OLODĚJSKÉ
K
OVINY
N
listopad 2012
zpravodaj úřadu městské části praha–koloděje
Slovo starosty
Milí spoluobčané,
děkuji panu Zdeňku Kovářovi za roky poctivé práce a energie,
kterou Kolodějím věnoval. Není třeba se rozepisovat: Ti z nás,
kdo tu žijeme více, než 10 let, pokdy byl pan Kovář starostou
víme, co vše se pod jeho vedením zvládlo udělat. Za vše uvedu
Skálu – jen si najděte archivní fotografie skládky a dvora stavební techniky, který tu byl ještě před naší novou dominantou.
Úřad starosty není výsada, ale služba a vy máte právo znát mé
priority:
Usilovat i v této pro malé městské části nelehké době o udržení, či zvýšení přijatých dotací na investice
Zvýšit úsilí o přijetí co nejvyššího počtu grantů na tělovýchovu, školství, volný čas, zejména:
Získat prostředky na výstavbu nové a větší mateřské školky
Zvětšit školní družinu
Zrekonstruovat základní školu
Zrekonstruovat školní hřiště
Dokončit do konce roku 2012 projekt Skála (výsadba dřevin
a keřů, fitness park, posezení, popisy a osvětlení)
Zrekonstruovat fotbalové hřiště a kabiny na něm
Zahájit ambiciozní projekt výkupů pozemků a výsadby les
ního prstence kolem Koloděj vč cyklostezek, odpočívadel ad.
Posílit spolkový život v obci a maximálně podporovat neziskové volnočasové aktivity
Pomoci s řešením problémů s dešťovou kanalizací dole u rybníka a v ulici Ponrepově
Spolu s ostatními starosty z celé P21 lobbovat o výstavbu přivaděče R12 a sítě cyklostezek
Čas ukáže, co vše se podaří splnit. Papír snese hodně slov, ale ve
finále rozhodují výsledky. V těchto nelehkých dobách čelíme
setrvalým tlakům o škrtání toho mála peněz, které nám Magistrát
ještě milostivě posílá (z cca 30.000,- na občana, které Praha inkasuje ze státního rozpočtu, vidí malé městské části cca 2.400,Kč (v našem případě ročně cca 3,5 mil Kč), za což máme provozovat školu, školku, úřad, knihovnu, hřbitov, veškerou zeleň,
opravovat nemovitosti, komunikace, podporovat sport a spolky..,
jde o rozpočet běžné menší firmy, ale provozovat z něj vesnici
velikosti Koloděj je na hraně – na investice a opravy zbývají
jednotlivé statisíce.
Koloděje jsou nyní tak rozhádané, jak my starousedlíci nepamatujeme. Budu se snažit, abychom k sobě hledali cestu i přes
odlišné názory a snažili se respektovat a podporovat při práci.
Kdysi dávno brali lidé, co tu bydleli – a dosud bydlí – tuhle vesnici za svou. Mnoho aktivit, stromů a staveb vznikalo a bylo
udržováno společným úsilím kolodějských, kteří místo haštěření raději přiložili ruku k dílu.
V Kolodějích je řada spolků i jednotlivců, jejichž přičiněním
vzniká mnoho dobrého – od volnočasových aktivit dětí, přes
sport až po výsadbu a udržování zelených ploch. Zejména je chci
vyzvat, aby svoje aktivity koordinovali s úřadem městské části,
pomůžeme všude, kde to půjde. Nenechme se otrávit podzimem,
špatnou náladou, ani nepřejícími řečmi. Je jenom na nás, zda
místo, kde žijeme, bude za pár let vypadat lépe, nebo hůře. V tomto duchu se ponesou do budoucna i Kolodějské noviny, nechceme vás zatěžovat polemikami, ale informovat o tom co se
dělalo, dělá i chystá.
S přáním hezkého dne
Zbyněk Passer, starosta
Pokračování prací na Skále
V říjnu byl podle plánu stavebně dokončen fitness park Skála. Patří mezi
několik málo obdobných projektů,
které dnes v Praze naleznete. Přípravné práce trvaly téměř rok – od těžby
a zrání dřeva, přes návštěvy podobných zařízení v zahraničí, konzultace
o typu a ztvárnění jednotlivých prvků a jejich vhodné kombinaci tak,
aby sloužily dětem i dospělým, nadšeným amatérům i zkušeným sportovcům. I proto jsou některá stano-
viště v malém a velkém provedení.
Každý prvek je originál a byl ručně
zpracován. Park sestává ze 14 stanovišť a nyní finalizujeme pravidla užívání, popisky a návody k parku jako
celku i k jednotlivým stanovištím.
Oficiálně park otevřeme zjara, kdy
bude předem oznámen také rozpis
pravidelných tréninků s trenérem
Dominikem Špiláčkem. Park vznikl
částečnou svépomocí kolodějských
občanů a za pomoci řady místních
strana 2
Grantová řízení a dotace
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Rada hlavního města zrušila přímé dotace městkým částem pro sport, ale zvýšila svoji
podporu sportovním klubům a dalším neziskovým organizacím. To nás vedlo ke koordinaci těchto klubů tak, aby co nejefektivněji žádaly o dotace na rozvoj sportovišť.
Spolupráci jsme v tomto směrech zahájili s Jezdeckým klubem, Fotbalovým klubem,
Kolodějskými rybáři a TJ Slavoj. Výsledkem je pět vypracovaných projektů pro rok
2013, připravených k podání na MHMP. Zpracování projektů koordinujeme spolu
s místopředsedou TJ Slavoj a zastupitelem Ing. Novákem s MHMP, abychom předešli formálním chybám. Jde o následující projekty:
řemeslníků. Zejména zakládací práce byly
velmi obtížné a všem zúčastněným patří velký
dík.
Osvětlení sousoší prof. Dvořáka je nyní ve fázi
realizace se společností Eltodo a podtrhne zejména podzimní a zimní večerní atmosféru na
kopci.
Nejlevnější neznamená vždy nejlepší. Vítez
VŘ na osázení Skály – společnost Taxus pana
Růžičky ze Staré Boleslavi pod různými záminkami a přes naše výzvy odkládala zahájení
realizace tak dlouho, až nám týden před ukončením původního termínu došla trpělivost
a znovu jsme oslovili ostatní firmy z VŘ. V šibeničním termínu byla schopná nejrychleji
reagovat Centra a.s., která během jediného
týdne podepsala smlouvu, která garantuje tříletou prorůstovou péči i zálivku nově vysazených stromů a zahájila práce. Termín dokončení je nyní 30.11. 2012.
Cena realizace je 349 tis. Kč vč DPH.
Rekonstrukce nevyhovující asfaltové plochy na školním hřišti na moderní multifunkční hřiště
Obnova povrchu a rekonstrukce parkuru
dole u rybníka vč. výstavby tribuny
Obnova povrchu a rekonstrukce hrací plochy fotbalového hřiště
Výstavba dvou tréningových fotbalových
hřišť pro děti i dospělé za severní branou
fotbalového hřiště
Obnova antukového povrchu dvou teniso
vých kurtů za Sokolovnou
- Skála – současná dotace ve výši 664 000,-
Kč na dokončení kopce a parku Skála bude
letos podle plánu ukončena a dočerpána – detaily v samostatném článku
níků a zpomalovacích ostrůvků v oblasti Podzámecká a K Jízdárně do plánu pro rok 2013
- Čekáme na prováděcí předpisy následnického programu Zelená úsporám, z něhož bychom v roce 2013, resp. 2014 chtěli financovat
výměnu oken a zateplení fasády na ZŠ Lupenická.
