Novi Sad,
Master Hall, Novi Sad Fair
2012.
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija Umetnosti
Svetski bijenale studentskog plakata
Master Hala, Novosadski Sajam
University in Novi Sad
Academy of Arts
The World Biennial Exhibition of Student Poster
Master Hall, Novi Sad Fair
Srbija, Vojvodina
Novi Sad, decembar 2012.
UVODNA REČ
Foreword
Ogroman potencijal Akademije umetnosti
kademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu skoro četiri decenije školuje umjetničke kadrove. Entuzijazam, posvećenost,
predanost umjetničkom pozivu zajednički su imenitelj za sve naše bivše i sadašnje studente, kao i sve sadašnje profesore i one
koji su ikada radili na Akademjii. Ogroman umjetnički potencijal, koji institucija posjeduje, visoki kriterijumi kvaliteta, angažovanost
nastavnika i studenata u procesu nastave, rezultiraju obiljem projekata koji se dešavaju na Akademiji i van nje. Specifična struktura institucije, koja pod svojim krovom objedinjuje tri Departmana – Muzicki, Likovni i Dramski – svakako doprinosi raznolikosti manifestacija
koje organizujemo. Zahvaljujući projektima i manifestacijama, koje već godinama realizuje, Akademija je prisutna u kulturnom i javnom
životu grada Novog Sada i AP Vojvodine.
Bijenale studentskog plakata svakako spada u red najznačajnijih akademskih projekata. Ovogodišnji Bijenale, peti po redu, značajan
je po mnogo čemu. Prije svega, po kvalitetu i broju pristiglih radova (skoro hiljadu). O veličini i značaju manifestacije svjedoči i podatak
da pomenuti radovi, dolaze sa skoro svih kontinenata! Ovogodišnji Bijenale, kao i svaki prethodni, pruža studentima Akademije šansu
da se upoznaju s radom svojih kolega studenata, koji dolaze sa nekih od evropskih ili svjetskih institucija sličnog tipa, da u mnoštvu
novih ideja unaprijede svoje znanje, da u obilju grafičkih i likovnih rješenja dobiju impuls za svoj budući rad... Bijenale je značajan i
utoliko što u velikoj mjeri doprinosi kreiranju pozitivnog imidža Akademije umetnosti i Univerziteta u Novom Sadu i promociji grada
Novoga Sada i AP Vojvodine. Bez predanosti i entuzijazma nastavnika i saradnika Akademije, sigurno je da takav projekat ne bi bilo
moguće realizovati.
Mr Zoran Krajišnik, redovni profesor
decembar 2012.
Novi Sad
Great potential in Academy of Arts
cademy of Arts University of Novi Sad almost for decades educated artistic staff.
What is common for all of our present and former students, and for our professors that still work at Academy and for those who worked in it before – it’s enthusiasm, commitment
and love for Art. The cause of many projects at Academy and outside of it, is huge artistic potential that this institution has, high quality criteria and involvement of teachers and students
in a process of education. Specific structure of institution that connected under its roof tree
different Departments (Department of Music, Department of Art and Department of Drama)
contributes to the diversity of events that we organize. Through projects and events that are
organized through years, Academy is present in the cultural and public life of Novi Sad and AP
Vojvodina.
Biennial of student’s poster is one of the most important academic projects. This, fifth, Biennale is important because of many things. The first of all, it is its quality and the number of
received works (almost thousand). Also, about the size and importance of this event testifies
the fact that the mentioned works comes from almost all continents. This Biennial, as all previous, provides to students of Academy opportunity: to see the works of their colleges from
European or international institutions of similar type, to obtain the new ideas and to develop
their knowledge, to get the impulse for their future work through graphic or visual solutions that
they will see…
Biennial is also important because it contribute to the positive image of Academy of Arts and
University of Novi Sad, also it is promotion the city of Novi Sad and AP Vojvodina. Without
enthusiasm and commitment of teachers and associates at Academy this project couldn’t be
possible to realize.
MA Zoran Krajišnik
december 2012
Novi Sad
Prof. Zoran Krajišnik
Dekan Akademije umetnosti, Novi Sad
Dean of Academy of Arts in Novi Sad
Slika kao vizuelna komunikacija
romene u savremenoj umetnosti i vizuelnoj kulturi poslednjih decenija 20. veka, imenovane kao vizuelni ili slikovni zaokret (iconic turn), uvele
su „pojam slike u središte novog pristupa fenomenu vizuelnosti kao temeljne oznake za doba medijske prisutnosti“. Istovremeno, označile su
kraj analognog i početak novog digitalnog perioda u proizvodnji i reprodukciji slike. Zagrebački teoretičar Žarko Paić smatra da je „ulazak u digitalno
doba omogućen tek onda kada je slika proizvedena kao tehnička informacija i kada su novi mediji u svom razvitku od fotografije, filma i televizije postali
jedinstvo informacije-komunikacije“. Za njega su mediji više od sredstva / svrhe vizuelnih komunikacija. Oni su dekonstruisana realnost tehničke slike,
koja konstruiše svet kao medijski prostor-vreme hiperprodukcije i hiperpotrošnje informacija.
U vremenu tehničke reprodukcije slika je replicirana, umnožena, informacijsko-komunikacijska. I tada ima reprezentativnu moć prikazivanja realnosti kao
rezultat čiste imaginacije. Njen život se ne može svesti samo na tehničku sliku. Tim pre što označava i ukazuje na nešto drugo izvan sebe u materijalnom
i formalnom pogledu. Odnosi se najčešće na neku unapred određenu realnost i funkcioniše gotovo kao i pismo / tekst. Na tragu Bartovih razmatranja
odnosa slike i teksta (Retorika teksta, 1977) „slika ne pojašnjava, niti realizuje tekst već tekst čini sliku sublimnom, patetičnom ili racionalnom. Ranije
je tekst bio sveden na sliku, danas se slika proširuje na tekst“. Kultura kao slika zamenila je paradigmu kulture kao teksta. Uostalom, slika se smatra
osnovom naše vizuelne komunikacije.
Kako nas zanima vizuelna komunikacija posredstvom dizajna koji se bavi proizvodnjom slika, ali i analizom, organizacijom i metodama prezentacije
vizuelnih rešenja komunikacionih problema u nameri da se uspostavi odgovor na probleme vizuelnih komunikacija u svakoj vrsti ili svakom delu društva,
dizajnirati znači stvarati slike koje komuniciraju različite ideje na vizuelan način i izriču poruke čija forma grafički otelovljuje ili naglašava najbitnije
odrednice ideja koje treba komunicirati. S procesom digitalizacije celokupne ljudske realnosti i dizajn dobija nove kompetencije, posebno grafički koji se
tradicionalno vezuje za štamparstvo. Prevazilazi okvire grafike i kompetencije profesije. Dizajneri prevode poruke u grafičko značenje, prilagođeno svakom komunikacionom kanalu, da bi uspostavili dijalog između poruke, klijenta, dizajnera i publike. To je, uostalom, „način iskazivanja poruka, znakova i
razumevanja znakova u realno – virtuelnoj zajednici“.
Proces digitalizacije doneo je promene u dizajnu, ali i u proizvodnji sredstava kojima se obavlja komunikacija korisnika određene zajednice slika u vremenu. Manipulisanja digitalnom slikom, pre svega njena prerada i montaža, u različit, ali i – nov vizuelni kontekst, omogućava vizuelnu komunikaciju,
zasnovanu na slici koja se može menjati. U tehničkoj reprodukciji promene su još očiglednije. Iako su proizvedeno sredstvo, u ovom slučaju, plakat i
digitalni zapis istog plakata, formalno istog značenja, pitamo se, da li je razlika samo u medijskom posredovanju iste poruke ili se time bitno menja odnos
između pošiljaoca i primaoca same poruke? U najkraćem, različitim medijskim posredovanjem menja se i odnos u komunikaciji.
