Br.
1.
Prezime i ime
Abdulahović Amina
2.
3.
4.
Ahmić Dženana
Amidžić Amina
Andrijević-Karić Žaklina
5.
6.
Bačić Edita
Bada Zoltan
7.
Bagarić Željka
8.
9.
Bajraktarević-Rožman
Esma
Baralić Elvera
10.
11.
Berberović Binasa
Bogdanović Dragana
12.
Bottazzo Violetta
13.
Brzulović Stanisavljević
Tatjana
14.
15.
16.
Burek Jasna
Cincović Nina
Čečo-Hidić Indira
17.
18.
19.
Čengić Amra
Čizmić Srebrenka
Čučić Vesna
20.
21.
22.
23.
Ćukac Neda
Dalipagić Selma
Demirović Hatidža
Dizdar Senada
24.
Dizdar Srebren
25.
Đelmo Minela
26.
27.
Đuderija Mirsad
Đuliman Jasminka
28.
Đurđević-Alidzanović
Zijada
Institucija
Srednja škola
primijenjenih
umjetnosti, Sarajevo
Biblioteka Sarajeva
Volonter
Parlamentarna
skupština BiH
Pravni fakultet Split
Srpski institut,
Budimpešta
Ministarstvo
unutarnjih poslova
RH, Zagreb
Biblioteka Sarajeva
E-mail
[email protected]
Poljoprivrednoprehrambeni fakultet,
Sarajevo
Biblioteka Sarajeva
Nacionalna i
univerzitetska
biblioteka BiH
Zveza bibliotekarskih
društev Slovenije
Univerzitetska
biblioteka ,,Svetozar
Marković" Beograd
Volonter
Volonter
Direkcija za evropske
integracije, BiH
Biblioteka Sarajeva
Bosnalijek, Sarajevo
Dubrovačke knjižnice,
Dubrovnik
Penzioner
Biblioteka Sarajeva
Biblioteka Sarajeva
Filozofski fakultet
Sarajevo
Filozofski fakultet
Sarajevo
Akademija nauka i
umjetnosti BiH
Volonter
Biblioteka za slijepa i
slabovidna lica u BiH
Nacionalna i
univerzitetska
biblioteka BiH
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
29.
Đurić Marija
30.
Filip Nataša
31.
32.
Franca Fadila
Ganić Marković Saliha
Glišović Jelena
33.
Golijanin Sanja
34.
Golubović Dragan
35.
Hajdarpašić Lejla
36.
Hajro Aida
37.
Hibert Mario
38.
39.
Hodžić Nermina
Horvat Aleksandra
40.
Hrnkaš Slavica
41.
Jelić Davorka
42.
43.
Kalajdžisalihović Aida
Karać Nina
44.
Karahodžić Eldina
45.
Katnić-Bakaršić Marina
46.
47.
Koprivica Jelena
Krzić Amra
48.
49.
Kurtović Midhad
Lastić Pera
50.
Laura Arijana
51.
52.
Lojo Kemal
Madacki Saša
JU Muzeji, galerija i
biblioteka Budva
Narodna biblioteka
"Dositej Obradović",
Stara Pazova
Biblioteka Sarajeva
Magistrat, Sarajevo
Narodna biblioteka
Srbije
Tužilaštvo/Tužiteljstvo
BiH
Digitalni arhiv
INFOBIRO,
Mediacentar
Filozofski fakultet
Sarajevo
Centar za ljudska
prava Univerziteta u
Sarajevu
Filozofski fakultet
Sarajevo
Volonter
Hrvatsko knjižničarsko
društvo
Opća biblioteka
Zenica
Željeznički školski
centar, Sarajevo
OŠ El-Manar
Centar za ljudska
prava Univerziteta u
Sarajevu
Odsjek za
komparativnu
književnost i
bibliotekarstvo,
student
Filozofski fakultet
Sarajevo
Bošnjački institut,
Sarajevo
Biblioteka Sarajeva
Srpski institut,
Budimpešta
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Mostaru
IMIC
Centar za ljudska
prava Univerziteta u
Sarajevu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
53.
Marković Dragan
54.
Mesić Alma
55.
Mitrović Jelena
56.
Mujčinović Mirsada
57.
Mujić Senija
58.
Muratović Nihada
59.
Nikolić Ivana
60.
Omeragić Vesna
61.
Ovčina Ismet
62.
Popara Slaven
63.
Puljek-Bubrić Narcisa
64.
Pustahija Zrinka
65.
Radmila Carević
66.
Rastoder Narcisa
67.
Rašidović Beba
68.
69.
Rizvanbegović Džuvić
Amina
Rožajac-Zulčić Mirela
70.
Sabljaković Biserka
71.
72.
73.
Saračević Narcis
Sarajlić Alma
Sax Barbara
74.
Smajić Azra
75.
Stanimirović Ljiljana
University Press
Sarajevo
Filozofski fakultet,
Sarajevo
Narodna biblioteka
Srbije
Srednja škola
poljoprivrede,
prehrane, veterine i
uslužnih djelatnosti
Filozofski fakultet,
Sarajevo
Četvrta gimnazija
Ilidža
Narodna biblioteka
Srbije
OŠ ,,Mirsad
Prnjavorac'' Vogosća
Nacionalna i
univerzitetska
biblioteka BiH
Narodna biblioteka
Srbije
Bošnjački institut,
Sarajevo
JU Muzeji, galerija i
biblioteka Budva
Univerzitetska
biblioteka Kragujevac
Ekonomski fakultet,
Sarajevo
Fakultet za
kriminalistiku,
kriminologiju i
sigurnosne studije
Bošnjački institut,
Sarajevo
Pravni fakultet
Sarajevo
Ekonomski fakultet,
Sarajevo
Biblioteka Sarajeva
Biblioteka Sarajeva
Fachbibliotheken im
Univ.-Zentrum Wall,
Graz
Nacionalna i
univerzitetska
biblioteka BiH
Univerzitetska
biblioteka Kragujevac
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
76.
Šabić Amina
77.
Šujica Vesna
78.
Teronić Oruč Ivana
79.
Trifunac Jasmina
80.
Tuzlak Dženana
81.
Tvrtković Edina
82.
Vesna Šujica
83.
84.
85.
Vlašić Nina
Voloder Favzija
Žagar Valerija
86.
Živanović Miroslav
Prva bošnjačka
gimnazija, Sarajevo
Univerzitetska
biblioteka ,,Svetozar
Marković" Beograd
Pravni fakultet
Sarajevo
Narodna biblioteka
Srbije
Nacionalna i
univerzitetska
biblioteka BiH
OŠ Umihana Čuvidina,
Sarajevo
Univerzitetska
biblioteka ,,Svetozar
Marković” Beograd
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Bibliotekar savjetnik
Narodna in
univerzitetna
knjiznica, Ljubljana
Centar za ljudska
prava Univerziteta u
Sarajevu
[email protected]
[email protected]
Download

Br. Prezime i ime Institucija E-mail 1. Abdulahović Amina Srednja