IPI – ''INSTITUT ZA PRIVREDNI INŽENJERING'', d.o.o.
Fakultetska 1, Zenica, Bosna i Hercegovina
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM
PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
STRUČNI BILTEN – IPI
Zenica, juli/srpanj 2010. godine
Izdavač: Institut za privredni inženjering d.o.o.
Fakultetska 1, Zenica, Bosna i Hercegovina
Za izdavača: Fuad Klisura, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
Autori: Muhamed Barut, dipl. ing. saobraćaja/prometa
Fuad Klisura, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
Ibrahim Mustafić, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
Mirza Berković, dipl. ing. saobraćaja/prometa
Semir Selimović, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
Akif Smailhodžić, dipl. ing. saobraćaja/prometa
Samra Beganović, dipl. iur
Dragana Agić, dipl. iur
Enver Delić, dipl. oec.
Džemal Burina, dipl. ing. saobraćaja/prometa
Denis Šišić
Redakcijski odbor: Nail Šećkanović, dipl. oec.
prof. dr. Sabahudin Ekinović, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
Recenzenti: doc. dr Sabahudin Jašarević, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
Željko Matoc, dipl. ing. saobraćaja/prometa
Lektor: Dragana Agić, dipl. iur
Računarska obrada: Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica
Štampa/Tisak: Štamparija Fojnica
Za Štampariju/Tiskaru: Šehzija Buljina
Tiraž: 400 komada
PREDGOVOR-IZVOD IZ RECENZIJA
Opšti podaci o Biltenu
Bilten sadrži 83 stranicu teksta i koncipiran je u 9 tema i zaključak te dva priloga.
Sadrži, ukupno, 19 Tabela, 2 grafikona i 15 slika koji dopunjavaju pojedine tema prikazane u
Biltenu.
Ovaj broj biltena je kombinacija analize statističkih podataka o obavljenim tehničkim pregledima i
stručnih tema vezanih za poslove, koje Institut za privredni inženjering obavlja kao član Konzorcija
za obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije i certifikacije u BiH, te prikaz novina u
domenu izmjena zakonskih propisa u BiH i susjednim zemljama, a koje se odnose na problematiku
bezbjednosti saobraćaja:
1. Statistički pokazatelji o broju obavljenih pregleda sa analizom karakterističnih pokazatelja na
tehničkim pregledima. Ovaj dio je glavni dio Biltena i daje nam detaljne informacije o broju
obavljenih pregleda po vrstama i kategorijama vozila u FBiH u prvih šest mjeseci 2010 godine.
Putem većeg broja tabela i 2 grafikona čitaoci mogu steći uvid u kompletno stanje na području
cijele FBiH kao i pojedinačno po kantonima. Ono što se može zapaziti čitajući ovaj dio Biltena
jeste da je IPI veoma brzo implementirao novine koje se odnose na registraciju i preglede na
osnovu vrste karoserije. Takođe, ponovo ukazujemo na značajnu starost voznog parka u
Bosni i Hercegovini, kao i stalne probleme u evidentiranju neispravnosti na stanicama
tehničkih pregleda, što se ponavlja već duži niz vremena. Prostora za poboljšanje ima još, kao
što su redovnost obavljanja šestomjesečnih pregleda, utvrđivanja kvarova na motornim
vozilima i insistiranje na njihovom otklanjanju prije dobivanja zelenog svjetla na tehničkom
pregledu, što će barem donekle naše ceste učiniti sigurnijima za sve učesnike u saobraćaju.
2. Svoje mjesto u ovom biltenu našle su i kraće tematske cjeline vezane za certifikaciju i
homologaciju. U obavljanju ovih poslova Institut za privredni inženjering učestvuje kao član
Konzorcija za obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije i certifikacije u BiH.
Poglavlja ovog stručnog biltena urađena su u želji da budu od pomoći osoblju na stanicama
tehničkih pregleda kako bi se bolje upoznali sa tematikom istih, i predstavljaju nastavak iz
prošlog broja Biltena. Takođe će obje teme dobro doći svima onima koji budu koristili usluge iz
ovih oblasti u narednom periodu, jer su predstavljene neke od mogućih procedura odnosno
mogućih situacija koje se mogu sresti i kod certifikacije i kod homologacije. Potrebno je
nastaviti stalno obavještavanje kako stanica za tehničke preglede tako i šireg građanstva koje
će biti pogođeno ovim novim stvarima. Nadamo se da će stručna institucija kao i konzorcij koji
je izabran da obavlja ove poslove u ime države adekavatno odgovoriti na sva pitanja i izazove
koji stoje pred njima u narednom periodu. U nastavku je prezentovana tema koja se odnosi na
održavanje odgovarajućeg pritiska u pneumaticima je neophodno za ostvarenje optimalnog
nivoa bezbjednosti, performansi i potrošnje goriva, kao i ono što nas očekuje u ovoj oblasti u
narednom periodu.
3. U okviru ovog broja stručnog biltena izdvajaju se i dva veoma interesantna poglavlja koja nam
daju prikaz novina koje nam donosi novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja u Bosni i
Hercegovini, kao i neke od novina koje su se desile u nama susjednim zemljama, ovaj put u
Hrvatskoj a koje se takođe odnose na promjenu propisa iz oblasti tehničkih uslova za vozila,
kao i bezbjednosti saobraćaja. Ovo svakako može biti interesantno i za širi krug čitalaca,
naročito onih koji svoj životni vijek provode na 4 kotača.
4. Osmo poglavlje nam donosi i obavještava nas šta je stručna institucija poduzela i šta
poduzima na zaštiti naših ličnih podataka koji se nalaze u bazama, a koji mogu biti predmet
zloupotrebe. Nadamo se da će preduzete mjere biti dovoljne za zaštitu svakog vlasnika
motornog vozila i nadamo se da će se to nastaviti i u budućnosti
5. Na kraju su data dva Priloga koji se odnose na Popis stanica tehničkih pregleda čji je rad
kontrolisan u prvih 6 mjeseci ove godine te Uputstvo za unos TP-a u a|TEST informacionom
sistemu, što je svakako korisna informacija za stanice tehničkih pregleda.
Zaključak:
Stručnoj instituciji IPI preporučujemo izdavanje datog Biltena, te njegovu distribuciju svim
relevantnim faktorima u cijeloj BiH. Takođe preporučujemo nastavak aktivnosti na polju
certificiranja i homologacije i upoznavanje šire javnosti sa novinama koje nam donose, a na koje se
nismo navikli, a sve u cilju sprječavanja mogućih problema i nesporazume. Takođe preporučujemo
da se u narednom periodu nađe što više stručnih teme koje su vezane kako za motorna vozila,
tako i za bezbjednost saobraćaja.
U Zenici, Juli 2010. godine
Doc. dr. Sabahudin Jašarević, dipl.inž.maš.
U Stručnom biltenu 11, pored statističkih podataka o obavljenim tehničkim pregledima vozila na
području Federacije BiH u prvoj polovini 2010. godine, pažljivom čitatelju neće promaći niz
interesantnih tema iz oblasti sigurnosti, zaštite okoline i pravne legislative sa prostora Bosne i
Hercegovine i Federacije BiH.
Od brojnih iznesenih statističkih podataka u ovom Biltenu svakako treba istaknuti one koji se
odnose na starosnu strukturu voznog parka. Imajući u vidu podatke o broju uočenih nedostataka i
neispravnosti na vozilima, lako je uočiti disproporciju. Prema iznesenim podacima pregledano je
225.087 vozila (malo manje od 50% voznog parka iz 2009. godine). Nadalje, nešto malo manje od
50% vozila (49,89%) je starije od 15 godina. Lako je i brzom analizom statističkih podataka utvrditi
da je broj utvrđenih neispravnosti na oko 4,3% vozila. Evropska iskustva govore o više od 15%
tehnički neispravnih vozila, a prosječna starosna dob je ipak manja nego u Federaciji BiH. Imajući
izneseno u vidu, naprosto je nevjerovatno da imamo tako "dobar" i tehnički ispravan vozni park.
Izgleda da i ovdje važi stara izreka: što starije – to ispravnije... A da li je baš tako? Preporučujem
da pročitate stručne radove objavljene u ovom Biltenu. Prekršajni postupci protiv uposlenih na
stanicama tehničkog pregleda postaju sve brojniji. Broj sankcija i naplaćenih kazni raste. Nama koji
dolazimo na tehničke preglede i "propustite" naša neispravna vozila, postajete “pravi prijatelji”.
Razmislite! Time možete postati neprijatelji sebi, svojoj porodici, pa i firmi u kojoj radite. U zadnje
vrijeme i vlasnici tehničkih pregleda uočavaju da takvim postupcima degradirate i diskreditujete
kompaniju. Već ima radnika koji su otpušteni, pa i krivično gonjenih. Razmislite da li vi želite da
budete na njihovom mjestu? Sutra ćete možda baš vi biti taj pojedinac na kojem će se “slomiti
kola” i koji će biti kažnjen baš za ono što i drugi rade. Koga ćete kriviti i gdje će tada biti prijatelj čije
ste vozilo "propustili"?!
Posebno raduje činjenica da se veći broj autora odlučio pisati o aktuelnim temama iz oblasti
tehnologije cestovnih vozila i pravne regulative koja je aktuelna, kao i o novostima vezanim za
uređaje i opremu koja nam tek dolazi. Ostaje nada da ovo neće biti samo mrtvo slovo na papiru, te
da će se planirane i neophodne aktivnosti ubrzo provoditi na stanicama tehničkog pregleda.
Željko Matoc
SADRŽAJ
PREDGOVOR – IZVOD IZ RECENZIJE
1. UVOD......................................................................................................................................1
2. UKUPAN BROJ OBAVLJENIH PREGLEDA U PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE PO
VRSTAMA PREGLEDA (FBiH, KANTONI, STANICE) ...........................................................2
2.1. Broj obavljenih tehničkih pregleda u Federaciji BiH i kantonima ......................................2
2.1.1. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Unsko-sanskom kantonu ......................... 5
2.1.2. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Posavskom kantonu ................................ 6
2.1.3. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Tuzlanskom kantonu ............................... 7
2.1.4. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Zeničko-dobojskom kantonu ................... 9
2.1.5. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Srednjobosanskom kantonu..................11
2.1.6. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu..13
2.1.7. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Zapadno-hercegovačkom kantonu........15
2.1.8. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Kantonu Sarajevo ..................................16
2.1.9. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Kantonu 10. ...........................................18
2.2. Statistička analiza podataka o obavljenim tehničkim pregledima ..................................19
3. CERTIFICIRANJE .................................................................................................................37
4. HOMOLOGACIJA U BIH
-
III DIO ...................................................................................44
5. REGULATIVA I SISTEM KONTROLE PRITISKA U PNEUMATICIMA................................. 49
6. NOVI PROPISI U CESTOVNOM SAOBRAĆAJU - USKLAĐIVANJE SA EVROPSKIM
STANDARDIMA ....................................................................................................................56
7. NOVINE VEZANE ZA PROPISE U BIH, A KOJE SE ODNOSE NA BEZBJEDNOST
SAOBRAĆAJA I RAD STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA I NOVINE U SUSJEDNIM
ZEMLJAMA ...........................................................................................................................58
8. PLAN SIGURNOSTI LIČNIH PODATAKA SISTEMA a|TEST ..............................................64
9. ZAKLJUČAK ......................................................................................................................... 70
Prilog 1. Spisak stanica tehničkih pregleda, čiji rad je kontrolisan u 2010. godini ...................71
Prilog 2. Uputstvo za unos TP-a u a|TEST informacionom sistemu ........................................ 73
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. UVOD
Ovaj broj stručnog biltena u odnosu na prethodni je obogaćen sa još nekoliko stručnih tema
vezanih za sigurnost saobraćaja/prometa, odnosno, poslove, koji se obavljaju na stanicama
tehničkih pregleda.
Poglavlja koja imaju isti naziv, kao u prošlom broju stručnog biltena su obogaćena novim
sadržajima, a svoje mjesto su našli i nastavci tema vezanih za poslove homologacije i certifikacije,
u cilju što detaljnijeg upoznavanja osoblja na stanicama tehničkih pregleda sa navedenim temama.
U poglavlju 5. obrađena je interesantna tema vezana za nove sisteme kontrole pneumatika
odnosno kontrolisanje nivoa pritiska u pneumaticima.
Poglavlja 6. i 7. se bave obradom i komentarima izmjena zakonske regulative u Bosni i
Hercegovini. Date su interesantne informacije i komentari izmjena i dopuna Zakona o osnovama
sigurnosti saobraćaja na cestama Bosne i Hercegovine, kao i novog Zakona o radnom vremenu,
obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu.
Također, obrađene su i novosti u susjednim zemljama, konkretno u Hrvatskoj, jer u Srbiji i Crnoj
Gori i nije bilo nekih značajnih izmjena iz ove oblasti.
U poglavlje 8. je obrađena problematika vezana za sigurnost ličnih podataka u skladu sa pozitivnim
zakonskim odredbama i implementiranim sistemom kvaliteta.
Prilozi stručnog biltena sadrže tabelarni prikaz kontrolisanih stanica tehničkih pregleda u 2010.
godini, te kratko uputstvo o unosu TP-a u a|TEST informacioni sistem.
-1 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. UKUPAN BROJ OBAVLJENIH PREGLEDA U PRVOM POLUGODIŠTU 2010.
GODINE PO VRSTAMA PREGLEDA (FBiH, KANTONI, STANICE)
Autori: Muhamed Barut, dipl. ing. saobraćaja/prometa
Fuad Klisura, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
U ovom broju stručnog biltena broj obavljenih pregleda po stanicama tehničkih pregleda je dat u
istom obliku, kao i u prethodnom stručnom biltenu. Podaci o obavljenim tehničkim pregledima
razvrstani su po vrstama pregleda za područje Federacije BiH, kantona u Federaciji BiH i po
stanicama tehničkih pregleda.
Analizom prezentiranih podataka uočava se, da osoblje na par stanica tehničkih pregleda ne pravi
razliku između preventivnih i redovnih šestomjesečnih pregleda.
2.1. BROJ OBAVLJENIH TEHNIČKIH PREGLEDA U FEDERACIJI BIH I KANTONIMA
Grafikonom 1. dat je prikaz broja obavljenih pregleda po kantonima u Federaciji BiH u
polugodišnjem periodu 2010. godine.
U tabeli 1. je dat prikaz obavljenih pregleda po vrstama pregleda i po broju obavljenih EKO testova
za područje Federacije BiH.
Za područje kantona u Federaciji BiH podaci su prikazani u tabeli 2.
U sljedećim potpoglavljima su dati i obavljeni pregledi po pojedinim stanicama tehničkih pregleda.
Nema posebnog potpoglavlja za područje Bosansko-podrinjskog kantona, već su podaci dati samo
u tabeli 2., pošto na tom području radi samo jedna stanica pod nazivom Autocentar BH, Goražde.
U prvih šest mjeseci 2010. godine, desilo se nekoliko promjena vlasništva odnosno izdavanja u
zakup stanica tehničkih pregleda. Također, u analiziranom periodu na osnovu dobivenih rješenja
od strane FMPiK-a jedna stanica tehničkog pregleda je dobila odobrenje za rad, a druga je
prestala sa radom.
U Unsko-sanskom kantonu:
Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija došlo je do promjene vlasničke
strukture, na stanici tehničkog pregleda AUTOCOMERC, Bihać koja je prešla je u vlasništvo/zakup
ALIOS, Bihać.
U Zeničko-dobojskom kantonu:
Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija od 31.05.2010.godine odobrenje za
rad dobila je stanica tehničkog pregleda TPV, Zenica.
U Srednjobosanskom kantonu:
Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija došlo je do promjene vlasničke
strukture, na stanici tehničkog pregleda REMIS, Donji Vakuf, koja je prešla je u vlasništvo/zakup
SILVER OST, Donji Vakuf. Također, stanica tehničkog pregleda AGRAM, Vitez od 16.04.2010.
godine nastavila je svoj rad pod nazivom AUTO KUĆA-MATOŠEVIĆ, Vitez.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu:
Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija došlo je do promjene vlasničke
strukture, na stanici tehničkog pregleda PROZOR BENZ, Prozor Rama, koja je prešla je u
vlasništvo/zakup PROTEHNA, Prozor Rama.
U Zapadno-hercegovačkom kantonu:
Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija od 17.02.2010.godine prestala je sa
radom stanica tehničkog pregleda AGRAM, Posušje.
-2 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Grafikon 1. Broj obavljenih pregleda po kantonima u Federaciji BiH u prvom polugodištu 2010. godine
Tabela 1. Broj obavljenih pregleda i broj EKO TEST-ova u Federaciji BiH
Preventivni pregledi
Redovni pregledi
Redovni šestomjesečni
pregledi
Tehničko-ekploatacioni
pregledi
Vanredni pregledi
Broj
pregleda
Broj Eko
TEST-ova
Broj pregleda
Broj Eko
TEST-ova
Broj
pregleda
Broj Eko
TEST-ova
Broj
pregleda
Broj Eko
TEST-ova
Broj
pregleda
Broj Eko
TEST-ova
RADNA
MAŠINA
9
0
446
0
1
0
1
0
23
0
L1
0
0
1.352
26
0
0
0
0
31
2
L2
0
0
145
17
0
0
0
0
4
1
L3
0
0
2.955
276
0
0
0
0
120
14
L4
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
L5
0
0
14
2
0
0
0
0
1
0
L6
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
L7
0
0
78
17
0
0
0
0
2
0
M1
713
0
211.326
211.295
795
0
1.802
1.802
8.792
8.130
M2
117
0
46
46
116
0
194
194
4
4
M3
735
0
253
251
712
0
1.035
1.035
33
32
N1
5.968
0
2.871
2.867
6.342
0
12.565
12.565
303
300
N2
3.074
0
831
831
2.213
0
4.261
4.261
128
127
N3
3.128
0
1.135
1.135
3.041
0
5.084
5.083
209
206
O1
0
0
970
0
0
0
5
0
31
0
O2
77
0
558
0
108
0
401
0
12
0
O3
60
0
283
0
54
0
139
0
13
0
O4
1.587
0
709
0
1.673
0
2.744
0
90
0
T1
0
0
594
0
0
0
0
0
32
0
T2
0
0
346
0
0
0
0
0
13
0
T3
0
0
95
0
0
0
0
0
5
0
T4
0
0
62
0
0
0
0
0
2
0
T5
0
0
8
0
0
0
0
0
4
0
15.468
0
225.087
216.764
15.055
0
28.231
24.940
9.852
8.816
Sveukupan broj obavljenih pregleda po svim vrstama pregleda u prvom polugodištu 2010. godine
je 293.693 pregleda. Sveukupan broj obavljenih EKO TEST-ova u prvom polugodištu 2010. godine
je 250.520.
-3 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabela 2. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda po kantonima u Federaciji BiH
KANTON
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
Unsko - sanski
kanton
2.447
TEU
2.820
PREV
RED
Srednjobosanski
kanton
TEU
499
85
PREV
3.546
PREV
3.362
TEU
5.465
VANR
2.132
UKUPNO
PREV
RED
RED - 6
RED
RED - 6
TEU
VANR
UKUPNO
RED
3.318
1.216
PREV
PREV
33.756
VANR
TEU
UKUPNO
1.819
4.245
RED - 6
VANR
58.551
TEU
UKUPNO
RED
Zapadno –
hercegovački kanton
98
2.987
1.968
280
15.112
1.896
53.339
3.271
67.756
439
5.965
RED - 6
157
TEU
898
VANR
188
UKUPNO
-4-
570
VANR
Kanton 10
202
11.012
5.758
RED
157
1.282
TEU
PREV
2.464
32.549
3.492
UKUPNO
66
930
RED - 6
Kanton Sarajevo
44.354
25.396
3.164
UKUPNO
RED - 6
1.745
TEU
5.292
Tuzlanski kanton
28.787
1.314
VANR
44.046
654
RED - 6
UKUPNO
RED
3.212
RED
Hercegovačkoneretvanski kanton
21.480
TEU
PREV
4.266
2.022
1.419
UKUPNO
206
UKUPNO
RED - 6
VANR
30.658
236
VANR
RED
998
RED - 6
Posavski kanton
VRSTA
PREGLEDA
PREV
23.363
1.030
UKUPNO
Bosansko podrinjski kanton
KANTON
RED - 6
VANR
Zeničko – dobojski
kanton
UKUPNO
7.647
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.1.1. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Unsko-sanskom kantonu
Tabela 3. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda po stanicama tehničkih pregleda Unsko – sanskog
kantona
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
AUTOCOMERC,
Bihać
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
BERLINA, Bihać
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
BIG-TRUCK, Bihać
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ČAVKIĆ, Bihać
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ALIOS, Bihać
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Bosanska
Krupa
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Bosanska
Krupa (Ljusina)
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AUTO-KONTAKT,
Bužim
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
UKUPNO
STP
2
2.058
214
242
68
2.584
212
1.589
86
208
122
2.217
177
1.246
33
165
43
1.664
389
1.773
0
234
72
2.468
7
452
51
30
12
552
9.485
85
1.270
102
131
89
1.677
195
816
25
128
36
1.200
2.877
127
1.136
0
102
48
1.413
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Cazin
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AUTO STIL, Cazin
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ČAVKIĆ, Cazin
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
KAMASS, Cazin
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AUTOCENTAR,
Ključ
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
ILMA, Sanski Most
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
KVIM Company,
Sanski Most
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
-5 VRSTA
PREGLEDA
UKUPNO
1.413
61
1.218
1
53
30
1.363
108
1.729
158
216
46
2.257
131
1.152
0
146
29
1.458
199
791
0
152
27
1.169
6.247
142
1.065
17
135
70
1.429
1.429
99
1.046
12
121
36
1.314
211
1.626
60
252
39
2.188
3.502
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 3. ...
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
RISOVIĆ COMERCE,
Bosanski Petrovac
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
ADDA PROMET,
Velika Kladuša
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ELVIS, Velika Kladuša
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
UKUPNO
136
818
16
133
26
1.129
1.129
13
1.120
59
68
50
1.310
153
2.458
196
304
155
3.266
4.576
2.1.2. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Posavskom kantonu
Tabela 4. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda po stanicama tehničkih pregleda Posavskog
kantona
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
AGRAM, Odžak
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
DERBY, Orašje
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
TEHNOSERVIS,
Orašje
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
UKUPNO
81
1.433
133
208
47
1.902
1.902
79
1.385
29
124
6
1.623
46
1.448
74
167
32
1.767
3.390
-6 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.1.3. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Tuzlanskom kantonu
Tabela 5. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda po stanicama tehničkih pregleda
Tuzlanskog kantona
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
REMIS, Banovići
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
OSING, Čelić
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
OSING, Doboj Istok
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
MP LIDO
COMPANY,
Gračanica
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
SISKO-TRADE,
Gračanica
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
TRANSPORT,
Gračanica
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
GRAD LUX,
Gradačac
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
GRAPS, Gradačac
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
UKUPNO
STP
331
1945
24
209
133
2642
2642
82
626
79
151
17
955
955
26
762
109
127
21
1.045
1.045
0
897
199
152
27
1.275
218
1.652
83
216
56
2.225
143
1.481
260
256
35
2.175
5.675
253
1.649
47
255
61
2.265
275
1.532
39
214
61
2.121
RED
VOĆE-TRANZIT,
Gradačac
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AMOX TREYD,
Kalesija
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
POLO JUNIOR,
Kalesija
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
OSING, Kladanj
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AUTO-MOTOR,
Lukavac
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
JAMBOSS, Lukavac
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
OSING, Lukavac
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
-7 VRSTA
PREGLEDA
PREV
UKUPNO
229
756
55
191
29
1.260
5.646
55
1.201
62
94
32
1.444
65
1.382
191
159
45
1.842
3.286
41
844
59
117
26
1.087
1.087
126
1.571
92
160
66
2.015
122
2.448
200
257
134
3.161
57
1.296
48
91
44
1.536
6.712
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 5. ...
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
STTP KAHRIB, Sapna
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Srebrenik
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Srebrenik
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
SELIMPEX, Srebrenik
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Tuzla
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AUTOCENTAR BH,
Tuzla
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
HAJASINŽENJERING,
Tuzla
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Tuzla
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
UKUPNO
STP
47
468
8
64
24
611
611
14
1.367
99
117
59
1.656
55
1.308
166
174
90
1.793
114
1.004
117
147
46
1.428
4.877
50
3.125
275
322
208
3.980
292
2.844
2
240
148
3.526
47
1.142
79
160
34
1.462
1
1.924
381
409
73
2.788
PREV
RED
SAMN, Tuzla
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
SONI LUX, Tuzla
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AUTOCENTAR BH,
Živinice
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Živinice
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ŽIVINICEREMONT,
Živinice
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
-8 VRSTA
PREGLEDA
UKUPNO
173
1.392
324
394
95
2.378
257
3.565
1
166
254
4.243
18.377
106
1.232
50
111
53
1.552
332
2.363
63
267
131
3.156
35
2.270
250
245
130
2.930
7.638
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.1.4. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Zeničko-dobojskom kantonu
Tabela 6. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda po stanicama tehničkih pregleda
Zeničko-dobojskog kantona
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
AC, Breza
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
BOSNAEXPRES,
Doboj Jug
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
GANJGO LINE,
Doboj Jug
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
GM-AC, Kakanj
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
TRANSPORT, Kakanj
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Maglaj
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ZOVKO AUTO, Maglaj
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
ŠIP STUPČANICA,
Olovo
RED
RED - 6
TEU
UKUPNO
STP
174
1.019
47
167
59
1.466
1.466
9
294
46
56
40
445
17
1.158
407
302
39
1.923
2.368
65
1.507
161
190
75
1.998
93
1.794
195
222
70
2374
4.372
109
882
91
164
47
1.293
15
794
2
15
11
837
2.130
57
890
35
72
ŠIP STUPČANICA,
Olovo
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AUTO CENTAR
ŠKOLJIĆ, Tešanj
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
PSC-JELAH, Tešanj
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Tešanj
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
ĆOSIĆPROMEX,
Usora
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
OSING, Vareš
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
A & BONUS, Visoko
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
BTS, Visoko
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
-9 VRSTA
PREGLEDA
UKUPNO
25
1.079
1.079
55
1.899
207
240
59
2.460
73
632
226
234
29
1.194
39
1.031
131
140
20
1.361
5.015
12
687
62
60
21
842
842
27
643
31
45
17
763
763
8
1.747
345
323
36
2.459
25
1.321
132
113
44
1.635
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 6. ...
