Садржај
1. Развионица: подршка развоју људског капитала и истраживању . . . . . . . . 3
2. Школе-вежбаонице: циљеви и потенцијалне праксе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1. Актуелно стање у стручној пракси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2. Циљеви успостављања школа-вежбаоница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3. Визија школа-вежбаоница. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4. Унапређење стручне праксе у школама. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Успостављање и развој школа-вежбаоница. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1. Правни оквир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2. Опремање школа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3. Учешће школа-вежбаоница
у Огледу примене Националног оквира курикулума. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4. Планиране обуке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.5. Сарадња са факултетима. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.6. Школско развојно планирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.7. Пројектни тим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Прилог А: Распоред активности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Прилог Б: Списак школа-вежбаоница. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1
Развионица: подршка развоју
људског капитала и истраживању
Успостављање и развијање школа-вежбаоница одвија се у оквиру пројекта Подршка
развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој
људског капитала. Пројекат има и додатни, практичнији назив, који ћемо надаље користити у тексту: Развионица.
Развионицу финансира Европска унија, а носилац пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Пројекат спроводи конзорцијум који води
Hulla & Co, Human Dynamics K.G.
Пројекат траје 36 месеци – почео је у јулу 2012. године и трајаће до јула 2015. године.
Успостављање и развијање школа-вежбаоница је само један од већег броја важних циљева
који стоје пред Развионицом.
Циљеви пројекта
Главни циљ Развионице је даљи развој образовања у Србији, кроз јачање „троугла знања“,
који чине образовање, истраживање и иновација, и кроз побољшање учинка образовног
система.
Све то доприноси укупном порасту нивоа знања, вештина и оспособљености у друштву и
тако развија људски капитал у Србији.
Развионица се састоји од четири компоненте које треба да омогуће:
1. Иновирање општих основа учења и наставе за основне школе, гимназије и опште
предмете у стручним школама (компонента 1),
2. Професионални развој наставника, са посебним фокусом на развој трансверзалних компетенција (компонента 2),
3. Изградњу одрживе и успешне сарадње између истраживача, практичара и креатора образовних политика (компонента 3),
4. Успостављање и опремање школа-вежбаоница, које ће служити као наставне базе
за професионални развој наставника (компонента 4).
2
Школе-вежбаонице:
циљеви и потенцијалне праксе
Квалитетни наставници се у целом свету већ дуже време сматрају ослонцем развоја образoвања. Стога се унапређење иницијалног образовања наставника и њиховог професионалног развоја у целини виде као главни развојни приоритети у многим развијеним
образовним системима.
Неопходно је да се и Србија одлучно прикључи овом тренду, како би кроз квалитетно образовање изградила добру основу за жељени економски и друштвени бољитак.
Пројектна компонента 4 се фокусира на јачање једне специфичне и веома важне везе у
образовном систему Србије – везе између иницијалног образовања будућих наставника
(предметне и разредне наставе) и њиховог будућег радног ангажмана као наставника у
школама. Реч је о стручној пракси коју студенти обављају у школама и њен развој је главни правац деловања ове компоненте Развионице.
Постојећи ресурси у школама, као и ресурси ангажовани у оквиру пројекта, међутим,
дају нам прилику да поставимо и додатне циљеве, који заокружују амбициозну визију
и улогу школа-вежбаоница у нашем образовном систему, о чему ће бити више речи у
даљем тексту.
2.1. Актуелно стање у стручној пракси
У Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године унапређење образовања наставника заузима значајно место у развојним циљевима система. Посебно важан сегмент
јесте стручна, школска пракса студената будућих наставника. Закон о основама система
образовања и васпитања подразумева да наставник има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
Значај праксе за адекватну припрему будућих наставника је одавно познат и многи системи образовања пуно полажу на јачање овог аспекта иницијалног образовања наставника.
Тим Развионице спроводи студију која треба детаљно да проучи актуелно стање у стручној
пракси наставника код нас.
5
Школе-вежбаонице:
циљеви и потенцијалне праксе
Већ сада је познато да постоје бројне препреке које отежавају организовање квалитетне
студентске праксе у школама: одсуство системских решења, оптерећеност наставника у
школама, несразмера између броја студената и наставника-ментора, неусклађеност распореда рада у школи и на факултету, неприпремљеност наставника у школама за улогу
ментора и слично.
Рад на успостављању и развијању школа-вежбаоница треба да пружи решења за ове проблеме и да постави основе за стручну праксу студената – будућих наставника, која ће им
омогућити да стекну потребне наставничке компетенције.
2.2. Циљеви успостављања
и развијања школа-вежбаоница
Све активности у оквиру компоненте 4 Развионице имају три циља:
Први циљ: Изабране школе постају функционалне вежбаонице за стручну праксу
студената са факултета за образовање наставника.
Други циљ:
Школе вежбаонице постају центри иновација и васпитно-образовне изврсности.
Трећи циљ:
Школе вежбаонице постају ресурсни центри за професионални развој
наставника и школа.
Вежбаоница
за стручну
праксу студената
Ресурсни
центар за
професионални
развој
Центар
иновација и
изврсности
6
Школе-вежбаонице:
циљеви и потенцијалне праксе
Први циљ
Изабране школе постају функционалне вежбаонице за стручну
праксу студената са факултета за образовање наставника
Развионица има за циљ да подржи сарадњу између факултета и школа-вежбаоница, тако
да студенти добију прилику да остваре праксу на систематичан начин и у складу са савременим принципима извођења стручне праксе, у одлично опремљеним школама у којима
организација рада одговара потребама студентске праксе и у којима ће им подршку давати наставници компетентни за менторски рад.
Други циљ
Школе вежбаонице постају центри иновација
и образовно-васпитне изврсности
У изабраним школама постоји стручни потенцијал који ће омогућити да оне, уз подршку
пројекта, постану центри иновација и изврсности, односно школе у којима наставници континуирано истражују и иновирају своје методе рада, наставне програме, садржаје и материјале; школе у којима наставници нова знања спремно деле са другим колегама и другим
школама; школе које се укључују у иновативне европске пројекте у образовању и сл.
Трећи циљ
Школе-вежбаонице постају ресурсни центри за
професионални развој наставника и школа
Уз подршку пројекта, сарадњу са факултетима и постојеће капацитете, школе-вежбаонице ће имати све предуслове да буду снажна подршка садашњем систему стручног усавршавања наставника и ресурсни центри за развој наставника, школа и у крајњој линији
система у целини. Наставници из других школа ће добити прилику да уче од наставника из школа-вежбаоница – од оних који су иновирали своје наставничке и развили своје
менторске компетенције, који покрећу нове педагошке идеје и ефикасно сарађују са високошколским установама, истраживачима и другим центрима за професионални развој
наставника – и могућност да сарађују са њима на свом професионалном развоју.
2.3. Визија школа-вежбаоница
Бројни краткорочни и средњорочни циљеви према којима ће се, уз подршку Развионице,
изабране школе оријентисати у наредном периоду, произилазе из визије будућих школавежбаоница. Та визија садржи идеје о кључним квалитетима школа-вежбаоница и одликама наставника који раде у таквим узорним школама.
7
Школе-вежбаонице:
циљеви и потенцијалне праксе
Планирано је да се у школама-вежбаоницама на најбољи начин обједине: постојеће компетенције и иновативна пракса наставника; различити аспекти иницијалног образовања
наставника; стручно усавршавање наставника; стални школски развој и иновације у школи, као и узајамно партнерство између универзитетских професора, наставника у школама и истраживача, у духу кооперативног решавања проблема и рефлексивне праксе.
Да би се интеграција свих ових функција успешно одвијала, потребно је да:
а. у школама-вежбаоницама раде компетентни наставници чији рад испуњава највише професионалне стандарде наставничког позива. На пример, наставници школа-вежбаоница треба да користе различите стратегије наставе и учења, да излазе
у сусрет разноврсним васпитно-образовним потребама свих ученика, да постижу
високу додатну педагошку вредност, итд.
