JKP ”ČISTOĆA I ZELENILO” ZRENJANIN
Beogradska 17 Zrenjanin
Internet stranica: www.jkpciz.co.rs
Kontakt lice: Ivana Pejović e-mail: [email protected] od 07-15 h svakog radnog dana
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA NABAVKU RAČUNARA, RAČUNARSKE OPREME I REZERVNIH DELOVA ZA
RAČUNARE
Broj:05-22/15-15/4
Broj strana ( 38 )
Datum i vreme
Rok za podnošenje ponuda
16.03.2015. godine do 10,00 časova
Otvaranje ponuda
16.03. 2015. godine u 11,00 časova
Mart, 2015.godine
1
OBRASCI
- OBRAZAC br.1- Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz čl. 75 i 76 Zakona o javnim
nabavkama
- OBRAZAC br.2- Podaci o ponuñaču
- OBRAZAC br. 2/A“-Podaci o podizvoñaču
- OBRAZAC br. 2/B“-Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi
- OBRAZAC br.3-Izjava ponuñača o učešću podizvoñača
- OBRAZAC br.4- Sporazum kojim se ponuñači iz grupe meñusobno i prema naručiocu
obavezuju na izvršenje javne nabavke
- OBRAZAC br.5-Izjava o ispunjenosti uslova iz čl. 75 i 76 Zakona o javnim nabavkama
- OBRAZAC br.6-Izjava o nezavisnoj ponudi
- OBRAZAC br.7-Izjava o poštovanju propisa iz oblasti zaštite na radu, zapošljavanja i uslova
rada i zaštite životne sredine
- OBRAZAC br.8-Obrazac troškova pripremanja ponude
- OBRAZAC br.9- Ponuda
- OBRAZAC br.10-Specifikacija sa strukturom cene
- OBRAZAC br.11–MODEL UGOVORA( Ponuñač popunjava model ugovora, a poslednju
stranu overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica).
2
1. UVOD
Predmet javne nabavke je nabavka računara, računarske opreme i rezervnih delova za
računare- šifra iz opšteg rečnika nabavki 30230000, 30200000 .
Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i
konkursnom dokumentacijom.
Ponuda se sastavlja tako što ponuñač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni
deo konkursne dokumentacije, potpisuje ih i overava pečatom i dostavlja ih sa potrebnim
dokazima. Ponudu potpisuje lice koje je ovlašćeno da potpiše ponudu.
Obavezno se mora popuniti kompletan obrazac ponude(svi obrasci koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije), u protivnom će se ponuda smatrati neprihvatljivom. Ponuñač mora
dati ponudu za sve zahtevane artikle, u protivnom će se ponuda odbiti kao neprihvatljiva.
Ponuñači mogu podneti samo jednu ponudu i ne mogu je menjati.
U postupku ocenjivanja ponuda razmatraće se i ocenjivati samo prihvatljive ponude i
ponude koje u potpunosti ispunjavaju sve zahteve iz konkursne dokumentacije, u suprotnom
ponude će biti odbijene.
2. JEZIK
Naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku.
Ponuñač daje ponudu na srpskom jeziku.
3. NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDA
Ponuñač je dužan da dostavi ponudu u zapečaćenoj koverti uredno adresiranoj, poštom
na adresu: JKP “Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, Beogradska 17, 23000 Zrenjanin ili lično na
navedenu adresu u kancelariju Opšte i pravne službe sa naznakom «Ponuda za javnu nabavku
računara, računarske opreme i rezervnih delova za računare broj: 05-22/15-15- NE
OTVARATI».
Na poleñini koverte navesti naziv, adresu, broj telefona ponuñača i broj telefona kontakt
osobe.
4. PODNOŠENjE PONUDA
Ponude moraju da stignu bez obzira na način dostavljanja, na adresu JKP „Čistoća i
zelenilo“, Zrenjanin najkasnije do 16.03.2015.godine do 10.00 časova.
Svaka ponuda koja stigne naručiocu po isteku datuma i sata odreñenog u prethodnom
stavu, smatraće se neblagovremenom i ista će se neotvorena vratiti ponuñaču sa naznakom da je
podneta neblagovremeno.
Ponuñač može podneti samo jednu ponudu. Ponuñač koji je samostalno podneo ponudu
ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvoñač.
5. PONUDA SA VARIJANTAMA
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
6. TROŠKOVI PRIPREMANjA PONUDE
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuñač i ne može tražiti od
naručioca naknadu troškova. Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na
strani naručioca, naručilac je dužan da ponuñaču nadoknadi troškove izrade uzoraka ili modela,
ako su izrañeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava
obezbeñenja, pod uslovom da je ponuñač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
3
7. FORMA PONUDE
Ponuda se sastavlja tako što ponuñač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni
deo konkursne dokumentacije, i dostavlja ih sa potrebnim dokazima.
Ponuñač ne može popuniti i dostaviti svoje obrasce-dokumente, umesto istih koji su
preuzeti a sastavni su deo konkursne dokumentacije, u suprotnom ponuda će se odbiti.
U slučaju potrebe za ispravkom, ispravka mora biti overena inicijalima osobe koja je
potpisala ponudu i overena pečatom.
Ponuda mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ponuñača koje je
ovlašćeno da potpiše ponudu.
8. IZMENE PONUDE
Izmena i dopuna ponude može se vršiti do isteka roka za dostavljanje ponude i to u
zapečaćenim kovertama preporučenom poštom na adresu: JKP“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin,
Beogradska 17 Zrenjanin ili lično na navedenu adresu u kancelariju Opšte i pravne službe sa
naznakom «Izmene i dopune ponude za javnu nabavku računara, računarske opreme i rezervnih
delova za računare broj: 05-22/15-15-NE OTVARATI».
Dostavljene ponude ne mogu se izmeniti niti se mogu povući po isteku roka za
dostavljanje ponude.
9. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuñača koji se obavezuju na zajedničko izvršenje
nabavke. Svaki ponuñač iz grupe ponuñača mora da ispuni obavezne uslove iz čl. 75. stav 1.tač 1
do 4 Zakona o javnim nabavkama (koji su navedeni u ovoj konkursnoj dokumentaciji) a dodatne
uslove ispunjavaju zajednički. Svi uslovi, kako obavezni tako i dodatni navedeni su u obrascu
„OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČL. 75 i 76 ZAKONA O
JAVNIM NABAVKAMA“.
Učesnici u zajedničkoj ponudi su u obavezi da uz ponudu dostave i sporazum kojim se
meñusobno i prema naručiocu obavezuju na zajedničko izvršenje javne nabavke. Navedeni
sporazum je sastavni deo zajedničke ponude i ukoliko ga učesnici u zajedničkoj ponudi ne
dostave zajedno sa ponudom, takva ponuda će se odbiti kao neprihvatljiva.
Ponuñači iz grupe ponuñača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
10. UČEŠĆE PODIZVOĐAČA
Ako ponuñač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvoñaču,
dužan je da navede naziv svih podizvoñača, kao i procenat ukupne vrednosti javne nabavke koji
će poveriti podizvoñaču a koji ne može biti veći od 50% kao i koji deo predmeta nabavke će
izvršiti preko podizvoñača.Ukoliko ugovor izmeñu naručioca i ponuñača koji istupa sa
podizvoñačem bude zaključen, podizvoñač će biti naveden u ugovoru.
Ponuñač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene nabavke bez obzira na
broj podizvoñača.
Ponuñač je dužan da za podizvoñače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz čl.75 st.1-4
Zakona o javnim nabavkama a dokaz o ispunjenosti uslova iz čl.75 stav 1 tačka 5 Zakona za deo
nabavke koji će izvršiti preko podizvoñača. Svi uslovi, kako obavezni tako i dodatni navedeni su
u obrascu „OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČL. 75 i 76 ZAKONA
O JAVNIM NABAVKAMA“
Ponuñač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u
zajedničkoj ponudi ili kao podizvoñač drugom ponuñaču.
4
11. OBAVEŠTENJE ŠTA ČINI SASTAVNI DEO ZAJEDNIČKE PONUDE
Sastavni deo zajedničke ponude je i sporazum kojim se ponuñači iz grupe meñusobno i
prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke.
12. PLAĆANjE
- Plaćanje dinarsko .
- Plaćanje će se izvršiti na sledeći način:
- prva rata u iznosu od 20% u roku od 15 dana od dana isporuke ugovorenih dobara,
-druga rata od 30% u daljem roku od 30 dana od dana isplate
prve rate,
- treća rata u iznosu od 50% u daljem roku od 45 dana od isplate druge rate.
13. ROK ISPORUKE
Isporuka će se izvršiti u roku koji je izabrani ponuñač odredio u svojoj ponudi. Rok
isporuke počinje da teče od dana zaklučenja ugovora.
14. VALUTA
Vrednosti u ponudi iskazuju se u dinarima bez PDV i sa PDV-om.
Ocenjivaće se vrednosti u ponudi iskazane u dinarima bez PDV.
Cena treba da uključi sve troškove koji terete predmetnu nabavku.
U slučaju pogrešno upisane vrednosti, ispravka će se izvršiti prema proizvodu jedinične
cene i količine. Komisija će pri oceni ponuda uvažiti ispravku računske greške na navedeni
način.
15. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENjA
Isporučilac se obavezuje da prilikom zaključenja ugovora, Naručiocu preda:
-blanko solo menicu registrovanu kod Narodne Banke Srbije sa klauzulom «bez
protesta» sa ovlašćenjem da je Naručilac može popuniti na iznos od 10% od
ugovorene vrednosti ugovora, kao garanciju za dobro izvršenje posla sa rokom
važenja 30 dana dužim od dužine roka isporuke.
-blanko solo menicu registrovanu kod Narodne Banke Srbije sa klauzulom «bez
protesta» sa ovlašćenjem da je Naručilac može popuniti na iznos od 10% od
ugovorene vrednosti ugovora, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom sa
rokom važenja 30 dana dužim od dužine najdužeg garantnog roka.
Uz menicu Isporučilac predaje i karton deponovanih potpisa i odgovarajuća
menična ovlašćenje.
16. ZAŠTITA PODATAKA
Naručilac je dužan da:
1) čuva kao poverljive sve podatke o ponuñačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u
skladu sa zakonom, ponuñač označio u ponudi.
2) odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka. Podatke koje
5
ponuñač opravdano označi kao poverljive biće korišćeni samo u postupku javne nabavke
i biće dostupni samo licima uključenim u postupak nabavke.
3) čuva kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica, ponuñača i podnosilaca prijava, kao
i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja ponuda, odnosno
prijava
Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci
iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.
17. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA
Ponuñač može u pisanom obliku na adresu naručioca JKP“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin
Beogradska 17, sa naznakom „Pitanje za komisiju za javnu nabavku računara, računarske
opreme i rezervnih delova za računare“ tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u
vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje
informacija i pojašnjena putem telefona nije dozvoljeno.
18. DODATNA OBJAŠNjENjA U VEZI PONUDA posle otvaranja ponuda
Radi pregleda, ocena i uporeñivanja ponuda može se tražiti od ponuñača da objasni svoju
ponudu a može se tražiti i uvid, kontrola kod ponuñača odnosno podizvoñača.
19. IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Naručilac može iz bilo kog razloga na sopstvenu inicijativu ili kao odgovor na
pojašnjenje traženo od ponuñača da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju.
Ukoliko naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam i manje dana pre
roka za dostavljanje ponuda dužan je da produži rok za dostavljanje ponuda.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ukoliko su učinjene u pismenoj
formi.
Sve izmene ili dopune predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije i iste će se
obajviti na portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.
20. ZAHTEV U POGLEDU DODATNOG OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA
UGOVORNIH OBAVEZA
Ukoliko ponuda ponuñača koji ima negativnu referencu koju nije dobio za istovrsni
predmet nabavke, bude izabrana kao najpovoljnija, takav ponuñač je u obavezi da kao dodatno
sredstvo obezbeñenja ispunjenja ugovornih obaveza prilikom zaključenja ugovora naručiocu
preda jednu blanko menicu registrovanu kod NBS koju naručilac može popuniti na vrednost od
10% od vrednosti ugovora, ukoliko takav ponuñač ne ispuni neku od ugovornih obaveza.
21. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PONUDA
U postupku izbora najpovoljnije ponude primeniće se kriterijum ekonomski
najpovoljnije ponude.Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim
elementima kriterijumima:
-
Ponuñena cena
................................... 95
Rok isporuke ...................................................5
bodova
bodova
6
PONUĐENA CENA - kod ovog kriterijuma uporeñivaće se ponuñena cena korišćenjem
sledeće formule za obračun bodova: ( najniža cena x maksimalni broj bodova /
posmatrana cena ).
ROK ISPORUKE - kod ovog elementa kriterijuma bodovanje će se izvršiti na sledeći
način:
-od 1-7 dana....................................................................5 bodova
-od 8-15 dana...................................................................3 boda
-preko 15 dana.................................................................0 bodova
Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda koja ostvari najveći ukupan broj bodova.
Zaokruživanje se vrši na 2 decimale.
U slučaju da dve ili više prihvatljivih ponuda ostvare jednak najviši ukupan broj bodova
naručilac će meñu njima izabrati ponudu onog ponuñača koji ima veći broj bodova po osnovu
elementa kriterijuma- ponuñena cena, ako se na taj način ne dobije prednost primeniće se
element kriterijuma rok isporuke.
22. OTVARANjE PONUDA
Javno otvaranje ponuda izvršiće se na dan isteka roka za dostavljanje ponuda odnosno
dana 16.03.2015. godine u 11,00 časova.
Za aktivno učestovovanje u postupku otvaranja ponuda, predstavnici ponuñača izuzev
direktora firmi, vlasnika radnje, odnosno preduzetnika, u obavezi su da pre početka otvaranja
ponuda Komisiji za javne nabavke predaju uredno punomoćje za aktivno učešće u postupku
otvaranja ponuda.
Zapisnik o otvaranju ponuda dostaviće se ponuñačima u roku od 3 dana od dana
otvaranja ponuda, a može se uručiti i neposredno posle otvaranja ponuda.
23. ROK VAŽENjA PONUDE
Rok važenja ponude ne sme biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
24. OCENA PONUDA
Komisija za javnu nabavku će nakon završenog postupka otvaranja ponuda pristupiti
detaljnom pregledu i oceni svih podnetih ponuda.
Ponude koje su nedovoljno čitke, nerazumljive, uslovne ili koje sadrže druge
nepravilnosti odbiće se kao neispravne.
Ocenjivaće se i bodovati cene bez PDV-a, bez obzira što ponuñač mora uneti podatke o
PDV-u.
25. OBAVEŠTENJE O NAKNADI ZA KORIŠĆENJE PATENATA
Naknadu za korišćenje patenata kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava
intelektualne svojine trećih lica snosi ponuñač.
7
26. NEGATIVNE REFERENCE
Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrñuje da je ponuñač u
prethodne tri godine u postupku javne naabvke:
-postupao suprotno zabrani iz čl.23 i 25 ovog zakona
-učinio povredu konkurencije
-dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor
o javnoj nabavci nakon što mu je ugovor dodeljen
-odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeñenja na šta se u ponudi obavezao.
-nije ispunjavao obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su
se odnosnili na isti predmet naabvke, za period od prethodne tri godine.
Dokaz iz stava 1. ovog člana može biti:
1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka nekog drugog organa
2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeñenja ispunjenja obaveza u postupku javne
nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza
3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni
4) reklamacije potrošača ako nisu otklonjene u ugovorenom roku
5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom,
odnosno ugovorom
6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i
pod uslovima predviñenim zakonom kojim se ureñuju obligacioni odnosi.
7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u
ponudi kao podizvoñači, odnosno članovi grupe ponuñača.
27. ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
Zahtev za zaštitu prava podnosi se u skladu sa članom 148-159. Zakona o javnim
nabavkama («Sl.glasnik RS», broj 124/2012) protiv svake radnje naručioca u toku celog
postupka javne nabavke osim ako Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije odreñeno.
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuñač odnosno zainteresovano lice.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje
ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane
naručioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način
dostavljanja.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je
pet dana od dana prijema odluke.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji a predaje Naručiocu JKP
«Čistoća i zelenilo» Zrenjanin u roku od 5 dana, neposredno u kancelariju opšte pravne službe ili
poštom preporučeno sa povratnicom na adresu Naručioca: Beogradska 17, Zrenjanin. Kopiju
zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava
u postupcima javnih nabavki.
O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac obaveštava sve učesnike u postupku
javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki,
najkasnije u roku od dva dana od prijema zahteva za zaštitu prava.
Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije, broj
računa: 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate:
Republička administrativna taksa, primalac uplate: Budžet Repbulike Srbije, uplati taksu u
iznosu od 40.000,00 dinara.
8
28. PRAVO NARUČIOCA DA OBUSTAVI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Naručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke na osnovu izveštaja o
stručnoj oceni ponuda, ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora.
Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se
nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti
postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba za predmetnom javnom nabavkom
zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednom periodu od 6
meseci.
29. DODELA UGOVORA
Naručilac zaključuje Ugovor o javnoj nabavci sa ponuñačem čija je ponuda izabrana kao
najpovoljnija po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.
30. POSEBAN ZAHTEV NARUČIOCA
Ponuñači ne mogu da ponude kraće garantne rokove od:
-
za laptopove minimum 24 meseca
-
za računare(radne stanice) minimum 12 meseci
- za računar(server) minimum 24 meseca
-
za monitore minimum 24 meseca
-
za laserske štampače minimum 12 meseci
-
za skener minimum 24 meseca
-
za UPS minimum 12 meseci
-
za Hard disk (stavka 2.1) minimum 60 meseci
-
za Hard disk (stavka 2.2) minimum 24 meseca
-
za Matičnu ploču minimum 24 meseca
-
za Procesor minimum 24 meseca
-
za Ram memoriju minimum 24 meseca
-
za ostalu opremu minimum 12 meseci
Na DVD rezače koji su sastavni deo svih računara, dužina garantnog roka iznosi 12
meseci.
9
Naručilac ne zahteva garanciju na sledeće stavke iz specifikacije: 1.10, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31,
2.32 i 2.34.
Ukoliko neki ponuñač ponudi kraći garantni rok od zahtevanih takva ponuda će se odbiti
kao neprihvatljiva.
USLOVI KOJE PONUĐAČ MORA DA ISPUNJAVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU
JAVNE NABAVKE
Ponuñač mora ispunjavati uslove iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama kao i
uslove ove konkursne dokumentacije.
I USLOVI - Pravo na učešće u postuku ima ponuñač ako:
1. je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. on i njegov zakonski zastupnik nije osuñivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuñivan za krivična dela protiv privrede,
krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja i davanja mita, krivično
delo prevare
3. mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda
4. je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
5 raspolaže nepohodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom ;
-da ponuñač nije bio nelikvidan duže od 30 dana neprekidno u
prethodnih 6 meseci pre objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda
6. raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom
- da ponuñač ima zaposlenog najmanje jednog radnika na neodreñeno vreme
10
OBRAZAC br.1
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČL. 75 i 76 ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA
Re
dni
bro
j
Uslov
Dokazi o ispunjenosti uslova
Ispunjenost uslova
(obavezno
zaokružiti jedan
od ponuñenih
odgovora)
OBAVEZNI USLOVI IZ ČL. 75 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
1.
2.
3.
4.
Da je registrovan kod nadležnog Rešenje ili Izvod o registraciji privrednog
organa,
odnosno
upisan
u subjekta Agencije za privredne registre
Republike Srbije, odnosno izvod iz registra
odgovarajući registar;
nadležnog Privrednog suda
Da on i njegov zakonski zastupnik Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenja
nije osuñivan za neko od krivičnih nadležnog suda i nadležne policijske uprave
dela
kao
član
organizovane Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i
kriminalne grupe, da nije osuñivan za njegov zakonski zastupnik nije osuñivan za
krivična dela protiv privrede, krivična neko od krivičnih dela kao član organizovane
dela protiv životne sredine, krivično kriminalne grupe, da nije osuñivan za neko od
delo primanja i davanja mita, krivično krivičnih dela protiv privrede, krivična dela
delo prevare
protiv zaštite životne sredine, krivično delo
primanja i davanja mita, krivično delo prevare
(Potvrde ne mogu biti starije od dva meseca
na dan otvaranja ponuda)
Da mu nije izrečena mera zabrane Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu
obavljanja delatnosti, koja je na snazi nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti
u vreme objavljivanja odnosno slanja ili potvrde Agencije za privredne registreda kod
ovog organa nije registrovano, da mu je kao
poziva za podnošenje ponuda
privrednom društvu izrečena mera zabrane
obavljanja delatnosti
(Potvrda mora biti izdata nakon
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda,
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda)
Da je izmirio dospele poreze, Uverenja:
doprinose i druge javne dažbine u -Poreske uprave Ministarstva finansija i
skladu sa propisima Republike Srbije privrede da je izmirio dospele poreze i
ili strane države kada ima sedište na doprinose
njenoj teritoriji;
-nadležne lokalne samouprave da je izmirio
obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih
prihoda
(Potvrde ne mogu biti starije od dva meseca
na dan otvaranja ponuda)
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
11
DODATNI USLOVI IZ ČL. 76 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
5.
