PRIPREMA EU PROJEKATA
GRANT APLIKACIONI FORMULAR i BUDŽET PROJEKTA
Kome je namenjen ovaj trening?
Ciljne grupe su: državne institucije, lokalna samouprava, organizacije civilnog društva, privredni subjekti
(velika, srednja i mala preduzeda), univerziteti, naučni instituti…
Šta nudi trening i koji su njegovi ciljevi?

Upoznavanje sa EU Grant aplikacionim paketom:
- Smernice za pripremu projekata;
- Formular za pisanje/podnošenje predloga projekata;
- Koncept projekta – Concept note;
- Budžet projekta;
- Matrica logičkog okvira - Logframe;
- Formular za javna i privatna pravna lica (LEF);
- Formular za finansijsku identifikaciju (FIF);



Praktičan rad na razvoju konkretnih projektnih ideja;
Odgovori na SVA pitanja u vezi sa pisanjem projekata, ODMAH i na licu mesta;
Upoznavanje sa načinom ocenjivanja podnetih predloga projekata, zašto jedni projekti
dobiju finansiranje i zašto drugi „padaju“;
Dizajniranje osnovne strukture predloga projekta u skladu sa kriterijumima i očekivanjima
evaluatora: razvoj, razrada projektnih faza i aktivnosti;
Definisanje DOBRIH projektnih konzorcijuma i uloga partnera u projektu;
Male tajne velikih majstora kuhinje ;-)



Način rada
Trening predstavlja 2. obrazovni modul EU PROJEKTI, koji pretpostavlja da učesnici poseduju osnovna znanja o
LFA (upravljanje logičkim pristupom), ili da su u prethodnom periodu stekli praktična iskustva u realizaciji
projekata finansiranih programima EU ili razvojne pomodi.
Tokom obuke de se posebno insistirati na praktičnim savetima i sugestijama, konkretnim primerima iz života i
objašnjenjima koja olakšavaju razumevanje gradiva.
Materijali korišdeni u pripremi i realizaciji navedene obuke zasnivaju se na 15 godina iskustva trenera u
neposrednom pisanju, ocenjivanju, sprovođenju i evaluaciji projekata finansiranih od strane 12 različitih
donatorskih organizacija, preko 130 organizovanih obuka, 24 uspešno napisanih i ugovorenih projekata
vrednosti 31 milion evra (86% uspešnosti).
Obuka de biti realizovana u partnerstvu sa EUROPEAN PROJECTS ASSOCIATION - EPA, a uspešnim polaznicima
bide dodeljeni sertifikati autorizovani od strane EPA.
*Korisno bi bilo da učesnici na trening ponesu laptop.
Datum održavanja treninga: 19, 20. i 21. novembar 2014.
Vreme: 09-17 h
Lokacija: In Centar - ulica Cara Lazara 5-7, Stari grad, Beograd
Osoba za kontakt: Suzana Ivanovid
E-mail: [email protected]
Telefon: 011/3281-209
Cena po učesniku: 15.000 RSD
U cenu uključeno: kompletan materijal i pribor za rad, tri pauze po danu, dve za kafu ili osveženje i
jedna za lagani ručak.
Trener - Vladimir Pandurov
Vladimir Pandurov je nagrađivani autor, predavač i menadžer međunarodnih
projekta sa preko 14 godina iskustva u programima evropskih integracija i/ili
razvojne pomodi širom Centralne i Jugoistočne Evrope, Turske i Bliskog istoka.
Ispred Delegacije EU u Srbiji, imenovan je za eksperta u oblasti EU fondova, malih i
srednjih preduzeda i inovacija, Tima Evropa Srbija.
14 godina profesionalnog iskustva, 11 godina u međunarodnom okruženju
Predavač u oblasti planiranja/pisanja međunarodnih projekata i lokalnog ekonomskog razvoja
(održao i/ili organizovao preko 130 treninga, obuka i info dana)
17 uspešno formulisanih i ugovorenih projekata (vrednosti oko 30 miliona EUR)
Više od 3 godine iskustva u pripremi strateških ili programskih dokumenata Republike Srbije i AP
Vojvodine (IPA fondovi i strukture, program prekogranične saradnje)
Član međudržavnih Zajedničkih odbora za pradenje EU projekata u 4 (četiri) programa
prekogranične saradnje (Srbija - Mađarska, Bosna, Rumunija, Hrvatska)
Šef kancelarije Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Nišu, Srbija-EU, Program prekogranične
saradnje Bugarska-Srbija
Sertifikovani EU PCM trener, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Interni revizor
Obuka (SGS,Licenca 609/13, februar 2013.), poslovna standardizacija i sertifikacija (SGS, Licenca
131/13, februar 2013.), poslovanje sa zemljama EU i CEFTA - propisi, marketing i
internacionalizacija (SGS, registarskih 487/13, februar 2013.)
Diplomirao je na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment, Union Univerzitet – Beograd,
kao i na Poslovnoj školi za odnose s javnošdu u Beogradu. Trenutno završava MBA studije na
London School of Commerce.
Klijenti: UNDP, USAID, EU, Savet Evrope, GIZ, Vlada Republike Srbije, Vlada AP Vojvodine,
Privredna komora Srbije, Institut Istok Zapad, GFA, HELP, Maksima konsalting, MSP konsalting,
SKGO, RTV, IDA, SEEEDEV, regionalne razvoje agencije, opštine, gradovi, nevladine organizacije…
Download

Brošura treninga