Република Србија
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
ИНФОРМАТОР
О РАДУ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
Београд, 15. јануар 2013. године
Сврха Информатора о раду Државног већа тужилаца (у даљем тексту:Веће) је да
тражиоцима информација од јавног значаја омогући да брже и лакше дођу до жељене
информације и до остварења овог законског права, кроз упознавање са радом, надлежношћу,
организационом структуром Већа, контакт телефонима и осталим информацијама значајним
за рад Већа.
Посебна пажња је дата Закону о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, који одређује обим и начин остваривања права на слободан приступ информацијама
од јавног значаја, као и извештају о поступању Већа по тим захтевима и приказу
најинтересантнијих случајева.
За тачност података у Информатору одговара председник Већа. Републички јавни
тужилац је Загорка Доловац и по положају је председник Већа.
Информатор о раду Државног већа тужилаца израђен је у складу са чланом 39. Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04,
54/07, 104/09, 36/10)
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
ЗГРАДА У КОЈОЈ СУ СМЕШТЕНИ ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА И ДРЖАВНО ВЕЋЕ
ТУЖИЛАЦА, РЕСАВСКА 42, БЕОГРАД
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
СЕДИШТЕ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА: РЕСАВСКА 42, БЕОГРАД
РАДНО ВРЕМЕ: 7.30 – 15.30
КОНТАКТИ:
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
Загорка Доловац, председник Државног већа тужилаца
Шеф кабинета:
Маријана Сантрач
e-mail: [email protected]
АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА:
Гордана Радић, секретар Већа
тел: 011-363-4226
e-mail:[email protected]
Љиљана Јовановић, секретарица
тел: 011-363-4260
факс: 011-3622-720
СЕКТОР ЗА ИЗБОР, ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ И СТАТУСНА ПИТАЊА ЈАВНИХ
ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Катарина Антић, виши саветник
тел: 011-363-4246
e-mail: [email protected]
Оливера Кијевчанин, виши саветник
тел: 011-363-4226
e-mail: [email protected]
Никола Пламенац, саветник
тел: 011-363-4225
e-mail: [email protected]
Aлександар Бошковић, виши саветник
тел: 011-363-4243
e-mail: [email protected]
СЕКТОР ЗА КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ:
Александар Малешевић, саветник
тел: 011-363-4210
e-mail: [email protected]
Љиљана Јовановић, административно-канцеларијски послови
тел:011-363-4260
Гордана Цветковић, административно-канцеларијски послови
тел:011-363-4260
Зоран Милосављевић, возач-курир
тел:011-363-4260
ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА:
Милена Панић, руководилац групе
тел:011-363-4231
e-mail: [email protected]
Анела Грбовић, сарадник
тел:011-363-4231
e-mail: [email protected]
Светлана Младеновић, референт
тел:011-363-4230
e-mail: [email protected]
ГРУПА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Вања Мартиновић, саветник
тел:011-363-4229
e-mail: [email protected]
Горан Вељковић, референт
тел:011-363-4230
e-mail: [email protected]
ЧЛАНОВИ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ПО ПОЛОЖАЈУ СУ:
Загорка Доловац, републички јавни тужилац
Никола Селаковић, министар правде и државне управе
Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе и државну управу у локалној самоуправи
Народне скупштине Републике Србије
Милан Шкулић, професор Правног факултета Универзитета у Београду
ИЗБОРНИ ЧЛАНОВИ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА СУ:
Миљко Радисављевић, тужилац за организовани криминал
Зорица Стојшић, заменик републичког јавног тужиоца
Драгољуб Барјамовић, заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом
Саду
Бранко Стаменковић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
Данијела Синђелић, јавни тужилац у Другом основном јавном тужилаштву у Београду
Мајда Ракић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву
ПОЛОЖАЈ И НАДЛЕЖНОСТ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ПРЕМА УСТАВУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Према Уставу Републике Србије („Службени гласник РС“ број 98/06), Веће је самосталан
орган који обезбеђује и гарантује независност и самосталност јавних тужилаца и заменика
јавних тужилаца у складу са Уставом.
