BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA
Prijedlog
PROGRAM RADA
VLADE FEDERACIJE BIH ZA 2011. GODINU
Sarajevo, maj 2011. godine
Obrađivač:
Federalni zavod za programiranje razvoja
SADRŢAJ
UVOD __________________________________________________________________________ 3
1. OKRUŢENJE __________________________________________________________________ 4
2. PRIVATIZACIJA ________________________________________________________________ 5
3. ZAPOŠLJAVANJE ______________________________________________________________ 6
4. PLAĆE _______________________________________________________________________ 8
5. MONETARNO – KREDITNA POLITIKA______________________________________________ 9
6. FISKALNA POLITIKA ___________________________________________________________ 10
7. REFORMA JAVNE UPRAVE _____________________________________________________ 10
8. CIJENE I INFLACIJA ___________________________________________________________ 11
9. EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM __________________________________________ 12
10. FORMIRANJE I RASPODJELA DRUŠTVENOG BRUTO PROIZVODA____________________ 16
FEDERALNA MINISTARSTVA ______________________________________________________ 18
1. FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA_____________________________ 18
2. FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE ___________________________________________ 22
3. FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA _________________________________________ 25
4. FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE _________________ 27
5. FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA __________________________ 36
6. FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE _________________________ 44
7. FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA ____________________ 48
8. FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA
I INVALIDA ODBRAMBENO – OSLOBODILAĈKOG RATA ____________________________ 50
9. FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ________________________________________ 55
10. FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE _____________________________ 60
11. FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA ________________________________ 67
12. FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE _________________________________________ 75
13. FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA ___________________________ 79
14. FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ______ 83
15. FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA _________________ 89
16. FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA _________________________________ 94
2
UVOD
Program rada Vlade FBiH za 2011. godinu donosi se u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade
FBiH kojim je, kada je rijeĉ o programiranju rada, precizirano da Vlada donosi godišnji
program rada Vlade. Ovaj program se donosi u trenutku burnih dogaĊaja na
bosanskohercegovaĉkoj politiĉkoj sceni, kada se još uvijek ne zna kada će vlast na
drţavnom nivou biti uspostavljena i ko će je ĉiniti. Savjet ministara vanjskih poslova EU u
Briselu, dana 22.03. 2011. godine donio je zakljuĉke u kojima se jasno naznaĉava
zabrinutost zbog neformiranja vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, prvenstveno
drţavnom, od kojih zavisi dalji napredak BiH prema Evropskoj uniji. Ministri vanjskih poslova
Evropske unije jasno su ponovili svoje opredjeljenje ka evropskoj perspektivi Bosne i
Hercegovini, potvrĊujući nedvosmislenu opredijeljenost teritorijalnom integritetu drţave kao
suverene i jedinstvene zemlje.
U Programu rada Vlade FBiH za 2011. godinu, u kratkim crtama je prezentirana
problematika u oblastima: okruţenja, privatizacije, zapošljavanja, plaća, monetarno-kreditne i
fiskalne politike, cijena i inflacije, robne razmjene s inozemstvom, stranih ulaganja, vanjskog
duga, te ostvarenja i raspodjele bruto domaćeg proizvoda (GDP).
U 2010. godini Vlada FBiH usvojila je Strategiju razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za
period od 2010. do 2020. godine.
Na nivou Bosne i Hercegovine Vlada FBiH je podrţala dva veoma vaţna strateška
dokumenta: Strategija razvoja BiH 2010-2014. i Strategija socijalne ukljuĉenosti Bosne i
Hercegovine za period 2010–2014. godine.
Pored ovih dokumenata, kao osnova za izradu Programa rada Vlade FBiH za 2011. godinu
korišteni su i Akcioni planovi Vlade FBiH za implementaciju navedenih strateških
dokumenata, pojedinaĉni programi rada federalnih ministarstava, te dokument „Osnove za
formiranje vlasti u FBiH i platforma zajedniĉkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom
periodu 2010. – 2014. godina koji je bio osnova za formiranje parlamentarne većine.
Vlada Federacije BiH će svoj rad u 2011. godini temeljiti na svojim ustavnim i zakonskim
nadleţnostima. U skladu s tim, strateški pravci djelovanja Vlade biće usmjereni na:
- Reformu Ustava BiH;
- Iniciranje i provoĊenje reformi usklaĊenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu
pridruţivanja Evropskoj Uniji (Euroatlantske integracije);
- Intenziviranje privrednog razvoja u uslovima ekonomske krize i zaustavljanje negativnih
trendova s posebnim fokusom na: privatizaciju i restrukturiranje preduzeća; povećanje
investicija, posebno direktnih stranih ulaganja i izvoza, uz povećanje konkurentnosti
privrede; povećanje zaposlenosti; rasterećenje privrede; smanjenje stope sive ekonomije;
povećanje ţivotnog standarda i smanjenje siromaštva;
- Jaĉanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije Bosne i Hercegovine, što će se
postići prvenstveno: jaĉanjem demokratskih odnosa, vladavinom prava, graĊanskim i
vjerskim slobodama, jednakošću i ravnopravnošću naroda i graĊana, jaĉanjem
mehanizama sigurnosti i zaštite graĊana, jaĉanjem drţavnih institucija i povjerenja
graĊana, zatim borbom protiv korupcije i kriminala, osiguranjem socijalnih prava,
poticajima mladim generacijama i dr.
I pored izuzetno teških uslova privreĊivanja, procjena je da će kljuĉni makroekonomski
pokazatelji razvoja u 2011. godini imati tendenciju blagog rasta. Na ovakav zakljuĉak navode
nas programi, projekti i aktivnosti federalnih ministarstava koji su predviĊeni da se realizuju u
2011. godini.
3
1. OKRUŢENJE
Ekonomski ambijent Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH karakterizira prije svega
malo i nerazvijeno trţište, djelimiĉno reformisana zakonska regulativa, usporen proces
privatizacije, dominantno drţavno vlasništvo, niska konkurentnost proizvoda, nizak nivo
obrtnog kapitala, veliki broj pravnih lica sa gubicima u poslovanju, niska pokrivenost uvoza
izvozom sa deficitom u trgovinskoj razmjeni.
Nastala finansijska kriza na globalnom nivou veoma loše se odrazila na privredu naše
zemlje. Došlo je do slabljenja privrednih aktivnosti. Ekonomska recesija u eurozoni je priliĉno
nepredvidiva iako neke razvijenije zemlje pokazuju izvjesne elemente oporavka, dok će
oporavak zemalja u tranziciji biti znatno sporiji. Kriza je uticala na pad privrednih aktivnosti,
smanjen dotok kapitala iz drugih izvora, prvenstveno doznaka iz dijaspore. Došlo je do pada
GDP-a, smanjenja stope rasta poreskih prihoda, kao i povećanja rasta stope nazaposlenosti.
Nestabilni uvjeti u makrookruţenju odraţavaju se nepovoljno na poslovno okruţenje pravnih
subjekata. Sa poĉetkom procesa restrukturiranja privrede, provoĊenja privatizacije, kao i
obnove i rekonstrukcije došlo je do izvjesnih pomaka u pokretanju privrede, ali se ovaj
proces ne odvija oĉekivanim tempom. Izostala su potrebna strana ulaganja u industrijske
kapacitete. Sve je izraţenija nelikvidnost privrednih subjekata, nedostatak obrtnih sredstava,
gubici iz tekućeg poslovanja itd. Problemi u privredi ogledaju se i u velikom broju viška
radnika, zastarjeloj tehnologiji, dugovima i skupoj proizvodnji. Nivo stranih ulaganja uslovljen
je povjerenjem investitora i direktno je povezan sa stabilnošću i atraktivnošću poslovnog
okruţenja, odnosno, stabilnom poslovnom klimom.
Kada se govori o pravnom okruţenju, posebno zabrinjava sporost u rješavanju predmeta koji
se nalaze na sudovima. Efikasnost pravnog sistema je daleko od potrebnog nivoa.
Socijalno okruţenje već duţi period je nepovoljno. Sistem socijalne zaštite u BiH treba
urgentnu reformu. Ekonomski rast i efikasan sistem socijalne zaštite su, prema tome, dva
kljuĉna elementa razvoja. BiH je visoko pozicionirana na listi najsiromašnijih zemalja u
Evropi.
Siromaštvo je znaĉajan socijalni destabilizirajući faktor i prioritetna preokupacija humanog
razvoja. U socijalnom sektoru koncentrisane su najteţe posljedice ekonomskog stanja u
kome se nalazi FBiH, odnosno BiH. Skoro jedna petina BiH stanovništva nalazi se ispod
linije siromaštva, a jedna trećina odmah iznad linije siromaštva. Veliki je broj nezaposlenih,
od ĉega veći procenat meĊu mladim, dok je znatan broj stanovnika u neformalnom sektoru,
gdje radi « na crno».
U proteklom periodu bilo je prisutno opstruiranje i usporavanje provoĊenja zapoĉetih reformi
što se i danas ĉini. Osim toga, politiĉka situacija u bliţem okruţenju, odnosno u svijetu
negativno se odraţava na stanje u Bosni i Hercegovini.