Istorijski posmatrano, pojam plakata, tokom svog razvoja, tumačio se na različite načine, u zavisnosti od namene, uslova nastajanja i reprodukovanja,
potom i uloge koju je imao u procesima delovanja. U pojedinim sredinama zadobio je status kulta, bio instrument javnog kontakta i sredstvo delovanja
na javnoj sceni, zatim deo kolekcionarskih zbirki. Postao je „moderan koncept javnosti u kome su članovi društva definisani kao posmatrači i potrošači
(S. Zontag) “. Iako nastao kao oblik oglašavanja, plakat je zadržao slobodu da bude autorski utemeljeni vizuelni dijalog nove znakovnosti sa javnošću,
umnoženi umetnički original. Uz pomoć tehnike sito štampe, u drugoj polovini 20. veka, širom Evrope, posebno u domenu kulture, doživeo je novo „zlatno
doba“. Kao umetnički artefakt slobodu i kreativnost autorskog pristupa suprotstavljao je banalnoj predvidljivosti i komercijalnoj estetizaciji. Omogućio je
razvoj ideja, kritičkog mišljenja i društvene svesti. Ne samo, „estetizacija u kojoj se sadržaj – slike i reči – odvajaju od društvene uloge i smisla“. Digitalna tehnologija štampe omogućila je plakatu život i izvan gigantiranih i prosvetljenih formi, smeštenih u svojevrsne konstrukcije medijski uslovljene
vizuelne komunikacije. U broju primeraka koji zadovoljava potrebu za vizuelnom komunikacijom određene grupe korisnika zajednice slika u vremenu.
Ostaje maksima: komunikacija se razume univerzalno. Plakat se danas nalazi i pred izazovom kako da u vizuelnom prostoru oglasnih poruka, najčešće
sumnjivih političkih, ekonomskih, socijalnih, klasnih i rodnih vrednosti, sačuva istorijsku ulogu i integritet u virtuelnom prostoru digitalne kulture. Koliko u
tome uspeva pokazaće i ova izložba studentskih plakata prispelih iz najudaljenih zemalja širom sveta, gde se plakatu poklanja dostojna pažnja. I, uprkos
svemu opstaje.
prof. Miroslav A. Mušić
decembar 2012.
Novi Sad
The image as a visual
way of communication
hanges in modern art and in visual culture in the past decade of XX century, named as
visual or iconic turn, introduced the term of image (picture) in „the middle of new approach to the
phenomenon of visualization as a fundamental characteristic for time of media presence”. At the same
time, the end of analog and start of new digital period in produce and reproduction of picture were marked
by mentioned changes. Žarko Paić, a theorist from Zagreb, consider that „the entrance in the digital era was
enabled when the image was reproduced as a technical information and when the new media, in their development from photography over the film and television, become unity of information and communication.”
For him, the media are more than a means or purpose of visual communication. They are deconstructed
reality of a technical image, which construct the world as a media space – in time of overproduction and
hyper consummation of information.
In a time of technical reproduction, the picture is multiplied, copied and placed in the area of information and
communication. And then it has a power of representation the reality as a result of pure imagination. Its life
we can’t reduce just on a technical image, because it points and suggests on something else beyond itself
in material and formal meaning. That kind of picture, mostly, related on ahead certain reality and has function almost like a letter / text. According to the theory of Roland Barthes, about relation between the image
and the text (Poétique du récit, 1977), „text don’t become clearer because of the image, but text makes of
picture to become sublime, pathetic or rational. Before, we had a situation that the text was reduced to the
image, and now the image is expanding to the text”. Culture as the image has replaced culture as text. After
all, the image is considered as a base of our visual communication.
We are interested in visual communication through design which produces images, but also analyze, organize or present visual solutions for communicational problems. Intention of this is to find the solutions of
problems that exist in visual communication in every kind or part of society. Design is creation of images
which communicate between different ideas on a visual way, and brings messages which are formed on a
graphic way, the way that shows or highlights the most important part of idea, that has to be pronounced.
Thanks to digitization, design (especially graphic) gets new competencies transcending graphic frames.
Designers translate messages into graphic way, which is suitable to all kind of communication channel, and
in that way actualize connection between message, client, designer and audience. It is, after all, a way of
„expressing messages, signs and understanding characters in a realistic / virtual community”.
Process of digitalization was brought the changes in design and in the production of resources which are
used for communication with images, between users of one community. Manipulation with digital image,
first of all its adaptation and editing in different and new visual context, allows visual communication based
on picture that can be changed. In technical reproductions the changes are more apparent. Although they
are produced things, poster and its digital record, we can ask ourselves – is there a difference just in media
mediation of the same message, or we have a significant changes of the relationship between the sender
and the receiver of the same message? In short, by means of various media the relationship in communication is changing.
Historically, the term poster, during its developing, was interpreted in many different ways, depending on the
application, the condition of formation and reproduction, and the role he played in the processes of action.
In some areas he received a cult status, also was an instrument of public contact and means of action in
the public arena, and part in collections of the collector’s. Poster was become „modern concept of the public
in which the members of society are defined as observers and consumers“ (S. Sontag). Although it originated as a form of advertising, the poster kept freedom to be author’s new visual symbolic dialog with the
public, copied original of art. With the help of screen printing techniques, in the second half of XX century,
wide the Europe, especially in the field of culture, the poster experienced new „golden age“. As an artistic
artifact, the freedom and creativity of author’s approach, puts opposed to the banal predictability and commercial aesthetic. The poster “enabled the development of ideas, critical thinking and social awareness.”
The technology of digital printing has enabled life to the poster, outside the gigantic and the enlightened
forms, placed in some kind of visual communication which is conditioned by mass media. The poster today
is in front of the challenge – how to (in the visual area of advertising messages, often political suspicious,
economic, social, with class and gender values) preserve integrity and historical role in the virtual space
of digital culture. How successful it is, in all of this, our exhibition of the students posters, which came from
distant countries around the world where is the great attention given to the poster, will show. Yet, despite
everything, our poster stands.
Professor Miroslav A. Mušić
december 2012
Novi Sad
Prof. Miroslav A. Mušić
Profesor Akademije umetnosti, Novi Sad
Professor Miroslav A. Mušić of Academy of Arts in
Novi Sad
Svetski bijenale studentskog plakata podržali su:
World Biennial of Student Poster was supported by:
ORGANIZACIONI ODBOR
Organisation board
Dekan Akademije / Dean
prof. Zoran Krajišnik
Predsednik / Chairman
doc. Atila Kapitanj
Direktor Bijenala / Manager of the Biennial
prof. Branislav Dobanovački
str. sar. Ivan Karlavaris
doc. Ivica Stevanović
doc. Darko Vuković
sar. Dragan Polovina
prof. Boško Ševo
doc. Gabriela Spasojević
doc. Simonida Todorović
prof. Miroslav Mušić
sar. Dejan Ilić
ŽIRI
Jury
Israel
Dan Reisinger
Poland
Lex Drewinski
Bulgaria
Bojidar Ikonomov
Croatia
Boris Ljubičić
Serbia
Simonida Dobanovački
Izdaje / Published by:
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti
Glavni i odgovorni urednik / Editor in chief:
Zoran Krajišnik, dekan Akademije
Urednik izdanja / Editor:
Ivan Karlavaris
Logistika Bijenala / Logistics of Biennial:
Atila Kapitanj, Branislav Dobanovački, Ivan Karlavaris
Likovni urednik / Art editor:
Ivica Stevanović
Korica kataloga i plakat / Catolog front cover and Poster:
Boris Šimunek
Grafički dizajn / Graphic design:
Dejan Ilić
Portreti uvodničara / Portraits of introducers:
Jadranka Orelj
Tehnički urednik / Technical editor:
Dragan Polovina
Lektor / Lector:
Vesna Krčmar
Prevod / Translation:
Ivana Ignjatov
Štampa / Print:
Scan Studio
UČESNICI
Participants
19
Hernandez Torralba Cesar Ali
Tolerance
Ime profesora / Professor’s name:
Elmer Sosa
Univerzitet / University:
Instituto de Estudios
Superiores en Arquitectura y Diseño, A.C.