б. Наставници у школама-вежбаоницама буду посвећени иновирању школског програма, развојном планирању школе у духу заједничког решавања проблема, иновирању наставне праксе и раду на иновативне начине.
в. Наставници у школама-вежбаоницама буду успешни ментори студената – будућих наставника у оквиру њихове стручне праксе (о овоме ће бити више речи у
наредном поглављу).
г. Наставници у школама-вежбаоницама треба да имају и улогу едукатора других наставника, односно да учествују у стручном усавршавању и помажу професионални
развој колега из других школа. Они, дакле, треба да представљају „скуп искусних
наставника“ од којих остали наставници могу да уче најбоља знања и вештине, а
школе-вежбаонице тиме постају ресурс-центри и места стручних сусрета.
д. Наставници у школама-вежбаоницама буду посвећени рефлексивној пракси и извођењу акционих истраживања, али и учешћу у ширим истраживачким пројектима (нпр. израда и тестирање иновативних методичких пракси). Формирањем
сталних партнерстава између наставничких факултета, истраживача у образовању
и школа-вежбаоница успешно би се остварила интеграција истраживања, иновирања и образовања (чинећи тзв. троугао знања) и обезбедило да вештине и знања
будућих наставника буду заснована на модерним истраживањима и иновацијама.
2.4. Унапређење стручне праксе у школама
Имајући у виду и добре примере организовања стручне праксе за студенте наставничких факултета, ипак се без много дилема може закључити да је потребно иновирање
и унапређење модела по ком се тренутно реализује пракса у нашим школама. Израда
предлога унапређења стручне праксе је у току и њен нацрт ће бити предмет консултација између пројектног тима, факултета и школа-вежбаоница. Овде ће за сада бити
8
Школе-вежбаонице:
циљеви и потенцијалне праксе
представљени само одређени резултати компаративне анализе најбољих европских
пракси, са сврхом пружања општег оквира у ком ће се тражити најпогоднија решења за
наш образовни систем.
Принцип сарадничког решавања проблема
у организацији и извођењу стручне праксе
Организација стручне праксе подразумева дефинисање одговорности свих укључених
страна (пре свега наставника са факултета, наставника из школа-вежбаоница и студената)
и у служби је осигурања квалитета праксе и њених резултата.
Европска пракса показује да универзитети обично одреде неког од запослених коме повере да се бави управљањем и организацијом стручне праксе студената. Школе-вежбаонице
такође имају особе које су одређене да координишу питања везана за студентску праксу.
У различитим облицима праксе водећу улогу преузимају различити актери, ипак сарадња
између наставника из школа-вежбаоница, наставника са факултета и студената наставника остаје главни модус рада и може се подвести под принцип заједничког, кооперативног
решавања проблема.
Студенти
Наставници
са факултета
Кооперативно
решавање
проблема
Наставници
из школавежбаоница
Принцип сарадничког решавања проблема огледа се и у улози наставника-ментора која
подразумева структурисано подржавање и праћење развоја компетенција студената у свим
аспектима наставничког рада, кооперативно планирање и анализирање њихове школске
праксе, конструктивно давање повратне информације студентима, као и коришћење портфолиа и формативне евалуације њиховог рада у школи.
3
Успостављање и развој
школа-вежбаоница
3.1. Правни оквир
Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа постојање установе која
може да буде наставна база високошколске установе, односно вежбаоница (члан 28). Статус школе-вежбаонице решењем утврђује Министар.
Учешће школа-вежбаоница у пројекту ће даље бити дефинисано кроз Правилник о Програму огледа примене Националног оквира курикулума – основе учења и наставе и развијања и успостављања школа-вежбаоница као наставних база високошколских установа.
Овим правилником се утврђују основни елементи огледа, попут циљева и очекиваних исхода, трајања и начина остваривања, праћења и вредновања и слично.