6.
Raspolaže nepohodnim finansijskim i
poslovnim kapacitetom ;
- da ponuñač nije bio nelikvidan
duže od 30 dana neprekidno u
prethodnih 6 meseci pre dostavljanja
konkursne dokumentacije
Da
raspolaže
neophodnim
kadrovskim kapacitetom
da ponuñač ima
zaposlenog najmanje jednog
radnika na neodreñeno vreme
Izveštaj o bonitetu NBS za prethodnu
obračunsku godinu sa podacima da ponuñač
nije bio nelikvidan duže od 30 dana neprekidno DA
u prethodnih 6 meseci od dostavljanja
konkursne dokumentacije.
NE
Obrazac Fonda PIO M-3A, M-1K za zaposlene
radnike
DA
NE
Ispunjenost navedenih uslova ponuñač dokazuje pisanom izjavom datom pod
punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ispunjava
uslove iz čl. 75 i 76 Zakona o javnim nabavkama. (Obrazac br.5 koji je
sastavni deo konkursne dokumentacije). Ponuñač nije u obavezi da dostavlja
dokaze za ispunjenost navedenih uslova.
PONUĐAČ:
M.P.
__________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
12
JKP “Čistoća I zelenilo”Zrenjanin
OBRAZAC br.2
PODACI O PONUĐAČU
NAZIV PONUĐAČA
SEDIŠTE PONUĐAČA
ADRESA SEDIŠTA PONUĐAČA
MATIČNI BROJ
PORESKI INDENTIFIKACIONI BROJ
RAČUN
LICE OVLAŠĆENO ZA POTPIS
OSOBA ZA KONTAKT
TELEFON
TELEFAKS
ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)
PONUĐAČ:
M.P.
__________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
13
OBRAZAC br.2/A
Podaci o podizvoñaču
PODACI O PODIZVOĐAČU
NAZIV PODIZVOĐAČA
SEDIŠTE PODIZVOĐAČA
ADRESA SEDIŠTA PODIZVOĐAČA
MATIČNI BROJ
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ
RAČUN I BANKA
LICE OVLAŠĆENO ZA POTPIS
OSOBA ZA KONTAKT
TELEFON
TELEFAKS
ELEKTRONSKA POŠTA
PODIZVOĐAČ:
___________________
(Mesto i datum)
M.P.
_______________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
NAPOMENA: - Obrazac se popunjava, potpisuje, overava i dostavlja samo u slučaju da
ponuñač nastupa sa podizvoñačem.
U slučaju većeg broja podizvoñača obrazac fotokopirati i postupiti na isti
način.
14
OBRAZAC br. 2/B
Podaci o ponuñačučlanu u zajedničkoj ponudi
PODACI O PONUĐAČU – ČLANU KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
NAZIV PONUĐAČA
ADRESA SEDIŠTA PONUĐAČA
MATIČNI BROJ
PIB
OSOBA ZA KONTAKT
BROJ RAČUNA I NAZIV BANKE
TELEFON
TELEFAKS
ELEKTRONSKA POŠTA (e- mail)
NAPOMENA: Obrazac popunjavaju samo oni ponuñači koji podnose zajedničku ponudu
u kom slučaju je potrebno da se navedeni obrazac kopira za svakog ponuñača koji je
učesnik u zajedničkoj ponudi i postupi na isti način.
PONUĐAČ:
___________________________
(Mesto i datum)
____________________________
M.P.
(Potpis ovlašćenog lica)
15
OBRAZAC br.3
IZJAVA PONUĐAČA O UČEŠĆU PODIZVOĐAČA
(SPISAK PODIZVOĐAČA KOJIMA JE PONUĐAČ POVERIO DELIMIČNO IZVRŠENJE
JAVNE NABAVKE)
Za realizaciju javne nabavke angažovaćemo sledeće podizvoñače:
Red.
NAZIV PODIZVOĐAČA
be.
NAZIV
I
OPIS
PREDMETA NABAVKE
KOJI
ĆE
IZVRŠITI
PODIZVOĐAČ
PROCENAT
UKUPNE
VREDNOSTI NABAVKE
KOJI ĆE POVERITI
PODIZVOĐAČU
1.
2.
3.
4.
Datum:_______________
PONUĐAČ:
___________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
NAPOMENA: Ukoliko ponuñač nastupa samostalno ili u grupi, obrazac se ne popunjava.
16
OBRAZAC br.4
SPORAZUM KOJIM SE PONUĐAČI IZ GRUPE MEĐUSOBNO I PREMA
NARUČIOCU OBAVEZUJU NA IZVRŠENJE JAVNE NABAVKE
Članovi grupe su se sporazumeli da u javnoj nabavci računara, računarske opreme i
rezervnih
delova
za
računare
broj:
05-22/15-14
nosilac
posla
bude
član__________________. Nosilac posla će u ime grupe podneti ponudu i zastupati grupu
ponuñača pred naručiocem, potpisati ugovor sa Naručiocem, u ime grupe dati sredstvo
obezbeñenja i izdati račun za izvršenu uslugu.
Članovi grupe su se sporazumeli da naručilac izvrši plaćanje za izvršenu uslugu na sledeći
račun:______________________________kod banke________________________
Pun naziv i sedište člana grupe
Naziv i opis dela Procenat ukupne Potpis
predmta nabavke koji vrednosti nabavke odgovornog lica i
će izvršiti član grupe
koji će izvršiti pečat člana grupe
član grupe
Ovlašćeni član:
m.p.
Član grupe:
m.p.
Član grupe:
m.p.
Član grupe:
m.p.
Datum:__________
OVLAŠĆENI ČLAN GRUPE
M.P.
_____________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
Napomena:Ukoliko ponuñač nastupa samostalno ili sa podizvoñačem, obrazac se ne
popunjava.
17
JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin
Obrazac br.5
Ponuñač_______________________________________koga
(naziv i sedište)
zastupa__________________________________pod punom moralnom,
(ime i prezime)
materijalnom i krivičnom odgovornošću daje sledeću
IZJAVU
Ponuñač ovom izjavom potvrñuje da ispunjava sledeće uslove iz čl.75 i 76 Zakona o javnim
nabavkama za učešće u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci male vrednosti za nabavku
računara, računarske opreme i rezervnih delova za računare:
-Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
-Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuñivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuñivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja i davanja mita, krivično delo prevare
-Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda
-Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
- Raspolaže nepohodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom ;
-Da ponuñač nije bio nelikvidan duže od 30 dana neprekidno u prethodnih 6 meseci pre
dostavljanja konkursne dokumentacije
-Da raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom (da ponuñač ima zaposlenog najmanje
jednog radnika na neodreñeno vreme).
Napomena:
Ukoliko više ponuñača podnosi zajedničku ponudu ili ukoliko ponuñač nastupa sa
podizvoñačem, svaki od učesnika u zajedničkoj ponudi, odnosno svaki podizvoñač je u obavezi
da popuni ovaj obrazac.
