ho do tašky a
uháněla domů. Na zahradě jí přivítala vnučka Ilonka. Kdyţ babička otevřela vrátka, která jako
vţdy nepříjemně zaskřípala, lenivě se zvedl kocour Ţolík a šel babičku přivítat. Ve skleníku
babička zahlédla starší vnučku Marušku, která se jako obvykle starala o rostlinky. Babička se
vydala sklidit nákup a pak měla v plánu oznámit vnoučatům velkou novinu. Ale plány jí
překazil nejmladší vnouček Max. Seděl na pohovce a prohlíţel si časopisy s auty. Kdyţ
štěňátko v nákupní tašce zakňučelo, Max zpozorněl, zvedl se, nahlédl do tašky a uţ utíkal za
děvčaty.
Ze štěňátka byli všichni nadšeni. Paní Horáková zavolala syna Jirku, který je veterinář,
aby se u ní zastavil a štěně prohlédl. Jirka tak učinil. Oznámil babičce, ţe štěně je zdravé,
chybí mu uţ jen jedno očkování. Je to prý fenka, a tak se rozpoutala mezi dětmi váţná debata
o jméně. Nakonec se děti dohodly, fenka se bude jmenovat Fatima.
Kdyţ večer děti ulehly do postele, kaţdý přemýšlel o tom, jak se asi Fatima do
popelnice dostala. Proč jí tam někdo odloţil? Po chvíli však děti na fenčinu minulost
zapomněly. Byly rády, ţe se pro ni našel milující domov a Fatimka uţ bude jen šťastná.
Petra BARTŮŇKOVÁ
11
Pravá láska
Petra BARTŮŇKOVÁ
Lucie CHVOJKOVÁ
Dominika MUNDUCHOVÁ
12
Trocha matematiky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Jak se nazývá výsledek dělení?
S=6.a2 je vzorec pro povrch ...
Jak se nazývá geometrický útvar se třemi stranami?
Část roviny určená dvěma polopřímkami se společným počátkem je ...
Pomůcka pro rýsování je ...
Matematická disciplína je ...
U geometrických útvarů počítáme obvod a …...
Co rýsujeme kruţítkem?
S=(a+c).v/2 je vzorec pro povrch ...
Co vyjde na konci, kdyţ počítáme nějaký příklad?
Druhá a třetí ....... se vyučuje na začátku 8. ročníku.
Těleso sloţené ze šesti obdélníků se nazývá ..................
Matematická znaménka jsou plus, minus, krát a ...................
Číslo nad zlomkovou čarou je ..........
6+6 je .................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
8.A
13
Podzim
Na podzim padá listí,
kaţdý člověk to zjistí.
Ţe kdyţ vítr fouká,
drak v oblacích kouká.
Kaštany ty padají
a děti je zvedají.
Ve školním roce nikdo se „nefláká“,
ţáci musí vyrobit školního draka.
Podzimní dny nejsou dlouhé,
naopak jsou kratší.
Mně se zdá,
Ţe pouze podzim dělá lidi mladší.
Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ
Vánoce
Na vánoce kaţdý rád…píše, co si bude přát.
Dárky, štěstí, lásku, na obličeji ţádnou vrásku.
U stolu se večeří,
málokdo tomu věří, ţe kdyţ vstane od stolu,
nebude rodina pospolu.
Kdyţ jeţíšek zacinká, zavolá na nás maminka.
Ke stromečku běţíme, na dárky se těšíme.
Venku padla černá noc, to jsou dary vánoc.
Vločky padají na zem, my máme vánoční sen.
Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ
14
Oblíbenost křestních jmen na naší škole
Do této statistiky byli zahrnuti žáci a učitelé budovy školy
v Čemínské ulici.
