Sklopni/Zaštitni uredjaji SENTRON –
U inski rastavlja i
17/2
Uvod
17/8
U inski rastavlja i 3KA, 3LD
U inski rastavlja 3KA
do 630 A
Priklju ivanje na postolje
Zatvoreni orman od izolacionog materijala
Pribor
Glavne sklopke i sklopke NOT-AUS (NUŽNO-IZ)
3LD, do 125 A
Pri vrš!ivanje sa prednje srtrane
Pri vrš!ivanje na postolje
Struktura razvoda
Zatvoreni orman od izolacionog materijala
Pribor
17/10
17/11
U inski rastavlja i sa
osigura ima 3KL
U inski rastavlja i sa osigura ima 3KL
do 800 A
Nadgradnja i ugradnja
Pribor
17/4
17/5
17/6
17/7
17/19
17/20
U inski rastavlja i sa osigura ima
3NP, 3NJ4, 3NJ5
U inski rastavlja i sa osigura ima 3NP
do 630 A
za energetski razvod
- nadzor sa osigura ima
- pribor
za ve!e tehni ke zahteve
- nadzor sa osigura ima
- pribor
- pribor za ugradnju za razvodne sisteme
U inski rastavlja i sa osigura ima
3NJ4, 3NJ5 do 1250 A, izvedba na letvi
1-polni i 3-polni, selektrivno prebacivanje
Pribor
17/21
17/23
Osigura i
NH-osigura i
Poluprovodni ki zaštitni osigura i SITOR
17/12
17/13
17/14
17/15
17/16
17/17
17/18
Siemens LV 90 · 2006
Sklopni/zaštitni uredjaji SENTRON - U inski rastavlja i
Uvod
n
n
Pregled
3LD20
Tip
3LD21
3LD22
3LD25
3LD27
3LD28
25
32
63
100
125
690
690
690
690
690
4,0
7,5
7,5
5,5
9,5
9,5
11,0
18,5
15,0
18,5
30,0
22,0
22,0
37,0
30,0
5,0
9,5
9,5
6,0
11,5
11,5
11,0
22,0
18,5
18,5
37,0
30,0
22,0
45,0
37,0
--
--
---
---
Glavne sklopke i NOT-AUS sklopke 3LD od 16 A do 125 A
Nazivna trajna struja Iu
A
16
na 35 °C temperaturi okoline
Nazivni radni napon Ue
V
690
AC-3 motorna sklopka
Uklju na sklopka za pojedine motore
na 220 ... 240 V
kW
3,0
na 380 ... 440 V
kW
5,5
na 660/690 V
kW
5,5
AC-23A glavna sklopka, reparaturna sklopka
esto ali ne adekvatno uklju enje pojedinih motora
na 220 ... 240 V
kW
4,0
na 380 ... 440 V
kW
7,5
na 660/690 V
kW
7,5
Izvedbe sklopki
Montaža s prednje strane
• centralna
• sa etiri otvora
Montaža na postolje
• centralna
17
• sa etiri otvora
Ugradnja u ormane
plasti na maska
• metri ko pri vrš!enje
Pribor za sklopku
4-polni (N-provodnik)
(brzo uklju ivanje),
usporeno isklju ivanje)
N-kleme
PE-kleme
Pomo!ni kontakt
1 NO + 1 NZ
17/2
Siemens LV 90 · 2006
Sklopni/zaštitni uredjaji SENTRON - U inski rastavlja i
Uvod
3NP
3K
3NJ4
A
160 do 630
63 do 1000
160 do 1250
V
690
690
690
Typ
SENTRON
----
----
----
• 60 mm
• 185 mm
Plasti na maska
Pribor za rastavljace
Pomo!ni kontakt
1NO + 1NZ
1CO
Kontrola sa osigura ima
• pomo!u prekida a
---
--
---
--
--
17
Nazivna trajna struja Iu
na 35 °C temperature okoline
Nazivni radni napon Ue
AC-21
na 400 V
na 500 V
na 690 V
AC-22
na 400 V
na 500 V
na 690 V
AC-23
na 400 V
na 500 V
na 690 V
Izvedbe rastavljaca
Montaža sa prednje strane
Montaža na postolje
Sabirnice
• 40 mm
• elektronski
Siemens LV 90 · 2006
17/3
U inski rastavlja i 3KA, 3LD
Ucinski rastavljac 3KA do 630 A
Pricvrscivanje na postolje
Zatvoreni orman od izolacionog materijala
n
Podru je upotrebe
Manuelni u inski rastavlja i 3KA koriste se kao glavne sklopke i NOTAUS sklopke za uklju ivanja i prekidanja glavnih i pomo!nih strujnih
kola. Mogu se koristiti i za uklju ivanje trofaznih motora i drugih potroša a tokom radova na održavanju i popravkama.
n
U inski rastavlja i 3KA su otporni na klimatske uslove i ispunjavaju
odredbe IEC 60947-1 i IEC 60947-3. U skladu su i sa zahtevima iz
Smernica za mašinogradnju EN 60204-1.
Za koriš!enje kao sigurnosna sklopka nudi se sklopka u ku!ištu 8HP od
izolacionog materijala.
Podaci za izbor i porudžbinu
Svi u inski rastavlja i sa stepenom zaštite IP00.
Vij ani priklju ci provodnika su uglavnom obuhva eni obimom isporuka.
Nazivna trajna struja Iu
LK 3-polna za motorna
Pak*
optere enja i distribuciju
energije
Kataloški broj
A
Masa
pibližno
LK 4-polna1) za distribuciju Pak*
energije
kg
Kataloški broj
Masa
pibližno
kg
Kompletna izvedba mehanizma za pri vrš!ivanje na vrata 8UC6 (ru ica crna)
63
80
125
160
3KA50 30–1EE01
3KA51 30–1EE01
3KA52 30–1EE01
3KA53 30–1EE01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,444
1,403
2,383
2,426
3KA50 40–1EE01
3KA51 40–1EE01
3KA52 40–1EE01
3KA53 40–1EE01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,498
2,540
2,490
2,458
250
400
630
3KA55 30–1EE01
3KA57 30–1EE01
3KA58 30–1EE01
1 kom
1 kom
1 kom
5,475
5,556
6,128
3KA55 40–1EE01
3KA57 40–1EE01
3KA58 40–1EE01
1 kom
1 kom
1 kom
6,038
5,154
6,595
3KA50 30–1AE01
3KA51 30–1AE01
3KA52 30–1AE01
3KA53 30–1AE01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,946
0,918
1,880
2,028
3KA50 40–1AE01
3KA51 40–1AE01
3KA52 40–1AE01
3KA53 40–1AE01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,100
2,112
2,090
2,240
3KA55 30–1AE01
3KA57 30–1AE01
3KA58 30–1AE01
1 kom
1 kom
1 kom
4,514
4,630
5,151
3KA55 40–1AE01
3KA57 40–1AE01
3KA58 40–1AE01
1 kom
1 kom
1 kom
5,042
5,195
5,740
Sklopka - osnovna izvedba, bez ru ice
63
80
125
160
3KA53 30–1AE01
}
250
400
630
NOT-AUS za mehanizam za pri vrš!ivanje na vrata 8UC6 (ru ica crvena, natpisna plo ica žuta) za osnovnu izvedbu sklopke bez ru ice
63
80
125
160
}
}
}
}
8UC61 21–3BB10
8UC61 21–3BB10
8UC62 22–3BB20
8UC62 22–3BB20
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,353
0,353
0,426
0,426
}
}
}
}
8UC62 22–3BB20
8UC62 22–3BB20
8UC62 22–3BB20
8UC62 22–3BB20
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,426
0,426
0,426
0,426
250
400
630
}
}
}
8UC63 23–3BB30
8UC63 23–3BB30
8UC63 23–3BB30
1 kom
1 kom
1 kom
0,999 }
0,999 }
0,999 }
8UC63 23–3BB30
8UC63 23–3BB30
8UC63 23–3BB30
1 kom
1 kom
1 kom
0,999
0,999
0,999
17
1) Nazivne vrednosti gornjih harmonika smanjuju se pomo u frekventnog regulatora.
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Zatvoreno ku!ište od izolacionog materijala. Zaštita IP65
Glavni
kontakti
Pomo ni
kontakti
P/AC-23A
na 380 ...
400 V
na 660/
690 V
kW
kW
Iu
Presek provodnika
LK Kataloški broj
Glavni provodnik/PEN
A
mm2
Pak*
Masa
približno
kg
Glavna sklopka - komplet sa okretnim mehanizmom, crna1)
3
–
65
80
132
110
150
220
125
160
250
35/35 2)
120/70 2)
150/70 2)
8HP27 07
8HP27 11
8HP27 12
1 kom
1 kom
1 kom
5,240
8,039
12,242
200
375
400
8HP27 17
1 kom
12,378
350
315
375
315
630
800 3)
2
1
2
2
8HP27 18
8HP27 38
1 kom
1 kom
13,050
14,290
150 ili
240/120
240/120
240/240
8HP27..
NOT-AUS sklopka sa okretnim mehanizmom crveno/žuta1)
3
–
65
80
132
110
150
220
125
160
250
35/35 2)
120/70 2)
150/70 2)
8HP27 47
8HP27 48
8HP27 61
1 kom
1 kom
1 kom
5,217
7,992
12,340
200
375
400
8HP27 62
1 kom
12,354
350
315
375
315
630
800 3)
2
1
2
2
8HP27 63
8HP27 58
1 kom
1 kom
12,875
14,329
150 ili
240/120
240/120
240/240
1) Sa PE/N-klemom.
2) Za 5. provodnik može se dodatno ugraditi ista klema.
3) Pri temperaturi okoline do 35 °C.
17/4
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
U!inski rastavlja!i 3KA, 3LD
Ucinski rastavljac 3KA do 630 A
Pribor
Podaci za izbor i porudžbinu
LK Kataloški broj
Pak
Masa
približno
kg
3KA50 30/3KA51 30
Poklopac za priklju ke
(1 set = 6 kom) za 3-polne aparate
(1 set = 8 kom) za 4-polne aparate
}
3KX3 552–3DA01
3KX3 552–3DB01
1 set
1 set
0,077
0,102
}
}
8UC61 11–1BB10
8UC61 21–3BB10
1 kom
1 kom
0,347
0,353
}
3KX3 516–1AA
1 kom
0,088
Nastavak dužine 300 mm
8UC60 31
1 kom
0,068
Nastavak dužine 600 mm
8UC60 81
1 kom
0,136
Spoj za nastavke
8UC60 21
1 kom
0,031
Pomo!ni kontakt
1 NO + 1 ÖNZ)
3SB14 00–0A
1 kom
0,019
Okretni mehanizam za vezu sa vratima IP65
ru!ica crna, osovina 300 mm
NOT-AUS (žuto/crvena), osovina 300 mm
3KX3 552–3DA01
Mehanizam za fiksnu ugradnju
ru!ica crna, osovina 250 mm
3KX3 516–1AA
3KA50 40/3KA51 40/3KA52/3KA53
}
3KA52
3KX3 552–3DA01
1 set
0,077
}
3KA53
3KX3 553–3DA01
1 set
0,147
3KA52
3KX3 552–3DB01
1 set
0,102
3KA53
3KX3 553–3DB01
1 set
0,170
}
}
8UC62 12–1BB20
8UC62 22–3BB20
1 kom
1 kom
0,404
0,426
}
3KX3 536–1AA
1 kom
0,155
Nastavak dužina 300 mm
8UC60 32
1 kom
0,132
Nastavak dužine 600 mm
8UC60 82
1 kom
0,265
Spoj za nastavke
8UC60 22
1 kom
0,023
Pomo!ni kontakti
1 NO + 1 NZ1)
3SB14 00–0A
1 kom
0,019
20 ms brži
1 NO + 1 NZ1)
3KX3 552–3EA01
1 kom
0,019
}
3KX3 557–3DA01
3KX3 557–3DB01
1 set
1 set
0,277
0,362
}
}
8UC63 13–1BB30
8UC63 23–3BB30
1 kom
1 kom
0,973
0,999
}
3KX3 176–1E
1 kom
0,285
Nastavak dužine 300 mm
8UC60 33
1 kom
0,217
Nastavak dužine 600 mm
8UC60 83
1 kom
0,430
Spoj za nastavke
8UC60 23
1kom
0,085
Pomo!ni kontakti
1 NO + 1 NZ1)
3SB14 00–0A
1 kom
0,019
20 ms brži
1 NO + 1 NZ1)
3KX3 552–3EA01
1 kom
0,019
Poklopac za priklju ke
(1 set = 6 kom) za 3-polne aparate
(1 set = 8 kom) za 4-polne aparate
3KX3 552–3DA01
Okretni mehanizam za vezu sa vratima IP65
ru!ica crna, osovina 300 mm
NOT-AUS (žuto/crvena), osovina 300 mm
Mehanizam za fiksnu ugradnju
ru!ica crna, osovina 250 mm
8UC62 12–1BB20
3KA55/3KA57/3KA58
Poklopac za priklju ke
(1 set = 6 kom) za 3-polne aparate
(1 set = 8 kom.) za 4-polne aparate
Okretni mehanizam za vezu sa vratima IP65
ru!ica crna, osovina 300 mm
NOT-AUS (žuto/crvena), osovina 300 mm
Mehanizam za fiksnu ugradnju
ru!ica crna, osovina, 250 mm
3KX3 176-1E
1) Za ostale sklopne elemente 3SB14 00–0. sa drugim izvedbama kontakata videti
Tasteri i signalne svetiljke.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
17/5
17
n
U!inski rastavlja!i 3KA, 3LD
Glavne i NOT-AUS-sklopke 3LD do 125 A
Pricvrscivanje s prednje strane
Pricvrscivanje na postolje
n
Podru je upotrebe
Sklopke 3LD koriste se za uklju!ivanje glavnih i pomo nih strujnih
kola, ali i za uklju!ivanje trofaznih motora i drugih potroša!a tokom radova na održavanju i popravkama..