U slučaju potrebe isti kopirati.
U __________________
Dana________________
PONUĐAČ:
(M.P.)
__________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
18
JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin
OBRAZAC br.6
Ponuñač_______________________________________koga
(naziv i sedište)
zastupa__________________________________pod punom moralnom,
(ime i prezime)
materijalnom i krivičnom odgovornošću daje sledeću
IZJAVU
Ponuñač ovom izjavom potvrñuje da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim
ponuñačima ili zainteresovanim licima.
Napomena:
Ukoliko više ponuñača podnosi zajedničku ponudu ili ukoliko ponuñač nastupa sa
podizvoñačem, svaki od učesnika u zajedničkoj ponudi, odnosno svaki podizvoñač je u obavezi
da popuni ovaj obrazac.
U slučaju potrebe isti kopirati.
U __________________
Dana________________
PONUĐAČ:
(M.P.)
__________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
19
OBRAZAC br.7
JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin
Ponuñač_______________________________________koga
(naziv i sedište)
zastupa__________________________________pod punom moralnom,
(ime i prezime)
materijalnom i krivičnom odgovornošću daje sledeću
IZJAVU
Ponuñač ovom izjavom potvrñuje da poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti
na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine.
Napomena:
Ukoliko više ponuñača podnosi zajedničku ponudu ili ukoliko ponuñač nastupa sa
podizvoñačem, svaki od učesnika u zajedničkoj ponudi, odnosno svaki podizvoñač je u obavezi
da popuni ovaj obrazac.
U slučaju potrebe isti kopirati.
U __________________
Dana________________
PONUĐAČ:
(M.P.)
__________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
20
OBRAZAC br.8
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE
U skladu sa čl. 88 Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS 124/2012) kao i čl. 6. Pravilnika o
obaveznim elementima konkursne dokumentacije (Sl.glasnik RS 29/2013) dostavljamo obrazac
sa strukturom troškova pripremanja ponude u javnoj nabavci računara, računarske opreme i
rezervnih delova za računare br: 05-22/15-15.
Za pripremanja ponude po objavljenoj konkursnoj dokumentaciji u predmetnoj javnoj nabavci,
Ponuñač:________________________________ iz __________________je imao sledeće
troškove:
Red.br Vrsta troška
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UKUPNO:
Iznos bez PDV-a
Iznos sa PDV-om
Napomena: Na osnovu odredbe čl. 88 Zakona o javnim nabavkama troškove pripreme i
podnošenja ponude snosi isključivo ponuñač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je
dužan da ponuñaču nadoknadi troškove izrade uzoraka i modela, ako su izrañeni u skladu sa
tehničkim specifikacijama naručica i troškove pribavljanja sredstava obezbeñenja, pod uslovom
da je ponuñač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena:
Ponuñač nije u obavezi da popunjava ovaj obrazac.
Mesto i datum:
_____________________
Za ponuñača
M.P.
_________________________
(potpis ovlašćenog lica)
21
JKP“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin
OBRAZAC br.9
Naziv i adresa:______________________________
Telefon i faks: _________________________________
Ime i prezime osobe za kontakt:_____________________________
Matični broj:______________________________
PIB: _____________________
Predmet:
Ponudu za nabavku računara, računarske opreme i rezervnih delova za računare:
1.UKUPNA CENA _________________dinara bez PDV-a.
UKUPAN IZNOS PDV-a________________dinara.
UKUPNA CENA _________________dinara sa PDV-om.
2.ROK ISPORUKE_______________________________________
navesti tačan broj dana od dana zaključenja ugovora
3.GARANTNI ROK
- za laptopove ___________meseci(minimum 24 meseca)
-
za računare(radne stanice)________meseci(minimum 12 meseci)
- za računar(server)__________meseci(minimum 24 meseca)
-
za monitore________meseci(minimum 24 meseca)
-
za laserske štampače________meseci(minimum 12 meseci)
-
za skener___________meseci(minimum 24 meseca)
-
za UPS
-
za Hard disk (stavka 2.1)_______meseci(minimum 60 meseci)
-
za Hard disk (stavka 2.2) _______meseci(minimum 24 meseca)
_________meseci(minimum 12 meseci)
22
-
za Matičnu ploču minimum______meseci(minimum 24 meseca)
-
za Procesor minimum ______ meseci(minimum 24 meseca)
-
za Ram memoriju minimum ______ meseci(minimum 24 meseca)
-
za ostalu opremu________meseci(minimum 12 meseci)
Na DVD rezače koji su sastavni deo svih računara, dužina garantnog roka iznosi 12
meseci
4.ROK VAŽENJA PONUDE__________________________________________
(navesti broj dana od dana otvaranja ponude s tim da
isti ne može biti kraći od 60 dana)
PONUDU PODNOSIM:( zaokružiti jednu od dole ponuñenih mogućnosti)
a) samostalno
b) kao zajedničku ponudu
c) sa podizvoñačem
NAPOMENA:
Ponuñači ne mogu da ponude kraće garantne rokove od:
-
za laptopove minimum 24 meseca
-
za računare(radne stanice) minimum 12 meseci
- za računar(server) minimum 24 meseca
-
za monitore minimum 24 meseca
-
za laserske štampače minimum 12 meseci
-
za skener minimum 24 meseca
-
za UPS minimum 12 meseci
-
za Hard disk (stavka 2.1) minimum 60 meseci
-
za Hard disk (stavka 2.2) minimum 24 meseca
-
za Matičnu ploču minimum 24 meseca
23
-
za Procesor minimum 24 meseca
-
za Ram memoriju minimum 24 meseca
-
za ostalu opremu minimum 12 meseci
Na DVD rezače koji su sastavni deo svih računara, dužina garantnog roka iznosi 12
meseci.
Naručilac ne zahteva garanciju na sledeće stavke iz specifikacije: 1.10, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31,
2.32 i 2.34.
Ukoliko neki ponuñač ponudi kraći garantni rok od zahtevanih takva ponuda će se odbiti
kao neprihvatljiva.
Za ponuñača,
M.P.
__________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
24
OBRAZAC BR.10
SPECIFIKACIJA RAČUNARA, RAČUNARSKE OPREME I REZERVNIH DELOVA
ZA RAČUNARE SA STRUKTUROM CENE
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA
1
Red.
br.
1.1
1.2
1.3
Naziv dobra
Jed.
mere
Štampač
kom
Laser A4, brzina štampe min 18
ppm, rezolucija 600 dpi, mesečni
obim štampe min 5000 strana,
min 32 mb memorije,
povezivanje usb,
Toner: Jedan od ovih tonera
mora da podržava CE285A; 725;
Čitav štampač kad je zatvoren
treba da bude crne boje osim ako
ima aluminijumskih delova koji
mogu biti sivi,
Sa strujnim i usb kablom
Skener
Kom
Format A4
Flatbed: Da
Tehnologija CIS
Rezolucija min 4800 dpi
Tasteri na skeneru: pdf,
autoscan, copy, send
Podržani operativni sistemi:
Windows 8.1/8/7/Vista SP1 i
SP2/XP SP3 32-bitni
kom
Kopir aparat
brzina kopiranja/štampanja A4:
min 18 str/min vreme prve
kopije (A4): 8 sek format papira:
A5-A3 težina papira: 64157g/m2 rezolucija
štampanja/kopiranja/skeniranja:
600x600 dpi kom memorija:
min 32MB povezivanje na
računar: USB 2.0 Podržani
Kol.
Naziv
proizvoñača
i model,
nabrojati
ugrañene
komponente
Cena po
jedinici
mere bez
PDV-a
Ukupna
cena bez
PDV-a
Ukupna
cena sa
PDV-om
10
3
1
25
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
operativni sistemi: Windows XP
(32 & 64)/ Windows 7 (32 &
64)/Windows 8 (32 & 64).
Toner mora da štampa min 13
000 listova sa 5% popunjenosti
Racunar (dual core sa soketom
1150 na 3GHz, hard Internal
Solid State Drive (SSD)
kapaciteta min. 120GB,
Interface SATA III, 4gb ram
ddr3, maticna ploca:
Čipset: H81 Express
Grafika: Korišćenje grafike iz
procesora- integrisana grafika
min 1 PSI, min 1 PSe), miš
(srednje veličine kao genius
netscroll 120), tastatura, podloga
za miš, windows 7 profesional
64 bit
Monitor
Veličina panela: Wide Screen
min 18.5"(47.0cm) 16:9
True Resolution : 1366x768
Pixel Pitch : 0.3mm
Osvetljenje(Max) : 200 cd/㎡
Contrast Ratio: 50000000:1
Ugao vidljivosti (CR≧10) :
90°(H)/50°(V)
Vreme odziva : 5ms
Display Colors : 16.7M
crne boje
Monitor 19" Aspect ration 5:4,
osvetljenje 250cd/m2, crne boje
Laptop
Procesor: 4th Gen Core i5 4210
min 2.7 Ghz(bez kloka), ram
memorija min. 4GB, hard
disk1TB, 15.6"HD (1366x768)
WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD
webcam,NVIDIA GeForce
820M 2GB DDR3L 6 cell,
Win Pro 8.1 64bit dostaviti i
instalacioni disk
Ranac za notebook 15.4" crne
boje bez slika, jedna pregrada za
laptop i minimum još jedna
pregrada.
Kom
12
kom
3
kom
2
kom
1
kom
1
26
1.9
U ranac mora da stane gore
navedeni laptop
BRENDIRANI SERVER
Procesor / Čipset: Broj
procesora: 1 Klasa procesora:
Intel® Xeon® Model: E52407v2 Broj jezgara procesora:
4 Frekvencija: 2.4GHz Ostalo:
32nm, 10MB Intel® Smart
Cache Procesorsko ležište
(socket): Intel® 1356 Čipset:
Intel® C602
Memorija (RAM):
8GB Tip: DDR3 Radni takt
memorije: 1.600MHz Broj
slotova: 6 Popunjeni slotovi: 1
minimalno podržano: 192GB
Maksimalni podržani radni takt
memorije: 1.600MHz Ostalo:
Single Rank, Low Voltage,
RDIMM
Optički ureñaj: DVD±RW
SATA
Mreža:
Žična mreža (LAN):
10/100/1.000Mbps (Gigabit
ethernet) Broj portova: 2
Kontroleri:
Hardverski: PERC H310 RAID:
0, 1, 5, 10, 50
Priključci pozadi:
VGA D-sub: 1 (izlaz) USB 2.0:
2 RJ-45: 2 Serijski priključci: 1
Priključci napred:
VGA D-sub: 1 USB 2.0: 2
Slotovi:
PCI Express x16 slot: 1x PCI
Express (half-length, full-height)
PCI Express x4 slot: 1x PCI
Express (half-length, halfheight)
Kućište:
Tip: Rack Mount 1U Rack šine:
Sliding Ready, ReadyRails Hard
disk ležišta: 4x3.5" Hot Plug
Napajanje:
Snaga: 350W Ostalo: Hot Plug
kom
2
27
1.10
Remote Server Management:
iDRAC 7 Express
Hard diskovi :2 komada HDD
1TB SATA 7.2k 3.5" HD Hot
Plug Fully Assembled - Kit
NAS ureñaj
Procesor: quad-core processor
min 2 GHz,
8 GB DDR3 memorije, Flash
memorija minimun 512 MB
DOM, 4 ulaza za hard disk Hotswappable,
4 Lan porta gigabitni RJ-45, Led
signalizacija status lan usb i hard
indikacija za svaki hard
posebno,
Min 3 USB 3.0 od kojih jedan
minimun mora biti napred ostali
nazad,
Min 2 USB porta 2.0,
1 HDMI priključak,
USB One-Touch-Copy Backup,
Napajanje ATX 250W 100240V,
Mora da ima svoj operativni
sistem,
Mora da podržava RAID types:
Single Disk, JBOD, RAID 0, 1,
5, 6, 10, 5 + hot spare, Bad
block scan and hard drive
S.M.A.R.T, Bad block recovery,
RAID recovery, Wake on LAN,
Internal hard drive standby
mode, Scheduled power on/off,
automacko uključivanje nakon
dolaska struje,
USB i mrežnu UPS podršku sa
SNMP management, sistemski
sleep mode,
Pristup prava menadžmenta,
Import/export users, Lokal user
kontrolni pristup CIFS, AFP,
FTP, and WebDAV,
Web administracija: personalni
desktop, Smart toolbar and
dashboard za status sistema,
smart fan kontroler, Dynamic
kom
1
28
DNS (DDNS), resurs monitor,
Mobilna aplikacija za udaljeni
sistem monitoring i
menadžment,
Bezbednost: Zaštita mreže
pristupa s auto-blokiranje SSH,
Telnet, HTTP(S), FTP,
CIFS/SMB, AFP
Trenutna uzbuna putem E-mail,
SMS, i tonom (beep), Antivirus
protection
Server Virtualization &
Clustering, VMware vSphere
(ESXi 5.x), VMware VAAI za
iSCSI i VAAI za NAS, vSphere
Plug-in, Citrix XenServer (6.2),
Windows Server 2012 R2
Hyper-V, Podrška Microsoft
ODX,
Bekap stanice: Remote
replication server, Real-time
remote replication (RTRR) na
drugi QNAP NAS ili FTP
server,
Radi na oba RTRR server &
client sa bandwidth kontrolom,
Real-time & scheduled bekap,
Encryption kompresija, fajl
filter, i ograničenje brzine
prenosa,
Bekap podataka na više spoljnih
skladišnih ureñaja,
VPN Server: PPTP & OpenVPN
VPN servis sa minimalnim
brojem od 15 VPN kanala,
Cloud Storage Backup: Google
Drive, Dropbox, ElephantDrive
Domain Authentication
Integration: Microsoft Active
Directory (AD),
Domain controller
LDAP server, LDAP client,
Domain users login preko
CIFS/SMB, AFP, FTP, i File
Station.
Mora da ima svoju bazu
29
1.11
1.12
1.13
1.14
plaginova za instalaciju.
Program koji mora da ima za
instalaciju na desktop računar i
automacko bekapovanje na
ureñaj (za taj program se ne
naplaćuje licenca) radi slično
dropbox-u,
Ugrañena 2 Red hard diska
kopatabilna sa ureñajem
kapaciteta 3TB
SERVERSKI ORMAN
metalna perforirana vrata sa
bravom, prstenovi za vertikalno
voñenje kablova, točkići i nožice
sa nivelacijom, prednje i zadnje
šine 19", dim.
800x800x2000mm, nosivost min
800kg,
Ventilator panel sa 4 ventilatora
i termostatom za stojeće rek
ormane,
Polica za orman i šrafovi ako
neidu uz njega za sve unite.
Sa sastavljanjem na zadatoj
lokaciji kao i sastavljanje ostale
mrežne opreme
UPS 800 VA/480W minimalno,
Vrsta izlaza: Šuko,
Broj izlaza - zaštita : 2 kom.
2000VA/1200W
Šuko (220V) x 4 USB 2.0 tip B
x 1 RJ-45 x 1 Serijski port x 1
Warles ruter brzine prenosa do
300Mb/s,
Portovi 4x10/100Mbps Lan, 1x
10/100Mbps WAN, 2x5dBi
Detachable Omni Directional
Antennas (RP-SMA) Izmenjive
antene, Mod rada: Wireless N
Router, WDS Bridge,
Frekvencije: 2.4-2.4835GHz,
Mora da podržava Support
Samba/FTP/Media
Server/Printer Connection,
1x USB 2.0 (file & printer
share),
VPN Pass-Through: PPTP,
kom
1
kom
6
kom
4
kom
3
30
L2TP, IPSec(ESP Head),
Minimum 5 IPsec VPN Tunnels,
ruter za unutrašnju upotrebu.
1.15
1.16
1.17
Ruter CPU frekvencije 600
MHz, RAM minimum 128 MB,
3G USB ruter sa 11 LAN /
WAN port, antena fiksna,
frekvencija 2,4 GHz, USB
konektor, 3G Modul, warles
standardi 802.11b/g/n, mora da
ima komandnu liniju za
podešavanje i GUI (Graphical
user interface) za podešavanja.
(MikroTik ili zamenski)
LAN Switch
24 portni upravljivi rekabilni
swich
24x, 10/100/1000Mbps ports
obezbeñuje momentalni veliki
transfer podataka,
smanjenje potrošnje električne
energije do 40%,
IEEE 802.3x flow control
obezbeñuje pouzdan prenos
podataka,
10K Jumbo frame,
efikasno praćenje mreže preko
Port Mirroring, Loop prevencija
i Cable Diagnostics,
Port i tag-based QoS obezbeñuje
nesmetano latency-sensitive
traffic,
Veliki broj VLAN funkcija za
poboljšanje bezbednosti mreže
preko segmentacije saobraćaja,
IGMP Snooping optimizaciju
multicast aplikacije
KVM swich Omogućava
kontrolu 4 računara, Podržava
VGA, SVGA & MultiSync
monitore Podržava video
rezolucije 2048 x 1536,
Podržava USB tastatura i miš
Tastatura i miš emulacija za
grešku bez boot-up Podržava
Microsoft IntelliMouse &
kom
1
kom
4
kom
1
31
Microsoft IntelliMouse Explorer
Izbor PC preko dugme ili hot
key Zvučni feedback pri
prelasku Auto scan mode LED
indikator za svaku PC Auto
opoziv Caps Lock, Num Lock &
Scroll Lock status za svaki PC
Nema potrebe za instalacijom
drivera Nema potrebe za AC
adapter, isporučuje se sa svim
kablovima za rad 4 računara,
Podržava operativne sisteme
windows xp/7/8/server, linux
Delovi za računare i ostala oprema
2
2.1
2.3
Hard disk 1TB
Interni, povezivanje sata 3
6Gb/s, 7200 obrtaja, garancija
proizvoñača min 5 godina,
format 3.5"
Hard disk 1TB
Interni, povezivanje sata 3
6Gb/s, 7200 obrtaja, garancija
proizvoñača min 2 godina,
format 3.5"
Mrežna kartica 10/100/1000 PSI
kom
6
kom
6
Kom
10
2.4
Mrežna kartica 10/100/1000 PSe
Kom
10
2.5
Kabl Patch 5e 0,5m
Kom
5
2.6
Kabl Patch 5e 1m
Kom
5
2.7
Kabl Patch 5e 2m
Kom
5
2.8
Kabl Patch 5e 3m
Kom
5
2.9
Kabl Patch 5e 5m
Kom
5
2.10
Kabl Patch 5e 10m
Kom
5
2.11
Kabl Patch 5e 15m
Kom
2
2.12
Kabl Patch 5e 20m
Kom
2
2.2
32
2.13
USB Flash 16 GB sa poklopcen
za zatvaranje USB konektora
Maticne ploče
Ista kao ona koja je ugrañena u
računar
Procesor
Isti kao onaj koji je ugrañen u
računar
Napajanje
Ista kao ona koja je ugrañena u
računar
DVD rezač sata, crne boje
Kom
5
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
5
Kom
2
Kom
10
Kom
10
Kom
10
Kom
10
kom
5
Kom
10
Kom
10
Kom
3
Kom
1
2.28
2 pakovanja šrafova za
kompjuterska kućišta
Tastatura PS/2 crna sa YU
latiničnim slovima
Tastatura USB sa YU latiničnim
slovima
Miš PS/2 srednje veličine kao
genius netscroll 120
Miš USB srednje veličine kao
genius netscroll 120
Miš bežični srednje veličine kao
genius netscroll 120
Kabl za napajanje S-ATA HDDA
Kabl SATA data HDD za prenos
podataka
USB produžni Kabl USB A na
USB A, 1.8m
220V razvodni panel 19"/1U sa
7 utičnih mesta, prekidačem i
zastitom, kabl od 2m
Convertor usb na ps2
Kom
5
2.29
Convertor ps2 na usb
Kom
5
2.30
Konvertor dvi-D na vga (za
graficke kartice)
Podloga za miša crne boje
Kom
5
Kom
15
Kom
3
kom
10
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.31
2.32
2.33
Podloga za miša sa jastučićem
crne boje
Ram memorija 4gb ddr3 jedan
modul
33
2.34
SFTP eksterni samonoseći kabl
kat. 5E sa čeličnom žicom 'Wall', pun presek, metalna folija
i širm oko parica
m
100
UKUPNO:
Ponuñači su u obavezi da u ponuñenu cenu uračunaju sve troškove koji terete predmetnu
nabavku.
Isporučilac je dužan da o svom trošku sastavi serverski orman i postavi mrežnu opremu u
isti.
Za ponuñača,
M.P.
__________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
34
JKP “ČISTOĆA I ZELENILO”
Zrenjanin
MODEL UGOVORA OBRAZAC br.11
UGOVOR
O dodeli javne nabavke male vrednosti, zaključen dana .2015.g. izmeñu:
1. JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, ulica Beogradska 17( u daljem tekstu:Naručilac),
koga zastupa Duško Zec, ing. poljoprivrede, direktor i
2._______________________________ ( u daljem tekstu:Isporučilac), koga zastupa
_______________________.
Ugovorne strane su se sporazumele da je predmet ovog ugovora nabavka računara,
računarske opreme i računarskog materijala po specifikaciji ponude Isporučioca koja se smatra
sastavnim delom ugovora. Ponudu Isporučioca, koja se smatra sastavnim delom ugovora,
Naručilac je prihvatio kao najpovoljniju.