Država / Country:
México
20
Alikhoeyan Javad
World Graphic Day
Ime profesora / Professor’s name:
Ali Abedi
Univerzitet / University:
Comprehensive universities,
scientific - practical, Mashhad, Iran
Država / Country:
Iran
21
Alipour Ladan
Iranian Identity 2
Ime profesora / Professor’s name:
Univerzitet / University:
Roozbeh Institute of Higher Education
Država / Country:
Iran
22
Alireza Momayezzadeh
God Is King Of The World
Ime profesora / Professor’s name:
Mohamad Khezri Moghadam
Univerzitet / University:
Islamic Azad University Kerman Branch/
Faculty of Arts, Architecture and Urban
Država / Country:
Iran
23
Allahyari Dariush
Bird Death Mystery
Ime profesora / Professor’s name:
Moohamad Ali Karimipoor
Univerzitet / University:
Eram University / Shiraz / Iran
Država / Country:
Iran
24
Ampelas Giannis
Get Loud
Ime profesora / Professor’s name:
Danny Psomas
Univerzitet / University:
Vakalo Art & Design College, Athens, Greece
Država / Country:
Greece
25
Andrejević Velimir
Funeral Equipment Fair
Ime profesora / Professor’s name:
Branislav Dobanovački
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
26
Andrejić Aleksandar
14. Maj World Migratory Bird Day
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
27
Antonopoulos Agathoklis
Death Drugs
Ime profesora / Professor’s name:
Danny
Univerzitet / University:
Vakalo Art and Design College, Athens
Država / Country:
Greece
28
Ao Ieong Weng I
Heart To Heart
Ime profesora / Professor’s name:
Univerzitet / University:
Ming Chuan University, Guishan Township,
Taoyuan County, Taiwan
Država / Country:
Macao
29
Arres Bellacetin Michelle
10 October World Mental Health Day
Ime profesora / Professor’s name:
José Manuel Morelos
Univerzitet / University:
Veracruz, Xalapa.
Država / Country:
México
30
Asgari Mehrdad
Pericles Prince of Tyre
Ime profesora / Professor’s name:
Iraj Anvari
Univerzitet / University:
Ferdowsi , Mashhad , Iran
Država / Country:
Iran
31
Askarifar Alireza
Esfahan My City, Comic City
Ime profesora / Professor’s name:
Rasool Kamali
Univerzitet / University:
University of Art Mobarakeh Esfahan, Iran
Država / Country:
Iran
32
Askin Onur
Hiv/Aids Prevention, Control Copy
Ime profesora / Professor’s name:
Mine Kucuk
Univerzitet / University:
Dumlupinar University, Faculty of Fine Arts,
Department of Graphic Arts, Kutahya, Turkey
Država / Country:
Turkey
33
Ashley Snell
Objectification
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University, West Lafayette, IN, USA
Država / Country:
USA
34
Avramidou Sophia
What If 1
Ime profesora / Professor’s name:
Mr. Mathiopoulos
Univerzitet / University:
TEI of athens, Faculty of fine arts and design,
Department of graphic design
Država / Country:
Greece
35
Babić Iva
Stop Violence Against Women
Ime profesora / Professor’s name:
Darko Vuković
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
36
Bahrinejad Fatemeh
Happy World Graphics Day
Ime profesora / Professor’s name:
Fahimeh Daneshgar
Univerzitet / University:
Alzahra University, Tehran, Iran
Država / Country:
Iran
37
Bajtlik Jan
No more Fukushima
Ime profesora / Professor’s name:
Lech Majewski
Univerzitet / University:
Academy of Fine Arts in Warsaw
Država / Country:
Poland
38
Bakhshi Alireza
Commemoration Of The Mohammad Mowlavi
Ime profesora / Professor’s name:
Mehdi Sadeqi
Univerzitet / University:
Elmi karbodi, Tehran, Iran
Država / Country:
Iran
39
Barnes Charli
AD Poster
Ime profesora / Professor’s name:
Čedomir Kostović
Univerzitet / University:
Missouri State University, Springfield, USA
Država / Country:
USA
40
Adán Paredes Barrera
Que Las Drogas No Te Hagan Bailar De Cabeza
Ime profesora / Professor’s name:
José Manuel Morelos
Univerzitet / University:
Facultad de Artes Plásticas, Universidad
Veracruzana
Država / Country:
México
41
Batrićević Dejan
The Population Census in Montenegro
Ime profesora / Professor’s name:
Ana Matić
Univerzitet / University:
Faculty of Fine arts, Cetinje, Montenegro
Država / Country:
Montenegro
42
Baul Evan
Strella - A Woman’s Way
Ime profesora / Professor’s name:
Mr. Mathiopoulos
Univerzitet / University:
TEI of athens, Faculty of fine arts and
design, Department of graphic design
Država / Country:
Greece
43
Bohle Mark
My Skin Is A Costly Fur
Ime profesora / Professor’s name:
Niklaus Troxler
Univerzitet / University:
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Država / Country:
Germany
44
Bozorgmanesh Tara
For A Handful Of Robles Play 2
Ime profesora / Professor’s name:
Fahimeh Daneshgar
Univerzitet / University:
Alzahra University, Tehran, Iran
Država / Country:
Iraq
45
Bralović Dina
Ink Not Fur
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
46
Brcić Tamara
Kyoto - Climate Changes
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
University of Applied Arts in Belgrade
Država / Country:
Serbia
47
Cecota Monika
Furniture in Cracow Workshops
Ime profesora / Professor’s name:
Wladyslaw Pluta
Univerzitet / University:
Academy of Fine Arts, Cracow, Poland
Država / Country:
Poland
48
Chen Jiang Wei
The Blood Donation 1
Ime profesora / Professor’s name:
Li Xu
Univerzitet / University:
Beijing Institute of Graphic Communication
Država / Country:
China
49
Chen Ke
Saving Is Having
Ime profesora / Professor’s name:
Fang Chen
Univerzitet / University:
Shanghai Institute of Visual Art, Songjiang
District, Shanghai, China
Država / Country:
China
50
Chen Yi Sha
Acid-Rain
Ime profesora / Professor’s name:
Li Xu
Univerzitet / University:
Beijing Institute of Graphic Communication
Država / Country:
China
51
Chen Yu
No War
Ime profesora / Professor’s name:
Liu Shaoyong
Univerzitet / University:
Jilin College of the Arts,Changchun,China
Država / Country:
China
52
Chomątowski Damian
Egzamiantion Session
Ime profesora / Professor’s name:
Tomasz Kipka
Univerzitet / University:
Universtiy of Silesia in Katowice Faculty of
Fine Arts in Cieszyn
Država / Country:
Poland
53
Choulakis John
21st Century
Ime profesora / Professor’s name:
Dani Psomas
Univerzitet / University:
Vakalo art and design, Athens,Greece
Država / Country:
Greece
54
1st Prize
Cichy Iwona
Animal Abuse It Hurts
Ime profesora / Professor’s name:
Dr Tomasz Kipka
Univerzitet / University:
University of Silesia, Faculty of Art
Država / Country:
Poland
55
Cokka Alex
Unemployment
Ime profesora / Professor’s name:
Lefteris kontogiannis
Univerzitet / University:
Middlesex University London UK /Akto
College
Država / Country:
Greece
56
Curtin Michelle
Make Green Primary
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University, West Lafayette, IN, USA
Država / Country:
USA
57
Dalvand Reza
Wise And Famous Iranian Poet – Attar
Ime profesora / Professor’s name:
Gharib Pour
Univerzitet / University:
University Art Of Esfahan
Država / Country:
Iran
58
Danilović Marko
World Migratory Bird Day
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
59
Deligiannis Fetsis Jason
Life Is A Bicycle
Ime profesora / Professor’s name:
Danny Psomas
Univerzitet / University:
Vakalo Art & Design College, Athens,
Greece
Država / Country:
Greece
60
Derakhshandeh Ahmad
Arab Spring
Ime profesora / Professor’s name:
Mohammad Reza Dustmohammadi
Univerzitet / University:
Faculty of Fine Arts at Tehran University,
Tehran, Iran
Država / Country:
Iran
61
Derevyankin Maxim
Exhibition Of Joseph Beuys
Ime profesora / Professor’s name:
Yuri Gulitov
Univerzitet / University:
Higher Academic School of Graphic Design, Moscow, Russia
Država / Country:
Russia
62
Dezuglova Alina
From the Economies of Each Depends
On the Prosperity of Our Motherland!