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
REMIS, Visoko
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
BN-STEP, Zavidovići
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
BN-STEP, Zavidovići
PJ-2
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Zenica
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AUTOCENTAR BH,
Zenica
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
OSING, Zenica
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Zenica
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
TPV, Zenica
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
UKUPNO
STP
13
2.164
219
306
69
2.771
6.865
133
1.649
93
139
63
2.077
53
655
19
36
14
777
2.854
236
2.904
137
302
139
3.718
124
3.124
192
268
141
3.849
40
2.275
3
57
15
2.390
61
2.359
299
311
119
3.149
0
58
0
5
0
63
13.169
PREV
RED
AGRAM, Žepče
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
K-PROJEKT, Žepče
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ZOVKO AUTO, Žepče
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
- 10 VRSTA
PREGLEDA
UKUPNO
67
767
48
115
27
1.024
57
676
160
159
12
1.064
257
827
30
204
25
1.343
3.431
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.1.5. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Srednjobosanskom kantonu
Tabela 7. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda po stanicama tehničkih pregleda
Srednjobosanskog kantona
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
AGRAM, Bugojno
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AUTO MOTO KLUB
"BUGOJNO", Bugojno
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AUTOCENTAR BH,
Bugojno
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
MGM-TP, Bugojno
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
NEXT, Busovača
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ORMAN, Busovača
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Donji Vakuf
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
SILVER OST, Donji
Vakuf
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
UKUPNO
STP
86
521
18
95
19
739
125
734
11
102
17
989
139
806
0
147
28
1.120
82
669
4
111
23
889
3.737
131
1196
26
110
51
1.514
70
616
67
101
18
872
2.386
95
592
36
90
17
830
14
108
8
29
0
159
989
PREV
RED
AUTO COMMERCE,
Gornji Vakuf/Uskoplje
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Gornji
Vakuf/Uskoplje
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Jajce
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
CROATIA VITEZ PJ 2,
Jajce
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
GRAKOP, Kiseljak
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
MARKOVIĆ, Kiseljak
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
METALMERC,
Kiseljak
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
CROATIA VITEZ, P.J.
1, Novi Travnik
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
- 11 VRSTA
PREGLEDA
UKUPNO
25
638
52
71
17
803
83
654
38
117
23
915
1.718
111
816
31
173
16
1.147
97
1.123
12
140
25
1.397
2.544
62
445
20
54
16
597
188
2.161
289
451
67
3.156
41
702
67
85
21
916
4.669
50
513
38
66
0
667
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 7. ...
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
TURBO-PROM, Novi
Travnik
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AKT Travnik, Travnik
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
LAŠVA KOMERC,
Travnik
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Vitez
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AUTO KUĆA
MATOŠEVIĆ, Vitez
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
CROATIA VITEZ,
Vitez
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Vitez
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
TEH-HERCEGOVINA,
Vitez
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
ŠPD/ŠGD ŠUMARIJA
FOJNICA
PREV
RED
RED - 6
UKUPNO
STP
86
1.133
18
113
29
1.379
2.046
81
1.718
174
193
45
2.211
159
1.018
23
172
45
1.417
3.628
51
771
10
85
19
936
12
687
36
81
12
828
50
1.017
105
123
42
1.337
162
1.365
156
337
42
2.062
14
573
71
69
19
746
5.909
8
904
109
ŠPD/ŠGD ŠUMARIJA
FOJNICA
OPĆINA UKUPNO
- 12 VRSTA
PREGLEDA
TEU
VANR
STP UKUPNO
UKUPNO
97
43
1.161
1.161
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.1.6. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
Tabela 8. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda po stanicama tehničkih pregleda u Hercegovačko neretvanskom kantonu
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
AGRAM, Mostar
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
APRO
MEHANIZACIJA,
Mostar
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ASA PSS, Mostar Sutina
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ASA PSS,Mostar –
Bišće Polje
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
CROAUTO, Mostar
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ENERGY
COMMERCE, Mostar
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
HAJASINŽENJERING,
Mostar
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
MEHANIZACIJA,
Mostar
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
UKUPNO
STP
33
3.311
195
275
133
3.947
146
886
2
180
11
1.225
62
1.234
67
103
42
1.508
104
1.560
153
232
72
2.121
166
2.805
112
248
109
3.440
107
1.473
2
146
76
1.804
49
580
4
36
31
700
46
2.060
216
238
130
2.690
PREV
RED
MP LIDO COMPANY,
Mostar
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
STP NEUM, Neum
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Prozor Rama
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
PROZOR-BENZ,
Prozor - Rama
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
PROTEHNA, Prozor Rama
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Čapljina
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
CROATIA – REMONT,
Čapljina
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
- 13 VRSTA
PREGLEDA
UKUPNO
127
458
55
103
17
760
18.195
35
470
4
44
3
556
556
24
571
22
84
19
720
20
422
11
27
4
484
2
72
1
4
0
79
1.283
190
1.318
26
206
41
1.781
162
932
41
263
25
1.423
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 8. ...
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
TEH-HERCEGOVINA,
Čapljina
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Čitluk
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
TEH-HERCEGOVINA,
Čitluk
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Konjic
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Konjic
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
OSING, Jablanica
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AK EL-GO, Stolac
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
UKUPNO
32
513
31
59
14
649
3.853
69
1.469
85
191
42
1.856
36
864
149
229
32
1.310
3.166
89
1.418
65
153
36
1.761
100
1.079
56
155
25
1.415
3.176
54
939
16
99
35
1.143
1.143
92
962
1
89
33
1.177
1.177
- 14 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.1.7. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Zapadno - hercegovačkom kantonu
Tabela 9. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda po stanicama tehničkih pregleda u Zapadno hercegovačkom kantonu
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
AGRAM, Grude
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
STP JAKOV MIKULIĆ,
Grude
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
VISOKA, Grude
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Ljubuški
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
CROTEHNA, Ljubuški
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Posušje
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AUTO-INĐILOVIĆ,
Posušje
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
LAGER, Posušje
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
UKUPNO
STP
151
1.001
23
154
28
1.357
77
496
4
178
5
760
73
444
13
64
7
601
2.718
275
1.557
25
301
51
2.209
140
1.435
142
257
27
2.001
4.210
16
53
0
9
1
79
164
1.209
123
312
48
1.856
65
790
22
87
15
979
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AUTO LIJANOVIĆI 1,
Široki Brijeg
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AUTO LIJANOVIĆI 2,
Široki Brijeg
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AUTOCENTAR, Široki
Brijeg
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
- 15 VRSTA
PREGLEDA
UKUPNO
2.914
61
971
47
145
25
1.249
70
631
101
170
23
995
190
2.425
70
291
50
3.026
5.270
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.1.8. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Kantonu Sarajevo
Tabela 10. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda po stanicama tehničkih pregleda u Kantonu
Sarajevo
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
AUTODELTA,
Centar
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AMARIN TREJD,
Hadžići
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
TRZ HADŽIĆI,
Hadžići
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM. Ilidža
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
BIHAMK, Ilidža
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
ŠILJAK, Ilidža
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
OSING, Ilijaš
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
ASA PSS, Novi
Grad
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
UKUPNO
STP
119
6.110
18
235
359
6.841
6.841
73
1.964
171
270
59
2.537
21
1.263
61
101
20
1.466
4.003
17
2.515
224
338
61
3.155
51
2.418
174
202
122
2.967
46
2.100
136
196
117
2.595
8.717
2
2.120
152
149
87
2.510
2.510
6
662
13
107
115
903
RED
CENTROTRANS
TRANZIT, Novi Grad
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
HIDROGRADNJA,
Novi Grad
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
KJKP GRAS Depo
trolejbusa, Novi
Grad
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
KJKP GRAS, Velika
Drveta 1, Novi Grad
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
REMIS, Novi Grad
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AGRAM, Novi Grad
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AC QUATTRO,
Novo Sarajevo
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
AUTOCENTAR BH,
Novo Sarajevo
RED
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
- 16 VRSTA
PREGLEDA
PREV
UKUPNO
263
1.710
520
624
83
3.200
90
707
210
224
55
1.286
72
315
104
127
10
628
114
1.859
159
175
77
2.384
6
7.845
681
872
509
9.913
120
4.940
145
481
425
6.111
24.425
385
5.305
66
462
434
6.652
174
6.971
437
573
475
8.630
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 10. ...
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
UNIS AUTOMOBILI
I DIJELOVI, Novo
Sarajevo
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
OSING, Vogošća
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
TMP
AHMETSPAHIĆ,
Vogošća
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
UKUPNO
251
2.142
79
281
138
2.891
18.173
37
2.117
99
147
115
2.515
49
276
43
194
10
572
3.087
- 17 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.1.9. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda u Kantonu 10.
Tabela 11. Broj obavljenih pregleda po vrstama pregleda po stanicama tehničkih pregleda u Kantonu 10.
STP
VRSTA
PREGLEDA
PREV
RED
FINVEST DRVAR,
Drvar
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AUTOSERVIS VILA,
Kupres
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AC KRŽELJ, Livno
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
EUROSERVIS,
Livno
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
2000-DARC, Livno
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
PREV
RED
AGRAM,
Tomislavgrad
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
AGROMAN,
Tomislavgrad
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
PREV
RED
CROTEHNA,
Tomislavgrad
RED - 6
TEU
VANR
STP UKUPNO
OPĆINA UKUPNO
UKUPNO
63
347
2
79
10
501
501
18
314
0
2
5
339
339
84
1.353
17
161
60
1.675
98
1.345
29
162
49
1.683
102
546
3
109
20
780
4.138
22
607
33
111
13
786
15
548
9
60
5
637
37
905
64
214
26
1.246
2.669
- 18 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.2. STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA
Ovo poglavlje je dodatno obogaćeno sa nekoliko novih tabelarnih i grafičkih prikaza. Treba izdvojiti
tabelu 14. gdje je, prvi put, dat prikaz broja obavljenih pregleda po pojedinim oblicima karoserije, a
grafikonom 3. je prikazana starosna struktura voznog parka u Federaciji BiH.
Tabela 12. Prosječna starost vozila period 1.1.- 30.6.2010. godine
VRSTE VOZILA
Prosječna starost
L1 - MOPED
L2 - MOPED
L3 - MOTOCIKL
L4 - MOTOCIKL
L5 - MOTORNI TRICIKL
L6 -LAKI ČETVEROCIKL
L7 - ČETVEROCIKL
M1 - PUTNIČKI AUTOMOBIL
M2 - AUTOBUS
M3 - AUTOBUS
N1 - TERETNO VOZILO
N2 - TERETNO VOZILO
N3 - TERETNO VOZILO
O1 - PRIKLJUČNO VOZILO
O2 - PRIKLJUČNO VOZILO
O3 - PRIKLJUČNO VOZILO
O4 - PRIKLJUČNO VOZILO
RADNA MAŠINA
T1 - TRAKTOR
T2 - TRAKTOR
T3 - TRAKTOR
T4 - TRAKTOR
T5 - TRAKTOR
5,31
4,16
9,89
27
10,93
2
3,54
15,53
14,91
18,87
12,58
19,18
16,46
9,99
14,29
20,42
14,75
12,36
21,85
22,31
19,73
18,5
20,33
Grafikon 2. Broj neispravnosti po sistemima kvarova period 1.1.- 30.6.2010. godine
- 19 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabela 13. Broj neispravnosti po pojedinim sistemima/podsistemima/uređajima
Sistem/Podsistem/Uređaj
Ostalo
Nosač pedale radne kočnice
(nožna komanda)
Stanje pedale i radni hod
Vakuumska pumpa ili kompresor i
rezervoar
Indikator ili pokazivač upozorenja
o niskom pritisku
Ručni kočni ventil
Mehaničko stanje
i funkcionalnost
Kočnice
Performanse i
efikasnost
Parkirna kočnica, komanda
Kočni ventili (nožni ventili, ventili
za rasterećenje, regulatorirazvodnici, rele-ventili)
Spojničke glave za kočenje
prikolice
Rezervoar za vazduh pod
pritiskom
Servo jedinice kočnice, glavni
kočni cilindar (hidraulični sistem)
Kruti kočni vodovi
Elastični kočni vodovi
Kočne obloge (pločice disk
kočnice)
Kočni doboši, kočni diskovi
Kočna elastična užad, poluge,
poluge mehaničkog prijenosnog
mehanizma
Uređaji za aktiviranje kočnice
(uključujući akumulacionoopružne cilindre ili hidraulične
kočne cilindre)
Ventili za mjerenje opterećenja
Regulator sile kočenja
Sistem za dugotrajno kočenje
(gdje je ugrađen ili ako se
zahtjeva)
ABS (gdje je ugrađen ili ako se
zahtjeva)
Ukupno
Performanse i efikasnost radne
kočnice
Performanse i efikasnost
pomoćne kočnice
Performanse i efikasnost parkirne
kočnice
Sistem za dugotrajno kočenje
(uključujući motornu kočnicu)
Ukupno
Ostalo
Točak upravljača (volan)
Stup upravljača
Prijenosni mehanizam upravljača
Upravljački sistem
Poluge i zglobovi upravljača
Servo-upravljač
Amortizer upravljača
Graničnik ugla zakretanja
upravljača
Ukupno
Ostalo
Kratko svjetlo
Dugo svjetlo
Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu
signalizaciju
Prednje svjetlo za maglu
Pokretno svjetlo (reflektori za
osvjetljavanje radova)
Svjetlo za vožnju unatrag
Prednja pozicijska svjetla
Stražnja pozicijska svjetla
Stražnje svjetlo za maglu
Parkirna svjeta
Gabaritna svjetla
Svjetla registarske tablice
- 20 Broj
neispravnosti
%učešća u
neispravnosti
sistema
%učešća u
ukupnom broju
neispravnosti
0
0
277
4,43
0
2,84
15
0,24
1
0,02
0,15
0,01
1
0,02
0,01
32
352
0,51
5,63
96
1,54
0,33
3,61
0,98
0
0
0
2
0,03
0,02
38
0,61
0,39
58
105
0,93
1,68
389
6,22
0,59
1,08
3,99
264
4,22
34
0,54
40
0,64
4
156
0,06
2,49
0
0
0
0
0
1864
29,81
2159
34,53
19,1
22,12
1599
25,57
16,38
628
10,04
6,43
3
0,05
0,03
4389
0
42
6
74
231
1
5
70,19
0
11,7
1,67
20,61
64,35
0,28
1,39
2,7
0,35
0,41
0,04
1,6
0
0
0
44,96
0
0,43
0,06
0,76
2,37
0,01
0,05
0
359
0
166
91
31
100
0
17,47
9,58
3,26
3,68
0
1,7
0,93
0,32
1
0,11
0,01
69
45
77
3
2
4
101
7,26
4,74
8,11
0,32
0,21
0,42
10,63
0,71
0,46
0,79
0,03
0,02
0,04
1,03
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 13. ...
Sistem/Podsistem/Uređaj
Žuta rotacijska ili treptava svjetla
Plava ili crvena rotacijska ili
treptava svjetla
Katadiopteri
Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu
signalizaciju
Uređaji koji omogućuju normalnu
vidljivost
Stop svjetla
Pokazivači smjera
Uređaj za istovremeno
uključivanje svih pokazivača
smjera
Ukupno
Ostalo
Vjetrobran i druge staklene
površine
Brisači i perači vjetrobrana
Vozačka ogledala
Ukupno
Ostalo
Samonosiva karoserija
Samonosiva karoserija te šasija sa
kabinom i nadogradnjom
Šasija
Kabina
Nadgradnja
Ukupno
Ostalo
Polužje ovjesa
Zglobovi ovjesa
Amortizeri
Elementi ovjesa, osovine, točkovi
Opruge
Glavina točka
Naplatci - felge
Pneumatici
Ukupno
Ostalo
Oslonci motora
Zauljenost motora
Motor
Sistem za paljenje
Razvodni mehanizam
Sistem za napajanje gorivom
Ukupno
Buka vozila
Ostalo
Buka u mirovanju vozila sa
upaljenim motorom
Ukupno
Ostalo
Elektropokretač
Generator
Elektrouređaji i instalacije
Akumulator
Kontakt brava
Električni vodovi
Ukupno
Ostalo
Kvačilo
Mjenjač
Prijenosni mehanizam
Vratila, diferencijal i poluvratila
Lanac, lančanici, remen,
remenice
Ukupno
Ostalo
Kontrolni i signalni uređaji
Brzinomjer s putomjerom
Kontrolna plava lampa za dugo
svjetlo
Sirena
Tahograf ili nadzorni uređaj (euro
tahograf)
Ograničivač brzine
Svjetlosni ili zvučni signal
pokazivača smjera
- 21 Broj
neispravnosti
%učešća u
neispravnosti
sistema
%učešća u
ukupnom broju
neispravnosti
2
0,21
0,02
0
0
0
6
188
160
0,63
19,79
16,84
0,06
1,93
1,64
4
0,42
0,04
950
0
100
0
421
85,74
9,73
0
4,31
17
53
491
0
86
23
28
16
153
0
225
380
25
17
17
5
275
944
0
15
7
5
3
2
32
0
3,46
10,79
99,99
0
56,21
15,03
18,3
10,46
100
0
23,83
40,25
2,65
1,8
1,8
0,53
29,13
99,99
0
46,88
21,88
15,63
9,38
6,25
100,02
0
94
100
0,17
0,54
5,02
0
0,88
0,24
0,29
0,16
1,57
0
2,31
3,89
0,26
0,17
0,17
0,05
2,82
9,67
0
0,15
0,07
0,05
0,03
0,02
0,32
0
0,96
94
0
13
0
5
1
21
40
0
10
7
7
100
0
32,5
0
12,5
2,5
52,5
100
0
41,67
29,17
29,17
0,96
0
0,13
0
0,05
0,01
0,22
0,41
0
0,1
0,07
0,07
0
0
0
24
0
18
100,01
0
16,36
0,24
0
0,18
0,07
7
6,36
28
25,45
9
8,18
2
1,82
42
38,18
0,29
0,09
0,02
0,43
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 13. ...
Sistem/Podsistem/Uređaj
Kontrolni i signalni uređaji
Ostali signalni uređaji za kontrolu
rada pojedinih mehanizama
ugrađenih na vozilu
Ukupno
Ostalo
Izduvni sistem
Usisni sistem
Sistem za paljenje
Sistem za napajanje gorivom
Ispitivanje izduvnih gasova motornih
vozila
Razvodni mehanizam
vozila BEZ KATALIZATORA ispitivanje zapreminskog sadržaja
ugljen monoksida (CO) u
izduvnom gasu na brzini vrtnje
praznog hoda
vozila SA KATALIZATOROM ispitivanje zapreminskog sadržaja
ugljen monoksida (CO) u
izduvnom gasu pri povišenoj
brzini vrtnje i pri brzini vrtnje
praznog hoda. Izračunavanje
faktora zraka lambda na
povišenoj brzini vrtnje
DIZEL - ispitivanje srednjeg
stepena zacrnjenja izduvnog
gasa
Ukupno
Ostalo
Uređaj za spajanje vučnog i
priključnog vozila
Mehanička spojnica
Električni priključak spojnice
Ukupno
Ostalo
Unutrašnjost kabine, sjedala i
prostora za putnike
Uređaj za ventilaciju kabine i
vjetrobrana
Vrata vozila
Pokretni prozori i krovovi
Brave
Izlaz za slučaj opasnosti
Ostali uređaji i dijelovi vozila
Blatobrani
Branici
Sigurnosni pojasevi
Dodatne komande za vozilo kojim
upravlja osoba sa tjelesnim
nedostacima
Kontrola ispravnosti ograničivača
brzine na motociklima
opremljenim varijatorskim
elementima transmisije
Ukupno
Ostalo
Aparat za gašenje požara
Sigurnosni trougao
Kutija prve pomoći
Oprema vozila
Klinasti podmetači
Čekić za razbijanje stakla u
slučaju nužde
Rezervne žarulje
Rezervni točak ili tuba zraka pod
pritiskom ili adekvatno ljepilo
Sajla ili poluga za vuču
Ukupno
Ostalo
Registarske tablice
Registarske tablice
Ostale oznake
Ukupno
Ostalo
Uređaj za gas
Gasna instalacija na vozilu
Rezervoar gasa
- 22 Broj
neispravnosti
%učešća u
neispravnosti
sistema
%učešća u
ukupnom broju
neispravnosti
4
3,64
0,04
110
0
43
1
5
1
0
99,99
0
74,14
1,72
8,62
1,72
0
1,12
0
0,44
0,01
0,05
0,01
0
0
0
0
1
1,72
0,01
7
12,07
0,07
58
0
2
2
4
0
99,99
0
50
50
100
0
0,59
0
0,02
0,02
0,04
0
27
17,31
0,28
4
2,56
0,04
15
6
25
0
27
52
0
9,62
3,85
16,03
0
17,31
33,33
0
0,15
0,06
0,26
0
0,28
0,53
0
0
0
0
0
0
0
156
0
16
7
22
0
100,01
0
20,78
9,09
28,57
0
1,6
0
0,16
0,07
0,23
0
0
0
0
19
24,68
0,19
6
7,79
0,06
7
77
0
10
0
10
0
4
0
9,09
100
0
100
0
100
0
66,67
0
0,07
0,78
0
0,1
0
0,1
0
0,04
0
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 13. ...
Sistem/Podsistem/Uređaj
Armatura rezervoara gasa
Isparavač gasa (za LPG)
Regulator pritiska
Vodovi za gas niskog pritiska
Uređaj za gas
Vodovi za sredstva za grijanje
Električni uređaji i instalacije
Tehničko uputstvo za uređaj za
gas
Naljepnica sa oznakom gasa
Ukupno
Broj
neispravnosti
%učešća u
neispravnosti
sistema
%učešća u
ukupnom broju
neispravnosti
0
0
2
0
0
0
0
0
33,33
0
0
0
0
0
0,02
0
0
0
0
0
0
0
6
0
100
0
0,06
Ukupan broj evidentiranih neispravnosti u prvom polugodišnjem periodu 2010. godine je 9.761.
Najveći broj neispravnosti otkriven je u sistemu - kočnice 6.253 greške, slijede uređaji za
osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju sa 950 otkrivenih grešaka.
- 23 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabela 14. Broj obavljenih pregleda po vrsti vozila, obliku karoserije i vrsti pregleda
Vrsta vozila / Oblik karoserije
L1 - MOPED
L2 - MOPED
PREV
RED
TEU
VAN
UKUPNO
-
0
311
0
0
5
316
SKUTER
0
1042
0
0
26
1068
-
0
6
0
0
1
7
SKUTER
0
139
0
0
3
142
OTVORENI
0
2516
0
0
110
2626
L3 - MOTOCIKL
OTVORENI LAKI
0
435
0
0
10
445
ZATVORENI LAKI
0
4
0
0
0
4
L4 - MOTOCIKL
SA BOČNOM PRIKOLICOM
0
3
0
0
0
3
L5 - MOTORNI
TRICIKL
OTVORENI
0
13
0
0
1
14
ZATVORENI
0
1
0
0
0
1
OTVORENI LAKI
0
7
0
0
0
7
L6 -LAKI
ČETVEROCIKL
L7 ČETVEROCIKL
M1 - PUTNIČKI
AUTOMOBIL
M2 - AUTOBUS
M3 - AUTOBUS
OTVORENI
0
77
0
0
2
79
ZATVORENI
0
1
0
0
0
1
158897
AA-LIMUZINA
478
150543
555
1258
6063
AA-LIMUZINA KABRIOLET
0
116
0
0
6
122
AA-PRODUŽENA LIMUZINA
1
386
4
1
14
406
AB-LIMUZINA SA ZAKOŠENIM
ZADNJIM VRATIMA
46
23576
69
82
911
24684
AC-KARAVAN
63
20374
90
339
749
21615
AD-KUPE
0
631
0
0
68
699
AE-KUPE KABRIOLET
0
239
0
0
13
252
AF-VIŠENAMJENSKO VOZILO
51
7900
31
46
399
8427
BUGGY
0
5
0
0
0
5
SA-VOZILO ZA STANOVANJE
0
46
0
0
2
48
SB-BLINDIRANO VOZILO
0
12
0
1
0
13
SC-AMBULANTA
50
200
32
2
8
292
SD-POGREBNO VOZILO
4
58
9
41
2
114
SG-SPECIJALNO-OSTALO
0
79
2
0
9
90
TERENSKO
20
7160
3
32
548
7763
CA-JEDAN NIVO, KL. I
18
3
22
11
1
55
CE-NISKOPODNI, JEDAN NIVO,
KL. I
1
0
1
1
0
3
CI - JEDAN NIVO, KL. II
11
3
8
9
0
31
CJ - DVA NIVOA, KL. II
1
0
0
0
0
1
CQ - JEDAN NIVO, KL. III
3
2
1
3
0
9
CR - DVA NIVOA, KL. III
0
0
0
1
0
1
CU - JEDAN NIVO, KL. A
12
10
17
10
1
50
CV - NISKOPODNI, JEDAN
NIVO, KL. A
0
1
1
0
0
2
CW - JEDAN NIVO, KL. B
71
26
66
159
2
324
TERENSKO, KL. B
0
1
0
0
0
1
CA-JEDAN NIVO, KL. I
228
85
214
279
9
815
CB-DVA NIVOA, KL. I
0
0
0
3
0
3
CC-ZGLOBNI, JEDAN NIVO, KL.
I
5
4
30
27
0
66
CD-ZGLOBNI, DVA NIVOA, KL. I
0
0
1
0
0
1
CE-NISKOPODNI, JEDAN NIVO,
KL. I
2
5
9
4
0
20
CG-ZGLOBNI NISKOPODNI,
JEDAN NIVO, KL. I
3
0
4
1
0
8
CI - JEDAN NIVO, KL. II
281
38
223
332
10
884
CJ - DVA NIVOA, KL. II
2
0
2
1
1
6
- 24 RED - 6
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 14. ...
Vrsta vozila / Oblik karoserije
M3 - AUTOBUS
N1 - TERETNO
VOZILO
PREV
RED
RED - 6
TEU
VAN
UKUPNO
CK - ZGLOBNI, JEDAN NIVO,
KL. II
0
1
1
2
0
4
CL - ZGLOBNI, DVA NIVOA, KL.