Prema izvještaju Direkcije za evropske integracije BiH – DEI za 2010. godinu, Bosna i
Hercegovina je ostvarila ograniĉen napredak u ispunjenju politiĉkih kriterija. OdreĊeni
napredak vezan za vladavinu prava, posebno u podruĉjima kao što su upravljanje granicama
i politika migracija, ostvaren je kroz reforme usmjerene na ispunjavanje zahtjeva za
liberalizaciju viznog reţima. Preduzeti su i vaţni koraci na promovisanju pomirenja i saradnje
u regiji, posebno kada se radi o povratku izbjeglica. Ipak, sveukupno sprovoĊenje reformi bilo
je nedovoljno, iskljuĉivo etniĉke vizije pojedinih politiĉkih lidera o pravcu kretanja zemlje
spreĉavaju kljuĉne evropske reforme i dalji napredak na putu ka EU.
4
Realizacija stand-by aranţmana sa MeĊunarodnim monetarnim fondom je u velikoj mjeri
zadovoljavajuća. Oĉuvana je finansijska i monetarna stabilnost. Aranţman Valutnog odbora i
dalje uţiva vrlo veliki kredibilitet. Vraćeno je povjerenje u lokalne banke, a u toku 2010.
godine domaćinstva su u većoj mjeri preusmjerila svoju štednju u bankarski sektor. Vanjski
debalansi su smanjeni usljed rasta izvoza.
2. PRIVATIZACIJA
Proces privatizacije preduzeća i banaka odvija se od 1999. godine do danas. Do sada je
privatizirano cca 43% drţavnog kapitala ili oko 73% od ukupnog broja firmi predviĊenih za
privatizaciju.
Dosadašnji rezultati, mjereni po obimu privatiziranosti drţavnog kapitala i po
postprivatizacijskim rezultatima, zbog niza objektivnih i subjektivnih okolnosti, nisu
zadovoljavajući. Posljednjih nekoliko godina proces privatizacije praktiĉno je u zastoju.
Izostali su oĉekivani rezultati promjene vlasništva, a prije svega, efikasnost privreĊivanja,
povećanje obima finansiranja, zapošljavanja i sl.
Zbog globalne finansijske krize, koja je razliĉitim intenzitetom zahvatila cijeli svijet i najteţe
posljedice ostavila na zemlje u tranziciji sa nerazvijenim trţišnim mehanizmima u koje se
svrstava i Bosna i Hercegovina, privatizacija se nameće kao neminovan i bitan proces.
Rezultati privatizacije iskazani kroz broj preduzeća na dan 30.11.2010. godine:
-
Ukupan broj preduzeća u registru Agencije 1450;
Pokrenut postupak privatizacije za 1371 preduzeća (93,9%);
Metodom male privatizacije privatizirano 273 preduzeća;
Tenderom u velikoj privatizaciji privatizirano 351 preduzeća;
JDP potpuno ili djelomiĉno privatizirano 747 preduzeća;
Ukupno završena privatizacija za 1075 preduzeća (73,3%);
Po uslovima male privatizacije prodano ukupno 2526 predmeta.
Nakon korekcije registra (dopuna ispuštenih firmi, statusnih promjena nekih preduzeća i sl.)
došlo je do povećanja broja preduzeća, tako da je za privatizaciju ostalo ca 390 preduzeća.
Broj bi mogao biti dodatno povećan prevoĊenjem nekih javnih ustanova u preduzeća
(npr.apoteke, banjska ljeĉilišta, neki elektronski mediji, ustanove iz kulture i sporta...).
Rezultati privatizacije iskazani kroz vrijednosti na dan 30.11.2010. godine:
-
Drţavni kapital opredijeljen za privatizaciju 13,5 milijardi KM;
Privatiziran drţavni kapital i imovina 5,632 milijardi KM;
Ostvaren prihod u certifikatima 8,485 milijardi KM;
Ostvaren prihod „u kešu“ 0,531 milijardi KM;
Nije privatiziran kapital u iznosu od 7,9 milijardi KM.
Plan privatizacije i Program rada Agencije za privatizaciju u FBiH za 2011. godinu usvojen je
od strane Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.
Konaĉnu rijeĉ o planu privatizacije i listi preduzeća za privatizaciju u 2011. godini, daće
Vlada Federacije BiH.
5
Prodaja drţavnog kapitala kao i ostale privatizacijske aktivnosti preduzeća sa dvojno
iskazanom imovinom/kapitalom u 2011. godini uslovljene su okonĉanjem sudskih sporova.
U cilju rješavanja problema dvojno iskazane imovine/kapitala, Upravni odbor AFP je donio
Odluku o objedinjenoj listi preduzeća iz nadleţnosti Agenije za privatizaciju u Federaciji BiH
(„Sl. Novine Federacije BiH“, br. 13/02) u koju su ukljuĉena i preduzeća sa dvojno iskazanom
imovinom/kapitalom i to:
- „TKA“ Cazin - pokrenut likvidacioni postupak
- „Cartonprint“ Stolac – privatizirano
- UTP „Sunĉana obala“ Neum – sudski spor
- „Borac Uskoplje“ G. Vakuf – tuţba za raskid kupoprodajnog ugovora
- „Borac Katarina“ Jajce – tuţba za raskid kupoprodajnog ugovora
- „Hotel Zenit BRO“ Neum sudski spor
- HTP „Stela sallus“ Neum sudski spor
- „Pan Papirna industrija“ Ĉitluk sudski spor
- „Energopetrol“ d.o.o. Mostar/Petrol“ d.d. Ljubuški-u toku utvrĊivanje vlasniĉke strukture, i
- UTP „Odmaralište“ Neum neaktivno preduzeće
Što se tiĉe male privatizacije Agencija planira staviti akcenat na nastavak prodaje imovine,
dionica i udjela preduzeća u postupku male privatizacije, s obzirom da je mala privatizacija
vid restrukturiranja preduzeća koja su predmet privatizacije. Agencija će inicirati i insistirati
da preduzeća izvrše analizu i predloţe prodaju predmeta za malu privatizaciju, s obzirom da
sredstva ostvarena prodajom u maloj privatizaciji pripadaju prodavcu (preduzeću) i sluţe za
restrukturiranje preduzeća i izmirenje obaveza prema drţavi.
Vezano za pasivni podbilans u 2011. godini planiraju se sljedeće aktivnosti:
- Kontinuirano dopunjavanje i voĊenje Centralnog registra za stvari, prava, obaveze i
potraţivanja iz pasivnog podbilansa u Federaciji BiH.
- Kompletiranje dokumentacione osnove za imovinu iskazanu u pasivnom podbilansu koja
je u vlasništvu Federacije BiH.
- Kompletiranje dokumentacione osnove temeljem koje će se izvršiti uknjiţba i prenos
vlasništva sa preduzeća na Federaciju BiH/instituciju za upravljanje pasivnim
podbilansom.
U 2011. godini planirano je da se formira Direkcija za upravljanje pasivnim podbilansom
preduzeća i banaka u skladu sa ĉlanom 35. Zakona o poĉetnom bilansu stanja preduzeća i
banaka („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj 12/98, 4/99 i 47/06). Formiranje Direkcije
ima za cilj da se sa jednog mjesta – centralizirano nesmetano upravlja imovinom koja se vodi
ili bi trebalo da se vodi u pasivnom podbilansu.
Kao podrška procesu privatizacije u 2011. godini teţište rada APF-a biće usmjereno na
izvršavanje pravnih poslova, poslova vezanih za obrazovanje i informiranje, informatiĉke
poslove i poslove kontrole ugovorom preuzetih obaveza.
3. ZAPOŠLJAVANJE
Zapošljavanje je već duţi period jedan od najvećih problema u FBiH. Oĉito da je problem
zapošljavanja isuviše kompleksan da bi se mogao tako brzo i jednostavno riješiti. Nizak
stepen zaposlenosti i nedostatak finansijskih sredstava, ukazuje na to da će problem
6
zapošljavanja i nezaposlenosti biti teţak i dugotrajan proces. Ovu oblast usloţnjava uticaj
svjetske ekonomske krize koja se direktno i indirektno odraţava na zapošljavanje. Udar krize
je pogodio pojedine sektore tako da je došlo do otpuštanja radnika ali i do znatnog
usporavanja novog zapošljavanja.
Prosjeĉan broj zaposlenih u FBiH u 2.010 godini iznosio je 424.238 radnika, što je u odnosu
na prethodnu godinu manje za 0.5% ili za 2.318 uposlenika. Stepen zaposlenosti iznosio je
18.1% (mjeren brojem zaposlenih u odnosu na prisutno stanovništvo - 2.338.000).
Posmatrano po oblastima najveće smanjenje broja zaposlenih je u preraĊivaĉkoj industriji
(1711), graĊevinarstvu(1490), prevoz, skladištenje i veze (520), trgovini (373), poljoprivreda,
lov i šumarstvo (268). Najveći rast broja zaposlenih zabiljeţen je u obrazovanju(878), javnoj
upravi i odbrani(735), zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti(387), poslovanje nekretninama,
iznajmljivanje i poslovne usluge(211).
U FBiH preraĊivaĉka industrija zauzima prvo mjesto po broju zaposlenih (80299 ili 18,9%)
zatim trgovina na veliko i malo (76436 ili 18,0%), javna uprava i odbrana (46873 ili 11,0%).
Ove tri oblasti zapošljavaju skoro 50% od ukupnog broja zaposlenih u FBiH.
Nezaposlenost je trenutno jedan od najvećih problema sa kojima se suoĉava FBiH. Sve
zemlje u tranziciji, susreću se sa problemom nezaposlenosti, koji je izraţeniji što je zemlja na
niţem stepenu tranzicijskih reformi.
Prosjeĉan broj nezaposlenih u FBiH u 2010. godini iznosio je 364.929 lica, što je više za
8034 lica u odnosu na 2009. godinu. Stepen nezaposlenosti iznosio je 46,2% (mjeren brojem
nezaposlenih u odnosu na radnu snagu).
Najveće uĉešće broja nezaposlenih osoba odnosi se na KV spremu (34,8%), NKV (32,2%),
SSS (23,8%); a najmanje uĉešće imaju VSS (4,1%), PKV (3,0%), VŠS (1,3%), VKV (0,6%), i
NSS (0,2%).
U cilju stvaranja uslova za veće i brţe zapošljavanje, usvojena je od strane Parlamenta
FBiH, Strategija zapošljavanja u FBiH. Strategijom se utvrĊuju prioriteti zapošljavanja 2009.2013.godine i akcenat je, na mlade nezaposlene, ţene, stariju radnu snagu, dugoroĉno
nezaposlene i neaktivne, te osobe sa posebnim potrebama i Rome.
Znaĉajan dio ove strategije upravo se bavi zapošljavanjem mladih, s akcentom na
promoviranje lakšeg prelaza iz škole na posao, struĉnog usmjeravanja i podrške traţenju
posla. Dio Strategije koji se odnosi na starije radnike promovira fleksibilnost, prekvalifikaciju,
te samim tim utiĉe na povećanje zaposlenosti starijih radnika. Vaţan dio strategije se odnosi
na dugoroĉno nezaposlene. Spreĉavanjem dugoroĉne nezaposlenosti smanjuje se rizik od
neaktivnosti, socijalne iskljuĉenosti i siromaštva radno sposobnog stanovništva. Jedan od
strateških ciljeva strategije je poboljšanje povezanosti sa trţištem rada posebno ugroţenih
skupina kao što su osobe sa posebnim potrebama i Rome. Poseban fokus je na politici antidiskriminacije i socijalnog ukljuĉivanja ove kategorije, omogućavanje osobama sa posebnim
potrebama da jednostavnije doĊu do radnog mjesta, poboljšanje obrazovanja, te inkluzija i
zadrţavanje mladih Roma u osnovnim i struĉnim srednjim školama
U provoĊenju ovog dokumenta, neophodno je osnaţiti institucionalni okvir, organizacijski
osposobiti javne sluţbe za zapošljavanje, ojaĉati i institucionalizirati ulogu socijalnih partnera
u ovim procesima.
U 2011. godini cilj je zaustaviti negativni trend u zapošljavanju i po mogućnosti stopu rasta
uĉiniti blago pozitivnom.
7
U junu 2010. godine BiH je sa meĊunarodnom asocijacijom za razvoj potpisala Sporazum o
implementaciji i finansiranju aktivnosti Projekta podrške mreţama za socijalnu sigurnost i
zapošljavanje u periodu 2010-2014 godine. Projekt podrazumijeva podršku i posredovanje u
zapošljavanju najmanje 6000 osoba sa evidencije nezaposlenih, a izgubile su pravo na
primanje gotovinskih naknada. Projekt se, prije svega, odnosi na osobe sa invaliditetom i
demobilisane branioce, te na osobe nezaposlene duţe od 15 mjeseci, a koji imaju preko 40
godina, zatim mlade dobi od 15 do 24 godine sa niţim obrazovanjenjem ili prekinutim
srednjim obrazovanjem, osobe sa višim i visokim obrazovanjem nezaposlene duţe od 12
mjeseci, kao i na povratnike, pripadnike romske populacije, te socijalno ugroţene osobe.
4. PLAĆE
Rast prosjeĉnih plaća u FBiH u principu treba da prati rast bruto domaćeg proizvoda. Zbog
rata i ratnih posljedica, nakon rata rast prosjeĉnih plaća je bio iz opravdanih razloga nešto
viši od rasta GDP-a.
Prosjeĉna neto plaća po zaposlenom radniku u FBiH u 2010. godini iznosila je 804 KM,
odnosno ostvaren je nominalni rast u odnosu na 2009. godinu u procentu od 1,5%. Kada se
posmatraju plaće, moţe se reći da su se iz godine u godinu povećavale. Najveće povećanje
je bilo u 2008. u odnosu na 2007. godinu za 13,5%.
Kretanje prosjeĉnih plaća u FBiH i RS
Entiteti
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
FBiH
603
662
751
792
804
RS
521
585
755
789
798
Napomena: Od februara 2008. godine, promijenjen je novi način obračuna prosječne mjesečne plaće u
RS – u tako da u istu ulazi topli obrok. Prema podacima Zavoda za statistiku RS -a, u januaru 2008.
godine prosječna mjesečna plaća iznosila je 584 KM, a u februaru iste godine 724 KM.
Kada se posmatra kretanje prosjeĉnih plaća u FBiH i RS dolazi se do zakljuĉka da su
prosjeĉne plaće u ova dva entiteta skoro izjednaĉene u 2010. godini, dok je razlika
prosjeĉnih plaća prethodnih godina bila izraţenija u korist FBiH.
Na osnovu podataka o prosjeĉnim plaćama po podruĉjima u 2010. godini plaće se kreću od
519 KM u graĊevinarstvu do 1404 KM u finansijskom posredovanju.
U julu 2010. godine donesen je Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.
Razlozi za donošenje ovog zakona temelje se, prije svega, na potrebi definiranja oblasti
raspodjele plaća i naknada uposlenih u organima vlasti FBiH na jedinstven naĉin.
U 2011. godini planira se rast GDP-a u FBiH u odnosu na ocjenu u 2010. godini za 3%. Sa
ovim rastom prosjećna plaća u FBiH u 2011. godini bi iznosila 825 KM.
8
5. MONETARNO – KREDITNA POLITIKA
U julu 1997. godine, Zakonom o Centralnoj banci, formirana je Centralna banka Bosne i
Hercegovine, kao jedina ovlaštena institucija za monetarnu politiku i emisiju novca u BiH. U
saradnji sa Agencijom za bankarstvo FBiH i agencijom RS obavlja kreiranje i provoĊenje
monetarne politike.
Osnovni cilj CBBiH je postizanje i odrţavanje stabilnosti domaće valute, uspostavljanje i
odrţavanje odgovarajućih platnih i obraĉunskih sistema i pruţanje podrške razvoju
cjelokupnog finansijskog sektora.
Stabilnost domaće valute već duţe vrijeme odrţava se kroz sistem „Carrency Boarda“
(Valutnog odbora) i doprinosi makroekonomskoj stabilnosti zemlje. Valutni odbor nije
prepreka za evropske integracije. Naime, konzistentna monetarna politika i stabilan kurs su
jedan od preduslova koji se traţe Sporazumom o stabilizaciji i pridruţivanju. Stabilnost
domaće valute u BiH je neupitna. Sve devizne rezerve su u eurima i potpuna je pokrivenost
domaće valute u ĉvrstoj valuti. Devizne rezerve na kraju 2010. godine iznose 6,4 milijarde
KM i u odnosu na 2009. godinu veće su za 3,2%.
Period od 2000. godine na ovamo karakterizira kvalitetno jaĉanje pravnog okvira za
bankarski sektor, kao i regulatorne i supervizorne uloge bankarskih agencija. Zakonski i
podzakonski okvir za poslovanje banaka u FBiH su konzistentni sa meĊunarodnim
standardima.
Kreditna politika je u nadleţnosti komercijalnih banaka. U FBiH (ukupno 18 banaka sa
privatnim kapitalom), sedam (7) banaka je sa većinskim domaćim kapitalom, a u 11 banaka
je većinski strani kapital.
Bankarski sistem BiH na dan 30.09.2010. godine, ĉine 30 banaka (FBiH 20 banaka, a RS 10
banaka). Prema strukturi vlasništva u FBiH u privatnom i preteţno privatnom vlasništvu u
FBiH je 18 banaka (90%). U drţavnom i preteţno drţavnom vlasništvu su dvije (2) banke.
Privremenu upravu na dan 30.09.2010. godine imale su dvije banke (UNA banka d.d. Bihać i
Hercegovaĉka banka d.d. Mostar). Dozvolu za obavljanje meĊubankarskih transakcija u
unutrašnjem platnom prometu imale su sve banke u FBiH. Od 1.07.2008. godine, posebnim
zakonom regulisano je osnivanje i rad Razvojne banke Federacije BiH koja je pravni
sljedbenik Investicijske banke Federacije BiH d.d. Sarajevo.
Osnovni indikatori ekonomske snage banaka u FBiH su aktiva i kapital ĉiji se iznos nije
znatnije mijenjao u odnosu na stanje na kraju 2009. godine.
U strukturi pasive bilansa banaka depoziti s iznosom od 11,2 milijardi KM i uĉešćem od
74,4% i dalje su dominantan izvor finansiranja banaka u FBiH.
Štednja stanovništva u FBiH sa 30.09.2010. godine dostigla je iznos od 4,8 milijardi KM, što
je najviši iznos do sada i za 278 miliona KM je veći od nivoa štednje sa 30.09.2008. godine.
U tri kvartala 2010. godine štednja je imala rast od 10,2%. Iznos osiguranog depozita za
fiziĉka lica povećan je sa 20.000 KM na 35.000 KM od 1. aprila 2010. godine.
