РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА
ОДЕЉЕЊЕ ______________________
Oбразац П ЕКО
ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
1. Назив (предузећа, радње, предузетника) _____________________________________________________
2. ПИБ
Матични број (предузећа,радње)
.
3. Адреса (седиште): Место ______________ ул. ________________________________бр. ________
Спрат ______ стан/локал ______ тел. __________________ е –мail ________________________
4. Подаци о власнику радње / предузетнику
Име и презиме ____________________________________ ЈМБГ
.
Адреса: Место ________________ ул. ________________________________ бр. ________
Спрат ______ стан ______ тел. __________________ е–мail ___________________
5. Oсоба за контакт _____________________________________________ тел. ___________________
II ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1. Адреса: Место _________________ ул. ________________________________________ бр. _______
Спрат ________ стан/локал ________ тел. __________________
2. Oснов коришћења непокретности ___________________, доказ _____________________________
(власништво, закуп)
(број уговора/решења)
3. Подаци о власнику непокретности
назив/име и презиме _________________________________ ПИБ/ЈМБГ
.
адреса седишта/пребивалишта _____________________________________________________
4. Датум почетка коришћења непокретности _________________________
5. Датум престанка коришћења непокретности _____________________
6. Површина непокретности којa се користи за обављање пословне делатности
_________ м2
ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗИ _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Н А П О М Е Н А: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дана _____________________
М.П.
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
___________________________
* Пријава се подноси надлежном одељењу Управе јавних прихода града Београда према општини на чијој се
територији налази непокретност која се користи за обављање пословне делатности
Download

prijava - Poslodavci Mladenovca