Adam //
Adéla /
Alena /
André /
Aneta ////
Anna ///
Barbora ///
Beata /
Daniel //////
Darja //
David /////////
Denis //
Denisa ////
Dominik ///
Dominika /
Eliška /
Erik /
Erika /
Eva /////
Filip /
František /
Gabriela /
Hana ////
Helena /
Christian /
Iva //
Ivana //
Jáchym /
Jakub /////////
Jan ///////////
Jana ///
Jaroslav ////
Jiří
///
Josef /
Julie //
Karel /
Karolína //
Kateřina ///////
Klára /////
Kristýna //////
Květa /
Ladislav /
Lenka //
Luboš
//
Lucie /////
Ludvík //
Lukáš ///////
Magdaléna /
Marek ////
Marie /
Marjana /
Martin /////
Martina //
Matěj //////
Michaela ///////
Michal /////
Milan ///
Miriam /
Miroslava /
Monika /
Natálie ////
Nicholas /
Nikola //////
Patrik //
Pavel /////////
Petr //////
Petra //
Radek //
Roman //
Sára /
Sarah /
Simona //
Štěpka /
Tereza ///////
Tomáš //////
Václav /////
Vanesa Diana /
Verinika ////
Viktorie
/
Vítek /
Vojtěch /
Zuzana //
Nejčastější muţské jméno:
Jan (11), Jakub, David, Pavel (9), Lukáš (7)
Nejčastější ţenské jméno:
Tereza, Michaela (7), Nikola, Kristýna (6), Lucie, Eva, Klára (5)
Nejčastější jméno na škole:
Jan (11), Jakub, David, Pavel (9), Lukáš, Tereza, Michaela (7)
Jakub KRÁL, Kateřina NOVÁKOVÁ
15
Hrášek v Hollywoodu
Uţ kdyţ byl Bonduelle úplně malé obyčejné semínko, touţil po
tom být slavný! Uţ tehdy, kdyţ ho na jaře farmář vysazoval s jeho
kamarády – všichni se těšili na svůj ţivot, pro Bonduella tak obyčejný. Jak si
hezky vyrostou uprostřed zahrady, zezelenají, někdo si je utrhne a přidá do salátu. Avšak on
měl úplně jiný ţivotní sen a úpřímně ho děsilo, ţe by ho někdo snědl k večeři. On touţil být
slavný, uznávaný a prostě úplně jiný neţ ostatní jeho hráškoví kamarádi. Jenomţe nevěděl,
jak to má udělat. A tak přemýšlel den za dnem, ale pořád ho nic nenapadalo. A tak po pár
dnech začal ztrácet naději, ţe se mu jeho sen splní.
Avšak jednoho krásného hřejivého dne, kdyţ Bonduelle hleděl smutně do země, letěl
okolo motýl. Motýl viděl ţe Bonduelle je smutný, a proto se ho zeptal, co ho trápí. Malý
hrášek
mu
všechno
pověděl a opět se zadíval
zpět do země. A v tu
chvíli motýla napadl
skvělý nápad: „Co kdyţ
tě
vezmu
do
Hollywoodu?”
řekl
Bonduellovi. „Je to místo
neskutečných moţností.“
Jakmile to hrášek uslyšel,
přestal být smutný a hned
souhlasil. A tak kdyţ se
nikdo nedíval, utekl
s motýlem.
Kdyţ přilétli do toho slibného Hollywoodu a Bonduelle se rozhlédl, uviděl soustu lidí
v kloboucích a limuzínách, kteří byli obklopeni velkými chlapy, kteří se podobali gorilám.
Hned si řekl, ţe takový ţivot musí mít. A tak si sloţil píseň, nacvičil si taneční kroky a měl
v plánu toto číslo předvést před Sochou Svobody a tajně doufal, ţe si ho všimne nějaký
hudební producent a stane se slavným!
A tak na zítřejší den přesně ve 12:00 předvedl své číslo před Sochou Svobody. Byl
moc šťastný, protoţe všichni se dívali jen na něj, smáli se a tleskali. A Bonduelle měl takové
štěstí, ţe si ho opravdu všimnul jeden hodně významný producent a později ho udělal
hvězdou. A od té doby tančí a zpívá na Broadway, jezdí se na něj lidé dívat z celé Evropy a
firma se zeleninou po něm pojmenovala své výrobky. A tímto končí můj příběh o
nejslavnějším hrášku všech dob!