- Prověřujeme možnosti zapojení do programu Zelený bonus, tedy instalce fotovoltaiky
pro přímou spotřebu školy a úřadu městské
části (30 + 30 kW), přičemž obě realizace by
byly financovány z úspor za el. energii, tj. bez
přímých investic
- Budeme usilovat o zařazení nákladného
programu rekonstrukce ulic a výstavby chod-
- Další z testovaných programů, tentokráte se
společností České teplo, a.s., je optimalizace
provozu topných soustav na zemní plyn ve
škole a na úřadě, přičemž soustavy by krom regulace a technologické optimalizace byly doplněny i o jednotky na spalování místní štěpky,
která by sloužila jako primární zdroj. I tento
program by byl financován výhradně z úspor
za nespálený zemní plyn. Od obou výše uvedených programů (fotovoltaika a úspory ve vytápení) si slibujeme finální celkové roční
úspory přesahující sto tisíc Kč, což jsou v kolodějských řádech významné peníze, které můžeme použít v škole na potřebné investice do
vnitřního vybavení a jeho obnovy
Díky velmi dobré spolupráci s TSK se podařilo
zrekonstruovat další rozbitý kus hlavní komunikace a jako boční efekt i opravit 24 nejhorších výtluků ulice Kvasinská v úseku od
Pizzerie k p. Vašinovi. Pro upřesnění dodávám,
že hlavní komunikacev obci jsou v gesci Tech-
nické správy komunikací (TSK), které financuje jejich opravy, zatímco vnitřní komunikace
financuje městská část prostřednictvím Odboru
městského investora (OMI). Laicky řečeno,
nemůžeme si vybrat, zda bychom raději než
ulici K Lipám opravili např. Podzámeckou, či
- Školka – zadali jsme studii jako podklad
pro projektovou dokumentaci na novou školku
o kapacitě 75 dětí, jejíž vybudování mezi školou a hřbitovem je prioritou. Snažíme se urychlit přípravné práce tak, abychom byli v případě
obdržení dotace schopni zahájit výstavbu
v příštím roce. Jak jsme v minulosti psali, uvolněná plocha v budově školy poslouží ke zvětšení školní družiny, která je též přetížená
Výměna povrchu
komunikace V Lipách od kostela k pizzerii
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 3
Zkušební provoz kašny
u úřadu
S minimálními náklady byly provedeny technologické úpravy kašny a zkušebně zprovozněna fontánka před úřadem. Na jaře už by
měla fungovat naostro, nyní byla zazimována.
Rozšíření silnice
K Běchovicům
a uzavírka Českobrodské
K Jízdárně (mj. obě tyto ulice má OMI již
v plánu oprav a projekt je připraven.
Blatovská alej
Koloděje čelily snaze jednoho z majitelů pozemků na konci Blatovské cesty v Újezdě, aby
tato komunikace byla zpřístupněna a upravena
pro motorová vozidla jako obsluha výše uvedené parcely. Tuto žádost jsme zamítli s doporučením, aby dopravní obslužnost byla realizována z újezdské strany, což je logičtější. Blatovská alej je do budoucna důležitou spojnicí
pro cyklisty a pěší z Koloděj přes Újezd do
Klánoviského lesa, tak s ní počítá i cyklogenerel.
Cyklogenerel
Za účasti kolegů zastupitelů MUDr. Gabryšové, která celý projekt iniciovala a rozběhla
a Bc. Mužíka proběhla prezentace generelu cyklistické dopravy v kolodějském katastru.
Generel jsme projednali se starosty Újezda,
Běchovic a Dubče a dohodli se na společné
koordinaci ze strany odboru dopravy Prahy 21.
Všechny jmenované MČ delegovaly zodp.
osoby, cílem je vznik velkého cyklogenerelu
pro celou P21, který bude mnohem snazší projednat jak s navazující P14, tak i se středočeským krajem, než by tomu bylo o jednotlivých
cyklogenerelů.
Poděkování za dětský den
Opožděne děkujeme kolegovi zastupiteli panu
Mužikovi za organizaci dětského dne, na němž
příkladně spolupracovali jak kolodějské spolky a sdružení, tak i jednotlivci. Odpoledne se
povedlo a přineslo radost nejen dětem.
Z jednání na stavebním odboru prahy 21 bylo
projednáno plánované rozšíření silnice Běchovicům, včetně narovnání a zpřehlednění
nebezpečné zatáčky, kde bývá zejména v zimě
řada nehod. Realizace této potřebné investice
je však vázána na velkou rekonstrukci Českobrodské v úseku Běchovice - Újezd, která
zatím kvůli odvoláním do územního řízení
není projektově připravena. Pokud k ní dojde,
nebude to dříve, než v roce 2014.
V případě rekonstrukce by po dobu jednosměrné uzavírky Českobrodské byl provoz
v druhém směru odkloněn právě na úsek K Běchovicím, V lipách, Podzámecká, Ke Kolodějům, Říčanská, Rohožnická (tedy Běchovice Koloděje - Sibřina - Rohožník). Radost nám to
jistě nepřinese, ale jde o jediné možné řešení,
přičemž nákladní doprava zůstane odkloněná
na dálnici D11 (Hradecká). K tomu lze jen
dodat, že životně nutná sběrná rychlostní komunikace R12 je díky několikanásobnému
prodražení tunelu Blanka stále v nedohlednu
(opatrně se hovoří o letech 2022 a dál..)
Rozpočet 2013
a financování
městských částí,
důsledky pro Koloděje
Spolu se starosty dalších městkých částí
jsem se zúčastnil informativní schůzky s Ing.
Javornickou, zástupkyní ředitele Magistrátu
pro sekci finanční a správy majetku.. Byly
to velmi neveselé dvě hodiny, které lze
shrnout do několika bodů:
- Blanka a DPP odčerpávají obrovské
množství pražských financí a to v době, kdy
se rozpočet Prahy znatelně snižuje v důsledku celkového poklesu výnosu z přímých
daní.
- Jestliže před pěti lety byly (informace
z jednání)
o celkové investiční zdroje, kterými Praha
disponovala na úrovni cca 16 mld. Kč
o rezerva primátora pro investice, havárie
a opravy v městkých částech cca 500 mil.
Kč
o přímé dotační programy města (sport,
školství, ad) na úrovni téměř 300 mil. Kč
strana 4
KOLODĚJSKÉ NOVINY
- Pro rok 2013 budou
o celkové investiční zdroje po odpočtu roční
splátky za Blanku pouhých 1,7 mld (tj. cca
jedna desetina stavu před pěti lety!)
o rezerva primátora byla zcela zrušena
o většina přímých dotačních programů byla
též zrušena, zbylá částka na rozdělení dotací všech typů pro všechny městské části
bude něco přes 250 mil. Kč
- Výhledy pro rok 2014 jsou z prognóz výběru daní ještě horší a financování Blanky
skončí až v roce 2016
- Např Klánovice se postupně propadly
s rozpočtem ze 14 na 10 mil, Běchovicím
bude chybět na provozní výdaje přes 3 mil.
Kč a Kolodějím nyní dle návrhu rozpočtu
pro rok 2013 chybí na pouhé pokrytí pro
vozu 1,3 mil. Kč.
Sečtěno a podtrženo:
- Klesají nám provozní peníze, poskytované
magistrátem dle přerozdělovacího klíče
(2400 Kč/na trvale hlášeného obyvatele)
- Byla zrušena většina zdrojů dotačních
peněz na nutné investice a opravy
- Zbylé dotační zdroje představují zlomek
stavu předcházejích let
- Čekají nás krušné časy, plné šetření na
všech stranách a hledání, jak dofinancovat
rozpočet alespoň na stav pokrytí nutných
výdajů
- Cílem je najít úspory v řádech stovek tisíc
korun ročně na provozních výdajích a nakupovaných službách, což je náš úkol do
konce roku, abychom nezačali vytvářet
vnitřní dluh. Je jisté, že se to částečně projeví i v dotacích poskytovaných spolkům,
objemu peněz pro opravy a údržbu a renegociacích všech smluv na dodávky služeb
Rád bych zde apeloval na všechny obyvatele
Koloděj, kteří zde nejsou trvale hlášeni: Přihlašte sebe i rodinné příslušníky na úřadě MČ
Koloděje k trvalému pobytu, pomůžete tak
zlepšit velmi tíživou finanční situaci obce,
v níž žijete.
Koloděje a zámek – retrospektiva
Než se Koloděje staly v roce 1974 součástí
tzv. Velké Prahy, měly již za sebou 700 let
existence jako samostatná obec. Počátky vsi
a tvrze souvisejí bezprostředně se vznikem
nové tzv. moravské cesty z Prahy na východ,
která byla používána od roku 1230. První písemná zmínka je datována k roku 1346.