II
2
0
0
0
0
2
CM - NISKOPODNI, JEDAN
NIVO, KL. II
14
2
18
20
0
54
CN - NISKOPODNI, DVA NIVOA,
KL. II
0
0
1
1
0
2
CO - ZGLOBNI NISKOPODNI,
JEDAN NIVO, KL. II
1
0
0
1
0
2
CP - ZGLOBNI NISKOPODNI,
DVA NIVOA, KL. II
2
0
0
0
0
2
CQ - JEDAN NIVO, KL. III
124
65
159
286
10
644
CR - DVA NIVOA, KL. III
7
5
13
28
2
55
CS - ZGLOBNI, JEDAN NIVO,
KL. III
4
0
0
0
0
4
CU - JEDAN NIVO, KL. A
7
13
24
13
0
57
CW - JEDAN NIVO, KL. B
11
12
11
17
1
52
TROLEJBUS, CA-JEDAN NIVO,
KL. I
24
12
2
1
0
39
TROLEJBUS, CC-ZGLOBNI,
JEDAN NIVO, KL. I
18
11
0
19
0
48
BA-OTVORENO
1766
325
1215
2451
47
5804
BA-OTVORENO SA DIZALICOM
8
7
5
10
0
30
BA-OTVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
6
1
6
7
0
20
BB-FURGON
2628
1632
3094
6361
164
13879
BC-TEGLJAČ SA SEDLOM
0
0
0
3
0
3
BD-TEGLJAČ SA KUKOM
1
0
0
0
0
1
PROMJENJIVE NADGRADNJE
2
0
2
6
0
10
SAMOISTOVARAČ/KIPER
23
2
9
38
0
72
SB-SPECIJALNO-BLINDIRANO
11
18
9
37
0
75
SD-POGREBNO VOZILO
5
7
5
47
0
64
SG- RADNO-AMBULANTA
0
6
1
0
0
7
SG- RADNO-BIFE
0
3
2
4
0
9
SG- RADNO-ČISTAČ SNIJEGA
3
5
0
0
0
8
SG- RADNO-ČISTAČ ULICA
0
5
1
2
0
8
SG- RADNO-LJESTVE
1
1
0
1
0
3
SG- RADNO-ODVOZ FEKALIJA
0
0
1
1
0
2
SG- RADNO-ODVOZ SMEĆA
0
1
0
0
0
1
SG- RADNO-PERAČ ULICA
0
1
0
0
0
1
SG- RADNO-POKRETNA
PRODAVNICA
2
1
0
1
0
4
SG- RADNO-PUMPNI AGREGAT
0
1
1
0
0
2
SG- RADNO-RADIONICA
3
29
7
5
0
44
SG- RADNO-REKLAMNO
VOZILO
0
2
0
0
0
2
SG- RADNO-RTV
0
0
2
0
0
2
SG- RADNO-VATROGASNI
1
8
3
2
0
14
SG- RADNO-ZA ZABAVU
0
1
0
0
2
3
SG-RADNO-DIZALICA
12
14
4
4
1
35
SG-RADNO-OSTALO
0
3
3
3
0
9
SG-SPECIJALNO-CISTERNA
2
0
7
2
0
11
SG-SPECIJALNO-HLADNJAČA
60
56
88
250
7
461
SG-SPECIJALNO-OSTALO
1
6
3
19
2
31
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
PČELA
0
1
0
0
0
1
- 25 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 14. ...
Vrsta vozila / Oblik karoserije
N1 - TERETNO
VOZILO
N2 - TERETNO
VOZILO
PREV
RED
RED - 6
TEU
VAN
UKUPNO
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
STAKLA
31
11
28
54
0
124
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
STOKE
2
0
0
1
0
3
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
VOZILA
25
13
30
91
2
161
TERENSKO
11
32
11
51
0
105
ZATVORENO
1363
678
1803
3112
78
7034
ZATVORENO SA UTOVARNOM
PLATFORMOM
1
1
2
2
0
6
BA-OTVORENO
1673
291
885
1757
42
4648
BA-OTVORENO SA DIZALICOM
33
7
40
65
1
146
BA-OTVORENO SA DIZALICOM
I UTOVARNOM PLATFORMOM
4
2
4
8
0
18
BA-OTVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
32
8
37
102
2
181
BB-FURGON
284
128
248
466
18
1144
BC-TEGLJAČ SA SEDLOM
78
60
177
194
11
520
BC-TEGLJAČ SA SEDLOM I
DIZALICOM
3
1
1
1
0
6
PROMJENJIVE NADGRADNJE
1
0
0
2
0
3
SAMOISTOVARAČ/KIPER
425
34
268
594
13
1334
SAMOISTOVARAČ/KIPER SA
DIZALICOM
13
2
4
20
1
40
SB-SPECIJALNO-BLINDIRANO
0
0
0
1
0
1
SG- RADNO-AMBULANTA
0
4
0
1
0
5
SG- RADNO-BIFE
1
0
0
0
0
1
SG- RADNO-ČISTAČ SLIVNIKA
2
1
0
0
0
3
SG- RADNO-ČISTAČ SNIJEGA
7
11
7
3
0
28
SG- RADNO-ČISTAČ ULICA
0
6
6
4
0
16
SG- RADNO-KOMPRESORSKI
AGREGAT
0
0
0
2
0
2
SG- RADNO-LJESTVE
3
4
1
0
0
8
SG- RADNO-ODVOZ FEKALIJA
2
1
2
3
0
8
SG- RADNO-ODVOZ SMEĆA
6
4
8
12
1
31
SG- RADNO-PERAČ ULICA
0
2
0
1
0
3
SG- RADNO-POKRETNA
PRODAVNICA
1
0
1
0
0
2
SG- RADNO-PUMPNI AGREGAT
2
1
2
3
0
8
SG- RADNO-RADIONICA
4
10
0
5
0
19
SG- RADNO-RTV
6
0
1
2
0
9
SG- RADNO-VATROGASNI
14
38
8
8
0
68
SG- RADNO-ZA ZABAVU
1
8
2
2
0
13
SG-RADNO-BUŠILICA
1
0
3
0
0
4
SG-RADNO-DIZALICA
30
23
21
14
2
90
SG-RADNO-OSTALO
2
5
3
4
0
14
SG-SPECIJALNO-CISTERNA
63
12
32
65
0
172
SG-SPECIJALNO-HLADNJAČA
120
65
163
357
14
719
SG-SPECIJALNO-OSTALO
2
3
1
6
1
13
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
PČELA
0
0
1
5
0
6
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
STAKLA
8
6
15
13
4
46
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
STOKE
14
0
3
35
0
52
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
VOZILA
66
13
69
131
4
283
- 26 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 14. ...
Vrsta vozila / Oblik karoserije
N2 - TERETNO
VOZILO
N3 - TERETNO
VOZILO
PREV
RED
TEU
VAN
UKUPNO
TERENSKO
0
0
2
2
0
4
ZATVORENO
155
74
170
322
12
733
ZATVORENO SA UTOVARNOM
PLATFORMOM
18
7
28
51
2
106
BA-OTVORENO
516
133
495
641
21
1806
BA-OTVORENO SA DIZALICOM
211
49
181
396
7
844
BA-OTVORENO SA DIZALICOM
I UTOVARNOM PLATFORMOM
32
4
23
39
0
98
BA-OTVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
12
6
22
30
2
72
BB-FURGON
16
20
18
28
4
86
BC-TEGLJAČ SA SEDLOM
589
429
898
1390
90
3396
BC-TEGLJAČ SA SEDLOM I
DIZALICOM
2
2
2
7
0
13
BD-TEGLJAČ SA KUKOM
3
0
2
4
0
9
PROMJENJIVE NADGRADNJE
7
3
20
25
0
55
SAMOISTOVARAČ/KIPER
932
134
706
1303
66
3141
SAMOISTOVARAČ/KIPER SA
DIZALICOM
73
1
32
97
1
204
SB-SPECIJALNO-BLINDIRANO
0
0
1
0
0
1
SG- RADNO-ČISTAČ SLIVNIKA
6
3
4
3
0
16
SG- RADNO-ČISTAČ SNIJEGA
3
3
7
1
1
15
SG- RADNO-ČISTAČ ULICA
1
4
1
1
0
7
SG- RADNO-LJESTVE
2
4
1
1
0
8
SG- RADNO-ODVOZ FEKALIJA
12
5
9
14
0
40
SG- RADNO-ODVOZ SMEĆA
69
17
72
100
3
261
SG- RADNO-PERAČ ULICA
5
4
3
5
0
17
SG- RADNO-PUMPNI AGREGAT
20
34
15
15
1
85
SG- RADNO-RADIONICA
1
2
0
0
0
3
SG- RADNO-RTV
3
1
1
1
0
6
SG- RADNO-VATROGASNI
25
60
3
7
1
96
SG- RADNO-ZA ZABAVU
0
8
0
0
0
8
SG-RADNO-BUŠILICA
1
2
0
0
0
3
SG-RADNO-DIZALICA
61
52
47
16
0
176
SG-RADNO-OSTALO
2
2
1
1
0
6
SG-SPECIJALNO ZA PREVOZ
DRVETA SA DIZALICOM
22
3
14
70
1
110
SG-SPECIJALNO-BETONSKA
MJEŠALICA
177
31
138
310
1
657
SG-SPECIJALNO-CISTERNA
114
30
119
184
3
450
SG-SPECIJALNO-DAMPER
0
0
1
2
0
3
SG-SPECIJALNO-HLADNJAČA
32
20
47
101
3
203
SG-SPECIJALNO-OSTALO
5
5
2
14
1
27
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
DRVETA
98
11
61
119
2
291
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
PČELA
1
0
0
1
0
2
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
STAKLA
1
0
1
1
0
3
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
STOKE
5
1
7
16
0
29
SG-SPECIJALNO-ZA PREVOZ
VOZILA
5
5
13
19
0
42
TERENSKO
0
0
0
1
0
1
ZATVORENO
50
41
61
87
0
239
- 27 RED - 6
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 14. ...
Vrsta vozila / Oblik karoserije
N3 - TERETNO
VOZILO
O1 PRIKLJUČNO
VOZILO
O2 PRIKLJUČNO
VOZILO
PREV
RED
RED - 6
TEU
VAN
UKUPNO
ZATVORENO SA UTOVARNOM
PLATFORMOM
14
6
13
34
1
68
DC-OTVORENO
0
834
0
3
24
861
DC-SG-RADNO-DIZALICA
0
1
0
0
0
1
DC-SG-RADNO-OSTALO
0
24
0
1
1
26
DC-SG-RADNO-ZA
STANOVANJE
0
46
0
0
0
46
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ ČAMACA
0
26
0
0
3
29
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ PČELA
0
2
0
0
1
3
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ STOKE
0
2
0
0
0
2
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ VOZILA
0
5
0
0
1
6
DC-ZATVORENO
0
30
0
1
1
32
DA-OTVORENO
41
167
47
155
5
415
DA-OTVORENO SA DIZALICOM
0
0
0
1
0
1
DA-OTVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
0
0
0
2
0
2
DA-PLATO
0
0
1
1
0
2
DA-SAMOISTOVARNO (KIPER)
0
18
0
0
2
20
DA-SG-RADNO-BIFE
0
3
0
1
0
4
DA-SG-RADNO-ELEKRO
AGREGAT
0
1
0
0
0
1
DA-SG-RADNOKOMPRESORSKI AGREGAT
0
12
1
0
0
13
DA-SG-RADNO-PUMPNI
AGREGAT
1
13
0
1
0
15
DA-SG-RADNO-ZA
STANOVANJE
0
54
0
1
1
56
DA-SG-RADNO-ZA ZABAVU
0
3
0
0
0
3
DA-SG-SPECIJALNOCISTERNA
1
0
0
1
0
2
DA-SG-SPECIJALNOHLADNJAČA
0
2
0
0
0
2
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ ČAMACA
0
15
0
3
1
19
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ DRVETA
1
0
1
4
0
6
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ STOKE
0
8
0
10
0
18
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ VOZILA
15
25
24
78
0
142
DA-ZA PREVOZ PUTNIKA
1
12
0
5
0
18
DA-ZATVORENO
0
10
2
13
0
25
DB-OSTALO
0
1
0
0
0
1
DB-OTVORENO
0
10
2
10
0
22
DB-SAMOISTOVARNO (KIPER)
0
6
0
0
0
6
DB-SG-RADNO-BIFE
0
1
0
0
0
1
DB-SG-RADNO-PUMPNI
AGREGAT
0
6
0
1
0
7
DB-SG-RADNO-ZA
STANOVANJE
0
16
0
0
0
16
DB-SG-SPECIJALNO-OSTALO
0
2
0
1
0
3
DB-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ ČAMACA
0
2
0
2
0
4
DB-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ STOKE
0
2
0
2
0
4
- 28 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 14. ...
Vrsta vozila / Oblik karoserije
O2 PRIKLJUČNO
VOZILO
O3 PRIKLJUČNO
VOZILO
PREV
RED
RED - 6
TEU
VAN
UKUPNO
DB-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ VOZILA
3
4
2
7
2
18
DB-TRAKTORSKA
0
4
0
0
0
4
DB-ZA PREVOZ PUTNIKA
0
1
0
0
0
1
DB-ZATVORENO
1
0
0
1
0
2
DC-OTVORENO
9
36
16
38
1
100
DC-SG-RADNO-BIFE
0
3
0
0
0
3
DC-SG-RADNO-DIZALICA
0
5
0
2
0
7
DC-SG-RADNO-ELEKRO
AGREGAT
0
3
0
0
0
3
DC-SG-RADNOKOMPRESORSKI AGREGAT
0
10
0
2
0
12
DC-SG-RADNO-OSTALO
0
6
0
1
0
7
DC-SG-RADNO-PUMPNI
AGREGAT
0
9
0
4
0
13
DC-SG-RADNO-ZA
STANOVANJE
0
44
0
0
0
44
DC-SG-RADNO-ZA ZABAVU
0
2
0
0
0
2
DC-SG-SPECIJALNOCISTERNA
0
0
0
1
0
1
DC-SG-SPECIJALNOHLADNJAČA
0
0
0
1
0
1
DC-SG-SPECIJALNO-OSTALO
0
1
3
4
0
8
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ ČAMACA
0
4
0
1
0
5
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ STOKE
0
3
0
5
0
8
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ VOZILA
4
17
7
36
0
64
DC-TRAKTORSKA
0
13
0
2
0
15
DC-ZATVORENO
0
4
2
4
0
10
DA-OTVORENO
30
48
23
70
3
174
DA-OTVORENO SA DIZALICOM
1
0
0
0
0
1
DA-OTVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
4
0
0
4
0
8
DA-PLATO
1
0
0
0
0
1
DA-SAMOISTOVARNO (KIPER)
2
95
1
8
5
111
DA-SG-RADNO-ELEKRO
AGREGAT
0
0
1
0
0
1
DA-SG-RADNO-PUMPNI
AGREGAT
2
0
0
1
0
3
DA-SG-SPECIJALNOCISTERNA
0
0
0
1
0
1
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ DRVETA
0
1
3
1
0
5
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ PČELA
0
0
0
1
0
1
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ STOKE
0
0
0
1
0
1
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ VOZILA
1
1
2
5
0
9
DA-ZA PREVOZ PUTNIKA
2
5
3
1
0
11
DA-ZATVORENO
0
0
4
3
0
7
DA-ZATVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
1
0
3
0
0
4
DB-OTVORENO
5
0
5
11
0
21
DB-SAMOISTOVARNO (KIPER)
0
7
0
0
0
7
DB-SB-SPECIJALNOBLINDIRANO
0
0
0
1
0
1
DB-SG-RADNO-DIZALICA
0
1
0
0
0
1
- 29 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 14. ...
Vrsta vozila / Oblik karoserije
O3 PRIKLJUČNO
VOZILO
O4 PRIKLJUČNO
VOZILO
PREV
RED
RED - 6
TEU
VAN
UKUPNO
DB-SG-RADNO-OSTALO
1
1
0
0
0
2
DB-SG-RADNO-PUMPNI
AGREGAT
0
1
0
0
0
1
DB-SG-RADNO-ZA
STANOVANJE
1
0
0
0
0
1
DB-SG-RADNO-ZA ZABAVU
0
1
0
0
0
1
DB-SG-SPECIJALNO-OSTALO
0
0
0
2
0
2
DB-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ DRVETA
1
0
3
4
0
8
DB-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ VOZILA
2
0
0
0
0
2
DB-TRAKTORSKA
0
32
0
2
0
34
DB-ZATVORENO
0
0
1
0
0
1
DC-OSTALO
1
0
0
1
0
2
DC-OTVORENO
1
4
4
7
0
16
DC-PLATO
0
0
0
1
0
1
DC-SAMOISTOVARNO (KIPER)
0
6
0
0
0
6
DC-SG-RADNO-ELEKRO
AGREGAT
0
1
0
0
0
1
DC-SG-RADNO-OSTALO
1
1
0
0
0
2
DC-SG-SPECIJALNO-OSTALO
1
1
0
4
2
8
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ DRVETA
2
0
0
1
0
3
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ VOZILA
0
0
1
1
0
2
DC-TRAKTORSKA
0
77
0
6
3
86
DC-ZATVORENO
0
0
0
2
0
2
DA-OTVORENO
664
393
861
1186
41
3145
DA-OTVORENO SA DIZALICOM
0
1
1
1
0
3
DA-OTVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
17
6
14
21
0
58
DA-PLATO
16
3
17
42
0
78
DA-SAMOISTOVARNO (KIPER)
238
66
193
392
13
902
DA-SG-RADNO-ZA ZABAVU
0
1
0
0
0
1
DA-SG-SPECIJALNOCISTERNA
174
103
166
370
17
830
DA-SG-SPECIJALNOHLADNJAČA
55
30
92
94
5
276
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ DRVETA
123
10
54
137
4
328
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ PČELA
0
0
1
0
0
1
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ STOKE
3
2
10
12
1
28
DA-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ VOZILA
34
3
30
47
0
114
DA-ZA PREVOZ PUTNIKA
18
2
15
8
2
45
DA-ZATVORENO
28
31
40
61
0
160
DA-ZATVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
0
0
2
0
0
2
DB-OSTALO
0
0
1
0
0
1
DB-OTVORENO
51
14
45
91
1
202
DB-OTVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
5
0
3
12
0
20
DB-PLATO
6
1
8
11
0
26
DB-SAMOISTOVARNO (KIPER)
34
5
15
58
0
112
DB-SG-RADNO-OSTALO
0
0
0
1
0
1
DB-SG-RADNO-ZA ZABAVU
0
6
0
0
0
6
- 30 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 14. ...
Vrsta vozila / Oblik karoserije
O4 PRIKLJUČNO
VOZILO
RADNA MAŠINA
T1 - TRAKTOR
T2 - TRAKTOR
T3 - TRAKTOR
PREV
RED
RED - 6
TEU
VAN
UKUPNO
DB-SG-SPECIJALNO ZA
PREVOZ DRVETA SA
DIZALICOM
2
0
1
0
0
3
DB-SG-SPECIJALNOCISTERNA
8
5
6
15
1
35
DB-SG-SPECIJALNOHLADNJAČA
3
2
2
9
0
16
DB-SG-SPECIJALNO-OSTALO
0
2
2
5
0
9
DB-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ DRVETA
36
5
20
61
0
122
DB-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ PČELA
2
0
0
0
0
2
DB-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ STOKE
0
0
1
1
0
2
DB-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ VOZILA
18
4
10
22
0
54
DB-TRAKTORSKA
0
1
0
0
0
1
DB-ZATVORENO
1
0
2
3
0
6
DB-ZATVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
1
0
0
1
0
2
DC-OTVORENO
17
5
22
28
2
74
DC-OTVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
1
1
2
1
0
5
DC-PLATO
2
0
3
4
0
9
DC-SAMOISTOVARNO (KIPER)
5
2
18
12
1
38
DC-SG-SPECIJALNOCISTERNA
13
0
6
14
1
34
DC-SG-SPECIJALNOHLADNJAČA
0
0
1
1
0
2
DC-SG-SPECIJALNO-OSTALO
0
2
1
3
1
7
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ DRVETA
11
0
3
8
0
22
DC-SG-SPECIJALNO-ZA
PREVOZ VOZILA
0
1
2
5
0
8
DC-ZATVORENO
1
1
3
7
0
12
DC-ZATVORENO SA
UTOVARNOM PLATFORMOM
0
1
0
0
0
1
BAGER/BULDOŽER
1
29
0
0
0
30
ČISTAĆ ULICA
0
5
0
0
0
5
DROBILICA KAMENA
0
1
0
0
0
1
GREDER
0
23
0
0
0
23
KOMBAJN
0
8
0
0
1
9
MOTOKULTIVATOR
0
54
0
0
7
61
ROVOKOPAČ
3
106
1
0
6
116
SAMOHODNA MJEŠALICA ZA
BETON
0
6
0
0
0
6
SKREJPER
0
5
0
0
0
5
UTOVARIVAČ
0
75
0
0
2
77
7
0
0
0
7
VALJAK
0
VILJUŠKAR
5
10
0
0
1
16
VIŠENAMJENSKA
0
117
0
1
6
124
BEZ KABINE
0
120
0
0
5
125
SA KABINOM
0
474
0
0
27
501
BEZ KABINE
0
87
0
0
3
90
SA KABINOM
0
259
0
0
10
269
BEZ KABINE
0
14
0
0
1
15
SA KABINOM
0
81
0
0
4
85
- 31 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 14. ...
Vrsta vozila / Oblik karoserije
T4 - TRAKTOR
T5 - TRAKTOR
PREV
RED
RED - 6
TEU
VAN
UKUPNO
BEZ KABINE
0
14
0
0
1
15
SA KABINOM
0
48
0
0
1
49
SA KABINOM
UKUPNO
0
8
0
0
4
12
15468
225087
15055
28231
9852
293.693
Iz tabele broj 14. može se vidjeti broj obavljenih pregleda po pojedinim oblicima karoserije i
vrstama pregleda. Podaci prikazani u ovom tabelarnom prikazu služe i za kontrolu rada osoblja na
stanicama tehničkih pregleda.
Na osnovu važećih zakona i pravilnika, koji reguliraju oblast obavljanja tehničkih pregleda
napisano je za koje vrste vozila je potrebno da se rade tehničko-eksploatacioni ili redovni
šestomjesečni pregledi.
Uporedbom podataka o obavljenim pregledima za pojedine vrste vozila/oblike karoserije i onog što
je navedeno u propisima, može se „pratiti“ da li osoblje na stanici tehničkih pregleda primjenjuje
važeće zakonske propise i procedure.
Na osnovu dobivenih podataka o obavljenim pregledima u prvih šest mjeseci 2010. godine,
grafikonom 3. dat je prikaz starosne strukture voznog parka u Federaciji BiH u vremenskim
razmacima od po pet godina. Iz datog grafičkog prikaza vidljiv je izuzetno veliki procenat vozila
starijih od 20 godina – 39,83 %.
39,83%
40,00%
35,00%
30,00%
1986 i ranije ‐ 1990
25,00%
19,37%
1991 ‐ 1995
19,58%
20,00%
15,00%
1996 ‐ 2000
11,16%
10,06%
10,00%
2001 ‐ 2005
2006 ‐ 2010
5,00%
0,00%
1986 i ranije 1991 ‐ 1995 1996 ‐ 2000 2001 ‐ 2005 2006 ‐ 2010
‐ 1990
Grafikon 3. Starosna struktura voznog parka u Federaciji BiH na osnovu podataka o obavljenim pregledima
u periodu 1.1.- 30.6.2010. godine
- 32 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabela 15. Broj neispravnih vozila i ukupan broj otkrivenih neispravnosti po stanicama tehničkih pregleda
Naziv STP-a
Mjesto STP-a
UKUPNO
2000-DARC
A & BONUS
AC
AC KRŽELJ
AC QUATTRO
ADDA PROMET
AGRAM
UKUPNO
Livno
Visoko
Breza
Livno
Novo Sarajevo
Velika Kladuša
Bugojno
AGRAM
Novi Grad
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGRAM
AGROMAN
AK EL-GO
AKT
ALIOS
AMARIN TREJD
AMOX TREYD
APRO MEHANIZACIJA
ASA PSS
ASA PSS - Sutina
Ilidža
Cazin
Čapljina
Čitluk
Grude
Jajce
Konjic
Ljubuški
Mostar
Odžak
Posušje
Prozor - Rama
Srebrenik
Tomislavgrad
Tuzla
Vitez
Zenica
Žepče
Tomislavgrad
Stolac
Travnik
Bihać
Hadžići
Kalesija
Mostar
Novi Grad
Mostar
ASA PSS – Bišće polje
AUTO CENTAR ŠKOLJIĆ
AUTO COMMERCE
AUTO KUĆA MATOŠEVIĆ
AUTO LIJANOVIĆI 1
AUTO LIJANOVIĆI 2
AUTO MOTO KLUB
"BUGOJNO"
AUTO STIL
AUTOCENTAR BH
AUTOCENTAR BH
AUTOCENTAR BH
AUTOCENTAR BH
AUTOCENTAR BH
AUTOCENTAR BH
Ukupan broj
neispravnosti
4777
6
8
28
3
80
158
7
79
0
0
0
1
0
2
0
9761
6
19
89
7
194
346
12
14
1
19
28
12
1
40
0
20
37
0
10
53
0
0
108
9
41
0
19
50
4
0
62
0
47
24
2
4
37
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
29
21
1
52
0
24
55
0
13
133
0
0
267
10
79
0
44
73
5
0
79
0
112
53
2
8
42
Mostar
67
0
110
Tešanj
G.Vakuf-Uskoplje
Vitez
Široki Brijeg
Široki Brijeg
26
5
0
3
2
1
0
0
0
0
71
8
0
3
3
Bugojno
56
0
80
185
23
3
8
135
80
3
0
1
0
2
0
3
0
441
43
11
9
227
209
3
Cazin
Bugojno
Novo Sarajevo
Tuzla
Goražde
Zenica
Živinice
- 33 Broj neispravnih
vozila na
ponovljenom
pregledu
Broj neispravnih
vozila na prvom
pregledu
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 15. ...
Naziv STP-a
Mjesto STP-a
AUTOCENTAR
AUTOCENTAR
AUTOCOMERC
AUTODELTA
AUTO-INĐILOVIĆ
AUTO-KONTAKT
AUTO-MOTOR
AUTOSERVIS VILA
BERLINA
BIG-TRUCK
BIHAMK
BN-STEP
BN-STEP PJ-2
BOSNAEXPRES
BTS
CENTROTRANS TRANZIT
CROATIA - REMONT
CROATIA VITEZ
CROATIA VITEZ PJ 2
CROATIA VITEZ P.J. 1
CROAUTO
Ključ
Široki Brijeg
Bihać
Centar
Posušje
Bužim
Lukavac
Kupres
Bihać
Bihać
Ilidža
Zavidovići
Zavidovići
Doboj Jug
Visoko
Novo Sarajevo
Čapljina
Vitez
Jajce
Novi Travnik
Mostar
CROTEHNA
Ljubuški
CROTEHNA
ČAVKIĆ
ČAVKIĆ RJ AUTOSERVIS
ĆOSIĆPROMEX
DERBY
ELVIS
ENERGY COMMERCE
EUROSERVIS
FINVEST DRVAR
GANJGO LINE
GM-AC
GRAD LUX
GRAKOP
GRAPS
HAJASINŽENJERING
HAJASINŽENJERING
HIDROGRADNJA
ILMA
JAMBOSS
KAMASS
KJKP GRAS - Depo trolejbusa
KJKP GRAS -Velika Drveta 1
K-PROJEKT
KVIM Company
LAGER
LAŠVA KOMERC
MARKOVIĆ
MEHANIZACIJA
METALMERC
MGM-TP
Tomislavgrad
Bihać
Cazin
Usora
Orašje
Velika Kladuša
Mostar
Livno
Drvar
Doboj Jug
Kakanj
Gradačac
Kiseljak
Gradačac
Mostar
Tuzla
Novi Grad
Sanski Most
Lukavac
Cazin
Sarajevo
Sarajevo
Žepče
Sanski Most
Posušje
Travnik
Kiseljak
Mostar
Kiseljak
Bugojno
- 34 Broj neispravnih
vozila na
ponovljenom
pregledu
Broj neispravnih
vozila na prvom
pregledu
Ukupan broj
neispravnosti
56
0
5
208
15
70
13
14
9
7
78
30
32
36
3
132
4
5
12
35
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
9
1
0
0
0
0
99
0
9
322
23
134
31
21
38
20
155
61
66
67
5
328
6
7
12
92
2
20
0
45
0
23
60
26
0
164
46
24
34
32
63
0
5
2
5
15
23
97
57
25
6
4
0
63
14
67
34
80
12
40
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
3
6
2
0
5
0
28
70
51
0
483
79
27
70
51
152
0
17
3
5
25
23
339
162
71
10
7
0
116
34
90
43
85
26
53
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 15. ...