Sklopke 3LD mogu se koristiti i kao
• EIN-AUS sklopke
n
• NOT-AUS sklopka i
• glavna i NOT-AUS sklopka prema EN 60204-1.
To su manuelni u!inski rastavlja!i prema IEC 60947-3 i odgovaraju uslovima razdvajanja i zahtevima smernica za mašinogradnju EN 602041.
Podaci za izbor i porudžbinu
Broj i izvedba kon- Nazivni podaci na
takata
50 Hz ... 60 Hz 380 V ... 440 V
Glavni kontakti
P/AC-3
P/AC-23A
Iu
kW
kW
A
LK Montaža 4 vijka
Pak*
Masa
LK Postavljanje u
Pak*
približno
centru Ø 22,5 mm
Kataloški broj
Masa
približno
Kataloški broj
kg
kg
Glavna sklopka i NOT-AUS-sklopka za postavljanje s prednje strane sa okretnim mehanizmom
• mogu a blokada u 0-om položaju sa max. 3 katanca
• stepen zaštite na prednjoj strani IP65
• prednja plo!a
- 3LD2 0, 3LD2 1, 3LD2 2: 67 mm 67 mm
- 3LD2 5 bis 3LD2 8: 90 mm 90 mm.
3
3LD2 203-0TK53
3+N
5,5
7,5
9,5
7,5
9,5
11,5
16
25
32
}
}
}
3LD2 003–0TK..
3LD2 103–0TK..
3LD2 203–0TK..
1 kom
1 kom
1 kom
0,207
0,206
0,208
3LD2 054–0TK..
3LD2 154–0TK..
3LD2 254–0TK..
1 kom
1 kom
1 kom
0,215
0,215
0,214
18,5
30
37
22
37
45
63
100
125
}
}
3LD2 504–0TK..
3LD2 704–0TK..
3LD2 804–0TK..
1 kom
1 kom
1 kom
0,424
0,501
0,503
3LD2 555–0TK..
---
1 kom
0,443
5,5
7,5
9,5
7,5
9,5
11,5
16
25
32
}
3LD2 003–1TL..
3LD2 103–1TL..
3LD2 203–1TL..
1 kom
1 kom
1 kom
0,217
0,243
0,243
3LD2 054–1TL..
3LD2 154–1TL..
3LD2 254–1TL..
1 kom
1 kom
1 kom
0,224
0,252
0,253
18,5
22
63
}
3LD2 504–0TK..
+1)
3LD9 250–0BA
1 kom
0,424
1 kom
0,443
1 kom
0,079
3LD2 555–0TK..
+1)
3LD9 250–0BA
1 kom
0,079
30
37
100
}
1 kom
0,501
}
3LD2 704–0TK..
+1)
3LD9 280–0B
1 kom
0,101
37
45
125
1 kom
0,503
}
3LD2 804–0TK..
+1)
3LD9 280–0B
1 kom
0,101
-------
Glavna sklopka i NOT-AUS-sklopka sa okretnim mehanizmom za pri vrš!ivanje na vrata. Montaža na postolju
17
•
•
•
•
•
•
•
sa 300-mm-osovinom
mogu a blokada u 0-položaju sa max. 3 katanca
stepen zaštite na prednjoj strani IP65
okretni mehanizam za pri!vrš ivanje na vrata sa ugradjenim balansom
pri!vrš ivanje pomo u vijaka ili postavljanje na montažne šine TH 35
zajedno sa poklopcima za kleme na strani napajanja
prednje plo!e
- 3LD2 0, 3LD2 1, 3LD2 2: 67 mm 67 mm
- 3LD2 5 bis 3LD2 8: 90 mm 90 mm.
3
3+N
7,5
9,5
11,5
16
25
32
}
}
}
3LD2 013–0TK..
3LD2 113–0TK..
3LD2 213–0TK..
1 kom
1 kom
1 kom
0,412
0,407
0,407
3LD2 044–0TK..
3LD2 144–0TK..
3LD2 244–0TK..
1 kom
1 kom
1 kom
0,428
0,429
0,427
22
37
45
63
100
125
}
}
3LD2 514–0TK..
3LD2 714–0TK..
3LD2 814–0TK..
1 kom
1 kom
1 kom
0,655
0,765
0,765
3LD2 545–0TK..
---
1 kom
0,710
7,5
9,5
16
25
}
3LD2 013–1TL..
3LD2 113–1TL..
1 kom
1 kom
0,417
0,446
3LD2 044–1TL..
3LD2 144–1TL..
1 kom
1 kom
0,433
0,461
11,5
32
}
3LD2 213–0TK..
+1)
3LD9 220–0C
1 kom
0,407
0,427
0,039 }
3LD2 244–0TK..
+1)
3LD9 220–0C
1 kom
1 kom
1 kom
0,039
3LD2 545–0TK..
+1)
3LD9 250–0CA
1 kom
0,710
1 kom
0,080
}
3LD2 213-0TK53
22
63
}
3LD2 514–0TK..
+1)
3LD9 250–0CA
1 kom
0,655
1 kom
0,080
37
100
}
1 kom
0,765
}
3LD2 714–0TK..
+1)
3LD9 280–0C
1 kom
0,102
45
125
1 kom
0,765
}
3LD2 814–0TK..
+1)
3LD9 280–0C
1 kom
0,102
-------
Aktuator
crni
>51
>51
crveno/žuti (NOT-AUS)
53
53
1) 4. kontakt kao N-provodnik treba naknadno poru!iti. Videti Pribor.
17/6
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
U!inski rastavlja!i 3KA, 3LD
Glavne i NOT-AUS-sklopke 3LD do 125 A
Struktura razvoda
Zatvoreni orman od izolacionog materijala
Podaci za izbor i porudžbinu
Broj i izvedba
kontakata
Nazivni podaci na
50 Hz ... 60 Hz 380 V ... 440 V
Glavni kontakti
P/AC-23A
Iu
kW
A
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
EIN-AUS sklopka i NOT-AUS-sklopka za ugradnju u orman sa
providnim zaslonom i okretnim mehanizmom
• sa vij!anim pri!vrš ivanjem i postavljanjem na 35-mm-montažnu šinu, pomo u okida!a
• mogu a blokada u 0-položaju sa max. 2 katanca
• stepen zaštite sa prednje strane IP44
3
3+N
3LD2 530-0TK13
7,5
9,5
11,5
16
25
32
3LD2 030–0TK..
3LD2 130–0TK..
3LD2 230–0TK..
1 kom
1 kom
1 kom
0,169
0,171
0,168
22
37
45
63
100
125
3LD2 530–0TK..
3LD2 730–0TK..
3LD2 830–0TK..
1 kom
1 kom
1 kom
0,311
0,379
0,388
7,5
16
3LD2 030–1TL..
1 kom
0,190
9,5
25
1 kom
0,171
}
3LD2 130–0TK..
+1)
3LD9 220–0C
1 kom
0,039
1 kom
0,168
}
3LD2 230–0TK..
+1)
3LD9 220–0C
11,5
32
1 kom
0,039
22
63
3LD2 530–0TK..
+1)
3LD9 250–0CA
1 kom
0,311
1 kom
0,080
37
100
1 kom
0,379
}
3LD2 730–0TK..
+1)
3LD9 280–0C
1 kom
0,102
45
125
1 kom
0,388
}
3LD2 830–0TK..
+1)
3LD9 280–0C
1 kom
0,102
Glavna sklopka i NOT-AUS-sklopka u zatvorenom ku!ištu od izolacionog materijala
• metri!ko pri!vrš enje
• sa N- ili PE-klemom
• mogu a blokada u 0-položaju sa max. 3 katanca
• stepen zaštite na prednjoj strani IP65
3
3+N
3LD2 164-0TB53
7,5
9,5
11,5
16
25
32
3LD2 064–0TB..
3LD2 164–0TB..
3LD2 264–0TB..
1 kom
1 kom
1 kom
0,465
0,463
0,465
22
37
45
63
100
125
3LD2 565–0TB..
3LD2 766–0TB..
3LD2 866–0TB..
1 kom
1 kom
1 kom
0,902
1,890
1,890
7,5
9,5
11,5
22
16
25
32
63
3LD2 064–1TC..
3LD2 164–1TC..
3LD2 264–1TC..
3LD2 565–1TC..
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,457
0,487
0,500
0,960
37
100
3LD2 766–0TB..
+1)
3LD9 280–0C
1 kom
1,890
}
1 kom
0,102
1 kom
1,890
}
3LD2 866–0TB..
