Na osnovu člana 4. stav 3. i 4. Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i
usavršavanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH''broj 20/13),
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje
LISTU TRENERA
za realizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave
u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini
TEMATSKE OBLASTI
R.B
IME
PREZIME
1 Almir
Kapisazović
2 Elmida
Sarić
3 Zenaid
Đelmo
4 Izmir
Hadžiavdić
5 Vesna
Krešić
6 Ermin
Cero
7 Saša
Leskovac
8 Nedim
Čelebić
9 Uma
Isić
10 Enver
Išerić
11 Jasmin
13 Mehmed
Ćosić
H.Jašaragić
Suljanović
Jahić
14 Muhamed
Mujakić
15 Samira
Demirović
16 Suvada
Kuldija
17 Željko
Rička
18 Boro
Bovan
19 Adnan
Bešlagić
20 Ajdin
Huseinspahić
21 Alma
Vranić
22 Amira
Lazović
23 Amira
Borovac
24 Ana
Blažević
25 Blaženka
Prskalo
26 Davor
Trlin
27 Edvin
Šarić
28 Igor
Marković
29 Ilija
Papac
30 Jakuf
Subašić
31 Jelena
Misita
32 Mersudin
Pružan
33 Milenko
Lepušina
34 Mirzo
Selimić
35 Safet
Jakupović
36 Sanja
Bukara
12 Maja
1.
Ustavni
sistem
i organizacija
uprave
2.
Funkcija
uprave
i javne
politike
3.
Sistem
državne
službe
•
•
•
•
4.
Evropske
integracije
5.
Javne
finansije
6.
7.
Zaštita
Poslovna i IT
ljudskih prava komunilacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37 Ševala
Isaković-Kaplan
38 Tarik
Humačkić
39 Admir
Arnautović
40 Danka
Polovina-Mandić
41 Gracijela
Marijanović
42 Irnela
Podgorica
43 Lejla
Šaćirović
44 Jadranka
Močević
45 Milan
Dmitrović
46 Nebojša
Bosnić
47 Osman
Džindo
48 Sanja
Ćubela
49 Senad
Hromić
50 Željka
Vidović
51 Almasa
Zubović
52 Amela
Sjekirica
53 Amra
Salihović
54 Dražen
Mustapić
55 Dženana
Kalaš
56 Edin
Šaćirović
57 Enisa
Pazalja
58 Hazima
Pecirep
59 Katarina
Puljić
60 Kenan
Vehabović
61 Mirna
Jelčić
62 Mirsad
Sirbubalo
63 Nusret
Hamidović
64 Zlatan
Hrnčić
65 Aida
Brdar
66 Amir
Rahmanović
67 Azir
Mrđanović
68 Azra
Turkić Seratlić
69 Brankica
Babić
70 Delila
Klovo Kajić
71 Dragana
Kovačević
72 Đula
Alić
73 Ivan
Kutleša
74 Jagoda
Nedić
75 Josip
Tomičić
76 Kemal
Čuzović
77 Maja
Vlaho
78 Medina
Đapo
79 Mersiha
Džindo
80 Mersiha
Udovčić
81 Mirsada
Jahić
82 Muhamed
Ibrahimović
83 Nadira
Duraković
84 Tarik
Rahić
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
85 Zdravko
Kujundžija
86 Željka
Marković-Sekulić
87 Željko
Škarica
Broj:
01-34-7-688-4/14, 28. januar
2015. godine
Sarajevo
•
•
•
•
•
DIREKTOR
mr.sc. Sead Maslo, s.r.
Download

Lista trenera ADSFBiH - Agencija za državnu službu Federacije BiH