Ime profesora / Professor’s name:
Igor Cherny
Univerzitet / University:
Belgorod state Institute of culture and arts
Belgorod, Russia
Država / Country:
Russia
63
Đulinac Ksenija
Cherry
Ime profesora / Professor’s name:
Darko Vuković
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
64
Emrani Ali
Don’t Smoke
Ime profesora / Professor’s name:
Onish Aminellahi
Univerzitet / University:
Art - Tehran, Iran
Država / Country:
Iran
65
Eskandari Rasoul
Short Film
Ime profesora / Professor’s name:
Mohammad Jamshidi
Univerzitet / University:
Maziar University, Royan, Iran
Država / Country:
Iran
66
Fakharzadeh Shaghayegh
Immigration Fear But Hope
Ime profesora / Professor’s name:
Ladan Rezaei
Univerzitet / University:
Isfahan Art University, Isfahan, Iran
Država / Country:
Iran
67
Farahnak Morteza
Imam Hossein is Light Thats Never Be Off
Ime profesora / Professor’s name:
Farzaneh Vahed Dehkordi
Univerzitet / University:
Islamic Azad University branch of Qom,
Qom, Iran
Država / Country:
Iran
68
Firouzjaei Mostafa Daghmehchi
Please Dont Kill Them
Ime profesora / Professor’s name:
Mohsen Marasi
Univerzitet / University:
Shahed, Teheran, Iran
Država / Country:
Iran
69
Fujii So
Samurai
Ime profesora / Professor’s name:
Takashi Akiyama
Univerzitet / University:
Tama Art University, Hachioji, Japan
Država / Country:
Japan
70
Gajević Marija
Lady 01
Ime profesora / Professor’s name:
Slobodan Štetic
Univerzitet / University:
Filološko - umetnički fakultet, Kragujevac,
Srbija
Država / Country:
Serbia
71
Galipis Aimilios
Film Festival Part 1
Ime profesora / Professor’s name:
Lefteris Kontogiannis
Univerzitet / University:
Akto college,Thessaloniki,Greece
Država / Country:
Greece
72
Galistjan Irina
The Memory of the Holocaust
Ime profesora / Professor’s name:
Univerzitet / University:
Ukraine, Kharkiv National Pedagogical
University
Država / Country:
Ukraine
73
Ghaseminia Ehsan
Suicide
Ime profesora / Professor’s name:
Ali Kiani
Univerzitet / University:
Unit 2 Exhaustive University of Elmi
Karbordi, Chalus, Mazandaran, Tehran
Država / Country:
Iran
74
Golde Andreas
Why Design
Ime profesora / Professor’s name:
Dr. Bernhard Uske
Univerzitet / University:
Folkwang Universität der Künste
Država / Country:
Germany
75
Gómez Hendrik Hendrik
Educación - Derecho y Necesidad
Ime profesora / Professor’s name:
José Manuel Morelos
Univerzitet / University:
Facultad de Artes Plásticas - Universidad
Veracruzana
Država / Country:
México
76
George Roussos
Illusion Typo
Ime profesora / Professor’s name:
Panagiotis Metallinos
Univerzitet / University:
Akto Art & Design College, Thessaloniki,
Greece
Država / Country:
Greece
77
Grzeganek Beata
Bravery
Ime profesora / Professor’s name:
Dr. Tomasz Kipka
Univerzitet / University:
Instytut Sztuki w Cieszynie, Cieszyn,
Polska
Država / Country:
Poland
78
Gumienna Agnieszka
Jewelry Manually Made 1
Ime profesora / Professor’s name:
Wiesław Grzegorczyk
Univerzitet / University:
Geshuv university - department diagram
graphic artist; graphics
Država / Country:
Poland
79
Gust Abby
Department Of Art & Design
Ime profesora / Professor’s name:
Čedomir Kostović
Univerzitet / University:
Missouri State University
Država / Country:
USA
80
Haghjoo MohammadAmin
Immigration Victim
Ime profesora / Professor’s name:
Miss Fathalipoor
Univerzitet / University:
Sepidan University, Shiraz, iran
Država / Country:
Iran
81
Hanazaki Nanami
No Title 1
Ime profesora / Professor’s name:
Takasi Akiyama
Univerzitet / University:
Tama Art Univercity, Tokyo, Japan
Država / Country:
Japan
82
Hans-Jörg Seidler
Liquid Kitty At Goldmark’s
Ime profesora / Professor’s name:
Niklaus Troxler
Univerzitet / University:
Stuttgart State Academy of Arts and Design
Država / Country:
Germany
83
Hanson Alexander
Separate Here
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University, West Lafayette, IN, USA
Država / Country:
USA
84
Hara Keisuke
A Look 2
Ime profesora / Professor’s name:
Masayuki Yamamoto
Univerzitet / University:
Tama Art University, Hashimoto City, Japan
Država / Country:
Japan
85
Hassanati Behrad
UNESCO
Ime profesora / Professor’s name:
Zohreh Zarghampour
Univerzitet / University:
Elmi Karbordi Khaneh Kargar, Qazvin city,
Iran
Država / Country:
Iran
86
He Jie
Traditional And The Modern
Ime profesora / Professor’s name:
Jianong-Mao
Univerzitet / University:
Jiangxi Normal University , Nanchang , China
Država / Country:
China
87
Hemmat Elham
Who Am I
Ime profesora / Professor’s name:
Elham Hemmat
Univerzitet / University:
Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
Država / Country:
Iran
88
Henning Kreitel
Workshops 2012
Ime profesora / Professor’s name:
Niklaus Troxler
Univerzitet / University:
State Academy of Art and Design Stuttgart,
Germany
Država / Country:
Germany
89
Hosseinmardi Yahya
Imam Reza
Ime profesora / Professor’s name:
Kourosh Parsanejad
Univerzitet / University:
Soore University of Tehran
Država / Country:
Iran
90
Hruska Julia
Disease Free
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University
Država / Country:
USA
91
Hsieh Shen Chen
Movie Poster Madness
Ime profesora / Professor’s name:
Čedormir Kostović
Univerzitet / University:
Missouri State University, Springfield, MO,
USA
Država / Country:
China
92
Hsu Wei-Chih
Save
Ime profesora / Professor’s name:
Wu Ren-Ping
Univerzitet / University:
National Kaohsiung Normal University,
Kaohsiung, Taiwan
Država / Country:
Taiwan
93
Hsueh Yi Ji
Stop Disaster
Ime profesora / Professor’s name:
Lee Shin Fu
Univerzitet / University:
National Taichung University of Science
and Technology, Taichung City, Taiwan
Država / Country:
Taiwan
94
Hu ChenYun
Future
Ime profesora / Professor’s name:
Li Xu
Univerzitet / University:
Beijing Institute of Graphic Communication
Država / Country:
China
95
Ilić Dejan
Franz Liszt
Ime profesora / Professor’s name:
Branislav Dobanovački
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
96
Ilić Irena
Fisherman’s Quarrels
Ime profesora / Professor’s name:
Željko Lončar
Univerzitet / University:
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti
i strukovnih studija u Beogradu, Srbija
Država / Country:
Serbia
97
Ilić Jovana
Durex
Ime profesora / Professor’s name:
Atila Kapitanj
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
98
Isa Sadeghi
HIV
Ime profesora / Professor’s name:
Bahman Rasuli
Univerzitet / University:
Allame Amini Tabriz
Država / Country:
Iran
99
Jansa Adrian
EVIL Behind Packed Water
Ime profesora / Professor’s name:
Doc.ak. malír Karel Míšek Ph.D.