Naziv STP-a
Mjesto STP-a
MP LIDO COMPANY
MP LIDO COMPANY
NEXT
ORMAN
OSING
OSING
OSING
OSING
OSING
OSING
OSING
OSING
OSING
POLO JUNIOR
PROTEHNA
PROZOR-BENZ
PSC-JELAH
REMIS
REMIS
REMIS (Ljusina)
REMIS
REMIS
REMIS
REMIS
REMIS
REMIS
REMIS
REMIS
REMIS
REMIS
REMIS
REMIS
RISOVIĆ COMERCE
SAMN
SELIMPEX
SILVER OST
SISKO-TRADE
SONI LUX
STP JAKOV MIKULIĆ
STP NEUM
STTP KAHRIB
ŠILJAK
ŠIP STUPČANICA - U stečaju
ŠPD/ŠGD ŠUMARIJA
TEH-HERCEGOVINA
Gračanica
Mostar
Busovača
Busovača
Čelić
Jablanica
Kladanj
Lukavac
Doboj Istok
Vareš
Zenica
Ilijaš
Vogošća
Kalesija
Prozor - Rama
Prozor-Rama
Jelah
Konjic
Srebrenik
Bosanska Krupa
Banovići
Bosanska Krupa
Donji Vakuf
Gornji Vakuf
Tešanj
Maglaj
Tuzla
Živinice
Zenica
Vitez
Novi Grad
Visoko
Tuzla
Srebrenik
Donji Vakuf
Gračanica
Tuzla
Grude
Neum
Sapna
Ilidža
Olovo
Fojnica
Čapljina
TEH-HERCEGOVINA
Čitluk
TEH-HERCEGOVINA
TEHNOSERVIS
TMP AHMETSPAHIĆ
TPV
TRANSPORT
TRANSPORT
TRZ HADŽIĆI
TURBO-PROM
Vitez
Orašje
Semizovac
Zenica
Kakanj
Gračanica
Hadžići
Novi Travnik
Bosanski Petrovac
- 35 Broj neispravnih
vozila na
ponovljenom
pregledu
Broj neispravnih
vozila na prvom
pregledu
Ukupan broj
neispravnosti
0
0
4
0
12
16
48
28
11
4
81
34
27
32
0
13
49
14
26
47
70
66
12
2
8
16
1
0
56
3
45
1
24
88
27
1
6
5
12
0
23
75
6
68
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
15
18
134
34
13
6
162
35
39
75
0
22
102
22
32
84
148
120
14
2
20
55
0
0
124
4
81
3
74
210
62
1
21
7
13
0
51
165
26
84
0
3
4
7
0
22
4
1
189
9
50
5
0
0
0
0
0
0
2
0
0
134
11
1
467
10
112
5
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 15. ...
Naziv STP-a
UNIS AUTOMOBILI I
DIJELOVI
VISOKA
VOĆE-TRANZIT
ZOVKO AUTO
ZOVKO AUTO
ŽIVINICEREMONT
Mjesto STP-a
Broj neispravnih
vozila na
ponovljenom
pregledu
Broj neispravnih
vozila na prvom
pregledu
Ukupan broj
kvarova
Novo Sarajevo
71
2
112
Grude
Gradačac
Maglaj
Žepče
Živinice
2
5
3
5
32
0
0
0
0
0
3
8
11
9
114
Na osnovu podataka navedenih u tabeli 15. vidljivo je da bez obzira na niz ranije upućenih apela i
upozorenja i dalje nekoliko stanica tehničkih pregleda u ovom analiziranom periodu nema nijedno
vozilo, kod koga je utvrđena neispravnost.
Ovdje posebno treba istaći, da uzimajući u obzir podatke iz prethodnih brojeva biltena, nekoliko
stanica tehničkih pregleda ni u dužem periodu nisu utvrdili nijednu neispravnost. Posebna pažnja
posvetiće se u stručnom nadzoru rada tih stanica tehničkih pregleda, kako je moguće da s obzirom
na starost voznog parka u Federaciji BiH nije utvrđena neispravnost ni kod jednog pregledanog
vozila.
- 36 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. CERTIFICIRANJE
Autor: Semir Selimović, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
Fuad Klisura, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
Certificiranje vozila se može opisati kao ocjenjivanje usklađenosti vozila sa propisanim zahtjevima
za iste. Po osnovu ispitivanja vozila izdaje se Certifikat kojim se potvrđuje da je vozilo koje je
ispitivano usklađeno sa zahtjevima iz odgovarajućeg propisa.
Pravilnikom o certificiranju se definiše način i postupak certificiranja vozila pomoću kataloga
promjena u kojem su navedene promjene koje podliježu certificiranju vozila i navedeni osnovni
zahtjevi za dokumentacijom koju vlasnik vozila mora priložiti uz vozilo. Te promjene iz kataloga su:
1. VERIFIKACIJA BROJEVA NA MOTORU I RAMU VOZILA
2. UKUCAVANJE BROJEVA NA MOTOR ILI RAM VOZILA
3. VERIFIKACIJA ZAMJENE MOTORA ISTOG TIPA
4. VERIFIKACIJA ZAMJENE MOTORA DRUGOG TIPA IZ KOMPLANARNOG PROIZVODNOG
PROGRAMA ISTOG PROIZVOĐAČA
5. VERIFIKACIJA ZAMJENE MOTORA DRUGOG TIPA IZ PROIZVODNOG PROGRAMA
DRUGOG PROIZVOĐAČA
6. VERIFIKACIJA ZAMJENE I PREPRAVKE KAROSERIJE/RAMA VOZILA
7. VERIFIKACIJA REMONTA MOTORA
8. VERIFIKACIJA REKONSTRUKCIJA PUTNIČKOG VOZILA
9. VERIFIKACIJA REKONSTRUKCIJA TERETNOG VOZILA
10. VERIFIKACIJA PREPRAVKE TOVARNOG SANDUKA
11. VERIFIKACIJA SASTAVLJANJA VOZILA IZ STANDARDNIH FABRIČKIH DIJELOVA ISTOG
PROIZVOĐAČA
12. VERIFIKACIJA SASTAVLJANJA VOZILA IZ STANDARDNIH FABRIČKIH DIJELOVA
RAZLIČITOG PROIZVOĐAČA
13. ISPITIVANJE VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH MATERIJA
14. VERIFIKACIJA UTVRĐIVANJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA
15. VERIFIKACIJA UGRADNJE SISTEMA DVOJNIH/POMOĆNIH KOMANDI
16. VERIFIKACIJA IZRADE NOVIH KONSTRUKCIJA VOZILA: TIPA
17. PRIKOLICE/POLUPRIKOLICE
18. VERIFIKACIJA REKONSTRUKCIJA VOZILA ZA POGON NA ALTERNATIVNO GORIVO
Poslovi ispitivanja pri certificiranju su, kako je već navedeno:
a) identifikacija vozila;
b) utvrđivanje tehničkih karakteristika;
c) namjenske prepravke i rekonstrukcije vozila;
d) ugradnja novih sklopova, uređaja i opreme za vozila;
e) rekonstrukcija vozila sa pogonom motora na alternativna goriva;
f) certificiranje vozila za prijevoz opasnih materija u skladu sa međunarodnim sporazumom o
prijevozu opasnih materija ADR;
g) certificiranje vozila za prijevoz lako kvarljive robe u skladu sa međunarodnim sporazumom o
prijevozu lako kvarljive robe ATP;
h) certificiranje novih konstrukcija i pojedinačno proizvedenih vozila.
Postupak certificiranja
Postupak ispitivanja vozila treba da se odvija prema sljedećem dijagramu toka ispitivanja
prikazanom na slici 1.
- 37 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 38 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Slika 1. Tok postupka ispitivanja i certificiranja vozila
- 39 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pojašnjenje toka postupka ispitivanja
Vlasnik ili korisnik vozila koje će se ispitivati i certificirati podnosi zahtjev organizaciji za
administrativne i tehničke poslove iz oblasti certificiranja putem ovlaštenog ispitnog tijela, uz koji je
dužan priložiti, prema potrebi, i nužnu dokumentaciju o obavljenoj prepravci, te odgovarajuće
certifikate (ateste) ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za izvođenje prepravki, a koju čine:
a) dokaz o vlasništvu u vidu potvrde o registraciji (saobraćajna knjižica), kupoprodajnog ugovora,
računa ili carinske deklaracije.
b) prospektni ili tehnički materijal nosioca proizvodnog programa po kom je izvršena adaptacija ili
rekonstrukcija.
c) tehnička dokumentacija po kojoj je izvršena prepravka (minimalni sadržaj):
- opis postupka izrade sa specifikacijom korištenih materijala od kojih je izrađena
karoserija/šasija;
- statički proračun bitnijih nosivih elemenata (ukoliko je riječ o vozilu sa šasijom) uključujući
analizu dopuštenih naprezanja u kritičnim presjecima (posebno šasije; nosivih i spojnih
elemenata) s podacima o mehaničkim svojstvima materijala osnovnih profila;
- za korištene postupke zavarivanja potrebno je opisati primijenjene metode i priložiti kopiju
Certifikata zavarivača onog zavarivača koji je izvodio zavarivanje rama i/ili izvještaja o
ispitivanju vara;
- nacrte koji prikazuju proizvod u cijelosti kao i pojedine funkcionalne cjeline (šasije ili
karoserije, pogonske grupe, ojačanja, izvedbi spojeva ovjesa sa šasijom...);
- odvage vozila (masa prednje osovine, masa stražnje osovine i masa cijelog vozila) i
definiranje najveće dopuštene mase vozila kao i najvećih dopuštenih opterećenja pojedinih
osovina;
- opis i shema električne instalacije vozila;
- opis i shema upravljačkog sistema;
- opis i shema kočionog sistema vozila;
- po potrebi i druga tehnička dokumentacija sukladno odredbama Zakona i Pravilnika.
- Izjave proizvođača o izvedenim zahvatima u skladu s pravilima struke, kao i izjava da izvršena
prepravka ili cijelo vozilo odgovara priloženoj dokumentaciji.
Obim i sadržaj tehničke dokumentacije je definisan pripadajućom procedurom za certificiranje, a
istu mogu uraditi i ovjeriti ovlaštene osobe koje će verificirati ovlaštene institucije za Certificiranje
vozila.
d) drugi raspoloživi materijal po kom su rađene prepravke na vozilu i
e) drugu dostupnu dokumentaciju.
Potrebna dokumentacija koja se podnosi ispitnom tijelu ovlaštenom za provođenje ispitivanja zavisi
od vrste ispitivanja i definirana je pravilnikom. Dokumentacija za certificiranje ne prilaže se uz
zahtjev ako ispitno tijelo raspolaže s homologacijskim dokumentom, odnosno ako je na određenom
uređaju otisnut znak priznate homologacije. Ovlašteno ispitno tijelo odlučuje o prihvatanju ili
odbijanju zahtjeva na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju i stanje vozila. U slučaju odbijanja
zahtjeva predstavnik ovlaštenog ispitnog tijela saopštava podnosiocu zahtjeva razloge za odbijanje
i daje preporuke za korekcije u pogledu potrebne dokumentacije.
Ispitivanje vozila se sastoji iz snimanja i provjere ispunjavanja zahtjeva utvrđenih nacionalnih i
međunarodnih propisa za vozila, sklopove ili uređaje koji su predmet certificiranja. Referentni
zakoni, pravilnici i standardi koje je pri tome neophodno koristiti su:



Bosanskohercegovački standard BAS ISO 612 (Cestovna vozila – Dimenzije motornih i
priključnih vozila – Pojmovi i definicije);
Bosanskohercegovački standard BAS ISO 1176 (Cestovna vozila – Mase – Rječnik i
kodovi);
Bosanskohercegovački standard BAS ISO 3779 (Cestovna vozila – Identifikacioni broj
vozila (VIN) – Sadržaj i struktura);
- 40 -
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 






Bosanskohercegovački standard BAS ISO 3833 (Cestovna vozila – Tipovi – Termini i
definicije).
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini («Službeni
glasnik BiH», br. 6/06, 75/06, 44/07 i 84/09);
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i
opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i
oprema u saobraćaju na putevima («Službeni glasnik BiH», br. 23/07 i 54/07);
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila («Službeni glasnik BiH», broj 13/07, 72/07, 74/08,
3/09 i 76/09);
Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju
ispuniti («Službeni glasnik BiH», broj 41/08);
Odgovarajući ECE pravilnici;
Koristiti i druge standarde ukoliko to izvršena promjena na vozilu zahtjeva.
Ispitivanje vozila, sklopova ili uređaja, obavlja se u odgovarajućem prostoru i s odgovarajućom
opremom, te po procedurama koje definira Ministarstvo na prijedlog organizacije.
Na primjer: Kod namjenske prepravke ili zamjene tovarnog sanduka na teretnom vozilu radi
promjene njegove namjene, između ostalih, mogući su sljedeći slučajevi prepravki:
- iz otvorenog u otvoreno (promjena dimenzija otvorenog tovarnog sanduka- duži ili kraći);
10.1
NAMJENSKA PREPRAVKA TOVARNOG
SANDUKA TERETNOG VOZILA
- iz otvorenog u zatvoreno (hladnjača) vozilo i obratno;
10.1
NAMJENSKA PREPRAVKA TOVARNOG
SANDUKA TERETNOG VOZILA
- 41 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - iz otvorenog u kiper vozilo i obratno;
10.1
NAMJENSKA PREPRAVKA TOVARNOG
SANDUKA TERETNOG VOZILA
- iz otvorenog/zatvorenog u tegljača i obratno;
10.1
NAMJENSKA PREPRAVKA TOVARNOG
SANDUKA TERETNOG VOZILA
- iz otvorenog/zatvorenog ili vozilo bez nadogradnje u vozilo promjenljive nadogradnje i obratno;
10.1
NAMJENSKA PREPRAVKA TOVARNOG
SANDUKA TERETNOG VOZILA
Vrši se snimanje vozila, sklopova i uređaja na vozilu, koje se sastoji iz mjerenja i utvrđivanja na
odgovarajući način, identifikacijskih podataka i tehničkih karakteristika vozila (karakteristične
dimenzije i mase, opterećenja osovina, snaga i zapremina motora, maksimalna brzina, ugrađeni
sistemi prijenosa snage, elastičnog oslanjanja, kočenja, upravljanja, itd.) koje se obavlja s
odgovarajućom opremom, te po procedurama koje definira Ministarstvo. Za provođenje snimanja,
- 42 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ odnosno ispitivanja karakteristika vozila, sklopova i uređaja ovlaštena ispitna tijela koriste posebne
obrasce (zapise) koji omogućavaju formiranje Izvještaja o ispitivanju.
Na osnovu provedenog ispitivanja i dostavljenog izvještaja o ispitivanju od strane ispitnog tijela,
stručne obrade cjelokupne dostavljene dokumentacije, organizacija izdaje potvrdu o ispitivanju ili
certifikat određene namjene. Za svako ispitano vozilo, kao i dijelove, izdaje se potvrda ili certifikat o
usklađenosti za ono što je predmet certificiranja. Ako se pri ispitivanju utvrdi da vozilo ne ispunjava
propisane uvjete izdaje se potvrda o neusklađenosti.
Potvrda o ispitivanju vozila i certifikat (kao i kopija ova dva dokumenta) se putem ispitnog tijela ili
direktno na adresu podnosioca zahtjeva dostavlja/izdaje podnosiocu zahtjeva za ispitivanje vozila
što prije, a najkasnije u roku 7 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako vlasnik vozila izgubi ili iz
bilo kojih drugih razloga ostane bez potvrde o ispitivanju ili certifikata može zatražiti izdavanje
kopije potvrde ili certifikata.
Ponavljanje postupka snimanja i ispitivanja će se provesti u slučaju otklanjanja nedostataka koji su
saopćeni podnosiocu zahtjeva nakon prethodno provedenog postupka ispitivanja, kada su uočeni
nedostaci. Troškove ponovljenog postupka ispitivanja snosi strana koja ga je uzrokovala.
Ispitno tijelo i organizacija vode evidenciju o ispitivanju vozila. Stručna organizacija formira bazu
podataka koja sadržava sve relevantne podatke o podnosiocu zahtjeva, vozilu, tehničkim
karakteristikama, obavljenim izmjenama, itd.
Certificiranje još obuhvata i čuvanje Izvještaja o ispitivanju i certifikata, njihovo arhiviranje, uvid u
dokumentaciju kao i ostale odredbe o certificiranju. Upravna tijela obavljaju nadzor nad radom
stručne organizacija.
Razvoj i održavanje sistema certificiranja
Zadatak Stručne organizacije je da po pitanju razvoja i održavanja sistema certificiranja i nadzora:
a) prati i uočava potrebe za izmjenama u sistemu certificiranja i predlaže mjere za unapređenje
istog,
b) predlaže mjere za usklađivanje postupka certificiranja i homologacije vozila,
c) informaciono uvezuje ispitna tijela i prati njihov rad,
d) formira jedinstvenu bazu podataka na teritoriji BiH sa svim relevantnim podacima o provedenim
ispitivanjima i certificiranjima,
e) kreira i održava Internet stranicu o certificiranju vozila.
Zaključak
U radu je ukratko dat pregled promjena sadržanih u Katalogu promjena na vozilima koja su
predmet ispitivanja i certificiranja, prikazan tok postupka ispitivanja i certificiranja vozila s
pojašnjenjem toka ispitivanja i pokazano šta obuhvata jedna od stavki iz kataloga promjena:
Namjenska prepravka ili zamjena tovarnog sanduka na teretnom vozilu radi promjene njegove
namjene. Takođe je navedeno i šta se podrazumijeva pod razvojem i održavanjem sistema
certificiranja.
- 43 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. HOMOLOGACIJA U BIH
-
III DIO
Autor: Ibrahim Mustafić, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
U prethodna dva broja biltena govorilo se o pojedinačnoj homologaciji vozila, a sada će se dati
osnovne informacije o provođenju tipske homologacije vozila.
Osnovna razlika između homologacije pojedinačno uvezenog vozila i homologacije tipa vozila,
jeste što se ova druga odnosi na broj jedinica vozila preko 10. Pored toga, kod pojedinačne
homologacije obavlja se pregled dokumentacije i svih vozila, a samim time i plaćanje onoliko puta
koliko je uvezeno vozila (najviše 10).
Homologacija tipa vozila provodi se za nova vozila koja se serijski proizvode i koja uvoze pravne ili
fizičke osobe, registrirane za prodaju vozila, s namjerom da prodaju takva vozila na području BiH.
Homologacija tipa vozila provodi se i za serijski proizvedena vozila u BiH, ako je serija predmetnog
tipa veća od 10.
Tehnički zahtjevi u pogledu vozila su isti kao i kod pojedinačne homologacije vozila, to znači da
moraju biti zadovoljeni najniži tehnički zahtjevi za novoproizvedena i korištena vozila pri
homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila.
U nastavku će biti prezentirane osnovne informacije o provođenju homologacije tipa vozila.
Provjera homologacijske usklađenosti tipa vozila
Pojmovi koji će se najčešće koristiti u procesu provjere homologacije tipa vozila su:
KONZORCIJ - Organizacije za poslove homologacije
MKP(T) - Ministarstvu komunikacija i prometa (transporta) BiH
EC od engleskog: European Community (Evropska zajednica)
ECE - od engleskog: Economic Commission for Europe (Evropska ekonomska komisija)
EEC - od engleskog: European Economic Community (Evropska ekonomska zajednica)
TS - tehnički servis
IZVJEŠTAJ - Izvještaj o provjeri podobnosti tipa vozila
JCI - Jedinstvena carinska isprava
RAČUN - Dokument koji se ispisuje pri otvaranju predmeta, a ima trostruko značenje: Račun u
financijskom smislu, Izjava podnosioca zahtjeva i Potvrda o primanju dokumenata od strane
Konzorcija - potpisuju ga ispitivač i podnosilac zahtjeva.
IZJAVA O USKLAĐENOSTI VOZILA - Dokument s kojim proizvođač, ovlašteni zastupnik
proizvođača vozila ili pravna osoba koja je posjednik Certifkata o usklađenosti vozila na svoje ime,
korisniku vozila jamči usklađenost vozila s tipom vozila homologiranim u Bosni i Hercegovini.
HOMOLOGACIONO ODOBRENJE - Dokument koji izdaje laboratorija za specijalistička ispitivanja
iz oblasti homologacije kao dokaz da predmetni dio, uređaj ili oprema vozila ispunjava tehničke
zahtjeve propisane odgovarajućim tehničkim specifikacijama (ECE pravilnicima).
HOMOLOGACIONI LIST - Dokument koji se izdaje nakon identificiranja i utvrđivanja tehničkog
stanja vozila obavljenog na osnovu dokumenta o jedinstvenoj evropskoj homologaciji tipa vozila
propisan za zemlje Evropske unije.
IZVJEŠTAJ O PRIVREMENOM PREKIDU - Izvještaj o privremenom prekidu postupka provjere
homologacijske usklađenosti
RJEŠENJE O USKRAĆIVANJU - Rješenje o uskraćivanju izdavanja Certifikata o
usklađenosti/Homologacionog lista tipa vozila.
ZAHTJEV - Zahtjev za homologaciju tipa vozila/dopunu/produženje Certifikata/homologacionog
lista.
- 44 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Informisanje proizvođača/ovlaštenog zastupnika o homologaciji tipa vozila
Kao i kod homologacije pojedinačnog vozila i kod homologacije tipa vozila potrebno je
proizvođača/ovlaštenog zastupnika obavijestiti o procesu homologacije tipa vozila. Oni će biti u
jedinstvenom informacionom sistemu. Na taj način će sve potrebne informacije, kao i izmjene po
pitanju nivoa zahtijevane homologacije vozila u Bosni i Hercegovini imati odmah nakon njihove
implementacije.
Javnosti će biti poznati najniži tehnički zahtjevi za novoproizvedena i korištena vozila pri
homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, koji su važeći u Bosni i Hercegovini. S
tim u vezi proizvođač/ovlašteni zastupnik može unaprijed znati da li će željeni tip vozila zadovoljiti
zakonske norme prije uvoza tipa vozila iz inostranstva.
U slučaju da se iz priložene dokumentacije vidi homologacijska neusklađenost, nema potrebe
pokretati postupak (uplata administrativne takse, uplata za pokriće troškova pregleda
dokumentacije i vozila), jer će rješenje na kraju biti negativno. Time se sprečavaju nepotrebni
troškovi i nezadovoljstvo koje nepovoljni rezultat homologacijske provjere može izazvati.
Podnošenje zahtjeva
Zahtjev za provođenje homologacije tipa vozila podnosi proizvođač ili ovlašteni zastupnik
proizvođača Ministarstvu, putem organizacije određene za obavljanje administrativnih poslova iz
oblasti homologacije (tj. Konzorcija – Tijela za homologaciju), te doprema vozilo na pregled
tehničkom servisu. Ovaj zahtjev može podnijeti i inozemni proizvođač. Za svaki tip vozila podnosi
se zaseban zahtjev.
Kao što je već navedeno, proizvođač/ovlašteni zastupnik proizvođača će biti u jedinstvenom
informacionom sistemu, tako da će moći i zahtjev i sve neophodne obrasce popuniti i poslati
elektronskim putem, a originale ovjerene i potpisane dostaviti lično u Konzorcij. Praksa u zemljama
EU i članicama za EU jeste da se homologacija tipa vozila provodi samo ''papirološki'', a pregled
vozila po potrebi i u slučaju kontrole kod većeg broja varijanti i izvedbi varijanti tipa vozila.
Provjera dokumentacije
Nakon preuzimanja dokumentacije neophodne za postupak provođenja homologacije tipa vozila,
pristupa se provjeri iste po izvornosti (porijeklu) i sadržaju (upisanim podacima).
Ukoliko je sve uredu sa predmetnim tipom vozilom, tada je prilikom podnošenja zahtjeva za
homologaciju tipa vozila neophodna sljedeća dokumentacija:
− original ili ovjerena kopija ugovora koji je podnosilac zahtjeva sklopio sa proizvođačem vozila
sa prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini ili original potvrde
proizvođača vozila da postoji takav ugovor sa prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u
Bosni i Hercegovini;
− ovlaštenje za preduzimanje radnji u postupku homologacije u Bosni i Hercegovini izdato od
proizvođača vozila sa prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini;
− popunjen odgovarajući obrazac o tehničkim podacima vozila (za vozilo uzorak koje
predstavlja tip vozila za koji je podnesen zahtjev; za varijante i izvedbe tipa vozila koje se
razlikuju od vozila uzorka);
− spisak homologacijskih saopštenja (odobrenja) i/ili oznaka za vozilo uzorak, te za varijante i
izvedbe tipa koje se razlikuju od vozila uzorka, kao proizvođačev dokaz o udovoljavanju
vozila, opreme i dijelova vozila propisanim uslovima; kao i spisak alternativnih
homologacijskih saopštenja (odobrenja) u slučaju ugradnje iste opreme, sastavnih dijelova
i/ili posebnih tehničkih jedinica različitih proizvođača (sa različitim homologacijskim
oznakama);
− pojedinačna homologacijska saopštenja navedena u spisku (spiskovima) iz prethodne tačke;
- 45 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ − spisak varijanti i izvedbi tipa vozila, uključujući proizvođačevu oznaku varijante i izvedbe i
komercijalni naziv, te objašnjenje upotrijebljenih slovnih i brojčanih oznaka u strukturi oznake
varijante i izvedbe;
− VIN oznaka i identifikacijska pločica proizvođača, uključujući objašnjenje strukture i mjesto
postavljanja VIN oznake (slika/crtež i opis), te objašnjenje sadržaja i mjesta postavljanja
identifikacijske pločice proizvođača (slika/crtež i opis);
− dokaz o plaćenoj naknadi za provođenje postupka homologacije i administrativnoj taksi.