3.2. Опремање школа
Један од кључних предуслова да школе-вежбаонице испуне сва очекивања јесте и опремање школа најсавременијом опремом и наставним средствима. У ту сврху до сада је
предузет низ активности како би се процес набавке и опремања што адекватније и што
ефикасније спровео. То укључује припрему генеричких листа опреме за сваки наставни
предмет, припрему техничких спецификација, као и анализу потреба школа на основу
података који су прикупљени путем упитника и посета пројектног тима свим школама.
Наредни кораци у овом процесу се односе на спецификацију листа опреме за сваку појединачну школу и припрему комплетне тендерске документације.
3.3. Учешће школа-вежбаоница у Огледу
примене Националног оквира курикулума
Самим чином добијања статуса школе-вежбаонице, изабране школе су истовремено ушле
и у Оглед за примену Националног оквира курикулума – Основе наставе и учења. Ова
чињеница је од суштинског значаја за унапређивање капацитета школа-вежбаоница да
студенте са наставничких факултета упознају с новим идејама и праксама које стоје у основи новог оквира курикулума.
10
Успостављање и развој
школа-вежбаоница
Пилотирање (спровођење огледа) одвијаће се током два периода. Током другог полугодишта школске 2013/14. године, биће пилотиран радни нацрт општег дела Националног
оквира курикулума – Основа учења и наставе. Цео Национални оквир курикулума, који
ће садржати општи део и оквир за предметне програме, биће пилотиран током школске
2014/15. године.
Сврха пилотирања огледа се у:
•
разумевању новог Националног оквира курикулума – основа учења и наставе
•
постављању учења у средиште свакодневног рада школе и
•
стварању одговарајућих пракси наставе и учења, школске културе и подршке учењу.
Подршка у пилотирању ће бити пружена преко:
•
програма обуке који ће бити заснован на Националном оквиру курикулума,
•
тренера и пројектних експерата у својству ментора када то буде потребно,
•
просветних саветника који ће бити обучени за приступ усмерен на учење.
Очекивани резултати пилотирања су:
•
развој стручних компетенција наставника сагласно захтевима које поставља Национални оквир курикулума,
•
спремност за припремање школског програма и развојног плана школе у складу са
Националним оквиром курикулума,
•
знање о когнитивно-конструктивистичкој концепцији учења и одговарајућим улогама наставника,
•
разумевање приступа усмереног на учење који је потребан за рад са студентима
на стручној пракси, како би њихова пракса била усклађена са Националним оквиром курикулума.
Евалуација пилотирања:
Крајњи резултат, односно иновирање педагошких концепција и наставних пракси, као и
читаве школске културе, биће процењен на основу анализе радних верзија иновираног
школског програма школе и повратних информација од наставника. Повратне информације ће наставници моћи да дају и на радни нацрт општег дела Националног оквира
курикулума, који ће бити пилотиран у другом полугодишту школске 2013/14. и на радни
нацрт комплетног документа, који ће бити пилотиран у току школске 2014/15. и у чијем
саставу ће, осим општег дела, бити и део који садржи оквир предметних програма.
11
Успостављање и развој
школа-вежбаоница
3.4. Планиране обуке
Да би школе-вежбаонице могле успешно да одговоре на очекивања, неопходно је, између
осталог, да запослени унапреде различите професионалне компетенције. Стога ће Развионица у наредном периоду наставницима обезбедити већи број стручних обука, одговарајуће приручнике и стручне консултације.
Обуке које ће бити обезбеђене школама-вежбаоницама оквирно су подељене на обуке које
су непосредно повезане са Националним оквиром курикулума (похађају их сви наставници у школи) и обуке које су специфично оријентисане на развој стручне праксе у школама
(похађају их садашњи и будући наставници ментори).