Član 2.
Ugovorena vrednost nabavke iznosi ______________ dinara bez
_____________dinara sa PDV-om.
PDV-a, odnosno
Član 3.
Isporučilac se obavezuje da će Naručiocu ugovorena dobra isporučiti po cenama
navedenim u svojoj ponudi. Cena obuhvata sve troškove franko Naručilac, odnosno svi troškovi
koji terete isporuku dobara, padaju na teret Isporučioca.
Mesto isporuke je magacin Naručioca ul. Beogradska 17 Zrenjanin.
Ugovorene cene iz date ponude su fiksne i ne mogu se menjati.
Član 4.
Isporučilac će ugovorena dobra isporučiti Naručiocu u roku od _____ dana od dana
zaključenja ugovora.
U slučaju prekoračenja roka isporuke, Isporučilac plaća ugovornu kaznu.
Naručilac mora bez odlaganja saopštiti Isporučiocu da zadržava svoje pravo na ugovornu
kaznu.
Visina ugovorne kazne je 0.05%, za svaki dan kašnjenja, od iznosa koji bude ispostavljen
za fakturisanje, za isporuku sa kojom je Isporučilac bio u docnji, a najviše do 5% od ugovorenog
iznosa.
Ako je šteta koju je Naručilac pretrpeo veća od iznosa ugovorne kazne, on ima pravo
zahtevati razliku do potpune naknade štete.
Okolnosti nezavisne od volje ugovornih strana, koje ni pažljiva stranka ne bi mogla
izbeći, niti bi mogla otkloniti opasnosti od tih okolnosti, smatraće se kao slučajevi koji
oslobañaju od odgovornosti, ako nastupe nakon zaključenja ugovora i sprečavaju njegovo
potpuno ili delimično izvršenje a to su: elementarana nepogoda, mere nadležnih organa.
Stranka koja se poziva na nastanak jedne od okolnosti iz stava 6 ovog člana, dužna je
odmah da obavesti drugu stranu o njenom nastanku i prestanku.
35
Isporučilac je dužan da o svom trošku sastavi serverski orman i postavi mrežnu opremu u
isti.
Član 5.
Zadocnjenje u vezi sa isporukom biće zapisnički konstatovano od strane Isporučioca i
Naručioca.
Iznos ugovorne kazne biće naplaćen tako što će se iznos ispostavljne fakture za dobra sa
čijom se isporukom zadocnilo, smanjiti za iznos ugovorne kazne.
Član 6.
Kvalitativnu kontrolu izvršiće ovlašćeni predstavnici oba preduzeća, prilikom isporuke.
U slučaju da Isporučilac Naručiocu isporuči dobro koje ima nedostataka u pogledu
kvaliteta to će se zapisnički konstatovati od strane Isporučioca.
U slučaju da isporučeno dobro nema tražene kvalitativne karakteristike, Isporučilac je u
obavezi da u razumnom roku, ne dužem od 48 časova, isporuči dobro sa ugovorenog kvaliteta,
kao i da Naručiocu nadoknadi štetu nastalu isporukom lošeg kvaliteta.
Član 7.
- Plaćanje ugovorene vrednosti nabavke će se izvršiti na sledeći način:
- prva rata u iznosu od 20% dospeva za plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke
ugovorenih dobara i ispostavljene fakture,
- druga rata od 30% dospeva za plaćanje u daljem roku od 30 dana od dana isplate
prve rate,
- treća rata u iznosu od 50% dospeva za plaćanje u daljem roku od 45 dana od isplate
druge rate.
Član 8.
Isporučilac daje Naručiocu garanciju:
- za laptopove ___________meseci(minimum 24 meseca)
-
za računare(radne stanice)________meseci(minimum 12 meseci)
- za računar(server)__________meseci(minimum 24 meseca)
-
za monitore________meseci(minimum 24 meseca)
-
za laserske štampače________meseci(minimum 12 meseci)
-
za skener___________meseci(minimum 24 meseca)
-
za UPS
-
za Hard disk (stavka 2.1)_______meseci(minimum 60 meseci)
_________meseci(minimum 12 meseci)
36
-
za Hard disk (stavka 2.2) _______meseci(minimum 24 meseca)
-
za Matičnu ploču minimum______meseci(minimum 24 meseca)
-
za Procesor minimum ______ meseci(minimum 24 meseca)
-
za Ram memoriju minimum ______ meseci(minimum 24 meseca)
-
za ostalu opremu________meseci(minimum 12 meseci)
Na DVD rezače koji su sastavni deo svih računara, dužina garantnog roka iznosi 12 meseci
Isporučilac se obavezuje da uz robu Naručiocu preda garantne listove za robu za koju je
predviñena garancija.
Isporučilac je dužan da se odazove na reklamaciju upućenu od strane ovlašćenog lica
naručioca uz lično preuzimanje u roku od 24h. Isporučilac snosi sve troškove koje terete
preuzimanje opreme i dostavu iste nakon popravke u garantnom roku. Isporučilac je dužan da u
najkraćem mogućem roku otkloni nedostatke.
Član 9.
Isporučilac se obavezuje da prilikom zaključenja ugovora, Naručiocu preda:
-blanko solo menicu registrovanu kod Narodne Banke Srbije sa klauzulom «bez
protesta» sa ovlašćenjem da je Naručilac može popuniti na iznos od 10% od
ugovorene vrednosti ugovora, kao garanciju za dobro izvršenje posla sa rokom
važenja 30 dana dužim od dužine roka isporuke.
-blanko solo menicu registrovanu kod Narodne Banke Srbije sa klauzulom «bez
protesta» sa ovlašćenjem da je Naručilac može popuniti na iznos od 10% od
ugovorene vrednosti ugovora, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom sa
rokom važenja 30 dana dužim od dužine najdužeg garantnog roka.
Uz menicu Isporučilac predaje i karton deponovanih potpisa i odgovarajuća menična
ovlašćenje.
Ukoliko Isporučilac ne ispoštuje bilo koju ugovoru obavezu Naručilac, raskinutu ugovor
prostom izjavom volje i unovčiti garanciju za dobro izvršenje posla. Naručilac u svakom slučaju
može unovčiti garanciju za dobro izvršenje posla ukoliko Isporučilac ne ispoštuje bilo koju
ugovornu obavezu.
Član 10.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Sve eventualne sporove rešavaće
sporazumno, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost Suda u Zrenjaninu.Ugovor je sačinjen u
4(četiri) istovetna primerka, od kojih svaka strana zadržava po 2(dva primerka).
37
Član 11.
Ovaj ugovor se zaključuje i važi do realizacije predmeta ugovora.
ISPORUČILAC
____________________________
Ime i prezime ovlašćenog lica
M.P
____________________________
Potpis ovlašćenog lica
NARUČILAC
38
Download

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku računara, računarske