ЈКП “ТОПЛОВОД”- ОБРЕНОВАЦ
11500 О Б Р Е Н О В А Ц
Цара Лазара 3/1
КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
-набавка радоваМашински радови на челичним и флексибилним
цевоводима на санацији, реконструкцији и изградњи
примарних мрежа и примарних прикључака
Редни број 20/13
ШИФРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНОП-Т-20/13
Обреновац, 2013. године
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
САДРЖАЈ:
САДРЖАЈ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
5.
ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
6.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
7.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
8.
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
9.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
10.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
11.
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А
12.
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
13.
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА
14.
МОДЕЛ УГОВОР
УКУПАН БРОЈ СТРАНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1.
2.
3.
4.
страна 1 од 48
Страна
бр.
1.
2.
3.
3.
23.
29.
37.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
48.
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,
у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013), израђена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак за јавну набавку радова:
Машински радови на челичним и флексибилним цевоводима на санацији,
реконструкцији и изградњи примарних мрежа и примарних прикључака,
ЈН бр.20/13
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив и адреса наручиоца
Интернет страница
наручиоца
Врста поступка и основ за
примену
Предмет јавне набавке
Циљ поступка
Контакт
Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац, Цара
Лазара 3/1, 11 500 Обреновац
www.toplovodobrenovac.org.rs
Отворени поступак; члан 32. ЗЈН
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012)
Набавка радова – Машински радови на челичним и
флексибилним цевоводима на санацији, реконструкцији и
изградњи примарних мрежа и примарних прикључака
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци
Александар Мићић –контакт за комерцијална питања
Маријола Јевтић – контакт за техничка питања
страна 2 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Технички услови за извођење радова на санацији, реконструкцији и изградњи мрежа и
прикључака
Монтажа стандардних предизолованих елемената
Истовар и складиштење предизолованих елемената
Довоз цеви, фазонских комада и прибора, обавља се камионом до градилишта од магацина
Наручиоца (максимална удаљеност градилишта до магацина Наручиоца не прелази 5 км.) на
основу потреба за материјалом на градилишту. Извођач радова са требовањем потписаним од
стране Надзорног органа Наручиоца долази у магацин Наручиоца где преузима материјал.
Утовар материјала у камион Извођача обаља Наручилац својим возилом. Обавеза Извођача
радова да има адекватно возило за превоз материјала од магацина Наручиоца до места
уградње (дозвољена слободна дужина цеви ван возила износи максимално 1 м.) Обавеза
Извођача радова је обезбеђење материјала на превозном средству од котрљања или других
незгода које се могу јавити приликом транспорта. Истовар материјала на месту уградње
обавеза je Извођача радова. Приликом утовара, превоза и истовара материјала треба водити
рачуна да не дође до оштећења полиетиленског омотача и топлотне изолације цеви.
Утовар и истовар предизолованих елемената обавља се ручно и представља обавезу Извођача
радова. Није дозвољено вучење и котрљање предизолованих елемената по подлози, као ни
примена челичних ужади или ланаца као привезница за куку крана, ако се користи приликом
истоваривања.
Извођач радова привремено складишти материјал на градилишту, максимално на пет места.
Складиштење материјала обављати на равним, сувим површинама без присуства камења
разврстане по димензијама. Као подлога за слагање предизолованих елемената могу да
послуже насути песак или гредице ширине 100 – 200 мм. Укупна дужина подлоге за цеви
треба да износи 10% од дужине цеви. Предизоловане елементе на градилишту потребно је
сортирати по величини. Сви предизоловани елементи морају на медијумској цеви имати
заштитне капе. Капе се скидају непосредно пред спајање елемената. Развожење
предизолованих елемената дуж трасе може се обављати приручним превозним средствима
при томе треба водити рачуна да не дође до оштећења PE обложне цеви, топлотне изолације
или система за надзор стања цевовода или ручно разносити до места уградње.
Посебне мере предустрожности треба предузети у случајевима када је температура испод
10оC због опасности од појаве кртог лома полиетиленске обложне цеви.
На местима укрштања цевовода са улицама предизоловане цеви се постављају кроз заштитне
коломе. Потребно је обратити пажњу на полагање ових деоница цевовода да не дође до
оштећења полиетиленске обложне цеви или система за детекцију цурења. Место продора
цеви и заштитне колоне обезбедити са чауром за пролаз кроз зид и неопренским заптивним
прстеном.
Предизоловани флексибилни цевовод се од магацина Наручиоца до места уградње
транспортује камионом. Утовар предизолованог флексибилног цевовода на возило је обавеза
Наручиоца.
Цевовод се истоварује на месту уградње према препорукама произвођача цевовода.
Размотавање цевовода се обавља према препорукама произвођача.
страна 3 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
Спајање стандардних предизолованих елемената
Када је ров грађевински припремљен и нивелисан постављањем гредица од меког дрвета
димензија 100 x 100 x Б мм (Б – ширина рова) и посут песком почиње се са монтажом
цевовода. Монтажа цевовода се обавља према унапред одобреној технологији за монтажу
одређеног типа цевовода од стране Инвеститора (Технологија заваривања у прилогу).
У складу са пројектном класом пројекта (класа B) монтажерска организација мора испунити
захтеве дефинисане за конкретну класу према стандарду SRPS EN 13941.
Минималан број атестираних заваривача неопходних за обављање монтажерских радова
износи четири (три са атестом за поступак 141 и три за поступак 111). Координацију
заваривачких радова обавља организатор заваривачких радова – међународни технолог или
инжењер за заваривање).
Приликом извођења монтаже потребно је испунити следеће захтеве:
заваривачи – морају имати одговарајући сертификат у складу са SRPS EN 287-1 за
одговарајући материјал, димензиони опсег и положај заваривања. Извођач радова
обавезан је пре почетка радова да достави Стручном надзору Наручиоца важећи атест
за сваког заваривача са фотографијом.
персонал који координира заваривањем – особа са квалификацијом према
SRPS EN 719, минимално 2 год. радног искуства (захтеви према класи пројекта)
квалификовану процедуру заваривања – у тендерској документацији дефинише
Инвеститор
потрошни материјал за заваривање – потрошни материјал мора бити таквог квалитета
да заварени спојеви имају механичке карактеристике барем једнаке изворном
материјалу. Потрошни материјал за заваривање треба да одговара основном
материјалу, процедури заваривања и условима заваривања. Извођач радова доказује
атестном документацијом за додатни материјал који доставља Стручном надзору
Наручиоца.
место и положај заваривања
припрему ивице спојева код елемената различитих дебљина
припрему површине за заваривање
примењени алат за центрирање компоненти које се спајају
хевтање
преваривање хевтова
начин контроле хевтова, заварених спојева (од стране монтажера)
поправак неквалитетно урађених спојева
начин обележавања заварених спојева на компонентама које се спајају
начин вођења евиденције о поступку заваривања (књига заваривања)
Код извођења заваривачких радова треба испунити следеће захтеве:
размак шава завареног споја треба да буде такав да се зона предгревања не преклапа
нити има утицаја. Апсолутни дозвољени минимални размак је 3.5 дебљина зида
(препоручује се размак од 100 мм и више)
уздушни шавови треба да буду размакнути 10 пута дебљина зида, минимално 50 мм
заварени спојеви који имају више од једног пролаза, минимални размак између
почетног и крањег положаја пролаза износи 30 мм
површина од 50 мм од завареног споја са обе стране споја мора бити очишћена од
прашине, прљавштине и воде а потребно је да заштити од ветра и кише. При
страна 4 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
температури нижој од 5 оC и при високој влажности, површина шава треба да се
загрева у циљу спречавања кондезације.
забрањено успостављати лучне ударе на површини цеви ако се они случајно појаве
потребно их одстранити шмирглањем
да би се избегла потенцијално оштећујуће кретање ваздуха унутар цеви, потребно је
затворити барем један крај цеви током заваривања на отвореном простору
забрањена промена правца правог дела трасе за угао већи од 2о (дозвољена
толеранција при монтажи ± 0.25о) због концентрације сила на заварени спој. Такви
спојеви морају посебно означити и подвргавају 100% IBR контроли.
У складу са класом пројекта (класа B) захтевани ниво квалитета заварених спојева је C.
Класификација грешака се обавља према SRPS ISO 5817.
Монтажер може за себе у раној фази извршити контролу спојева неком од метода без
разарања да изврши проверу заваривача.
Инвеститор је у обавези да независно од монтажера обави контролу (IBR) у проценту који
одговара класи пројекта односно нивоу квалитета заварених спојева. У овај проценат не
улазе спојеви који се налазе у улицама, прелазима путева, канала, пруга и у близини
грађевина. Ови спојеви се контролишу IBR 100 % од стране Инвеститора.
На основу стандарда SRPS C.T3.011, SRPS ISO 5817 и EN 25817 све трошкове настали
услед поновљене радиографске контроле због лошег квалитета заварених спојева и
трошкове настале због подизања процента IBR контроле због неквалитетног спајања
иду на терет извођача радова.
Спајање предизолованог флексибилног цевовода
Предизоловани флексибилни цевовод се са крутим системом спаја помоћу прелазних
спојница. Пре спајања потребно је исправити крајеве помоћу уређаја – пегле. После
завршеног процеса исправљања спојница, намонтиране спојнице не смеју имати бочни
притисак (цев мора бити исправљена).
Монтажу спојница обавити према препорукама произвођача флексибилног цевовода.
После завршеног испитивања на непропусност спој се изолује термоскупљајућом спојницом.
Монтажа предизолованог компезатора за једнократну употребу
Пре заваривања Ек система мора се навући дуга редукциона спојница на
предизоловану цев
Ек компезатор се на у плану прецизно обележеним местима, у прихевтаном стању,
заварује у трасу као комад цеви
Контролни вијак за испитивање заптивености Ек компезатора мора бити постављен на
горе на позицији измедју 11.00 и 13.00 часова.
Квалитет заваривања циркуларних спојева на крају компезатора мора бити исти као
код других заварених спојева у целокупном систему
Неопходно је поштовање растојања између компезационих кракова и Ек компезатора,
односно између два Ек.
Минимална дужина уградње праволинијске деонице пре и после Ек компезатора мора
износити 12 м
Монтажа између лучних цеви, на еластично савијеним деловима трасе, на местима где
траса скреће за угао ≠0о није дозвољена
Након заваривања Ек не треба скидати прихевтане тачке
страна 5 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
Након завршетка првог дела монтаже морају се проверити заварени спојеви на
непропусност
После испитивања на непропусност деонице које су дефинисане у графичкој
документацији прекривају се једним слојем најлона
На деоницама у које је уграђен Ек компезатор потребно је обезбедити пројектом
дефинисан надслој земље и имати исту збијеност засутог материјала
Ров у зони Ек остаје незатрпан, величина незатрпаног рова мора бити таква да се
завршни радови око заваривања и изолације споја могу обавити без тешкоћа. Дужина
незатрпаног рова не сме прећи максималну дозвољену дужину на извијање
дефинисану у прорачуну стабилности система.
Пре загревања цевовода морају се ослободити (обрусити) тачке које су прихевтане на
Ек компезатору, како би се омогућило да компезатор прихвати дилатациону промену
дужине цеви. При загревању цевовода треба пазити на то да се загревање изводи
равномерно и полагано, као и да се не појаве температурски шокови. Температура
носиоца топлоте у разводној и повратној цеви мора бити иста.
Када је достигнута температура преднапрезања дефинисана у прорачуну Ек
компезатора мора се проверити израчуната и добијена температурска дилатација
Уколико није постигнут крајњи положај Ек компезатора, што се констатује тако што
се ивица спољне цеви за вођење не поклапа са зарезом укопаним по обиму унутрашње
цеви за вођење треба повисити температуру носиоца топлоте
Мора бити достигнут крајњи положај Ек компезатора
Када је достигнут крајњи положај компезатора температура носиоца топлоте остаје
стална док се не изврши спајање заваривањем по обиму обе цеви за вођење. Тада је
постигнут спој који омогућава преношење сила, и сада се Ек компезатор може
сматрати само једним крутим делом цеви цевовода. Тиме извршено преднапрезање
цевовода.
Спојни завар мора бити подвргнут испитивању заптивености помоћу ваздуха под
притиском. Због тога се мора извршити увртање вентила који је испоручен као прибор
у отвор који се налази на горњој трећини компезатора.
Притисак при испитивању мора бити 0.2 – 0.5 бар.
Након завршеног испитивања вентил се одврне и отвор се затвара увртањем чепа који
се испоручује уз компезатор и осигурава заваривањем.
Компезатор се термички изолује помоћу претходно навучене изолационе спојнице,
поступак изолације је исти као код изолације спојева осталих предизолованих
елемената
Јама у којој се налази Ек затрпава са песком и загрће са ископаним материјалом под
истим условима који су важили за затрпавање ровова код уградње осталих
предизолованих елемената.
Монтажа аксијалног компезатора
Компензатори су деликатни, танкозидни цевни елементи, који при ограниченом броју
циклуса, што је за овакве топловоде случај, и уз исправан рад, без додатних оптерећења,
могу надживети цевовод, пошто су по правилу од квалитетнијег материјала.
Да би се обезбедили оптимални радни услови пројектом је предвиђен низ мера које се при
монтажи морају реализовати. Основно је правило да све монтажне операције морају бити
пажљивије и педантније спроведене него за „обичне” цевоводе, без компензатора.
Компензаторе на предизолованим цевима треба уградити на средини распона измедју
фиксних ослонаца ако то посебно не компликује ситуација на терену.
страна 6 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
Аксијалност
Деонице у којима је предвиђен аксијални компензатор морају бити потпуно аксијалне, што
подразумева:
Крајеви цеви који се спајају морају бити апсолутно ортогонално одсечени, обрађени и
медјусобно подешени, без икаквих усецања, украјања, натезања итд.
При томе водити рачуна да деонице са аксијалним компензаторима морају бити
праволинијске али не морају бити хоризонталне.
Хладни преднапон
Укупна дилатација коју компензатор треба да прими одговара температурском дијапазону од
минималне -10°C (минимална температура која се може јавити при монтажи) до максималне
+115°C (пројектна радна температура). Компензациона способност аксијалног компензатора
је подељена на два дела: пола, односно 50% компензатор прима сабијањем (скраћењем) од
неутралног положаја, а другу половину, односно следећих 50%, истезањем (издужењем) од
неутралног положаја. Ово значи да се исправном монтажом морају обезбедити услови да
компензатор на температури -10°C не буде истегнут преко 50% од своје компезационе
вредности, да на температури +115°C не буде сабијен преко 50% од своје компезационе
вредности и да неискоришћен компензациони капацитет буде равномерно распоређен на
хладну и топлу страну. Ово ће се постићи правилним преднапрезањем компензатора, зависно
од температуре цевовода при монтажи.
Приликом монтаже потребно је одредити температуру медијумске цеви и забележити је у
записник о преднапрезању аксијалног компезатора. На основу измерене монтажне
температуре и пројектоване температуре потребно је одредити вредност преднапрезања
компезатора и ту вредност уписати у записник о преднапрезању.
Монтажа спојних места
Складиштење спојница
Спојнице и остали елементи који се монтирају у спојном месту са потписаним
требовањем Стручног надзора преузимају се у магацину Наручиоца
Спојнице, мажетне, чепови и флеке морају се на траси складиштити у сортираном
стању, на сувом без излагања смрзавању и директном сунчевом зрачењу, најбоље у
просторији где је температура ваздуха 15 – 25 0Ц. Спојнице и мажетне додатно су
заштићене најлоном који се скида непосредно пред монтажу спојног места.
Забрањено је скидање заштитног најлона са спојнице и термоскупљајуће мажетне пре
монтаже споја због негативног утицаја сунчевог зрачења и могућности скупљања
спојница.
Спојница се складишти у вертикалном положају
Монтажа спојница
По завршеном испитивању на непропусност, повезивања и провере система за
контролу цурења приступа се монтажи спојница и заливању спојних места
полиуретанском пеном.
Спојнице и термоскупљајуће мажетне постављају се на цевовод пре процеса спајања
заваривањем. Све време спојница и мажетна мора бити заштићена најлоном да би
спречио штетан утицај УВ зрачења. Спојница и мажетна постављају се на цевовод на
удаљеност максимално 1 м од спојног места. Пре навлачења спојнице и мажетне на
цев потребно је ископати проширење “нишу” за монтажу спојнице.
Пре почетка монтаже цевовода монтажер треба да достави Стручном надзору
Инвеститора на сагласност Технологију наливања спојева у три примерка. По
страна 7 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
добијању сагласности на израђену технологију два примерка се враћају монтажеру,
трећи примерак Инвеститор прилаже у атестну документацију добијену од
испоручиоца материјала. Од два добијена примерка монтажер мора један примерак
“Технологије наливања спојева” држати на градилишту.
Технологија наливања спојева мора обавезно садржати следеће:
Чишћење
Потребно је навести одговарајуће поступке чишћења и сушења за:
површину медијумске цеви
површину изолације
површину облоге спојнице
површину облоге цеви
Реченица “Сва влажна пена треба да се одстрани са крајева цеви” мора обавезно бити унета у
упутство.
Систем за детекцију цурења
Када се угради систем за детекцију цурења потребно је да буде наведен исправан поступак
његовог повезивања. Ова спецификација као минимум треба да укључује следеће:
општа упутства за употребу да би се избегло оштећивање система
поступке постављања и повезивања цеви да би се обезбедио рад система
поступци и методе испитивања ради проверавања рада система за детекцију цурења за
време монтаже
Систем за детекцију цурења мора бити описан у Елаборату за повезивање система за
детекцију цурења.
Облога спојнице
Морају бити наведени поступци за исправно руковање и монтажу облоге спојнице и мажетне
(за двоструко осигурање заптивености спојнице).
Објаснити поступак монтаже спојнице, проверу заварљивости спојнице. Посебну пажњу
обратити на температуру пламена и контролу заптивености.
Сваки од примењених метода заптивености мора појединачно испунити захтеве на
непропусност воде и чврстоће везе облоге спојнице и обложне цеви.
Испитивање заптивености спојнице
Објаснити начин испитивања заптивености спојнице пнеуматском пробом (натпритисак 0.3
бар). Дефинисати индикаторе незаптивености.
Убризгавање пене
Мора се описати одговарајући поступак убризгавања пене. Као минимум следећи параграфи
морају бити укључени:
превентивне мере ако је температура површине медијумске цеви и облоге спојнице
ван опсега 15-25 оC
температуре и начин чувања PUR компоненти ако је температура ван опсега 15-25 оC
превентивне мере које је потребно предузети да би се омогућила одзрака спојнице и
прекомерни губици пене
Чеп за затварање отвора на спојници
Навести начин монтаже чепа за затварање отвора и његова заштита од продора воде.
Општи захтеви за спојнице и комплетну монтажу спојног места су следећи:
морају бити непромочиви
отпорни на аксијалне силе подстакнуте аксијалним померањем цеви у земљи
отпорни на радијалне силе и померања при савијању
страна 8 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
отпорни на утицај температуре и температурне промене у земљи
Радни век спојнице и монтираног спојног места мора бити исти као радни век стандардног
предизолованог елемента.
Протокол о монтажи спојног места
Извођач радова је у обавези да приликом монтаже и заливања спојних места води следећи
протокол у који се уносе следећи подаци:
временски услови
температура околине
број и пречник спојнице
датум монтаже спојнице
дужина шупљег простора спојнице
испитни притисак код пнеуматског испитивања
оцена испитивања
датум пуњења пене
количина пене
поступак пуњења пеном – ручно, машински
датум монтаже термоскупљајуће мажетне
вредност отпора IPS – Cu
име монтажера спојнице
На спојницу се ставља следећа неизбрисива ознака
број и пречник спојнице
датум пуњења пеном
дужина шупљег простора код спојнице
датум монтаже термоскупљајућих мажетни
име монтажера спојнице
вредност отпора IPS - Cu
Систем за надзор детекције цурења
У Систему даљинског грејања Обреновца користи се Nordic систем
Када се цевовод монтира потребно је обратити пажњу да жице буду на горњој страни
предизолованог елемента.
Приликом спајања потребно је извршити спајање бакарне жице са бакарном а
калаисана са калаисаном. Жице се међусобно спајају стезаљкама уз додатно лемљење.
Након спајања жице не смеју бити напете.
На разводном воду калаисана жица се поставља са десне стране посматрано у смеру
струјања флуида, важно је знати распоред жица јер то омогућује место оштећења
(продора влаге) када цевовод буде у функцији.
Монтажа система за детекцију цурења
Пре почетка полагања предизолованих елемената потребно је испитати систем за
детекцију цурења. Треба утврдити да ли је дошло до оштећења жица приликом
транспорта или руковања са предизолованим елементима. Треба проверити да ли су
жице попуцале, здробљене или да нису у контакту са челичном медијумском цеви.
Цеви и лукови се проверају тако што се жице споје на једном крају (кратки спој), а на
другом се мери отпор струјног круга Ом метром. Одвојци се испитују тако да се жице
главног вода споје, а мерни уређај се постави на одвојку.
страна 9 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
Провера континуитета се врши на следећи начин:
Мерни уређај (Ом метар) споји се са једним крајем цеви, а на другом се споје бакарна
и калаисана жица. Након тога се утврдјује да је контакт измедју Ом метра и жица
сталан и да жице не долазе у контакт са челичном медијумском цеви. Максимални
очитани отпор треба бити 5 Ώ на сваких 100 м жице за детекцију.
Превисока вредност упућује да круг може бити прекинут или да жице на другом крају
нису повезане једна са другом. Ако је дошло до прекида потребно је одредити
локацију и отклонити оштећење пре полагања цеви.
Провера да жица система за детекцију и челична цев нису у кратком споју:
Један крај Ом метра се спаја са жицом (било којом) а други са челичном медијумском
цеви. Очитавање Ом метра мора бити ван мерног подручја. То значи да је изолација
између цеви и жице добра (нема кратког споја).
Ако је измерени отпор пренизак то би могло значити да постоји контакт између
челичне цеви и жице или да је изолација на неком месту оштећена и јавља се продор
влаге. Минимални дозвољени отпор између жице система за детекцију и челичне
медијумске цеви не може бити мањи од 10 КΏ.
Спајање жица система за детекцију цурења
Крајеве жица одвити и пажљиво исправити, очистити и помоћу брусног папира
скинути изолацију. Спровести контролно мерење помоћу Охм метра у оба правца.
Отпор жичане петље макс. 5 Ώ/100 м цеви, жица – маса (челична цев за медијум) не
може бити мањи од 10 КΏ.
Вредности мерења забелижити на спојници и у плану трасе за монтажу система за
детекцију влаге.
Крајеве жице спојити према бојама, повезати са букснама и додатно залемити. У
сваку спојницу причврстити два држача који држе жице на растојању од цеви, а онда
жице треба причврстити за њих према детаљу из графичке документације (монтажа
спојног места).
После обављене монтаже предизолованих елемената и заливања спојних места
обавити завршну контролу система за детекцију цурења и томе сачинити записник и
вредност унети у план трасе за монтажу система за детекцију влаге.
Испитивање на непропусност и чврстоћу
Током овог испитивања систем који се испитује треба да буде визуелно испитан да би
се проверило да ли су компоненте система, заварени спојеви и други спојеви
заптивени. Испитивању на заптивеност не морају бити подвргнути (не морају бити
откривени само спојеви за које постоји документација да су од стране Инвеститора
комплетно IBR испитани).
Пре испитивања морају бити монтирана сва чворна места. Испитивању се не смеју
подвргнути делови чији је испитни притисак мањи од испитног притиска цевовода и
делови опреме за коју није позната вредност испитног притиска.
Цевовод су пуни са водом на најнижим тачкама. Квалитет воде треба да буде такав да
не изазива корозију и не изазива заостајање нечистоћа. Флуид мора имати довољно
високу температуру да би се спречила појава кртог лома елемената цевовода.
Максимална дозвољена температура флуида за испитивање износи 50оC.
Ваздушни џепови у цевоводу морају се избегавати и потребно је обезбедити такав
начин пуњења који ће спречити појаву ваздушних џепова у цевоводу који се пуни.
страна 10 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
Испитни притисак за испитивање заптивености цевовода износи за 30% већа вредност
од пројектованог притиска, што у овом случају износи 2,1 MPa.
Вредност притиска се контролише помоћу главног и контролног манометра. Мерни
опсег манометара износи 2,5 MPa. Главни и контролни манометар морају имати исти
мерни опсег и исту тачност. Тачност манометара је 1.6 и морају бити постављени на
места и тако окренути да је могуће лако уочити промене.
Пре почетка испитивања сва места која се контролишу испитивањем морају бити
откривена и лако приступачна за контролу.
Испитивање се обавља у две фазе:
1. Претходно испитивање – у трајању од 24 часа, испитивани цевовод је подигнут на
вредност пројектованог притиска. Ако се контролом утврди да нема цурења, влажења
или пада притиска приступа се следећој фази.
2. Главно испитивање – у трајању минимално 60 мин (да би вода могла да продре у
изузетно мала оштећења), испитани цевовод подигнут je на вредност испитног
притиска. Уколико дође до влажења, цурења или деформације завареног споја
цевовод се празни и заварени спој се поправља. Потом се цео поступак испитивања
понавља.
Уколико дође до влажења или цурења на раздвојивом споју (навојној или
прирубничкој вези) притисак у цевоводу се смањи на 0,1 MPa и обави се дотезање
споја, затим се поново повећа притисак на вредност испитног притиска.
Цео поступак испитивања се мора документовати кроз записник о испитивању који
потписују сва званично присутна лица. Записник се прави у два примерка. Један
примерак иде монтажеру а други примерак Инвеститору који га прилаже уз осталу
документацију добијену од испоручиоца опреме и монтажера.
Пражњење цевовода обавити преко најнижих тачака на монтираном цевоводу, да би
се спречила појава вакума приликом пражњења течности, потребно је обезбедити
одзраку да би се спречио прекид пражњења.
После обављеног испитивања на непропусност и чврстоћу забрањено је обављање
било каквих заваривачких радова на цевоводу. Ако се обављају заваривачки радови
испитивање се мора поновити, ако је то немогуће урадити онда се такви спојеви 100%
IBR контролишу и посебно евидентирају у дневнику заваривања.
Испитивање заптивености водом може се сматрати и испитивање на чврстоћу када је
то захтевано уговором између Инвеститорa и Извођача радова. Притисак се може
повећати за 50% изнад пројектованог у временском периоду од 1 сата и извршити
провера чврстоће.
страна 11 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
страна 12 од 48
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
страна 13 од 48
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
страна 14 од 48
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
страна 15 од 48
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
Предмер радова
1. Монтажа предизолованог цевовода са системом за дојаву цурења
димензија
дужина(м)
јед.цена без ПДВ-а
∅273,0/5.0/400
324
______________
∅219,1/4,5/315
1308
______________
∅168,3/4,0/250
840
______________
∅139,7/3,6/225
96
______________
∅114,3/3,6/200
120
______________
∅88,9/3,2/160
72
______________
∅48,3/2,6/110
12
______________
укупно без ПДВ-а
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
Укупно поз. 1 без ПДВ-а: ___________________
Напомена: дужина цеви димензија већих од 88,9/3,2/160 износи 12 метара
2. Монтажа предизолованих лукова са системом за дојаву цурења
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅273,0/5,0/400
10
______________
________________
∅219,1/4,5/315
26
______________
________________
∅168,3/4,0/250
18
______________
________________
∅139,7/3,6/225
8
______________
________________
∅114,3/3,6/200
16
______________
________________
∅88,9/3,2/160
28
______________
________________
∅48,3/2,6/110
2
______________
________________
Укупно поз. 2 без ПДВ-а: ___________________
3. Монтажа предизолованих редукција са системом за дојаву цурења
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅219,1/4,5/315-∅168,3/4,0/250
2
______________
________________
∅139,7/3,6/225-∅114,3/3,6/200
2
______________
________________
Укупно поз. 3 без ПДВ-а: ___________________
4. Монтажа предизолованих одвојака – одвојна цев 45о у односу на магистралну цев, са
системом са дојаву цурења
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅219,1/4,5/315-∅76,1/2,9/160
6
______________
________________
∅219,1/4,5/315-∅60,3/2,9/125
6
______________
________________
Укупно поз. 4 без ПДВ-а: ___________________
5. Монтажа предизолованих одвојака – одвојна цев 180о у односу на магистралну цев, са
системом са дојаву цурења
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅219,1/4,5/315-∅88,9/3,2/160
6
______________
________________
∅168,3/4,0/250-∅60,3/2,9/125
6
______________
________________
Укупно поз. 5 без ПДВ-а: ___________________
страна 16 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
6. Монтажа предизолованог компезатора за једнократну употребу са системом са дојаву
цурења
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅219,1/4,5/315
4
______________
________________
Укупно поз. 6 без ПДВ-а: ___________________
7. Монтажа предизоловане флексибилне цеви типа Касафлекс, размотавање и полагање у
грађевински припремљен и припрема краја цеви за монтажу прелазне спојнице.
димензија
дужина(м)
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅142/127/0,9/202
280
______________
________________
Укупно поз. 7 без ПДВ-а: ___________________
8. Монтажа славина са крајем за заваривање
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅168,3/4,0
2
______________
________________
∅139,7/3,6
2
______________
________________
∅114,3/3,6
6
______________
________________
∅88,9/3,2
4
______________
________________
∅60,3/2,9
10
______________
________________
∅42,4/2,6
2
______________
________________
∅48,3/2,6
2
______________
________________
∅33,7/2,6
10
______________
________________
∅26,9/2,3
4
______________
________________
Укупно поз. 8 без ПДВ-а: ___________________
9. Монтажа славина са прирубницама и контраприрубницама
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
DN 250 PN16
2
______________
________________
DN150 PN16
2
______________
________________
DN 50 PN16
6
______________
________________
Укупно поз. 9 без ПДВ-а: ___________________
Напомена: Контраприрубнице, заптивни и везивни материјал испоручује Понуђач
10. Монтажа термоскупљајућих спојница и термоскупљајућих мажетни и заливање спојног
места, са повезивањем и провером система за дојаву цурења
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅400
38
______________
________________
∅315
202
______________
________________
∅250
142
______________
________________
∅225
24
______________
________________
∅200
44
______________
________________
∅160
16
______________
________________
∅110
4
______________
________________
Укупно поз.10 без ПДВ-а: ___________________
Напомена: Масу потребну за наливање спојних места испоручује Понуђач.