Циљеви и теме обуке које су непосредно повезане с применом Националног оквира курикулума:
Циљеви обуке
Теме и садржаји
• Упознавање наставника, стручних сарадника
и директора школа са функцијом, садржајем и
могућностима коришћења документа Национални оквир курикулума – основе учења и
наставе, као професионалог оруђа у редовном
васпитно-образовном раду;
• Савремена концепција учења, начини и механизми осигурања учења у наставном процесу;
• Професионално оснаживање наставника кроз
подршку развоју трансверзалних наставничких компетенција;
• Стварање и унапређивање средине подстицајне за учење;
• Професионално оснаживање наставника за
остваривање образовно-васпитног процеса
у складу са документом Национални оквир
курикулума – основе учења и наставе, посебно
у погледу стварања услова и прилика за учење
у току наставног процеса;
• Професионално оснаживање наставника за
осигурање и подршку развијању општих /
међупредметних и предметних (општих и
специфичних) компетенција ученика, наставу
усмерену на остваривање предметних исхода
и стандарда постигнућа, у складу са концепцијом учења дефинисаном у документу Национални оквир курикулума – основе учења и
наставе;
• Професионално оснаживање наставника,
стручних сарадника и директора школа за
израду школских докумената – Школски
развојни план и Школски програм у складу са
документом Национални оквир курикулума –
основе учења и наставе.
• Чиниоци и показатељи успешног учења;
• Приступи, методи и технике у креирању услова за учење;
• Подршка развоју компетенција, учење усмерено на развој компетенција;
• Школа као центар учења;
• Праћење напредовања ученика у функцији
осигурања учења;
• Индивидуализација и диференцијација као
приступи осигурања учења у различитим облицима наставе;
• Наставник као рефлексивни практичар;
• Планирање наставе усмерене на учење – професионална оруђа наставника и инструменти
планирања на нивоу школе;
• Трансверзалне компетенције наставника;
• Специфичности наставе и учења у различитим доменима знања и комепетенција;
• Настава и учење усмерени на развој општих и
посебних предметних компетенција ученика,
остваривање исхода и стандарда постигнућа.
12
Успостављање и развој
школа-вежбаоница
Циљеви и теме обуке које су које су специфично оријентисане на развој стручне праксе:
Циљеви обуке
Теме и садржаји
• Професионално оснаживање наставника и
• Улоге и компетенције ментора и услови
стручних сарадника за улогу ментора, које
успешног менторства, рефлексивност као
подразумева развој компетенција и вештиприступ менторском раду
на за структурисано подржавање и праћење
• Основни принципи менторства: партнерски
развоја наставничких вештина студената
однос ментор – студент и међусобна подршка,
– будућих наставника у свим аспектима настаиндивидуални приступ, типови интеракције
вичког рада, за кооперативно планирање
ментора и студената у образовном процесу
и анализирање њихове школске праксе, за
конструктивно давање повратне информације • Облици школске праксе студената: хоспитовање, сегментирана наставна пракса, целовита
студентима, као и за коришћење портфолиа и
пракса, истраживачка пракса и улога ментора,
формативне евалуације њиховог рада у школи.
студента и професора наставничких факултета
• Професионално оснаживање наставника и
у спровођењу различитих облика праксе
стручних сарадника за улогу рефлексивних
• Комуникацијске вештине и сарадња са студенпрактичара и истраживача сопствене праксе,
тима: давање повратне информације, емпакоје подразумева развијање компетенција за
тија, конструктивно решавање конфликата
циљано и планско преиспитивање сопственог
деловања и унапређивање сопствене прак• Израда заједничког плана рада ментора и
се кроз извођење акционих истраживања и
студентаи планирање реализације образовкоришћење постојеће научно-истраживачке
но-васпитног рада, укључивање студената у
литературе.
развојно планирање и самоевалуацију школе,
• Професионално оснаживање директора,
наставника и стручних сарадника за сарадњу
са родитељима, које подразумева стварање
услова за активно укључивање родитеља у све
видове школских активности који доприносе
развоју и добробити ученика.
• Професионално оснаживање директора, наставника и стручних сарадника за ефикасно,
координисано и квалитетно организовање
школске праксе студената и квалитетну сарадњу са наставничким факултетима и њиховим професорима по свим питањима битним
за школску праксу студената.