Државно веће тужилаца предлаже Народној скупштини кандидате за први избор за заменика
јавног тужиоца, бира заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције заменика
јавног тужиоца, бира заменике јавних тужилаца који су на сталној функцији за заменике
јавног тужиоца у другом јавном тужилаштву, одлучује у поступку за престанак функције
заменика јавних тужилаца, на начин предвиђен Уставом и законом, врши и друге послове
одређене законом.
ПОЛОЖАЈ И НАДЛЕЖНОСТ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ПРЕМА ЗАКОНУ О
ДРЖАВНОМ ВЕЋУ ТУЖИЛАЦА
Према Закону о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС“, број 116/08, 101/10 и
88/11), Веће је самосталан орган који обезбеђује и гарантује самосталност јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца.
У оквиру своје надлежности Државно веће остварује сарадњу са Високим саветом судства,
државним и другим органима и организацијама, тужилачким саветима других држава и
међународним орагнизацијама.
Државно веће тужилаца према члану 13. Закона:
- утврђује листу кандидата за избор Републичког јавног тужиоца и јавних тужилаца коју
доставља Влади;
- предлаже Народној скупштини кандидате за први избор за заменика јавног тужиоца;
- бира заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца;
- бира заменике јавних тужилаца који су на сталној функцији за заменике јавног тужиоца у
вишем јавном тужилаштву;
- одлучује о престанку функције заменика јавних тужилаца;
- утврђује разлоге за разрешење јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца;
- одређује јавно тужилаштво у којем ће јавни тужилац и заменици јавног тужиоца наставити
да врше функцију заменика јавног тужиоца у случају укидања јавног тужилаштва;
- одлучује о удаљењу Републичког јавног тужиоца;
- одлучује по приговору на одлуку о удаљењу јавног тужоца и заменика јавног тужиоца;
- предлаже обим и структуру буџетских средстава неопходних за рад јавних тужилаштава за
текуће расходе и врши надзор над њиховим трошењем, у складу са законом;
- утврђује које су друге функције, послови или приватни интереси у супротности са
достојанством и самосталношћу јавног тужилаштва;
- поставља вршиоца дужности Републичког јавног тужиоца;
- одлучује по приговору на одлуку Републичког јавног тужиоца о томе када се сматра да
није било избора јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца;
- даје мишљење о изменама постојећих или доношењу нових закона који уређују положај и
поступање јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, организацију јавног
тужилаштва, као и других закона које јавна тужилаштва примењују;
- доноси Етички кодекс;
- води лични лист за сваког јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца и запосленог у јавном
тужилаштву;
- именује и разрешава Дисциплинског тужиоца и његове заменике и чланове Дисциплинске
комисије и њихове заменике;
- доноси одлуке о правним лековима у дисциплинском поступку;
- доноси Правилник о мерилима за вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних
тужилаца;
- доноси одлуку о правном леку против одлуке о вредновању рада јавног тужиоца и
заменика јавног тужиоца;
- одлучује о приговорима у поступку избора за чланове Државног већа из реда јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца;
- обавља послове у вези са спровођењем Националне стратегије реформе правосуђа;
- утврђује садржину програма обуке за заменике јавних тужилаца који се први пут бирају на
функцију и тужилачке помоћнике у складу са законом;
- предлаже програм обуке за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца који трајно
обављају функцију;
- обавља и друге послове предвиђене законом.
ПРЕДСЕДНИК ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
Републички јавни тужилац је по положају председник Државног већа.
Председник Државног већа представља Државно веће, руководи његовим радом и врши друге
послове у складу са законом.
Државно веће има заменика председника, кога из реда тужилаца и заменика јавних тужилаца
изборних чланова Државног већа бира и разрешава Државно веће.
Заменик председника обавља послове председника у случају његовог одсуства или
спречености.
Начин избора заменика председника Државног већа и трајање мандата уређује се
Пословником о раду Државног већа тужилаца (у даљем тексту: Пословник).
ЧЛАНОВИ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
Државно веће има једанаест чланова.
Чланови Државног већа су Републички јавни тужилац, министар надлежан за правосуђе и
председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам
изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са овим законом.
Изборне чланове чине шест јавних тужилаца или заменика јавних тужилаца са сталном
функцијом, од којих је најмање један са територије аутономних покрајина и два угледна и
истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други
професор правног факултета.
Члан Државног већа ужива имунитет као јавни тужилац.
Члан Државног већа не може бити позван на одговорност за изражено мишљење или гласање
приликом доношења одлука Државног већа.
Члан Државног већа не може бити лишен слободе у поступку покренутом због кривичног
дела учињеног у обављању функције члана Државног већа без одобрења надлежног одбора
Народне скупштине.
НАЧИН РАДА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА И ОДЛУЧИВАЊЕ
Државно веће може да одлучи да ради у јавној седници, у складу са Пословником.
Седнице Државног већа сазива председник по сопственој иницијативи или на предлог
најмање три члана Државног већа.
Државно веће одржава седнице када је присустно најмање шест чланова Државног већа.
Стална радна тела Државног већа су: Изборна комисија и дисциплински органи.
Састав и начин рада сталних радних тела уређује се актом Државног већа.
Ради разматрања појединих питања из своје надлежности Државно веће може да образује
повремена радна тела.
Образовање, састав и начин рада повремених радних тела ближе се уређује Пословником.
Одлуке Државног већа доносе се већином гласова свих чланова.
Одлуке Државног већа морају бити образложене када је против њих дозвољен правни лек и
када је то законом и Пословником прописано.
Државно веће доноси Пословник којим се ближе уређује начин рада и одлучивање Државног
већа.
Пословник и друга општа акта Државног већа објављују се у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Државно веће подноси годишњи извештај о свом раду Народној скупштини.
Државно веће редовно обавештава јавност о свом раду на начин уређен Пословником.
АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
За обављање стручних, административних и других послова у оквиру Државног већа
образује се Административна канцеларија.
Организација, послови и начин рада Административне канцеларије ближе се уређује актом
Државног већа.
На права и обавезе запослених у Административној канцеларији примењују се прописи који
уређују положај државних службеника и намештеника.
Државно веће има секретара који се поставља на период од пет година и може бити поново
постављен.
Секретара поставља Државно веће тужилаца.
Секретар руководи Административном канцеларијом и за свој рад одговоран је Државном
већу тужилаца.
Секретар има статус државног службеника на положају.
Услови за постављење секретара одређују се актом Државног већа тужилаца.
Заменик јавног тужиоца може бити упућен, ради обављања стручних послова, у радна тела
Државног већа.
Решење о упућивању доноси Државно веће, по прибављеном мишљењу јавног тужиоца
јавног тужилаштва у коме заменик јавног тужиоца врши своју функцију, уз писмену
сагласност заменика јавног тужиоца.
Упућивање може трајати најдуже три године.
У Административној канцеларији Државног већа тужилаца тренутно има 12 запослених на
неодређено време и 4 запослена на одређено време.
Основне унутрашње јединице за обављење стручних и административних послова из
надлежности Државног већа тужилаца у Административној канцеларији су: Сектор за избор,
престанак функције и статусна питања јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и
Сектор за опште и кадровске послове. Кабинет председника Већа је образован као посебна
унутрашња јединица. Уже унутрашње јединице изван састава сектора су: Група за планирање
и извршење буџета јавних тужилаштава и Група за рачуноводствено финансијске послове.
РАСПОРЕД РАСХОДА ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА
У оквиру средстава обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину
("Службени гласник РС", број: 114/12) раздео 7 – Државно веће тужилаца, овим планом
извршења буџета врши се распоред расхода по ближим наменама.
Средства у укупном износу од 67.368.000 динара - буџетски приходи (шифра извора
финансирања 01) распоређују се по ближим наменама и то:
Економс
ка
класиф.