+1)
3LD9 280–0C
1 kom
0,102
45
125
Aktuator
crni
>11
crveno/žuta (NOT-AUS)
13
1) 4. kontakt kao N-provodnik treba dodatno poru!iti. Videti Pribor za montažu na
postolje.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
17/7
17
n
U!inski rastavlja!i 3KA, 3LD
Glavne i NOT-AUS-sklopke 3LD do 125 A
Pribor
n
Podaci za izbor i porudžbinu
LK 3LD2 0
Pak*
Kataloški broj
Masa
LK 3LD2 1,
približno
3LD2 2
kg
Pak*
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Sklopke za postavljanje sa prednje strane
4. kontakt (N-provodnik)
ubrzano uklju!ivanje,
usporeno isklju!ivanje
N- ili PE-klema
prolazna
--
}
}
3LD9 220–0B
1 kom
0,039
3LD9 200–2B
1 kom
0,030 }
3LD9 220–2B
1 kom
0,036
3LD9 200–5B
1 kom
0,046
3LD9 200–5B
1 kom
0,046
3LD9 200-2B
Pomo!na sklopka
montaža sa leve i/ili desne srtrane,
usporeno uklju!ivanje,
ubrzano isklju!ivanje
1 NO + 1 NZ
3LD9 200-5B
montaža sa leve i/ili desne strane,
usporedno uklju!ivanje, sa pozla enim kontaktima
za vezu sa SIMATIC-om,
ubrzano isklju!ivanje
1 NO + 1 NZ
3LD9 200–5BF
5 kom
0,028
3LD9 200–5BF
5 kom
0,028
Natpisna plo ica
nema!ki/engleski
3LD9 286–1A
10kom
0,005
3LD9 286–1A
10kom
0,005
}
3LD9 220–0C
1 kom
0,039
3LD9 286-1A
Za pri vrš!ivanje na postolje ili ugradnju u razvodne ormane
--
4. kontakt (N-provodnik)
ubrzano uklju!ivanje,
usporeno isklju!ivanje
N- ili PE-klema
prolazna
}
3LD9 200–2C
1 kom
0,032 }
3LD9 220–2C
1 kom
0,037
3LD9 200–5C
1 kom
0,046
3LD9 200–5C
1 kom
0,046
3LD9 200-2C
Pomo na sklopka
montaža sa leve i/ili desne strane,
usporeno uklju!ivanje,
ubrzano isklju!ivanje
1 NO + 1 NZ
montaža sa leve i/ili desne strane,
usporeno uklju!ivanje, sa pozla enim kontaktima
za vezu sa SIMATIC-om,
ubrzano isklju!ivanje
1 NO + 1 NZ
3LD9 200–5CF
5 kom
0,028
3LD9 200–5CF
5 kom
0,028
Natpisna plo ica
nema!ki/engleski
3LD9 286–1A
10kom
0,005
3LD9 286–1A
10kom
0,005
3LD9 224–1B
3LD9 224–3B
4 kom
1 kom
0,072
0,075
3LD9 224–1B
3LD9 224–3B
4 kom
1 kom
0,072
0,075
crni
crveno/žuti
3LD9 224–1D
3LD9 224–3D
1 kom
1 kom
0,080
0,081
3LD9 224–1D
3LD9 224–3D
1 kom
1 kom
0,080
0,081
Natpisna plo ica
nema!ki/engleski
3LD9 286–1A
10kom
0,005
3LD9 286–1A
10kom
0,005
3LD9 201–2A
-3LD9 201–1A
4 kom
0,200
4 kom
4 kom
0,100
0,007
4 kom
0,007
3LD9 221–2A
3LD9 221–0A
--
17
3LD9 286-1A
Za pri vrš!ivanje sa prednje strane i na postolje
Okretni mehanizam
mogu a blokada u 0-položaju
sa max. 3 katanca
za pri vrš!ivanje sa etiri vijka
crni
crveno/žuti
za pri vrš!ivanje po sredini
3LD9 224-1B
3LD9 286-1A
Poklopac za kleme kao dodatna zaštita od
nenamernog dodira
priklju!ak odozgo i odozdo
3LD9 201-2A
17/8
1-polni (1 pakovanje = 4 komada)
3-polni (1 pakovanje = 4 komada)
4-polni (1 pakovanje = 4 komada)
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
U!inski rastavlja!i 3KA, 3LD
Glavne i NOT-AUS-sklopke 3LD do 125 A
Pribor
LK 3LD2 5
Pak*
Masa
LK 3LD2 7,
približno
3LD2 8
Kataloški broj
kg
Pak*
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Za pri vrš!ivanje sa prednje strane
4. kontakt (N-provodnik)
ubrzano uklju!ivanje,
usporeno isklju!ivanje
3LD9 250–0BA
1 kom
0,079 }
3LD9 280–0B
1 kom
0,101
N- ili PE-kleme
prolazna
3LD9 250–2BA
1 kom
0,072 }
3LD9 280–2B
1 kom
0,092
3LD9 200–5B
1 kom
0,046
3LD9 200–5B
1 kom
0,046
3LD9 250-0B
Pomo!na sklopka
montaža sa leve i/ili desne strane,
usporeno uklju!ivanje,
ubrzano isklju!ivanje
1 NO + 1 NZ
3LD9 250-2B
montaža sa leve i/ili desne strane,
usporeno uklju!ivanje, sa pozla enim kontaktima
za SIMATIC-odziv,
ubrzano isklju!ivanje
1NO + 1 NZ
3LD9 200–5BF
5 kom
0,028
3LD9 200–5BF
5 kom
0,028
Natpisna plo ica
nema!ki/engleski
3LD9 286–1A
10kom
0,005
3LD9 286–1A
10kom
0,005
4. kontakt (N-provodnik)
ubrzano uklju!ivanje,
usporeno isklju!ivanje
3LD9 250–0CA
1 kom
0,080 }
3LD9 280–0C
1 kom
0,102
N- ili PE-klema
prolazna
3LD9 250–2CA
1 kom
0,073 }
3LD9 280–2C
1 kom
0,093
3LD9 200–5C
1 kom
0,046
3LD9 200–5C
1 kom
0,046
3LD9 286-1A
Za pri vrš!ivanje na postolje ili ugradnju u razvodni orman
3LD9 250-0CA
Pomo!na sklopka
montaža sa leve i/ili desne strane,
usporeno uklju!ivanje,
ubrzano iskljuèivanje
1 NO + 1 NZ
3LD9 250-2CA
montaža sa leve i/ili desne strane,
usporeno uklju!ivanje, sa pozla enim kontaktima
za SIMATIC-odziv,
ubrzano isklju!ivanje
1 NO + 1 NZ
3LD9 200–5CF
5
0,028
3LD9 200–5CF
5 kom
0,028
Natpisna plo ica
nema!ki/engleski
3LD9 286–1A
10kom
0,005
3LD9 286–1A
10kom
0,005
3LD9 284–1B
3LD9 284–3B
1 kom
1 kom
0,154
0,152
3LD9 284–1B
3LD9 284–3B
1 kom
1 kom
0,154
0,152
crni
crveno/žuti
3LD9 284–1D
3LD9 284–3D
1 kom
1 kom
0,155
0,155
---
Natpisna plo ica
nema!ki/engleski
3LD9 286–1A
10kom
0,005
3LD9 286–1A
10kom
0,005
3LD9 251–2A
3LD9 251–0A
4 kom
4 kom
0,100
0,009
3LD9 281–2A
--
4 kom
0,007
3LD9 286-1A
Za pri vrš!ivanje sa prednje strane i na postolje
17
Okretni mehanizam
mogu a blokada u 0-položaju
sa max. 3 katanca
za pri vrš!ivanje sa etiri vijka
crni
crveno/žuti
za pri vrš!ivanje po sredini
3LD9 284-1B
3LD9 286-1A
Poklopac za kleme kao dodatna zaštita protiv dodira
priklju!ak odozgo i odozdo
3LD9 251-2A
1-polni (1 pakovanje = 4 komada)
3-polni (1 pakovanje = 4 komada)
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
17/9
U inski rastavlja i sa osigura ima 3KL
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3KL do 800 A
Montaza i ugradnja
n
Oblast upotrebe
U inski rastavlja i sa osigura ima 3KL štite od prenapona i kratkog
spoja kao glavne sklopke i NOT-AUS-sklopke sklopnih uredjaja, razvodnih ormana, motornih izvoda i izvoda/odvoda za energetska napajanja. Zajedno sa Siemens-ovim ulošcima poluprovodni kih osigura a
n
koriste se i u UPS-uredjajima, frekventnim regulatorima i kondenzatorskim regulacionim sistemima.
Svi u inski rastavlja i 3K su otporni na klimatske uslove i ispunjavaju
odredbe IEC 60947-1 i IEC 60947-3.
Podaci za izbor i porudžbinu
Svi u inski rastavlja i - sa stepenom zaštite IP00.
Vijci za pri vrš!ivanje provodnika i sigurnosne pregrade obuhva!eni su obimom isporuke.
Nazivna trajna
struja Iu
Ulošci NH-osigura!a1)
prema DIN 43620 2)
Veli!ina
LK 3-polni
Kategorija
upotrebe
Pak*
Masa
LK 4-polni
približno
Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
kg
A
kg
Kompletna izvedba sa okretnim mehanizmom za pri vrš!ivanje na vrata 8UC6 ( ru ica crna)
za NH-osigura e
63
125
160
250
00 u. 000
00 u. 000
00 u. 000
1 u. 2
gG, aM
gG, aM
gG, aM
gG, aM
3KL50 30–1EB01
3KL52 30–1EB01
3KL53 30–1EB01
3KL55 30–1EB01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,460
2,414
2,600
6,112
3KL50 40–1EB01
3KL52 40–1EB01
3KL53 40–1EB01
3KL55 40–1EB01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,542
2,623
2,776
6,642
400
630
630
800
2 u. 1
3 u. 2
3 u. 2
3 u. 2
gG, aM
gG, aM
gG, aM
gG, aM
3KL57 30–1EB01
3KL61 30–1EB00
3KL61 30–1EB02
3KL62 30–1EB02
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
6,067
18,070
15,200
15,200
3KL57 40–1EB01
-3KL61 40–1EB00
--
1 kom
6,886
1 kom
16,690
Prekida u osnovnoj izvedbi bez ru ice
za NH-osigura e
3KL52 30–1AB01
63
125
160
250
00 u. 000
00 u. 000
00 u. 000
1 u. 2
gG, aM
gG, aM
gG, aM
gG, aM
}
}
}
}
3KL50 30–1AB01
3KL52 30–1AB01
3KL53 30–1AB01
3KL55 30–1AB01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,055
1,989
2,200
5,715
3KL50 40–1AB01
3KL52 40–1AB01
3KL53 40–1AB01
3KL55 40–1AB01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2,219
2,195
2,344
5,577
400
630
630
800
2 u. 1
3 u. 2
3 u. 2
3 u. 2
gG, aM
gG, aM
gG, aM
gG, aM
}
3KL57 30–1AB01
3KL61 30–1AB0
3KL61 30–1AB02
3KL62 30–1AB02
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
5,400
17,696
14,000
15,200
3KL57 40–1AB01
-3KL61 40–1AB00
--
1 kom
5,670
1 kom
15,423
za BS 88-osigura e
17
3KL52 40–1AB01
63
125
tip A2/A3
tip A2/A3
3KL50 30–1AG01
3KL52 30–1AG01
1 kom
1 kom
0,993
1,939
3KL50 40–1AG01
3KL52 40–1AG01
1 kom
1 kom
2,145
2,161
125
160
tip A4
tip A4
3KL52 30–1AJ01
3KL53 30–1AJ01
1 kom
1kom
2,033
2,170
3KL52 40–1AJ01
3KL53 40–1AJ01
1 kom
1 kom
2,120
2,230
250
400
tip B1–B3
tip B1–B3
3KL55 30–1AG01
3KL57 30–1AG01
1 kom
1 kom
5,145
5,666
3KL55 40–1AG01
3KL57 40–1AG01
1 kom
1 kom
5,666
6,441
630
800
tip C1–C3
tip C1–C3
3KL61 30–1AG00
3KL62 30–1AG00
1 kom
1 kom
15,075
14,200
3KL61 40–1AG00
--
1 kom
15,708
3KL52 30–1AJ01
NOT-AUS okretni mehanizam za pri vrš!ivanja na vrata
8UC6, (ru ica crvena,podloška žuta)
za osnovnu izvedbu prekida a bez ru ice
za NH- i BS 88-osigura e
63
125
160
gG, aM
gG, aM
gG, aM
}
}
}
8UC61 21–3BB10
8UC62 22–3BB20
8UC62 22–3BB20
1 kom
1 kom
1 kom
0,353 }
0,426 }
0,426 }
8UC62 22–3BB20
8UC62 22–3BB20
8UC62 22–3BB20
1 kom
1 kom
1 kom
0,426
0,426
0,426
250
400
gG, aM
gG, aM
}
}
8UC63 23–3BB30
8UC63 23–3BB30
1 kom
1 kom
0,999 }
0,999 }
8UC63 23–3BB30
8UC63 23–3BB30
1 kom
1 kom
0,999
0,999
630
gG, aM
}
8UC64 24–3BB44
+
8UC92 53
1 kom
1,189 }
1 kom
1,189
1 kom
0,115 }
8UC64 24–3BB44
+
8UC92 53
1 kom
0,115
800
gG, aM
8UC64 24–3BB44
+
8UC92 53
1 kom
1,189
--
1 kom
0,115
}
}
}
Za kontrolu osigura a pomo!u kontrolera sigurnosti 5TT3 170 sa jednim beznaponskim signalnim kontaktom 1 NO;videti Katalog ET B1 „BETA
Installationseinbaugeräte“.
1) Nožasti kontakti su posrebreni. Opciono se mogu koristiti i posrebreni izolacioni
ulošci.
