Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FEDERATION MINISTRY OF INTERIOR
DIRECTORATE OF FEDERATION POLICE
SARAJEVO
Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH V.broj: 1159/2012 od 05.09. 2012. godine i Odluke direktora Federalne uprave policije
broj: 10-16/1-14-2-1576 od 13.09.2012. godine, Federalna uprava policije, objavljuje
JAVNI POZIV
za prodaju službenih vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda
I. Podaci o vozilima
Red.br
MARKA I TIP
VOZILA
VRSTA
GORIVA
REG.BR.
VOZILA
BROJ ŠASIJE
BROJ MOTORA
GODINA
PROIZVODNJE
OPIS STANJA
POČETNA
CIJENA
LOT 1
AUTOBUS RENAULT
Dizel
E71-E-979
TMKL61037VM000267
83M0261424
1998.
Registrovano do 18.02.2013., u voznom
stanju, pređena kilometraža 121.426 km
18.000,00
LOT 2
KAMION TAM 150
Dizel
T48-E-649
850005284
851006362
1985.
Registrovano do 27.12.2012., u voznom
stanju, pređena kilometraža 9.853 km
8.000,00
LOT 3
KOMBI HYUNDAI
Dizel
621-M-716
KMJWWH7FPYU200000
D4BFX835991
1999.
Registracija istekla, u voznom stanju,
pređena kilometraža 75.333 km
4.000,00
LOT 4
KOMBI HYUNDAI
Dizel
735-T-850
KMJWWH7FPY198649
D4BFX833515
1999.
Registracija istekla, nije u voznom stanju,
pređena kilometraža 59.469 km
4.000,00
LOT 5
KOMBI T4 FURG.
Dizel
T38-M-858
WV2ZZZ70ZSH130052
AAB349267
1995.
Registrovano do 15.10.2012., u voznom
stanju, pređena kilometraža 75.474 km
4.700,00
LOT 6
VW KOMBI T4
TRANS.
Dizel
K28-T-245
WV2ZZZ70ZTH005201
AAB354635
1995.
Registrovano do 14.10.2012., u voznom
stanju, pređena kilometraža 203.104 km
5.000,00
LOT 7
VW KOMBI T4
CARAVEL.
Benzin
A86-E-119
LACZZZ70ZRC000020
AAC047308
1995.
Registrovano do 18.07.2013., u voznom
stanju, pređena kilometraža 102.679 km
4.500,00
LOT 8
DŽIP PUCH
Dizel
O57-J-929
VAG46131317903816
61793210001471
1984.
Registrovano do 26.09.2012., u voznom
stanju, pređena kilometraža 31.876 km
9.000,00
LOT 9
DŽIP SUBURBAN
GMC
Dizel
056-J-457
1GKGK26F8SJ729686
KSJ729686
1995.
Registracija istekla, u voznom stanju,
pređena kilometraža 67.106 km
8.000,00
LOT 10
DŽIP SUBURBAN
GMC
Dizel
056-J-458
1GKGK26F6SJ730156
KSJ730156
1995.
Registracija istekla, nije u voznom stanju,
pređena kilometraža 82.957 km
8.000,00
LOT 11
DŽIP YUKON GMC
Dizel
K64-T-774
1GKEK18S9SJ729465
KSJ729465
1995.
Registrovano do 26.08.2013., u voznom
stanju, pređena kilometraža 91.482 km
10.000,00
Sarajevo, Ul. Mehmeda Spahe 7,
Tel +387 33 280 020; e-mail: [email protected]
www.fup.gov.ba
-2-
LOT 12
DŽIP YUKON GMC
Dizel
E71-E-935
1GKEK18S8SJ729800
KSJ729800
1995.
Registracija istekla, nije u voznom stanju,
pređena kilometraža 97.148 km
9.000,00
LOT 13
BMW 318 I
Benzin
E60-M-332
WBAAL31000JJ54341
1919194
1999.
Registrovano do 02.09.2013., u voznom
stanju, pređena kilometraža 170.701 km
5.700,00
LOT 14
PASSAT 1,8 T5V
Benzin
E71-O-663
WVWZZZ3BZYP034953
1893MFS
1999.
Registrovano do 02.09.2013., u voznom
stanju, pređena kilometraža 170.673 km
5.000,00
LOT 15
GOLF A5 1,9 TDI
Dizel
A51-E-205
WVWZZZ1KZ59000341
BKC403473
2004.
Registrovan do 13.12.2012., nije u voznom
stanju, pređena kilometraža 191.433 km
9.500,00
LOT 16
GOLF A4 1,9 TDI
Dizel
E71-E-915
WVWZZZ1JZ1W505786
ASV153145
2000.
Registrovan do 08.02.2013, u voznom
stanju, pređena kilometraža 142.059 km
5.000,00
LOT 17
GOLF A4 1,9 TDI
Dizel
K28-T-247
WVWZZZ1JZ39149085
ASV355729
2002.
