ERRD
RAZLOZI ZA ULAGANJE
Projekat „Redukcija zagađenja boljim upravljanjem stajskim
gnojem“ implementira:
Organizacija za istraživanje, ruralni
razvoj i prirodnu okolinu
Posljednjih godina, anaerobna fermentacija se razvila iz
ERRD
jednostavne tehnike za konverziju biomase s ciljem proizvodnje
energije, u multi-funkcionalni sistem za:
- tretman organskog otpada i otpadnih voda u širokom
području organskog opterećenja i koncentracije supstrata
Organizacija za istraživanje, ruralni
razvoj i prirodnu okolinu
Environmental and Rural
Research Development Organization
- proizvodnju i korištenje energije
- poboljšanje sanitarnih uslova i uklanjanje mirisa
Redukcija zagađenja boljim
upravljanjem stajskim gnojem
- proizvodnju visokokvalitetnih đubriva
KONTAKT
Dobri razlozi za proizvodnju biogasa su:
EKOLOŠKE KORISTI
- smanjenje emisija metana
- rješenje problema odlaganja stajnjaka sa farmi, čije
neadekvatno deponovanje uzrokuje zagađivanje vazduha,
Kralja P. I. Karađorđevića 125
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
email: [email protected]
www.errdo.com
phone: +387 51 318 218
zemljišta, te podzemnih i nadzemnih voda
KORISTI ZA POLJOPRIVREDNIKE
- mogućnost
ostvarivanja
dodatnih
prihoda,
kroz
subvencioniranu cijenu električne energije proizvedenu iz
biogasa
- dobijeni digestat je izvrsno gnojivo
- smanjenje pojave neugodnih mirisa i insekata
Štampanje ovog materijala realizovano je u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne
demokratije/demokracije III - LOD III“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava instrumenta za
pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.
DRUŠTVENE KORISTI
- smanjenje zavisnosti o uvozu fosilnih goriva
- stvaranje novih radnih mjesta
- očuvanje seoskih gazdinstava i razvoj ruralnih područja
Projekat finansira
Evropska unija
Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine
Empowered lives.
Resilient nations.
Opština Srbac
Mišljenja izražena u ovom materijalu su mišljenja autora i kao takva ne odražavaju službene stavove
Evropske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost
Organizacije za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu-ERRDO.
OSNOVNO O BIOGASU
ENERGIJA
KORIST
Biogas je gasovito gorivo koje se dobija anaerobnom
Biogas dobijen procesom anaerobne fermentacije se najčešće
razgradnjom ili fermentacijom organskih materija, uključujući
koristi za proizvodnju električne i toplotne energije u
 stočni izmet sa svih vrsta farmi (gnoj)
đubrivo sa svih vrsta farmi, organske ostatke iz poljoprivrede,
kogeneratorskim
 otpad iz poljoprivrede
kanalizacioni mulj ili bilo koji drugi biorazgradivi otpad.
energija se može koristiti za vlastite potrebe, a višak se predaje u
 poljoprivredni proizvodi (kukuruz, žitarice, itd.)
Razgradnja organske materije i produkcija biogasa se vrši u
elektrodistributivnu mrežu. Proizvedena toplotna energija se
 organski industrijski otpad (prerada voća, povrća i dr.)
postrojenjima koja se nazivaju biogasnim elektranama.
može koristiti u tehnološkim procesima, za zagrijavanje
 organski otpad iz domaćinstava
proizvodnih i stambenih prostora i slično. Važno je napomenuti
 mulj iz obrade otpadnih voda
Dosadašnja praksa deponovanja poljoprivrednog otpada je
da prema postojećoj zakonskoj regulativi, proizvođaču se plaća
 otpad iz drvoprerađivačke industrije
postala neprihvatljiva, jer su procjene da se, kao posljedica
podsticajna cijena za cjelokupnu količinu električne energije
 komunalne i otpadne vode iz industrije
mikrobiološke aktivnosti, širom svijeta godišnje u atmosferu
proizvedene iz biogasa (i drugih obnovljivih izvora).
oslobodi oko 590-880 miliona tona metana (CH), 4koji je uz
ugljen dioksid najveći uzročnik stvaranja “efekta staklenika”.
Procjena je da se oko 90% te količine produkuje iz organskog
otpada koji je rezultat poljoprivredne proizvodnje.
postrojenjima. Proizvedena električna
Vrste otpada koje su pogodne za dobijanje biogasa su:
Energetska vrijednost biogasa izražena preko energetskog
ekvivalenta izgleda ovako:
3
• 1 litri benzina je ekvivalentno 1,33 - 1,87mbiogasa
• 1 litri dizel goriva je ekvivalentno 1,5 - 2,13 mbiogasa
Pored produkcije metana, velike koncentracije đubriva uzrokuju
Biogasne elektrane su kompleksna postrojenja i postoji ih dosta
i zagađivanje zemljišta, nadzemnih i podzemnih voda. Zbog toga
različitih izvedbi. Glavni dio svakog postrojenja je fermentor,
se sve više nameće potreba pronalaženja različitih rješenja za
odnosno spremnik (najčešće izgrađen od betona) u kojem su
obradu i zbrinjavanje ove vrste otpada.
osigurani odgovarajući uslovi za razgradnju organskog otpada.
Uslovi koji moraju biti ispunjeni su: anaerobna sredina (bez
Proizvodnja biogasa je sigurno jedno od najprihvatljivijih
prisustva kiseonika) i odgovarajuća temperatura koju treba
rješenja, jer se rješava problem zbrinjavanja organskog otpada, a
održavati konstantnom. U fermentorima se nalaze miješalice
U supstratu koji ostaje nakon procesa anaerobne razgradnje,
istovremeno se proizvodi energija i visokokvalitetno đubrivo.
koje u određenim vremenskim razdobljima miješaju masu i time
sačuvane su sve hranjive materije. Sadrži 25-40% suhe materije i
Pored navedenog, moguće je ostvariti i pozitivne socio-
omogućavaju bržu razgradnju materije i ubrzavaju proces
može se koristiti kao organsko đubrivo i kondicioner zemljišta na
ekonomske efekte, podstaknuti rurualni razvoj i bolje
produkcije biogasa. Proizvedeni biogas se kroz sistem cijevi
oranicama, u vrtovima, plastenicima, cvijetnjacima i slično.
iskorištvanje ljudskih i materijalnih resursa na lokalnom nivou.
odvodi do kogeneratorskog postrojenja koji se najčešće i nalazi
Nema neugudan miris pa je stoga pogodan za eventualnu
Usvajanjem zakonske regulative koji regulišu oblast obnovljivih
neposredno uz fermentor. To je savremeni uređaj čiji je glavni
primjenu i u gradskim područjima - parkovi, zelene površine i
izvora energije, stvoreni su uslovi za razvoj ovog sektora u
dio motor sa unutrašnjim sagorijevanjem u kojem biogas
dvorišta.
Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
sagorijeva i koji dalje pokreće generator.
Download

E R R D - Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu