Obrazac AZ1
Štambilj banke
Republički fond za penzijsko I
invalidsko osiguranje
Filijala__________________
ZAHTEV
ZA DONOŠENJE REŠENJE
O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
Ovčašćujem Republički fond za penzijsko I invalidsko osiguranje da stavi administrativnu
zabranu na moju penziju koja se isplaćuje pod ________________________(JMBG/lični broj sa penzionog
čeka) radi potraživanja kod Noks N.J. d.o.o. Grigorija Božovića 40, Zemun, Beograd, broj tekućeg
računa 330-4006835-18 kod Credit Agricole Banke , u iznosu od _________________________
dinara, koji ću otplaćivati u ____ rata, s tim da mesečna rata po odobrenom kreditu iznosi
________ dinara.
U ________________
___________20____ .god
Podnosilac zahteva
_________________
( ime I prezime )
______________________
( potpis korisnika penzije)
______________________
( mesto I adresa )
Lk br. ______________
MUP ______________
M.P
Za Noks N.J.
__________________
Obrazac AZ1
Štambilj banke
Republički fond za penzijsko I
invalidsko osiguranje
Filijala__________________
ZAHTEV
ZA DONOŠENJE REŠENJE
O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
Ovčašćujem Republički fond za penzijsko I invalidsko osiguranje da stavi administrativnu
zabranu na moju penziju koja se isplaćuje pod ________________________(JMBG/lični broj sa penzionog
čeka) radi potraživanja kod Noks N.J. d.o.o. Grigorija Božovića 40, Zemun, Beograd, broj tekućeg
računa 330-4006835-18 kod Credit Agricole Banke , u iznosu od _________________________
dinara, koji ću otplaćivati u ____ rata, s tim da mesečna rata po odobrenom kreditu iznosi
________ dinara.
U ________________
___________20____ .god
Podnosilac zahteva
_________________
( ime I prezime )
______________________
( potpis korisnika penzije)
______________________
( mesto I adresa )
Lk br. ______________
MUP ______________
M.P
Za Noks N.J.
__________________
Download

zahtev za donošenje rešenja o administrativnoj zabrani