Kao pokazatelj stabilnosti domaćih banaka došlo je do blagog pada prosjeĉnih kamatnih
stopa. Razlog tome, je veća mogućnost banaka za plasiranje kredita nego što su graĊani u
mogućnosti da povuku.
Supervizija banaka ima vaţnu ulogu kao regulator rada banaka i njihove kontrole te je na
nivou BiH neophodna jedinstvena, nezavisna i efikasna supervizija banaka bilo u sklopu CB
9
BiH ili u posebnoj agenciji. Obaveza objedinjavanja supervizije banaka na drţavnom nivou
proizilazi iz ugovora o Evropskom partnerstvu i još uvijek po tom pitanju nije ništa uraĊeno.
6. FISKALNA POLITIKA
Fiskalna politika jedan je od osnovnih pokretaĉa ostvarenja makroekonomskih ciljeva.
U proteklom periodu postignut je znaĉajan napredak i bitni kvalitativni pomaci u upravljanju
javnim finansijama. Poboljšan je naĉin pripreme federalnog Budţeta, a informacije o javnim
finansijama su iz godine u godinu detaljnije i dostupnije javnosti. Broj poreskih obveznika iz
dan u dan se stalno povećava.
U proteklom periodu harmonizacija fiskalnih politika i administracije u BiH bila je kljuĉni cilj, a
posebno zbog ĉinjenice da je to uvjet za pribliţavanje ka prikljuĉenju EU, koji zahtijeva
implementaciju fiskalnih reformi.
Zakonom o Fiskalnom vijeću u BiH, formirano je Fiskalno vijeće BiH.
Uz koordinaciju fiskalne politike, nadleţnosti Fiskalnog vijeća su, izmeĊu ostalog, donošenje
Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH, usvajanje prijedloga kratkoroĉnih i
dugoroĉnih makroekonomskih projekcija, praćenje realiziranja utvrĊenih ciljeva i kriterija kod
donošenja i izvršavanja proraĉuna, kao i poduzimanja korektivnih mjera i aktivnosti u ovoj
oblasti.
Kljuĉni cilj fiskalne reforme u FBiH je smanjenje javne potrošnje na odrţiv nivo i istovremeno
efikasnija naplata javnih prihoda, te praviĉna alokacija javnih prihoda izmeĊu razliĉitih nivoa
vlasti.
U 2011. godini planirano je donošenje slijedećih zakona:
- Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit,
- Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak,
- Izmjene i dopune Zakona o porezu o fiskalnim sistemima.
Donošenje ovih zakona ima prvenstveno za cilj harmonizaciju entitetskih zakona koji se
odnose na oporezivanje dohotka i oporezivanje pravnih lica. Neophodno je ubrzati donošenje
ovih zakona, koji se temelje na najnovijim teoretskim spoznajama i praktiĉnim iskustvima u
ovoj oblasti, istovremeno zadovoljavajući sve zahtjeve koji se u savremenim uslovima
postavljaju pred poreski sistem.
7. REFORMA JAVNE UPRAVE
Reforma predstavlja preduslov za integraciju BiH u Europsku uniju (EU), koja
upravne kapacitete, kao i sposobnost usvajanja i provedbe osnovnih propisa EU (acquis
communautaire) smatra glavnim uslovom za ĉlanstvo u EU. Strategija reforma javne uprave
je u skladu s kljuĉnim strateškim dokumentima i obavezama BiH, poput Europskog
partnerstva, Strategije za europske integracije BiH, te Srednjoroĉne razvojne strategije.
10
Strategija reforme javne uprave ima za cilj reformiranje javne uprave u Bosni i Hercegovini
(BiH), Entitetima i Brĉko distriktu a u cilju postizanja znaĉajnog unaprijeĊenja uprave, koja bi
bila uĉinkovitija, djelotvornija i odgovornija; uz ispunjavanje svih uslova postavljenih
Europskim integracijama.
Reforma javne uprave predviĊeno je da se odvija u tri faze:
- PRVA FAZA: Kratkoroĉni ciljevi (iniciranje, konsolidiranje i unaprijeĊenje
- zapoĉetih reformi kljuĉnih horizontalnih sistema i struktura drţavnog upravljanja)
- DRUGA FAZA: Srednjoroĉni ciljevi (uspostava osnovnih horizontalnih sistema, ojaĉanje,
usklaĊenje, te unaprijeĊenje sektorskih i vertikalnih funkcija u cilju ispunjenja oĉekivanja
graĊana u smislu uĉinkovitijih i djelotvornijih institucija);
- TREĆA FAZA: U ovoj fazi proces evropskih integracija će zahtijevati sve više standarde
javne uprave. Cilj BiH je da se postigne nivo kvaliteta Europskog
- upravnog prostora, da se ispoštuju zajedniĉki standardi drţava - ĉlanica EU,
- i da se provode acquis. Ovu reformu treba okonĉati do kraja 2014. godine.
Prema istraţivanjima percepcije graĊana i indikatorima iz kojih proizlazi stanje javne uprave,
ocjena je da je drţavna uprava u BiH i FBiH preglomazna i neefikasna.
Reforma drţavne uprave u ekonomiĉan, profesionalan i usluţno orijentisan servis graĊana
predstavlja jedan od najvećih izazova u cjelokupnom reformskom procesu drţave. Koristi od
stvaranja takve reformske uprave biće višestruke prvenstveno kroz smanjenje korupcije,
jeftinije usluge i znatno manji utrošak sredstava kroz administraciju, koja će se moći
preusmjeriti za druge potrebe (investicione i razvojne projekte).
Uz ostvarenje ovog cilja Vlada FBiH će u 2011. godini ozbiljno raditi na racionalizaciji i
smanjenju troškova administracije, kao i smanjenju udjela javne potrošnje u odnosu na GDP.
8. CIJENE I INFLACIJA
Do konca 2007. godine inflacija se mjerila indeksom cijena na malo koje su obuhvatale:
prehrambene proizvode, poljoprivredne proizvode, industrijske proizvode, industrijske
prehrambene proizvode, industrijske neprehrambene proizvode, piće i duhan i usluge.Od
januara 2008. godine inflacija se mjeri indeksom potrošaĉkih cijena. Ovaj indeks predstavlja
mjeru promjena cijena proizvoda i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljenja svojih
liĉnih potreba. Svrha prikupljanja potrošaĉkih cijena u BiH je dobijanje mjere inflacije u zemlji,
entitetima i Distriktu Brĉko.
Cijene su u poslijeratnom periodu veći broj godina pokazivale stabilnost. Izuzetak ĉine 2006.
i 2008. godina kad su ostvarene inflacione stope u visini od 5,9% i 7,7%. U 2009.godini došlo
je do smirivanja cijena, tako da je u 2009. godini u odnosu na prethodnu godinu zabiljeţen
pad cijena u procentu od 0,3%.
U 2010. godini u odnosu na prethodnu godinu stopa rasta cijena je iznosila 1,8%.
Vlada FBiH je donijela odluku kojom se zamrzavaju marţe na osnovne ţivotne namirnice u
apsolutnim iznosima zateĉenim na dan 1.1.2011. godine. Radi se o marţama za brašno,
hljeb, pecivo i druge pekarske proizvode od brašna, te za ulje i šećer. Ovakva mjera je
11
utemeljena na Zakonu o kontroli cijena. Ovim zakonom je predviĊeno osnivanje Savjeta za
praćenje cijena na svim nivoima vlasti u FBiH. Ovo tijelo treba pratiti rast cijena i njihov
uticaj na standard graĊana, na stabilnost trţišta i troškove ţivota, analizirati kretanje cijena,
te predlagati nadleţnim organima mjere ekonomske politike i mjere neposredne kontrole
cijena, ukoliko je indeks potrošaĉkih cijena veći od 5%.
Vlada FBiH je i ranije intervenirala radi stabilizacije cijena osnovnih ţivotnih namirnica. Jedna
od tih mjera je pozajmica 1.500 tona brašna iz federalnih robnih rezervi vladama kantona u
FBiH, kao i obezbijeĊenje narodnim kuhinjama odreĊene koliĉine šećera, brašna i ulja iz
federalnih rezervi.
Imajući u vidu prilike u svijetu, kao i politiĉku i ekonomsku situaciju u zemlji, nije za oĉekivati
da će cijene posebno poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u dogledno vrijeme biti
stabilne. Posebno je interesantno pratiti rast cijena na svjetskom trţištu ţitarica i energenata.
U 2011. godini predviĊeni rast potrošaĉkih cijena, odnosno inflacije iznosi do 3% na
godišnjem nivou.
9. EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM
Sporazumom o stabilizaciji i pridruţivanju izmeĊu EU i BiH (SAA) uspostavljena je prva
faza koja potvrĊuje status potencijalnog kandidata za ĉlanstvo u EU i sa sobom nosi niz
obaveza koje moraju biti ispoštovane u zadatim rokovima. Ovaj sporazum treba pridonijeti
politiĉkoj i ekonomskoj stabilizaciji BiH. Primjena SAA podrazumjeva liberalizaciju kretanja
kapitala, roba i usluga. Bezcarinski robni promet u regionu je jedan od uvjeta za ubrzanje
procesa integracija. Trenutno je u implementaciji Sporazum o izmjeni i pristupanju
centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), koji je zamjenio
dosadašnje bilateralne Sporazume o slobodnoj trgovini u regiji Jugoistoĉne Evrope.