411
412
413
414
4141
4143
4144
415
4151
4151
4151
4151
416
421
4211
4212
4213
4214
4215
422
4221
4222
423
4231
4232
4233
4234
4235
4235
4237
425
4252
426
4261
4263
4264
Опис
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Боловање
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медицинском лечењу
Накнаде за запослене
Превоз за запослене
Накнада трошкова за смештај
Накнада трошкова за одвојен живот од
породице
Остале накнаде
Награде запосленима
Стални трошкови
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Услуге водовода и канализације
Телефон, телефакс, мобилни телефони
Осигурање
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у
иностранство
Услуге по уговору
Услуге превођења и остале адм. услуге
Услуге за одржавање компјутераи мрежног
система
Услуге образовања и усавршавања
запослених, издаци за стручне испите
Услуге информисања и јавни огласи
Накнаде члановима ДВТ
Накнаде члановима комисиje
Репрезентација
Текуће поправке
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Канцеларијски материјал
Стручна литература
Материјал за саобраћај-бензин
Износ
43.621.000
7.808.000
120.000
100.000
50.000
50.000
3.350.000
100.000
690.000
150.000
100.000
400.000
40.000
1.400.000
8.900.000
100.000
200.000
200.000
900.000
7.300.000
200.000
100.000
100.000
800.000
300.000
200.000
250.000
4268
482
4822
483
512
Материјал за одржавање хигијене
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
5122
Канцеларијска опрема
5122
Рачунарска опрема
5122
Комуникациона опрема
Укупно
50.000
48.000
1.000
330.000
67.368.000
УСЛУГЕ КОЈЕ ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА
У Државном већу тужилаца, сходно Закону о Државном већу тужилаца, обављају се послови
који се тичу избора јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и њиховог статуса као и
послови који су повезани са функционисањем тужилаштава. Послови који су вези са
правосудним буџетом као што су планирање потребних финансијских средстава за рад
тужилаштава и праћење реализације буџета, прикупљање, анализа и праћење резултата рада
тужилаштава те разне врсте информација које Веће даје тужилаштавнима, јавним тужиоцима,
заменицима јавних тужилаца као и другим заинтересованим лицима могу се условно
сврстати у услуге које Веће непосредно пружа.
Одредбом члана 13. Закона о Државном већу тужилаца („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, 101/10
и 88/11) и члана 73. Правилника о управи у јавним тужилаштвима Државно веће тужилаца је
одлучивало о притужбама на рад јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. У току 2011.
године Веће је примило укупно 152 притужбу на рад тужилаца и заменика јавних тужилаца.
Све притужбе су евидентиране и по њима се траже извештаји од тужилаштава на чији рад се
странке притужују.
У току 2012.године било је 405 притужби на рад тужилаца и заменика јавних тужилаца. Све
притужбе су евидентиране и по њима се траже извештаји од тужилаштава на чији рад се
странке притужују.
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Законом о Државном већу тужилаца прописано је да када странка или други учесник у
поступку поднесу притужбу, јавни тужилац је дужан да је размотри и да о њеној основаности
и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и јавног тужиоца непосредно
вишег тужилаштва.
Јавни тужилац је дужан да о основаности представке или притужбе писмено обавести
подносиоца притужбе односно представке.
Правилником о управи у јавним тужилаштвима прописано је да је јавни тужилац дужан да
обавести подносиоца представке или притужбе о предузетим мерама у року од 30 дана од
дана пријема притужбе, односно представке. Уколико су представка или притужба поднете
преко Државног већа тужилаца, министарства надлежног за правосуђе, Републичког јавног
тужилаштва или другог надређеног јавног тужилаштва, о основаности притужбе и
предузетим мерама обавештавају се и ови органи.
Сматраће се да подосилац притужбе злоупотребљава право уколико притужба има претежно
неразумну или увредљиву садржину или уколико подносилац учестало подноси притужбе
исте или сличне садржине.
Уколико је притужба неразумљива, јавни тужилац је дужан да подносиоцу притужбе укаже на
неразумљивост и да га позове да уреди садржину притужбе у року од осам дана од дана
пријема притужбе. Уколико подносилац у предвиђеном року притужбу не уреди, јавни
тужилац о томе сачињава службену белешку и обавештава подносиоца притужбе.
ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
СТАВЉА НА УВИД
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је
Мајда Ракић.
Све информације којима располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, Државно
веће тужилаца ће саопштити тражиоцу информације, односно ставити на увид документ који
садржи тражену информацију или му издати копију докумената у складу са одредбама Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим у случајевима када је то право
ограничено законом.
Правила и одлуке о искључењу и ограничењу јавности
Пословник о раду Државног већа тужилаца („Службени гласник РС“ број 55/09) у члану 16.
прописује да су седнице Већа, по правилу, затворене за јавност. Веће може одлучити да
поједина питања разматра на јавној седници.
По одобрењу председника Већа седници могу да присуствују запослени у Административној
канцеларији или друга лица.
Према Пословнику о раду, јавност рада Већа оставарује се објављивањем општих аката Већа
у „Службеном гласнику РС“, одржавањем конференција за медије, издавањем саопштења
средствима информисања (саопштења за јавност), објављивањем на интернет страници Већа.
Веће одржава конференцију за новинаре са представницима средстава јавног информисања
поводом годишњег прегледа рада Већа, као и у другим случајевима када се оцени да се ради о
питањима од интереса за јавност.
ПОДАЦИ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10), зантересована лица имају право на приступ
информацијама од јавног значаја које се односе на рад Државног већа тужилаца. Уколико не
добије одговор у предвиђеном року, обраћа се Поверенику за информације од јавног значаја,
који преко овлашћених лица налаже државном органу да у наведеном року поступи по
захтеву.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писменој форми, на
адресу Државног већа тужилаца, Ресавска 42, Београд или у електронској форми.
Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као што су
прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке које
олакшавају проналажење тражене информације.
ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА И ОДРЖАВАЊА НОСАЧА
ИНФОРМАЦИЈА
Информације којима располаже Државно веће тужилаца чувају се:
1. у архиви Државног већа тужилаца, Ресавска 42, Београд
2. извештаји о раду Државног већа тужилаца, његових органа и организационих
јединица, који се чувају у архиви Већа
3. Државно веће тужилаца отворило је своју web страницу (www.dvt.jt.rs) на којој су
објављени сви закони и општи акти који су у вези са радом Државног већа тужилаца.
Државно веће тужилаца ће носач информација одржавати тако, да буде погодан да омогући
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Садржина права на слободни приступ информацијама од јавног значаја
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) јавност има право на приступ информацијама
од јавног значаја којима располаже Државно веће тужилаца, „ради остварења и заштите
интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва“
(члан 1.).
Наведени Закон дефинише да је информација од јавног значаја она „којом располаже орган
јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном
документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна“ (члан 2.).
Према члану 5. овог закона, Државно веће тужилаца је обавезно да информацију од јавног
значаја учини доступном, тако што ће заинтересованим омогућити увид у документ који
садржи информацију од јавног значаја, као и његово копирање и слање копије документа
поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев.
Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја Државном већу
тужилаца
Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба обавезно
да садржи: назив органа, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис
информације која се тражи. Сем наведеног, може да садржи и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације. Тражилац није дужан да неведе разлоге за захтев.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно није уредан, овлашћено лице дужно је да
поучи тражиоца упутством о допуни како да те недостатке отклони. Ако тражилац у року од
15 дана од дана пријема упутства то не учини, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступати, овлашћено лице ће закључком одбацити захтев као неуредан.
Одлучивање по захтеву
Веће је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева,
обавести тражиоца о поседовању информације, стави на увид документ који садржи тражену
информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Уколико није у могућности
да то учини у наведеном року, дужан је да тражиоца о томе обавести и да одреди накнадни
рок за поступање по захтеву, који не може бити дужи од 40 дана.
Ако Веће одбије да, у целини или делимично, обавести тражиоца о поседовању информације,
да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути
копију тог документа, дужан је да у року од 15 дана од пријема захтева донесе решење о
одбијању захтева и да то решење писмено образложи.