Univerzitet / University:
Jan Evangelista Purkyne in Ústí nad
Labem / Faculty of Art and Design
Država / Country:
Czech Republic
100
Ji LuqIian
Make Peace Not War
Ime profesora / Professor’s name:
Fang Chen
Univerzitet / University:
Shanghai Institute of Visual Art
Država / Country:
China
101
Jia Qi Yin
Men And Women Are Equals
Ime profesora / Professor’s name:
Fang Chen
Univerzitet / University:
Shanghai Institute of Visual Art
Država / Country:
China
102
Jing Yu Lin
What Time Do You Have Your Breakfast
Ime profesora / Professor’s name:
Wu Ren-Ping
Univerzitet / University:
National Kaohsiung Normal University,
Kaohsiung,Taiwan
Država / Country:
Taiwan
103
Johnson Billy Shayne
Suami Eurozone crisis.
Ime profesora / Professor’s name:
Maria Michalczyk
Univerzitet / University:
Missouri State University
Država / Country:
USA
104
Jun Junhua
No Title 2
Ime profesora / Professor’s name:
Ajun Tang
Univerzitet / University:
Jingdezhen Ceramic Institute, Jiangxi, China
Država / Country:
China
105
Kalezić Milana
Music Festival
Ime profesora / Professor’s name:
Atila Kapitanj
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
106
Kashani Moein Memar
Experimental Poster Exhibition 01
Ime profesora / Professor’s name:
Ehsan Parsa
Univerzitet / University:
Enghelab Eslami uni, Tehran, Iran
Država / Country:
Iran
107
Kashiwa Daisuke
Existence, Sorrow
Ime profesora / Professor’s name:
Takashi Akiyama
Univerzitet / University:
Tama Art University
Država / Country:
Japan
108
Kazachuk Alina
City Layers
Ime profesora / Professor’s name:
Alexey Poleihin, Laputenko Julia
Univerzitet / University:
St. Petersburg State Polytechnical University
Država / Country:
Russia
109
Khademi Mehrdad
Poster & Poem 2
Ime profesora / Professor’s name:
Ali Kiani
Univerzitet / University:
Elmi Karbordi Farhang o Honar Amol,
Amol. Iran
Država / Country:
Iran
110
Khodabandeh Esmail
Defence
Ime profesora / Professor’s name:
Rasool Kamali
Univerzitet / University:
Elmi Karbordy Zarin Shahr, Esfahan, Iran
Država / Country:
Iran
111
Khoshghalb Hoda
Power
Ime profesora / Professor’s name:
Mahnaz Ansari
Univerzitet / University:
Azad University of Tehran East
Država / Country:
Iran
112
Kirichenko Alla
Save Water
Ime profesora / Professor’s name:
Black Igor
Univerzitet / University:
Belgorod State Institute of Arts and Culture
Država / Country:
Russia
113
Kneževic Dragana
Stop Violence Against Women
Ime profesora / Professor’s name:
Darko Vuković
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
114
Kneževic Stefan
Carmen 1
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
115
Košić Bojan
Scarface
Ime profesora / Professor’s name:
Darko Vuković
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
116
Kostić Anastasija
Mut Zur Wut
Ime profesora / Professor’s name:
Ana Matić
Univerzitet / University:
Faculty of Fine arts, Cetinje, Montenegro
Država / Country:
Montenegro
117
Kozhanov Valeriy
Long Arms Vesna
Ime profesora / Professor’s name:
Serge Serov
Univerzitet / University:
Higher Academy School of Graphic Design,
Moscow, Russia
Država / Country:
Russia
118
Kusturica Sanja
Sour Times
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
119
Laborc Zsofia
Protect the Earth - air pollution
Ime profesora / Professor’s name:
Agnes Rozmann
Univerzitet / University:
Hungarian University of Fine Arts,
Budapest, Hungary
Država / Country:
Hungary
120
Lalić Čaba
No Title
Ime profesora / Professor’s name:
Atila Kapitanj
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
121
Lashko Stefan
Long Arms 8 trio 2011
Ime profesora / Professor’s name:
Nikolay Shtok, Erken Kagarov, Sergei Serov
Univerzitet / University:
High Academic School of Graphic Design,
Moscow, Russia
Država / Country:
Russia
122
Lee Ka-Chun
Your Daily Fuel
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University, West Lafayette, IN, USA
Država / Country:
USA
123
Lee Mijin
No Title 1
Ime profesora / Professor’s name:
Takashi Akiyama
Univerzitet / University:
Tama Art University, Tokyo, Japan
Država / Country:
Korea
124
Lee Shuang
Stop Smoking
Ime profesora / Professor’s name:
Zhengda Chen
Univerzitet / University:
China Academy of Art
Država / Country:
China
125
Lee Yi-Lin
Can You Live Without It 2
Ime profesora / Professor’s name:
Tsun-Hsiung Yao
Univerzitet / University:
National Kaohsiung Normal University,
Kaohsiung, Taiwan
Država / Country:
Taiwan
126
Lee Yutian
No Title 1
Ime profesora / Professor’s name:
Zhengda Chan
Univerzitet / University:
China Academy of Art, Xihu District, Zhuantang
Town, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Država / Country:
China
127
Li XueQi
Fashion Victims
Ime profesora / Professor’s name:
Li Xu
Univerzitet / University:
Beijing Institute of Graphic Communication
Država / Country:
China
128
Li Yingxian
Pay For Life
Ime profesora / Professor’s name:
Fang Chen
Univerzitet / University:
Shanghai Institute of Visual Art, China
Država / Country:
China
129
Li Zhen
Phoenix Dance Chinese Charactersseries1
Ime profesora / Professor’s name:
Ajun Tang
Univerzitet / University:
Jiangxi Normal University,
NanChang, China
Država / Country:
China
130
Li Zhongwei
No Title 2
Ime profesora / Professor’s name:
Zhengda Chen
Univerzitet / University:
China Academy of Art
Država / Country:
China
131
Lian YueZhu
The Best Care
Ime profesora / Professor’s name:
Li Xu
Univerzitet / University:
Beijing Institute of Graphic Communication
Država / Country:
China
132
Liao FangZhou
Peace
Ime profesora / Professor’s name:
Li Xu
Univerzitet / University:
Beijing Institute of Graphic Communication
Država / Country:
China
133
Lichtenwagner Hans
No Title 3
Ime profesora / Professor’s name:
Henning Wagenbreth
Univerzitet / University:
Universität der Künste, Berlin, Germany
Država / Country:
Austria
134
Lin Shih Yang
Thriving
Ime profesora / Professor’s name:
Shih Chieh Hung
Univerzitet / University:
National Kaohsiung Normal University,
Department of Visual Design
Država / Country:
Taiwan
135
Lin Xiaoliang
War Is Not a Game
Ime profesora / Professor’s name:
Ajun Tang
Univerzitet / University:
Jiangxi Normal University, Nanchang,
China
Država / Country:
China
136
Liu FengLi
No War
Ime profesora / Professor’s name:
Li Xu
Univerzitet / University:
Beijing Institute of Graphic Communication
Država / Country:
China
137
Lo Wenchia
Cherish Water As a Diamond Copy
Ime profesora / Professor’s name:
Wu Ren-Ping
Univerzitet / University:
National Kaohsiung Normal University,
Kaohsiung,Taiwan
Država / Country:
Taiwan
138
Lučić Jelena
Individualizam
Ime profesora / Professor’s name:
Slobodan Štetic
Univerzitet / University:
FILUM, Kragujevac, Serbia
Država / Country:
Montenegro
139
Lugonja Jelena
Carmen
Ime profesora / Professor’s name:
Dragan Mićanović, Zoran Blažina
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
140
Ma Yun
Give Me Freedom
Ime profesora / Professor’s name:
Li Xu
Univerzitet / University:
Beijing Institute of Graphic Communication
Država / Country:
China
141
Mačković Edna
Sterijino Pozorje