страна 17 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
11. Монтажа и испорука спојница за пролаз кроз зид коморе и топлотне подстанице са
орингом (минимална дужина спојнице за пролаз кроз зид – 400 mm)
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅400
4
______________
________________
∅315
24
______________
________________
∅250
12
______________
________________
∅225
16
______________
________________
∅200
10
______________
________________
∅160
14
______________
________________
∅110
2
______________
________________
Укупно поз.11 без ПДВ-а: ___________________
12. Mонтажа и испорука термоскупљајућих пролазних капа у коморама и топлотним
подстаницама
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅400/273.0
4
______________
________________
∅315/219,1
16
______________
________________
∅250/168,3
12
______________
________________
∅225/139,7
4
______________
________________
∅200/114,3
10
______________
________________
∅160/88,9
14
______________
________________
∅110/48,3
2
______________
________________
Укупно поз.12 без ПДВ-а: ___________________
13. Монтажа и испорука слепе спојнице са термоскупљајућом мажетном
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅140
6
______________
________________
∅125
2
______________
________________
Укупно поз.13 без ПДВ-а: ___________________
14.Монтажа и испорука непредизолованог паралелног одвајања са ојачањем убода
димензија
дуж.(м) ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅219,1/4,5-∅88,9/3,2
0,6
2
______________
________________
∅168,3/4,0-∅76,1/2,9
0,5
2
______________
________________
∅168,3/4,0-∅88,9/3,2
0,5
2
______________
________________
∅114,3/3,6-∅48,3/2,6
0,4
2
______________
________________
Укупно поз.14 без ПДВ-а: ___________________
15.Монтажа и испорука непредизолованог нормалног одвајања под 45 о са ојачањем убода
димензија
дуж.(м) ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅219,1/4,5-∅88,9/3,2
0,6
2
______________
________________
Укупно поз.15 без ПДВ-а: ___________________
страна 18 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
16.Монтажа и испорука непредизолованог нормалног одвајања под 45 о са Т кованим
елементом
димензија
дуж.(м) ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅114,3/3,6-∅114,3/3,6
0,5
2
______________
________________
Укупно поз.16 без ПДВ-а: ___________________
17. Монтажа и испорука конвексних цевних капа за блиндирање резервних одвојака
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅88,9/3,2
2
______________
________________
∅76,1/2,9
6
______________
________________
∅60,3/2,9
2
______________
________________
Укупно поз.17 без ПДВ-а: ___________________
18. Монтажа и испорука хамбуршког лука (R=1,5 D) за усмеравање млаза у коморама за
одмуљивање и одваздушење цевовода и везу са постојећим цевоводом у топлотним
подстаницама
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅273.0/5.0
2
______________
________________
∅168.3/4.0
2
______________
________________
∅88,9/3,2
14
______________
________________
∅76,1/2,9
2
______________
________________
∅60,3/2,9
10
______________
________________
∅33.7/2,6
10
______________
________________
Укупно поз.18 без ПДВ-а: ___________________
19. Монтажа и испорука хамбуршког лука 45о (R=1,5 D) за монтажу у коморама
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅168.3/4.0
9
______________
________________
∅60,3/2,9
2
______________
________________
Укупно поз.19 без ПДВ-а: ___________________
20. Монтажа и испорука челичних бешавних цеви, материјал P235 GH за повезивање
изграђеног цевовода са постојећим топлотним подстаницама, израду спусних цеви за
одмуљивање и одваздушење по коморама
димензија
дужина(м)
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅219,1/4,5
2
______________
________________
∅88,9/3,2
36
______________
________________
∅76,1/2,9
6
______________
________________
∅60,3/2,9
12
______________
________________
∅48,3/2,6
2
______________
________________
∅33.7/2,6
15
______________
________________
∅26,9/2,3
10
______________
________________
страна 19 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
∅21,3/2,3
6
______________
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
________________
Укупно поз.20 без ПДВ-а: ___________________
21. Монтажа челичних бешавних цеви, материјал P235 GH у бетонском каналу
димензија
дужина(м)
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅168,3/4,0
168
______________
________________
Укупно поз.21 без ПДВ-а: ___________________
22. Монтажа и испорука концентричне редукције, материјал P235 GH
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅273,0/5.0-∅219,1/4,5
2
______________
________________
∅219,1/4,5-∅168,3/4,0
2
______________
________________
∅139,7/3,6-∅114,3/3,6
2
______________
________________
∅219,1/4,5-∅1397/3,6
2
______________
________________
Укупно поз.22 без ПДВ-а: ___________________
23. Монтажа аксијалних компезатора
димензија
ком
DN 200 PN16
2
DN150 PN16
2
јед.цена без ПДВ-а
______________
______________
укупно без ПДВ-а
________________
________________
Укупно поз.23 без ПДВ-а: ___________________
24. Монтажа предизолованих цеви кроз заштитне колоне на укрштању трасе топловода са
улицом (дужина једне заштитне колоне износи 6-12м)
димензија
дужина(м)
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅273,0/5,0/400
24
______________
________________
∅219,1/4,5/315
48
______________
________________
∅168,3/4,0/250
32
______________
________________
Укупно поз.24 без ПДВ-а: ___________________
25. Монтажа непокретних ослонаца израђених од профила у коморама. Профил утиплати у
под и таваницу коморе. На цев заварити ојачање у облику ребра (12 ком. по једној цеви)
према детаљу из пројектне документације.
кг
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
1000
______________
________________
Укупно поз.25 без ПДВ-а: ___________________
страна 20 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
26. Монтажа прелазних спојница за везу флексибилни - крути цевовод и везе флексибилни –
флексибилни цевовод
димензија
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
∅127,0-∅114,3
10
______________
________________
Укупно поз.26 без ПДВ-а: ___________________
27. Монтажа компезационих јастука и ламинатног покривача на местима скретања цевовода
и вези крутог и флексибилног цевовода према детаљу из пројектне документације (димензија
једног штапа износи 40x1000 мм)
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
1632
______________
________________
Укупно поз.27 без ПДВ-а: ___________________
28. Монтажа минералне вуне дебљине 50 мм за изолацију непредизолованих цеви у
бетонском каналу
кол.(кг)
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
520
______________
________________
Укупно поз.28 без ПДВ-а: ___________________
29. Монтажа и испорука тер папира за облагање изолације непредизолованих цеви у
бетонском каналу
повр.(м2)
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
70
______________
________________
Укупно поз.29 без ПДВ-а: ___________________
30. Спајање проводника система дојаве на спојним местима са израдом протокола према
техничким условима
ком
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
470
______________
________________
Укупно поз.30 без ПДВ-а: ___________________
31. Монтажа и испорука полиетиленске изолације дебљине 32 мм за изолацију цевовода у
топлотним подстаницама
повр.(м2)
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
12
______________
________________
Укупно поз.31 без ПДВ-а: ___________________
страна 21 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
32. Испитивање цевовода на непропусност и чврстоћу према техничким условима
запр.цевовода(м3)
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
90
______________
________________
Укупно поз.32 без ПДВ-а: ___________________
33. Испирање или продувавање цевовода (док се не исперу све нечистоће)
запр.цевовода(м3)
јед.цена без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а
90
______________
________________
Укупно поз.33 без ПДВ-а: ___________________
Обавеза Извођача радова је транспорт комплетног материјала које испоручује Наручилац од
магацина ЈКП Топловод до места уградње (макс. растојање 5 км)
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
УКУПНО СВЕ ПОЗИЦИЈЕ БЕЗ ПДВ-а: ____________________________
ПДВ 20%:
____________________________
УКУПНО СВЕ ПОЗИЦИЈЕ СА ПДВ-ом:
____________________________
страна 22 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
4.
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Р.б.
1.
2.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ДОКАЗИ:
- да jе регистрован код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући регистар
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког учесника из групе
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих)
- да он и његов законски
заступник нису осуђивани за неко
од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре
- ПРАВНО ЛИЦЕ: -доставља следећа уверења:
1) за дела организованог криминала - уверење Вишег
суда у Београду
2) за кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре – уверење Основног суда на
чијем подручју је седиште правног лица и уверење
Вишег суда на чијем подручју је седиште правног
лица
- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И
ПРЕДУЗЕТНИК: достављају извод из казнене
евиденције, односно уверење оне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова где је
пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
Напомена:
-У случају да понуду подноси правно лице потребно је
доставити овај доказ и за правно лице и за законског
заступника
-У случају да правно лице има више законских заступника,
страна 23 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
ове доказе доставити за сваког од њих
-У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког учесника из групе
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих)
Ови докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
- ПРАВНО ЛИЦЕ: -доставља следећа уверења:
1) потврде Привредног и Прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања
делатности,
или
2) потврда Агенције за привредне регистре да код
овог органа није регистровано да му је као
привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности.
