N Á V O D
KU POUŽÍVÁNÍ ŠICÍHO STROJE S ÚSTŘEDNÍ
C Í V K O U A K L O U B O V Ý M P O D A V A Č E M NITI
„77"
DOBŘE PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM STROJE.
P Ř E D M L U V
A.
V e l k é p r o c e n t o k u p u j í c í c h myslí, že šicí stroj šije sám
a s e d n e - l i k u stroji, že h n e d u m í šíti.
J a k m y l n ý jest t e n t o n á z o r . Se s t r o j e m se musí každý
n a p ř e d d o b ř e seznámiti a seznati jeho mechanismus.
I s t r o j má s v o u duši a tu musí k a ž d ý umět pochopiti.
P r o t o si každý d o b ř e přečti n a dalších stránkách n á v o d ,
jak zacházeti se s t r o j e m s ú s t ř e d n í cívkou ( C e n t r a l
B o b b i n ) s k l o u b o v ý m p o d a v a č e m niti.
V ě n u j k a ž d ý t r o c h u trpělivosti j e d n o t l i v ý m článkům
jak jsou u v e d e n y v n á v o d u a v y z k o u š e j si je prakticky
na s t r o j i . P a k s t r o j jistě v y h o v í všem na něj kladeným
p o ž a d a v k ů m a b u d e V á m n e j l e p š í m přítelem. Každý stroj
p ř e d b a l e n í m jest n ě k o l i k r á t e p ř e z k o u š e n . Stroj pozorně
v y b a l t e a d o b ř e si všimněte, j a k nit d o jehly jest navlečena, a b y s t e p o z d ě j i s t e j n ý m z p ů s o b e m nit navlékli.
P o d s t a v e c s p o j e n jest ř e m e n e m s mechanismem stroje.
T ý ž p o l o ž í se d o m a l é h o výřezu na h o r n í m setrvačním
k o l e č k u a v e d e se o b ě m a o t v o r y ve stole p o d chránítkem šatu d o l ů k o l e m s p o d n í h o p o h á n ě c í h o kola. Řemen
musí b ý t i v ž d y p ř i m ě ř e n ě n a p n u t . N a p ě t í nesmí býti
však silné, p o n ě v a d ž by šel s t r o j těžko.
P r o t á h n e - l i se ř e m e n a klouzá-li na kole poháněcím,
n u t n o j e j zkrátiti a s e p n o u t i z n o v u háčkem.
Šlapání.
Důležitou věcí jest naučiti se d o b ř e šlapati. A b y mechanismus s t r o j e při cvičení se v š l a p á n í n e t r p ě l , p ř e r u š í
se činnost s t r o j e v y p í n a c í m zařízením, jež jest u m í s t ě n o
u h o r n í h o s e t r v a č n í h o kolečka ( s r o v n e j odst. n a str. 4).
Cvičící se musí naučiti uváděti s t r o j do p o h y b u l i b o v o l ně buď j e d n o u n e b o oběma n o h a m a . N o h y p o s t a v í se
ploše na š l a p a d l o špičkami tak, a b y m o h l y v y v i n o v a t i
s t e j n o u sílu j a k o patami. H o r n í setrvační k o l e č k o n a
stroji u v e d e se r u k o u v p o h y b tak, a b y se točilo směrem
ku p r a c u j í c í m u ,
jak šipkou n a z n a č e n o (viz o b r . 1).
N i k d y nesmí se s t r o j uváděti d o p o h y b u s m ě r e m opačným od p r a c u j í c í h o , p o n ě v a d ž se p ř e t r h n e n i t a s t r o j nešije. K d y ž jsme ve š l a p á n í docílili ú p l n é jistoty a umíme,
aniž b y se k o l o zpět točilo, začíti a p ř e s t a t i š l a p a t i a
dovedeme s t r o j e m buď rychle n e b p o m a l u p o h y b o v a t i ,
zapneme opět v y p í n a c í zařízení (viz o b r . 1) a celý s t r o j
uvede se opět v p o h y b . Při tom jest třeba d b á t i , a b y jehla
nebyla navlečena a tlaková tyč, d o k u d n e n í l á t k a p o d
jehlou, byla v y z d v i ž e n a vždy d o výše, a b y z o u b k y posunovače látky n e m o h l y se tříti o n o ž i č k u . P a k p o l o ž í
se kousek p l á t n a p o d nožičku, tlaková tyč se p o m o c í
páky spustí a s t r o j se u v e d e v p o h y b . T í m z p ů s o b e m
se cvičí, jak se má při šití říditi látka, j e h l a však
nesmí býti n a v l e č e n a .