Jméno vsi je odvozeno od „kolodějů“ tedy
kolářů, kteří se usadili u brodu přes říčku Rokytku na již zmíněné frekventované moravské
cestě. Vzhledem k nerovnosti terénu měli jistě
o práci postaráno. Dalo by se říci, že Koloděje
byly ke svému současnému úkolu předurčeny
již od středověku. Císař Karel IV. je věnoval
svému bratrovi Janu Jindřichovi, markraběti
moravskému, aby „měl pohodlnou příležitost
prodlévat v jeho blízkosti, a aby byl účasten
i vládních porad i dvorských slavností v Praze.“
V první polovině 18. století započal tehdejší
majitel Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna
s přestavbou nevyhovující středověké tvrze na
pohodlný barokní zámek. Přestavbu dokončila
jeho dcera Terezie Anna, kněžna savojská
z Lichtenštejna (manželka knížete Tomáše
Emanuela Savojského, bratrance známého vojevůdce Evžena Savojského). Do stavby byla
zakomponována neobvykle vysoká věž, která
byla želbohu zbořena při druhé radikální
úpravě zámku v roce 1806. Na počátku 19.
století získal zámek klasicistní podobu. Později docházelo jen k úpravě interiérů a přilehlých budov. Zámek je rozsáhlá trojkřídlá
stavba s čestným dvorem, uzavřeným zdí a železnými mřížovými vstupy. Ve středu čestného dvora je šesticípý hvězdicový bazén
s fontánou v podobě dvou propletených ryb.
Před zahradním průčelím je umístěna kašna
s plastikou Neptuna.
Díky své poloze nedaleko Prahy se stal zámek
v roce 1919 dočasným sídlem presidenta T. G.
Masaryka. Část zámku byla provizorně upravena, přesto však prostory nevyhovovaly potřebám presidentské kanceláře a tak na podzim roku 1919 Masaryk Koloděje opustil
a odstěhoval se do zámku v Lánech.
V letech 1937-1946 patřil zámek Ing. Antonínu Kumperovi, který nechal provést celkovou rekonstrukci a modernizaci zámku (např.
zavedení ústředního topení). Byla obnovena
i zahrada a přilehlá obora. Antonín Kumpera
působil za první republiky jako ředitel Waltrovky. Kumpera opustil Československo a až
do své smrti žil v Brazílii. Po listopadu 1989
nárok na budovy vznesl jeho vnuk.
V době okupace ČSR byla v zámku uložena
sbírka obrazů patřící Umělecké státní galerii.
Stát zabavil zámek Antonínu Kumperovi
v roce 1948 podle takzvaných Benešových
dekretů. Jeho dědic přesvědčil úřady, že poválečné vyvlastnění bylo protiprávní. Pozemkový úřad tedy rozhodl o navrácení nemovitostí. Právníci státu ale předběžnou žalobou
dosáhli dočasně „zmrazení“ vydaného majetku. Soud podle Kumperova advokáta Tomáše Chlosta po sedmnácti letech, kdy se jeho
klient domáhal rodinného majetku, rozhodl
v jeho prospěch. Prezidentský dekret byl
podle Chlosta při vyvlastnění zámku zneužit.
Na jeho základě přišel o majetek člověk, který
se stal nepohodlný komunistickému režimu.
„Z archivu se podařilo získat zcela zásadní dokument, což je záznam z tajné porady ministrů spravedlnosti, financí a národního správce
ze 17. prosince 1948. Usnesli se na tom, že
nejsou dány podmínky pro konfiskaci, přesto
je zapotřebí konfiskaci provést,“ uvedl již
dříve Chlost.
Po emigraci rodiny Kumperových byla nad
zámkem vyhlášena národní správa a roku
1947 zámek převzalo ministerstvo vnitra,
které zde zřídilo školu Sboru národní bezpečnosti a pro zámek nastalo temné období jeho
historie. V 50. letech 20. století byli v zámeckých sklepních prostorech vyslýcháni a vězněni političtí vězni (Otto Šling, Laco Novomeský, Gustáv Husák, Marie Švermová).
Pamětníci dodnes vzpomínají na nářek mučených vězňů.
Od roku 1955 byl zámek využíván Úřadem
předsednictva vlády ke slavnostním účelům,
důležitým jednáním a jako občasné sídlo zahraničních delegací. Po listopadu 1989 zůstal
celý areál jako majetek státu ve správě Úřadu
vlády ČSFR později Úřadu vlády ČR, který
jej využíval k zasedáním vlády a k reprezen-
tačním akcím. Z tohoto období též pochází
tzv. Štrougalova vila, rekreační objekt ukrytý
v zámecké oboře. O přítomnosti některého
z potentátů tehdejší vlády vypovídaly vozy
VB, zaparkované na příjezdových cestách do
obory.
Odvolací soud rozhodl o navrácení dědici posledních majitelů Vítězslavu Kumperovi.
Vzhledem k nutným vysokáým investicím
i provozním nákladům pan Kumpera zámek
nabídl k prodeji.
Zámek i s oborou koupil v roce 2010 prostřednictvím společnosti Pura Vida významný
podnikatel Tomáš Chrenek, který ho nyní nemalými náklady rekonstruuje.
Změna vlastnictví ze státního na soukromé má
povětšinou vitalizující vliv na jakýkoliv majetek. Koloděje tím kromě jiného získaly nemalý
dodatečný příjem na roční dani z nemovitosti,
který stát za zámek v minulosti platit nemusel. Kromě toho se pan Chrenek od začátku
zajímá a podporuje zejména sportovní a volnočasové aktivity v Kolodějích, např. dětské
hřiště v Meinlinově ulici, nový rozjezd fotbalového oddílu FK Slavoj Koloděje a přístavbu
Sokolovny.
Stavební ruch, spojený s přístavbou zámku
možná příjemný není, ale každý z nás zde stavěl a zatěžoval tak komunikace těžkými stroji.
Zámek je velká stavba a zátěž pro obec je
tomu odpovídající. Je třeba připomenout, že
je plánována zásadní rekonstrukce ulic a příslušných inženýrských sítí v oblasti Podzámecká a K Jízdárně, která důsledky (i) těchto
staveb odstraní. Tato rekonstrukce je součástí
investičního plánu OMI a budeme usilovat,
aby proběhla co nejdříve po dokončení stavby.
Současný majitel Tomáš Chrenek se narodil
na Slovensku. Studoval na VŠE v Bratislavě
a po listopadu 89 i na Vysoké škole báňské.
V rámci tzv. kupónové privatizace se v 90. letech 20. století se stal jedním z nejvýznamnějších podnikatelů v České republice. Je například spolumajitelem Moravia Steel vlastnící Třinecké železárny, filmových ateliérů
AB Barrandov, ukrajinských železnorudných
dolů, zdravotní pojišťovny Agel nebo několika nemocnic na severní Moravě.
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Zprávy z radnice
Místní úřad oznamuje, že posledním
úředním dnem je středa 19. 12. 2012
a prvním úředním dnem v roce 2013 je
středa 2. 1. 2013.
Rádi bychom upozornili na existenci
prospěšné internetové stránky zaměřené
na mapování výskytu černých skládek:
http://www.zmapujto.cz/.
Jedná se o iniciativu společnosti EnviWeb
s.r.o. Na mapku, kterou naleznete na zmíněné internetové adrese mohou občané
nahrávat fotografie černých skládek na
území celé ČR. Stránky jsou vhodným
nástrojem pro zmapování a následné
odstraňování černých skládek na území
jednotlivých městských částí. Odkaz bude
rovněž umístěn na stránkách Magistrátu,
aby bylo umožněno zapojení dalších občanů.
Sběrný dvůr v Běchovicích
strana 5
Sběrný dvůr Hlavního města
Prahy
Sběrný dvůr najdete naproti
rozvodně Pražské energetiky,
a.s. v ulici Podnikatelská, Běchovice)
Provozní doba:
Pondělí-Pátek
8:30 – 18:00 letní čas
8:30 – 17:00 zimní čas
Sobota
8:30 – 15: 00
celoročně
Dny pracovního klidu zavřeno
nikání a od právnických osob
(dále jen „původci odpadů“).