Kao nedovoljno razvijenoj zemlji, BiH su unilateralno, tj. bez obaveze reciprociteta, odobreni
preferencijalni reţimi izvoza u niz zemalja svijeta, što našoj zemlji pruţa mogućnosti
povoljnog izvoza i na najveća svjetska trţišta. EU je utvrdila precizne uslove i procedure po
kojima moţe u svakom momentu ukinuti primjenu ovih olakšica.
Ĉlanstvo u WTO predstavlja snaţan signal u procesu tranzicije i privlaĉenja stranog kapitala.
BiH je aplicirala za ulazak u WTO i nalazi se u grupi zemalja koje ĉekaju na ulazak u ovu
organizaciju. Postignut je odreĊeni napredak u pregovorima vezanim za pristupanje Svjetskoj
trgovinskoj organizaciji. Odrţano je sedam sastanaka radne grupe WTO-a o pristupanju.
Bosna i Hercegovina je veliki dio zakonodavstva uskladila sa zahtjevima WTO-a i nastavila
svoje bialteralne pregovore, posebno u vezi sa pristupom trţištu roba i usluga, kao i
multilateralne pregovore o domaćoj pomoći poljoprivredi i izvoznim subvencijama.
U poslijeratnom periodu BiH ostvaruje veoma veliki deficit robne razmjene1. U 2010. godini
pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 52,1%, a deficit robne razmjene 6,52 milijarde KM.
Tokom 2009. i 2010. godine došlo je do pada obima trgovinske razmjene sa inostranstvom u
odnosu na 2008. godinu zbog djelovanja svjetske ekonomske krize.
1
U 1990 godini BiH je ostvarila trgovinski suficit u iznosu od 323 miliona USD, a u 1991. godini suficit
je iznosio 452,5 miliona USD.Pokrivenost uvoza izvozom je bila 114,4 % (1990) i 126,1% (1991).
12
Robni promet BiH u periodu 2006. - 2010. god.
( u mil. KM )
OPIS
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
Izvoz
5.164
5.937
6.712
5.530
7.095
Uvoz
11.389
13.898
16.286
12.348
13.616
Saldo
- 6.224
- 7.962
- 9.574
- 6.818
- 6.520
Pokrivenost uvoza izvozom
45,3%
42,7%
41,2%
44,8%
52,1%
* Podaci Agencije za statistiku BiH i CBBiH
Najveći dio robne razmjene BiH obavlja sa zemljama EU i zemljama potpisnicama CEFTA-e
sporazuma. To su prije svih Hrvatska, Slovenija, Srbija i zemlje EU Njemaĉka, Italija,
Austrija.
Trgovinski deficit FBiH u 2009. godini ostvaren je je u iznosu od 4.516 mil KM, a u 2010.
godini deficit je iznosio 4.166 miliona KM. U 2010.godini ostvareni izvoz u FBiH iznosio je
4.732 miliona KM (veći za 28,4% u odnosu na predhodnu godinu). Ostvareni uvoz iznosio je
8.898 miliona KM i povećan je za 8,5% u odnosu na 2009.godinu. Stepen pokrvenosti uvoza
izvozom u 2010. godini iznosi 53,2%, dok je u prethodnoj godini iznosio 44,9%.
Robni promet FBiH s inozemstvom u perodu 2006. - 2010. god.
(u mil. KM)
OPIS
2006.
2007.
2008.
2009
2010.
Izvoz
3.540
4.150
4.647
3.686
4.732
Uvoz
8.108
9.907
11.356
8.202
8.898
Efekti
- 4.568
- 5.757
- 6.709
- 4.516
- 4.166
Pokr. uvoza izvozom
43,7%
41,9%
40,9%
44,9%
53,2%
*Federalni zavod za statistiku
U robnoj razmjeni sa inozemstvom znatan dio uvoza i izvoza je neregistriran. I pored
znaĉajnog broja carinarnica, veliki broj puteva nije pokriven carinskom kontrolom i preko njih
se vrši krijumĉarenje raznih roba.
Osnovni problemi u robnoj razmjeni ostali su nizak nivo izvozno orjentirane proizvodnje i loša
struktura bh izvoza. U strukturi izvoza skoro 45% otpada na poslove dorade (lohn poslove).
Fabrike tekstilne i koţarske industrije rade sa 30-40% kapaciteta, a od toga se 90% poslova
odnosi na lohn poslove. U poslednjim godinama lohn poslovi su prisutni i u metalnoj
industriji.
Privlaĉenje stranih ulaganja prvenstveno zavisi od ambijenta za strana ulaganja (politiĉka,
pravna i ekonomska stabilnost u zemlji i okruţenju).
Zakon o stranim ulaganjima BiH, i Zakon o stranim ulaganjima u FBiH zajedno sa ostalim
zakonskim aktima iz ove oblasti izjednaĉavaju stranog ulagaĉa ili ga stavljaju u povoljniji
poloţaj u odnosu na domaće investitore.
13
U ţelji da se stvori što bolji pravni okvir za strane ulagaĉe drţava je zakljuĉila niz bilateralnih
sporazuma o zaštiti i unapreĊenju stranih investicija sa prisutnom klauzulom „nacionalnog
tretmana“ najpovlaštenije nacije. Sa mnogim zemljama su u toku pregovori o zakljuĉivanju
ovih sporazuma.
U periodu maj 1994.-31.12.2009. u BiH je uloţen kapital iz 91 zemlje svijeta u iznosu od 7,53
milijardi KM. Obimom uloţenog stranog kapitala u BiH ne moţemo biti zadovoljni. Ipak u
okolnostima i ambijentu u kojima je ulagan, nije beznaĉajan.
Evropske zemlje u ukupnim investicijama uĉestvuju sa 92,1%, a vanevropske sa 7,9%.
Prema oblicima ulaganja, kapital u novcu iznosi 80,5%, stvarima 18,5% i pravima 1,0% od
ukupnog investiranog stranog kapitala.
Najznaĉajnije zemlje - ulagaĉi u posmatranom period su Srbija, Austrija, Hrvatska, Slovenija,
Švajcarska, Njemaĉka, Turska, Italija itd. Ulaganja navedenih zemalja ĉine 89,6% ukupnih
stranih ulaganja u BiH. Registrovani strani kapital preteţno se odnosi na ulaganja u oblast
proizvodnje 46,9%, bankarstvo 11,6%, trgovinu 9,5%, usluge 3,7%, saobraćaj 20,4%,
turizam 1,1% dok ostala ulaganja po sektorima uĉestvuju sa 6,8% u ukupnim stranim
ulaganjima.
U 2009. godini u BiH registrovana su strana ulaganja u iznosu od 473,0 miliona KM i manja
su od oĉekivanih, prije svega zbog svjetske ekonomske krize, usporenog provoĊenja
procesa privatizacije, kao i kompleksne politiĉke situacije u BiH.
Direktna strana ulaganja u BiH i FBiH od maja 1994. do 31.12.2009.
Period
Maj 1994. do 31.12.1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
Ukupno
BIH u 000
KM
83.330
117.436
324.533
310.098
274.198
604.319
330.812
1.209.348
474.752
356.815
2.393.804
577.792
472.997
7.530.114
% uĉešća
FBiH u 000 KM
%
Uĉešća
1,1
1,6
4,4
4,2
3,7
8,2
4,5
16,5
6,5
4,9
32,6
7,9
3,9
100,0
45.797
92.713
236.749
179.041
219.632
326.000
285.808
592.027
208.922
247.337
447.961
417.696
339.190
3.638.873
1,3
2,5
6,5
4,9
6,0
8,9
7,8
16,3
5,7
6,8
12,3
11,5
9,5
100,0
% uĉešća
FBIH u
BIH
55,0
78,9
81,3
57,7
80,1
54,0
86,4
48,9
44,0
69,3
18,7
72,3
71,7
48,3
* podaci MVTEO
U regionu jugoistoĉne Evrope tokom 2009. godine priliv direktnih stranih ulaganja manji je
skoro 50% u odnosu na predhodnu godinu, što je znatan pad, nakon osmogodišnjeg perioda
rasta.
U 2010. godini ukinut je zahtjev za registrovanje direktnih stranih ulaganja kod drţavnog
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Sada se zahtijeva samo registracija kod
lokalnih sudova što olakšava poslovanje stranim investitorima.
14
Znaĉajan vid saradnje sa inozemstvom predstavlja angaţiranje kapaciteta firmi iz FBiH na
izvoĊenju investicionih radova u inozemstvu. U uvjetima smanjene investicione aktivnosti, ovi
poslovi su od znaĉaja, radi osiguranja deviznog priliva i zapošljavanja radnika.
U 2009. godini najviše izvršenih graĊevinskih radova je u Africi (98.642 hiljada USD). Najveći
dio se odnosi na Libiju (58.660 hilj.USD), zatim Etiopiju, Alţir i Keniju. U Evropi na prvom
mjestu je Hrvatska (36.685 hilj USD), zatim Srbija, Njemaĉka, Crna Gora itd. Globalna kriza
je najviše pogodila sektor graĊevinarstva.
Za razliku od velikog broja zemalja Evrope, naše graĊevinske firme su uspjele ostvariti
prodor na trţište Afrike i ugovoriti velike poslove u Libiji, te tako uposliti znaĉajan broj
radnika graĊevinskog sektora.