2
Jehla
se
nasadí
takto:
H o r n í m s e t r v a č n í m k o l e č k e m točí se směrem k p r a jícímu j a k š i p k o u n a z n a č e n o (viz o b r . 1.), až j e h e l n í
tyč v y s t o u p í n e j v ý š e . N a to u v o l n í se p r a v o u r u k o u
k ř í d l o v ý š r o u b e k n a k o n c i j e h e l n í tyče. Jehla, jež se má
zasaditi, v e z m e se p a k mezi palec a ukazováček levé
r u k y tak, a b y r o v n á p l o c h a silnější části jehly byla
o b r á c e n a k j e h e l n í tyči ( n a p r a v o ) , načež se jehla
v s u n e d o ložiska p r o j e h l u a z a v e d e se tak daleko
v z h ů r u j a k j e n m o ž n o a p a k se p r a v o u r u k o u k ř í d l o vý š r o u b p e v n ě z a t á h n e . D l o u h á drážka v jehle, táh-
Obr.
l.
3
noucí se o d špičky až k silné části jehly, m u s í v ž d y
být na levé straně.
Velmi důležité jest, a b y k šití b y l y p o u ž í v á n y j e n
jehly d o b r é jakosti, p o n ě v a d ž jehla z k ř i v e n á n e b t u p á
nemůže n i k d y u s p o k o j i v ě šíti. T a k é jest důležité, aby
jehla o d p o v í d a l a síle niti a šité látce, a b y n e b y l a a n i
příliš silnou, ani příliš slabou. P r o t o jest u v e d e n a n a
str. 15. t a b u l k a , která u d á v á , jakých jehel d l u ž n o p o u ž í t i
k r ů z n ý m nitím a látkám.
Horní
setrvační k o l o
vypíná
se
proto, a b y m e c h a n i s m u s stroje n e b y l při n a v í j e n í s p o l u
uváděn v činnost. D ě j e se to tím z p ů s o b e m , že se h o r n í
setrvační kolečko levou r u k o u podrží, mezitím co se za
kolem u m í s t ě n ý velký, h l a d k ý vypínací k o t o u č B u v o l n í
pravou r u k o u směrem k pracujícímu, tedy ve s m ě r u
témž, ve kterém se točí setrvační k o l e č k o . Z a p n u t í
kola děje se zase otočením k o t o u č e směrem o p a č n ý m .
Olejování
stroje.
Veškeré, za chodu s t r o j e se troucí dílce, n u t n o pravidelně o l e j o v a t i a nesmí býti n i k d y suché u v e d e n y v pohyb. V š e c h n a místa označená šipkou na v y o b r a z e n í
č. 2, 3 a 4 b u ď t e ž častěji o l e j o v á n a . Jde-li s t r o j n ě k d y
těžce, p a k p ř í č i n o u t o h o jest buď š p a t n ý o l e j n e b o
usazenina z n ě h o , n e b o že nebyla veškerá místa, jak
shora u v e d e n o , o l e j o v á n a .
V t a k o v é m p ř í p a d ě musí býti všechna místa o z n a č e n á
šipkou n a v y o b r a z e n í č. 2, 3 a 4 v y s t ř í k á n a p e t r o l e j e m ,
stroj je p a k u v e d e n d o r y c h l é h o p o h y b u , až r o z p u s t í
petrolej, zhustlý olej, p o p ř í p a d ě nečistotu. S t r o j se p a k
na místech k o l e j o v á n í o z n a č e n ý c h čistě v y t ř e , aby petrolej p o k u d m o ž n o b y l o d s t r a n ě n . P a k se o l e j u j e
d o b r ý m čistým olejem p r o šicí stroje, k t e r ý n e j l é p e k o u píte tam, kde byl k o u p e n stroj. Pak běží s t r o j zase lehce.
4
N i k d y n e m a ž t e šicí s t r o j j i n ý m , než čistým v a s e l i n o v ý m
o l e j e m n a šicí s t r o j e .
Obr. 2.
5
Obr. 3.
6
Obr. 4.
7
Obr.
8
5.
Navíjení.
Nit s cívky č. 1 vedeme oběma vodícími kotoučky č.
2, vodičem č. 3, který jest upevněn na chránítku řemene.
K o n e c niti pak vezmeme do jedné ruky, do druhé cívku
a tuto asi třikrát ručně kolem cívky ovineme. Pak zasadíme cívku na vřeteno navinovače č. 4 ( j a k vidno na obr.
č. 5) tak, aby gumové kolečko přilehlo na setrvačník
Obr.
6. V y j m u t í a zasazení
člunkové
cívky.
9
a navíjíme dále š l a p á n í m tak d l o u h o , až se n a v i n o v a č
samočinně v y p n e . O t á č e n í setrvačníku m u s í jíti k sobě,
směrem šipky, jak n a setrvačníku o b r a z č. 5 o z n a č e n o .
V y j m u t í a zasazení č l u n k o v é cívky, j a k o ž i
s p o d n í niti.
navléknutí
Aby se m o h l a malá cívka ze s t r o j e v y j m o u t i , je zapotřebí postaviti j e h l u na její n e j v y š š í b o d , p a k se l e v ý m
ukazováčkem a palcem s á h n e p o d z á k l o p k u E ( v y o b r .
č. 6) a p o u z d r o n a cívku se z č l u n k u v y t á h n e . C í v k a
se při o t e v ř e n é klopce v y t á h n e s s e b o u . P l n á cívka se
pak zasadí d o p o u z d r a tak, že nit se o d v í j í jak vyobrazení č. 7 u k a z u j e , tedy se shora na p r a v o u s t r a n u .
Pak se nit t á h n e n e j d ř í v e d o zářezu p o u z d r a a o d t u d
pod pérem „ e " d o o t v o r u u p r o s t ř e d p o u z d r a „c" a
nechá se vyčnívati asi 7 cm.
Při zasazení p o u z d r a d o člunku musí jehla r o v n ě ž státi
na svém nejvyšším b o d u . P o u z d r o se vtlačí tak h l u b o k o
na kolíček č l u n k u , až z á k l o p k a zaskočí d o k o l í č k u č l u n ku. H á č e k p o u z d r a G musí při tom z a p a d n o u t i d o
malého výřezu d r á h y č l u n k u F.
Cívkové p o u z d r o musí přesně z a p a d n o u t i d o k o l í č k u
člunku a háček G d o výřezu č l u n k o v é d r á h y F, j i n a k
p o u z d r o z č l u n k u v y p a d á v á . P o zasazení c í v k o v é h o p o u -
k
Obr.
10
7. N a v l é k n u t í s p o d n í niti.
zdra v y t á h n e se d o l n í nit, načež se začne šíti. N a p ě t í
d o l n í niti se zřídí š r o u b e č k e m „k" n a o b r á z k u čís. 7
c í v k o v é h o p o u z d r a . P o n ě v a d ž se p o d p é r k e m při delším
Obr.
8. N a v l é k á n í horní
niti.
11
užívání s n a d n o usadí prach, d l u ž n o tedy p é r o čas o d
času v y j m o u t i a vyčistiti tak, j a k o p o u z d r o cívky.
Přijde-li n á h o d o u k o u s e k niti d o č l u n k o v é d r á h y , n u t no ji odstraniti špičatým p ř e d m ě t e m . Nelze-li š p i č a t ý m
předmětem nit v y j m o u t i , n u t n o č l u n k o v o u d r á h u r o z e b r a t i .
N a v l é k á n í h o r n í niti.
V e ď m e nit s cívky p o u t k e m č. 6 (všemi třemi d i r k a mi, by se n i t n e k m i t a l a ) dolů mezi n a p í n a c í k o t o u č ky č. 7 z p r a v a d o leva, pak přes u p r a v o v a c í p é r o č. 8
vlevo od k o t o u č k u umístěné, p o d řidič niti č. 9 a n a h o ru poutkem č. 10 d o d i r k y zdvihače niti č. 11 d o l ů háčkem č. 12 a 13, pak s p o n k o u č. 14 a k o n e č n ě z leva d o
prava ouškem jehly, jak š i p k o u o z n a č e n o , tak, a b y z
ouška jehly vyčníval 8 až 10 cm d l o u h ý k o n e c niti,
jak u k a z u j e o b r á z e k č. 8.
Obr.
12
9.
P ř í p r a v a k šití.
L e v o u r u k o u u c h o p m e v o l n ě v r c h n í nit, aniž b y c h o m
ji n a p í n a l i a t o č m e s e t r v a č n í k e m k sobě, až jehla sjede
d o l u a z p ě t n ý m p o h y b e m docílí své n e j v y š š í p o l o h y , čímž
zachytí se s p o d n í nit. Z a t á h n e m e - l i n y n í k o n e c v r c h n í
niti lehce směrem v z h ů r u k sobě, o b j e v í se o t v o r e m
v p r ů p i š n i c i i z a c h y c e n á nit s p o d n í , se s t r o j o v é cívky,
jak u k a z u j e o b r á z e k č. 9. O b a k o n c e nití a látku k šití
u r č e n o u p o l o ž í m e p o d t l a k o v o u n o ž k u , tuto spustíme
a otáčejíce s e t r v a č n í k e m k sobě, p o č n e m e šíti.
P o z n á m k a : N e s n a ž m e se t a h á n í m látky v pos o u v á n í n a p o m á h a t i , n e b o ť tím se jehla s n a d n o o h n e
n e b o i zlomí. S t r o j p o s o u v á si l á t k u s a m o č i n n ě .
V y j m u t í l á t k y ze s t r o j e .
P á k u t l a k o v é tyče k n a p í n á n í niti p ř i v e ď m e d o nejvyšší p o l o h y , tím jsme zvedli t l a k o v o u n o ž k u , p o v y t á h n ě m e látku v l e v o n a z a d a nit u s t ř i h n ě m e . K o n e c niti
nechme vždy pod tlakovou nožkou, nataženu dozadu.
Správné napětí.
T o t o m á býti v ž d y ř í z e n o tak, a b y niti b y l y současně
v t a h o v á n y a ve s t ř e d u l á t k y se křížily, jak u k a z u j e o b r . 10.
Obr.
Obr.
11.
10. Správný
Hořejší
napětí
steh.
příliš
pevné.
13
Obr. 12. Hořejší
napětí příliš
volné.
Je-li j e d n o n a p ě t í p e v n ě j š í než d r u h é , v z n i k á n e s t e j n ý
steh. Steh je n e j d o k o n a l e j š í , v y p a d á - l i na o b o u s t r a n á c h
p o k u d m o ž n o stejně. N a p ě t í h o r n í niti řídí se m a t i č k o u
napínacího š r o u b u „L" o b r . č. 8, která v y č n í v á z n a p í nacích k o t o u č k ů n a napínací ose. T o u t o se p a k otáčí se
strany levé na p r a v o u při zesilování n a p ě t í a n a o p a k ,
má-li se n a p ě t í u v o l n i t i . Napětí s p o d n í niti u p r a v u j e se
pomocí m a l é h o š r o u b k u „k" o b r . 7. M a l é o t o č e n í na
p r a v o n e b na levo má v zápětí okamžité zesílení n e b
u v o l n ě n í napětí. N i k d y nesmí býti š r o u b e k „k" příliš
pevně utažen, ježto tím péro, místo a b y těsněji p ř i l é h a l o
na p o u z d r o , m o h l o b y s n a d n o , h l a v n ě j e h o k o n e c , jímž
se napětí v y v o l á v á , se srovnati a tím b y n a p ě t í b y l o
zcela p o r u š e n o . S p o d n í napětí, jež o b y č e j n ě t r v a l e drží,
měníme jen v n e j n u t n ě j š í c h p ř í p a d e c h . Dle s p o d n í h o napětí řídí se n a p ě t í h o r n í . Silnější n a p ě t í s p o d n í niti vyzkoušíme, táhneme-li nit směrem d o l ů . N e p ř e t r h n e - l i se
nit, jest n a p ě t í p r o h u s t é a silné látky d o b r é . N a p r o t i
tomu však v y ž a d u j í látky měkké a řídké n a p ě t í v o l n ě j šího. P o n ě k o l i k a stezích ustaneme a napětí, j a k o ž i s t e h y
zkoušíme. Tvoří-li se n a s p o d n í straně uzly, k l i č k y atd.
a není-li s n a d s p o d n í nit vtažena, n ý b r ž leží-li r o v n ě n a
látce, jest h o r n í n a p ě t í příliš slabé a zesílí se tím, že se
napínací matička „L" ( o b r . 8.) zase p o n ě k u d p ř i t á h n e .