Registrovano do 22.10.2012., u voznom
stanju, pređena kilometraža 177.216 km
6.500,00
LOT 18
NISSAN-PRIMERA
Benzin
O12-M-062
SJNBCAP11U0222122
SR20E302759
1999.
Registrovano do 02.09.2013., u voznom
stanju, pređena kilometraža 86.500 km
5.000,00
LOT 19
NISSAN-PRIMERA
Benzin
524-T-380
SJNBCAP11U0222166
SR20E303124
1999.
Registracija istekla, u voznom stanju,
pređena kilometraža 134.057 km
3.500,00
LOT 20
NISSAN-PRIMERA
Benzin
E60-M-331
SJNBCAP11U0234449
SR20E307681
1999.
Registracija istekla, u voznom stanju,
pređena kilometraža 102.383 km
4.000,00
LOT 21
ŠKODA-FABIA C. 1,9
Dizel
E15-O-524
TMBJF16Y954200669
ASY279858
2004.
Registrovano do 04.11.2012, nije u
voznom stanju, pređena kilometraža
297.635 km
6.000,00
LOT 22
ŠKODA-FABIA C. 1,4
Benzin
O36-J-372
TMBPH16Y023537026
ASE060095
2002.
Registrovano do 02.08.2013., u voznom
stanju, pređena kilometraža 172.461 km
3.500,00
LOT 23
ŠKODA - FABIA 1,4
Benzin
K58-T-220
TMBPH16Y823536674
AZE060079
2002.
Registrovano do 02.08.2013 , u voznom
stanju (alternator neispravan), pređena
kilometraža 190.676 km
3.500,00
LOT 24
ŠKODA - FABIA 1,4
Benzin
A32-T-028
TMBPH16Y023583472
AZE064429
2002.
Registrovano do 14.08.2013. , u voznom
stanju, pređena kilometraža 227.135 km
3.500,00
II Pravo učešća
• Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica, koja na blagajni Federalne uprave
policije, izvrše uplatu depozita u iznosu od 200 KM za svaki pojedini LOT.
III Pregled vozila
• Prodaja se vrši po načelu „viđeno – kupljeno“, bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se odnose na stanje vozila koja su predmet
ponude.
-3•
Vozila se mogu pogledati dana 27.09.2012. godine na sljedećim adresama:
Magacin FMUP-a u Rakovici u vremenu od 9.00 do 11.00 za vozila LOT 3, LOT 4, LOT 9, LOT 10, LOT 12, LOT 15, LOT 19
Specijalna policijska jedinica FUP-e (krug bivše kasarne Ramiz Salčin - Otoka), u vremenu od 13.00 do 15.00 za ostale LOT – ove.
IV Dostavljanje ponude
• Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti poštom ili lično na protokol Federalne uprave policije, Mehmeda Spahe br.7 , sa naznakom
„NE OTVARAJ“ – Ponuda ZA JAVNU LICITACIJU za prodaju motornog vozila, marke _________ , registarske oznake _________
odnosno LOT_______ “.
• Ponude koje stignu nakon naznačenog roka i ponuđene cijene ispod početne, neće se razmatrati.
• Rok za dostavu ponuda je 04.10.2012. godine do 14.00 sati, a javno otvaranje ponuda obavit će se 05.10.2012. u 9.00 sati u FMUPa, Federalna uprava policije, Mehmeda Spahe br.7.
• Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu učestvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da
zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.
V Sadržaj ponude
• Ponuda sadrži
a) podatke o fizičkom licu ( ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, ovjerena kopija identifikacionog dokumenta).
b) podatke o pravnom licu (fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ovjerenu od strane nadležnog organa, kopiju uvjerenja o
poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj telefona).
c) iznos ponude izražene u KM
d) broj LOT-a na koji se ponuda odnosi
e) dokaz o uplati depozita
• Ponuda mora biti potpisana od stane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice, mora biti ovjerena pečatom pravnog lica.
VI Tok licitacije
• Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila licitacije
• Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, predsjedavajući ga proglašava
pobjednikom licitacije za taj LOT
• Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena po vozilu, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je
ranije predao ponudu za javni oglas po datumu i vremenu prijemnog štambilja službe protokola Federalne uprave policije.
• Nakon zaključene licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatira se da je imovina prodata
najpovoljnijem ponuđaču.
-4VI Obaveze kupca
• Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 7 dana od dana proglašenja
pobjednikom licitacije.
• Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora.
• Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac, kao i obavezu transporta vozila.
• Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora), uplaćeni iznos depozita mu se neće vratiti. Federalna uprava
policije će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđaćem.
VII Dodatne informacije
Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita, utvrđen u tački II ovog javnog oglasa se vraća u gotovini na
blagajni Federalne uprave policije.
KOMISIJA
za provođenje postupka licitacije
Download

JAVNI POZIV - Federalna uprava policije