Ime profesora / Professor’s name:
Atila Kapitanj
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
142
Maksimović Maja
Karmen
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
143
Maltar Katarina
Destino
Ime profesora / Professor’s name:
Jakov Žaper
Univerzitet / University:
Akademija primijenjenih umjetnosti
sveucilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Država / Country:
Croatia
144
Manhart John
Rodchenko 120
Ime profesora / Professor’s name:
Čedomir Kostović
Univerzitet / University:
Missouri State University
Država / Country:
USA
145
Marković Marija
High Heels - Pedro Almodovar
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
University of applied arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
146
Marković Milutin
Titanic
Ime profesora / Professor’s name:
Slobodan Štetic
Univerzitet / University:
Filološko - umetnički fakultet, Kragujevac,
Srbija
Država / Country:
Serbia
147
Marković Mina
Maze
Ime profesora / Professor’s name:
Slobodan Štetic
Univerzitet / University:
Filološko - umetnički fakultet, Kragujevac,
Srbija
Država / Country:
Serbia
148
Martynyuk Vitaly
Dror Feiler
Ime profesora / Professor’s name:
Nikolay Shtok, Erken Kagarov
Univerzitet / University:
High Academic School of Graphic Design,
Moscow
Država / Country:
Russia
149
Maslyk Monika
Dom Juan
Ime profesora / Professor’s name:
Grzegorczyk Wieslaw
Univerzitet / University:
University of Rzeszow, Rzeszow, Poland
Država / Country:
Poland
150
Masui Chiaki
The World In A Bottle
Ime profesora / Professor’s name:
Takashi Akiyama
Univerzitet / University:
Tama Art University, Tokyo, Japan
Država / Country:
Japan
151
Mehravaran Hamed
Short Film
Ime profesora / Professor’s name:
Mohammad Jamshidi
Univerzitet / University:
Maziar University, Mazandaran, Iran
Država / Country:
Iran
152
Mernjik Andrea
Commercial Poster For Wireless Internet
Ime profesora / Professor’s name:
Atila Kapitanj
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
153
Merziemekidou Evangelia
Taxi Driver
Ime profesora / Professor’s name:
Lefteris Kontogiannis
Univerzitet / University:
Middlesex University London UK / Akto
College: Evangelia Merziemekidou,
Thessaloniki, Greece
Država / Country:
Greece
154
Mihailović Tijana
ICU
Ime profesora / Professor’s name:
Vladimir Gudac
Univerzitet / University:
Academy of Applied Arts,
University of Rijeka, Croatia
Država / Country:
Croatia
155
Mijailović Aleksandar
Stop Violence Against Women
Ime profesora / Professor’s name:
Slobodan Štetic
Univerzitet / University:
Filološko - umetnicki fakultet,
Kragujevac, Serbia
Država / Country:
Serbia
156
Milić Radomir
Harms
Ime profesora / Professor’s name:
Ana Matić
Univerzitet / University:
Faculty of Fine arts, Cetinje, Montenegro
Država / Country:
Montenegro
157
Miljuš Marina
Garnier
Ime profesora / Professor’s name:
Atila Kapitanj
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
158
Miri Ma’soome
4th Festival of Iranian People’s Culture
Ime profesora / Professor’s name:
Alireza Khakpoor
Univerzitet / University:
Shiraz Art Institute of High Education, Shiraz
Država / Country:
Iran
159
Miščević Nemanja
Obesity
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
160
Mohammadi Vahidi Hossein
Women
Ime profesora / Professor’s name:
Univerzitet / University:
Država / Country:
Iran
161
Momdjian Lucy
Women Of Steel
Ime profesora / Professor’s name:
Antoine Abi Aad
Univerzitet / University:
Académie Libanaise des beaux-arts,
Sin el Fil ,Lebanon
Država / Country:
Lebanon
162
Monfared Behnaz
I Hate War ! Always !
Ime profesora / Professor’s name:
Mahnaz Ansari
Univerzitet / University:
Azad University
Država / Country:
Iran
163
Montasary Fereshte
Typography Ali Asghar
Ime profesora / Professor’s name:
Morteza Tabasi
Univerzitet / University:
Tehran Art University, Tehran, Iran
Država / Country:
Iran
164
Morsali Mozhgan
Typography
Ime profesora / Professor’s name:
Mahnaz Ansari
Univerzitet / University:
Azad University of Tehran east
Država / Country:
Iran
165
Motevalli Mohammad
After War
Ime profesora / Professor’s name:
Safaran
Univerzitet / University:
Payame Noor University of Tehran
Država / Country:
Iran
166
Murray Sarah-Jean
No Title 1
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University, West Lafayette, IN, USA
Država / Country:
USA
167
Naderi Fatemeh
Emergency Exit
Ime profesora / Professor’s name:
Bijan Sayfouri
Univerzitet / University:
The University of Art and Design Linz,
Austria
Država / Country:
Iran
168
Nadine Fuchs
Grafica Subito Book Release
Ime profesora / Professor’s name:
Niklaus Troxler
Univerzitet / University:
Stuttgart State Academy of Art and Design
Država / Country:
Germany
169
Natcharee Hansaward
Perception of Art
Ime profesora / Professor’s name:
Sompoch Thongdang
Univerzitet / University:
Chulalongkorn University, Bangkok,
Thailand
Država / Country:
Thailand
170
Nematian Zare Mohammad
Hasan Symphony Of Death
Ime profesora / Professor’s name:
Mohammad Jamshidi
Univerzitet / University:
Maziar Royan Uni, Noor, Mazandaran, Iran
Država / Country:
Iran
171
Niimi Hiroki
Chouchin
Ime profesora / Professor’s name:
Koichi Sato
Univerzitet / University:
Tama Art University, Hachiouji, Japan
Država / Country:
Japan
172
Nikolaos Koulakoglou
Do Not Play With Your Mind
Ime profesora / Professor’s name:
Giorgos Foskolos
Univerzitet / University:
AKTO / Middlesex University, Athens, Greece
Država / Country:
Greece
173
Odysseas Galinos Paparounis
All You Need Is Shape Futura’s Backbone
Ime profesora / Professor’s name:
Theologis Marios, Constantine Giotas
Univerzitet / University:
AKTO / Middlesex University, Athens, Greece
Država / Country:
Greece
174
Offermann Eva-Maria
Marabu
Ime profesora / Professor’s name:
Niklaus Troxler
Univerzitet / University:
State Academy of Fine Art and Design
Stuttgart, Germany
Država / Country:
Germany
175
Olmez Volkan
Documentarist 2
Ime profesora / Professor’s name:
Ihsan Derman
Univerzitet / University:
Istanbul Bilgi University, Istanbul, Turkey
Država / Country:
Turkey
176
Oskay Emily
The Price of Freedom
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University, West Lafayette, IN, USA
Država / Country:
USA
177
Pachis Nikos
Fair Work (Ombudsman)
Ime profesora / Professor’s name:
G. Matthiopoulos, A. Bardi
Univerzitet / University:
T.E.I. Graphic Design Dept. Athens, Greece
Država / Country:
Greece
178
Paku Miryan
No Title 1
Ime profesora / Professor’s name:
Takashi Akiyama
Univerzitet / University:
Tama Art University
Država / Country:
Japan
179
Parsamoghadam Bahareh
Ali Waliullah
Ime profesora / Professor’s name:
Mohamad Khezri Moghadam
Univerzitet / University:
Payam Noor Kerman/ Science, Kerman,
Iran
Država / Country:
Iran
180
Pavlidis Konstantinos
Beirut Live Show
Ime profesora / Professor’s name:
Lefteris Kontogiannis
Univerzitet / University:
Akto College, Thessaloniki GR / Middlesex
University, London UK
Država / Country:
Greece
181
Peruničić Marija
Set Them Free
Ime profesora / Professor’s name:
Ana Matić
Univerzitet / University:
Faculty of Fine arts, Cetinje, Montenegro
Država / Country:
Montenegro
182
Pešic Tamara
Graduation Exhibition Poster
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
183
Puckett Brandon
The Predator’s Tools
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University, West Lafayette, IN, USA
Država / Country:
USA
184
Pupović Snežana
Migration to Europe
Ime profesora / Professor’s name:
Ana Matić
Univerzitet / University:
Faculty of Fine arts, Cetinje, Montenegro
Država / Country:
Montenegro
185
Rabrenović Lidija
Occupy What’s Next
Ime profesora / Professor’s name:
Ana Matić
Univerzitet / University:
Faculty of Fine arts, Cetinje, Montenegro
Država / Country:
Montenegro
186
Radić Mirna
Hamlet 1
Ime profesora / Professor’s name:
Svjetlan Junaković
Univerzitet / University:
Academy of Fine Arts Zagreb, Croatia
Država / Country:
Croatia
187
Radonjić Nikola Bada
Europe4ALL
Ime profesora / Professor’s name:
Ana Matić
Univerzitet / University:
Faculty of Fine arts, Cetinje, Montenegro
Država / Country:
Montenegro
188
Rahimi Mehdi
Woman An Life
Ime profesora / Professor’s name:
Mr Khososi
Univerzitet / University:
Centre of Culture and Arts Unit 5 Mazandaran,
Iran
Država / Country:
Iran
189
Rain Dina
La Forza Del Destino 03
Ime profesora / Professor’s name:
Jakov Žaper
Univerzitet / University:
Academy of Applied Arts,
University of Rijeka, Croatia
Država / Country:
Croatia
190
Ramzani Jamal
Community Safety
Ime profesora / Professor’s name:
Seyyed Hossein,
Reza Ja’farnejad-Fakheri nia-aghaJanpour
Univerzitet / University:
Faculty of Engineering, Imam Sadiq (AS)
Mazandaran Babol
Država / Country:
Iran
191
Rashidian Sara
Muharram Ritual
Ime profesora / Professor’s name:
Majid Kashani
Univerzitet / University:
Islamic Azad University, East Tehran
Država / Country:
Iran
192
Razmpa Ali
Every Drop Is Important
Ime profesora / Professor’s name:
Morteza Mahalati
Univerzitet / University:
Art university of Honar e shiraz, Shiraz, Iran
Država / Country:
Iran
193
Rezaei Hilda
All My Childhood (The Iran-Iraq War)
Ime profesora / Professor’s name:
Mohammad Jamshidi
Univerzitet / University:
Shafagh Nonprofit Institution of Higher
education, Hilda Rezaei, Tonekabon, Iran
Država / Country:
Iran
194
3rd Prize
Rossohina Nadezda
Tablets of Heart
Ime profesora / Professor’s name:
Kagarov and Shtok
Univerzitet / University:
Russia VASHGD
Država / Country:
Russia
195
Rutherford Kyle
Rodchenko
Ime profesora / Professor’s name:
Eric Pervukhin
Univerzitet / University:
Missouri State University, Springfield, USA
Država / Country:
USA
196
Sachpazidou Smaro Panayiota
Water Is Life – Fish
Ime profesora / Professor’s name:
Alexandra Georgiadou
Univerzitet / University:
University of the Aegean, Hermoupolis,
Greece
Država / Country:
Greece
197
Safari Babak
Suddenly A Dove
Ime profesora / Professor’s name:
Ahmadreza Mirmoghtadai
Univerzitet / University:
Naghsh e Jahan, Isfahan, Iran
Država / Country:
Iran
198
Sailerová Aneta
No Title 1
Ime profesora / Professor’s name:
Doc. ak. mal. Karel Míšek Ph. D.
Univerzitet / University:
Fkulty of Arts and Design, Ústí nad Labem
Država / Country:
Czech Republic
199
Sajjadieh Ali
Bottle
Ime profesora / Professor’s name:
Ghobad Shiva
Univerzitet / University:
Tehran Art University, Tehran, Iran
Država / Country:
Iran
200
Salehi Setareh
International Book Fair In Tehraniran
Ime profesora / Professor’s name:
Mohammad Jamshidi
Univerzitet / University:
Shafagh Nonprofit Institution of Higher
education, Hilda Rezaei, Tonekabon, Iran
Država / Country:
Iran
201
Samadzadeh Mahsa
Antigone Theater
Ime profesora / Professor’s name:
Mohammad Jamshidi
Univerzitet / University:
Maziar, Royan, Iran
Država / Country:
Iran
202
Sanchez Luna Maximo
SOPA
Ime profesora / Professor’s name:
Dg. Esteban Javier Rico
Univerzitet / University:
FADU, Universidad de Buenos Aires, Bs.As.
Argentina
Država / Country:
Argentina
203
2nd Prize
Särak Lauri
Still Fresh!
Ime profesora / Professor’s name:
Marko Kekishev
Univerzitet / University:
Tartu Art College, Tartu, Estonia
Država / Country:
Estonia
204
Schmidt Lea
My Mouth Is The Door To My Thoughts
Ime profesora / Professor’s name:
Gerwin Schmidt, Niklaus Troxle
Univerzitet / University:
Stuttgart State Academy of Art and Design
Država / Country:
Germany
205
Schumacher Leah
Attention
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University, West Lafayette, IN, USA
Država / Country:
USA
206
Ševo Nikola
Telenor
Ime profesora / Professor’s name:
Branislav Dobanovački
Univerzitet / University:
Academy Of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
207
Sha Feng
Impression of Taicang
Ime profesora / Professor’s name:
Univerzitet / University:
Accademia di Belle Arti di Firenze, Italy
Država / Country:
China
208
Shahbazi Mina
Preserve Nature Carefully
Ime profesora / Professor’s name:
Gharib Pour
Univerzitet / University:
Art University, Esfahan, Iran
Država / Country:
Iran
209
Shahjavan Masih
International Urban Film Festival
Ime profesora / Professor’s name:
Ahmadreza Mirmoghtadai
Univerzitet / University:
Bozorgmehr, Isfahan, Iran
Država / Country:
Iran
210
Shiho Shiho Sasaki
Bind
Ime profesora / Professor’s name:
Takashi Akiyama
Univerzitet / University:
Tama Art University
Država / Country:
Japan
211
Sifakis Mike
New Born
Ime profesora / Professor’s name:
Artemis Roussos
Univerzitet / University:
AKTO art and design college Athens
Država / Country:
Greece
212
Simpson Adam
I Mustache You To Donate Blood
Ime profesora / Professor’s name:
Čedomir Kostović
Univerzitet / University:
Missouri State University, Springfield, USA
Država / Country:
USA
213
Šimunek Boris
5th Vojvodina Festival of Acoustic Guitars
Ime profesora / Professor’s name:
Atila Kapitanj
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
214
Sobolewska Martyna
The Earth Needs Rebels
Ime profesora / Professor’s name:
Tomasz Kipka
Univerzitet / University:
Uniwersytet Slaski, Cieszyn, Poland
Država / Country:
Poland
215
Sodeif Motlagh Hoda
Photography Workshop Theatre
Ime profesora / Professor’s name:
Fahimeh Daneshgar
Univerzitet / University:
Alzahra university, Faculty of Art,
Tehran, Iran
Država / Country:
Iran
216
Soheil Nafiseh
Malmutrition
Ime profesora / Professor’s name:
Miss Nabi
Univerzitet / University:
Elmi karbordi Zarrinshahr Esfahan Iran
Država / Country:
Iran
217
Sosnowska Beata
Save Us
Ime profesora / Professor’s name:
Tomasz Kipka
Univerzitet / University:
Instytut Sztuki WydziaL‚
Artystyczny ULš w Cieszynie
Država / Country:
Poland
218
Spanou Sevi
Mozart - Rock Opera
Ime profesora / Professor’s name:
Michael David Ochs, Rena Xrysikopoulou,
Michael Gewrgiou
Univerzitet / University:
Vakalo Art & Design College, Abelokhpoi,
Athens, Greece
Država / Country:
Greece
219
Sretenović Darko
Faust
Ime profesora / Professor’s name:
Slobodan Štetic
Univerzitet / University:
Filološko-umetnički fakultet Kragujevac
Serbia
Država / Country:
Serbia
220
Stadler Levin
Gewalt. Macht. Angst!