Tabela 8. GraĊevinski radovi izvoĊaĉa iz FBiH u inozemstvu
Hiljada USD
ZEMLJE
Ukupno
Evropa
Azija
Afrika
Ugov.
2009
352.351
98.965
33.507
219.879
Izvrš.
2009
178.506
74.579
5.285
98.642
Ugov.
I-X 2010
Izvrš.
I-X2010
417.532
38.781
10.650
368.101
92.592
23.058
1.549
67.987
Ugov.
2009.
100,0
28,1
9,5
62,4
Struktura u %
Ugov.
Izvrš.
I-X
2009.
2010
100,0
100,0
41,8
9,3
3,0
2,6
55,2
88,2
Izvrš.
I-X
2010
100,0
24,9
1,7
73,4
*Srednji kurs (31.12.2008) 1USD=1,370589 KM (za 2009.godinu) i 1,364088 KM (za 2010 g.)
I u deset mjeseci 2010. godine situacija je skoro ista. Na prvom mjestu po vrijednosti
ugovorenih ali i izvršenih radova je Afrika (Libija, Alţir, Kenija, Etiopija), zatim Evropa i Azija.
Zbog socijalnih nemira i ratnih dejstava u zemljema sjeverne Afrike, prvenstneno u Libiji
ugovoreni i zapoĉeti radovi su obustavljeni i radnici su vraćeni u BiH. BiH i FBiH danas se
susreću sa dodatnim problema, kako uposliti ove radnike u periodu dok se situacija ne
promjeni.
Javni dug se sastoji od vanjskog i unutarnjeg duga, i jedan je od vaţnih elemenata za ocjenu
kreditnog rejtinga. Prema meĊunarodnim kriterijima BiH je umjereno zaduţena zemlja.
Treba naglasiti da je većina zemalja u tranziciji suoĉena sa problemima vanjske zaduţenosti.
Zakonom o zaduţivanju, dugu i garancijama BiH, entiteti i Distrikt Brĉko mogu se zaduţivati
po osnovu vanjskog duga uz predhodnu saglasnost Parlamentarne skupštine.
Prema raspoloţivim podacima, na kraju 2010. godine ukupno stanje vanjskog duga u BiH
iznosi 6,25 milijardi KM, što je za 1,01 milijardu KM ili 19,4% više u odnosu na kraj 2009.
godine. U ukupnom vanjskom dugu najveći udio, (27,9%), odnosi se na Svjetsku banku –
IDA, a 13,4% na Pariski klub (dug nastao prije 1992).
Bosna i Hercegovina je sve meĊunarodne obaveze prenijela na entitete, pri ĉemu su entiteti
duţni dostaviti drţavi podatke o direktnom ino zaduţivanju.Donošenjem zakona na nivou
entiteta uspostavljaju se limiti zaduţenja u smislu da servisiranje unutarnjeg i vanskog duga,
ukljuĉujući i obaveze po novim kreditima ne mogu preći 18 % prihoda ostvarenih u
prethodnoj fiskalnoj godini.
Vanjski dug FBiH regulisan je Zakonom o dugu, zaduţivanju i garancijama u FBiH Zakonom
o Budţetima u FBiH i Zakonom o trezoru u FBiH.
15
Ukupan javni dug u Federaciji BiH, utvrĊen Zakonom, sa stanjem na dan 31.12.2010. godine
iznosi 5.325,40 miliona KM, od ĉega se na vanjski dug odnosi 3.865,84 miliona KM i na
unutarnji dug (procijenjeni) 1.459,56 miliona KM.
10.
FORMIRANJE I RASPODJELA DRUŠTVENOG BRUTO PROIZVODA
Bruto domaći proizvod (GDP) predstavlja jedan od najznaĉajnijih makroekonomskih
indikatora. Neposredno pred rat (1990. godine) BiH je ostvarila GDP u iznosu 10.633
miliona2 USD ili 2446 USD per capita.
Podatak o ostvarenom Bruto domećem proizvodu za nivo FBiH za 2009. godinu iznosi
15.231 milion KM ili 6.544 KM po glavi stanovnika.3 U odnosu na 2008. godinu manji je za
2,7%. Podaci za 2010. godinu biće objavljeni u avgustu 2011. godine.
Obraĉun Bruto domaćeg proizvoda za Federaciju BiH za 2009. godinu izvršen je po
proizvodnom principu, prema konceptu meĊunarodnih metodologija „Sistem nacionalnih
raĉuna 1993“ (SNA – 93) koji preporuĉuju Ujedinjene nacije i njene evropske verzije
„Evropski sistem raĉuna 1995“ (ESA – 95). U 2007. godini uraĊena su znaĉajna metodološka
poboljšanja u procjeni Bruto domaćeg proizvoda, tako da procjena neobuhvaćenih
ekonomskih aktivnosti (siva ekonomija, skrivena odnosno podcijenjena proizvodnja i
neformalna proizvodnja), ulazi u podatak o GDP-u.
Po podruĉjima, prema SKD-u u strukturi GDP-a za 2009. godinu na prvom mjestu je
Trgovina na veliko i malo (13,5%), zatim PreraĊivaĉka industrija (11,6%), Javna uprava i
odbrana; obavezno socijalno osiguranje (9,6%), Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje,
poslovne usluge (9,1%), Saobraćaj, skladištenje i veze (7,1%). Na ostale djelatnosti odnosi
se 49,1%.
2
U kreiranju GDP prednjaĉile su sljedeće djelatnosti: industrija i rudarstvo 37,3% trgovina 9,7%,
poljoprivreda i ribarstvo 9,0%, graĊevinarstvo 7,4%, saobraćaj i veze 6,8%, dok se na ostale
djelatnosti odnosi 29,8%.
3
Prisutno stanovništvo.
16
Struktura GDP - a
Trgovina na veliko i
malo
13,50%
PreraĊivaĉka
industrija
11,60%
Ostalo
49,10%
Javna uprava i
odbrana; obav. soc.
osig.
9,60%
Posl. Nekret.
Iznamljivanje, posl.us
luge
9,10%
Saobraćaj, skladišten
je i veze
7,10%
Najveći rast GDP-a u odnosu na 2008. godinu ima Ribarstvo 54,0%, Javna uprava i odbrana,
obavezno socijalno osiguranje 6,6%, Zdravstvena i socijalna zaštita 5,9%, Rudarstvo 5,7%,
Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje, poslovne usluge 5,2%.
Smanjenje uĉešća GDP-a u odnosu na 2008. godinu iskazali su: PreraĊivaĉka industrija
12,9%, GraĊevinarstvo 5,3%, Ugostiteljstvo 4,4%, Poljoprivreda, lov i šumarstvo 2,7% i
Saobraćaj, skladištenje i veze 0,9%.
Prosjeĉna stopa rasta GDP-a u periodu od 2001.- 2009. godine iznosi 7,2%.
Ostvareni Bruto domaći proizvod na nivou BiH za 2009. godinu iznosi 24.004 miliona KM ili
po stanovniku 6.246 KM, odnosno 4.438 USD per capita4. U Republici Srpskoj ostvareni
Bruto domaći proizvod za 2009. godinu iznosi 8.223 miliona KM ili po stanovniku 5.730 KM,
odnosno 4.073 USD per capita.
U poreĊenju sa zemljama okruţenja5 Bosna i Hercegovina ima najniţi GDP po stanovniku.
Ocjena GDP-a za Federaciju BiH6 za 2010. godinu iznosi 15.385 miliona KM (rast u odnosu
na 2009. godinu u procentu od 1%), odnosno GDP po glavi stanovnika (prisutno
stanovništvo) iznosi 6.580 KM.
Procjenjuje se da će GDP u 2011. godini imati stopu rasta od 3%, u odnosu na 2010. godinu.
PredviĊa se da će GDP u 2011. godini iznositi 15.845 miliona KM, što po glavi stanovnika
iznosi 6.745 miliona KM (prisutno stanovništvo).
4
Prosjeĉni godišnji kurs KM/USD – 1,4075
Hrvatska(17.500 USD – procjena), Srbija (11.000 USD), Crna Gora (9.900 USD), Makedonija (9.400
USD), i zemljama EU (MaĊarska 19.000 USD, Rumunija 11.500 USD, Bugarska 12.800 USD, Ĉeška
25.600 USD, Poljska 18.800 USD, Slovaĉka 22.200 USD, Švedska 39.000 USD, Italija 30.700 USD,
Španija 29.500 USD, Njemaĉka 35.900 USD, Belgija 37.900 USD) i ostale najrazvijenije zemlje (USA
47.400 USD, Kanada 39.600 USD, Japan 34.200 USD i Švajcarska 42.900 USD).
6
Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2010. godinu.
5
17
FEDERALNA MINISTARSTVA
1. FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave i Zakonom o
unutrašnjim poslovima Federacije BiH, utvrĊeni su poslovi iz nadleţnosti Federalnog
ministarstva unutrašnjih poslova vezani za:
- Spreĉavanje i otkrivanje kriviĉnih djela terorizma, meĊukantonalnog kriminala, stavljanje
u promet opojnih droga i organiziranog kriminala, te pronalaţenje i hvatanje uĉinilaca tih
kriviĉnih djela i njihovo privoĊenje nadleţnim organima;
- Osiguranje odreĊenih liĉnosti i zgrada Federacije Bosne i Hercegovine;
- Školovanje, struĉno osposobljavanje i usavršavanje;
- Drţavljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
U sastavu Federalnog ministarstva nalazi se Federalna uprava policije, koja obavlja poslove
iz nadleţnosti Federalnog ministarstva, i koja priprema Program svoga rada i dostavlja
ministru na usvajanje.