као и у рад стручних тимова
• Израда портфолиа, eвалуација и самоевалуација студената
• Добра организација рада са студентима – логистичка питања, пријем, расподела, праћење
студената, информисање родитеља, типови
извештаја, осигурање квалитета
• Сарадња између школа-вежбаоница и наставничких факултета
• Укључивање родитеља у школско развојно
планирање, самовредновање школа, доношење одлука, унапређење родитељских одговорности и њихова волонтерска подршка образовним активностима школе
• Наставник као истраживач сопствене праксе
• Планирање и извођење акционих истраживања
• Приказивање и дисеминација резултата акционих истраживања
• Коришћење научних и стручних извора у раду
• Оспособљавање студената за самостално обављање наставничког посла.
13
Успостављање и развој
школа-вежбаоница
Логистичке информације о предстојећим обукама за школе-вежбаонице
(у периоду новембар 2013 – мај 2014.)
Трајање
обуке
Обука за примену општег дела
Националног оквира курикулума
Обука повезана са успостављањем
школа-вежбаоница / развој стручне
праксе
2 дана (викендом), за школе које се у
програм обуке укључују у новембру и
децембру 2013.
4 дана
За школе које се укључују у току зимског
школског распуста, обука у трајању од
2 дана се планира и радним данима, по
распореду који ће бити достављен у току
новембра
1 дан обуке у виду консултација са школским тимовима се планира за период од
средине марта до краја маја 2014.
Један дан биће посвећен обуци за спровођење акционих истраживања, која
ће укључити и планирање конкретних
истраживачких пројеката. Наставници
и стручни сарадници ће након обуке
спровести у својим школама планирана
акциона истраживања, чије ће резултате
представити од средине марта до краја
маја 2014. током предвиђених једнодневних консултација са школским тимовима.
Напомена: Обука за примену комплетног документа Национални оквир
курикулума – Основе наставе и учења, у
трајању од 2 дана, планирана је за августсептембар 2014.
Обухват
Водитељи
обуке
Термини
обуке
Сви наставници, стручни сарадници и
директор школе, представници родитеља
у школском одбору школе и педагошки
саветници у школским управама
Наставници ментори, будући наставници
ментори и стручни сарадници
Пројектни стручњаци
Универзитетски наставници и пројектни
стручњаци
У периоду од 23. новембра 2013. до краја
јануара 2014.
5 школа у недељи од 16. до 20. децембра,
остале школе у току зимског распуста,
почевши од 10. јануара
25 школа у периоду од 23. новембра до 29.
децембра 2013.;
остале школе у току зимског распуста,
почевши од 10. јануара 2014.
Контакт
особа
Лана Милетић
[email protected]
Дејан Станковић
[email protected]
14
Успостављање и развој
школа-вежбаоница
3.5. Сарадња са факултетима
Највећи број изабраних школа-вежбаоница већ има успостављену сарадњу са факултетима.
Стручна пракса у школама се одвија по акредитованим студијским програмима, али и на факултетима је препозната потреба да се додатно развију и/или унапреде програми стручне
праксе и модалитети њихове реализације. У току су два значајна развојна пројекта (ТЕМПУС)
– један је посвећен хармонизацији и модернизацији курикулума за образовање учитеља, а други развоју програма мастер студија за наставнике предметне наставе у Србији. Пројектни тим
је успоставио сарадњу са оба пројекта, са идејом да се синергичним деловањем значајније допринесе развоју иницијалног образовања наставника, како разредне тако и предметне наставе.
Пројектни тим је, такође, успоставио контакте са наставничким факултетима свих државних универзитета и у току је анализа актуелне ситуације у области стручне праксе. Факултети ће имати активну улогу у разради унапређене концепције студентске праксе, која
ће узети у обзир све добре примере који постоје у нашем систему, истовремено нудећи
решења за уочене проблеме и недостатке. Планирано је да пилотирање нових облика студентске праксе почне од фебруара 2013. године.
3.6. Школско развојно планирање
Све планиране промене у школама-вежбаоницама подразумевају развој целокупне школе. Иако ће Развионица пружити обухватну и квалитетну стручну подршку (обуке, консултације, стручни материјали), развој у жељеном правцу остаје превасходно задатак сваке
појединачне школе. У том смислу одговорност управе и запослених је да заједнички редефинишу визију и мисију школе, поставе нове развојне циљеве и усагласе план активности
који ће их до тих циљева и довести.