Julie WOČADLOVÁ
16
Monstra na výletě
17
18
Vítězslav ŠMÍDL, Tomáš PANÝREK
19
Listy podzimu
Mnoho lidí nemá podzim rádo. Prý je samé bláto a zamračené počasí.
Málokdo však vidí, ţe je plný barev a radostí…
Stromy pomalu usínají, ale ještě nás stihnou rozveselit svými malými lístky, které se
prohánějí ve větru, zamotávají se do vlasů, vystýlají zvířátkům nory, a kdyţ malé děti pouštějí
draky, předhánějí je a závodí s nimi.
Kdo asi vyletí výš?
Některé lístky jsou však strašnými lenochy! Spadnou ze stromu, a ţe nikam neletí! Prý to
fouká!
Jakmile přijdu uraţená ze školy, podívám se z okna a vidím rozzářenou krásu kolem, obleču
se a vyrazím si za nezbedným podzimem.
A to je teprve ta prává nádhera!
Sára LEPŠÍ
Podzim
Barevné listí uţ padá, rána začínají být chladná,
dny jsou kratší a kratší, mikiny uţ nám nestačí.
Musíme se oblékati, bundy ztěţka navlékati.
V lese září stromy barvami,
kdyţ jdu kolem osvítí mě slunce nálady.
Za kopcem děti draky pouští,
pytlák číhá v houští,
klade pasti na zajíce,
nepomýšlí na myslivce,
myslivec uţ kuje plány, jak pytláka dostat do rány,
čeká ho krutý trest, uţ nenalíčí ţádnou lest.
Podzim uţ je klidný, myslivci jsou k zvěři vlídní,
připravují krmelce pro srny a srnce.
Kristýna HOLZKNECHTOVÁ, Lucie NOVÁKOVÁ
20
Učíme se anglicky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hroch
Aligátor
Opice
Had
Ţelva
Slon
Králík
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hanka DOBIÁŠOVÁ
Učíme se německy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bílá
Šaty
Dţíny
Pestrý
Čepice
Růţová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kateřina NOVÁKOVÁ
21
6.ročník
Základní škola v Městě Touškově je plná ţáků, ale ne všichni jsou z
města, ve kterém je škola postavena. Dojíţdějí sem děti z různých obcí jako
například Bdeněves, Myslinka, Kozolupy, Plešnice, Úlice nebo Pňovany. A proto do
naší školy přichází rok co rok noví ţáci do různých tříd - nejčastěji do šestého ročníku.
I já tu před rokem byla nováčkem a vím, ţe po několika měsících strávených v
Touškovské škole jsem se uţ nechtěla vrátit zpět na předchozí ZŠ jako první dva týdny. A
protoţe mám mezi letošními šesťáčky pár známých, rozhodla jsem se s nimi udělat rozhovory
a zjistit, na jakou školu chodili předtím, jak se jim líbilo tam a jak se jim líbí u nás. Doufám,
ţe vás otázky potěší a dozvíte se z nich vše, co jste chtěli vědět.
Z kaţdé třídy (6.A a 6.B) jsem vybrala nejlepší odpovědi na dané otázky. Tady je krátký
seznam "nováčků ze šestek":
6.A
Matěj Bezděch
J. Schubertová
Michaela Harantová
Jana Tenglerová
6.B
Vanessa-Diana Ebermanová
Zuzana Hulešová
Veronika Hájková
Michaela Bošková
Natálie Černá
Jakub Košťál
Pavel Reitmaier
Lukáš Jouja
Michal Souček
Simona Mikešová
A teď rovnou ke slíbeným otázkám
1) Těšil/a ses do ZŠ Města Touškova?
No, řeknu vám to takhle: Z "áčka" se těšili všichni, ale z 6.B se našlo pár lidí, kteří by raději
zůstali, tam kde byli: Simča M., Verča H. a Michal S. do Touškova přestoupit nechtěli a Kuba
Košťál nevěděl, kde se mu líbilo víc.
2) Proč jsi se (ne)těšil/a?
(NE)
Simča M.: No přeci proto, ţe skončily prázdniny!