Ceník je k dispozici u obsluhy
sběrného dvora.
Dispečinkový způsob odběru
(doprava odpadu od fyzických
osob z místa jejich bydliště do
sběrného dvora a odběr odpadu)
je prováděn do naplnění dopravních kapacit naší firmy a za
úhradu. Aktuální cena za naložení 1m3 činí 500 Kč, dopravné
26 Kč/km.
4. Prokázání bydliště
Při každém uložení odpadu ve sběrném dvoře
musíte prokázat svoji totožnost. Obsluha sběrného dvora si zaznamená číslo Vašeho občanského průkazu, adresu bydliště a další potřebné
údaje. Tyto údaje jsou pravidelně předávány
Doporučení a rady pro uživatele sběrných
Magistrátu hlavního města Prahy, který nádvorů:
klady na provoz sběrného dvora hradí.
1. Druhy přijímaných odpadů
papír a lepenka
5. Zpětný odběr elektrozařízení
kompozitní obaly
Sběrný dvůr je místem zpětného odběru vý stavební odpad
robků podléhajících zpětnému odběru. Použitá
kovy
elektrozařízení zanesete nebo zavezete do sběr objemný odpad
ného dvora, zde obsluha určí (po provedení vi sklo
zuální kontroly úplnosti výrobku), kam můžete
biologicky rozložitelný odpad
zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení
3. listopadu rybářská zábava ( rybáři Ujezd)
plasty
mohla být recyklována, musí se odevzdávat
24. listopadu myslivecká zábava od 20:00
dřevo
v nedemontovaném stavu. Pokud odevzdáváte
8. prosince zabijačkové hody od 09:00 na dvoře
pneumatiky
na sběrném dvoře pouze výrobek podléhající
restaurace Jizdárna
nebezpečné složky komunálního odpadu* zpětnému odběru, nebude po Vás obsluha sběr4. prosince mikulášský karneval pro děti.
ného dvora požadovat prokázání totožnosti.
16. prosince dětské divadlo, vánoční hra od 15:00 2. Provozní doba
26. ledna výstava psů plemene Bigl od 10:00
Od pondělí do pátku 8:30 – 17:00 hod. (v ob- 6. Provozní řád
19. ledna zabijačkové hody od 09:00 na dvoře
dobí platnosti letního času do 18:00 hod.), v so- Provozní řád je závazný pro všechny uživatele
2. února myslivecká zábava od 20:00.
botu 8:30- 15:00 hod., ve dnech pracovního sběrného dvora. Stanoví mimo jiné maximální
klidu jsou sběrné dvory uzavřeny. Mimo pro- povolenou rychlost v areálu sběrného dvora na
vozní dobu jsou areály sběrných dvorů stře- 10 km/hod., zákaz vstupu dětí bez doprovodu
ženy bezpečnostní agenturou. Odkládání odpa- dospělých a zákaz kouření v celém prostoru
dů mimo zařízení je přísně zakázáno.
sběrného dvora. Provozní řád je uložen u obsluhy sběrného dvora a je možné do něj na3. Cenové podmínky odebírání vytříděných
hlédnout.
složek komunálního odpadu
Bezplatné odebírání vytříděných složek komu- 7. Příjezd ke sběrnému dvoru
nálního odpadu od fyzických osob s trvalým Sběrný dvůr se nachází v areálu bývalých výpobytem na území hl. m. Prahy (dále jen „fy- zkumných ústavů v Praze – Běchovicích. Je
Beletrie
zické osoby“) s výjimkou stavebního odpadu dobře dopravně dostupný, např. z ČeskobrodM. Mlynářová Z lodiček do holin
nad 1m3 za měsíc (500 Kč/1m3) a pneumatik ské ulice ve směru z centra se odbočí na ulici
J. Irving
Dokud tě nenajdu
(25 Kč/ks).
Mladých Běchovic, podjede se železniční viaO. Steinhauer
Nejbližší východ
Odebírání vytříděných složek komunálního od- dukt a zatočí vlevo, do Podnikatelské ulice.
F. Franci.
Hazard
padu za úplatu dle ceníku od fyzických osob, Vjezd do sběrného dvora je vpravo.
J. Fieldingová Až ji uvidíš
které neprokáží trvalý pobyt na území hl. m. Telefonní číslo sběrného dvora Podnikatelská:
V. Vondruška
Podivná svatba na Lichnici
Prahy, od fyzických osob oprávněných k pod- 602 20 21 91
M. Holcová
Babky na divoko
P. Šabach
Máslem dolů
A. Paasilinna
Šťastný muž
D. Baldacci
Zastírací manévry
R. Gordon
Útok z Podzemí – 5. díl
A. Ježková
Dračí polévka
J. Adler-Olsen Zabijáci
J. Kinney
Deník malého poseroutky –
J. Procházková Uzly a pomeranče
M. Connelly
Pátý svědek
6. díl
R. Dahl
Obr Dobr
I. Kraus
Mezinárodní polibky
I. Březinová
Začarovaná třída
M. Šulcová
Vzpora v ZOO
T. Stevensonová Lovkyně informací
A. Lindgrenová Jižní louka
Své čtenáře zdraví
R. Russellová
Deník miminky 2. díl
Dětské a pro mládež
Hana Videtičová,
P. Šrut
Kde zvedají nožku psi
knihovnice
Hraničářův učeň – 11. díl
S. Collinsová
Hunger Games 1.,2. a 3. díl J. Flanagan
Program akcí v restauraci
Jízdárna
zima 2012/2013
Nové
knihy
v knihovně
KONTAKT: 602 202 191
Provozovatel: IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.
Bešťákova 457, 182 00 Praha 8,
Tel.: 286 583 455, www.ipodec.cz
strana 6
Mikulášský
karneval
Karneval se bude konat
4. 12. 2012 od 17 hod.
ve společenském sále Jízdárna v Kolodějích.
Masky čertů, Mikulášů, andělů, ale i jiné jsou
vítány.
Nebude chybět dobrá zábava ani mikulášská
nadílka !!!
Na akci zve a srdečně se na všechny těší Sdružení přátel Koloděj
Výlov rybníka
Dne 24. 11. 2012 od 8.30 hod. se koná výlov
rybníka v Kolodějích.
Též je připraven prodej předvánočních kaprů
a sumců.
Srdečně zvou
Rybáři
Koloděje
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Plavání pro děti
V souvislosti s článkem uveřejněným v minulém čísle Kolodějských novin ohledně zrušení plavání pro žáky naší základní školy
bych chtěla informovat, jak se celá záležitost dále vyvíjí. Chápu
důvody, které ke zrušení plavání školu vedly, jsme malá škola, podmínky pro plavecký výcvik nejsou takové, jako na velkých školách. Chápu problémy personální, problémy s náhradní výukou
i jiné. Zaujala mě věta pana starosty Passera, který mi jako první větu ohledně tohoto problému řekl: „Je jednoduché říci, že něco nejde, ale rád bych slyšel, jak by se to dalo udělat
jinak.“ Bylo by možné si říci, tak ať si děti plavou v malých bazénech u sousedů, a jednou
za rok s nimi zajet do nějakého aquaparku, ale naučily by se opravdu dobře plavat? Tak jak
to řešit jinak?
Objevila se možnost jezdit do bazénu Hloubětín i odpoledne, kdy pořádají lekce plavání pro
družiny či skupiny dětí. Zatím probíhají jednání. Lekce jsou v rozsahu 18 hodin, začínalo by
se plavat od února 1 hodinu týdně. V úvahu připadá úterý, čtvrtek od 16 a 17 h či středa od
14 h. Do konce měsíce dostanou děti ve škole dotazníky ohledně zájmu o tyto kurzy plavání
i s cenovou kalkulací. Nebude to v rámci školy, musí se zajistit dozor na cestu i autodoprava.
Jistě to bude finančně náročnější než školní kurzy, ale obec přislíbila, že by plavání finančně
podpořila, což je skvělé. Uvidíme, jestli o plavání bude opravdu zájem, musí se přihlásit přibližně 20 dětí, aby to bylo ekonomicky únosné. O dalším vývoji budu informovat. Tímto
bych chtěla vyzvat ke spolupráci kohokoli, kdo by chtěl s organizací kurzů pomoci, ať už jako
doprovod dětí či informací o nějakém levném autodopravci. Jeho pomoc bude vítána.