Један од већ уходаних механизама интерног развоја који функционише у нашим школама
је школско развојно планирање. Од школа се очекује да ускладе своје планове са чињеницом да су постали део пројекта Развионица и да инкорпорирају одговарајуће нове циљеве
и план активности. Пројектни тим ће подржати школе у процесу усклађивања развојних
планова школе кроз инструктивне материјале и стручне консултације.
3.7. Пројектни тим
На челу тима компоненте 4 за питање развоја концепта стручне праксе је виши експерт за
концепт школа-вежбаоница, проф. др Фридрих Бухбергер са Института за компаративно
образовање у Линцу. Тим још чине и експерти Светлана Кијевчанин и мр Дејан Станковић. На челу тима за набавку опреме за школе-вежбаонице је Александар Манчић. Овај
тим чине још експерти Ненад Шућуровић и Александар Павловић.
15
Успостављање и развој
школа-вежбаоница
Вођа пројектног тима је г. Евгени Иванов. Пројекат стратешки усмерава Управни
одбор, који чине представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и бројних других установа и удружења. Реализацију пројекта координише Јединица за
имплементацију пројекта, коју је успоставило Министарство. У оквиру пројектних
компоненти функционишу радне групе које имају задатак да координишу пројектне
активности на нивоу компоненте. Коначно, пројектни тим чине стручњаци различитих профила и звања. Ангажовани су професори универзитета, истраживачи, предавачи, преводиоци, програмери, писци уџбеника, менаџери, администратори… Сви су
изабрани на конкурсу објављеном крајем 2012. године.
Прилог А:
Распоред активности
Новембар 2013. • Обуке за примену Националног оквира курикулума
– фебруар 2014. • Развој предлога унапређене концепције стручне праксе
• Консултативни састанци по универзитетима
• Обуке повезане са развојем стручне праксе
Фебруар 2014. • Пројектна конференција
– јун 2014. • Извођење стручне праксе (континуирано праћење)
• Наставак обука
• Наставници спроводе акциона истраживања
• Умрежавање школа-вежбаоница
Јул 2014. • Извођење стручне праксе (континуирано праћење)
– јул 2015. • Опремање школа
• Развој школа-вежбаоница у модел школе иновација и
изузетности и ресурсне центре за професионални развој
наставника и школа
Прилог Б:
Списак школа-вежбаоница
Школа
Адреса
Бр. телефона
е-адреса
Градски парк 1
11080 Београд
011/3162-680
[email protected]
Цара Душана 61
11000 Београд
011/3282-456;
2629-321;
[email protected]
Антифашистичке
борбе 1а
11070 Београд
011/213-5722
[email protected];
[email protected]
Краљице Наталије 37
11000 Београд
011/2641-378
[email protected]
ОШ Ћирило
и Методије
Учитељска 58
11050 Београд
011/28871-74
[email protected]
ОШ Краљ
Петар први
Краља Петра 7
11000 Београд
011/2637-882;
2636-236
[email protected];
[email protected]
Краља Милутина 10
11000 Београд
011/364-0168
[email protected]
Косовска 19
11000 Београд
011/3243-813;
3238-688
[email protected]
ОШ Мирослав
Антић
Црвено барјакче 6
11147 Београд
011/2512-730
[email protected]
ОШ Бранислав
Нушић
Заплањска 45
11040 Београд
011/2460-763;
397-48-35
[email protected]
Кеј ослобођења 27
11080 Београд
011/219-7077;
219-7061
[email protected]