Ako je za tip vozila proveden jedinstveni postupak homologacije tipa vozila predviđen za zemlje
Evropske unije („WVTA-Whole Vehicle Type Approval”), podnosilac zahtjeva, uz zahtjev, tijelu za
homologaciju dostavlja i:
− kopiju originalnog dokumenta o jedinstvenoj evropskoj homologaciji tipa vozila (WVTA);
− rezultate ispitivanja emisije buke, gasovitih zagađivača i potrošnje goriva;
− COC dokument („Certificate of Conformity”) za vozilo uzorak, tamo gdje je propisano (trenutno
postoji za vozila kategorija M1, L i T).
U ovom slučaju podnosilac zahtjeva ne dostavlja pojedinačna homologacijska saopštenja
(odobrenja).
Ako priložena homologacijska saopštenja (odobrenja) i dostavljena dokumentacija ne sadrže
dovoljno podataka za identifikaciju ugrađene opreme i sastavnih dijelova na vozilu uzorku koji su
bitni za odgovarajuću homologaciju u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti, kočenja, ugradnje
svjetlosnih i svjetlosno-signalnih uređaja, emisije izduvnih gasova i buke potrebno je dostaviti i
priloge odgovarajućih homologacijskih saopštenja (izvještaj o ispitivanju).
Tijelo za homologaciju može, po potrebi, zahtjevati dostavljanje proizvođačeve dokumentacije o
vozilu kojom se dokazuje vjerodostojnost podataka navedenih u obrascu o tehničkim podacima
vozila.
Ako je dokumentacija navedena u prethodnim stavovima ovog člana na stranom jeziku, tijelo za
homologaciju može zahtijevati dostavu ovjerenog prijevoda na jednom od zvaničnih jezika u Bosni
i Hercegovini.
Kod homologacije tipa vozila, organizacija određena za obavljanje administrativnih poslova iz
oblasti homologacije, na osnovu opisne dokumentacije i opisnog lista i liste opisne dokumentacije
priprema a Ministarstvo izdaje Certifikat o usklađenosti/Homologacioni list tipa vozila.
Jednostavnije rečeno, ukoliko je dokumentacija za predmetni tip vozila kompletna i nivo
homologacije zadovoljavajući, sljedeći korak je, po potrebi, pregled vozila.
Na osnovu Certifikata o usklađenosti/Homologacioni list tipa vozila dobijenog na svoje ime
proizvođač ili ovlašteni zastupnik proizvođača izdaje izjavu o usklađenosti vozila.
Ako se pregledom opisne dokumentacije, opisnog lista i liste opisne dokumentacije utvrdi da tip
vozila ne zadovoljava propisane uslove, Konzorcij priprema, a Ministarstvo donosi odgovarajuće
rješenje kojim se uskraćuje izdavanje Certifikata o usklađenosti/Homologacionog lista tipa vozila.
Naravno, proizvođač vozila ili njegov ovlašteni zastupnik snosi odgovornost, tj. ima obavezu da
svako napravljeno vozilo bude u skladu sa homologiranim tipom vozila.
Tehnički servis obavlja pregled dokumentacije i vozila uzorka. Pregledom dokumentacije i vozila
uzorka utvrđuje se usklađenost priložene dokumentacije sa zahtjevima propisa za homologaciju
tipa vozila u Bosni i Hercegovini, te usklađenost vozila uzorka sa priloženom dokumentacijom.
Tehnički servis dostavlja tijelu za homologaciju tehnički izvještaj o stručnom pregledu tipa vozila i
zadovoljavanju/nezadovoljavanju propisanih uslova. Ako je zahtjev podnesen za više varijanti ili
izvedbi jednog tipa vozila sa većim međusobnim razlikama tijelo za homologaciju može zatražiti od
podnosioca zahtjeva odgovarajuća dodatna vozila uzorke za pregled.
- 46 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Izdavanje Certifikata o usklađenosti / homologacijskog lista tipa vozila
Ako kompletna dokumentacija i izvještaji o pregledu vozila uzorka tipa vozila zadovoljavaju
propisane uslove tijelo za homologaciju, u roku od 30 dana, dostavlja Ministarstvu pripremljen
prijedlog certifikata o usklađenosti tipa vozila, odnosno homologacijskog lista tipa vozila.
Ministarstvo izdaje certifikat o usklađenosti tipa vozila, odnosno homologacijski list. Po potrebi se u
prilogu certifikata o usklađenosti, odnosno homologacijskog lista, može nalaziti spisak varijanti i
izvedbi tipa vozila na koji se odnosi certifikat, a koji ispunjavaju tehničke zahtjeve koji su važeći u
Bosni i Hercegovini. Ako se pregledom opisne dokumentacije i vozila uzorka utvrdi da tip vozila ne
zadovoljava propisane uslove, tijelo za homologaciju priprema, a Ministarstvo donosi odgovarajuće
rješenje kojim se uskraćuje izdavanje certifikata o usklađenosti, odnosno homologacijskog lista.
Produženje Certifikata o usklađenosti / homologacijskog lista tipa vozila
Certifikat o usklađenosti tipa vozila, odnosno homologacijski list tipa vozila, važi do promjene
zahtjeva u oblasti homologacije tipa vozila za kategoriju vozila kojoj pripada predmetni tip vozila.
U slučaju promjene zahtjeva posjednik certifikata koji ima namjeru stavljati u upotrebu na teritoriji
Bosne i Hercegovine predmetni tip vozila i nakon stupanja na snagu novih zahtjeva iz stava 1.
ovog člana podnosi Ministarstvu zahtjev za produženje certifikata o usklađenosti, odnosno
homologacijskog lista.
Zahtjev se podnosi putem tijela za homologaciju. Uz zahtjev podnosilac zahtjeva prilaže sljedeću
dokumentaciju:
− original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je podnosilac zahtjeva sklopio sa proizvođačem vozila sa
prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini ili original potvrde proizvođača
vozila da postoji takav ugovor sa prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini;
− ovlašćenje za preduzimanje radnji u postupku homologacije u Bosni i Hercegovini izdato od
proizvođača vozila sa prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini;
− potrebnu homologacijsku i drugu tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost
zahtjeva u dijelu u kome se oni razlikuju od zahtjeva u vrijeme sticanja certifikata o usklađenosti,
odnosno homologacijskog lista, koji je predmet produženja.
Obim potrebne dokumentacije kao i eventualno dostavljanje vozila uzorka utvrđuje se u saradnji sa
tijelom za homologaciju.
Dopuna Certifikata o usklađenosti / homologacijskog lista tipa vozila
U slučaju izmjene već homologovanog tipa vozila i/ili uvođenja nove varijante ili izvedbe i/ili
izmjene u procesu homologacije tipa vozila dostavljene dokumentacije, posjednik
certifikata/homologacionog lista, podnosi Ministarstvu putem tijela za homologaciju zahtjev za
dopunu certifikata o usklađenosti tipa vozila, odnosno homologacijskog lista tipa vozila.
Uz zahtjev podnosilac zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju:
− original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je podnosilac zahtjeva sklopio sa proizvođačem vozila sa
prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini ili original potvrde proizvođača
vozila da postoji takav ugovor sa prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini;
− ovlaštenje za preduzimanje radnji u postupku homologacije u Bosni i Hercegovini izdato od
proizvođača vozila sa prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini;
− potrebnu homologacijsku i drugu tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost
zahtjeva koji se odnose na homologaciju predmetnog tipa vozila u dijelu u kome je već
homologovani tip vozila izmijenjen i/ili u kome je izmijenjena dokumentacija i/ili u kome se nove
varijante i izvedbe tipa razlikuju od već homologovanog tipa vozila.
Obim potrebne dokumentacije kao i eventualno dostavljanje vozila uzorka utvrđuje se u saradnji sa
tijelom za homologaciju.
- 47 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Novi podnosilac zahtjeva za već homologovani tip vozila
Ukoliko podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev za homologaciju tipa vozila za koji drugo pravno lice u
Bosni i Hercegovini ili inostrani proizvođač posjeduje certifikat o usklađenosti, odnosno
homologacijski list, tijelo za homologaciju može prihvatiti korištenje ranije dostavljene
homologacijske i druge tehničke dokumentacije.
Uz zahtjev podnosilac zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju:
− original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je podnosilac zahtjeva sklopio sa proizvođačem vozila sa
prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini ili original potvrde proizvođača
vozila da postoji takav ugovor sa prijevodom na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini;
− pisanu saglasnost proizvođača vozila za upotrebu dokumentacije sa prijevodom na jedan od
zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini.
Tijelo za homologaciju može, po potrebi, zahtjevati od podnosioca zahtjeva dostavljanje dodatne
homologacijske i/ili druge tehničke dokumentacije.
Ako je dokumentacija navedena u prethodnim stavovima ovog člana na stranom jeziku, tijelo za
homologaciju može zahtjevati dostavu ovjerenog prijevoda na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i
Hercegovini, kao i eventualno dostavljanje odgovarajućeg vozila uzorka na pregled.
Nadgradnja vozila
U slučaju kada u izradi vozila učestvuje više različitih proizvođača (izrada po fazama), tada se u
narednoj fazi izrade može prihvatiti homologacija iz prethodne faze (prva faza je izrada osnovnog
vozila na kojem je predviđena nadgradnja, a nadgradnja na tom vozilu je druga faza izrade).
Mora se dokazati postojanje odgovarajućih dogovora između odgovarajućih proizvođača za
dostavljanje i razmjenu dokumenata i podataka tako da tip vozila zadovoljava relevantne tehničke
zahtjeve svih odgovarajućih pojedinačnih pravilnika. U tom smislu, dokumentacija može biti
praćena izjavom proizvođača osnovnog vozila da radovima u drugoj fazi izrade (ugradnja
nadgradnje) nisu narušene karakteristike kvaliteta vozila koje mogu uticati na u prethodnoj fazi
provedena homologacijska ispitivanja i dodijeljene homologacije.
Izjava iz prethodnog stava nije neophodna ukoliko se proizvođač iz druge faze nalazi na spisku od
strane proizvođača osnovnog vozila ovlaštenih nadgrađivača. Spisak ovlaštenih nadgrađivača
Ministarstvu, putem tijela za homologaciju, jednom godišnje, dostavlja proizvođač osnovnog vozila.
Proizvođač i nadgrađivač su odgovorni za homologaciju i saobraznost proizvodnje sistema,
dijelova ili opreme, koje su proizveli ili dodali. Nadgrađivač nije odgovoran za dijelove koji su bili
homologovani u prethodnoj fazi, osim u onim slučajevima kada mijenja odgovarajuće dijelove u
obimu u kojem je ranije dodjeljena homologacija postala nevažećom.
Homologacija po fazama izrade vozila moguća je kao homologacija tipa vozila i/ili homologacija
pojedinačnog vozila.
Kada ne postoje odgovarajuće homologacije (saopštenja o homologaciji, homologacijska
odobrenja) za vozila, dijelove i opremu vozila tijelo za homologaciju u saradnji sa Ministarstvom
može, na zahtjev proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača, a putem ovlaštenih
laboratorija za specijalistička ispitivanja iz oblasti homologacije, sprovesti odgovarajuća
homologacijska ispitivanja i postupak homologacije na način i u skladu sa odredbama Sporazuma
o homologaciji iz 1958. godine, Pravilnika i pojedinačnih tehničkih specifikacija, tj. ECE pravilnika.
Za obavljanje poslova izdavanja, izmjene ili dopune Certifikata o usklađenosti/Homologacijskog
lista tipa vozila potrebno je izvršiti uplatu naknade, koja će zavisti od broja varijanti i izvedbi
varijanti tipa vozila koji je predmet homologacije. Pravilnik o naknadama za pokriće troškova u
postupku homologacije vozila i opreme i dijelova vozila, će biti uskoro poznat javnosti.
Nastavak u narednom broju biltena.
- 48 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. REGULATIVA I SISTEM KONTROLE PRITISKA U PNEUMATICIMA
Autor: Mirza Berković, dipl. ing. saobraćaja/prometa
Ibrahim Mustafić, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
Uvodni dio
Pneumatici su jedini dio vozila koji je u stalnom kontaktu sa površinom, odnosno gume su jedine
dodirne tačke vozila i ceste. Shodno tome, stanje u kome se nalaze osim što značajno utiče na
bezbijednost saobraćaja, te može biti uzrok nesreće s fatalnim ishodom, ono utiče i na povišenu
potrošnju goriva. Pored toga, neispravne gume umanjuju performanse vozila, smanjuju efikasnost
kočenja, upravljanja, ubrzanja i udobnost vožnje. Zbog toga se u zadnje vrijeme značajna pažnja
usmjerava ka kontroli i upravljanju ispravnosti ovih sistema. U tom kontekstu kao važan element
sistema kontrole pneumatika je i kontrolisanje nivoa pritiska u pneumaticima, odnosno obaveza
ugradnje sistema za praćenje pritiska u gumama (TPMS - Tyre Pressure Monitoring Systems).
Prije par mjeseci Japanski proizvođač guma Bridgestone je proveo veliko istraživanje u zemljama
EU na osnovu kojeg je zaključio da se čak 38% svih automobila koristi s loše napuhanim gumama.
Stručnjaci su pregledali čak 38.867 putničkih automobila, pri čemu su ustanovili kako svaki osmi
učesnik u saobraćaju vozi na gumama koje su zbog niskog pritiska sklone oštećenju i čak
predstavljaju sigurnosni rizik. Zbog slabog pritiska u gumama, prijevremeno se oštećuje 40 miliona
guma. Pored toga, to prouzrokuje i veću potrošnju goriva od 5,3 milijardi litara. Trošak, dakle,
dostiže cca 19,6 milijardi eura, a okolina se dodatno zagađuje sa 12,3 miliona tona ugljen-dioksida
(CO2). Do ovih podataka su došli višemjesečnim besplatnim pregledima guma na automobilima u
zemljama EU. Dakle, postoji razlog za zakonsko regulisanje ove oblasti i uvođenje obaveze
ugradnju TPMS-a u sva vozila.
Stanje zakonske regulative
Ako se govori o TPMS–u sa aspekta šire primjene, posebna briga o ovim sistemima vodi se u
SAD, gdje je već 2008. godine donesen zakon koji propisuje obavezu ugradnje sistema praćenja
pritiska u gumama u sva nova putnička vozila. Naravno, u početku provođenje ovog zakona se
pokazalo vrlo složenim jer su neki sistemi ukazivali na tendenciju prikazivanja lažnih upozorenja o
preniskom pritisku vazduha u gumama zbog promjene vanjske temperature, vremenskih uslova i
nekompatibilnosti s rezervnim gumama, odnosno naknadno kupljenim zamjenskim točkovima.
Međutim, novija, unaprijeđena rješenja su mnogo efikasnija i pouzdanija.
Tabela 1. Stanje tržišta TPMS-a u SAD
Godina Broj prodatih jedinica
Tržišna pokrivenost
2010
11.200.000
2009
10.700.000
2008
13.242.801
2007
16.149.647
2006
16.559.970
2005
16.994.655
2004
16.913.361
Procijenjen broj vozila sa TPMS
Procijenjen broj senzora u upotrebi
100%
100%
100%
70%
20%
20%
10%
Broj vozila sa TPMS na cestama
11.200.000
10.700.000
13.242.801
11.304.753
3.311.994
3.398.931
1.691.336
54.849.815
219.399.260
Ako posmatramo prostor EU, također se primjećuju znakovi uvođenja slične zakonske regulative,
pored toga u organizaciji proizvođača pneumatika sve češće se provode akcije kontrole pritiska u
gumama, koje za cilj imaju educiranje vozača o važnosti ovog, često zanemarenog elementa
sigurnosti. Nova zakonska regulativa (odredba) koja je usvojena u evropskom parlamentu
početkom 2009. godine odnosi se na opštu bezbjednost motornih vozila pod oznakom
COM(2008)316 – 2007/0243(COD).
- 49 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ova odredba, u 2012. godini, predviđa obaveznu upotrebu guma sa malim otporom kotrljanja, u
skladu sa postizanjem uštede u potrošnji goriva i emisije CO2. Ove gume, također trebaju
reducirati buku. Potrošnja goriva i emisija CO2 će se dalje reducirati predloženim uvođenjem
TPMS-a.
Prijedlozi evropske komisije mogu se odnositi na:
nove zahtjeve za gume:
 snižavanje granica buke u prosjeku za 4 dB(A). Zahtjevi će se odnositi na nove tipove
guma od 2012. godine, a na sve vrste gume od 2016. godine;
 nove granice otpora kotrljanja (za smanjenje emisije CO2) (TLRR – Tyre Low Rolling
Resistance). Ove granice će se implementirati u dvije faze: od 2012. i 2016. godine.
Prijedlog se također odnosi i na naknadnu prodaju guma;
 obavezna primjena praćenja pritiska u gumama (za smanjenje emisije CO2 i za
bezbijednost). TPMS će biti obavezan u novim tipovima vozila od 2012., a na postojećim
tipovima vozila od 2014. godine;
 novi zahtjevi za stepenom prijanjanja mokre podloge (TWG – Tyre Wet Grip), zasnovane
na zahtjevima pravilnika ECE R-117, koji će biti u primjeni u novim tipovima guma od
2012., a na postojećim tipovima guma od 2014. godine.
ocijenjivanje zaključaka:
 obavezne mjere mogu spasiti godišnje oko 5 000 života i oko 35 000 teških povreda na
nivou EU25,
 mjere oko guma mogu doprinijeti smanjenu granice CO2 za oko 7g/km,
 prosječno povećanje cijene automobila za 200€ i teternih vozila za 2 500 €,
 troškovi održavanja će se vjerovatno smanjiti zbog poboljšanja potrošnje goriva.
U isto vrijeme ovaj prijedlog uvodi niz značajnih mjera koje nalažu ubrzano prihvatanje nekoliko
istraženih tehnologija TPMS-a. Pored datuma uvođenja, tehnička specifikacija ove regulative
službeno zahtijeva da će (član 9.2 usvojenog teksta): "Vozila kategorije M1 biti opremljena sa
preciznim TPMS-om neophodnim da pruži, kada je potrebno, vozaču unutar vozila signalno svjetlo
u trenutku kada padne nivo pritiska u bilo kojoj gumi ili nastupi stanje defekta iste, što je značajno
sa aspekta potrošnje goriva i cestovne bezbijednosti. Tehnička specifikacija raspona i granične
vrijednosti pritiska trebala bi biti određena nakon što direktiva bude primijenjena, a uzet će u obzir
tehnološku – neutralnost i troškovnu efikasnost samog pristupa razvoju preciznog TPMS-a.
Organizacije koje se bave bezbijednošću auto guma procijenile su da oko 80% automobila ima
gume koje su nepropisno napuhane.
Osim toga, strahuje se da jedna od dvije tehnologije kojima raspolažu proizvođači automobila,
mogu izložiti riziku i vozače i okolinu. Pravilnici koji se odnose na standarde za pneumatike su
također revidirani, ne samo po pitanju bezbijednosti već i radi uticaja na okolinu. Otpor kotrljanja za
pneumatike i njihov pritisak utiču na nivo buke i emisiju CO2 iz vozila. Nova regulativa uspostavlja
različite standarde za gume koji će umanjiti emisije CO2 i potrošnju goriva. U revidiranim
pravilnicima navodi se i jasna veza između ovog prijedloga i CO2 paketa, a poseban naglasak se
stavlja na pouzdan sistem TPMS-a u automobilima jer se znatne uštede ostvaruju na potrošnji
goriva i kada su pneumatici pod propisanim pritiskom, a značajni gubici se javljaju već kod
minimalne razlike u pritiscima (Tabela 2.). Nije se usvojilo proširivanje ove odredbe na kamione,
ali se dao naglasak na poboljšanja efektivnosti i pouzdanosti ovih sistema bez favorizovanja za bilo
koju od specifičnih tehnologija. Pored toga su pooštrene definicije pneumatika, na primjer
ograničenja mogućnosti ugradnje off-road profesionalnih pneumatika za automobile 4x4 za
privatnu upotrebu ili razonodu.
- 50 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabela 2. Efekti nedovoljnog nivoa pritiska u gumama prema performansama motornog vozila
Kriterij
Efekti nedovoljnog nivoa pritiska u gumi
Trošenje gume
Otpor kotrljanja
↓
↓
Buka kotrljanja
↓
Potrošnja goriva
Stabilnost pri
promjeni putanje
vozila
↓
↓
20% niži pritisak smanjuje radni vijek gume za 30%
0,5 bar niži pritisak povećava silu otpora kotrljanja za 15%
Odstupanje od 1 bar od normalnog pritiska povećava buku za
66%
0,5 bar niži pritisak povećava potrošnju goriva za 2-5%
0,5 bar niži pritisak povećava opasnost od bočnog klizanja,
kašnjenje prenosa transmisije (ubrzanje, koćenje), efekat
razvlačenja upravljača (kašnjenje zakretanja)
Sistemi kontrole pritiska u gumama
Sistem za praćenje pritiska u gumama (TPMS) informiše vozača o stanju pritiska i temperaturi
guma u realnom vremenu, bilo da je vozilo u aktivnom ili mirujućem stanju. Općenito, sistem se
sastoji od senzora sa radiofrekventnim transmiterom, fiksiranim na svakom točku i
prijemnika/displeja lociranog na instrument tabli vozila. On prikazuje vozaču displej informacije i
alarmna upozorenja o mogućem problemu na gumama.
Slika 1. Elementi TPMS sistema
- 51 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ U praksi su prisutna dva sistema kontrole pritiska u gumama koji rade na dva različita načina, a to
su:
1. direktni i
2. indirektni sistem kontrole.
Trenutno, industrija guma daje prednost direktnom sistemu koji postavlja senzore pritiska na svaki
točak pojedinačno i prenose kompjuteru u automobilu pouzdane informacije o mjerenju, na osnovu
kojih vozač odmah ima dostupne informacije o stanju guma.
Slika 2. Senzori direktnog sistema kontrole
Indirektni sistem, favorizovan od strane nekih proizvođača automobila, koji podržava Međunarodna
organizacija konstruktora automobila (OICA), jeftinija je opcija. On mjeri broj obrtaja gume na
jednom točku i poredi sa ostalim točkovima. Drugi sistemi sprovode analizu karakteristike vibracija
koristeći ABS senzore. Bord kompjuter analizira podatke i utvrđuje da li ima promjene prečnika
točka, što softver interpretira kao gubitak pritiska u gumi. Bez obzira na brojnost rješenja
indirektnog sistema ovdje postoji značajno kašnjenje dok informacija ne stigne do vozača, što
znači da u slučaju brzog ispumpavanja (pucanja) gume to ne bi bilo detektovano, pa nesreća ne bi
bila spriječena.
Druga suštinska razlika između ova dva sistema jeste ta da indirektni sistem zahtijeva da vozač
rekalibriše sistem pri podešavanju pritiska u gumama ili pri zamjeni gume, kako bi se sistem učinio
efikasnim. Ova operacija zavisi od preciznosti uređaja kojim se mjeri pritisak i uslova u kojima se to
čini (guma treba da bude hladna). Pošto vozači rijetko mjere pritisak u gumama, cijeli proces je
podložan greškama. Ovo je suštinski nedostatak ovog sistema jer može dovesti vozača u osjećaj
lažne sigurnosti, iako vozi sa neispravnim gumama, jer sistem prijavljuje da su gume pravilno
napumpane.
Nezavisna istraživanja tvrde da indirektni sistem (zbog svojih očiglednih nedostataka i ograničenja)
narušava i dvije druge bitne prednosti za okolinu koje potiču od ugradnje TPMS sistema a to su
emisija ugljen-dioksida i ušteda goriva. Slabo napumpane gume su štetne u oba slučaja.
Evropska komisija se ohrabruje da zahtijeva nove regulative od UNECE komiteta koji je odgovoran
za implementiranje tehničkih detalja, te da favorizuje preciznu tehnologiju za mjerenje pritiska u
gumama jer bi se time povećao njen doprinos bezbjednosti na putevima i smanjenju emisije ugljendioksida - što je prioritet u EU. Kampanju, u kojoj se naglašava pitanje bezbijednosti na putu,
- 52 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ predvodi Schareder Electronics - jedan od glavnih dobavljača TPMS sistema, uz podršku vodećih
proizvođača guma. Vodeća regulaciona tijela, kao što su ETRTO, CLEPA, EFTE zastupaju stroge
zahtjeve u pogledu performansi TPMS sistema (koja se trenutno mogu postići samo direktnim
sistemom).
Prvi putnički automobil sa primjenom TPMS-a bio je Porsche 959 iz 1986. godine. Shodno
bezbijednosti vozila i ekonomičnosti održavanja ovaj sistem monitoringa se pojavio široko
rasprostranjen u EU kao dodatna opcija (ponuda) kod luksuznih putničkih automobila, kao što su:
Audi A8, Mercedes-Benz S-klase i BMW serije 7. Ipak, kompanija PSA Peugeot Citroen je 1999.
godine odlučila da sistem TPMS postavi kao standardnu opciju u model Peugeot 607. Godinu
dana poslije (2000.) Renault je također u modelu Laguna II ovaj sistem postavio kao standardnu
opciju.
Cijena ovih sistema zavisi od OEM-a (Original Equipment Manufacturers), odnosno od
proizvođača automobila i kreće se u prosjeku 220 €, plus troškovi dostave i ugradnje.
Prednosti široke primjene TPMS sistema
Vožnja s gumama čiji pritisak iznosi samo 50 kPa (0,5 kb/cm2) manje od propisanog, smanjuje
efikasnost goriva za 2%, a čak za 4% u gradskim i prigradskim područjima. S obzirom da se oko
20% energije potrebne za vožnju automobila koristi za savladavanje otpora kotrljanja, važno je
imati propisani pritisak u gumama. Povećanje toga otpora izravno utiče na povećanje potrošnje
goriva. Kao jednom od najvažnijih dijelova vozila, o gumama bi trebalo voditi računa redovno.
Obzirom da se vozači sjete kontrole tek kada uoče da su gume ispuhale, prednost zakonskog
regulisanja i obaveznog uvođenja ovakvih sistema je očita. Grafik 1. ispod prikazuje stanje
redovnosti kontrole pritiska u gumama na području EU.
Grafik 1. Procentualni udjeli redovnosti kontrole pritiska u pneumaticima evropskih vozača
Ključna prednost TPMS sistema je ta što konstantno prati i provjerava nivo pritiska te upozorava
vozača na stanje kada je isti nizak, odnosno obuhvata onih 35% vozača koji ne kontrolišu redovno
pritisak te 100% vozača koji imaju trenutni kvar na gumi. Kvalitetna kontrola pritiska u gumi treba
prije svega omogućiti podršku vozilu, npr. širinom samog pneumatika. Sa druge strane, minimalno
dozvoljen pritisak za svako vozilo zavisi od niza varijabli (tipa, veličine opterećenja itd). Osim toga
pritisak u gumi bi trebao biti usklađen sa brzinom vozila (slika 3.).