Je-li napětí č l u n k u s p r á v n é , nesmí se v p ř í p a d e c h p r á v ě
u v e d e n ý c h ničeho na něm měniti. C h y b a o m e z e n a je p a k
pouze na h o r n í n a p ě t í . V e š k e r é naše s t r o j e j s o u před
odesíláním z t o v á r n y přesně seřízeny a jest t u d í ž z ř í d k a
n u t n o měniti d o l n í napětí. Ukáže-li se t o h o přece p o t ř e ba, p ř i t á h n e m e lehce š r o u b e k „ k " n a p í n a c í h o péra. D o
prava zesilujeme, d o leva u v o l ň u j e m e n a p ě t í niti.
14
Délka stehů.
Změna délky stehu provádí se uvolněním šroubu řidiče
stehu „H" obr. č. 1. A b y c h o m steh změnili, uvolníme
šroub řidiče stehu „H" otočením z prava do leva. Bod
„0" ve středu měřiče stehu značí mrtvý bod, stroj nep o s u n u j e . P o s u n u t í m řidiče stehu „ H " od bodu „0"
nahoru steh zvětšujeme a stroj p o s u n u j e do předu. Posunutím řidiče stehu „H" od b o d u „0" dolu, stroj pos u n u j e d o zadu.
Následující tabulka udává poměr, ve kterém voliti n u t n o
k jednotlivým pracím jehly a niti.
Číslo
jehly
Práce
7
Velmi jemné p l á t n o n e b b a t i s t , mul,
tyl a t d .
8
J e m n é k a l i k o , p l á t n o , p r á d l o , jemné l á t k y
h e d v á b n é pro práce pliseové a obrubové
9
P r o plátno, sukno, kaliko, hedvábí,
obyčejné látky
60—80
24—30
bavlna
hedvábí
10
Pro všecky druhy tlustého kalika, kretony, vlněné látky, tlusté hedvábné
látky, prýmky
40—60
20—30
bavlna
hedvábí
11
Š t e p o v a n é d e k y , v l n ě n á s u k n a , l á t k y na
kalhoty, dětské šaty, korsety a pláště
24—40
16—24
bavlna
hedvábí
12
Tlusté látky, vlněné přikrývky, pytle,
kalhoty, tlusté látky oblekové, látky
převlečníkové
10—24
60—80
bavlna
nit
13
P r o p y t l e , velmi t l u s t é l á t k y o b l e k o v é
a v š e c h n y d r u h y těžké p r á c e
40—60 nit, bavlna
neb velmi silné
hedvábí
14
P r o n e j t l u s t š í a n e j s i l n ě j š í šev
25—30 nit
neb velmi
silná
bavlna
Číslo nití, p ř í z e ,
neb h e d v á b í
150—300
bavlna
80—150
bavlna
aneb 30—36 hedvábí
15
Rozebrání, čištění a zasazení člunkové dráhy.
Čištění, kterého jest tak často zapotřebí a které se
při dřívějším těžkém otevírání člunkové d r á h y velice nerado provádělo, nevyžaduje již při naší nové dráze velké
práce, protože otevření dráhy, jak u k a z u j e obr. č. 13,
děje se velmi lehce. Matička „ A " se u v o l n í a v y j m e ze
zářezu, rukovítkem „B" posune se člunkový k r u h vlevo
a celá člunková dráha se lehce vyjme. Celou č l u n k o v o u
dráhu vezmeme do levé ruky jak u k a z u j e obr. č. 14
a pravým ukazováčkem a palcem člunek z d r á h y vyjmeme. Dráhu i člunek vyčistíme a trochu naolejujeme. Opačným postupem dráhu zase připevníme.
poloha otoč.
středu
A
B
Obr.
Tato
16
kotva
13.
přijde
do
půloblouku
vzniklého natočením vloženého
středu celé součástky.
Je
otočný.
otočný střed
Obr. 14.
Řízení tlakové nožky.
Při obyčejném šití potřeb hospodyňských není zpravidla třeba měniti tlak nožky. Při šití jemného hedvábí
nebo lehce tkaných látek, zmírníme tlak otočením knoflíkového š r o u b u „R" (obr. č. 8) na tlakové tyči dvakráte
až třikráte vlevo. K zesílení tlaku n u t n o otočiti šroubem
dvakráte až třikráte vpravo.