3.
- ПРЕДУЗЕТНИК: -доставља следећа уверења:
1) потврда Прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности
или
- да му није изречена мера забране
2) потврда Агенције за привредне регистре да код
обављања делатности, која је на
овог органа није регистровано да му је као
снази у време објављивања позива
привредном субјекту изречена мера забране
за подношење понуда
обављања делатности
-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: - доставља:
1) потврда Прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања одређених послова
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког учесника из групе
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих)
-Потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
страна 24 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Достављају следећа уверења:
1) уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
и
4.
5.
- да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
- да располаже неопходним
финансијским капацитетом:
1) да је понуђач остварио
пословни приход од најмање
50.000.000,00 динара у претходне
три обрачунске године и
2) да рачун понуђача није био у
блокади 10 дана узастопно у
периоду од 01.01.2013. године до
дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу
јавних набавки (укључујући и дан
објављивања позива на Порталу
јавних набавки).
2) уверење Управе јавних прихода града,
односно општине да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
Напомена:
- Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2
горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за
приватизацију да се налази у поступку приватизације
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког учесника из групе
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих)
- Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре
отварања понуда
- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
Агенције за привредне регистре, Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету правних
лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања
и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2010, 2011. и
2012. годину, као и податке о данима неликвидности.
- Скоринг или потврда Народне банке Србије да
понуђач није био у блокади 10 дана узастопно у
периоду од 01.01.2013. године до дана
објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки (укључујући и дан
објављивања позива на Порталу јавних набавки).
Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача, услов из
тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за
чланове групе који испуњавају тражени услов.
- У случају да понуду подноси група понуђача, услов из
тачке 2. (да није био у блокади) група понуђача испуњава
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за
чланове групе који испуњавају тражени услов.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
овај доказ не треба доставити за подизвођача.
страна 25 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
6.
- да располаже неопходним
пословним капацитетом:
да је у претходне три године
(2010, 2011. и 2012.године)
понуђач извршио радове
примерене предметним радовима
(Машински радови на челичним и
флексибилним цевоводима на
санацији, реконструкцији и
изградњи примарних мрежа и
примарних прикључака) у
вредности од минимум
50.000.000,00 динара без ПДВ-а
(тражи се вредност изведених
радова, а не вредност из
закљученог уговора)
- да располаже довољним
кадровским капацитетом:
1."ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ
РАДОВА" (430) – минимум 1
7.
2. Организатор за заваривањемеђународни технолог, инжењер
или
инспектор
заваривања–
минимум 1
3. Атестирани заваривач за врсту
заваривања 141– минимум 3
4. Атестирани заваривач за врсту
заваривања 111– минимум 3
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
- Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених
радова - стручне референце (образац бр. 12.)
и
- Попуњен, потписан и оверен образац потврде о
референтним набавкама, које морају бити попуњене,
потписане и оверене печатом референтних наручилаца купаца (образац бр. 13.)
Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико
више чланова групе заједно испуњавају тражени услов за
доказивање пословног капацитета (референце), овај доказ
доставити за те чланове групе.
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
овај доказ не треба доставити за подизвођача.
- Фотокопије радних књижица или закљученим
уговорима о раду, о делу, о допунском раду, о
привременим и повременим пословима или неким другим
документима којим се недвосмислено доказује да су лица
наведена у изјави (образац бр.2) ангажована код понуђача,
или уговор о ангажовању којим се на заснива радни однос
и
За тачку 1) као доказ потребно је приложити и:
- важећу лиценце
За тачку 2) као доказ потребно је приложити и:
- диплому
За тачке 3) и 4) као доказ потребно је приложити и:
- важеће атесте за наведене завариваче
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико
више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе
доставити за те чланове.
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
овај доказ не треба доставити за подизвођача.
- У случају да достављене лиценца за одговорног извођача
радова и атести за завариваче нису важећи, понуда ће се
оценити као неприхватљива.
страна 26 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
8.
- да располаже довољним
техничким капацитетом:
1. на основу стандарда СРПС ЕН
13941:20012 минимално за класу
пројекта Б
2. минимум једно превозно
средство за превоз цеви,
максимална дужина цеви 12
метара (максимална дозвољена
дужина цеви ван возила износи 1
метар)
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
За тачку 1) као докоз потребно је доставити:
Потврда о испуњености захтева за монтажу
предизолованих система сагласно стандарду СРПС ЕН
13941:20012 минимално за класу пројекта Б, издат од
стране акредитованог контролног тела
За тачку 2) као доказ потребно је доставити
- Фотокопију саобраћајне дозволе, важеће на дан
подношења понуде - фотокопије оверене печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача или
- рачуне који гласе на име понуђача - фотокопије оверене
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача или
- пописну листу основних средстава понуђача за 2012.
годину - фотокопија оверена печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача или
-уговор о закупу превозног средства.
Допунске напомене:
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из
тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде
Образац понуде - образац бр. 7.
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 8.
Образац трошкова припремања понуде – образац бр.9
Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 10.
Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а -образац бр. 11.
Списак изведених радова- стручне референце- образац бр. 12
Потврда о референтним набавкама- образац бр.13
Картон депонованих потписа лица овлашћених за заступање понуђача
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру условајавно доступни.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 9)
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПE ПОНУЂАЧА
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој
понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца,
а остале услове наведене под редним бројемод 5. до 8. овог обрасца испуњавају на
начин предвиђен у овом обрасцу.
страна 27 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
ПОДИЗВОЂАЧИ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у
понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1.
до 4. овог обрасца.
ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у
неовереним копијама.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
ПРОМЕНЕ
Понуђачје дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
страна 28 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима
Наручиоца ЈКП „Топловод“ Обреновац у погледу садржине понуде, као и услове под
којима се спроводи поступак јавне набавке.
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:
5.2.
Понуда и сва пратећа документација (административна и техничка) морају бити
састављени на српском језику, с тим што је дозвољено достављање одговарајућих
сертификата/атеста и каталога на енглеском језику.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, са назнаком: Понуда за јавну набавку бр.20/13. На
полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име
и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Топловод“-Обреновац, улица Војводе Мишића
241, 11500 Обреновац, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку
Машински радови на челичним и флексибилним цевоводима на санацији, реконструкцији и
изградњи примарних мрежа и примарних прикључака,
ЈН бр.20/13 -НЕ ОТВАРАТИ”
Рок за достављање понуда је
30.07.2013. године до 11,00 часова.
Отварање понуда биће обављено истог дана са почетком у 11,30 часова.
Пре почетка отварања понуда предстваник понуђача који ће присуствовати поступку
отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда
писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и
датумом), оверено печатом и потписом од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико
представник понуђача не додстави наведено овлашћење, представник ће бити
третиран као општа јавност и неће моћи да активно учешствује у поступку отварања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је
да се као такав легитимише изводом из АПР-а и личних докумената (лична карта,
пасош и сл.)
Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка
отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би
могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и
страна 29 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у зависности од тога како је
ово питање дефинисано споразумом о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да
поред такве исправке стави параф и печат понуђача.
5.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више партија.