ОШ Соња
Маринковић
Аласка 17
11080 Београд
011/2612-753
[email protected]
ОШ Карађорђе
Јове Илића 2
11000 Београд
011/2467-290
[email protected]
ОШ Михајло
Петровић Алас
Господар Јованова 22
11000 Београд
011/2625-641;
2623-257
[email protected]
Земунска
гимназија
Прва београдска
гимназија
Десета београдска
гимназија
Математичка
гимназија
ОШ Владислав
Рибникар
ОШ Дринка
Павловић
ОШ Лазар
Саватић
Прилог Б:
Списак школа-вежбаоница
Школа
Адреса
Бр. телефона
е-адреса
Хаџи Милентијева 62
11000 Београд
011/244-8744
[email protected]
Ђердапска 19
11000 Београд
011/283-6769;
283-6838
[email protected]
Гимназија Светозар
Марковић
Његошева 22
21000 Нови Сад
021/4721-924
[email protected]
Гимназија Исидора
Секулић
Владике Платона 2
21000 Нови Сад
021/457-233
[email protected]
Златне греде 4
21000 Нови Сад
021/529-185
[email protected]
Карловачка
гимназија
Трг Бранка
Радичевића 2
21205 Сремски
Карловци
021/881-777
[email protected]
ОШ Петефи
Шандор
Боре Продановића 15а
21000 Нови Сад
021/547-465
[email protected]
ОШ Ђорђе
Натошевић
Максима Горког 54
21000 Нови Сад
021/6612-957
[email protected]
ОШ Коста
Трифковић
Берислава Берића 2
21000 Нови Сад
021/443-143;
444-063
[email protected]
Бранка Радичевића 1
18000 Ниш
018/254-396
[email protected]
Рајићева 24
18000 Ниш
018/522-834;
526-777
[email protected]
Маршала Тита 18,
Чокот
18250 Ново Село, Ниш
018/4561-553
[email protected]
Бубањских хероја 1
18000 Ниш
018/562-919
[email protected]
Вождова 29
18000 Ниш
018/527-877
[email protected]
ОШ Светозар
Марковић
СОШ Душан
Дугалић
Гимназија Јован
Јовановић Змај
Гимназија Светозар
Марковић
ОШ Учитељ Таса
ОШ Десанка
Максимовић
ОШ Бубањски
хероји
ОШ Вожд
Карађорђе
Прилог Б:
Списак школа-вежбаоница
Школа
Адреса
Бр. телефона
е-адреса
Прва крагујевачка
гимназија
Даничићева 1
34000 Крагујевац
034/335-938
[email protected]
ОШ Трећи
крагујевачки
батаљон
Јесењинова 17
34000 Крагујевац
034/302-160
[email protected]
Саве Немањића бр. 2.
34000 Крагујевац
034/304-205
[email protected]
ОШ Братство
Гојка Бачанина 50
36300 Нови Пазар
020/215-112
[email protected]
ОШ Селаковац
Дубровачка 408
36300 Нови Пазар
020/5 335 200
[email protected]
ОШ Олга Петров
Вука Караџића 8
26300 Вршац
013/801-905
[email protected]
ОШ Вук Караџић
Лоле Рибара бр. 1
19300 Неготин
019/542- 590
[email protected]
Косовска бб
17500 Врање
017/421-795
[email protected]
ОШ Слободан
Секулић
Норвешких
интернираца 18
31000 Ужице
031/562-982
[email protected]
ОШ Рада
Миљковић
Кнеза Лазара бб
35000 Јагодина
035/243-516
[email protected];
[email protected]
ОШ Иво Лола
Рибар
Моношторска 8
25000 Сомбор
025/22-371;
430-880
[email protected]
ОШ Сечењи
Иштван
Карађорђев пут 94
24000 Суботица
024/525-799
[email protected]
Гимназија
Скендербег
15. новембра 100
17523 Прешево
017/668-655
[email protected]
ОШ Милутин и
Драгиња Тодоровић
ОШ Бранко
Радичевић
РАЗВИОНИЦА
Пројекат подршке развоју људског капитала и истраживању -
Опште образовање и развој људског капитала
ОШ „Карађорђе“ • Јове Илића 2, 11040 Београд, Србија
тел: (+381 11) 39 12 667 • [email protected] • www.razvionica.edu.rs
Download

Прилог Б - Развионица