U okviru obavljanja poslova iz svoje nadleţnosti Federalno ministarstvo će neposredno
provoditi federalnu politiku i izvršavati federalne zakone iz okvira svoje nadleţnosti i o tome
blagovremeno izvještavati Vladu Federacije, i Parlament FBiH.
Prioritet u radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u 2011. godini bit će provoĊenje
strateških aktivnosti na planu borbe protiv organizovanog kriminala, provoĊenja
kriminalistiĉkih obrada u vezi kriviĉnih djela sa elementom organizovanosti i meĊukantonalne
povezanosti. Posebna paţnja biće posvećena izvršavanju zakonskih nadleţnosti u smislu
spreĉavanja i otkrivanja kriviĉnih djela organizovanog kriminala, terorizma, neovlaštene
proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i svih oblika kriminaliteta sa karakteristikom
meĊukantonalne povezanosti. Preduzet će se sve potrebne aktivnosti na uspostavljanju
boljih mehanizama suradnje policije i tuţilaštva.
Stalan zadatak je oĉuvanje stabilnog javnog reda i mira na ĉemu je naglasak na mjerama
prevencije i zaštite. Nastavit će se sa preduzimanjem strateškim aktivnosti na polju sigurnosti
drumskog saobraćaja kako bi u narednoj godini bio smanjen broj smrtno stradalih u
saobraćaju.
Program rada za 2011. godinu sadrţi poslove i zadatke iz djelokruga rada Ministarstva
unutrašnjih poslova koji su utvrĊeni zakonima i drugim propisima te predstavlja osnovu za
donošenje mjeseĉnih, tromjeseĉnih, polugodišnjih i godišnjih planova rada organizacijskih
jedinica Ministarstva i istovremeno sadrţi mjere i radnje koje Ministarstvo unutrašnjih poslova
u cjelini planira preduzeti radi osiguranja i jaĉanja zakonitosti i odgovornosti Ministarstva u
izvršavanju svojih funkcija, kao i konkretne poslove i zadatke na unapreĊenju svoje
organizacije, metoda i sadrţaja rada.
Tokom godine program će biti prilagoĊavan i dopunjavan aktivnostima koje će proizlaziti iz
zahtjeva koje će postavljati nadleţni zakonodavni i drţavni organi BiH i Federacije BiH te
zadaci koji će proizlaziti iz obaveza u oblasti reforme policije, kao i obaveza saradnje sa
meĊunarodnim organizacijama prisutnim u BiH, prije svega s: EUPM-om, EUFOR-om, OHR-
18
om, EK-om, UNDP-jem i dr., te obaveza koje proizlaze iz MAP-a (ulazak u NATO), a koji se
direktno odnose na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kada je u pitanju reforma policije u Bosni i Hercegovini, ovo ministarstvo će se zalagati da se
procesi reformiranja policijskih struktura odvijaju u skladu sa principima EU, postignutim
sporazumom u 2008. godini, principima visoke profesionalizacije i standardizacije policijskih
poslova.
Istovremeno, ovo ministarstvo će insistirati da se putem nadleţnih organa na adekvatan
naĉin riješe i eventualna pitanja broja policijskih, drţavnih sluţbenika i namještenika, usko
saraĊujući s organizacijom Sindikata sluţbenika FMUP-a, u skladu s evropskim standardima
o broju policijskih, drţavnih sluţbenika i namještenika u odnosu na broj stanovnika i procjene
aktuelne sigurnosne situacije.
U 2011. godini u oblasti unutrašnjih poslova predviĊeni su slijedeći zadaci u oblasti
normativnog dijela, podrške projektima, programima i ostale aktivnosti:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim
sluţbama za zaštitu ljudi i imovine
Zakon o liĉnom imenu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o drţavljanstvu Federacije
BiH
Zakon o prijevozu opasnih materija – inicijativa Federalne uprave
policije
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim
sluţbenicima Federacije Bosne i Hercegovine
-
Prijedlog Zakona o privatnim detektivima u Federaciji BiH
-
Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima FBiH
treći kvartal
treći kvartal
treći kvartal
u proceduri
usvajanja
u proceduri
usvajanja
u proceduri
utvrĊ.prijed
PODZAKONSKI AKTI
-
-
-
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama finansijskih
institucija (Zakon o agencijama i unutrašnjim sluţ.za zaštitu ljudi i
imovine)
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva
unutrašnjih poslova
Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu od poţara i eksplozija
Pravilnik o sadrţaju i naĉinu vršenja poslova inspekcijskog nadzora
nad provoĊenjem mjera zaštite od poţara u pravnim licima i drugim
institucijama u privatnom i drţavnom vlasništvu
Pravilnik o izboru i odrţavanju aparata za gašenje poĉetnog poţara i
o odreĊivanju aparata koji se mogu stavljati u promet
PROJEKTI I PODRŠKA PROJEKTIMA I PROGRAMIMA
19
treći kvartal
prvi kvartal
treći kvartal
treći kvartal
-
-
-
-
Planirani projekti FMUP-a za period 2009-2012 godine kojim se
podrţava implementacija Akcionog plana za provoĊenje mjera iz
dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog
saobraćaja 2008-2013 godine”:
- Obiljeţavanje Sedmice globalne sigurnosti saobraćaja u svijetu
- ProvoĊenje kampanje uoĉi turistiĉke sezone i sezone godišnjih
odmora na poštivanje saobraćajnih propisa u Federaciji BiH;
- Organiziranje okruglog stola o temi “Stanje sigurnosti drumskog
saobraćaja u FBiH i osnovni uzroci za prvih 9 mjeseci u 2011.
godini”
- Nabavka materijalno-tehniĉkih sredstava za potrebe Federalne
uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova
(alko-testeri, testeri za droge, radari i drugi materijali za obradu
sluĉajeva iz oblasti saobraćajnih prekršaja
Organizaciono, materijalno-tehniĉko i kadrovsko jaĉanje policije u
borbi protiv organiziranog kriminala 2010.-2012. godine:
- provoĊenje nauĉnog istraţavanja organiziranog kriminala
- provoĊenje specijalistiĉke obuke na Policijskoj akademiji – seminari
„Borba protiv organiziranog kriminala”;
- nabavka savremene operativne kriminalistiĉke tehnike za potrebe
borbe protiv organziranog kriminala;
- medijska kampanja
Aktivnosti na izdavanju biltena Ministarstva
Edukativni projekati:
- „Rad policije u zajednici“,
- „Borba protiv zloupotrebe droga“,
- „Maloljetniĉki kriminalitet“.
Izdavaĉka djelatnost
- tokom 2011. godine kontinuirano će se raditi na poslovima
izdavaĉke djelatnosti u skladu sa Zakonom o izdavaĉkoj djelatnosti
-
Nastaviti Program razvoja Policijske akademije.
-
Kontinuirani rad Policijske akademije FMUP-a na obuci polaznikakadeta na visokom struĉnom, informacionom i profesionalnom nivou,
kao i struĉno osposobljavanje i usavršavanje sluţbenika policije kroz
kurseve, seminare itd.
-
Podrška projektu “uspostava boljih mehanizama saradnje policije i
tuţilaštva
ProvoĊenje Plana operativnih aktivnosti Federalne uprave policije i
organizacionih jedinica za 2011. godinu u izvršavanju zakonskih
obaveza: (stvaranje sigurnog okruţenja, smanjenje stope
kriminaliteta, jaĉanje zakonitosti u radu u cilju odrţavanja povjerenja
javnosti u vladavinu zakona
april
maj, juni
oktobar
novembar
drugo i treće
tromjeseĉje
Tromjeseĉno
Kontinuirano
Kontinuirano
Kontinuirano
ANALIZE
Analiza radnih mjesta uposlenika
Federalnog ministarstva
unutarnjih poslova radi uspostavljanja racionalne i efikasne
organizacione strukture ministarstva
Iz širokog opisa poslova koji su predviĊeni programom rada MUP i FUP za 2011. godinu
mogu se izmeĊu ostalog izdvojiti slijedeće ostale aktivnosti:
20
- ProvoĊenje federalne politike iz oblasti unutarnjih poslova kao i provoĊenje odluka koje
donese Vlada FBiH i Vijeće ministara BiH.
- Sagledavanje sigurnosne situacije, predlaganje i donošenje mjera na njenom poboljšanju.
- Otvorenost i saradnja sa medijima i otvorenost i transparentnost svih segmenata
sigurnosnih akcija prema graĊanima.
- Aktivnosti na stvaranju povoljnijeg pravnog okvira za djelovanje organa unutanjih poslova
kroz donošenje zakona i podzakonskih akata.
- Organizaciono, materijalno-tehniĉko i kadrovsko jaĉanje ministarstva za obavljanje svojih
funkcija kao i policije u borbi protiv organiziranog kriminala 2010-2012 godina, te struĉno
usavršavanje kadrova policijskih agencija i agencija za zaštitu imovine i ljudi.
- Jaĉanje instrumenata demokratske kontrole rada policije- praćenje realizacije, kao i
kontrole nad radom agencija za zaštitu ljudi i imovine.
- Realizacija aktivnosti iz oblasti pristupnih pregovora sa EU iz oblasti unutarnjih poslova.