2) Za koriš enje uložaka poluprovodni!kih osigura!a videti Ulošci poluprovodni!kih
osigura!a SITOR 3NE, 3NC, strana 17/23
17/10
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
U!inski rastavlja!i sa osigura!ima
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3KL do 800 A
Pribor
Podaci za izbor i porudžbinu
LK 3KL50 30
Pak*
Kataloški broj
Poklopac za priklju ke
(1 set = 6 komada) za 3-polne uredjaje
}
3KX3 552–3DA01
Masa
LK 3KL50 40,
približno
3KL52,
3KL53
kg
1 set
Kataloški broj
0,077 }
}
(1 set = 8 komada) za 4-polne uredjaje
Pak*
3KL52
3KX3 552–3DA01
3KL53
3KX3 553–3DA01
3KL50 40, 3KL52
3KX3 552–3DB01
3KL53
3KX3 553–3DB01
--
Masa
približno
kg
1 set
0,077
1 set
0,147
1 set
0,102
1 set
0,170
1 kom
0,071
3KX3 507–0AA01
1 set
0,044
0,033
3KX3 507–0BA01
1 set
0,033
1 kom
1 kom
0,347 }
0,353 }
8UC62 12–1BB20
8UC62 22–3BB20
1 kom
1 kom
0,404
0,426
3KX3 516–1AA
1 kom
0,088 }
3KX3 536–1AA
1 kom
0,155
Poklopac za osigura e1)
(Skidanje mogu e samo u poziciji AUS)
}
3KX3 517–3AA
Sigurnosna pregrada
(1 set=5 komada)
}
1 kom
0,041 }
3KX3 527–3AA
3KX3 507–0AA01
1 set
0,044 }
3KX3 507–0BA01
1 set
}
}
8UC61 11–1BB10
8UC61 21–3BB10
}
3KX3 5.7–3AA
Lyra-poklopac za osigura e
(1 set = 6 komada)
3KX3 507–0BA01
Okretni mehanizam za pri vrš!enje na
vrata IP65
ru!ica crna, osovina 300 mm
NOT-AUS (žuto/crveni), osovina 300 mm
Mehanizam za fiksnu montažu
ru!ica crna, osovina 250 mm
3SB14 00–0A
Nastavak dužine 300 mm
8UC60 31
1 kom
0,068
8UC60 32
1 kom
0,132
Nastavak dužine 600 mm
8UC60 81
1 kom
0,136
8UC60 82
1 kom
0,265
Spojni adapter za osovine
8UC60 21
1 kom
0,031
8UC60 22
1 kom
0,023
Pomo!ni kontakt
1 NO + 1 Ö
3SB14 00–0A
1 kom
0,019
3SB14 00–0A
1 kom
0,019
20 ms ubrzani
1 NO + 1 NZ
--
3KX3 552–3EA01
1 kom
0,019
Priklju ak - kontrola osigura a
(1 set = 6 komada)
3KX3 505–0AA
1 set
0,014
LK 3KL55,
3KL57
1 set
Pak*
Kataloški broj
Poklopac za priklju ke
(1 set = 6 komada) za 3-polne uredjaje
(1 set = 8 komada) za 4-polne uredjaje
3KX3 5.7–3AA
Poklopac za osigura e
(Skidanje mogu e samo u poziciji AUS)
Zaštitna plo!a
Poklopac, komplet
Sigurnosna pregrada
(1 set=5 komada)
8UC92 53
Okretni mehanizam za pri vrš!ivanje na
vrata IP65
ru!ica crna, osovina 300 mm
}
3KX3 557–3DA01
3KX3 557–3DB01
}
3KX3 557–3AA
}
}
0,014
3KX3 505–0AA
Masa
LK 3KL61,
približno
3KL62
kg
1 set
1 set
Kataloški broj
kg
3KX3 561–3DA01
3KX3 561–3DB01
1 set
1 set
0,263
0,365
1 kom
0,212
3KX3 561–0AA00
3KX3 561–1AA00
1 kom
1 kom
0,408
0,408
3KX3 557–0AA01
1 set
0,162
--
8UC63 13–1BB30
1kom
8UC64 14–1BB44
+
8UC92 53
1 kom
1,171
1 kom
0,115
8UC64 24–3BB44
+
8UC92 53
1 kom
1,189
0,973 }
NOT-AUS (žuto/crvena, osovina 300 mm
}
8UC63 23–3BB30
1kom
0,999 }
1 kom
0,115
Mehanizam za fiksnu ugradnju
ru!ica crna, osovina 250 mm
}
3KX3 176–1E
1 kom
0,285 }
3KX3 616–1A
1 kom
0,490
}
3SB14 00–0A
Masa
približno
0,277 }
0,362
}
3KX3 176–1E
Pak*
Nastavak dužine 300 mm
8UC60 33
1 kom
0,217
8UC60 34
1 kom
0,315
Nastavak dužine 600 mm
8UC60 83
1 kom
0,430
8UC60 84
1 kom
0,640
Spojni adapter za osovine
8UC60 23
1 kom
0,085
8UC60 24
1 kom
0,077
Pomo!ni kontakti
1 NO + 1 NZ
3SB14 00–0A
1 kom
0,019
3KX3 612–1A
1 kom
0,201
20 ms ubrzani
1 NO + 1 NZ
3KX3 552–3EA01
1 kom
0,019
1 set
0,014
Priklju ak - kontrola osigura a
(1 set = 6 komada)
3KX3 505–0AA
1) Za 3KX3 527–3AA: nije namenjen za BS-osigura!e tipa A.
* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Weitere Geräte und Ausführungen siehe A&D Mall.
Siemens LV 90 · 2006
17/11
17
n
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP, 3NJ4, 3NJ5
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP do 630 A
za energetski razvod
n
Podru je upotrebe
U inski rastavlja i sa osigura ima SENTRON 3NP4 su sklopni uredjaji za povremena manuelna uklju ivanja/za uklju ivanja potroša a i
n
razvoda po potrebi. Mogu da uklju uju, prenose i isklju uju navedenu
nazivnu struju (uklju uju!i odredjeno preoptere!enje).
Podaci za izbor i porudžbinu
Nazivna trajna
struja Iu
Vrsta priklju aka (sa obe strane)
Priklju ak
Za presek provodnika
mm2
A
Za uloške NH- Za izolac. LK
osigura a prema uloške 2)
DIN 43620 1)
Veli ina
Stepen zaštite IP00, bez Pak*
uložaka osigura a, bez
izolac. uložaka, sa vijcima za pri vrš!enja
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Veli ina
Za postavljanje i ugradnju
do 160 A i za postavljanje na montažnu šinu
160 3)
Priklju ne kleme
1,5 - 50
0004)
00
}
3NP40 10–0CH01
1 kom
0,512
160
Ravni priklju ak
do 2
00 u. 000
00
}
3NP40 70–0CA01
1 kom
0,749
Priklju ne kleme
2,5 - 70 ili
2 2,5 - 16
00 u. 000
00
}
3NP40 70–0CH01
1 kom
0,800
250
Ravni priklju ak
do 150 (M10)
1i0
1i0
}
3NP42 70–0CA01
1 kom
2,436
400
Ravni priklju ak
do 240 (M10)
2i1
2i1
}
3NP43 70–0CA01
1 kom
3,614
630
Ravni priklju ak
do 2
3i2
3 und 2
}
3NP44 70–0CA01
1 kom
4,984
000 4)
00
}
3NP40 16–1CK01
3NP40 16–1CJ01
1 kom
1 kom
0,916
0,950
}
3NP40 76–1CE01
3NP40 76–1CF01
1 kom
1 kom
1,203
1,201
}
3NP40 76–1CK01
3NP40 76–1CJ01
1 kom
1 kom
1,295
1,249
70 (M8)
240 (M12)
3NP40 70
Za 60-mm sabirni ki siteme5)6)
160 3)
160
Ravni priklju ak
do 2 70 (M8)
Priklju ak gore
Priklju ak dole
Priklju ne kleme 7) 2,5 - 70 ili
2 2,5 - 16
Priklju ak gore
Priklju ak dole
3NP40 16
250
400
630
17
Priklju ne kleme 7) 1,5 - 50
Priklju ak gore
Priklju ak dole
Ravni priklju ak
Ravni priklju ak
Ravni priklju ak
00 i 000
00 i 000
00
00
do 150 (M10)
Priklju ak dole ili 1 i 0
gore
1i0
}
3NP42 76–1CG01
1 kom
3,713
do 240 (M10)
Priklju ak dole ili 2 i 1
gore
2i1
}
3NP43 76–1CG01
1 kom
5,440
do 2 240 (M12)
Priklju ak dole ili 3 i 2
gore
3i2
}
3NP44 76–1CG01
1 kom
7,688
3NP42 76
Za sve u inske rastavlja e sa osigura ima, sa ravnim priklju kom mora da se kao zaštitni poklopci - sigurni na dodir prema BGV A2 - koriste odgovaraju!i poklopci za kablovske papu ice (3NY7 101 do 3NY7 141). Videti Pribor.
1) Za uloške NH-osigura a videti strane 17/21 i 17/22.
2) Koristiti posrebrene izolacione uloške.
3) 125/160 A mogu!e samo sa ulošcima NH-osigura a širine 21 mm, 3NY1 822
(125 A) i 3NY1 824 (160 A); videti Pribor.
4) Odgovara veli ini 00 sa maksimalnom širinom 21 mm (preman IEC 60269-2-1 i
DIN 43620).
17/12
Siemens LV 90 · 2006
5) Samo za montažu na sabirni ke šine debljine 5 mm, potreban je podešavaju!i
adapter za 3NP42 i 3NP43, videti Pribor. 3NP44 se može montirati samo na sabirni ke šine debljine 10 mm!
6) Mogu!a isporuka do 250 A i za sisteme sabirni kih šina širine 40-mm. Na 6.mestu kataloškog broja potrebno je cifru „6“ zameniti sa cifrom „5“, npr. 3NP40 15...
7) Za 3NP40 sa priklju nim klemama nije potreban nikakav dodatni poklopac.
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP, 3NJ4, 3NJ5
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP do 630 A
za energetski razvod
sa nadzorom sa osiguracima
Podaci za izbor i porudžbinu
Sa kontrolom osigura a pomo!u prekida a SIRIUS 3RV1 1)2)
Nazivna trajna
struja Iu
Vrsta priklju aka (sa obe strane)
Priklju ak
Za presek provodnika
mm2
A
Za uloške NH- Za izolac. LK
osigura a prema uloške4)
DIN 43620 3)
Veli ina
Veli ina
Stepen zaštite IP00, bez Pak*
uložaka osigura a, bez
izolac. uložaka, sa vijcima za pri vrš!ivanje
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Za postavljanje i ugradnju
do 160 A i za postavljanje na montažnu šinu
160
Ravni priklju ak
do 2
00 i 000
00
3NP40 70–0FA01
1 kom
1,276
Priklju na klema
2,5 - 70 ili
2 2,5 - 16
70 (M8)
00 i 000
00
3NP40 70–0FH01
1 kom
1,350
250
Ravni priklju ak
do 150 (M10)
1i0
1i0
3NP42 70–0FA01
1 kom
2,940
400
Ravni priklju ak
do 240 (M10)
2i1
2i1
3NP43 70–0FA01
1 kom
4,174
630
Ravni priklju ak
do 2
3i2
3i2
3NP44 70–0FA01
1 kom
5,495
Ravni priklju ak
do 2 70 (M8)
Priklju ak gore
Priklju ak dole
00 i 000
00
3NP40 76–1FE01
3NP40 76–1FF01
1 kom
1 kom
1,670
1,890
2,5 - 70 ili 2 2,5 16
Priklju ak gore
00 i 000
Priklju ak dole
00
3NP40 76–1FK01
3NP40 76–1FJ01
1 kom
1 kom
1,755
1,915
do 150 (M10)
Priklju ak dole ili 1 i 0
gore
1i0
3NP42 76–1FG01
1 kom
4,171
do 240 (M10)
Priklju ak dole ili 2 i 1
gore
2i1
3NP43 76–1FG01
1 kom
5,845
do 2 240 (M12)
Priklju ak dole ili 3 i 2
gore
3i2
3NP44 76–1FG01
1 kom
8,235
240 (M12)
Za 60-mm-sabirni ki sistem5)6)
160
Priklju na klema
250
400
630
Ravni priklju ak
Ravni priklju ak
Ravni priklju ak
1) Prekida SIRIUS serijskije opremljen sa pomo!nim kontaktima 1 NO + 1 NZ.
3NP40 7 i sa pomo!nim kontaktima 2 NO ili 2 NZ - na upit.
2) Kod 3NP40 7 sa izlaznim klemama za pomo!ne kontakte, signalni kabl treba posebno poru iti, videti Pribor. Kod 3NP41 do 3NP44, pomo!ni kontakt priklju iti
preko ravnog priklju ka 2,8 mm 0,5 mm prema DIN 46244-A.
3) Za uloške NH-osigura a videti strane 17/21 i 17/22.
4) Koristiti posrebrene izolacione uloške.
5) Samo za montažu na sabirni ke šine debljine 5 mm potreban je podešavaju!i
adapter za 3NP42 i 3NP43, videti Pribor. 3NP44 se može montirati samo na sabirni ku šinu debljine 10 mm!
6) Mogu!a isporuka do 250 A i za sistem sabirni kih šina širine 40-mm. Na 6. mestu
kataloškog broja potrebno je cifru „6“ zameniti sa cifrom „5“,npr. 3NP40 15-...