Spouštění z o u b k o v é h o posunovače.
Pro vyšívání a látání můžeme lehce zoubkový posunovač spustiti dolu. Na základní desce obr. č. 3 uvolní se
šroubek „ V " a p o s u n e se vpravo, načež zoubkový posunovač spadne dolu. Z v e d n u t í posunovače děje se opačným způsobem.
17
Obrubář.
Látku, již m á m e lemovati, založíme n e j d ř í v e asi 2 cm
a p r o t á h n e m e na konci nití, k t e r o u p r o s t r č í m e závitem
o b r u b á ř e z p ř e d u d o zadu a zavedeme t a k l á t k u d o přístrojku. P a k teprve spustíme t l a k o v o u n o ž k u . Při šití
musíme k r a j s t e j n o m ě r n ě p ř i d r ž o v a t i z d v i ž e n ý , j a k n á m
z n á z o r ň u j e o b r . č. 15. Látky musí p ř í s t r o j k e m p r o b í h a t i
tolik, aby ústí b y l o v y p l n ě n o a a b y lem m o h l býti dostatečně z a h ý b á n .
Obr. 15.
18
O b r u b o v á n í a současné našívání krajek.
O b r u b á ř p o s l o u ž í n á m t a k é při n a š í v á n í krajek. K d y ž
jsme zavedli l á t k u d o o b r u b á ř e , p o l o ž í m e k r a j k u n a v r c h
a její k r a j z a v e d e m e d o zářezu p o d j e h l u . Stačí k r a j k u
jen n e p a t r n ě p ř i d r ž e t i a l á t k u ř í d í m e si j a k o při o b r u bování.
Obr.
16.
19
Posunovatelný
lemovač.
Různé šíře lemů docílíme pomocí t o h o t o p ř í s t r o j k u .
Nejdříve si nařídíme šíři lemu podle n a z n a č e n ý c h milimetrů, načež si přístroj připevníme na desku s t r o j e šroubem. Látku j e d n o u přehneme a zavedeme do p ř í s t r o j k u
tak, že nastane ještě druhý o h y b , j a k o b r . č. 17 u k a z u j e .
Lemovač musíme si naříditi tak, aby lem b y l prošíván
v kraji. Stačí šroub trochu uvolniti a p ř í s t r o j p o s u n e se
dle potřeby a když je ručička na žádané šířce lemu,
šroub se zase připevní, aby se při šití n e p o h y b o v a l .
Obr. 17.
20
Vatovač.
D o o t v o r u v t l a k o v é tyči zasune se vatovač, aby zah n u t ý k o n e c drátu b y l v t a k o v é vzdálenosti od šicí patičky, j a k p o t ř e b u j e m e d a l e k o o d sebe štepovati, pak
p ř i t á h n e m e v a t o v a č š r o u b k e m , j e n ž j e připevněn na
zadní straně t l a k o v é tyče. N e j d ř í v e prošijeme látku bez
p o m o c i vatovače, pak n a ř í d í m e si látku tak, aby zahnutý
k o n e c drátu b y l p o l o ž e n n a předešlém štepovém stehu
a musíme hleděti, a b y přesně p o d ním probíhal. D o c í l í m e
tak přesné vzdálenosti.
Obr.
18.
21
Řasovač.
Pomocí tohoto přístrojku můžeme velice s n a d n o přišívati na sebe dvě látky, z nichž se j e d n a řasí a druhá
zůstane hladká. Látka, jež se má řasiti, vloží se v e s p o d
na p o s u n o v a č ( z o u b k y ) a ta, jež má zůstati h l a d k o u ,
mezi dvě destičky do zářezu v přístrojku.
Čím větší nařídíme si steh, tím větší j s o u řasy. Zacházení s tímto přístrojkem v y ž a d u j e trochu cviku. Chceme-li
řasiti j e d n o d u c h o u látku, nepoužíváme tohoto přístrojku,
šijeme s o b y č e j n o u šicí nožičkou, nařídíme si velký steh
a vrchní napětí uvolníme. Tím se nám klade s p o d n í nit
rovně a stačí pak jen za nit zatáhnouti a látka se zřasí.
Obr.
22
19.
Přišívání stužek.
P o m o c í této nožičky nechají se s n a d n o přišívati stužky.