Ing. Lada Husová
Přetváříme zahradu v základní a mateřské škole
V loňském roce podala ZŠ a MŠ Praha - Koloděje žádost o dotaci v rámci projektu Zahrada
hrou k Nadaci Proměny. Mezi 80 žadateli
o tento grant ale neuspěla... Vyhrála MŠ Kollárova z Českého Brodu...
Nadšení nás však neopustilo a vrhli jsme se do
příprav vypracování projektu, neboli prvotní
myšlenky na obměnu naší školní zahrady
znova. Ve spolupráci se zástupkyní ředitele pro
předškolní vzdělávání Bc. Danou Petrákovou
a Ing. Darinou Vlčkovou členkou KROSu postupně zpracováváme hlavní ideu na přeměnu
současné školní zahrady na zahradu námi pojmenovanou „Zahrada života“. Cílem tohoto
projektu je vytvořit tzv. ekologickou zahradu,
která co nejvěrněji simuluje volnou přírodu
tak, aby pro děti byla přirozenou inspirací, lákadlem i učitelem.
S celistvou prezentovatelnou verzí projektu
„Zahrada života“ bychom rádi seznámili
všechny zainteresované strany na společném
setkání ještě do konce roku – zástupci zřizovatele, vedení ZŠ a MŠ Praha Koloděje a zástupci pedagogického sboru, zástupci z řad
KROSu a rodičovské a občanské veřejnosti.
Na pracovním setkání budou nastíněny představy vedení školy o využitelnosti prostředí
školní zahrady a stanoveny hlavní cíle projektu. Byl vytvořen tým složený se zástupců
vedení školy a KROSu, který stanoví konkrétní kroky a úkoly. Facilitátorem společného
„plánovacího odpoledne“ byla zástupkyně ředitele p. Petráková a Ing. Darina Vlčková
členka KROSu. Všechny zúčastněné strany na
tomto setkání by měly možnost připomínkovat vize školy ze svého úhlu pohledu. Každý
bude mít možnost vznést své názory a návrhy
ke komplexnímu pojetí školní zahrady. Vzhledem k finančním možnostem, reálným nákla-
dům a na základě důkladného zvážení argumentů s ohledem na kritéria projektu věříme,
že tento projekt bude nejen vhodným základem pro dotační řízení Zahrada hrou u Nadace
Proměny, ale rovněž se dospěje ke všeobecné
shodě a bude i tak doporučen a podpořen na
realizaci venkovní učebny, coby jednoho z určujících architektonických prvků školního pozemku.
Začali jsme s postupnou realizací svépomocí:
Živé vrbové stavby - jeden z hlavních cílů
v rámci našeho projektu "Zahrada života"
Vzhledem k ročnímu období vhodnému pro
sázení proutků vrby košíkářské a přípravu živých staveb (iglů, altánek, tunýlky apod.),
které budou sloužit k vytvoření soukromého
prostoru v létě plného přírodního vzdušného
stínu, nabízet kouzelné místo pro dětskou hru
a neformální posezení na školní zahradě, jsme
začali již teď v říjnu.
Jedna dobrá zpráva na začátek - živé vrbové
stavby jsou téměř bezúdržbové. Ta špatná je,
že úplně bez péče dlouho nevydrží, alespoň ne
v takové stavu, jak bylo zamýšleno při stavbě.
Musí se dobře zalévat, aby se proutky uchytily
a na jaře se k naší radosti zazelenaly. S trochou
úsilí nám ale budou přinášet užitek a potěšení
po několik desítek let.
Z čerstvých, živých vrbových prutů, které
v zemi zakoření, rostou a „staví“ se samy.
Stačí vytvořit „hrubou stavbu“ a pak už jen
tvarovat.
Jak vše vznikalo a kdo byl při tom:
1. Nejprve jsme vyzvali rodiče, aby nám pomohli najít košíkářské vrby, jejichž proutí je
pro tvoření staveb vhodné. Pak bylo nutné za-
jistit povolení k řezání na pozemku, kde se
vrby nacházely. Na základě osobní žádosti se
do akce zapojila i MČ Koloděje a se souhlasem pana starosty Passera nám tak pomohla
zajistit ořezání proutí i dopravu do mateřské
školy. O to vše se postarala a zajistila Ing.
Vlčková, maminka dvou dětí ze školy a školky
a členka občanského sdružení KROS.
Pomáhali jim všichni zaměstnanci mateřské
školy a maminky dětí z mateřské školy. Půda
byla tvrdá, prorostlá kořeny a práce byla velmi
namáhavá a zdlouhavá, naštěstí počasí bylo
nádherné, sluníčko a vlahé podnebí nám dodávalo další chuť do náročné práce. Naštěstí
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 7
paní Ing. Vlčková připravila pro všechny přítomné pohoštění s bábovkou i mátovým čajem.
Ještě ten den se nám podařilo zbudovat jednu
proutěnou stavbu (iglú). Začínalo se ve čtyři
odpoledne a končilo se již za tmy v 18: 45
hodin.
2. Paní učitelky z mateřské školy s dětmi vyznačily půdorys staveb.
ochraně. Do celého projektu jsou zapojeni
nejen děti a pedagogové, ale i provozní zaměstnanci a rodiče. A společným úsilím, po malých
krůčcích, jdeme vstříc vytčenému cíli.
Přáli bychom si, aby vysazené stavby mohla
3. Kopání základů začalo ve středu 17. října
2012. Kopat přišli tatínkové dětí z mateřské
školy (p. Trojan, p. Skrbek a p. Vlček), zúčast-
městnanci z mateřské školy (p. Čadové, p.
Tomkové, p. Svobodové) sázeli pruty do děr,
splétali a svazovali. Podařilo se nám během
dvou dnů vybudovat na zahradě indiánský
stan, malé iglů a tunýlek.
Díky lidem, kterým není jedno, kde a jak si jejich děti hrají, se nám podařilo vybudovat pár
krásných přírodních prolézaček a prvků, které
zhlédnout široká veřejnost z Koloděj, neboť se
jedná o nenáročné a přitom velmi pěkné herní
prvky, šetrné k přírodě a povzbuzující tvořivost jejich majitelů.
nil se i Mgr. Dolanský, ředitel školy.
4. Druhý den jsme pokračovali. Tatínci kopali
díry a maminky dětí ze školy i školky (p. Husová, p. Cirmon, p. Kosinová, p. Ženatá, p.
Vlčková) pod metodickým dohledem zástupkyně ředitele Bc. Petrákové spolu s učitelkami
ze školy (p. Vodové a p. Kyselové) a všemi za-
dětem pobyt na zahradě oživí a budou je inspirovat ke hře.
Touto cestou bychom chtěli, aby se všichni
„obyvatelé“ základní a mateřské školy naučili
chovat k přírodě i lidem, tedy k životnímu prostředí, které nás obklopuje a podílet se na její
Děkujeme:
Pozemkovému fondu ČR za poskytnutí souhlasu s ořezáním prutů na jejich pozemku, MČ
Koloděje s ořezáním a dopravou prutů a zejména občanskému sdružení KROS, zaměstnancům ZŠ a MŠ Koloděje a všem rodičům
dětí ze základní i mateřské školy Koloděje,
kteří se vrbových staveb aktivně zúčastnili.
23.10.2012
Bc. Dana Petráková
Ing. Darina Vlčková
strana 8
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Kalendárium sportovních a kulturních akcí v Újezdě nad Lesy
Koncert BLue Jam SeSSion
pro všechny, kdo mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi
19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
8. 11. čtvrtek
1. 11. čtvrtek
PŘeDnáŠKa S BeSeDou
„Vše o cukrovce, co známe i neznáme“přednáší MUDr. Diepoltová.
Od 14 hod v zasedací místnosti úřadu.
Nejenom své členy srdečně zve SPCCH Újezd
nad Lesy.
3. 11. sobota
utKání FK ÚJeZD nad LeSY - BraníK, muŽi B
Od 14 hodin na Fotbalovém hřišti v Čentické ul.
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy.