(Verča H. kupodivu napsala stejnou
odpověď)
Michal S.: Měl jsem rád starou školu.
***
(NEVÍ)
Kuba K.: Já nevím proč, prostě jsem šel do Touškova jako do další školy ..
***
(ANO)
J. Shubertová: Je to jiná škola, větší, jsou tu jiní učitelé...
Natálie Č.: Těšila jsem se hlavně na nové lidi.
Zuzka H.: Nejvíc jsem se těšila na nové kamarády a hlavně na nové paní učitelky.
22
3) Přestoupili na naši školu všichni tví spoluţáci, nebo ne?
Jana T.: Někteří přestoupili na jinou školu.
Míša B.: Dvě holky od nás ze třídy šly na plzeňskou školu.
Matěj B.: Skoro všichni šli do Touškova, ale někteří přestoupili do Plzně.
4) Na jakou školu jsi chodil/a předtím?
Lukáš J.: Do ZŠ a MŠ Pňovany.
Pavel R.: Chodil jsem do Kozolup.
5) A jak si zvykáš u nás, v Touškově? Jsi se vším spokojen/a, nebo bys chtěl/a něco změnit?
Všichni na tuhle otázku odpověděli téměř stejně: Zvykám si dobře, nic bych neměnil/a
(popřípadě doplnili smajlíkem). Ale mě se líbila odpověď:
Vanessy E., která napsala: Jsem se vším spokojená, nic bych tu asi neměnila.
Moc se mi
tu líbí, ve třídě jsme parta.
Míša H. napsala: Je to tu opravdu báječné! Není, co bych změnila. No, moţná časem ...
a
nejkratší odpověď, kterou jsem dostala od Zuzky H.: Dobře.
6) Který předmět se stal tvým oblíbeným a proč?
(tady byly moc zajímavé odpovědi, takţe píšu všechny)
Matěj B.: Matematika, prostě mě baví.
J. Schubertová: VKO, protoţe si povídáme o rodině.
Míša H.: Informatika, odpočinu si tam od těţšího učení.
Jana T.: Matematika, protoţe té nejvíc rozumím.
Kuba K.: Dějepis, prostě mě baví, já nevím proč.
Pavel R: Tělocvik, nemusíme se učit.
Lukáš J.: Matematika a fyzika, ale vlastně ani nevím proč ...
Michal S.: Matematika, máme výborného učitele.
Simča M.: Výtvarná výchova, ráda kreslím.
Vanessa E.: Fyzika,. Učíme se tam všechno, co mě zajímá a občas zkusíme i nějaký ten
pokus.
Zuzka H.: Fyzika, je tam sranda!
Verča H.: Tělocvik, vţdycky je tam šílená sranda!
Míša B.: Tělocvik, je tam spousta legrace.
Naty Č.: HV, ráda se učím nové písničky.
7) A jaký předmět rád/a nemáš? Proč?
(opět píšu všechny odpovědi)
Matěj B.: Nejde mi český jazyk, protoţe jsem přes prázdniny všechno zapomněl.
J. Schubertová: Fyzika, je moc těţká!
Míša H.: Tělocvik. Nerada cvičím ...
Baví mě jen přehazovaná, fotbal a tanec.
Jana T.: Nemám ráda pracovky, protoţe jim vůbec nerozumím.
Jakub K.: Český jazyk, protoţe je strašně zdlouhavý.
Pavel R: Asi ČJ, musím se tam hodně učit ...
Lukáš J.: Mám rád všechny.
23
Michal S.: Přírodopis, vůbec tomu nerozumím!
Simča M.: Angličtina, protoţe mi moc nejde.
Vanessa E.: Matematika - nikdy jsem jí neměla ráda, je tam moc práce!
Zuzka H.: Pracovní činnosti, moc mě nebaví.
Verča H.: Angličtina, nejde mi.
Míša B.: Nemám ráda zeměpis, protoţe mi nejde.
Natálie Č.: Nevím, mám ráda všechny.