17
n
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
17/13
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP, 3NJ4, 3NJ5
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP do 630 A
za energetski razvod
Pribor
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Za u inske rastavlja e Izvdba
sa osigura ima
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Sa kontrolom osigura a
Poklopac za kablovsku papu icu
i poklopac sa zaštitom od dodira prema 3NP40 7 sa ravnim
priklju kom1)
BGV A2 (1 Satz = 2 Stück) za
1 montažu ili 2 aparata na adapteru
3NP42 7
3NP43
3NP44
Priklju ne kleme
(1 set = 3 komada)
3NP42 7
3NP43
3NP44
Trostruka klema
(1 set = 3 komada)
3NY7 102
3NY1 237
0,065
}
}
}
3NY7 121
3NY7 131
3NY7 141
1 set
1 set
1 set
0,220
0,221
0,319
3NY7 120
3NY7 130
3NY7 140
1 set
1 set
1 set
0,333
0,583
0,725
Presek provodnika
70 mm2 ... 150 mm2
120 mm2 ... 240 mm2
150 mm2 ... 300 mm2
Presek provodnika
jednožilni/višežilni:
2,5 mm2 ... 16 mm2
3NY7 102
1 set
0,131
za postavljanje na ravni priklju ak
3NP40 7
fino upredeni sa papu icom:
2,5 mm2 ... 10 mm2
3NY7 105
1 set
0,113
3-fazna sabirnica
3NP40 1
za Iu max = 225 A
širina modula 90 mm = 5 TE(modula)
za 2 u inska rastavlja a
3NY1 237
1 kom
0,265
dozvoljen priklju ak 25 mm2 ili
dovodna klema
za 3 u inska rastavlja a
3NY1 238
1 kom
0,434
za 4 u inska rastavlja a
3NY1 438
1 kom
0,650
spojna šina
3NY1 263
1 kom
0,267
3NY1 265
1 kom
0,012
3NY1 236
1 set
0,262
3NY7 482
10 kom
0,056
3NY3 035
1 kom
0,004
3NY3 030
1 kom
0,004
3NY1 822
3NY1 824
1 kom
1 kom
0,130
0,129
Zaštitna kapa
za 1 prazno mesto u 3NY1 238
3NP40 1
Dovodne kleme
(1 set = 3 komada)
za Iu max = 225 A
3NP40 1
Plombirni štift
(1 pakovanje = 10 komada)
3NP42 7, 3NP43,
3NP44
Presek provodnika
jendožilni/višežilni:
25 mm2 - 95 mm2
fino upreden sa papu icom:
16 mm2 ... 70 mm2
Pomo!ni kontakt 1 W
3NP40 1 do 3NP44
za veli ine 000 i 00 sa samonarezivim
vijcima za veli ine 1 do 3 - za postavljanje
}
elektronski kompatibilni
Ulošci osigura a - veli ina 000
3NP40 1
sa neizolovanim hvata ima. Kategorija
upotrebe gL/gG za zaštitu kablova i
provodnika. Širina 1 mm prema
IEC 60269-2-1 i DIN 43620
17
1 set
3NP40 1, 3NP40 7
3NY1 236
3NY3 035
3NY7 101
za postavljanje na priklju ne kleme
3NY1 238
3NY1 263
}
400 V/125 A
400 V/160 A
Signalni provodnik
za priklju ak na izlaznu klemu za kontrolu osigura a. Veli ina 00
1-m-provodnik sa utika em
3NP40 7
3NY1 910
1 kom
0,097
3-m-provodnik sa utika em
3NP40 7
3NY1 911
1 kom
0,261
3NY7 601
1 kom
0,125
em
Za ugradnju u sabirni ke sisteme
Poklopac za zaštitu od nenamer- 3NP40 76
nog dodira2)
Maske za ugradnju u bilo koji razvodni orman
Visina
Maske od izolacionog
materijala 3)
3NY1 251
17/14
Siemens LV 90 · 2006
Širina:
3NP40 1
215
130
3NY1 251
1 kom
0,052
3NP40 7 sa
priklju nim klemama
215
130
}
3NY7 200
1 kom
0,037
3NP40 7 sa
ravnim priklju kom
215
130
}
3NY7 201
1 kom
0,046
3NP42 7
375
220
}
3NY7 220
1 kom
0,112
3NP43
375
245
3NY7 230
1 kom
0,117
3NP44
375
290
3NY7 240
1 kom
0,125
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP, 3NJ4, 3NJ5
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP do 630 A
za povecane tehnicke zahteve
n
Podru je upotrebe
U inski rastavlja i sa osigura ima SENTRON 3NP5su sklopni uredjaji
za povremena manuelna uklju ivanja/ za uklju ivanja potroša a i razvoda po potrebi. Mogu da uklju e, prenose i isklju uju navedenu nazivnu struju ( uklju uju!i odredjeno preoptere!enje).
Podaci za izbor i porudžbinu
Nazivna trajna
struja Iu
Vrsta priklju aka (sa obe
strane)
Priklju ak
A
Za uloške NH- Za izolacione
osigura a pre- uloške
za presek pro- ma
DIN 436201)
vodnika
Pomo!ni kontakti
na u inskom
rastavlja u
mm2
Veli ina
Veli ina
Izvedba
Ravni priklju- 2,5 - 150 3)
ak 2)
00 i 000
00
bez 4)
1 NO + 1 NZ
Priklju na kle- 1 provodnik
ma
2,5 - 50 ili
2 provodnika
1 2,5 - 50,
1 2,5 - 35
00 i 000
00
bez 4)
1 NO + 1 NZ
Ravni priklju- 6 - 150 5)
ak
1i0
1
bez
1 NO + 1 NZ
Priklju na kle- 35 - 120
ma
1i0
1
bez
1 NO + 1 NZ
400
Ravni priklju- 6 - 240 5)
ak
2i1
2
bez
1 NO + 1 NZ
630
Ravni priklju- 6 - 2
ak
3i2
3
bez
1 NO + 1 NZ
LK Stepen zaštite IP00, Pak*
bez uložaka osigura a,
bez izolac.uložaka,
sa priklju nim
vijcima
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Za postavjanje i ugradnju, sa brzim uklju ivanjem
160
3NP50 60-0C
250
240 5)
}
3NP50 60–0CA00
3NP50 60–0CA10
1 kom
1 kom
1,608
1,650
3NP50 60–0CB00
3NP50 60–0CB10
1 kom
1 kom
1,739
1,748
3NP52 60–0CA00
3NP52 60–0CA10
1 kom
1 kom
5,475
5,491
3NP52 60–0CB00
3NP52 60–0CB10
1 kom
1 kom
5,605
5,814
}
3NP53 60–0CA00
3NP53 60–0CA10
1 kom
1 kom
6,532
6,551
}
3NP54 60–0CA00
3NP54 60–0CA10
1 kom
1 kom
7,945
7,958
}
3NP53 60-0C
Za 60-mm sabirni ki sistem, sa brzim uklju ivanjem
Koristiti prekida e za postavljanje i ugradnju sa sabirni kim adapterom,
videti Pribor, strana 17/18.
1) Za uloške NH-osigura a videti Katalog „BETA Installationseinbaugeräte“.
2) Kod 3NP50 60 sa ravnim priklju cima obavezno koristiti za poklopce sa zaštitom
od nenamernog dodira, prema IEC 61140, odgovaraju!e poklopce za kablovske
papu ice 3NY1 106 (videti Pribor).
3) Prema DIN 46234 ili 16 mm2 do 95 mm2 prema DIN 46235 (po potrebi koristiti
kablovsku papu icu M10).
4) Kod naknadne montaže pomo!nih kontakata potrebni su na prekida u dodatni
otvori.
17
n
5) Prema DIN 46234 ili DIN 46235; sa kablovskom papu icom prema DIN 46235:
min. presek provodnika 16 mm2 (po potrebi koristiti kablovsku papu icu M12).
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
17/15
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP, 3NJ4, 3NJ5
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP do 630 A
Za povecane tehnicke zahteve:
sa nadzorom sa osiguracima
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Nazivna trajna
struja Iu
Vrste priklju aka
( sa obe strane)
Priklju ak
Za uloške NH- Pomo!ni kontakti
osigura a
na u inskom
na prekida u
Za presek pro- prema
DIN 436201) rastavlja u
vodnika
mm2
A
Veli ina
Izvedba
Izvedba
LK Stepen zaštite IP00, Pak*
bez uložaka osigura a,
bez izolacionih
uložaka,
sa priklju nim
vijcima
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Za postavljanje i ugradnju, sa brzim uklju ivanjem;
sa kontrolu osigura a pomo!u prekida a SIRIUS 3RV1 5)
sa uti no povezivanje pomo!nog kontakta - priklju nog provodnika
(dužina oko 1 m) ka prekida u
160
3NP52 60-0E
250
400
630
3NP54 60-0E
Ravni priklju- 2,5 - 150 3)
ak 2)
00 i 000
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
2 NO
Priklju na
klema
00 i 000
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
2 NO
Ravni priklju- 6 - 150 4)
ak
1i0
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
2 NO
Priklju na
klema
1i0
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
2 NO
2i1
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
2 NO
3i2
1 NO + 1 NZÖ 1 NO + 1 NZ
1 NO+ 1 NZ
2 NO
1 provodnik
2,5 - 50
2 provodnika
1 2,5 - 50 1
2,5 - 35
35 - 120
Ravni priklju- 6 - 240 4)
ak
Ravni priklju- 6 - 2
ak
240
4)
}
3NP50 60–0EA86
3NP50 60–0EA26
1 kom
1 kom
2,484
2,550
3NP50 60–0EB86
3NP50 60–0EB26
1 kom
1 kom
2,616
2,650
3NP52 60–0EA86
3NP52 60–0EA26
1 kom
1 kom
6,014
6,867
3NP52 60–0EB86
3NP52 60–0EB26
1 kom
1 kom
7,095
6,659
}
3NP53 60–0EA86
3NP53 60–0EA26
1 kom
1 kom
7,083
5,410
}
3NP54 60–0EA86
3NP54 60–0EA26
1 kom
1 kom
8,462
9,233
}
Za 60-mm sabirni ki sistem, sa brzim uklju ivanjem
Koristiti prekida e za postavljanje i ugradnju sa sabirni kim adapterom,
videti Pribor, strana 17/18.
1) Za uloške NH-osigura a videti Katalog „BETA Installationseinbaugeräte“.
2) Kod 3NP50 60 sa ravnim priklju cima obavezno koristiti za poklopce sa zaštitom
od nenamernog dodira, prema IEC 61140, odgovaraju!e poklopce za kablovske
papu ice 3NY1 106 (videti Pribor).
3) Prema DIN 46234 ili 16 mm2 do 95 mm2 prema DIN 46235 (po potrebi koristiti
kablovsku papu icu M10).
4) Prema DIN 46234 ili DIN 46235; sa kablovskom papu icom prema DIN 46235:
min. presek provodnika 16 mm2 (po potrebi koristiti kablovsku papu icu M12).
17
5) Sa elektronskom kontrolom osigura a - na upit.
17/16
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP, 3NJ4, 3NJ5
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP do 630 A
za povecane tehnicke zahteve
Pribor
Podaci za izbor i porudžbinu
Za u inske rastavlja e
sa osigura ima
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Ru ka
3NP50 6.–.C..0
3NP52 60–.C..0
3NP53 60–.C..0
3NP54 60–.C..0
3NY1 074
3NY1 371
3NY1 372
3NY1 373
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,620
0,263
1,510
1,690
sa kontrolom osigura a pomo!u prekida a 3RV1
(sa pomo!nim kontaktom 1 NO + 1 NZ),
sa uti nom vezom,
bez utika a i priklju nog provodnika
3NP50 6.–.E..6
3NP52 60–.E..6
3NP53 60–.E..6
3NP54 60–.E..6
3NY1 420
3NY1 421
3NY1 422
3NY1 423
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,405
1,900
1,980
2,600
Utika i priklju ni provodnik
1 m dužine
3 m dužine
3NP5 sa 3RV1
3NY1 910
3NY1 911
1 kom
1 kom
0,097
0,261
sa pokreta kom osovinom, vijcima i plo icama (komplet za nadgradnju)
3NP501)
3NY3 033
1 kom
0,015
sa ugaonim adapterom za pri vrš!ivanje i
vijcima (komplet za nadgradnju)
3NP52 - 3NP54
3NY3 034
1 kom
0,015
3NP50
3NP52
3NP53, 3NP54
3NY4 031
3NY4 011
3NY4 012
1 kom
1 kom
1 kom
0,218
0,215
0,240
3NY1 210
3NY1 211
3NY1 212
3NY1 102
3NY1 103
3NY1 104
1 kom
0,071
1 kom
1 kom
0,075
0,084
3NY1 074
Pomo!ni kontakt 1 NO + 1 NZ
3NY3 033
3NY3 034
Komora za gašenje luka
(kod 3NP52, 3NP53 i 3NP54 potrebna su po
3 komada)
3NY4 031
3NY4 011
Maska od izolacionog materijala
kao zamena za maske iz kompleta za ugrad- 300
nju (bez ugaonog adaptera za pri vrš!iva300
nja i sitnih delova)
300
220 mm
245 mm
290 mm
1) Kod naknadne dogradnje potrebni su otvori.
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
17/17
17
n
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP, 3NJ4, 3NJ5
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP do 630 A
Za povecane tehnicke zahteve
Pribor za razvodne sisteme
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Za u inske rastavlja e Dimenzije
sa osigura ima
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
mm
Za postavljanje i ugradnju u bilo koji razvodni orman
Visina
Maske od izolacionog materijala
za ugradnju u orman
Širina
3NP50 sa i bez
pomo!nih kontakata
sa pomo!.kontaktima
215
135
3NY1 105
1 kom
0,045
215
135
3NY1 115
1 kom
0,044
za ugradnju u prednje plo e od metala
sa i bez
pomo!nih kontakata
220
160
3NY1 125
1 kom
0,062
za pokrivanje priklju nih klema
3NP50 sa i bez
pomo!nih kontakata
265
135
3NY1 107
1 kom
0,073
za pokrivanje priklju aka kablovskih papu ica
3NP50 sa i bez pomo!- 290
nih kontakata
135
3NY1 106
1 kom
0,071
290
290
135
135
3NY1 116
3NY1 108
1 kom
1 kom
0,071
0,048
250
300
300
300
149
220
245
290
3NY1 208
3NY1 210
3NY1 211
3NY1 212
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,531
0,287
0,298
0,313
3NY1 241
3TX6 546–3B
3NY1 245
1 set
1 set
1 set
0,205
0,260
0,336
3NY1 903
3NY1 907
1 set
1 set
0,108
0,225
1 kom
1 kom
0,551
3,060
1 set
0,010
3NY1 107
3NY1 106
za odvojeno pokrivanje gornjih i donjih priklju a- sa pomo!.kontaktima
ka za kablovske papu ice
3NP50 sa i bez
pomo!nih kontakata
Komplet za ugradnju
sa maskom od izolacionog materijala, ugaonim
adapterom za pri vrš!ivanje i sitnim delovima.
Za prekida sa i bez pomo!nih kontakata
3NP50 60
3NP52 60
3NP53 60
3NP54 60
3NY1 212
Poklopac za priklju ak kablovske papu ice
Dužina poklopca
(1 set = 6 komada) prišrafljivanje na slobodni
kraj vijka kao zaštita od nenamernog dodira
3NP52
3NP53/3NP54 60
99
95
120
3NP50
3NP52
2,5 - 50 mm2 1)
35 - 120 mm2
3TX6 546–3B
Presek provodnika
17
Priklju na klema
(1 set = 3 komada)
3NY1 907
Širina šina
Sabirni ki adapter
za 60-mm sabirni ki sistem
3NP50
108
3NP52, 3NP53, 3NP54 250 (dužina
2)
320 mm,
Priklju ni vijci
M10. Priklju ni
provodnici se izradjuju.
8US12 91–4SB00
8US12 10–4AG00
Plombirni prsten
mogu!a dorada (1 pakovanje = 10 komada)
3NP50
3NY1 940
8US12 10–4AG00
1) Opciono i 2 provodnika: 1
2,5 mm2 do 50 mm2 i 1
2,5 mm2 do 35 mm2.
2) Prekida je širi od adaptera; ali se ovaj ipak može proširiti pomo!u 2 bo na
modula 8US19 98–2BM00 na 276 mm
3)
17/18
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP, 3NJ4, 3NJ5
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NJ4, 3NJ5 do 1250 A, izvedba na letvi
1-polini i 3-polni, sa prebacivanjem
n
Podru je upotrebe
U inski rastavlja i sa osigura ima u otvorenom položaju nisu opasni pri
dodiru ruku (izuzetak 3NJ56: IP00). U zatvorenom položaju ru ke, svi
u inski rastavlja i sa osigura ima su sa stepenom zaštite IP30.
Tokom radova na održavanju, npr.1-polnih sklopnih letvi veli ine od 1
do 3 i 3-polnih sklopnih letvi veli ine 00 ru ica se može postaviti i okrenuta za 180° (Osigura ka spoljnoj strani).
Oni ispunjavaju odredbe IEC 60408 i IEC 60947-3. Mogu se koristiti
ulošci osigura a prema DIN 43620 Deo 1. Niklovani nožasti kontakti
nisu dozvoljeni zbog visokog prelaznog otpora/otpora kontakata.
Podaci za izbor i porudžbinu
Nazivna trajna struja Ius
Za uloške za osigura e
prema DIN 43620
Rastojanje Vrsta priklju ka
centara šina (priklju ni vijci i
kleme su u obimu isporuke)1)
opciono
odozgo ili odozdo (zaokretni!)
Za presek provodnika
A
mm
mm2
Größe
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Sklopni u inski rastavlja i sa osigura ima, 1-polni
160
00 u. 000
185
Ravni priklju ak M8
–
3NJ50 13–0BD00
1 kom
2,561
250
1
185
Ravni priklju ak M10
–
3NJ41 21–3BF01
1 kom
5,284
400
2 u. 1
185
Ravni priklju ak M12
–
3NJ41 31–3BF01
1 kom
5,363
630
3 u. 2
185
Ravni priklju ak M12
–
3NJ41 41–3BF01
1 kom
6,098
1250
4a
185
Sprežni priklju ak M16 × 60
–
3NJ56 43–0BB00
1 kom
23,608
3NJ41 03–3BF02
1 kom
1,400
3NJ41 03–3BR02
1 kom
1,479
3NJ41 23–3BF01
1 kom
5,481
Sklopni u inski rastavlja i sa osigura ima, 3-polni
160
250
400
630
00 u. 000
1
2 u. 1
3 u. 2
100
185
185
185
Ravni priklju ak M8
–
Priklju na klma F70
do 70
}
Ravni priklju ak M10
–
Sprežni priklju ak M12
–
3NJ41 23–3BJ01
1 kom
5,512
V-kleme
25 ... 150 i
185 ... 300
3NJ41 23–3BT01
1 kom
5,908
}
Ravni priklju ak M12
–
3NJ41 33–3BF01
1 kom
5,540
Sprežni priklju ak M12
–
3NJ41 33–3BJ01
1 kom
5,580
V-kleme
25 ... 150 i
185 ... 300
3NJ41 33–3BT01
1 kom
5,899
}
Ravni priklju ak M12
–
3NJ41 43–3BF01
1 kom
6,426
Sprežni priklju ak M12
–
3NJ41 43–3BJ01
1 kom
6,321
V-kleme
25 ... 150 i
185 ... 300
3NJ41 43–3BT01
1 kom
6,675
}
Sklopne napojne letve, 3-polne, priklju ak 2 × M12
1000
3
185
za napajanje kablova direktno na šinama, 3-polno, preklopno
sa ugradjenim kontaktnim noži!ima/rastavlja ima2),
odgovara letvi veli ine 3
3NJ41 53–5BD01
1 kom
11,030
910
3
185
za napajanje šinskog sistena preko trans- 3-polno preklopno
formatora 630-kVA;
specijalne osigura e za zaštitu transformatora videti pod “Pribor”
3NJ41 83–3BF01
1 kom
12,943
Ostale specijalne izvedbe - na upit.
1) Vijci za pri vrš!ivanje se posebno poru uju.
2) Naknadno se zamenjuju ulošcima osigura a veli ine 3, pa se mora smanjiti
nazivna struja na 630 A.
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
17/19
17
n
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NP, 3NJ4, 3NJ5
Ucinski rastavljaci sa osiguracima 3NJ4, 3NJ5 do 1250 A, izvedba na letvi
Pribor
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Za u inske rastavlja e LK Kataloški broj
sa osigura ima
odn. dimenzije
Pak*
Masa
približno
kg
3NJ49 12–1AA01
3NJ49 12–1DA00
3NJ41 2 do
Zaštitni poklopac1 ) Veli ina 1 do 3
dodatna zaštita od dodira pri upotrebi kablovskih papu ica ili kod pri- 3NJ41 4,
3NJ41 5,
klju ka odozgo
3NJ41 8
}
3NJ49 12–1AA01
1 kom
0,103
Zaštitni poklopac Veli ina 00
(koristi se i kao zatvara otvora) gore i dole
(1 set = 2 komada: kratki i duga ki 2)
za pokrivanje dužih kablovskih papu ica i kao umetak/adapter za
kombinaciju 3NJ41 03 sa montažnim letvama 3NJ41 2 do 3NJ41 4
}
3NJ49 12–1DA02
1 set
0,123
Zaštitni poklopac, slepi za pokrivanje proreza na razvodnoj tabli 50 mm širine
odgovara veli ini montažne letve 1 do 3
100 mm širine
(Pri vrš!enje u prorezima/otvorima na razvodnim tablama)
3NJ49 12–2AA00
3NJ49 12–2BA00
1 kom
1 kom
0,189
0,215
za 3NJ41 03
3NJ41 03
3NJ49 12–2CA00
1 kom
0,090
Klips/Stezaljka za pri vrš!ivanje
(1 set = 4 komada, zajedno sa materijalom za pri vrš!ivanje)
Za jednu stranu potrebna su 2 komada; za pri vrš!ivanje poklopaca
napred na razvodnim tablama
3NJ41
3NJ49 18–0AA00
1 set
0,130
Zaštitni poklopac za slobodne priklju ke na sabirnicama
rastojanje centara šina 185 mm
50 mm širine
100 mm širine
3NJ49 12–3AA00
3NJ49 12–3BA01
1 kom
1 kom
0,148
0,372
50 mm širine
3NJ49 12–3CA00
1 kom
0,105
3NJ49 18–0DA02
1 kom
0,751
rastojanje centara šina 100 mm 3)
50 mm širine
(pri vrš!enje direktno u otvorima sabirnice)
3NJ59 74–0AB
17
3NJ49 11–3AA00
3NJ49 11–3BA01
Adapter za pri vrš ivanje
2 montažne letve 3NJ41 03 (= 1 postolje/nosa )
na šinskom sistemu sa rastojanjem centara šina 185 mm
(istovremeno adaptiranje dubine montažne šine na dubinu montažne
letve 3NJ41 2 do 3NJ41 4)
3NJ41 03
2 montažne letve 3NJ50 13 (= 1 postolje/nosa )
(za adaptaciju dubine montažne šine na dubinu montažne letve
veli ine 1 bis 3)
3NJ50 13
3NJ59 30–3BB
1 kom
0,675
1 montažna letva 3NJ41 03 (= 3 odvojena priklju ka)
na šinskom sistemu sa rastojanjem centara šina 60 mm
3NJ41 03
3NJ49 18–0EA00
1 kom
0,232
Nosa sabirnica
za rastojanje centara šina 100 mm i 185 mm
za prišrafljivanje sabirnica
3NJ41 i 3NJ5
}
3NJ59 74–0AB
1 kom
0,463
Kleme za sabirnice
3NJ41 03
}
3NJ49 11–3AA00
1 set
0,176
(1 set = 3 komada)
za bržu montažu rletvi na sabirnièke šine
3NJ41 2do
3NJ41 4
}
3NJ49 11–3BA01
1 set
0,607
Montažni set klema
(1 set = 3 komada)
priklju ak Cu 1,5 mm2 do 70 mm2
3NJ41 03
3NJ49 11–4AA00
1 set
0,041
Montažni set za ravni priklju ak
2 x 240 mm2
3NJ41 2do
3NJ41 4
3NJ49 11–5AA00
1 set
0,500
Set za postavljanje pomo!nih kontakata
(za veli ine 1 do 3 sa priklju nim vodovima)
samo za 3-polne sklopne u inske rastavlja e
3NJ41 03
3NJ41 2 do
3NJ41 4
3NJ49 13–0AA02
3NJ49 13–1AA01
1 kom
1 kom
0,005
0,029
Osigura 910 A - Veli ina NH 3
specijalno za zaštitu transformatora 630 kVA
(Koli ina za porudžbinu: najmanje 3 komada)
3NJ41 8
3NJ49 14–8AA00
1 kom
1,341
3NJ49 18–1AA00
1 set
0,120
Montažne spone
(potreban je 1 komad za svaku letvu)
}
3NJ49 11–4AA00
1) Kod kablovskih papu ica i priklju ka odozgo zaštitni poklopac se može produžiti
uti nim povezivanjem 2 komada.