- 53 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Slika 3. Tipična struktura EU pločice pritiska u gumama vozila (jedan evropski primjer)
Procjenjene koristi primjene TPMS urađaja, u poznatim uslovima, primijenjeno na područje EU, sa
približno 450 miliona stanovnika, jeste značajno smanjenje štete i smrtnosti i to kako slijedi:
1. smanjenje u nezgodama ~ podaci još nisu dati za EU;
2. smanjenje u povredama ~ 15 120 po godini;
3. potencijalno spašeni životi ~ 220 po godini.
Dakle, uređaji TPMS – a mogu podržati ciljeve Evropske komisije u smanjenju nesreća sa fatalnim
ishodom ~ 20 000 života (EU White Paper – European transport policy for 2010: time to decide”
(COM(2001) 370).
Sa druge strane, značajna prednost primjene ovog sistema predstavlja i produženje životnog vijeka
gume, odnosno smanjeno trošenje pneumatika npr.:
- 0,2 bar ispod -smanjuje 10% životni vijek gume,
- 0,4 bar ispod-smanjuje 25% životni vijek gume,
- 0,6 bar ispod -smanjuje 50% životni vijek gume.
Potrošnja goriva raste sa neispravnom napumpanosti guma što naravno uključuje i dodatne
parametre (teret vozila, stil vožnje, tip guma itd) npr.:
- 0,2 bar ispod-porast potrošnje 1%,
- 0,4 bar ispod -porast potrošnje 2% minimalno,
- 0,6 bar ispod -porast potrošnje 4% minimalno.
- 54 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zaključak
Održavanje odgovarajućeg pritiska u pneumaticima je neophodno za ostvarenje optimalnog nivoa
bezbijednosti, performansi i potrošnje goriva. Standardni sistemi TPMS-a za nadgledanje pritiska
sastoje se od po jednog senzora koji se nalazi na svakoj felgi i koji nadgleda trenutni pritisak u
svakom pojedinačnom točku zasebno, te upozorava vozača ukoliko je nivo pritiska u pneumatiku
nizak ili previsok. Bez obzira da li se odabere model sa osnovnim sistemom (lampica za
upozorenje se nalazi na instrument tabli) ili premijum sistemom (displej za prikaz stanja svakog
pojedinačnog točka) koji se nalazi na Elektronskom Informativnom Centru Vozila (EVIC), rezultati u
kontroli pritiska su primjetni.
Nastavak ove problematike sa temom - Uvođenje i održavanje TPMS sistema u EU, u sljedećem
broju biltena.
- 55 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. NOVI PROPISI U CESTOVNOM SAOBRAĆAJU - USKLAĐIVANJE SA EVROPSKIM
STANDARDIMA
Autor: Akif Smailhodžić, dipl. ing. saobraćaja/prometa
Od 22. juna ove godine na snazi su nove izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti
saobraćaja na cestama Bosne i Hercegovine i novog Zakona o radnom vremenu, obaveznim
odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu
Nezadovoljavajući nivo sigurnosti saobraćaja na cestama u našoj zemlji i potreba usklađivanja
našeg zakonodavstva u oblasti cestovnog saobraćaja sa zakonodavstvom Evropske unije i
preuzetim obavezama po osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, razlozi su što je
Parlametarna skupština Bosne i Hercegovine u proteklom periodu donijela Zakon o izmjenama i
dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama BiH i Zakona o radnom
vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom
prijevozu, koji svojim odredbama zajedno obrađuju pitanja sigurnosti saobraćaja.
U dosadašnjem provođenju i implementaciji zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama
uočeni su određeni nedostaci i nedorečenosti što je novim izmjenama i dopunama poboljšano
preciznijim definisanjem važećih zakonskih odredaba uz istovremeno preformulisanje pojedinih
definicija, uvođenje novih, u cilju usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom i zakonodavstvom
zemalja u okruženju.
Uz jasnu definiciju organa koji su nadležni za kontrolu i regulisanje saobraćaja na cestama,
značajnu novinu predstavlja definisanje školskih saobraćajnih patrola s ciljem povećanja nivoa
saobraćajne kulture i djelovanje na svijest o saobraćaju najosjetljivije populacije. Iz razloga
značajne ugroženosti učenika u saobraćaju i poboljšanja nivoa sigurnosti u ovoj oblasti organima
nadležnim za obrazovanje ostavljen je prostor da detaljno razrade ovu problematiku.
U skladu sa zakonodavstvom Evropske unije i regionalnom strategijom sigurnosti cestovnog
saobraćaja za SEETO članice (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora,
Srbija i Kosovo) za integraciju u EU u nastupajućim godinama, novim odredbama uvodi se sistem
revizije i provjere sigurnosti cesta. Ovim procedurama nalaže se svim upraviteljima cesta u državi
da projektovanje cesta podvrgnu sistemu nezavisne revizije u pogledu sigurnosti saobraćaja
(RSA), odnosno da sve postojeće ceste podvrgnu sistemu nezavisne provjere sigurnosti odvijanja
saobraćaja (RSI). Cilj ovih mjera je povećanje sigurnosti ceste kao faktora cestovnog saobraćaja,
što je postiguto u zemljama Evropske unije i značajno smanjen broj saobraćajnih nezgoda.
Veoma značajna novina u novim odredbama je smanjenje najveće dopuštene brzine kretanja u
naselju na 50 kilometara na sat na osnovu preporuka Svjetske zdravstvene organizacije što je
učinjeno i u zemljama regiona. Ova promjena podrazumijeva izmjenu postavljenih saobraćajnih
znakova o ograničenju u svim naseljima sa 60 na 50 km na sat, a posebno obaveznu preradu svih
programa rada semafora na raskrsnicama zbog proračuna novih zaštitnih vremena za novu
vrijednost maksimalne brzine kretanja od 50 km na sat. Ova obaveza je hitna za sve upravitelje
cesta pogotovu ako se uzmu u obzir posljedice i obaveze a i kaznene odredbe propisane u Zakonu
o cestama.
Isto tako novim odredbama tretirane su i brzine kretanja pojedinih kategorija vozila na cestama od
kojih je najznačajnija odredba da je autobusima na autocestama najveća dozvoljena brzina
povećana na 100 km na sat.
Zbog negativnog trenda povećanja broja nastradalih u saobraćajnim nezgodama pješaka biciklista,
motociklista, vozača traktora, zaprežnih vozila i goniča stoke jasno se uređuju oblasti njihovog
učešća u saobraćaju. Uvode se starosna ograničenja za pojedine kategorije i obaveza korištenja
svjetloodbojnog prsluka noću i danju i u uslovima smanjene vidljivosti u cilju povećanja sigurnosti
ovih kategorija učesnika u saobraćaju.
Kako u osnovnom tekstu zakona oblast prijevoza putnika u vozilima nije bila jasno definisana,
novim dopunama uvode se ograničenja u broju lica koja mogu da se prevoze određenim vozilima,
kao i načini i uslovi pod kojima lica mogu da se prevoze određenim vozilima.
- 56 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Novim odredbama sistematizuje se poglavlje osposobljavanja za vozača motornih vozila i jasno
definišu nosioci određenih segmenata u procesu osposobljavanja. Sistematizovano su obrađeni
načini sticanja prava da vrše osposobljavanje i ispitivanje kandidata za vozača. Iz potrebe
razdvajanja osposobljavanja i ispitivanja iz poznavanja prve pomoći, uvodi se licencirani doktor
medicine kao ovlašteni ispitivač. Zbog planiranog uvođenja elektronskog sistema polaganja
teoretskog dijela vozačkog ispita, radi povećanja kvaliteta testovnih pitanja iz teoretskog dijela,
uvodi se Katalog testovnih pitanja i jasno se određuju nosioci aktivnosti za pripremu i uređenje
istog.
Posebno je interesantno ukidanje odredbi o zabrani vožnje licima mlađim od 23 godine u vremenu
od 23 sata do 5 sati bez pratnje starijih vozača koji imaju vozačku dozvolu.
Takođe, novim odredbama se detaljnije uređuju način i postupci postupanja zdravstvenih
organizacija prilikom zdravstvenih pregleda kandidata za vozače motornih vozila i uslovi koje te
ustanove treba da ispunjavaju.
Implementacijom odredaba o kaznenim bodovima propisanih osnovnim tekstom Zakona
konstatovani se brojni problemi prilikom primjene istih, što je nametnulo potrebu da se novim
odredbama smanji broj kaznenih bodova za lica koja u toku jedne godine počine veći broj
prekršaja, a u cilju efikasnije edukacije o posljedicama koje ti prekršaji mogu izazvati. Uvodi se
ograničenje od 7 kaznenih bodova u toku jedne godine i 10 kaznenih bodova u toku dvije godine.
Ovim rješenjem trebao bi se povećati nivo svijesti lica koja učestalo čine prekršaje s ciljem
povećanja nivoa sigurnosti saobraćaja.
Dosadašnje kaznene odredbe su izmjenama i dopunama precizirane. Uvode se zaštitne mjere za
pravna i fizička lica za koja se kontrolom utvrdi da rad ne sprovode u skladu sa Zakonom (stanice
za tehničke preglede, lica uključena u proces osposobljavanja i ispitivanja kandidata za vozače
motornih vozila).
Potreba usaglašavanja problematike radnog vremena vozača sa AETR sporazumom i propisima
Evropske unije, radi izjednačavanja prava vozača sa pravima drugih zemalja i Evropske unije
jednim dijelom definisana je izmijenjenim i dopunjenim novim odredbama u zakonu o osnovama
sigurnosti saobraćaja, a detaljno razrađena novim Zakonom o radnom vremenu, obaveznim
odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu. Ovim propisima
omogućuje se poboljšanje uvjeta rada i sigurnosne zaštite lica koja obavljaju mobilnu djelatnost
cestovnog prijevoza i vozača, podizanju nivoa sigurnosti cestovnog prijevoza i izjednačavanju
uvjeta tržišnog nadmetanja, kao i promociji poboljšanja nadzora. Posebno se definišu uslovi i način
upotrebe tahografa (analognih i digitalnih), kontrole i nadzora radnog vremena i odmora kao i
načina evidencije i posebne kaznene odredbe.
- 57 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. NOVINE VEZANE ZA PROPISE U BIH, A KOJE SE ODNOSE NA BEZBJEDNOST
SAOBRAĆAJA I RAD STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA I NOVINE U SUSJEDNIM
ZEMLJAMA
Autori: Samra Beganović, dipl.iur
Dragana Agić, dipl.iur
Tabela 1. Propisi donijeti na nivou Bosne i Hercegovine za period od 01.01.- 30.06. 2010. godine
1
R.br.
1.
2.
3.
2
Provedbeni propis- Pravilnik
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O
UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA
LICENCI ZA OBAVLJANJE
MEĐUNARODNOG CESTOVNOG
PRIJEVOZA PUTNIKA, TERETA I
OPASNIH MATERIJA
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O OSNOVAMA
BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA
PUTEVIMA U BOSNI I
HERCEGOVINI
ZAKON
O RADNOM VREMENU, OBAVEZNIM
ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I
UREĐAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U
DRUMSKOM PREVOZU
3
Objavljen u „Službenom
glasniku BiH“,
broj___, dana_______
4
Stupa na snagu
broj: 40 /10, 17.05.2010.
godine
8 dana od dana
objave
broj: 48/10, 14.06.2010.
godine
8 dana od dana
objave
broj: 48/10, 14.06.2010.
godine
8 dana od dana
objave
Kratak osvrt na izmjene i dopune Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima
u Bosni i Hercegovini
Tehnički pregledi vozila
Dopunom se jasno uvode ograničenja broja osoba koje se mogu prevoziti određenim vozilima, kao
i načini i uslovi pod kojima se osobe mogu prevoziti određenim vozilima. Izmijenjen je i dio koji se
odnosi na nadležnosti entitetskih ministarstava, a određene su i kazne i sankcije za nepropisan
tehnički pregled vozila tako da se više ne može desiti da inspektori gledaju nepropisan tehnički
pregled, a da nemaju mehanizma za kažnjavanje izvršioca. Definisane su novčane kazne, kao i
zabrana rada kontrolorima, odnosno voditeljima STP-a, ukoliko se uoče nepravilnosti. Izmjenama
ZOBS-a dodatno se određuju kategorije vozila koje mogu imati ugrađena svjetla za davanje
signala i striktno se precizira da se upotreba posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova ne smije
ugrađivati, osim na vozila Hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila policije, vojna vozila i vozila
granične policije BiH.
ZOBS je kažnjavanje pooštrio
Prema novim odredbama istog, u ulicama na kojima nema saobraćajnih znakova, odnosno u
naseljenim područjima, počinje vrijediti ograničenje brzine od 50 kilometara na sat.
Ukoliko ograničenje brzine prekoračite za 20 do 30 kilometara na sat, kazna je 50 maraka, za 30
do 50 kilometara na sat 100 - 300 maraka, a ako vozite 50 kilometara na sat brže od predviđenog,
očekujte kaznu od 400 pa do 1000 maraka.
Osim ograničenja brzine kretanja vozila, zakonskim izmjenama, u skladu s preporukama Svjetske
zdravstvene organizacije, propisano je i uvođenje školskih saobraćajnih patrola, a u skladu sa
zakonodavstvom EU-a - sistemom revizije i provjere sigurnosti puteva. Značajan broj odredbi
predloženog zakona odnosi se na uvođenje sankcija za ponašanja suprotna odredbama zakona.
Kada su u pitanju kazneni bodovi, ovo područje je prilično pooštreno. Tako je novim izmjenama
zakona predviđeno da umjesto dosadašnjih deset, pet kaznenih bodova godišnje bude dovoljno
- 58 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ kako bi vozač, koji je napravio nekoliko prekršaja, bio pozvan na predavanja o posljedicama koje
proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja saobraćajnih
propisa. Također, izmjenama je
predviđeno i da vozaču u roku od jedne godine zbog počinjenih prekršaja iz ovog zakona sada
bude dopušteno sedam umjesto dosadašnjih 15 bodova kako bi mu bila oduzeta vozačka dozvola
u trajanju od 30 dana, te kako bi bio upućen na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa.
Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima i uređajima za evidentiranje u drumskom
prijevozu
Ovim zakonom postavlja se zakonodavni okvir za uvođenje sistema digitalnih tahografa u BiH.
Tahograf je uređaj u cestovnom prometu za prikaz i bilježenje brzine, vremena, pređenog puta i
vremena rada i odmora vozača. Bosna i Hecegovina, kao potpisnica AETR sporazuma (Europskog
sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodni cestovni prijevoz), ima rok da
do 16. Juna 2010. godine uvede u primjenu sistem digitalnih tahografa.
Prema odredbama ovog sporazuma, sva vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone
moraju imati ugrađen analogni tahograf, a od 16. juna 2010. godine sva nova vozila koja se prvi
put registriraju u BiH morat će imati ugrađen digitalni tahograf. U protivnom, prijevoznicima iz BiH
će najvjerojatnije biti onemogućen izlazak van granica BiH, odnosno neće im se dozvoliti ulazak u
druge države potpisnice AETR sporazuma.
Parlamentarnoj skupštini BiH je od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH, po
zakonodavnoj proceduri, na razmatranje dostavljen Prijedlog Zakona o međunarodnom i
međuentitetskom drumskom prijevozu. Donošenjem ovog zakona bit će stvoren novi pravni
okvir za uspostavu samoodrživog, sigurnog i ekonomičnog sistema međunarodnog i
međuentitetskog cestovnog prijevoza u BiH. Prijedlogom zakona svim legalnim prijevoznicima
osiguravaju se jednaki uvjeti za obavljanje međunarodnog i međuentitetskog prijevoza uz javnost
uslova i rezultata raspodjele i distribuiranja dozvola, kao i jasnu odgovornost tijela koja vode
postupak i rješavaju zahtjeve prijevoznika s ciljem smanjenja administrativnih zapreka.
Istovremeno se ovim zakonom putnicima omogućava jednak pristup i bolja dostupnost javnom
međunarodnom i međuentitetskom drumskom prijevozu i pojačava sigurnost svih učesnika u
saobraćaju. Prijedlog zakona dijelom je usklađen s evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti, a
daljnje usklađivanje bit će nastavljeno donošenjem sedam pravilnika predviđenih ovim zakonom.
- 59 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabela 2. Propisi donijeti u Službenim novinama Federacije BiH za period od 01.01.- 30.06. 2010. godine
1
R.br.
1.
2.
3.
4.
2
Provedbeni propis- Pravilnik
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O CESTOVNOM
PRIJEVOZU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA
TEHNIČKI PREGLED VOZILA I
DRUGIM POSLOVIMA KOJI SE
OBAVLJAJU U STANICAMA ZA
TEHNIČKI PREGLED
PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA
O BROJU STANICA ZA TEHNIČKI
PREGLED VOZILA
ODLUKA
O IZMJENAMA ODLUKE O
RASPODJELI I NAČINU TROŠENJA
NOVČANIH SREDSTAVA KOJA SE
IZDVAJAJU ZA STRUČNU
INSTITUCIJU "INSTITUT ZA
PRIVREDNI INŽENJERING" D.O.O.
ZENICA
3
4
Objavljen u „Službenim
novinama FBiH“,
broj___, dana_______
Stupa na snagu
broj: 2/10 od
18.01.2010. godine
8 dana od dana
objave
broj: 4/10 od
27.01.2010. godine
Narednog dana
od dana
objavljivanja
broj: 6/10 od
10.02.2010. godine
Narednog dana
od dana
objavljivanja
broj: 7/10 od 17.2.2010.
godine
Narednog dana
od dana
objavljivanja
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu, koji je 18.01.2010. godine
objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 2/10, uključuje i oduzimanje vozila ilegalnim
taksistima. Cilj je suzbijanje nelegalnog taxi prijevoza. Članom 79. Zakona o cestovnom prijevozu
FBiH, pružena je mogućnost da kontrolu taxi prijevoza vrše i policijski službenici, koji na licu mjesta
putem prekršajnog naloga mogu sankcionisati prekršioce, odnosno nelegalne taxi prijevoznike.
Federacija BiH je konačno dobila izvrstan Zakon koji omogućava izricanje zaštitinih mjera i
uklanjanje svih nepravilnosti koje se dešavaju na cestama Federacije BiH, a koje se tiču isključivo
taxi prijevoznika. Zbog malih kazni za prekršaje, koje su iznosile svega 100 KM, a koje su bile
propisane dosadašnjim zakonom o cestovnom prijevozu, nelegalnim taksi prijevoznicima bilo je
omogućeno sve, pa i to da taxi oznake na vozilo skidaju i stavljaju kad god to hoće, da krivotvore
naljepnice i taxi oznake i da ih stvaljaju na vozila i na taj način i pored kazne obavljaju taxi
djelatnosti. Novčane kazne za nelegalno taxiranje su povećane, a sada iznose 500 KM, kako za
fizičko tako i za pravno lice. Novina je što će se sada kažnjavati i vlasnik vozila, a ne samo osoba,
koja to vozilo koristi. U prvom prekršaju, taxi prijevoznicima će se izricati zabrana taksiranja i
novčana kazna. U drugom prekršaju, pored ponovnog izricanja novčane kazne, oduzimat će se
saobraćajne tablice, dok će se u trećem prekršaju taxi prijevoznicima oduzimati vozilo. Oduzeto
vozilo se odvozi na posebne deponije, a na deponiji vozilo će biti sve dok sud ne riješi slučaj, što
znači da će dotadašnji nesavjesni vozač na povrat vozila čekati čak i do godinu dana. U kaznu će
biti uračunato i plaćanje sudskih troškova kao i troškovi čuvanja vozila na deponiji.
- 60 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ NOVOSTI U SUSJEDNIM ZEMLJAMA
U Hrvatskoj je, 26.04.2010., objavljen novi Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila na cestama
(NN51/2010), a počeo se primjenjivati od 26.05.2010. Sa aspekta tehničkih pregleda ovaj pravilnik
je donio sljedeće promjene:
-Centar za vozila Hrvatske više neće dozvoliti stanicama tehničkih pregleda unos snage veći od 4
kW za moped kategorije L1 ili L2 opremljen elektromotornim pogonom. "Mopedi" koji su već
registrirani sa snagom elektromotora većom od 4kW će se morati preregistrirati na motocikle jer u
protivnom neće moći završiti niti jedan postupak tehničkog pregleda ili registracije.
Vozila s tri kotača više ne mogu biti M ili N kategorije. Motorna vozila s najmanje 4 kotača za
prijevoz osoba svrstavaju se u M, a za prijevoz tereta u N kategoriju vozila.
-Centar za vozila Hrvatske više neće dozvoliti stanicama tehničkih pregleda ispravak broja kotača
za vozila kategorije M ili N na manje od 4. Vozila s tri kotača koja su već registrirana će se morati
preregistrirati na pripadajuću kategoriju jer u protivnom neće moći završiti niti jedan postupak
tehničkog pregleda ili registracije.
-Kod unosa tehničkih podataka za traktore u Centru za vozila Hrvatske STP, traktore će trebati
razvrstavati u dole navedene kategorije. Jedna od stavki po kojima se traktori razvrstavaju je i
razmak kotača koji ne postoji u podacima o vozilu. Razmak kotača predstavlja trag kotača
odnosno razmak između središnjica guma kotača na istoj osovini, a razmak do tla predstavlja
slobodni prostor ispod podvozja traktora koje će trebati izmjeriti kod tehničkog pregleda onih
kategorija traktora za koje je to potrebno. Podatak o razmaku kotača i razmaku do tla može se
zapisati u rubriku "Bilješke" na Kontrolnom listu. Traktore treba razvrstati prema sljedećoj tablici:
T
BRZINA VOZILA
T1-TRAKTOR
6 DO 40 KM/H
T2-TRAKTOR
6 DO 40 KM/H
T3-TRAKTOR
DO 40 KM/H
T4-TRAKTOR
DO 40 KM/H
T5-TRAKTOR
VIŠE OD 40 KM/H
MASA VOZILA
VIŠE OD 600 KG
VIŠE OD 600 KG
RAZMAK KOTAČA
NA BAREM
JEDNOJ OSOVINI
VEĆI OD 1150 MM
MANJI OD 1150
MM
RAZMAK DO TLA
MANJI OD 1000
MM
MANJI OD 600 MM
DO 600 KG
TRAKTORI KOJE NIJE MOGUĆE RAZVRSTATI U KATEGORIJE
T1, T2 I T3, A ČIJA JE GLAVNA KARAKTERISTIKA VISOKA
PROHODNOST (VIŠI SU OD UOBIČAJENIH TRAKTORA).
-Nove kategorije traktorima treba dodijeliti samo unutar CVH STP te zbog njih nije potrebno
mijenjati prometne dokumente. Nove kategorije će biti ispisane tek kod izdavanja novih prometnih
dokumenata (popunjenost, promjena vlasnika, itd.).
-Autobusi se više ne dijele na klase, nego na razrede. Promjena je samo u nazivu.
Novi nazivi unutar oblika karoserije autobusa biti će dodijeljeni automatski unutar CVH STP te
zbog njih nije potrebno mijenjati prometne dokumente. Novi nazivi će biti ispisani tek kod
izdavanja novih prometnih dokumenata (popunjenost, promjena vlasnika, itd.).
-Novost je pogonski element koji se kod nekih vozila može naći čak i kod kotača koji su razmaknuti
za manje od 460 mm. Ako na tehnički pregled pristupi vozilo L kategorije s kotačima razmaknutim
manje od 460 mm, a između kotača postoji pogonski element (diferencijal, lančanik, elektromotor,
itd.) takvi se kotači broje pojedinačno.
Raspodjela sila kočenja po osovinama vozila može biti izvedena ARSK ventilom, naprednijim
verzijama ABS-a (tzv. EBD ili EBL), ESP-om ili EBS-om. Neka vozila nisu opremljena ARSK
ventilom jer im se raspodjela opterećenja osovina pri kočenju značajno ne mijenja (neki autobusi,
vozila s niskim težištem, neka radna vozila, i sl.) zbog čega im je raspodjela kočenja realizirana
drugačijim konstrukcijskim rješenjima. Svejedno, i takva vozila moraju zadovoljiti homologacijske
propise kako bi se kretala europskim cestama.
- 61 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Stoga za sva vozila za koja su nadzornici sigurni da ne moraju biti opremljena ARSK ventilom, a
do sada su korištene opcije "1. vozilo ne mora imati ARSK ventil jer mu je progib za stanje punoprazno manji od 25 mm (mehanički ovjes)" ili "2. vozilo ne mora imati ARSK ventil jer mu je
promjena opterećenja puno-prazno na bilo kojoj stražnjoj osovini manja od 40% (zračni ovjes)", od
sada mogu koristiti opciju - podešavanje jakosti kočenja razmjerno promjeni opterećenja vozila
sukladno direktivi vijeća 71/320/eec.
U popisu uređaja za osvjetljavanje ceste dodana su i svjetla za osvjetljavanje ceste pri skretanju
vozila.
Ako je vozilo opremljeno ovakvim svjetlima ona moraju biti ispravna.
Postoji više izvedbi ovakvih svjetala, od onih kod kojih se reflektori glavnih svjetala koji se fizički
pomiču u smjeru skretanja vozila (Mercedes SLK, BMW serija 5 i 7 iz 2008., itd), pa sve do svjetala
za maglu koja se pojedinačno pale ovisno o smjeru skretanja vozila.
-Provjera ispravnosti ovakvih svjetala provodi se na način da čim dovezete vozilo u položaj za
ispitivanje geometrije svjetala, pokrenete kolo upravljača u lijevu pa u desnu stranu. Svjetla se
moraju pomicati u smjeru zakretanja kola upravljača. Ukoliko se radi o posebnom rasvjetnom tijelu
(npr. maglenka), koje se pali na onoj strani u koju vozilo skreće, i to se svjetlo mora paliti u skladu
s pomicanjem kola upravljača (vidi okružnicu CVH br. I/7, broj: 2612-1/2005 od 16.09.2005.)
-Kod tehničkog pregleda priključnog vozila O kategorija, ne treba zahtijevati svjetlo za vožnju
unatrag. U slučaju da je takvo svjetlo ugrađeno, ono mora biti ispravno.
-Kod tehničkog pregleda lakih četverocikala treba zahtijevati svjetlo stražnje registarske pločice.
-Retroreflektirajuće trake (visoke uočljivosti) za označavanje konture vozila nisu obavezan dio
svjetlosno signalne opreme vozila. Međutim, ako su postavljene na vozilo, moraju biti postavljene
poštujući gore navedene zahtjeve. Posebno ističemo činjenicu da retroreflektirajuće trake (visoke
uočljivosti) za označavanje konture vozila ne smiju biti postavljene na vozila kategorije L, M1 i O1.