Ограничења права (члан 8. Закона)
Права из овог закона могу се изузетно подврћи ограничењима прописаним овим Законом ако
је то неопходно у демократском друштву ради заштите од озбиљне повреде претежнијег
интереса заснованог на уставу или закону.
Ниједна одредба овог закона не сме се тумачити на начин који би довео до укидања неког
права које овај закон признаје или до његовог ограничења у већој мери од оне која је
прописана у ставу 1. овог члана.
Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја
Према члану 9. Закона Државно веће тужилаца неће омогућити тражиоцу остваривање права
на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме:
1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за
кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење
пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер
поступање и правично суђење;
3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне
односе;
4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно
отежао остварење оправданих економских интереса;
5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом
заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга
тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле
наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који
претежу над интересом за приступ информацији.
Злоупотреба слободног приступа информацијама од јавног значаја (Члан 13. Закона)
Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од
јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног
значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ
добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација.
Најчешће тражене информације од јавног значаја
У протеклом периоду најчешће тражене информације од јавног значаја биле су по захтевима
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који нису изабрани на јавнотужилачку
функцију приликом општег избора који је спроведен 2009. године. Тражене су информације о
резултатима рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који нису изабрани,
разултатима рада носилаца јавнотужилачке функције који су изабрани, резултатима рада свих
кандидата који су конкурисали из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца,
разлозима неизбора на функцију. Тражени су записници са седница Државног већа тужилаца,
подаци који су коришћени о кандидатима приликом избора. Државно веће тужилаца је,
поступајући у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и
Законом о заштити података о личности у сваком конкретном случају када су за то били
испуњени законом прописани услови, достављао тражене информације, односно поступао у
складу са одлукама и решењима Повереника.
Захтеви у 2011.години:
Ред.
бр.
Тражилац
информације
1.
2.
Грађани
Медији
Невладине орг. и др.
удружења грађана
Политичке странке
Органи власти
Остали
Укупно
3.
4.
5.
6.
7.
Број
поднетих
захтева
7
Бр.усвојенихделимично
усвој.захтева
7
1
1
9
1
1
9
Број
одбачених
захтева
Број
одбијених
захтева
Захтеви у 2012.години:
Ред.
бр.
Тражилац
информације
1.
2.
Грађани
Медији
Невладине орг. и др.
удружења грађана
Политичке странке
Органи власти
Остали
Укупно
3.
4.
5.
6.
7.
Број
поднетих
захтева
18
6
Бр.усвојенихделимично
усвој.захтева
17
6
1
1
26
1
1
25
Број
одбачених
захтева
Број
одбијених
захтева
1
1
САДРЖАЈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Положај и надлежност Државног већа тужилаца према Уставу Републике Србије
Положај и надлежност Државног већа тужилаца према Закону о Државном већу
тужилаца
Председник Државног већа тужилаца
Чланови Државног већа тужилаца
Начин рада Државног већа тужилаца и одлучивање
Административна канцеларија Државног већа тужилаца
Распоред расхода Државног већа тужилаца
Организациона шема
Јавност рада и остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја
Подаци о врстама информација које Државно веће тужилаца ставља на увид
Подаци о начину подношења захтева за приступ информацијама од јавног
значаја
Подаци о начину и месту чувања носача информација
СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА КОРИСТИ У СВОМ
РАДУ:
•
•
•
•
•
•
•
Устав Републике Србије
Закон о Државном већу тужилаца
Закон о јавном тужилаштву
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Закон о државним службеницима
Закон о државној управи
АКТИ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА:
•
•
•
•
•
•
•
Пословник о раду Државног већа тужилаца
Одлука о образовању и раду Административне канцеларије
Одлука о броју заменика јавних тужилаца
Одлука о измени одлуке о броју заменика јавних тужилаца
Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и
достојности кандидата за носиоца јавнотужилачке функције
Правилник о раду Изборне комисије Државног већа тужилаца
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Изборне комисије
Државног већа тужилаца
Download

информатор о раду државног већа тужилаца