5.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште
у затвореној коверти или кутији.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. У
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Топловод“Обреновац, улица Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац, са назнаком:
„Измена понуде
за јавну набавку радова у отвореном поступку
Машински радови на челичним и флексибилним цевоводима на санацији, реконструкцији и
изградњи примарних мрежа и примарних прикључака,
ЈН бр.20/13“ -НЕ ОТВАРАТИ
или
„Допуна понуде
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- Машински радови на челичним и флексибилним цевоводима на санацији, реконструкцији
и изградњи примарних мрежа и примарних прикључака,
ЈН бр.20/13“ -НЕ ОТВАРАТИ
или
„Опозив понуде
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- Машински радови на челичним и флексибилним цевоводима на санацији, реконструкцији
и изградњи примарних мрежа и примарних прикључака,
ЈН бр.20/13“ -НЕ ОТВАРАТИ
страна 30 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких
понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.
5.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може
бити већи од 50% .
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
тражени у табели у делу који се односи на Упутство како се доказује испуњеност
услова (тачка 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и
упутсво како се доказује испуњеност тих услова, на страни -23- из конкурсне
документације).
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача, уз претходну сагласност добављача, пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања
директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана
добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
5.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
4)понуђачу који ће издати рачун;
5)рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су
наведени у табели у делу који се односи на Упутство како се доказује испуњеност
услова (тачка 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и
упутсво како се доказује испуњеност тих услова, на страни -23- из конкурсне
документације).
страна 31 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
5.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ – ОСТАЛИ ЕЛИМИНАЦИОНИ УСЛОВИ:
Начин и услови плаћања: по испостављеним потписаним и печатираним привременим
или окончаној ситуацијама у року од максимум 45 дана од дана њиховог пријема.
Гарантни рок на извршене радове: минимум 2 године од тренутка пуштања у рад
Рок завршетка комплетног посла: максимално 45 календарских дана од дана увођења
у посао по објекту (у прилогу конкурсне документације се налезе два сихрон плана
који се односе на две примарне мреже-објекта)
Место извршења набавке: на територији општине Обреновац
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а.
Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће
трошкове.
Цена је фиксна и не може се мењати.
5.11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
понуђач означио у понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.
5.12. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, као гаранцију да ће изабрани
понуђач приступити потписивању уговора са наручиоцем (лицитациона гаранција)
и то у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Банкарску гаранцију
понуђач обезбеђује о свом трошку.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду, или
2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
страна 32 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
2) Оверену и потписану бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро
извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као
гаранцију да ће изабрани понуђач у уговореном року и квалитету извршити своје
уговорне обавезе. Уз меницу обавезно доставити доказ да је меница регистрована
код Народне банке Србије, односно захтев за регистрацију менице издат од
пословне банке.
Меницу понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива,
безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 10
(десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу дату приликом закључења уговора уколико:
1) понуђач не изврши комплетан посао у уговореном року или
2) понуђач коме је додељен уговор не изврши посао у уговореном квалитету.
Меницу и менично овлашћење за добро извршење посла доставља изабрани
понуђач и то у тренутку закључења уговора.
III Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора
достави:
3) Оверену и потписану бланко соло меницу са меничним овлашћењем
за дати гарантни рок у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
као гаранцију да ће изабрани понуђач отклонити грешке и недостатке у гарантном
року. Уз меницу обавезно доставити доказ да је меница регистрована код Народне
банке Србије, односно захтев за регистрацију менице издат од пословне банке.
Меницу понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива,
безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 5
(пет) дана дуже од дана истека гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу дату приликом закључења уговора уколико
понуђач не отклони грешке у гарантном року.
Меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року доставља
изабрани понуђач и то у тренутку примопредаје предмета уговора.
5.13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ
САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету
конкретне јавне набавке, дужан је да уместо меничног овлашћења за добро извршење
посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а достави оверену и
потписану бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у
износу од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде
закључен са тим понуђачем.
Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у
тренутку закључења уговора преда наручиоцу оверену и потписану бланко соло
меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла са клаузулама: неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Менично овлашћење за
страна 33 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења за добро извршење посла
мора да се продужи.
5.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ
ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
5.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде (члан 34. ЗЈН). Пожељно је да постављена
питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација
или појашњењима - јавна набавкa радова у отвореном поступку – машински
радови на челичним и флексибилни цевоводима на санацији, реконструкцији
и изградњи примарних мрежа и примарних прикључака, ЈН бр.20/13 “.
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева, пошаље одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима у
поступку јавне набавке одвија се на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини (доказ да је извршено достављање).
5.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву
5.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
страна 34 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
5.18. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:
Уколико две или више понуда са најнижом понуђеном ценом уједно имају и исту
понуђену цену, наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу, који је дао
дужи гарантни рок, уколико и по том основу буду једнаки, наручилац ће донети
одлуку да уговора додели понуђачу који је у својој понудио приложио већу вредност
референц листе.
5.19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Образац изјаве је дат на на обрасцу бр. 11.
5.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име (у даљем тексту:
подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, долази до
застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа
страна 35 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.
5.21. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора, односно одлуку о
обустави поступка је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
5.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор
са понуђачем у року од пет дана од дана када понуђач прими одлуку о додели
уговора.
страна 36 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- Машински радови на челичним и флексибилним цевоводима на санацији, реконструкцији
и изградњи примарних мрежа и примарних прикључака,
ЈН бр.20/13
Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса и седиште понуђача:
Име особе за контакт:
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
страна 37 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в))
Табела 2.
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)
Назив подизвођача:
Адреса и седиште:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Одговорно лице подизвођача
(законски заступник):
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Одговорно лице учесника у заједничкој
понуди (законски заступник члана групе):
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити учесник у заједничкој
понуди:
Део предмета набавке који ће извршити
учесник у заједничкој понуди:
Напомена:
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, у том случају табелу 1.
„Подаци о понуђачу“ попуњава носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди, потребно је
копирати табелу 2. и попунити податке за сваког подизвођача или учесника у
заједничкој понуди.
страна 38 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
Табела 3.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
(из „Рекапитулација“ у делу који се _______________________________ динара без ПДВ-а
односи на техничку спецификацију, која
се налази на страни 22)
Услови и начин плаћања:
по испостављеним потписаним и печатираним
привременим или окончаној ситуацијама у року од
максимум 45 дана од дана њиховог пријема.
Важност понуде:
___________ дана од дана отварања понуда
(најмање 30 дана од дана отварања понуда)
Рок завршетка комплетног посла:
максимално 45 календарских дана од дана увођења у
посао по објекту (у прилогу конкурсне документације
се налезе два сихрон плана који се односе на две
примарне мреже-објекта)
Гарантни рок на изведене радове:
_________ године
Напомена: Гарантни рок мора бити мининимално
2 (две) године, а понуђач може да понуди и дужи
гарантни рок.
На територији општине Обреновац
Место извршења радова:
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
___________________________
Напомена:
- Образац понуде је потребно попунити, потписати и оверити печатом.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће
потписати и печатом оверити образац понуде, у зависности од тога како је
дефинисано споразумом између чланова групе који понуђач доставља уз понуду.
страна 39 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
са упутством како да се попуни
8.1. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ:
Редни
број
1
1.
2.
3.
3.
4.
ОПИС РАДОВА
НА ПРЕДМЕТНИМ ОБЈЕКТИМА:
Јединична
цена
без
ПДВ-a:
ПДВ:
Укупна
вредност са
ПДВ-ом:
3
4
5
2
Монтажа
Испорука добара
Потрошни материјал
Транспорт
Остали трошкови
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а
ПДВ:
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА са ПДВ-ом:
М.П.
Понуђач:
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
8.2. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ:
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин:
- у колону 3. понуђач уписује укупан износ без ПДВ-а из техничке спецификације
за монтажу, за добра, за потрошни материјал, за транспорт и за остале трошкове
- у колону 4. понуђач уписује вредност ПДВ-а за износе из колоне 3.
- у колону 5. Понуђач уписује збир колона 3. и 4.
- На позицији под редним бројем 4. под називом „Остали трошкови“, понуђач може да
упише остале трошкове везане за предметну јавну набавку, уколико их има (нпр. трошкови
превоза, трошкови царине, друге дажбине и слично).