2) Može se skratiti (kao zamena za kratki poklopayc kojhi se isporuèuje zajedno sa
letvom.).
3) Koristi se i za zaštitu slobodnih prikljuèaka na 3NJ49 18–0DA00 ili 3NJ59 30–
3BB.
17/20
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Osigura i
NH-osiguraci
Podaci za izbor i porudžbinu
Veli ina
Širina
Nazivna
struja In
Nazivni napon
UN
mm
A
V
LK NH-osigura i
Pak*
sa neizolovanim
ru kama
Kataloški broj
Masa
LK NH-osigura i
približno
sa izolovanim
ru kama
kg
Pak*
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Ulošci NH (nožastih)- osigura a sa kombinovanim
indikatorima (središni i prednji inikatori)
• kategorija upotrebe gL/gG za kompletnu zaštitu kablova i provodnika
• fina gradacija selektrivnosti
• nazivna prekidna mo AC 120 kA
000
00
21
30
10
16
20
AC 500 V,
DC 250 V
3NA7 803
3NA7 805
3NA7 807
9 kom
9 kom
9 kom
0,135
0,135
0,135
3NA6 803
3NA6 805
3NA6 807
9 kom
9 kom
9 kom
0,136
0,136
0,136
25
32
35
3NA7 810
3NA7 812
3NA7 814
9 kom
9 kom
9 kom
0,135
0,135
0,135
3NA6 810
3NA6 812
3NA6 814
9 kom
9 kom
9 kom
0,136
0,136
0,136
40
50
63
3NA7 817
3NA7 820
3NA7 822
9 kom
9 kom
9 kom
0,135
0,135
0,135
3NA6 817
3NA6 820
3NA6 822
9 kom
9 kom
9 kom
0,136
0,136
0,136
80
100
3NA7 824
3NA7 830
9 kom
9 kom
0,135
0,135
3NA6 824
3NA6 830
9 kom
9 kom
0,136
0,136
3NA7 824-7
3NA7 830-7
3NA7 832
0,200
0,200
0,200
0,200
3NA6 824-7
3NA6 830-7
3NA6 832
3NA7 836
3 kom
3 kom
3 kom
3 kom
3NA6 836
3 kom
3 kom
3 kom
3 kom
0,211
0,211
0,211
0,211
3NA7 105
3NA7 107
3NA7 110
3 kom
3 kom
3 kom
0,290
0,290
0,290
3NA6 105
3NA6 107
3NA6 110
3 kom
3 kom
3 kom
0,290
0,290
0,290
35
40
50
3NA7 114
3NA7 117
3NA7 120
3 kom
3 kom
3 kom
0,290
0,290
0,290
3NA6 114
3NA6 117
3NA6 120
3 kom
3 kom
3 kom
0,290
0,290
0,290
63
80
100
3NA7 122
3NA7 124
3NA7 130
3 kom
3 kom
3 kom
0,290
0,290
0,290
3NA6 122
3NA6 124
3NA6 130
3 kom
3 kom
3 kom
0,290
0,290
0,290
125
160
200
3NA7 132
3NA7 136
3NA7 140
3 kom
3 kom
3 kom
0,290
0,290
0,440
3NA6 132
3NA6 136
3NA6 140
3 kom
3 kom
3 kom
0,290
0,290
0,440
224
250
3NA7 142
3NA7 144
3 kom
3 kom
0,440
0,440
3NA6 142
3NA6 144
3 kom
3 kom
0,440
0,440
3NA7 214
3NA7 220
3NA7 222
3 kom
3 kom
3 kom
0,446
0,446
0,446
3NA6 214
3NA6 220
3NA6 222
3 kom
3 kom
3 kom
0,450
0,450
0,450
80
100
125
3NA7 224
3NA7 230
3NA7 232
3 kom
3 kom
3 kom
0,446
0,446
0,446
3NA6 224
3NA6 230
3NA6 232
3 kom
3 kom
3 kom
0,450
0,450
0,450
160
200
224
3NA7 236
3NA7 240
3NA7 242
3 kom
3 kom
3 kom
0,446
0,446
0,446
3NA6 236
3NA6 240
3NA6 242
3 kom
3 kom
3 kom
0,450
0,450
0,450
250
315
400
3NA7 244
3NA7 252
3NA7 260
3 kom
3 kom
3 kom
0,446
0,653
0,653
3NA6 244
3NA6 252
3NA6 260
3 kom
3 kom
3 kom
0,450
0,660
0,660
80
100
125
AC 500 V,
DC 250 V
160
1
30
47,2
2
47,2
57,8
16
20
25
35
50
63
AC 500 V,
DC 440 V
AC 500 V,
DC 440 V
Napomena: Ulošci NH-osigura a veli ine 000 mogu da se postave u
postolja NH-osigura a, u u inske rastavlja e sa NH-osigura ima, blokove NH-osigura a, letve osigura a, kao i u inske rastavlja e sa NHosigura ima veli ina 000 do 00.
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
17/21
17
n
Osigura!i
NH-osiguraci
Velil!ina Širina
Nazivna
struja In
Nazivni napon
UN
A
V
LK NH-osigura i
Pak*
sa neizolovanim
ru kama
Kataloški broj
Masa
LK NH-osigura i
približno
sa izolovanim
ru kama
kg
Pak*
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Ulošci NH (nožastih) - osigura a sa kombinovanim NH-osi
indikatorima (središnji i prednji indikatori)
• kategorija upotrebe gG za kompletnu zaštitu kablova i provodnka
• fina gradacija selektrivnosti
• nazivna prekidna mo AC 120 kA
000
00
21
30
10
16
20
AC 500 V,
DC 250 V
3NA3 803
3NA3 805
3NA3 807
9 kom
9 kom
9 kom
0,133
0,133
0,133
3NA2 803
3NA2 805
3NA2 807
9 kom
9 kom
9 kom
0,134
0,134
0,134
25
32
35
3NA3 810
3NA3 812
3NA3 814
9 kom
9 kom
9 kom
0,133
0,133
0,133
3NA2 810
3NA2 812
3NA2 814
9 kom
9 kom
9 kom
0,134
0,134
0,134
40
50
63
3NA3 817
3NA3 820
3NA3 822
9 kom
9 kom
9 kom
0,133
0,133
0,133
3NA2 817
3NA2 820
3NA2 822
9 kom
9 kom
9 kom
0,134
0,134
0,134
80
100
3NA3 824
3NA3 830
9 kom
9 kom
0,133
0,133
3NA2 824
3NA2 830
9 kom
9 kom
0,134
0,134
0,200
0,200
0,217
0,217
–
–
3NA2 832
3NA3 836
3 kom
3 kom
3 kom
3komT
3NA2 836
3 kom
3 kom
0,220
0,220
3NA3 105
3NA3 107
3NA3 110
3 kom
3 kom
3 kom
0,290
0,290
0,290
3NA2 105
3NA2 107
3NA2 110
3 kom
3 kom
3 kom
0,290
0,290
0,290
35
40
50
3NA3 114
3NA3 117
3NA3 120
3 kom
3 kom
3 kom
0,300
0,300
0,300
3NA2 114
3NA2 117
3NA2 120
3 kom
3 kom
3 kom
0,300
0,300
0,300
63
80
100
3NA3 122
3NA3 124
3NA3 130
3 kom
3 kom
3 kom
0,300
0,300
0,300
3NA2 122
3NA2 124
3NA2 130
3 kom
3 kom
3 kom
0,300
0,300
0,300
125
160
200
3NA3 132
3NA3 136
3NA3 140
3 kom
3 kom
3 kom
0,300
0,300
0,440
3NA2 132
3NA2 136
3NA2 140
3 kom
3 kom
3 kom
0,300
0,300
0,440
224
250
3NA3 142
3NA3 144
3 kom
3 kom
0,440
0,440
3NA2 142
3NA2 144
3 kom
3 kom
0,440
0,440
3NA3 214
3NA3 220
3NA3 222
3 kom
3 kom
3 kom
0,453
0,453
0,453
3NA2 214
3NA2 220
3NA2 222
3 kom
3 kom
3 kom
0,455
0,455
0,455
80
100
125
3NA3 224
3NA3 230
3NA3 232
3 kom
3 kom
3 kom
0,453
0,453
0,453
3NA2 224
3NA2 230
3NA2 232
3 kom
3 kom
3 kom
0,455
0,455
0,455
160
200
224
3NA3 236
3NA3 240
3NA3 242
3 kom
3 kom
3 kom
0,453
0,453
0,453
3NA2 236
3NA2 240
3NA2 242
3 kom
3 kom
3 kom
0,455
0,455
0,455
250
315
400
3NA3 244
3NA3 252
3NA3 260
3 kom
3 kom
3 kom
0,453
0,647
0,647
3NA2 244
3NA2 252
3NA2 260
3 kom
3 kom
3 kom
0,455
0,650
0,650
80
100
125
AC 500 V,
DC 250 V
160
1
30
47,2
17
2
47,2
16
20
25
35
50
63
AC 500 V,
DC 440 V
AC 500 V,
DC 440 V
3NA3 824-7
3NA3 830-7
3NA3 832
Napomena: Ulošci NH-osigura!a veli!ine 000 mogu da se postave u
postolja NH-osigura!a, u u!inske rastavlja!e sa NH-osigura!ima, blokove NH-osigura!a, letve osigura!a, kao i u!inske rastavlja!e sa NHosigura!ima veli!ina 000 do 00.
Za uloške osigira!a širine 21 mm za 125 A i 160 A (3NY1 822 i
3NY1 824) videti stranu 17/14.
17/22
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Osigura!i
Poluprovodnicki osiguraci SITOR
Podru je upotrebe
Prema IEC 60269. Dimenzije prema DIN 43620
Kod upotrebe SITOR osigura!a za zaštitu poluprovodnika u u!inskim
rastavlja!ima 3NP, 3KL i 3KM potrebna je delimi!na redukcija nazivne
struje osigura!a zbog pove anog gubitka snage u odnosu na NH (nožaste)-osigura!e (visokou!inske) za zaštitu provodnika.
n
Pri koriš enju SITOR osigura!a u u!inskim rastavlja!ima može ponekad da rezultira da veli!ine struja budu iznad nazivne struje sklopki.
Ove pove ane struje ne mogu da se koriste kod sklopki sa standardnim
NH (nožastim) -osigura!ima.
Ostale detaljne informacije o koriš enju SITOR osigura!a - na upit.