D o zářezu, j e n ž zabíhá až d o středu, vloží se stužka a
zavede se až p o d jehlu. Musíme dbáti, aby kraj stužky
byl až na konci zářezu.
T o h o t o p ř í s t r o j k u můžeme také použíti na šití jemných
p r á d l o v ý c h sámečků. Přeložíme látku, vsuneme ji do zářezu místo stužky a při šití dbáme, a b y se přeložená látka
n e o d k l o n i l a z konce zářezu. Tímto způsobem zhotovíme
rychle velmi j e m n é sámečky.
Obr.
20.
23
Obložkový
lemovač.
Oba kraje látky, jež máme spojiti, položíme na sebe
tak, aby byl spodní kraj asi o 2 mm delší. Látku zavedeme do přístrojku jako do obrubáře a sešijeme ji. Sešitou látku rozložíme a lem znovu zavedeme do přístrojku
a znovu prošijeme, jako při ručním šití. Tím způsobem
docílíme přesného lemu. Není třeba látku n i j a k zvlášť
říditi, nechá se jen volně probíhati obložkovým lemovačem (obraz č. 21).
Obr. 21.
24
Pravítko.
Pravítko velmi dobře poslouží začátečnicím v šití.
Přístrojek p ř i š r o u b u j e m e pomocí šroubu na desku stroje
tak, aby byl z a h n u t ý o k r a j vzdálen od patičky ve vzdálenosti, v jaké si přejeme šíti. O k r a j látky musí probíhati
podle kraje pravítka. Pomocí tohoto pravítka můžeme
zhotoviti sámečky různé šíře. Tam kde mají býti sámečky,
látku přeložíme a dvojitý o k r a j probíhá kolem pravítka.
J a k daleko p ř i š r o u b u j e m e si pravítko od patičky, tak
široké sámky prošíváme.
Tímto způsobem bez d l o u h é h o měření docílíme přesné
sámečky.
Obr. 22.
25
N á v o d ku vyšívání.
1. Chceme-li n a stroji vyšívati, musíme v p r v é ř a d ě vyš r o u b o v a t i z o b y č e j n é stehové destičky š r o u b k y , jehelní destičku o d s t r a n i t i a n a j e j í místo p ř i š r o u b o v a t i
desku na vyšívání.
2. Při v y š í v á n í o d s t r a n í se n o ž k a ( p a t k a ) , p á k a t l a k o v é
tyče se s p u s t í d o l ů , d o d i r k y v čelní desce zastrčí se
d r á t ě n ý k o l í k , který se tlačí levou r u k o u d o v n i t ř a
p r a v o u z d v i h á m e p á k u tlakové tyče p o m a l u n a h o r u ,
až n á m k o l í k zaskočí d o v n i t ř . P a k p á k u t l a k o v é tyče
spustíme d o l ů .
3. N a v l é k n e m e d o b r é hedvábí p r o s t r o j n í v y š í v á n í ( n i k o liv ruční) o b v y k l ý m z p ů s o b e m . Za d o l n í nit p r o člunek stačí p o u ž í t i t e n k o u přízi. N a p ě t í b u d i ž p o m ě r n ě
v o l n é ( d o l e j š í p o n ě k u d p e v n ě j š í ) . V á z á n í o b o u nití
musí se díti na s p o d n í straně látky a d l u ž n o p r o t o
dbáti, a b y klička byla dole a n e b y l a se s h o r a viditelná.
Moderní
strojové
vyšívání,
ažurování
a
entlování.
P o k r o k d v a c á t é h o století v y ž a d u j e r y c h l e j š í p o s t u p
práce. D n e s n e n í třeba, a b y c h o m se o m e z o v a l i n a p o m a l é
ruční vyšívání, n e b o ť technické v y m o ž e n o s t i u m o ž ň u j í
nám vyšívání na šicím stroji, jež ú p l n ě n a h r a d í v z h l e d e m
i trvanlivostí vyšívání ruční.
