РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА
"Десанка Максимовић"
Трн- Лакташи
REPUBLIC OF SRPSKA
PRIMARY SCHOOL
"Desanka Maksimovic"
Trn - Laktasi
Доситејева 34; Телефон: 051-508-070;Faks: 051-508-071; e-mail: [email protected]
РАД САВЈЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
У школској 2013/14. години Савјет родитеља наше школе броји 44
родитеља. Прва сједница Савјета родитеља одржана је 24. октобра
2013. године. На сједници је усвојен План и програм рада Савјета
родитеља за 2013/14. годину . За предсједника Савјета родитеља
изабран је господин Јовица Којић, а за потпредсједника госпођа
Марија Келечевић.
Атмосфера током сједнице је била радна, а дневни ред је био сљедећи:
- Анализа васпитно-образовног рада у протеклој школској години,
извјештај о раду директора и стручне службе школе,
самовредновање рада школе, тренутна ситуација у школи;
- Упознавање са ГПРШ и анексима, са посебним освртом на
планове и програме извођења излета и екскурзије;
- Рад Фондације;
- Учешће школе у реализацији пројекта „ Опремање намјенске
просторије за израду дидактичког материјала и наставних
средстава за реализацију редовних и ваннаставних активности у
школи;
- Електронско насиље и безбједност дјеце у школи ( стручно
предавање директора школе).
На сједници су присуствовали и узели активно учешће у раду :
директор школе, педагог и социјални радник.
ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
IX
X
1. Koнституисање Савјета родитеља и
усвајање програма рада за школску 2013/14.
годину.
*
*
2. Разматрање извјештаја о реализацији
васпитно-образовног рада у протеклој
школској години.
*
*
3. Разматрање Годишњег програма рада
школе за школску 2013/14. годину.
*
*
4. Разматрање резултата образовноваспитног рада на класификационим
периодима.
*
*
5. Разматрање извјештаја о
самовредновању рада школе за претходну
школску годину.
*
*
6. Организовање заједничке сједнице са
Школским одбором ради
разматрања:припремљености школске зграде
за рад у предстојећој школској
години,информације о кадровским условима
рада, упознавање са одговарајућим актима
Министарства просвјете и културе ,
организовање акција у циљу побољшања
услова рада школе.
*
*
*
*
*
7. План организације рада на унапрјеђењу
животне средине, радне акције и сл.
8. Разматрање извјештаја о раду
директора, помоћника директора, педагога и
социјалног радника.
9. Педагошко- психолошко образовање
родитеља ( стручна предавања ).
10. Анализа рада Фонда за унапрјеђење и
развој основног образовања- " Фонд Десанка
Максимовић".
XI
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
II
XII
I
II
I
IV
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
V
VI
VII
*
*
*
*
11. Разматрање програма и давање
сагласности за извођење екскурзије ученика,
излета ученика , посјета и сл.
*
*
*
*
*
*
*
13.Учешће у изради и реализацији
пројеката којима се подстиче и унапрјеђује
васпитно-образовни рад у школи.
*
*
14. Упознавање са Законом о основном
образовању и васпитању, Правилницима ,
Потоколима и Процедурама и другим актима
који се примјењују у школи.
*
*
15. Промовисање интереса школе у
локалној заједници.
*
16. Разматрање и других питања из
надлежности Савјета родитеља.
*
12. Упознавање са извјештајем о изведеним
екскурзијама ученика, излетима ученика и
посјетама.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
СПИСАК ЧЛАНОВА САВЈЕТА РОДИТЕЉА
У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ
Р.б.
Име и презиме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Љиљана Ђукић
Сања Вокић
Горана Матановић
Казимир Долић
Марија Келечевић
Жељка Врховац
Наташа Остић
Сања Ђукић
Санела Бановић
Татјана Михајловић
Јовица Којић
Душко Бабић
Јелена Ћоралић
Разред и
одјељење
11
12
13
14
21
22
23
24
31
32
33
34
41
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Снежана Полић
Ана Кезија
Радмила Дашић
Владимир Новковић
Славка Чавић
Мирјана Лазић
Далибор Кресојевић
42
43
44
51
52
53
54
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Недељка Миљевић
Биљана Савичић
Петра Томић
Владимир Ђуричић
Марија Јапунџа
Далиборка Јанковић
55
61
62
63
64
65
27.
28.
29.
Весна Ђапић
Горана Руњо
Нaда Микић
71
72
30.
Божидарка Мијатовић
73
74
31.
32.
33.
34.
35.
Дијана Вукмановић
Александра Микић
Драгана Јолџић
Божица Малинић
Валентина Милачић
81
82
83
84
85
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Биљана Подрашчић
Радован Станковић
Бранкица Вукадин
Слободан Козомара
Александра Гајић
Бранкица Милошевић
91
92
93
94
95
1 ПО
42.
Маргарета Зарић
2 ПО
43.
44.
Велимир Томашевић
Ирена Грабеж
3 ПО
4-5 ПО
Download

"Desanka Maksimovic" Trn - Laktasi У школској 2013/14. години Сав