PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
R.
br.
OPIS POZICIJE
jed.
mere
količina
1
Građevinski radovi
1.1
Mašinsko sečenje i razbijanje betonskih i
asfaltnih površina (površine 0.4 x 0.2m), sa
odvozom viška materijala, na za to predviđeno
mesto, udaljeno do 5km.
m'
1,150
1.2
Ručni iskop rova za polaganje kabla u zemlju
III i IV kategorije, dimenzije 0.4 x 0.8m.
m'
2810
1.3
Ručni iskop rupe za izradu temeljne stope,
dimenzija 1.1x1.1x1.4m.
kom
78
1.4
Nabavka i ugradnja betona, marke MB 30.
Betoniraju se već iskopane stope stubova sa
pripremljenom oplatom, dim. 1.1x1.1x1.4 m,
sa ugradnjom anker ploča. Od vrha temelja
prema dole pod uglom od 45 stepeni u smeru
kablovske trase postaviti juvidur cevi f 50 mm
za ulaz i izlaz kablova.
kom
78
1.5
Nabavka i ugradnja PVC cevi f100mm, kao
mehaničke zaštite kabla, na mestima prelaska
ispod ulica.
m'
50
1.6
Ručno zatrpavanje i sabijanje sitnom zemljom
kabl. rova, sa izvozom i transportom viška
materjala na predviđenom mestu. Udaljenost
do 5km.
m'
2810
1.7
Nabavka i ugradnja asvalta i betona marke MB
30, saniraju se i dovode u predhodno stanje
oštećene javne površine.
2.
Elektro-mašinski radovi:
2.1
Isporuka i montaža (podizanje, nivelisanje i
fiksiranje) metalnog, trosegmentnog, cevnog,
rasvetnog stuba sa lirom, visine h=10.4m,
opremljenog anker pločom i provodnicima od
osigurača do svetiljke.
2.2
Isporuka i polaganje trake FeZn 25x4mm, u
već pripremljen zemljani rov.
2.3
Isporuka materjala (trake FeZn 25x4mm) i
izrada spoja metalnog stuba i uzemljivača
(prosečna dužina 2m), pomoću ukrsnog
komada JUS N.B4. 936P. i zavrtnja na stubu.
Spoj zaliti toplim bitulitom.
2.4
Isporuka, polaganje i povezivanje energetskog
kabla, tipa PP00 4x10; 0.6/1kV, u već
pripremljeni rov.
m'
kom
m'
kom
m'
jed. cena
1150
"1" Građevinski radovi:
Ukupno
0.00
78
2695
78
1250
1/2
2.5
Isporuka, polaganje i povezivanje energetskog
kabla, tipa PP00 4x16; 0.6/1kV, u već
pripremljeni rov.
2.6
Isporuka i montaža svetiljke, tipa M-YHA02,
proizv. "Meteor" ili odgovarajućih sa sličnim
karakteristikama, sa natrijumovom sijalicom
visokog pritiska 250W. Svetiljke se montiraju
direktno na stub visine 10.4m.
Isporuka i ugradnja tropolnog energerskog
postolja sa visokoučinskim osiguračima TIP:
SISP0-160/40A, na novim izvodima javne
rasvete, u napojnim trafostanicama.
m'
2.7
2.8
kom
78
kom
3
kom
1
kom
1
kom
3
kom
3
kom
3
kom
3
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
3
komplet
1
Isporuka i ugradnja razvodnog ormana javne
rasvete, ozn. sa ROJR-1,2,3 za spoljnu
montažu, slobodnostojeći uzemni (IP43),
opremljenog sledećom opremom:
- Rastavljač THB 160 “Elmark” ili
odgovarajući
- Enargetski kontaktor LT1-D2504(1NC);
25A; 230V “Elmark” ili odgovarajući
- Tropolno nožasto postolje osigurača SISP0160A “Elmark” ili odgovarajući
- Nožasti osigurač NT 0 16A “Elmark” ili
odgovarajući
- Nožasti osigurač NT 0 20A “Elmark” ili
odgovarajući
- Nožasti osigurač NT 0 32A “Elmark” ili
odgovarajući
- Automatski prekidač (osigurač) C61N/10A
“Elmark” ili odgovarajući
- Digitalni uklopnik javne rasvete DVB 20035;
10A; 230V “DVB Elektro” ili odgovarajući
- Pomoćni kontaktor K 20 (NO+NC); 20A;
230V “Elmark” ili odgovarajući
- Jednopolna greb. sklopka (1-0-2), za
ugradnju In=10A
2.9
1870
Ispitivanje, merenje i puštanje u rad.
"2" Elektro-mašinski radovi:
0.00
Ukupno "1"+"2"
0.00
2/2
Download

Predmet i predračun radova Rasveta Kapetanska