- У табели на месту са називом „УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а“ уписује се збирни
износ из колоне 3.
- У табели на месту са називом „ПДВ“ уписује се укупан износ из колоне 4.
- У табели на месту са називом „УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом“ уписује се збирни
износ из колоне 5.
страна 40 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У току припремања понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку - машински
радови на челичним и флексибилним цевоводима на санацијама, реконструкцијама и
изградњи примарних мрежа и примарних прикључака, ЈН бр.20/13,
понуђач_____________________________________________________
(уписати назив понуђача) је имао следеће трошкове припреме понуде:
Редни
број
1.
Износ трошка (у динарима)
Врста трошка
Прибављање средстава финансијског
обезбеђења
2.
3.
4.
5.
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ:
Понуђач
М. П.
________________________________
Напомена:
- На основу члана 88. ЗЈН, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде.
- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
- Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
- На основу члана 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у обрасцу трошкова
припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорака или модела, ако су израђени
у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава
обезбеђења.
страна 41 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач:
__________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум:
_______________
Понуђач:
М.П.
__________________
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или да одреде
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити овај образац.
страна 42 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА
НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач:
__________________________________________________________ (навести назив и адресу
понуђача)
даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права
интелектуалне својине.
Датум:
_______________
Понуђач:
М.П.
__________________
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничлку понуду, група понуђача може да се
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
да одреде једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити овај
образац.
страна 43 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
12. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
РБ
Референтни
наручилац
Лице за контакт и број
телефона
Датум закључења
уговора
Вредност изведених
радова без ПДВ-а
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Укупна вредност
изведених радова
без ПДВ-а
Датум
М.П.
_____________________________
Потпис понуђача
___________________________
Напомена: Уколико понуђач има више референтних уговора од броја референтних уговора
предвиђених у табели, понуђач може образац фотокопирати.
страна 44 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
13. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА
Наручилац предметних радова (инвеститор):
_________________________________________________
(назив и адреса)
Лице за контакт: __________________________________________________________
(име, презиме, контакт телефон)
Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив
понуђача) за наше потребе извршио
________________________________________________________________________________
(навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету.
Датум закључења
уговора
Вредност уговора у динарима
без ПДВ-а
Датум
М.П.
Вредност изведених радова
без ПДВ-а
Потпис наручиоца (инвеститора)
_____________________________
_______________________
Напомена:У случају више доказа образацфотокопирати.
страна 45 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
14. МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен дана ______________2013. године између:
1. Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500
Обреновац, које заступа директор Борис Ивковић, дипл.екон. (у даљем тексту:
Наручилац), с једне стране и
2. _____________________________________________ из __________________________
(назив понуђача)
______________________________________________________________________________________________________________,
(пуна адреса седишта понуђача)
мат.број___________________,ПИБ_______________________,текући рачун број
____________________________ који се води код _____________________________
(назив банке)
које-га заступа ___________________________________________ (у даљем тексту:
(функција и име и презиме одговорног лица понуђача)
Понуђач), са друге стране
Уговорне стране сагласно констатују:
1) Да је ЈКП „Топловод“ Обреновац покренуо поступак јавне набавке радова у
отвореном поступку ЈН бр. 20/13 (шифра: ЈНОП – Т – 20/13);
2) Да је по спровођењу законом прописаног поступка, као наповољнија изабрана
понуда понуђача ____________________________________________________;
(назив понуђача)
3) Да
је
изабрани
понуђач
учествовао
_____________________________________;
у
јавној
набавци
(самостално/као учесник у заједничкој понуди/са подизвођачем)
4) Да су учесници заједничке понуде:
Носилац___________________________кога заступа_______________________
Учесник___________________________кога заступа_______________________
Учесник___________________________кога заступа_______________________
(попунити у случају заједничке понуде)
5) Да ће подизвођачу _______________________________ бити поверени следећи
(назив подизвођача)
послови _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(навести део послова који ће бити поверени подизвођачу у случају наступања са подизвођачем)
Члан 1.
Предмет овог Уговора је јавна набавка радова – машинских радова на челичним и
флексибилним цевоводима на санацији, реконструкцији и изградњи примарних мрежа и
примарних прикључака.
Члан 2.
ЈКП „Топловод“ Обреновац је као Наручилац предвидео средства за предметну јавну
набавку у свом Програму пословања за 2013. годину, позиција бр. 14 у Плану инвестиционих
улагања из сопствених средстава односно, позиција бр. 239 у Плану набавки.
страна 46 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
Члан 3.
Вредност предмета Уговора из чл. 1. овог Уговора износи _______________________ динара,
(уписати вредност без ПДВ из Понуде)
ПДВ обрачунат по стопи ______% износи ________________________________ динара,
(уписати износ ПДВ из Понуде)
а укупна вредност са ПДВ-ом износи ________________________________ динара
(уписати вредност са ПДВ-ом из Понуде)
(словима: ____________________________________________________________________).
Члан 4.
Понуђач се обавезује да изврши радове из чл. 1 овог Уговора у складу са техничком
спецификацијом из конкурсне документације која чини саставни део овог Уговора, у року од
45 дана од дана по објекту, рачунајући од дана увођења у посао.
Члан 5.
Понуђач даје гарантни рок од ______________ на све извршене радове из чл. 1. овог Уговора.
(уписати рок из Понуде)
Члан 6.
Наручилац се обавезује да плати укупну вредност из чл. 3. овог Уговора у року од највише
45 дана од дана пријема потписане и печатиране привремене или окончане ситуације
(фактуре) Понуђача.
Члан 7.
Понуђач је обавезан да пре отпочињања радова из чл. 1. овог Уговора достави Наручиоцу
недвосмислени доказ о ангажовању лица задуженог за безбедност и здравље на раду(оверена
фотокопија радне књижице, уговор о ангажовању којим се не заснива радни однос и сл.).
Члан 8.
Наручилац се обавезује да пре увођења Понуђача у посао именује координатора за извођење
радова и стручни надзор и да о томе писменим путем обавести Понуђача.
Члан 9.
Понуђач се обавезује да приликом потписивања овог Уговора Наручиоцу достави једну
оверену и потписану бланко соло меницу са меничним овлашћењем и доказом да је меница
регистрована код Народне банке Србије, односно захтевом за регистрацију менице издатим
од пословне банке, на износ од 10% од вредности без ПДВ-а из чл. 3. овог Уговора, као
гаранцију за добро извршење посла (чинидбена гаранција).
Члан 10.
Понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова из чл. 1. овог Уговора достави
Наручиоцу једну оверену и потписану бланко соло меницу са меничним овлашћењем и
доказом да је меница регистрована код Народне банке Србије, односно захтевом за
регистрацију менице издатим од пословне банке, на износ од 10% од вредности без ПДВ-а из
чл. 3. овог Уговора и са роком важности 5 (пет) дана дужим од дана истека гарантног рока из
чл. 5. овог Уговора, као гаранцију за гарантни рок.
страна 47 од 48
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТОПЛОВОД“
ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940
Члан 11.
Овај Уговор се закључује на период до међусобног измирења уговорених обавеза уговорних
страна.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће се за сва питања која нису регулисана овим Уговором
директно применити Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима, Посебне
узансе о грађењу и Конкурсна документација за јавну набавку предмета овог Уговора.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све неспоразуме који могу проистећи из овог Уговора
решавају мирним путем, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП „Топловод“ Обреновац
директор,
ПОНУЂАЧ:
(Уписати назив Понуђача)
(Уписати функцију одговорног лица Понуђача)
(потпис одговорног лица Понуђача)
Борис Ивковић, дипл.екон.
(Име и презиме одговорног лица Понуђача, штампаним словима)
страна 48 од 48
Download

Konkursna dokumentacija - JKP Toplovod Obrenovac