Tak to by bylo všechno. Snad jste se právě teď dozvěděli něco, co jste předtím
nevěděli. Něco, co jste chtěli vědět. Nebo něco, co jste sice vědět nechtěli, ale i tak jste rádi,
ţe to teď víte.
Z odpovědí jsme se dozvěděli, ţe ne všichni ţáci chtěli přestoupit na naši školu. A ţe
ne všichni sem přestoupili. Ţe většina dětí předtím chodila do ZŠ Kozolupy a ZŠ a MŠ
Pňovany. Ţe o tělesné výchově bylo častokráte řečeno jako o nejlepším předmětu a ţe naopak
těch nejměně oblíbených předmětů je více neţ předmětů oblíbených. Ale hlavně to, ţe se u
nás šesťákům líbí a nic by u nás neměnili.
Štěpánka HAVLÍKOVÁ
Škola
Škola si nás zavolá,
je to pořád dokola.
Kaţdý učí se, co se co učit má,
i kdyţ se to pamatovat nedá.
Kdo si myslí, ţe odejde domů bez vysvědčení,
se mýlí, dostane ho…takhle to totiţ není.
Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ
24
7.B
Sedmáci, sedmáci nemají nic na práci.
V lavicích jsou jiné děti a ten školní rok, ten letí.
V první lavici sedí Petr, ukradl Flessigovi svetr.
Vedle sedí Dan byl na výtvarce namalován.
Pak dále Pavel Pancurák, papoušků má plný barák.
Flessig nemá svetr, čornul mu ho Petr.
Vašek nesedí sám, je s ním Pavel Král.
Pak Lucka s Kristýnou, záchvaty smíchu je neminou.
Ale pak je tu Myška František, nechce nosit koţíšek.
A pak je tu Baruška, s Lukášem si furt šušká.
A pak Lukáš Honzíček, prý má doma kyblíček.
Denisa nesedí sama ,vedle ní sedí Hana.
Ţdimera se otáčí a pak na to doplácí.
Zdeněk a Denis velice…mají rádi první lavice.
Za nimi nesedí ţádný ţák, smůla prostě je to tak.
Ani Denisa není sama, je s ní Dolejšová Anna.
Kořínková Kristýna a vedle ní Kikina.
Konec téhle básníčky, loučí se ţáci ze sedmičky.
Denisa PINČÁKOVÁ
Škola
Školu máme ţlutavou - kluci,holky tady jsou.
Školu máme rádi, jsou tu fajn kamarádi.
Hudebka nám prospívá, krásně se tam zazpívá.
Angličtina to je nuda, ,,DONT KNOW“ tu pořád lítá.
Čeština je taky pruda ,tělocvik nás však rozbíhá.
Kristýna KOŘÍNKOVÁ, Anna DOLEJŠOVÁ, Hana JEŢKOVÁ, Kristýna SEKÁČOVÁ
25
Čas strávený denně u počítače - žáci 2. stupně
Třída
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Čas (h)
2,7
3,4
3,4
4,5
2,8
7,8
2,2
2,71
9.B
9%
6.A
9%
9.A
7%
6.B
12%
7.A
12%
8.B
26%
7.B
15%
8.A
10%
Petra BARTŮŇKOVÁ
Lucie CHVOJKOVÁ
26
Vzdálenost několika měst od našeho města_Města Touškova
Dominika MUNDUCHOVÁ, Lucie CHVOJKOVÁ, Vítězslav ŠMÍDL
27
Chudé království
Bylo nebylo zakleté království, ve kterém ţil král Petr se zakletou
princeznou Jůlií a mluvícím kocourem Chloupkem. Toto království
bylo dříve bohaté, ale pro pýchu jeho obyvatel je čaroděj Hugo zaklel
do věčné chudoby a princeznu Jůlinku zaklel v bílou myš, které široko
daleko nedokázal nikdo pomoci. Jednoho dne přijíţděl do království
princ Tomáš, který si chtěl vzít princeznu za ţenu, protoţe zaslechl, ţe je
převelice krásná a bohatá. Hned jak kocour uslyšel, ţe do království přijíţdí princ, běţel ho
přivítat. Jak ho uviděl, zavolal: "Ahóóój!" Princ se tak lekl, ţe spadl z koně. Naštěstí ten pád
uviděly stráţe, které ho odnesly na ošetřovnu, protoţe se uhodil do hlavy. Zanedlouho se
princ zotavil a skamarádil s kocourem Chloupkem, který mu pověděl, kdo princeznu zaklel.