Podaci za izbor i porudžbinu
za u!inske rastavlja!e
Tip
Tip
SITOR-osigura i
Dozvoljena
struja optere enja
SITOR osigura!a u
u!inskom rastavlja!u1)
Potreban presek provod- Veli!ina Kategorija Nazivna
nika
upotrebe struja
Cu
Nazivni
napon
A
mm 2
V
A
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Osigura i gR/gS za u inske rastavlja e sa osigura ima 3NP
3NP50
3NP40 1,
3NP40 7
16
20
25
35
1,5
2,5
4
6
40
50
63
80
10
10
16
25
000
gR/gS
gR/gS
gR/gS
gR/gS
16
20
25
35
690
}
}
}
}
3NE1 813-0
3NE1 814-0
3NE1 815-0
3NE1 803-0
9 kom
9 kom
9 kom
9 kom
0,127
0,128
0,127
0,128
gR/gS
gR/gS
gR/gS
gR/gS
40
50
63
80
690
}
}
}
}
3NE1 802-0
3NE1 817-0
3NE1 818-0
3NE1 820-0
9 kom
9 Som
9 kom
9 kom
0,127
0,128
0,128
0,129
3NP50
3NP40 7
100
125
35
50
00
gR/gS
gR/gS
100
125
690
}
}
3NE1 021-0
3NE1 022-0
3 kom
3 kom
0,202
0,202
3NP52
3NP42 7
160
200
250
70
95
120
1
gR/gS
gR/gS
gR/gS
160
200
250
690
}
}
}
3NE1 224-0
3NE1 225-0
3NE1 227-0
}
3NE1 230-0
3 kom
3 kom
3 kom
3 kom
0,580
0,582
0,580
0,581
}
}
3NE1 331-0
3NE1 332-0
3 kom
3 kom
0,766
0,743
}
}
3NE1 333-0
3NE1 334-0
3 kom
3 kom
0,760
0,766
3NP53
3NP43 7
315
2 × 70
2
gR/gS
315
3NP53
3NP43 7
350
400
2 × 95
2 × 95
2
gR/gS
gR/gS
350
400
3NP54
3NP44 7,
3NP44 76
450
500 (480) 2)
2 × 120
2 × 120
gR/gS
gR/gS
450
500
3NP54
3NP44 70,
3NP44 76
560 (510) 2)
630 (535) 2)
2 × 150
2 × 185
3
gR/gS
gR/gS
560
630
690
}
}
3NE1 435-0
3NE1 436-0
1 kom
1 kom
1,110
1,110
3NP54
3NP44 70,
3NP44 76
710 (600) 2)
690 (570) 2)
2 × (40 × 5)
3
gR/gS
gR
710
690
690
600
}
3NE1 437-0
3NE1 437-1
1 kom
1 kom
1,110
1,120
3NP54
3NP44 70
3NP44 76
800 (630) 2)
750 (600) 2)
2 × (50 × 5)
3
gR/gS
gR
800
750
690
600
}
3NE1 438-0
3NE1 438-1
1 kom
1 kom
1,120
1,110
gR/gS
16
20
25
35
690
}
}
}
}
3NE1 813-0
3NE1 814-0
3NE1 815-0
3NE1 803-0
9 kom
9 kom
9 kom
9 kom
0,127
0,128
0,127
0,128
gR/gS
40
50
63
80
690
}
}
}
}
3NE1 802-0
3NE1 817-0
3NE1 818-0
3NE1 820-0
9 kom
9 kom
9 kom
9 kom
0,127
0,128
0,128
0,129
00
gR/gS
gR/gS
100
125
690
}
}
3NE1 021–0
3NE1 022–0
3 kom
3 kom
0,202
0,202
690
Osigura i gR/gS fza u inske rastavlja e sa osigura ima 3KL5 i 3KL6
3KL50 30
16
20
25
35
1,5
2,5
4
6
000
40
50
63
80
10
10
16
25
3KL52 30
100
125
35
50
3KL55 30
160
200
250
315
70
95
120
2 × 70
1
gR/gS
gR/gS
gR/gS
gR/gS
160
200
250
315
690
}
}
}
}
3NE1 224-0
3NE1 225-0
3NE1 227-0
3NE1 230-0
3 kom
3 kom
3 kom
3 kom
0,580
0,582
0,580
0,581
3KL57,
3KL61 30
3KL61 30
350
400
450
500
2 × 95
2
gR/gS
gR/gS
gR/gS
gR/gS
350
400
450
500
690
}
}
}
}
3NE1 331-0
3NE1 332-0
3NE1 333-0
3NE1 334-0
3 kom
3 kom
3 kom
3 kom
0,766
0,743
0,760
0,766
3KL61 30
560
630
2 × 150
2 × 185
3
gR/gS
gR/gS
560
630
690
}
}
3NE1 435-0
3NE1 436-0
1 kom
1 kom
1,110
1,110
3KL61 30
710
690
2 × (40 × 5)
3
gR/gS
gR
710
690
600
}
3NE1 437-0
3NE1 437-1
1 kom
1 kom
1,110
1,120
3KL61 30
800
750
2 × (50 × 5)
3
gR/gS
gR
800
690
600
}
3NE1 438-0
3NE1 438-1
1 kom
1 kom
1,120
1,110
3KL52 30
3KL57 30
2 × 120
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
17/23
17
n
Osigura!i
Poluprovodnicki osiguraci SITOR
za u!inske rastavlja!e
SITOR-osigura i
Potreban
Dozvoljena
presek provodnka
struja optere enja
Cu
SITOR-osigura!a u
1)
u!inskim rastavlja!ima
Tip
A
Veli!ina Kategorija Nazivna
upotrebe struja
mm 2
A
Nazivni
napon2)
LK Kataloški broj
Pak*
V
Masa
približno
kg
Osigura i gR i aR za u inske rastavlja e sa osigura ima 3NP
3NP40 7, 3NP50
(3NP40 76)
25
33
45
54
4
6
10
16
00
gR
25
35
50
63
690
}
}
}
}
3NE8 015–1
3NE8 003–1
3NE8 017–1
3NE8 018–1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,205
0,204
0,203
0,205
aR
80
100
125
160
690
}
}
}
}
3NE8 020–1
3NE8 021–1
3NE8 022–1
3NE8 024–1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,203
0,205
0,213
0,207
gR
32
40
50
63
1000
}
}
}
}
3NE4 101
3NE4 102
3NE4 117
3NE4 118
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,278
0,277
0,276
0,279
aR
80
100
125
160
1000
}
}
}
}
3NE4 120
3NE4 121
3NE4 122
3NE4 124
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,276
0,278
0,279
0,279
aR
100
125
160
200
250
1000
}
}
}
}
}
3NE3 221
3NE3 222
3NE3 224
3NE3 225
3NE3 227
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,580
0,568
0,573
0,570
0,580
aR
315
350
400
450
1000
}
}
}
}
3NE3 230–0B
3NE3 231
3NE3 232–0B
3NE3 233
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,585
0,590
0,576
0,720
aR
400
450
500
560
1000
}
}
}
}
3NE3 332–0B
3NE3 333
3NE3 334–0B
3NE3 335
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,759
0,748
0,753
0,756
68
85
106 (100)
130 (125)
25
35
50
70
32
38, 40
45, 50
59, 63
6
10
10
16
76, 80
90, 95
115, 120
144, 150
25
35
50
70
3NP43, 3NP53
(3NP43 76)
100 (100)
120 (125)
150 (160)
190 (200)
230 (250)
35
50
70
95
120
3NP43 7, 3NP53
(3NP43 76)
270, 285 (285)
290, 310 (310)
310, 330 (330)
330, 360 (360)
185
240
240
2 × 150
3NP44 7, 3NP54
(3NP44 76)
345 (340)
385 (370)
430, 450 (410)
490, 510 (450)
240
2 × 150
2 × 150
2 × 185
560, 580 (500)
590, 630 (510)
605, 630 (520)
630, 630 (530)
2 × 185
2 × 200
2 × 200
2 × (50 × 5)
aR
630
710
800
900
1000
900
800
690
}
}
}
3NE3 336
3NE3 337–8
3NE3 338–8
3NE3 340–8
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,760
0,762
0,764
0,753
3NP44 7, 3NP53
(3NP44 76)
205, 210 (235)
260, 270 (280)
375, 400 (390)
120
240
2 × (30 × 5)
aR
250
315
450
800
}
}
}
3NE4 327–0B
3NE4 330–0B
3NE4 333–0B
1 kom
1 kom
1 kom
0,753
0,760
0,760
3NP44 7, 3NP54
(3NP44 76)
410, 450 (415)
540, 600 (480)
2 × (30 × 5)
2 × (40 × 5)
aR
500
710
800
}
}
3NE4 334–0B
3NE4 337
1 kom
1 kom
0,754
0,761
3NP44 7, 3NP54
(3NP44 76)
140, 145 (140)
175, 180 (175)
220, 225 (215)
70
95
120
gR
150
200
250
500
}
}
}
3NC2 423–3
3NC2 425–3
3NC2 427–3
3 kom
3 kom
3 kom
1,060
1,050
1,060
250, 255 (245)
320, 330 (315)
370, 400 (360)
185
240
240
gR
300
350
400
500
}
}
}
3NC2 428–3
3NC2 431–3
3NC2 432–3
3 kom
3 kom
3 kom
1,070
1,050
1,060
120, 135 (120)
160, 180 (155)
200, 225 (195)
270, 300 (260)
385, 425 (375)
70
95
120
240
2 × 150
gR
150
200
250
350
500
660
}
}
}
}
}
3NC8 423–3
3NC8 425–3
3NC8 427–3
3NC8 431–3
3NC8 434–3
3 kom
3 kom
3 kom
3 kom
3 kom
1,060
1,060
1,060
1,070
1,060
17
3NP42, 3NP52
0 3)
1
2
3
1) Kod cikli!nog optere enja bilo bi potrebno da se u tom slu!aju još jednom izvrši
redukcija struja. (Ta!ne vrednosti - na upit).
Fusnota uz stranu 17/23:
2) Ako se zadrži prenaponska kategorija 2 ( umesto kategorij 3) i stepen zagadjenosti
2 ( umesto 3) prema EN 60947-1, onda nazivni napon izolacije u!inskog rastavlja!a 3NP iznosi takodje Ui = 1000 V.
2) Vrednosti u zagradama važe za u!inske rastavlja!e sa osigura!ima 3NP4.
1) Kod cikli!nog optere enja bilo bi potrebno da se u tom slu!aju još jednom izvrši
redukcija struja. ( Ta!ne vrednosti - na upit).
3) SITOR-osigura!i tipa 3NE41 zbog mehani!kog optere enja na relativno duga!kim
noževima osigura!a smeju da budu isklju!ivani samo povremeno i to kada kroz
njih ne proti!e struja.
17/24
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Osigura!i
Poluprovodnicki osiguraci SITOR
za u!inske rastavlja!e
Tip
SITOR-osigura i
Dozvoljena struja
optere enja
SITOR-osigura!a u
u!inskom rastavlja!u1)
Potreban presek
provodnika
Cu
A
mm 2
Veli!ina Kategorija Nazivna
upotrebe struja
A
Nazivni
napon
LK Kataloški broj
Pak*
V
Masa
približno
kg
3KL50
25
33
45
54
4
6
10
16
3KL52
68
89
105
130
25
35
50
70
3KL55
32
40
50
63
6
10
10
16
80
95
120
150
25
35
50
70
3KL55
90
110
140
175
210
35
50
70
95
120
3KL57
240
265
290
320
185
240
240
2 × 150
3KL61
340
380
440
500
240
2 × 150
2 × 150
2 × 185
540
600
630
630
3KL61
3KL61
00
gR
25
35
50
63
690
}
}
}
}
3NE8 015–1
3NE8 003–1
3NE8 017–1
3NE8 018–1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,205
0,204
0,203
0,205
aRè
80
100
125
160
690
}
}
}
}
3NE8 020–1
3NE8 021–1
3NE8 022–1
3NE8 024–1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,203
0,205
0,213
0,207
gR
32
40
50
63
1000
}
}
}
}
3NE4 101
3NE4 102
3NE4 117
3NE4 118
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,278
0,277
0,276
0,279
aR
80
100
125
160
1000
}
}
}
}
3NE4 120
3NE4 121
3NE4 122
3NE4 124
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,276
0,278
0,279
0,279
aR
100
125
160
200
250
1000
}
}
}
}
}
3NE3 221
3NE3 222
3NE3 224
3NE3 225
3NE3 227
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,580
0,568
0,573
0,570
0,580
aR
315
350
400
450
1000
}
}
}
}
3NE3 230–0B
3NE3 231
3NE3 232–0B
3NE3 233
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,585
0,590
0,576
0,720
aR
400
450
500
560
1000
}
}
}
}
3NE3 332–0B
3NE3 333
3NE3 334–0B
3NE3 335
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,759
0,748
0,753
0,756
2 × 185
2 × 200
2 × 200
2 × (50 × 5)
aR
630
710
800
900
1000
900
800
690
}
}
}
3NE3 336
3NE3 337–8
3NE3 338–8
3NE3 340–8
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,760
0,762
0,764
0,753
200
260
370
425
600
120
240
240 oder 40 × 8
2 × (30 × 5)
2 × (40 × 5)
aR
250
315
450
500
710
800
}
}
}
}
}
3NE4 327–0B
3NE4 330–0B
3NE4 333–0B
3NE4 334–0B
3NE4 337
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,753
0,760
0,760
0,754
0,761
145
180
225
70
95
120
gR
150
200
250
500
}
}
}
3NC2 423–3
3NC2 425–3
3NC2 427–3
3 kom
3 kom
3 kom
1,060
1,050
1,060
255
330
400
185
240
240
gR
300
350
400
500
}
}
}
3NC2 428–3
3NC2 431–3
3NC2 432–3
3 kom
3 kom
3 kom
1,070
1,050
1,060
135
180
225
300
425
70
95
120
240
2 × 150
gR
150
200
250
350
500
660
}
}
}
}
}
3NC8 423–3
3NC8 425–3
3NC8 427–3
3NC8 431–3
3NC8 434–3
3 kom
3 kom
3 kom
3 kom
3 kom
1,060
1,060
1,060
1,070
1,060
0
1
2
3
800
800
1) Kod cikli!nog optere enja bilo bi potrebno da se u tom slu!aju još jednom izvrši
redukcija struja. ( Ta!ne vrednosti - na upit).
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
17/25
17
Osigura i gR i aR za u inske rastavlja e sa osigura ima 3KL5 i 3KL6
Osigura!i
17
Beleske
17/26
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umožena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Download

Sklopni/Zaštitni ure- djaji SENTRON – Ućinski rastavljaći - Alfa