ODGOVOR NA PONUDU BR. S-1a OD 25.02.2015
ZA SEME ŠEĆERNE REPE 2015
_________________________
_________________________
(naziv i adresa Proizvođača)
Ugovorena površina u 2015:
ha
Broj ugovora:
Na osnovu Opštih pravila poslovanja u proizvodnji i otkupu šećerne repe broj 2/2012 koja su na osnovu člana 8.5 Ugovora o
otkupu i isporuci šećerne repe za 2015. godinu (u daljem tekstu: Ugovora), njegov sastavni i obavezujući deo, prihvatamo da
Organizator proizvodnje za naše potrebe nabavi seme za proizvodnju šećerne repe roda 2015, kako je dato u tabeli:
Sorta
ALFONSA
ANGY
BRUNA (Nt)
DRENA
EDUARDA
FALCO (Nt)
FRED
GAZETA
GIRAF
HORTA
KUNDERA
MARIANKA
MELROSE
NORA
ORIGINAL
PIRANHA
PRESTIGE
PROBUS
SIOUX
TAIFUN
TIBOR
WESTERN
Semenska kuća
KWS
SYNGENTA SEED
KWS
NS SEME
KWS
SESVANDERHAVE
STRUBE
SYNGENTA SEED
SESVANDERHAVE
SYNGENTA SEED
STRUBE
KWS
MARIBO SEED
NS SEME
SESVANDERHAVE
SESVANDERHAVE
STRUBE
SYNGENTA SEED
SESVANDERHAVE
MARIBO SEED
STRUBE
KWS (DELITZSCH)
Dorada
pila
pila
pila / EPD
pila
pila / EPD
pila / start up
pila
pila
pila / start up
pila
pila / 3D+
pila / EPD
pila / seed+
pila
pila / start up
pila / start up
pila
pila
pila / start up
pila / seed+
pila / 3D+
pila
Insekticid na
semenu
Force magna *
Force magna
Force magna
Cruiser 2%
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Cruiser 2%
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Force magna
Cena s.j. u €
bez PDV
118,00
98,00
174,00
53,00
140,00
134,00
99,00
98,00
120,00
98,00
115,00
135,00
109,00
53,00
120,00
125,00
99,00
98,00
125,00
109,00
115,00
95,00
UKUPNO:
Količina u s.j.
0
Napomena: redosled sorti je prema abecednom redosledu koji nije u vezi sa proizvodnim perfomansama istih.
* 15 g Thiamethoxam + 6 g Tefluthrin
Svaki proizvođač koji preuzme seme od Organizatora proizvodnje i to najmanje 1,2 s.j./ ha ostvaruje, bonus - povećanje cene
za seme isporučene čiste repe sa 16% digestije u skladu sa članom 3.2 (b) Ugovora. Ovaj bonus je uključen u ukupnu cenu
repe.
Proizvođač će obavezu za naručeno seme za koje se opredelio izmiriti kompenzacijom za isporučenu šećernu repu roda 2015. .
U slučaju da je Proizvođač potpisao Ugovor sa dinarskom cenom, kao osnova za preračunavanje evra u dinare koristiće se
zvaničan srednji kurs NBS na datum isporuke poslednje količine šećerne repe roda 2015. godine.
Na osnovu Opštih pravila poslovanja u proizvodnji i otkupu šećerne repe broj 2/2012 naručeno seme se ne može vratiti.
Organizator proizvodnje zadržava pravo izmene sortimenta u cilju uvođenja u proizvodnju sorti sa povećanim kvalitetima
(digestijom i tolerantnošću na prouzrokovače bolesti šećerne repe).
Ovaj odgovor na ponudu ima pravni značaj zaključenja Ugovora o prodaji i ne može se opozvati (raskinuti) bez pristanka
Organizatora proizvodnje.
Datum: _______________
______________________
Potpis proizvođača
M.P.
Download

Sunoko Cenovnik semena 2015