Hned, jak kocour dořekl poslední slovo, vydali se hledat čaroděje Huga, aby vysvobodili
princeznu ze zakletí. Čaroděj bydlel na vysoké skále v malé chajdě, daleko od království.
Cesta trvala 5 měsíců a 4 dny, ale nakonec přece dorazili k cíli. Kdyţ zaklepali na dveře
chajdy, zjistili, ţe je opuštěná, protoţe čaroděj Hugo zemřel a zapomněl odčarovat prokletí.
Ale naši hrdinové neztráceli naději. Na večer se utábořili nedaleko chajdy pod starým dubem
a přemýšleli, jak princeznu vysvobodit. Najednou kocoura napadlo, ţe Hugo měl syna, který
uţ musí být dospělý. Ráno se tedy vypravili na cestu za Hugovým synem Ríšou, který bydlel
nedaleko chajdy svého otce. Ríša věděl, jak odvolat kouzlo, ale potřeboval zlatý hrnek, ze
kterého upíjí obr Hromotluk, který bydlí na nejvyšší hoře na zemi, ze které pozoruje svět.
Druhý den ráno se vydali na cestu hledat nejvyšší horu světa. Po několika dnech na cestách
vyprahlou pustinou konečně zahlédli vrcholek hory Čarodějnický dráp. Měli neskutečnou
radost, ale ještě před sebou měli dlouhou cestu. Najednou se před nimi objevil muţ v
dlouhém kabátě. "Buďte zdrávi!"řekl muţ. "Co chceš?!"otázal se princ Tomáš." Dát vám
drobné na cestu a poţádat vás o pomoc, potřebuji
vysvobodit od věčného prokletí, které mě pronásleduje
celý ţivot," odpověděl muţ. "Zaklel mě čaroděj Hugo,
protoţe jsem od lidí vybíral vysoké daně. Takţe mi
udělil trest: musím tu navěky stát a rozdávat
kolemjdoucím lidem to, co jsem od nich vybral." Princ
řekl: "Pomoz mi získat zlatý hrneček a já tě zbavím
prokletí." "Ujednáno," souhlasil muţ, a tak se všichni tři
vydali na cestu. Šli dlouho a bez přestávek, aţ narazili
na malého trpaslíka se zelenou čepičkou, který jim zkříţil cestu. "Dobrý den, pidimuţíku,"
pozdravil kocour, protoţe byl slušně vychovaný. "Pro tvou informaci, můj vzrůst je stejný
jako u všech ostatních trpaslíků, a navíc jsem nejvyšší z celé mé rodiny!" řekl skřítek. Při
ranním úsvitu vyšplhali na horu Čarodějnický Dráp a vloudili se do obrova domku. Obr právě
seděl za stolem při své ranní kávě. Kocour začal hlasitě mňoukat za dveřmi, aby upoutal
pozornost. Kdyţ se obr šel podívat, co to venku mňouká, mezitím se do domu vplíţil trpaslík,
vylil kávu, sebral hrneček a utíkal s ním k princi, který přivedl koně a společně se vrátili k
Ríšovi. Do zlatého hrnku uvařili čaj a kaţdý, kdo ho vypije se zbaví prokletí. Král, princezna
i všichni poddaní se napili čaje z kouzelného hrnku, království se zbavilo prokletí, princ si
vzal princeznu za ţenu a ţili šťastně aţ do smrti.
Lukáš JOUJA
28
Foto – soutěž
Na naší škole byla vyhlášena soutěţ o nejhezčí fotografii současného Města Touškova a tady
je vítěz…
Autor: Michaela Hauserová
29
9.A
30
Download

1. číslo - ZŠ Město Touškov