Nema promjene u odnosu na tehnologiju provedbe tehničkih pregleda. Promijenjen je samo termin
u Pravilniku, čemu će se nazivlje unutar CVH.STP postepeno prilagođavati.
-Na tehničkom pregledu gore navedenih teretnih vozila kategorije N2 i N3 treba zahtijevati dodatna
zrcala, i to:
 s lijeve strane vozila pomoću kojeg vozač može promatrati širi kut prostora uz lijevu stranu
vozila
 s desne strane vozila pomoću kojih vozač može promatrati prostor uz suvozačka vrata te širi
kut prostora uz desnu stranu vozila
-Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u
cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 60/08) propisano je da tahografom ne moraju biti
opremljena:
1. vozila koja ne mogu razviti brzinu veću od 40 km/h
2. vozila u vlasništvu ili najmu oružanih snaga (u prometnoj dozvoli ovih vozila u rubrici vlasnik
ili u napomeni kao korisnik upisana je vojna pošta koja koristi to vozilo)
3. vozila policije
4. vozila civilne zaštite
5. vatrogasci
6. specijalizirana vozila koja se koriste u medicinske svrhe (hitna pomoć)
7. vozila koja se testiraju na cesti radi tehničkog razvoja, popravka ili održavanja, te novim ili
prerađenim vozilima koja još nisu registrirana (kod izvanrednog tehničkog pregleda za
probne tablice ne treba zahtijevati tahograf za ove vrste vozila)
8. vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 7.5 t, a koja se koriste za nekomercijalni
prijevoz tereta.
9. komercijalnim vozilima koja imaju povijesni status, a koja se koriste za nekomercijalni
prijevoz putnika i tereta (starodobna vozila (oldtimeri)).
- 62 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Iz gornjeg se popisa vidi da nigdje nisu spomenuta komunalna vozila i vozila za potrebe pčelara
koja će stupanjem na snagu ovog pravilnika morati biti opremljena tahografom.
-Na motornim vozilima kategorije M1 i N1 sa ugrađenim uređajem za spajanje vučnog i priključnog
vozila koja sudjeluju u skupu vozila najveće dopuštene mase veće od 3,50 tone, registriranim
nakon 1. svibnja 2006. godine mora biti ugrađen adapter kao dio uređaja za bilježenje kojim se
osigurava trajni signal brzine vozila i/ili prijeđene udaljenosti sukladno Direktivi Vijeća
3821/85/EEC, odnosno Uredbi komisije EC/68/2009.
Ovo je nova odredba u pravilniku u kojoj se radi o uređaju koji sa već postojećih uređaja za
mjerenje brzine i udaljenosti vozila prosljeđuje signal brzine i prijeđene udaljenosti putem kabla do
utičnice na koju je moguće spojiti prijenosni tahografski uređaj, na primjer u prtljažnom prostoru ili
u kabini vozila.
-Ako vučno vozilo koje ispunjava uvjete iz gore navedenog članka pristupi na tehnički pregled
zajedno s priključnim vozilom, a zbir njihovih najvećih dopuštenih masa je veći od 3500 kg, tada na
vučnom vozilu treba zahtijevati ugradnju takvog adaptera. U svim ostalim slučajevima nije moguće
zahtijevati ugradnju takvog adaptera jer nije moguće utvrditi kakvo priključno vozilo vlasnik vučnog
vozila namjerava vući.
-Ako se kod tehničkog pregleda vozila koje je samo pristupilo tehničkom pregledu, u prtljažnom
prostoru (npr. kod pregleda kutije prve pomoći, opreme, rezervnog kotača, itd.) uoči takav adapter,
on mora biti ispravan: utičnica ne smije biti oštećena, kontakti utičnice ne smiju biti deformirani,
kabel ne smije biti oštećen. Stupanjem na snagu ovog pravilnika, komunalna vozila moraju biti
opremljena ograničivačem brzine.
-Natpisi na karoseriji motornog i priključnog vozila ne smiju po svom sadržaju biti provokativni,
neetični ili protivni pravnom poretku.
Vozila na kojima su natpisi gore opisanog sadržaja ne mogu proći na tehničkom pregledu.
-Pravilnik sada dozvoljava da se na vozilo opremljeno ograničivačem brzine postave pneumatici
indeksa brzine koji je jednak ili veći od brzine određene ograničivačem brzine.
-Traktorske prikolice moraju imati radnu i parkirnu kočnicu na dovoljno osovina (ne moraju imati na
svim osovinama) kako bi se osiguralo sigurno kočenje.
-Do sada se to odnosilo na vozila registrirana nakon 1.1.2007. Od sada će se taj propis odnositi na
vozila koja su prvi put registrirana nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.
-Neka starodobna vozila (oldtimeri) nisu opremljena svim uređajima koje propisuje Pravilnik o
tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama zbog čega ona ne bi mogla proći na tehničkom
pregledu. Kod tehničkog pregleda starodobnog vozila, ukoliko to vozilo ne može ispuniti sve
zahtjeve pravilnika o tehničkim pregledima vozila (npr. nedostaju nasloni za glavu, perači
vjetrobranskog stakla, sigurnosni pojasevi, itd.), a starije je od 30 godina i ima identifikacijsku
ispravu Ovlaštenog saveza (ANF), vlasnik može od Ministarstva prometa tražiti odluku o izuzeću
primjene pojedinih odredbi iz ovoga Pravilnika. Prilikom tehničkog pregleda za prvu registraciju
starodobnog vozila, vlasnik mora priložiti tu potvrdu koja se mora kopirati i priložiti uz Kontrolni list.
Pravilnik stupa na snagu 30 dana od objave u Narodnim novinama, tj. 26.05.2010.
(Preuzeto sa službene stranice Centra za vozila Hrvatske, 02.07.2010.)
- 63 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. PLAN SIGURNOSTI LIČNIH PODATAKA SISTEMA a|TEST
Autor: Enver Delić, dipl.oec.
Šta je lični podatak?
Lični podatak je bilo kakav podatak ili informacija koja se odnosi na određeno lice i na osnovu
kojeg je utvrđen ili se može utvrditi identitet lica. Lični podaci koji jednu osobu nedvosmisleno
razlikuju od ostalih građana, zovu se identifikacioni podaci (ime i prezime, adresa Vašeg
stanovanja, datum rođenja, JMB). Čak se i broj šasije i registarski broj vozila može smatrati ličnim
podatkom ukoliko se radi o automobilu u vlasništvu fizičke osobe.
Obzirom da je po Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini,
Službeni glasnik BiH, broj 6/06. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila, Službeni glasnik BiH, broj
13/07, član 25. , Odlukom o prijenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda,
„Sl. Novine Federacije BiH“, br. 80/06, i Pravilnikom o jedinstvenom informacionom sistemu i
obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06, 11/09)
Institut za privredni inženjering određen kao obrađivač podataka nastalih evidentiranjem obavljenih
tehničkih pregleda vozila, od strane kontrolora Federalnog Ministarstvo prometa i komunikacija,
dužni smo da podatke koje sakupljamo, tj:
Jedinstveni matični broj nosioca potvrde o
registraciji, Prezime fizičkog lica, Ime fizičkog
lica nosioca potvrde o registraciji, Prebivalište,
sjedište i adresa nosioca potvrde o registraciji,
JMB/JIB - jedinstveni matični broj vlasnika
vozila, Prezime fizičkog lica vlasnika vozila, Ime
fizičkog lica vlasnika vozila i Prebivalište,
sjedište i adresa vlasnika vozila, zaštitimo u
skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti ličnih
podataka i pripadajućim pravilnikom koji definiše
tehnički način zaštite tih podataka.
Jedan od zahtjeva Zakona o zaštiti ličnih
podataka je i donošenje Plana sigurnosti ličnih
podataka čije područje primjene je proces
prikupljanja podataka sa stanica tehničkog
pregleda,
njihova
obrada
i
distribucija
struktuiranih podataka ovlaštenim trećim licima.
U sklopu ovog osnovnog procesa smo definisali
i podprocese podrške:
- Upravljanje ISMS-om
- Upravljanje dokumentima i zapisima
- Ljudski resursi
- Rad sa trećim licima
- Održavanje sistema
- Nadziranje i logging
- Kontrola pristupa
- Interni audit
- BC/DRM neprekidnost poslovanja
- 64 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PLAN SIGURNOSTI LIČNIH PODATAKA
1. Plan sigurnosti ličnih podataka sadrži organizacione i tehničke mjere kojima se mora
obezbijediti:
 da samo ovlaštena lica mogu znati lične podatke - povjerljivost;
 da za vrijeme obrade lični podaci ostanu nepromijenjeni, potpuni i ažurni - integritet;
 da su podaci stalno dostupni, da su na raspolaganju i da se mogu ispravno obrađivati
raspoloživost;
 da se u svako doba može utvrditi porijeklo ličnih podataka - autentičnost;
 da se može utvrditi ko, kada, koje je lične podatke i na koji način obrađivao – mogućnost
revizije;
 da je postupak pri obradi ličnih podataka potpun, ažuran i na odgovarajući način evidentiran transparentnost.
Povjerljivost podataka je u sistemu a|TEST obezbijeđena kroz striktno dizajniranu, implementiranu
i dokumentiranu kontrolu pristupa. Tačno su definisane grupe korisnika i njihove privilegije. Svi
korisnici sistemu pristupaju sa jedinstvenim korisničkim imenom i IP adresom i uvijek se može
nedvojbeno identificirati osoba koja je pristupila, njena lokacija, vrijeme pristupa i obavljene
operacije. Sve izmjene i pristupi sistemu se bilježe i ti podaci se čuvaju na sigurnom mjestu sa
pohranom na dvije različite lokacije, pod enkripcijom, kako ne bi došlo do izmjena u pohranjenim
podacima.
Privilegije zaposlenih na održavanju sistema su definisane u skladu sa radnim potrebama i
ograničene s ciljem sprečavanja nedozvoljene eskalacije privilegija. Korisnici su zakonski
odgovorni da čuvaju svoje lozinke za pristup. Ukoliko korisnik prepusti svoje podatke drugom
korisniku, neovisno od toga da li korisnici rade u istoj organizaciji, vlasnik sistema – Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija može podnijeti prekršajnu ili krivičnu prijavu protiv oba lica,
ovisno o tome da li je, i koliku štetu ustupanje lozinke ili korisničkih podataka izazvalo. Institut za
privredni inženjering može pokrenuti i sudski postupak za kršenje obaveza iz ugovora o pristupu.
Korisnici sistema su takođe zakonski odgovorni da u sistem unose isključivo tačne podatke sa
isprava i mjernih uređaja. Time se obezbjeđuje integritet podataka unesenih u sistem.
Kazne za ove prekršaje se donose na osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka i Krivičnog zakona
FBiH.
Krivični zakon FBiH
Službene novine FBiH
Br. 43 od 20. XI 1998.
Glava XVIII
Krivična djela protiv slobode i prava građana
Povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki
Član 193.
Ko bez odobrenja otvori tuđe pismo ili brzojav ili kakvo drugo zatvoreno pismo ili pošiljku ili na
drugi način povrijedi njihovu tajnost, kao i tajnost telefaksa ili neovlašteno zadrži, prikrije, uništi ili
drugom preda tuđe pismo, telegram, telefaks, zatvoreno pismo ili pošiljku, kaznit će se zatvorom
do šest mjeseci.
Ko neovlašteno prodre u kompjutersku bazu osobnih podataka ili te podatke neovlašteno koristi ili
ih učini dostupnim drugoj osobi, kaznit će se zatvorom do šest mjeseci.
Ko djelo iz st. 1. i 2. ovog člana učini u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili drugom
nanese kakvu štetu, kaznit će se zatvorom do tri godine.
Ako je djelo iz st. 1., 2. i 3. ovog člana učinila službena osoba u vršenju službe, kaznit će se za
djelo iz st. 1. i 2. ovog člana od tri mjeseca do tri godine, a za djelo iz stava 3. ovog zakona
zatvorom od šest mjeseci od pet godina.
- 65 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Detaljnim bilježenjem svih aktivnosti, lako je utvrditi koja stanica tehničkog pregleda i koji korisnik
je unio podatak. Radnici na stanicama koji unose podatke su dužni da ih tačno unesu sa
identifikacionog dokumenta.
Član 393. - Oštećenje računarskih podataka i programa
(2) Ko unatoč zaštitnim mjerama neovlašteno pristupi računarskim podacima ili programima ili
neovlašteno presreće njihov prijenos, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri
godine.
(4) Ako je krivično djelo iz st. od 1. do 3. ovog člana učinjeno u odnosu na računarski sistem,
podatak ili program organa vlasti, javne službe, javne ustanove ili privrednog društva od posebnog
javnog interesa, ili je prouzrokovana znatna šteta, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do
pet godina.
(5) Ko neovlašteno izrađuje, nabavlja, prodaje, posjeduje ili čini drugom dostupne posebne
naprave, sredstva, računarske programe ili računarske podatke stvorene ili prilagođene radi
učinjenja krivičnog djela iz st. od 1. do 3. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom
zatvora do tri godine.
Član 394. - Računarsko krivotvorenje
(1) Ko neovlašteno izradi, unese, izmijeni, izbriše ili učini neupotrebljivim računarske podatke ili
programe koji imaju vrijednost za pravne odnose, s ciljem da se upotrijebe kao pravi ili sam
upotrijebi takve podatke ili programe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri
godine.
(2) Ako je krivično djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno u odnosu na računarske podatke ili
programe organa, javne službe, javne ustanove ili privrednog društva od posebnog javnog
interesa, ili je prouzrokovana znatna šteta, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet
godina.
Član 395. - Računarska prijevara
(1) Ko neovlašteno unese, ošteti, izmijeni ili prikrije računarski podatak ili program ili na drugi način
utječe na ishod elektronske obrade podataka s ciljem da sebi ili drugom pribavi protupravnu
imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest
mjeseci do pet godina.
(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi 10.000
KM, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do deset godina.
(3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi 50.000
KM, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina.
(4) Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini samo s ciljem da drugog ošteti, kaznit će se
novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
Član 396. - Ometanje rada sistema i mreže elektronske obrade podataka
Ko neovlašćenim pristupom u sustav ili mrežu elektronske obrade podataka izazove zastoj ili
poremeti rad tog sistema ili mreže, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri
godine.
Član 397. - Neovlašteni pristup zaštićenom sistemu i mreži elektronske obrade podataka
(1) Ko se neovlašteno uključi u sistem ili mrežu elektronske obrade podataka kršenjem mjera
zaštite, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Ko upotrijebi podatak dobijen na način iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora do
tri godine.
(3) Ako su krivičnim djelom iz stava 2. ovog člana prouzrokovane drugom teške posljedice,
počinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- 66 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ KZBiH BD također u okviru glave 32 . sadrži: Krivična djela protiv sistema elektronske obrade
podataka
Oštećenje računarskih podataka i programa - član 387.
(1) Ko ošteti, izmijeni, izbriše, uništi ili na drugi način učini neupotrebljivim ili nepristupačnim tuđe
računarske podatke ili računarske programe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do
jedne godine.
(2) Ko unatoč zaštitnim mjerama neovlašteno pristupi računarskim podacima ili programima ili
neovlašteno presreće njihov prijenos, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri
godine.
Kaznom iz stava 2. ovoga člana kaznit će se ko onemogući ili oteža rad ili korištenje računarskog
sistema, računarskih podataka ili programa ili računarsku komunikaciju.
(3) Ako je krivično djelo iz stavova od 1. do 3. ovoga člana počinjeno u odnosu na računarski
sistem, podatak ili program tijela vlasti, javne službe, javne ustanove ili trgovačkog društva od
posebnog javnog interesa, ili je prouzrokovana znatna šteta, kaznit će se kaznom zatvora od tri
mjeseca do pet godina.
(4) Ko neovlašteno izrađuje, nabavlja, prodaje, posjeduje ili čini drugome dostupne posebne
sprave, sredstva, računarske programe ili računarske podatke stvorene ili prilagođene radi
počinjenja krivičnog djela iz stavova od 1. do 3. ovoga člana, kaznit će se novčanom kaznom ili
kaznom zatvora do tri godine.
(5) Posebne sprave, sredstva, računarski programi ili podaci stvoreni, korišteni ili prilagođeni radi
počinjenja krivičnih djela, kojima je krivično djelo iz stavova od 1. do 3. ovoga člana počinjeno,
oduzet će se.
Računarsko krivotvorenje - član 388.
(1) Ko neovlašteno izradi, unese, izmijeni, izbriše ili učini neupotrebljivim računarske podatke ili
programe koji imaju vrijednost za pravne odnose, s ciljem da se upotrijebe kao pravi ili sam
upotrijebi takve podatke ili programe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri
godine.
(2) Ako je krivično djelo iz stava 1. ovoga člana počinjeno u odnosu na računarske podatke ili
programe tijela, javne službe, javne ustanove ili trgovačkog društva od posebnog javnog interesa,
ili je prouzrokovana znatna šteta, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.
(3) Ko neovlašteno izrađuje, nabavlja, prodaje, posjeduje ili čini drugome pristupačnim posebne
sprave, sredstva, računarske programe ili računarske podatke stvorene ili prilagođene radi
počinjenja krivičnog djela iz stavova 1. i 2. ovoga člana, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom
zatvora do tri godine.
Računarska prevara - član 389.
(1) Ko neovlašteno unese, ošteti, izmijeni ili prikrije računarski podatak ili program ili na drugi način
utječe na ishod elektronske obrade podataka s ciljem da sebi ili drugome pribavi protivpravnu
imovinsku korist i time drugome prouzrokuje imovinsku štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest
mjeseci do pet godina.
(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovoga člana pribavljena imovinska korist koja prelazi 10.000
KM, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do deset godina.
(3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovoga člana pribavljena imovinska korist koja prelazi 50.000
KM, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina.
(4) Ko krivično djelo iz stava 1. ovoga člana počini samo s ciljem da drugoga ošteti, kaznit će se
novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
Ometanje rada sistema i mreže elektronske obrade podataka - član 390.
Ko neovlaštenim pristupom u sistem ili mrežu elektronske obrade podataka izazove zastoj ili
poremeti rad toga sistema ili mreže, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri
godine.
- 67 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Neovlašteni pristup zaštićenome sistemu i mreži elektronske obrade podataka- član 391.
(1) Ko se neovlašteno uključi u sistem ili mrežu elektronske obrade podataka kršenjem mjera
zaštite, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Ko upotrijebi podatak dobijen na način iz stava 1. ovoga člana, kaznit će se kaznom zatvora do
tri godine.
(3) Ako su krivičnim djelom iz stava 2. ovoga člana prouzrokovane drugome teške posljedice,
počinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Računarska sabotaža - član 392.
Ko unese, izmijeni, izbriše ili prikrije računarski podatak ili program ili se na drugi način umiješa u
računarski sistem, ili uništi ili ošteti sprave za elektronsku obradu podataka s ciljem da onemogući
ili znatno omete postupak elektronske obrade podataka značajnih tijelima vlasti, javnim službama,
javnim ustanovama, trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama od posebnog javnog
interesa, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
ZAHTJEVI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM MJERAMA ZAŠTITE PREMA KORISNICIMA SISTEMA
Kako bi ispunili svoje obveze u skladu sa autorizacijskim dokumentom o korištenju sistema
a|TEST, svi korisnici informacionog sistema su dužni da najmanje jednom u 6 mjeseci izvrše
promjenu lozinke poštujući sljedeća pravila:
a) Lozinka mora imati minimalno 6 znakova
b) Mora biti relativno lako pamtljiva
c) Ne smije biti bazirana na vašem datumu rođenja, imenu, broju telefona i slično
d) Lozinka ne smije biti riječ iz riječnika
e) Ne smiju se koristiti identični znakovi (npr. bbbbbb)
Korisničko ime i lozinka će dozvoljavati pristup samo do dijelova sistema potrebnih izvršiocu za
izvršenje njegovih radnih zadataka. Odgovornosti i obaveze pojedinih grupa korisnika su
razdvojene u skladu sa kontrolom pristupa.
Sistem automatski postavlja zabranu pristupa nakon tri neuspješna pokušaja prijavljivanja na
sistem i objavljuje upozorenje izvršiocu da potraži instrukciju od administratora zbirke ličnih
podataka.
Izvod iz autorizacijskog dokumenta:
Korisnik će kroz međusobnu saradnju imati pristup određenim informacijama i materijalima
vezanim za tehnologije i proizvode Instituta za privredni inženjering ili podacima koji su u vlasništvu
trećih lica koji su povjerljivi i od iznimne važnosti za stranku, sa nepopravljivom štetom ukoliko se
te informacije otkriju trećim stranama (povjerljive informacije). Povjerljivi podaci uključuju: podatke
od klijenata Instituta, podaci iz zbirke podataka a|TEST, informacije o proizvodima Instituta za
privredni inženjering, informacije o sigurnosnim procedurama, sistemska dokumentacija, poslovni i
drugi planovi, procedure, ugovori, baze podataka, lozinke, računovodstveni podaci, mediji u
vlasništvu Instituta ili klijenata. Ukoliko se informacije vizuelno ili usmeno otkriju trećim licima,
stranka mora u roku od 30 dana od dana otkrivanja obavijestiti Institut za privredni inženjering.
Svaka stranka se slaže da neće koristiti povjerljive informacije na načine koji nisu predviđeni
dozvolom ili ih otkrivati trećim stranama. Svaka stranka će se truditi da zaštiti povjerljivost tih
informacija. Stranke su saglasne da u slučaju otkrivanja povjerljivih informacija oštećena strana
ima pravo tražiti naknadu štete. Institut i Korisnik se obavezuju da će, tijekom i nakon trajanja
međusobne poslovne suradnje, sve podatke, procedure, nacrte, lozinke, poslovne planove,
konfiguracije i sve ostale povjerljive poslovne i tehničke podatke koje će tijekom trajanja saradnje
dobiti od druge strane u posjed, čuvati kao poslovnu tajnu i štititi od neovlaštenog pristupa, uvida i
kopiranja za treće osobe i firme, osim u slučaju da za to dobiju eksplicitnu pismenu dozvolu druge
strane. Sve povjerljive resurse do kojih Korisnik dodje tokom poslovanja sa Institutom mora nakon
prestanka suradnje vratiti nazad. Korisnik je dužan da čuva povjerljivost podataka tokom trajanja
sporazuma i 10 godina nakon prekida sporazuma.
- 68 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Korisnik se obavezuje da će pristup sistemu obavljati sa računara sa legalnom kopijom
informacionog sistema, zadnjom verzijom internet preglednika i instaliranom antivirusnom
aplikacijom u zadnjoj verziji, ukoliko se radi o Windows operativnom sistemu.
Korisnik se obavezuje da će vlastitu lozinku pažljivo čuvati, neće je dijeliti ni zapisivati na papiru ili
pohranjivati unutar WEB preglednika sa ciljem automatske identifikacije. Ukoliko pomislite da je
neko saznao vašu lozinku, dužni ste je odmah promijeniti, zabranjeno je koristiti istu lozinku i za
neposlovne upotrebe.
Prekršaj ovih obaveza smatrat će se najtežom povredom međusobnog poslovnog odnosa i može
za posljedicu imati prekid poslovne suradnje na neodređeno vrijeme, kao i pokretanje prekršajnog
postupka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Za kršenje Zakona o zaštiti ličnih
podataka, Krivični zakon BiH, je pored novčane kazne, predvidio i zatvorsku kaznu do 6 mjeseci za
osobu koja je odala lične podatke.
U slučaju da korisnik primijeti sigurnosni propust vezan za informacioni sistem a|TEST, dužan je o
tome obavijestiti Institut za privredni inženjering (T. +387 32 445 600 | F. +387 32 445 600 | W.
www.ipi.ba | E. [email protected])
Nadamo se da ćemo uz pomoć svih korisnika sistema a|TEST, implementacijom kontrola koje
zahtjeva standard ISO/IEC 27001:2005 i Zakon o zaštiti ličnih podataka uspjeti da održimo visok
nivo sigurnosti podataka u sistemu i u narednom periodu.
- 69 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. ZAKLJUČAK
Broj obavljenih pregleda u analiziranom periodu, u ovom broju stručnog biltena, prikazan je po
vrstama pregleda, jer je na taj način veoma lako uočiti greške, koje se javljaju prilikom unosa
podataka u sistem a|TEST.
Treba navesti primjer nesrazmjernog odnosa periodičnih i redovnih šestomjesečnih pregleda na
pojedinim stanicama tehničkih pregleda.
Sastavni dio ovog biltena su i stručne teme usko povezane sa poslovima, koji se obavljaju na
stanicama tehničkih pregleda, a posebno treba istaći poglavlja o homologaciji i certifikaciji odnosno
poslovima, koji će se jednim dijelom u narednom periodu i obavljati na stanicama tehničkih
pregleda. Cilj je da se osoblje na stanicama tehničkih pregleda što bolje upozna sa ovom
problematikom odnosno postupcima rada u ovim oblastima.
Komentari i pojašnjenja novih i izmjene postojećih zakonskih propisa vezanih za poslove
saobraćaja/prometa u BiH i susjednim zemljama, imaju svrhu kvalitetnog informiranja osoblja na
stanicama tehničkih pregleda sa svim novinama, koja su nadležna tijela donijela u prethodnom
polugodišnjem periodu, kako u našoj državi, tako i u susjednim.
- 70 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prilog 1. Spisak stanica tehničkih pregleda, čiji rad je kontrolisan u 2010. godini
Autor: Džemal Burina, dipl. ing. saobraćaja/prometa
RB
STP
OPĆINA
1.
UNIS AUTOMOBILI DIJELOVI
Novo Sarajevo
25.01.2010.
2.
AUTO DELTA
Centar
25.01.2010.
3.
KJKP''GRAS''
Novi Grad
26.01.2010.
4.
AGRAM
Novi Grad
26.01.2010.
5.
REMIS
Novi Grad
26.01.2010
6.
AUTOCENTAR BH
Novi Grad
26.01.2010.
7.
CENTROTRANS TRANZIT
Novi Grad
27.01.2010.
8.
BIHAMK
Ilidža
27.01.2010
9.
ŠILJAK
Ilidža
27.01.2010
10.
AC QUATTRO
Novo Sarajevo
27.01.2010
11.
OSING ILIJAŠ
Ilijaš
28.01.2010
12.
ASA PSS
13.
AGRAM
14.
TZR HADŽIĆI
15.
AMARIN TREJD
16.
GRAS (DEPO TROLEJBUSA)
17.
OSING
Vogošća
28.01.2010.
19.
AMOX TREJD
Kalesija
22.02.2010.
20.
AUTOCENTAR BH
Tuzla
22.02.2010.
21.
SONI LUX
Tuzla
23.02.2010.