Ime profesora / Professor’s name:
Niklaus Troxler
Univerzitet / University:
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Država / Country:
Germany
221
Starczak Agata
Lunacy
Ime profesora / Professor’s name:
Wieslaw Grzegorczyk
Univerzitet / University:
University of Rzeszów , Rzeszów, Polska
Država / Country:
Poland
222
Strohl Jason
Bleed Rich
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
College of Liberal Arts, West Lafayette, USA
Država / Country:
USA
223
Štukhejlová Lenka
Happy Birthday Grandpa
Ime profesora / Professor’s name:
Doc. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
Univerzitet / University:
J. E. Purkne University inÚstí nad Labem
Država / Country:
Czech Republic
224
Sun Xin
Danger!
Ime profesora / Professor’s name:
Fang Chen
Univerzitet / University:
Shanghai Institute of Visual Art
Država / Country:
China
225
Szpatowicz Lukasz
Green Peace Green War
Ime profesora / Professor’s name:
Grzegorz Marszalek
Univerzitet / University:
Academy Of Art, Szczecin, Poland
Država / Country:
Poland
226
Tabasi Mojtaba
Addiction
Ime profesora / Professor’s name:
Morteza Tabasi
Univerzitet / University:
Technical University of Babol, Babol. Iran
Država / Country:
Iran
227
Tabasi Morteza
The Victims Of Policy
Ime profesora / Professor’s name:
Ali Rashidy
Univerzitet / University:
Tehran Art University, Tehran, Iran
Država / Country:
Iran
228
Tahmasebnia Neda
Iranian Saffron
Ime profesora / Professor’s name:
Kamali
Univerzitet / University:
Sepehr Art University, Isfahan, Iran
Država / Country:
Iran
229
Terzić Jadranka
Porto Montenegro
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
drzava
230
Thomas Asia
Presidential Bids
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University, West Lafayette, IN, USA
Država / Country:
USA
231
Touli Konstantina
Steinway And Sons
Ime profesora / Professor’s name:
Antonia Bardi
Univerzitet / University:
School of Graphic Design, Athens, Greece
Država / Country:
Greece
232
Tousheh Rashid
No Title 3
Ime profesora / Professor’s name:
Seyed Mojtaba Mirhosseiny
Univerzitet / University:
Maziar University, Royan, Iran
Država / Country:
Iran
233
Tovar Eduardo
Play
Ime profesora / Professor’s name:
Li Zhang
Univerzitet / University:
Purdue University, West Lafayette, IN, USA
Država / Country:
USA
234
Tretyakov Phillip
No Title 3
Ime profesora / Professor’s name:
Serge Serov
Univerzitet / University:
Higher academic school of graphic design,
Moscow, Russia
Država / Country:
Russia
235
Uchiyama Sakiko
A Woman’s Duel Osamu Dazai
Ime profesora / Professor’s name:
Takashi Akiyama
Univerzitet / University:
Tama Art University
Država / Country:
Japan
236
Usefi Maral
Global Warming
Ime profesora / Professor’s name:
Mohammad Jamshidi
Univerzitet / University:
Shafagh Nonprofit Institution of Higher
education, Hilda Rezaei, Tonekabon, Iran
Država / Country:
Iran
237
Vafaie Nezhad Ali
An Exhibition Of Pre-Works
Ime profesora / Professor’s name:
Rasool Kamali
Univerzitet / University:
Elmi karbordi Zarrinshahr Esfahan Iran
Država / Country:
Iran
238
Vandemore Lauren
World Record Illustration
Ime profesora / Professor’s name:
Čedomir Kostović
Univerzitet / University:
Missouri State University, Springfield, USA
Država / Country:
USA
239
Vargović Mihovil
Cooking History
Ime profesora / Professor’s name:
Stanko Herceg, Stipe Brčić, Stipe Brčić
Univerzitet / University:
School of Design, Zagreb, Croatia
Država / Country:
Croatia
240
Vasiljević Jelena
Winter Olympics
Ime profesora / Professor’s name:
Darko Vuković
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
241
Vild Senja
Carmen
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
242
Vlašković Nemanja
Japan, 11 March 2011.
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
243
Vučić Svetlana
Carmen
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović , Zoran Blažina
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
244
Wandschneider Lasse
Lange Buchnacht Berlin 2011
Ime profesora / Professor’s name:
Henning Wagenbreth
Univerzitet / University:
Universität der Künste Berlin,
Berlin, Germany
Država / Country:
Germany
245
Xi Wang
Braid of Woman
Ime profesora / Professor’s name:
Gabriele Franziska Götz
Univerzitet / University:
School of Art and Design,
Kassel, Germany
Država / Country:
Germany
246
Yaghoubian Sahar
Boys Life
Ime profesora / Professor’s name:
Terry Berkowitz
Univerzitet / University:
Baruch College,City University of NY, USA
Država / Country:
USA
247
Yakovleva Olga
No Title 3
Ime profesora / Professor’s name:
Nikolay Shtok
Univerzitet / University:
High Academic School of Graphic Design,
Moscow
Država / Country:
Russia
248
Yakushev Ivan
Long Arms 8 Mia Zabelka Poster
Ime profesora / Professor’s name:
Nikolay Shtok
Univerzitet / University:
High Academic School of Graphic Design,
Moscow
Država / Country:
Russia
249
Wan-Ju Ou Yang
Save Them
Ime profesora / Professor’s name:
Ming Hong Hung
Univerzitet / University:
National Kaohsiung Normal University,
Kaohsiung, Taiwan
Država / Country:
Taiwan
250
Yang Zhenrong
Reap As One Has Sown
Ime profesora / Professor’s name:
Chen zhengda
Univerzitet / University:
China Acadamy of Art
Država / Country:
China
251
Yazdanibakhsh Najmeh
IMAGINAR Fly - Grateful Of Famous Poet
Ime profesora / Professor’s name:
Gharib Pour
Univerzitet / University:
Art University of Esfahan
Država / Country:
Iran
252
Zanganeh Saleh
Posterpage
Ime profesora / Professor’s name:
Mehrnaz Kokabi
Univerzitet / University:
Faculty of Art & Architecture, Islamic Azad
University, Central Tehran Branch, Iran
Država / Country:
Iran
253
Zhang Ke
Do Not Ask For More From The Earth
Ime profesora / Professor’s name:
Li Xu
Univerzitet / University:
Beijing Institute of Graphic Communication
Država / Country:
China
254
Zhu Ziyun
The Future Socket
Ime profesora / Professor’s name:
Fang Chen
Univerzitet / University:
Shanghai Institute of Visual Art,
Shanghai, China
Država / Country:
China
255
Zimovtsev Eduard
A Brief History Of The Russian Avant-Garde Through
My Stupid Face 2
Ime profesora / Professor’s name:
Serge Serov
Univerzitet / University:
Higher academic school of graphic design,
Moscow, Russia
Država / Country:
Russia
256
Ziomka Magdalena
Hommage a Sigmund Freud 2
Ime profesora / Professor’s name:
Wiesław Grzegorczyk
Univerzitet / University:
University of Rzeszow, Rzeszow. Poland
Država / Country:
Poland
257
Zotović Ivana
World Migratory Bird Day
Ime profesora / Professor’s name:
Zdravko Mićanović
Univerzitet / University:
Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia
Država / Country:
Serbia
258
Zubović Jelena
Commercial Poster
Ime profesora / Professor’s name:
Atila Kapitanj
Univerzitet / University:
Academy of Arts, Novi Sad, Serbia
Država / Country:
Serbia
259
Žugec Maja
Academy Of Applied Arts 2012 - 2013
Ime profesora / Professor’s name:
Jakov Žaper
Univerzitet / University:
Academy of Applied Arts, University of
Rijeka, Croatia
Država / Country:
Croatia
260
Aghazadeh Milad
A Simple Form Of Brutality
Ime profesora / Professor’s name:
Majid Kashani
Univerzitet / University:
Islamic Azad University, East Tehran, Iran
Država / Country:
Iran
www.studentbiennial-ns.com
/studentbiennialns
/studentbiennial
Download

5. Svetski bijenale studen tsko g plakata