K s t r o j o v é m u vyšívání n e n í z a p o t ř e b í ž á d n ý c h zvláštních p ř í s t r o j k ů , jak jsme již n a h o ř e uvedli, je t ř e b a p o u ze naučiti se z á k l a d n í vyšívací steh, t. j. při p o m a l é m
šlapání p o h y b u j e m e rámečkem ku p ř e d u a zpět. M u s í m e
však k p ř e s u n u v y s t i h n o u t i okamžik, k d y j e h l a d o s á h n e
nejvyššího b o d u . K d y ž jsme si osvojili s p r á v n é v e d e n í
látky, m ů ž e m e vyšívati již p o d l e n á k r e s u , klásti b a v l n k u
a obšívati ji. P r o s t r o j o v é vyšívání v o l í m e l á t k y j a k o p r o
vyšívání ruční, b a v l n k y a h e d v á b í v ý h r a d n ě s t r o j o v é .
Každý d r u h vyšívání nechá se na s t r o j i r y c h l e a přesně zhotoviti, j a k o : aplikování, madeira, richelieu, e n t l o vání, a ž u r o v á n í atd.
26
Aplikování.
je n e j m o d e r n ě j š í o z d o b o u p r á d l a . V o l í m e k tomu j e m n ý
batist n e b o h e d v á b í , n a k r e s l í m e si v z o r a p o d s t e h u j e m e
na s p o d n í s t r a n ě tylem, p o d l e n á k r e s u obšíváme p o d k l á dací b a v l n k u a p a k v y s t ř í h á m e . T í m t o způsobem m ů ž e m e
také a p l i k o v a t i d v ě r ů z n o b a r e v n é látky.
Madeira a richelieu
se vyšívá n a b í l é m p l á t n ě . N a p ř e d k r e s l e n é m v z o r u obš i j e m e n e j d ř í v e t v a r y , p a k v y s t ř i h á m e a hustě vyšívacím
stehem o b š í v á m e . P ř i richelieu v y s t ř i h u j e m e jen malé
k o u s k y a s p o j í m e s p o j k o u , k r a j začistí se b a v l n k o u , kter o u p o k l á d á m e a o b š í v á m e . V y š í v á m e tak r ů z n é dečky,
ubrusy, záclony.
Entlování
je n e p o s t r a d a t e l n é k o z d o b ě p r á d l a . P ř i s t e h o v a n o u kraječku p ř i š í v á m e v y š í v a c í m stehem. T a k é k r a j látky nechá
se místo o b r u b o v á n í m začistiti tímto stehem.
Ažurování
potřebujeme k ozdobnému lemování krajů. Vytáhneme
niti v t a k o v é šíři, j a k o z d o b n o u a ž u r u si přejeme. Z b y l é
niti o b t á č e j í se ve s t e j n é svazečky, které přišijeme ku
k r a j i látky. C h c e m e - l i si z h o t o v i t i o z d o b n ě j š í ažuru,
sešíváme svazečky d o r ů z n ý c h v z o r ů . A ž u r k o u nechá se
též začistiti o k r a j v o l á n k u tak, že v y t á h n e m e čtvrt centimetru širokou ažurku, oba kraje obšijeme a prostřihneme
pak prostředkem.
Při plném vyšívání
p o d l o ž í m e si širší p l o c h y p o d é l n ý m i stehy a pak přesně
p o d l e n á k r e s u p ř e p i c h u j e m e . K v ě t y a listy vyšíváme
p l o c h ý m s t e h e m b a r e v n ý m h e d v á b í m . O d s t í n y musí přesně s p l ý v a t i . N a větší p l o c h y je třeba dělati mezistehy.
K barevnému vyšívání
p o u ž i j e m e r ů z n é h o m a t e r i á l u , j a k o : lacetky, vlnu, různé
s t u ž k y a j.
27
Lacetkou vyšíváme
tím způsobem, že ji pouze přišíváme. V e stroji máme
navlečenou bavlnku, lacetku rukou předkládáme a přesně podle vzoru na kraji přišíváme. R o v n ě ž se tak nechá
vyšívati vlnou. Spotřeba materiálu je poloviční než při
ručním vyšívání, poněvadž se přišívá jen vrchem. T o h o t o
vyšívání používáme zvláště k vyšívání ozdobných polštářů.
Perské vyšívání
nechá se též velice pěkně a rychle zhotoviti. V l n u natáčíme na zvláštní pravítko a pak přišíváme. Tak snadno
a rychle zhotoví se různé polštáře a předložky. K u všem
moderním pracím na šicím stroji nutno především používati jen kvalitní a moderně v y b a v e n ý šicí stroj, jako
je tento nejnovější model šicího stroje.
28
PDF návod manuál šicí stroj LADA 77
Download

N Á V O D „77"