22.
AGRAM
Tuzla
23.02.2010.
23.
REMIS
Tuzla
23.02.2010.
24.
OSING ZENICA
Zenica
25.02.2010
25.
AUTO-MOTOR
Dobošnica
08.03.2010.
26.
TRANSPORT
Gračanica
08.03.2010.
27.
SISKO TRADE
Gračanica
08.03.2010.
28.
MP LIDO
Gračanica
08.03.2010.
29.
OSING
Doboj Istok
12.03.2010.
30.
HAJASINŽJERING
Tuzla
24.03.2010
31.
OSING
Lukavac
24.03.2010.
32.
SAMN
Tuzla
24.03.2010
33.
JAMBOSS
Lukavac
24.03.2010.
34.
REMIS
Živinice
25.03.2010
35.
REMIS
Banovići
25.03.2010
36.
ŽIVINICE REMONT
Živinice
25.03.2010
37.
AUTOCENTAR BH
Živinice
25.03.2010.
38.
ŠPD/ŠGD ŠUMARIJA
Fojnica
31.03.2010.
39.
METALMERC
Kiseljak
31.03.2010.
41.
GRAKOP
Kiseljak
31.03.2010.
42.
MARKOVIĆ
Kiseljak
31.03.2010.
43.
GANJGO LINE
Doboj Jug
21.04.2010.
44.
PTPD NEXT
Busovača
21.04.2010.
45.
ORMAN
Busovača
21.04.2010
46.
TEH-HERCEGOVINA
Vitez
21.04.2010
47.
AUTO KUĆA MATOŠEVIĆ
Vitez
21.04.2010
- 71 DATUM NADZORA
Novi Grad
28.01.2010
Ilidža
28.01.2010
Hadžići
28.01.2010.
Hadžići
28.01.2010
Novi Grad
28.01.2010
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nastavak tabele 1. ...
RB
STP
DATUM NADZORA
48.
REMIS
Zenica
27.04.2010
49.
AGRAM
Zenica
27.04.2010
50.
AGRAM
Prozor-Rama
05.05.2010
51.
PROZOR-BENZ
Prozor-Rama
05.05.2010
52.
REMIS
Gornji Vakuf/Uskoplje
05.05.2010
53.
AUTO COMMERCE
Gornji Vakuf/Uskoplje
05.05.2010
54.
REMIS
Tešanj
18.05.2010
55.
OSING
Jablanica
05.05.2010
56.
GANJGO LINE
57.
PSC-Jelah
58.
Doboj Istok
21.04.2010
Tešanj
18.05.2010
AGRAM
Srebrenik
03.06.2010
59.
REMIS
Srebrenik
03.06.2010
60.
SELIMPEX
Srebrenik
03.06.2010
61.
OSING
Čelić
03.06.2010
62.
TURBO PROM
Novi Travnik
04.06.2010
63.
CROATIA-VITEZ
Novi Travnik
04.06.2010
64.
AKT
Travnik
04.06.2010
65.
LAŠVA KOMERC
Travnik
04.06.2010
66.
MEHANIZACIJA
Mostar
16.06.2010
67.
ASA PSS-BIŠĆE POLJE
Mostar
16.06.2010
68.
ASS PSS-SUTINA
Mostar
16.06.2010
69.
REMIS
Konjic
16.06.2010
70.
AGRAM
Konjic
16.06.2010
71.
MGM-TP
Bugojno
18.06.2010
72.
AUTOCENTAR BH
73.
SILVER-OST
74.
Bugojno
18.06.2010
Donji Vakuf
18.06.2010
AMK-BUGOJNO
Bugojno
18.06.2010
75.
AGRAM
Bugojno
18.06.2010
76.
VOĆE TRANZIT
Gradačac
24.06.2010
77.
DERBY
Orašje
24.06.2010
78.
TEHNOSERVIS
Orašje
24.06.2010
79.
GRAD LUX
Gradačac
24.06.2010
80.
GRAPS
Gradačac
24.06.2010
81.
AGRAM
Odžak
24.06.2010
82.
BIG TRUCK
Bihać
29.06.2010
83.
RISOVIĆ-COMERCE
Bosanski Petrovac
29.06.2010
84.
FINVEST
Drvar
29.06.2010
85.
ČAVKIĆ
Bihać
29.06.2010
86.
AUTOCENTAR
Ključ
29.06.2010
87.
ČAVKIĆ
Cazin
30.06.2010
88.
BERLINA
Bihać
30.06.2010
89.
ALIOS
Bihać
30.06.2010
90.
AGRAM
Cazin
30.06.2010
91.
KAMASS
Cazin
30.06.2010
92.
AUTO STIL
Cazin
30.06.2010
- 72 OPĆINA
STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prilog 2. Uputstvo za unos TP-a u a|TEST informacionom sistemu
Autor: Denis Šišić
1 Prijava na aplikaciju
Da biste pristupili aplikaciji potrebno je pokrenuti web pretraživač (Internet Explorer, Mozilla Firefox
ili neki drugi) i upisati adresu http://www.atest.ba/atest. Ukoliko je internet veza ispravna korisniku
će se pojaviti forma za prijavu.
Slika 1.1 Prijava na a|TEST web aplikaciju
Na lijevoj strani prozora za prijavu u a|TEST, imamo okvir u kojem možemo pročitati informacije o
aktuelnoj verziji a|TEST-a, datumu implementacije, te nastalim izmjenama u aktuelnoj verziji, u
odnosu na prethodnu. Ove informacije je korisno pročitati prije prijave u a|TEST, kako bi se
izbjegla eventualna iznenađenja i greške u radu, zbog izmjena koje donosi nova verzija.
Nakon unosa korisničkog imena i lozinke koja Vam je dodijeljena, potrebno je kliknuti na dugme
"Log in“. Kao rezultat, prikazuje se dio aplikacije za Unos tehničkog pregleda.
2 Unos tehničkog pregleda
Prijavite se (sa novom šifrom). Nakon prijave, prebačeni ste na formu za unos tehničkog pregleda
(u daljem tekstu TP-a). U slučaju da ste neposredno prije unosa tehničkog pregleda koristili neki
drugi dio aplikacije, npr. pretraživali fakture, ili pregledali stare izvještaje registra, da bi ste pristupili
unosu podataka tehničkog pregleda trebate u glavnom meniju (gore) izabrati „Unos“ i u padajućem
meniju izabrati „Tehničkog pregleda“. Otvara se početna forma za unos tehničkog pregleda.
Slika 2.1 Početna forma za unos novog TP-a
- 73 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Na početnoj formi za unos novog TP-a (slika 2.1), prvo nailazimo na dvije opcije automatskog
popunjavanja podataka u novi TP, „Broj TP-a“ i „Broj šasije“. Ukoliko želimo unijeti novi TP za neko
vozilo koje je ranije već bilo na tehničkom pregledu (bilo gdje u FBiH), tj. koje je već evidentirano u
a|TEST sistemu, možemo to učiniti jednim klikom na dugme „Popuni formu“. Dakle, da bi se
izvršilo automatsko popunjavanje formi za unos novog TP-a, dovoljno je označiti željenu opciju
(broj TP-a ili broj šasije), unijeti odgovarajući podatak u izabrano polje i kliknuti na dugme „Popuni
formu“. Na osnovu unesenog broj TP-a ili broja šasije, pronalaze se odgovarajući podaci u bazi i
automatski popunjavaju u forme za unos novog TP-a.
NAPOMENA1: Sistem će prijaviti da nema podataka po navedenom uslovu:
- ukoliko vozilo nije do sada evidentirano u a|TEST sistemu
- ukoliko se navedeni broj TP-a ili šasije, ne poklapa sa podacima u bazi (ranije unesen
neispravan broj šasije, unesen pogrešan broj prilikom popunjavanja forme, i slično)
NAPOMENA2: Prilikom popunjavanja formi za unos novog TP-a, ne popunjavaju se podaci o
mjerenjima i podaci o greškama na vozilu. Ovi podaci se svaki put obavezno unose ručno!
NAPOMENA3: Ukoliko se automatski popunjavaju podaci sa TP-a koji je izvršen na nekoj drugoj
stanici, osim podataka o mjerenju i greškama, neće biti popunjeni i podaci o vlasniku (korisniku)
vozila.
Automatski popunjene podatke, korisnik može samo potvrditi ili po potrebi ispraviti, što značajno
ubrzava rad u odnosu na ručni unos podataka.
Na slici 2.1, vidimo primjer unosa TP-a, automatskim popunjavanjem podataka, na osnovu
navedenog broja šasije (VIN-a). Ono što na navedenoj slici treba još primjetiti je broj 0 (nula),
pored polja sa upisanim brojem šasije. Navedeni broj predstavlja brojčanik za unos broja šasije!
Prilikom unosa broja šasije, brojčanik odbrojava od broja 17 do broja 0. Na taj način, korisnik uvijek
može znati koliko je cifara uneseno u navedeno polje.
Ukoliko se za neko vozilo, prvi put unosi TP u a|TEST sistem, onda se preskače opisani korak
automatskog popunjavanja formi i pristupa ručnom unosu podataka.
Sljedeći korak, bilo da se radi o automatskom popunjavanju podataka ili njihovom ručnom unosu,
je izbor scenarija ili izbor specijalnog slučaja za koji se unosi pregled.
Potrebno je iz padajućeg menija izabrati jednu od ponuđenih opcija:
1. Vozilo se može uslikati
2. Strano vozilo kome još vrijedi registracija (Strano vozilo koje će se registrovati van granica
BiH)
3. Priključno vozilo
4. Motocikl
5. Vojno vozilo
6. Traktor
7. Gusjeničar
8. Radne mašine
9. Radno vozilo
10. Novo vozilo u odsustvu (verifikacija podataka za vozila oslobođena obavljanja tehničkog
pregleda)
11. Vozilo sa totalnom štetom
Osim obaveznog izbora jednog od navedenih slučajeva, korisnik pri unosu novog TP-a, može
izabrati i jedan od dodatnih, opcionih slučajeva „Prva registracija“ ili „Promjena registarskih
oznaka“. Dakle, uz svaki izabrani specijalni slučaj iz padajućeg menija, može se izabrati i jedna od
navedenih dodatnih opcija.
- 74 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Izborom jednog od ovih specijalnih slučajeva (obaveznih i opcionih), korisnik u stvari bira željeni
scenario za unos podataka o nekom obavljenom tehničkom pregledu, sa tačno definisanim
pravilima i ograničenjima vezanim isključivo za taj slučaj tehničkog pregleda. Na taj način, znatno
se umanjuje mogućnost unosa pogrešnih podataka u sistem.
Po izboru specijalnog slučaja za koji se unosi tehnički pregled, prelazimo na formu u kojoj, na
prvom mjestu moramo izvršiti izbor slike vozila za koje vršimo unos podataka, pa tek onda
pristupiti unosu ostalih podataka na formi.
Iz padajućeg menija „Slika vozila“, bira se željeni naziv slike. Nazivi slike su osmišljeni tako da
pomognu korisniku prilikom izbora slike i mogu se vidjeti u dva moguća oblika:
- Prepoznati oblik registarske oznake @ Datum slikanja Vrijeme slikanja
- @ Datum slikanja Vrijeme slikanja.
PRIMJER:
- 123M456 @ 01.01.2010 12:00 – u slučaju automatskog prepoznavanja registarskih oznaka
- @ 01.01.2010 13:00 – u slučaju da na slici nema registarskih oznaka ili registarske oznake
nisu prepoznate.
Izborom odgovarajućeg naziva slike sa menija, u praznom prostoru pored, pojavit će se izabrana
slika vozila. U slučaju izbora pogrešne slike dovoljno je samo izabrati novu sliku iz padajućeg
menija za izbor slika. Nakon izbora slike, u slučaju da je izvršeno optičko prepoznavanje
registarskih oznaka sa nje, u odgovarajuće polje „Registracijska oznaka“ će se automatski upisati
registarske oznake prepoznate sa slike ili će u suprotnom ovo polje ostati prazno.
Napominjemo da automatsko optičko prepoznavanje registarskih oznaka nije 100% precizno,
obzirom da zavisi od brojnih uslova pod kojima se vrši slikanje vozila. To znači da registarske
oznake mogu biti prepoznate i u drugačijem obliku od onog koji se vidi na slici. Do grešaka dolazi
najčešće zbog zamjene sličnih znakova O i 0, 1 i l, 1 i 4, 1 i 7, 3 i 8, 3 i 9 i slično. Korisnik koji unosi
TP dužan je provjeriti tačnost prepoznatih i upisanih registarskih oznaka! Ukoliko ponovnim
slikanjem vozila, pod boljim uslovima, nije moguće dobiti tačno prepoznate registarske oznake,
korisnik mora ručno ispraviti podatak u polju „Registracijska oznaka“.
Registarska oznaka je obavezan podatak (osim u slučaju prve registracije) i mora se unijeti u tačno
definisanom formatu, u zavisnosti od izabranog specijalnog slučaja. Ovaj podatak je prvi predmet
provjere od strane MUP-a, prilikom registrovanja vozila i od njegove tačnosti zavisi ishod
registrovanja vozila.
- 75 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Slika 2.2 Izbor slike vozila
Nakon odabira odgovarajuće slike, biramo odgovarajuću vrstu tehničkog pregleda. Moguće je raditi
kombinovani pregled, gdje su moguće sve kombinacije redovnog, 6-mjesečnog, preventivnog i
tehničko-eksploatacionog TP-a, dok se vanredni TP radi bez mogućnosti kombinovanja sa drugim
vrstama tehničkih pregleda.
NAPOMENA4: Ako se radi kombinovani pregled (npr. Redovni TP i TE TP zajedno) onda se
stvarno radi jedan pregled, a ne dva ili tri, jer će se pregled plaćati onoliko puta koliko bude unesen
u bazu. Znači, ako se radi o kombinovanom pregledu unosi se jedan pregled sa tačno obilježenim
kombinacijama pregleda u zaglavlju i odgovarajućom cijenom.
Vrsta vozila i oblik karoserije se izabiru među ponuđenim opcijam u istoimenim padajućim
menijma. U zavisnosti od izabrane vrste vozila, mijenja se sadržaj menija „Oblik karoserije“ i to
prema važećoj klasifikaciji vozila (prilog pravilnika o tehničkim pregledima vozila).
Dugme „Unos podataka“ služi za prelazak na sljedeću formu i nastavak unosa ostalih relevantih
podataka o obavljenom TP-u. Da bi se prešlo na slijedeću formu, moraju biti zadovoljeni određeni
uslovi vezani za unos podataka u prethodnu formu, tj. izabrana slika i uneseni svi relevanti podaci
na trenutnoj formi. Ukoliko to nije slučaj, umjesto prelaska na sljedeću formu, pojavit će se poruke
upozorenja na učinjene propuste pri unosu podataka.
Sljedeća forma je namijenjena za unos specifičnih podataka o nekom konkretnom vozilu i
njegovom vlasniku (korisniku). Unos podataka u ovoj formi je sortiran tematski po tabulatorima
(tabovima). Na raspolaganju je tab sa podacima o vlasniku, tab sa podacima o boji i tab sa
tehničkim podacima. Kretanje kroz tabove se vrši sa lijeva u desno, bez preskakanja.
Onemogućen je prelazak na sljedeći tabulator, ukoliko nisu uneseni svi obavezni podaci sa
prethodnog ili ukoliko su isti uneseni u pogrešnom obliku.
Po prelasku na formu za unos tehničkog pregleda prvo je prikazan tabulator sa podacima o
vlasniku, što vidimo na sljedećoj slici.
- 76 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Slika 2.3 Popunjena forma tabulatora o vlasniku
Izborom nosioca osiguranja (vlasnik ili korisnik), definiše se način unosa podataka o nosiocu
osiguranja. Ukoliko se izabere „VLASNIK“, podaci o nosiocu osiguranja se automatski popunjavaju
već unesenim podacima za vlasnika vozila, bez mogućnosti izmjene od strane korisnika. Ako je
nosilac osiguranja „KORISNIK“, polja za unos podataka o nosiocu osiguranja se ostavljaju
praznim, za ručni unos od strane korisnika a|TEST-a.
NAPOMENA5: Nije obavezan unos podataka u polja označena sivom bojom. Ukoliko ne
raspolažete tačnim podacima koja se unose u ova polja, predlažemo da polja ostavite praznim, tj.
bez upisivanja „0“, „-„ i drugih sličnih znakova.
NAPOMENA6: Ukoliko se mijenjaju podaci o vlasniku vozila, a vlasnik je ujedno i nosilac
osiguranja, potrebno je promijeniti još i podatke u poljima za nosioca osiguranja. Obzirom da se u
ovom slučaju podaci popunjavaju isključivo automatski, podacima unesenim za vlasnika vozila, a
popunjavanje se pokreće izborom nosioca osiguranja, potrebno je promijeniti nosioca osiguranja
na „KORISNIK“, a zatim ponovo vratiti na „VLASNIK“.
NAPOMENA7: Kada otvorite padajući meni sa velikim brojem ponuđenih opcija, kao npr. kod
unosa marke vozila, da bi lakše odabrali potrebnu marku tj. da je ne bi tražili na listi, dovoljno je da
u polje brzo unesete prvih nekoliko slova imena tražene marke vozila, ili cijelo ime. Nemojte
koristiti tipku Backspace jer ne možete obrisati ni jedno od tih slova, a može se desiti da pritiskom
na tipku Backspace aktivirate meni, tako da možete biti prebačeni sa forme unosa u neku drugu
formu i pri tome biste izgubili do tada unesene podatke. Ukoliko želite da odaberete neki drugi tip ili
marku pričekajte određeno vrijeme (tri sekunde) i ponovite pretraživanje. Backspace se može
normalno koristiti samo u običnim tekstualnim poljima za unos podataka.
NAPOMENA8: Prelazak iz polja u polje se vrši tipkom Tab, a ne Enterom.
NAPOMENA9: Prilikom unosa vremena pregleda omogućen je unos vremena samo iz vremenskog
opsega između posljednjeg TP-a koji ste napravili i trenutnog vremena.
Kada ste popunili prvi tab (sa podacima o vlasniku i nosiocu osiguranja), omogućen je prelazak na
drugi (sa podacima o boji) i to klikanjem na naslov tabulatora što je u ovom slučaju „Podaci o boji“.
- 77 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Slika 2.4 Popunjena forma tabulatora o boji
Kod podataka o boji, bira se osnovna boja vozila, njena nijansu i vrsta. Osim osnovne boje, u
slučaju potrebe mogu se izabrati i dopunske boje. Osnovna boja se bira iz padajućeg menija i
moguće je izabrati samo jednu osnovnu boju, dok je kod dopunskih boja moguće izvršiti višestruki
izbor. Tvornička šifra boje nije obavezan podatak, pa ukoliko ne raspolažete tačnim podatkom,
predlažemo da ovo polje ostavite praznim.
Po popunjavanju drugog taba, pređite u treći (sa tehničkim podacima).
Slika 2.5 Popunjena forma tabulatora sa tehničkim podacima
- 78 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Kod određenih polja za unos tehničkih podataka postoji verifikacija (provjera ispravnosti) unesenih
podataka. Takav je slučaj npr. sa podacima o masama. Tamo gdje je obavezan unos masa, mora
se poštovati formula „Masa praznog vozila“ + „Dopuštena nosivost“ = „Najveća dop.uk.masa“. U
protivnom, prelazak u sljedeću formu i nastavak unosa podataka neće biti dozvoljen, već će se
ispisati poruka upozorenja na učinjene neispravnosti.
U slučajevima gdje se u tehničkim podacima moraju unijeti i dimenzije vozila, na osnovu unesenih
vrijednosti u polja „Dužina“, „Visina“ i „Širina“, vršit će se automatsko označavanje opcije „Van
gabaritno vozilo“.
NAPOMENA10: Kada se prilikom unosa podataka tehničkog pregleda na vrhu forme pojavi poruka
„Molim Vas pričekajte - učitava se...“, a što se najčešće događa prilikom odabira vrste tehničkog
pregleda ili marke i tipa vozila, pričekajte nekoliko sekundi, a onda možete nastaviti sa radom. Ako
ste zaboravili popuniti obavezno polje ili ste u polje za unos brojne vrijednosti unijeli slovo u
gornjem desnom uglu će se ispisati odgovarajuća poruka upozorenja.
NAPOMENA11: Polja označena sivom bojom nisu obavezna! Ukoliko se podaci u njih ipak unesu,
obavezno je da budu upisani u odgovarajućem obliku i vrijednosti, tj. ako ne raspolažete tačnim
podacima koja se unose u ta polje, predlažemo da ta ista polja ostavite prazna.
Nakon završenog popunjavanja forme kliknite na dugme „Unesi TP i nastavi“. Ukoliko je između
unosa zadnjeg podatka u formu i pritiska na pomenuto dugme, prošlo više od jedne minute, pojavit
će se poruka kojom se korisnik upozorava da provjeri ispravnost unesenih podataka na prethodnim
tabovima. Da bi se nastavilo sa unosom, dovoljno je još jednom prijeći preko sve tri pomenuta
tabulatora (otvoriti svaki klikom miša na naziv tabulatora) i onda ponovo pritisnuti dugme „Unesi TP
i nastavi“.
Ukoliko je sve uspješno završeno, otvoriti će se forma za unos mjerenja što je prikazano na
sljedećoj slici.
Izbor obaveznih polja za unos podataka o mjerenju, definiše se izborom vrste motora, odnosno
vrste goriva na prethodnim formama. U slučaju izbora benzinskog motora, nije moguće unositi
podatke namijenjene isključivo dizelskim motorima i obrnuto.
Na kraju unosa podataka o mjerenju, vrši se izbor kontrolora koji je vršio pregled vozila.
Slika 2.6 Unos mjerenja
- 79 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ NAPOMENA12: U padajućem meniju „Kontrolor koji je pregledao“, bira se ime kontrolora koji je
pregledao vozilo, a ne ime kontrolora ili administrativnog radnika koji vrši unos podataka u a|TEST.
Nakon unosa mjerenja i izbora kontrolora koji je pregledao vozilo, kliknite na dugme „Spasi
mjerenja“. U slučaju ispravnog unosa, mjerenja se snimanju i zatvaraju, a otvara se tabulator
„Greške“. Ovaj tabulator je namijenjen za unos greške uočene na vozilu, prilikom njegovog
pregleda. Ukoliko na vozilu nema uočenih grešaka, odmah kliknite dugme ''Spasi greške'', čime
vam se odmah otvara mogućnosti štampanja zapisnika o mjerenju, potvrde za PREV i TEU
pregled i dr.
Slika 2.7 Forma za unos grešaka
Ukoliko su ipak uočene neke greške na vozilu, sa padajućeg menija u donjem dijelu ekrana
izaberite sistem, zatim podsistem ako postoji, i na kraju izaberite konkretnu grešku. Klikom na
dugme „Dodaj“, izabranu grešku dodajete u listu aktivnih grešaka (na desnoj strani). Grešku
izbacujete iz liste aktivnih klikom na link „Izbaci“.
- 80 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Slika 2.8 Forma sa definisanim greškama
Kada ste završili sa unosom grešaka, kliknite na dugme „Spasi greške“. Da bi se unos pregleda
završio, neophodno je kliknuti na pomenuto dugme, bez obzira da li su za dato vozilo unesene
greške ili ne.
NAPOMENA13: Sve do momenta snimanja grešaka, TP se tretira kao storniran! Tek kada se izvrši
snimanje grešaka, klikom na pomenuto dugme, TP postaje aktivan i smatra se validnim.
NAPOMENA14: Tokom unosa mjerenja i definisanja grešaka omogućeno je štampanje kontrolnog
lista, praznog kontrolnog lista i poleđine kontrolnog lista, ali ne i zapisnika o mjerenju i potvrda o
preventivno i TEU pregledu.
NAPOMENA15: Ako se desi da se pri nekom pregledu napravi greška pri unosu mjerenja, onda se
taj pregled stornira (kroz pretragu se nađe, a storniranje se vrši u „TP operacijama“). Pravi se novi
na kojem se ispravlja greška i onda se unosi u bazu. U slučaju da se pogrešni pregled ne stornira,
a napravi se novi sa ispravljenom greškom, informacioni sistem će ih tretirati kao dva validna
pregleda i smatraće da su oba naplaćena. Nakon otklanjanja navedenih grešaka na vozilu,
moguće je unijeti besplatni ponovljeni TP.
Ukoliko je u vrstama pregleda na početku unosa TP-a označen preventivni i/ili TEU pregled,
moguće je i štampanje PREV i/ili TEU potvrde, unosom broja zadužene, a neiskorištene potvrde u
odgovarajuće polje i klikom na dugme „štampaj PR potvrdu“ i/ili „štampaj TE potvrdu“, naravno pod
uslovom da je vozilo dobilo konačnu ocjenu „ISPRAVAN“.
- 81 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Slika 2.9 Forma za štampanje TP obrasca
Kada kliknete na dugme za štampanje, otvara se novi prozor (morate dozvoliti pop-up prozore,
pogledajte Uvod). U novom prozoru izaberete „File“, zatim „Print“, itd. ili kliknete na ikonicu
štampača. U slučaju da nemate instaliran browser plugin za pregled PDF dokumenata unutar
browser-a, browser će vas pitati gdje da spasite dokument (koji zatim otvarate čitačem PDF
dokumenata i normalno štampate).
Zavisno od podešenosti browser-a, umjesto u novom prozoru izvještaj se može otvoriti i u novom
tab-u (kao što je prikazano na prethodnim slikama).
NAPOMENA16: Prilikom ispisa podataka na PREV i TEU potvrde, osim potrebnih podataka o
vlasniku i vozilu, štampa se i zadati broj potvrde iz a|TEST-a. Zbog toga je potrebno voditi računa
da se štampa podataka stvarno vrši na potvrdu čiji ste broj unijeli u predviđeno polje u a|TEST-u.
Štampom TP-a, na novi broj potvrde, stari broj potvrde se tretira kao iskorišten i naispravan, pe se
automatski stornira, a štampani TP se povezuje sa zadnjim korištenim brojem potvrde.
NAPOMENA17: Potrebno je izvršiti podešavanje papira za printanje i to tako što ćete kliknuti na
„File“ (u gornjem lijevom uglu Vašeg pretraživača, Internet Explorera ili Mozilla Firefoxa), zatim u
padajućem meniju kliknuti na „Print“ i otvoriće se prozor u kome ćete kliknuti na dugme
„Properties“ gdje ćete izabrati „Paper“ tab. U dijelu „Paper options“ u opciji „Size“ odaberite format
papira A4. Ovo podešavanje se razlikuje u zavisnosti od printera. Važno je samo da se pri
podešavanju papira za printanje format papira podesi na A4.
- 82 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME
Stručni bilten broj 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Slika 2.10 Podešavanje formata papira
- 83 
Download

statistička analiza podataka o obavljenim tehničkim pregledima