DoLoVná – SPoLeČenSKá ZáBaVa
Od 19 hodin v sále v Kolodějích. Srdečně zve
Český rybářský svaz.
4. 11. neděle
LamPionáDa
Od 16 hodin na psím plácku (roh ulic Sudějovická x Hulická)
Průvod v maskách, buřty a nápoje k zakoupení
na místě, ohňostroj – kdo tam bude, neprohloupí!
Srdečně vás zveme, více informací na
www.maminy.info
Kameny a síla věků
Dílny ručního malování, lektorka R. Kudrnová,
14 - 17 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
Divadlo Veselá nauka klauníka notíka
Od 16 hodin, divadlo pro děti
KC Nová Beseda Klánovice
Kino nedotknutelní, francouzská smutná
komedie o přátelství
Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
9. 11. pátek
Divadlo mrchy - alma de Groen
Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné
z nich.
Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
10. 11. sobota
DraKiáDa
Od 15 hodin na školním hřišti Masarykovy ZŠ
(II. st.), rezervace míst a přihlášky na
[email protected]
Akce se bude konat pouze za pěkného počasí.
Při zrušení akce budou přihlášení účastníci informováni mailem.
11. 11. neděle
martinský průvod v Kolodějích
od 17 hodin začátek před zámkem
Srdečně zve Spolek přátel Koloděj
tvořivé dílny - sponky do vlasů, lektorka
J. Kelíšková
Od 14 do 17 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
12. 11. pondělí
ÚJeZDSKá aKaDemie VoLnÉho ČaSu
Osudová setkání/2. přednáška
Leonardo da Vinci a Mona Lisa
10-12 hodin v zasedací místnosti úřadu,
Staroklánovická 260
5. 11. pondělí
ÚJeZDSKá aKaDemie VoLnÉho ČaSu
Alternativní medicína/3. přednáška
10-12 hodin v zasedací místnosti ÚMČ,
Staroklánovická 260
Divadlo Veselá nauka klauníka notíka
Od 10:30 hodin, divadlo pro děti
KC Nová Beseda Klánovice
oPerace anthroPoiD – NĚKOMU ŽIVOT,
NĚKOMU SMRT
PUTOVNÍ VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ ATENTÁTU NA
R. HEIDRICHA
Od 16 hodin v divadelním sále Masarykovy ZŠ,
vchod z ul. Čentická.
Výstava potrvá do 11. 11. 2012.
Otevírací doba pondělí, středa, pátek od 14 do
20 hodin.
Srdečně zve starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel
Roušar a plk. Ing. Jan Vondráček
VerniSᎠVÝStaVY JSem Senior a ŽiJi V
ÚJeZDĚ
Originální umělecké artefakty vyrobené s láskou,
šikovností a nápadem.
Od 17 hodin v Újezdském muzeu.
Srdečně zve Komise sociální politiky a zdravotnictví a Muzejní rada
Přednáška„JaK na KonFLiKtY“
Od 10 do 11:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
14. 11. středa
„ČaJ o PátÉ Se StaroStou“
Od 17 hodin v zasedací místnosti úřadu,
Staroklánovická 260
Neformální beseda o tom, co vás zajímá
Srdečně zve starosta Pavel Roušar.
15. 11. čtvrtek
Vycházka barevným podzimem
tentokrát po Pravoslavném hřbitově na Žižkově
Sraz v 9 hodin na konečné tram č. 16
– Spojovací ulice
Srdečně zve SPCCH
16. 11. pátek
Ladies night - pozor, vstup povolen pouze
ženám
Večírek s doprovodným programem, módní
přehlídkou české návrhářky a filmovým překvapením
Od 19 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
17. 11. sobota
Státní oPera Praha, Giacomo Puccini
toSca
Současná inscenace je věrnou kopií Svobodovy
scénografie k Tosce z roku 1947.
Cena po slevě je 300,- Kč.
Odjezd v 17:30 hodin Lidl, Blatov. Vstupenky
k vyzvednutí u I. Krajzingrové, Staroújezdská 43,
tel. 246 082 247
Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového systému MČ Praha 21
19. 11. pondělí
ÚJeZDSKá aKaDemie VoLnÉho ČaSu
Alternativní medicína/4. přednáška
10-12 hodin v zasedací místnosti úřadu,
Staroklánovická 260
VeŘeJnÉ SetKání naD PLánem ČinnoSti
ÚmČ P21
PRO ROK 2013 a 2014
Od 17 do 19 hodin v sále polyfunkčního domu
na křižovatce
Ke společné diskuzi zve Strategický tým ÚMČ
Praha 21
21. 11. středa
KuLatÝ StŮL na tÉma ŠKoLStVí
Od 17:30 hod v sále polyfunkčního domu na
křižovatce
Informace o strategii MČ v oblasti školství, investicích, koncepci jednotlivých školských zařízení i představení soukromých zařízení, diskuse
k tématům.
Srdečně zve Kateřina Šmatláková, předsedkyně
KVV
22. 11. čtvrtek
Film„KaLamita“, Československo 1981
Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
24. 11. sobota
Koncert irena Budweiserová s kapelou
Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
KOLODĚJSKÉ NOVINY
25. 11. neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále ve farním kostele
v Kolodějích
Od 9 hodin farní mše
Pravidelné nedělní bohoslužby se konají od
9 hodin po celý rok
Výroba adventních věnců - pro dospělé,
lektorka L. Šebíková
Od 14 do 16 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
Místní poplatek
ze psů
strana 9
miKuLáŠSKá naDíLKa
od 16 hodin v Polyfunkčním domě na křižovatce
Tradiční setkání s Mikulášem, andělem a čertem, spousta zábavy a možná i nadílka!
Vstupenky v podatelně úřadu,
Staroklánovická 260,
dospělí 100,-Kč, děti polovic.
Srdečně zvou www.maminy.info
adventní bohoslužba při svíčkách
od 19.00 ve farním kostele v Kolodějích
26. 11. pondělí
ÚJeZDSKá aKaDemie VoLnÉho ČaSu
Osudová setkání/3. přednáška
Gustav Klimt a Emilie Flögeová
10-12 hodin v zasedací místnosti úřadu,
Staroklánovická 260
PŘeDStaVení LJuBY SKoŘePoVÉ: mYDLiBaBa a tY DruhÉ
v 19:30 hodin v Divadle v Řeznické, vstupné
200,-Kč
Pořádá SPCCH, doprava společným autobusem.
Zájemci, hlaste se u svých desítkářek.
27. 11. úterý
2. 12. neděle
ZVonKoVÝ PrŮVoD
průvod se světýlky, rozsvícení újezdského
vánočního stromu
Zahájení v 16:30 hodin na farní louce na rohu
Čentické a Polesné
Zvonky, lucerničky a baterky s sebou!
Malé i velké návštěvníky srdečně zvou Újezdská
radnice, Masarykova ZŠ a farnost Koloděje.
aDVentní ProDeJní VÝStaVa
Dekorace ze suchých květin, adventní věnce,
objednávka vánočních dekorací.
V Areálu snů, Staroújezdská 495
Přednáška„nemoce VerSuS emoce“
Od 10 do 12 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
3. 12. pondělí
29. 11. čtvrtek
ÚJeZDSKá aKaDemie VoLnÉho ČaSu
Alternativní medicína/5. přednáška
10-12 hodin v zasedací místnosti úřadu,
Staroklánovická 260
Kino VrtĚti Ženou
Dr. Dalrympley se specializuje na léčbu žen trpících hysterií, VB 2011
Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice
aDVentní ProDeJní VÝStaVa
Dekorace ze suchých květin, adventní věnce,
objednávka vánočních dekorací.
V Areálu snů, Staroújezdská 495, více info na
plakátku na str. 12
Na setkání se těší Lucie Dlabačová,
tel: 737 481 293
30. 11. pátek
aDVentní ProDeJní VÝStaVa
Dekorace ze suchých květin, adventní věnce,
objednávka vánočních dekorací.
