2
Matematika – VI razred
3
4
Matematika – VI razred
5


6
Matematika – VI razred
-
7
8
Matematika – VI razred
9
10
Matematika – VI razred
11




•
•
•
•




12
Matematika – VI razred




•
•
•
•
•
•
•
prepozna, imenuje i razlikuje pojmove: tačka, duž, prava,
poluprava, ravan
uoči i crta paralelne i normalne prave
prepozna, imenuje geometrijske figure (kružnica, krug,
kvadrat, pravougaonik, trougao); uočava, razlikuje i
imenuje njihove elemente; računa obim trougla,
pravougaonika i kvadrata; računa površinu kvadrata i
pravougaonika
prepozna, imenuje geometrijska tijela (kocka, kvadar,
valjak, lopta, piramida, kupa); uočava, razlikuje i imenuje
njihove elemente; računa površinu i zapreminu kocke i
kvadra
prepozna i koristi mjerne jedinice (dužina,
površina,zapremina, masa, vrijeme)
prepozna i obilježi uglove, razlikuje vrste uglova; pojam
komplementnih i suplementnih uglova; poznaje i koristi
mjerne jedinice, te računa s njima;
procijeni rezultat mjerenja
13
-
-
14
Matematika – VI razred
n b

a a
-
-
15
-
-
x
b
a
x
b
a
-
16
a
b
x
Matematika – VI razred
-
a
b
x
-
17
-
-
18
Matematika – VI razred
-
19
4 1
ili
8 2
20
Matematika – VI razred
21
3
 24  72
4
12 4 3
: 
25 5 5
1
7
3
10
21 1
21
 
100 10 100
12  2  4  1  7  5   27  8   24  4  35   35  28
22
Matematika – VI razred
23
1 2
m  ______dm2
2
24
Matematika – VI razred
25
Download

Matematika VI razred