V Areálu snů, Staroújezdská 495
1. 12. sobota
zájezd regensburg – vánoční trhy
Odjezd v 6 hodin od Lidlu
Cena: 200Kč
Přihlášky: pí Vacková 28197 2364, pí Šebíková
281861785
Srdečně zve Český zahrádkářský svaz v Újezdě
nad Lesy
aDVentní ProDeJní VÝStaVa
Dekorace ze suchých květin, adventní věnce,
objednávka vánočních dekorací.
V Areálu snů, Staroújezdská 495
8. 12. sobota
adventní bohoslužba při svíčkách
od 19 hodin ve farním kostele v Kolodějích
10. 12. pondělí
ÚJeZDSKá aKaDemie VoLnÉho ČaSu
Osudová setkání/4. přednáška
Alfons Mucha a Sarah Bernhardtová
10-12 hodin v zasedací místnosti úřadu,
Staroklánovická 260
15. 12. sobota
ProDeJní VÝStaVa VČeLích ProDuKtŮ
8-14 hodin prodej medu, vosku, propolisu
a medoviny před Polyfunkčním domem na
křižovatce
Srdečně zvou včelaři z Újezda nad Lesy
aDVentní Koncert V ÚJeZDSKÉm muZeu
od 16 hodin v sále Polyfunkčního domu na
křižovatce
6. ročník oblíbených advetních koncertů,
tentokrát s ekumenickým pěveckým sborem
z Úval s uměleckým vedoucím Dr. Pokorným
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve PhDr Miloš Schmidt, předseda
MRÚM
Vážení chovatelé psů, je známo, že většina
z nás nemá přesný přehled o tom, jaké povinnosti ukládá obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů (č. 23/2003 Sb. hl. m.
Prahy ve znění pozdějších předpisů). Dovolte
mi uvést několik důležitých bodů:
- Poplatník (držitel psa) je povinen do 15-ti
dnů (ode dne, kdy si psa pořídil) přihlásit psa
do evidence v městské části. Stejně tak, dojdeli ke změně (odstěhování, pes uhynul – byl darován, označen mikročipem atd.), je poplatník
tuto změnu oznámit do 15-ti dnů správci poplatku MČ.
- Psa musí přihlásit i ten, kdo je od poplatku
osvobozen (osoba s těžkým zdravotním postižením 3. stupně, pes pro vědecké účely, služební policejní pes, zvláštní právní předpis - myslivost, pes z útulku pouze pražského! atd.).
- Termíny plateb místního poplatku: do 31. 3.
a 31. 8. každého roku - nečiní-li poplatek více
než 600,-Kč/rok, je splatnost do 31. 3. Pokud
je poplatek vyšší než 600,-Kč/rok je splatný ve
dvou splátkách a to do 31. 3. a do 31. 8. každého roku.
- Čipovaný pes – pokud jste nechali svého psa
označit mikročipem, platí zde úleva od poplatku ve výši 350,-Kč/rok po dobu 2 let, která
začíná následujícím rokem po roce, ve kterém
byl pes očipován a zároveň nahlášen do databáze hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1.
Vyhláška stanoví povinnost nechat psa označit tetováním nebo čipem.
Na závěr musím připomenout sankce, které
hrozí při nedodržení vyhlášky:
1. Pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti.
2. Platební výměr s navýšením až na trojnásobek poplatku za nedodržení platby v termínu
a ve správné výši.
Případné dotazy zodpovíme na tel. č.
281 97 0050 nebo na [email protected]
DÁMSKÁ KREJČOVÁ
Vám ušije, opraví i přešije
cokoliv dle vašeho přání
i z úpletového materiálu.
K Dubči 266, Koloděje, Praha 9
tel.: 281 972 019, mobil: 606 251 067
strana 10
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Milé pozvání na kávu
Milí přátelé,
tentokrát vás zvu do kavárny. Není to kavárna ledajaká, poskytuje totiž práci lidem s handicapem, kteří pomáhají s obsluhou, přípravou provozu nebo s úklidem. Kavárnu jako chráněné pracoviště zřídila Obecně prospěšná společnost Všude dobře a svým provozem zútulnila bývalou cukrárnu v Běchovickém parku.
Kávu tu vaří výbornou! Taky horkou čokoládu třeba s příchutí pomeranče nebo chilli, z nabídky ostatních nápojů si můžete vybrat například
horký džus s kořením nebo horkou griotku. Při posezení s výhledem do zahrady, teď na podzim s modrofialovými drobnokvětými chrysantémami pod barvícím se listím stromů, se pak těžko odolá domácím zákuskům nebo toustíkům se zeleninou. A když si na cestu dáte kopeček domácí zmrzliny v křupavém kornoutku, po procházce okolním parkem, se vrátíte pro druhý...
Do Zahradní kavárny v Běchovickém parku se z Újezda dostanete vlakem, busem 163, 250, 261 a 269, nebo autem – parkovat můžete před
zahradnictvím Kočí, nebo lépe na parkovišti za kavárnou (odbočka na Dubeč).
Otevřeno je od 8 do 20h, informace včetně nabídky všech dobrot najdete na http://www.zahradnikavarna.cz/
ODHADY
A OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ
JIŘÍ KOPECKÝ
soudní znalec v oboru
ekonomika - ceny
a odhady nemovitostí
Meinlova 312
Praha 9 - Koloděje
Milada Topinková
· Úprava oděvů (zkracování
a prodlužování kalhot
a sukní, opravy prádla, šití
zipů)
· Šití ložního prádla (cíchy,
polštáře, polštářky,
netradiční ložní prádlo,
prodloužené deky)
revize a čištění
komínů
měření účinnosti
a emisí
montáže a opravy
elektrokotlů,
kotlů plynových, na
pevná paliva a rozvody
revize kotlů, plynu,
tlakových nádob
· Šití záckon, závěsů
a dekoračních látek
Záhornická 231, Koloděje, Praha 9
tel.: 281 970 048,
mobil: 605 140 775
Petr Kohout
K Dubči 154, Praha 9 Koloděje
telefon: 602 304 453
Advokátní
kancelář ADVIA
Mgr. Lucie kopecká
advokátka
Meinlova 312,
Praha 9 - Koloděje
mobil: 774 618 634
e-mail: kopecka @advia.cz
sídlo: Na Poříčí 1071/17,
Praha 1
tel.: 222 313 042
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 11
2. pražský
chovatelský den
v újezdě nad lesy
ZO ČSCH Újezd nad Lesy ve dnech
14. - 15. září 2012 opět uspořádala
chovatelský den na Multifunkčním hřišti v Újezdě nad Lesy.
Za finanční dar děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy. Díky této finanční podpoře jsme mohli
akci z velké části zajistit, vozit děti zdarma na ponících a zakoupit i některé výstavní
klece a voliéry.
Naše poděkování dále patří p. starostovi Tošilovi z Dubče a Sboru dobrovolných hasičů
Dubeč za trampolínu a velký stan nad králičí hop. O trampolínu zdarma byl velký zájem
stejně jako v loňském roce.
MČ Praha 21 děkujeme za bezplatné zapůjčení hřiště včetně energií. Panu tajemníku
Saitzovi za zapůjčení stanu nad tombolu.
Na chovatelském dni jste mohli vidět různé druhy zvířat, např. jezevce a kunu lesní, mini
prasátko, mini kobylky, šneky, užovku červenou, zakrslé slepičky i kačenky, křečky syrské, cuy morče, malé hady, činčily, želvy zelenavé, kajmanku, hrdličky, gekončíky, zakrslé rexy, veverky burunduk, agamy vousaté, kalouse, pískomily, ptactvo, prodejná
šťěňata, holuby atd. Před hřištěm lesní stezkou vozili děti zdarma objednaní poníci ze
stáje Žernovka. Za další poníky, kteří vozili děti rovněž zdarma děkujeme p.Petře Chrástové, u které si jízdy můžete objednat na http://caballus.webnode.cz/.
Děti na chovatelském dni s úspěchem přemluvily své rodiče k zakoupení drobných domácích mazlíků, pro návštěvníky byla připravena tombola a obchod s chovatelskými
potřebami, prodejna přírodních kamenů s radami od našich členek atd. K vidění byli ve
spodní části hřiště mini koníci KVH 60 a 73 cm, na kterých se nedá jezdit ale děti je mohly
pohladit a krmit mrkví a krmivy od firmy Salač Horse z Úval. Panu Salačovi patří rovněž
naše poděkování.
Počasí nám nakonec vyšlo, bylo možné posedět u restaurace p. Tomáška z Šestajovic, vyslechnout přednášky o domácích mazlíčcích, želvách zelenavých naší členky Gabriely
Železné, o korýších, mini prasátkách včetně ukázky konkrétních zvířat, jako např. krajty
královské pana Petra Difka ze ZO ČSCH Modřany. Velmi zajímavá byla ukázka práce asistenčních psů neziskové organizace Pestrá společnost. Velký zájem byl o soutěž v králičím hopu, kterou připravil p. René Stupka a křtiny naší mini kobylky Karamelky
(z Holandska s původním jménem Meggie). Karamelku zlil dětským šampaňským náš
dohlížející veterinární lékař MVDr. Jaroslav Talacko z Českého Brodu a děti si na její zdraví
připily dětským šampaňským.
Fotografie z akce uveřejňujeme postupně na webu naší ZO ČSCH
http://www.cschpraha9ujezdnadlesy.websnadno.cz
Střípky ze školních lavic
Školní rok plyne. Září vždy přirovnávám
k roztlačení plně naloženého hornického vozíku. Velké nasazení všech sil k rozhýbání
a vozík se pak již rozjede. A pak si již musíme
dát pozor, abychom neupadli do rutinního udržování v pohybu. Čím byl letošní rozjezd školního roku jiný? Do stabilizovaného pedagogického sboru přibyla, na zástup za mateřskou
dovolenou paní učitelky Popelkové, nová kolegyně. Mgr. Olga Kyselová, které byla svěřena první třída, a po dvou měsících mohu
konstatovat, že jsem měl ve výběru opět šťastnou ruku. Věřím, že velmi pozitivní hodnocení
učitelského sboru, které jsme obdrželi od rodičů v závěrečných dotaznících, koncem školního roku, opět obhájíme.
Logická olympiáda - již druhým rokem
se škola zapojuje do velmi náročné olympiády,
kterou pořádá MENSA. Letos se zúčastnilo
6965 řešitelů z prvních stupňů základních škol.
Naše barvy hájila desítka olympioniků. Bohužel se nerozlišuje dle tříd. Proto si velice vážím
snahy žákyně druhé třídy - Sáry Jarošové,
která ale ve starší konkurenci neměla moc
šancí, i když bojovala jako lvice. Vítězkou
školního kola se stala Kateřina Chejnová, která
se celkově umístila mezi 473. - 641. místem,
což je velice kvalitní výkon. Blahopřeji.
Pekli jsme si chleba. V letošním roce spolupracujeme s firmou Ekodomov. Z její nabídky jsme využili tři školení - Jak se peče
chleba, Příběh vánočního stromku a Naše učitelka zima. Zatím máme za sebou pečení
chleba. Děti, znalé pouze nakupování chleba
v hypermarketech, si samy umlely v dřevěném
mlýnku čtyři druhy obilí. Další postup je kuchařkám znám, ale děti překvapeně odstraňovaly plevy, prosívaly mouku, lily vodu,
radostně se patlaly v těstu a čekaly, až droždí
dokončí svoji činnost. Pak už se fantazii ne-
kladly meze.
Vznikly rohlíky, dalamánky
a nejšikovnější ruce zvládly i uplést housku.
Pak již plech s výrobky mířil do školní kuchyně, kde paní kuchařky ochotně upekly výrobky v troubě.
Tělocvična plná etikety. Nejde o sportovní fair-play jednání, ale o zajímavé informace o tom, jak bychom se měli chovat, aby
nedocházelo ke společenským faux pas. Nešlo
jen o přednášku, ale i o množství praktických
ukázek a hraných scének, ve kterých vystupovaly samy děti. Zajímavé je, že děti tyto informace docela znají, horší je to již s jejich
aplikací. Ale to se netýká jen dětí, víme své,
že… Koncem listopadu absolvujeme ještě druhou část, zaměřenou na stolování a chování se
u stolu. Znalý chování dětí ve školní jídelně,
doporučoval bych toto školení každý týden…
CPIV + ADHD. Pojďme si nejprve rozšifrovat zkratky. CPIV je zkratkou společnosti
Centrum pro inkluzivní vzdělávání. Máme
štěstí, že jsme jednou ze škol, které se dostaly
do projektu této organizace. Díky tomu škola
bezplatně získala množství metodických materiálů a pomůcek pomáhajících dětem s různými poruchami učení. Nejen pomůcky, ale
obdrželi jsme i metodickou pomoc ze strany
CPIV - od speciálních pedagogů, metodiček
atd. Velmi cenné bylo především bezplatné
proškolení pedagogického sboru, přímo v naší
škole. V loňském školním roce jsme byli
mimo jiné proškoleni o různých dysproblémech žáků. A protože se s tímto faktem dnes
a denně vyrovnáváme a navíc paní lektorka
Budíková byla vynikající, objednali jsme si ji
ještě jednou - na proškolení sboru o ADHD
(zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“). Tato porucha je poměrně
vzácná, ale znamená poruchu motoriky, paměti, pozornosti, střídání nálad, poruchu řeči
atd. atd. Poutavou formou jsme se dozvěděli
nejen suchá fakta, ale sami na sobě jsme mohli
vyzkoušet, jak se dítě, postižené ADHD, cítí
a jak bychom s ním měli pracovat.
Kamarádství. Na naší malé škole toto
slovo není prázdným pojmem. Děti se vzájemně většinou znají, a proto velmi dobře proběhla i pomoc nejstarších páťáků nejmladším
kamarádům z mateřské školky. Šlo o pouštění
draků. Někteří draci byli větší, než jejich malí
majitelé, a proto cestou na Skálu se draci uvelebili v rukou páťáků. Pak se již po kopci proháněly dvojičky malých a velkých s třepotajícími se draky. Bohužel nám nepřálo počasí
a větru nebylo, proto pohon draků většinou záležel jen na silách staršího z dvojice.
strana 12
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Úřad městské části a Mateřská škola
Vás srdečně zvou na
3. slavnostní rozsvícení
vánočního stromu,
které proběhne
ve středu 28. 11. 2012
na návsi v Kolodějích od 17:00 hodin.
Program:
17.00 Slavnostní zahájení
17.05. Povídání o adventu – pan farář
17.15 Pásmo koled
– děti z MŠ
18.00 Rozsvícení
vánočního stromu
Děti z mateřské školky si ozdobí stromeček vlastnoručně
vyrobenými ozdobami.
Součástí slavnostního odpoledne bude i Ježíškova
pošta, přineste si s sebou vánoční přání pro
Ježíška.
Atmosféru podpoří
Vánoční jarmark
i mini jarmark
Blíží se vánoční čas a s ním i tradiční jarmark v kolodějské
s keramikou, vánoční
Jízdárně. Tentokrát se bude konat v pátek 14. prosince od 17 hodin.
dekorací
Můžete si zde zakoupit vánoční výrobky našich dětí (a nejen
jejich), zúčastnit se oblíbené soutěže o nejlepší vanilkový
a občerstvením.
rohlíček, či ochutnat vánoční dobroty šikovných maminek
Část výtěžku z jarmarku
bude věnována
Mateřské školce.
Přijďte s námi zahájit
čas adventu!
a babiček (za příspěvky do občerstvení předem děkujeme).
Na závěr máme přislíbeno divadelní představení dramatického kroužku z místní ZŠ. O příjemné zážitky tedy jistě
nebude nouze.
Stejně jako každý rok, mají všichni zruční a podnikaví zájemci
možnost své vánoční výrobky na jarmarku prodávat. Kdo nám
bude chtít pomoci s přípravou jarmarku, může přijít 13. 12. po
16 hodině do Jízdárny.
Výtěžek z celé akce bude darován na dobročinné účely projekt Adopce na dálku.
Srdečně zve Sdružení přátel Koloděj a ZŠ Koloděje
kolodějské noviny · vydává Úřad městské části Praha-Koloděje · redakce Zdeněk Kovář · grafika Zdeněk Šidák · tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice ·
vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks · reg. číslo ČR E 12805 · neprodejné
Download

zde - Koloděje