- Obiljeţavanje znaĉajnijih datuma i dogaĊaja.
- Aktivna saradnja na planu meĊunarodnih odnosa u oblasti saradnje policijskih agencija
na planu spreĉavanja transnacionalnog kriminala na podruĉji Balkana i šire, kao i
saradnja sa predstavnicima meĊunarodne zajednice (EUPM,OHR, EUFOR, Evropske
komisije itd).
- Obavljanje informaciono- dokumentacionih poslova za potrebe Ministarstva, kao
i
informatiĉko uvezivanje sa kantonalnim ministarstvima.
- Pruţanje podrške u radu Uredu za prituţbe javnosti.
- Priprema analitiĉko-informativnih materijala, u cilju informisanja Vlade FBiH o stanju
sigurnosti na podruĉju FBiH i pitanjima saradnje i meĊusobnog uvezivanja u radu
kantonalnih policija i FUP na otkrivanju poĉinilaca kriviĉnih djela za koje je nadleţna
FBiH.
- Uspješnije djelovanje Odjela za borbu protiv terorizma, u prvom redu, preventivno
djelovanje kao i pravovremeni odgovor na eventualne teroristiĉke akte, a u skladu sa
programom rada FUP i vaţeĉim zakonskim propisima.
- Kontinuirani rad Odjela za borbu organiziranog i meĊukantonalnog kriminala na praćenju
i izuĉavanju stanja, pojavnih oblika organiziranog kriminala iz oblasti imovinskih, krvnih
delikata i nedozvoljene trgovine ljudima, seksualnih delikata, maloljetniĉke delikvencije i
nasilja u porodici, djeĉije pornografije itd.
- Prikupljanje podataka i dokumentacije o poĉinjenim kriviĉnim djelima protiv ĉovjeĉnosti i
vrijednosti zaštićenih meĊunarodnim pravom, lišavanje slobode lica optuţenih pred
MeĊunarodnim kriviĉnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a u saradnji sa Drţavnom
agencijom za istrage i zaštitu BiH i Obavještajno-sigurnosnom agencijom.
- Aktivnosti na provoĊenju smjernica i ciljeva iz Akcionog plana i Strategije za borbu protiv
korupcije u BiH (2009-2014), sa posebnom paţnjom na pojavu raznih oblika pranja novca
i finansiranje teroristiĉkih organizacija.
- Borba protiv kompjuterskog kriminala na osnovu Konvencije Vijeća Evrope o
kompjuterskom kriminalu iz 2001. godine.
21
2. FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
U oblasti pravde u 2011. godini, Federalno ministarstvo pravde vršit će upravne, struĉne i
druge poslove utvrĊene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadleţnosti Federacije u
oblastima, a osobito pravosudnim institucijama i upravama; upravni nadzor nad radom
pravosudne uprave i federalnih tijela uprave; pruţanje pomoći u edukaciji sudaca i tuţitelja;
udruţivanje u politiĉke organizacije i udruge graĊana; oblast uredskog poslovanja; upravni
nadzor i izvršenje kaznenih sankcija. Federalno ministarstvo pravde vršit će upravne
poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Federacije. U sastavu
Federalnog ministarstva pravde nalazi se Zavod za javnu upravu.
U 2011. godini u oblasti pravosuĊa donijet će se slijedeća zakonska i podzakonska
regulativa:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršnom postupku u
FBiH
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima u FBiH
Zakon o tuţiteljstvima u FBiH
Zakon o stvarnim pravima
oktobar
septembar
novembar
juni
OSTALI POSLOVI
-
-
-
-
Postupanje po ĉlanu 432. ZKP FBIH (“Sluţbene novine Federacije
BiH” br.35/03, 37/03-Isp, 56/03-Isp, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07,
53/07, 9/09) – ĉime se radi voĊenja jedinstvene evidencije
Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine vrši dostava pravosnaţnih
sudskih presuda za kriviĉna djela izrade i stavljanja u optjecaj
krivotvorenog novca, neovlaštene proizvodnje, prerade i prodaje
opojnih droga i otrova, trgovine bijelim robljem, proizvodnje i
raspaĉavanja pornografskih spisa, te o drugim kaznenim djelima
glede kojih se meĊunarodnim ugovorima predviĊa objedinjavanje
podataka.
Davanje Mišljenja - postupanje u skladu sa odredbama ĉlana 22.
Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH ( „Sluţbene novine
FBiH“ broj 35/05) obaveza pripremanja i davanja odgovora na
pitanja organa zakonodavne, odnosno organa izvršne vlasti koja se
odnose na izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadleţnosti
Ministarstva, te o stanju i problemima u oblasti za koju su organi
uprave osnovani, kao i davati odgovore na pitanja pravnih i fiziĉkih
lica u vezi sa rješavanjem njihovih prava i duţnosti u upravnom
postupku.
Izdavanje suglasnosti o postojanju reciprociteta u stjecanju prava
vlasništva na nekretninama u FBiH za strana pravna i fiziĉka lica –
postupanje u skladu sa odredbama Zakona o vlasniĉko-pravnim
odnosima («Sluţbene novine Federacije BiH», br. 6/98 i 29/03).
Davanje odgovora na zahtjeve za naknadu štete zbog neosnovanog
pritvora
Ţalbe-prituţbe na rad sudija i tuţilaca, podnosioci predmetnih
prituţbi se upućuju na obraćanje Visokom sudskom i tuţilaĉkom
vijeću BiH
22
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
-
-
-
Izdavanje Suglasnosti za obrasce prekršajnih naloga i brojeve
prekršajnih naloga – postupanje u skladu sa odredbama ĉlana 34.
stav 6. Zakona o prekršajima FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 31/06)
Evidencija naredbi za izdavanje potjernica protiv osuĊenih lica
Evidencija pritvorenika stranih drţavljana
MeĊunarodne potjernice
Odgovori na upite Pravobranilaštva FBiH
Postupanje u provoĊenju Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima
sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH",
broj 2/04) izrada nacrta rješenja za Vladu FBiH
Zamolnice za uruĉenje pismena
Zamolnice za saslušanje lica
Zamolnice za preuzimanje kriviĉnog gonjenja
Zamolnice za prenos izvršenja kazne zatvora
Odgovori na zamolnice
Urgencije na zamolnice
Ostali dopisi
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
U 2011. godini u oblasti uprave donijet će se slijedeća zakonska i podzakonska regulativa:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji organa
uprave u Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o grbu i zastavi Federacije
Bosne i Hercegovine (nakon usvajanja simbola u Parlamentu
Federacije Bosne i Hercegovine)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o udrugama i fondacijama
u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o statusu uposlenih u jedinicama lokalne samouprave
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama zaposlenih u
organima uprave
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o slobodi pristupa
informacijama u FBiH
maj
maj
juni
decembar
juni
juni
U 2011. godini u oblasti izvršenja kaznenih sankcija donijet će se slijedeća zakonska i
podzakonska regulativa:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI
-
Zakon o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH
Primjena sporazuma o korištenju Sokoca o smještaju osoba kojima
je izreĉena mjera obaveznog psihijatrijskog lijeĉenja – potpisivanje
sporazuma sa kantonima
31.12.2011.
30.09.2011.
PROGRAMI I PROJEKTI
-
Rekonstrukcija III. paviljona (KPZ ZT Zenica)
23
31.12.2011.
-
IzvoĊenje graĊevinskih radova na vanjskom terenu za sportske
aktivnosti osuĊenih osoba (KPZ PT Tuzla)
Izgradnja objekata za zaposlenike odgoja i tretmana, sektora
osiguranja, sektora zdravstvene zaštite (KPZ PT Tuzla)
Završetak radova na novom objektu kapaciteta 60 mjesta za
osuĊene osobe (KPZ PT Tuzla – Odjeljenje u Orašju)
Završetak izgradnje objekta Odgojno-popravnog doma za
maloljetnike (KPZ PT Tuzla – Odjeljenje u Orašju) I i II faze objekta
Završetak sportskog centra »Radobolja« na ekonomiji Bare (KPZ
PT Mostar)
Poĉetak izgradnje novog zatvora zatvorenog tipa (KPZ PT Mostar)
31.12.2011.
31.12.2011.
31.07.2011.
31.12.2011.
30.09.2011.
30.06.2011.
U 2011. godini u oblasti strategijskog planiranja i europskih integracija donijet će se
slijedeće strategije i akcijski programi :
-
-
OPIS
Aktivosti na jaĉanju ljudskih potencijala SSPEI-a kroz dodatno
upošljavanje i struĉnu obuku drţavnih sluţbenika
Aktivnosti na jaĉanju ljudskih potencijala i obuke drţavnih
sluţbenika na temelju preuzetih obaveza iz SAA sporazuma u
pogledu usklaĊivanja zakonodavstva sa pravnom steĉevinom EU-a
(Acquis) iz nadleţnosti Federalnog ministarstva pravde
Nastavak aktivnog sudjelovanja u okviru provedbe Akcijskog plana
Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP
BiH) iz nadleţnosti Federalnog ministarstva pravde
ROK
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
U 2011. godini u Zavodu za javnu upravu donijet će se slijedeća zakonska i podzakonska
regulativa:
OPIS
ROK
ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI
-
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima FBiH
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o namještenicima u
organima drţavne sluţbe u federaciji Bosne i hercegovine
Uredba o naĉelima za utvrĊivanje unutrašnje organizacije federalnih
organa uprave i federalnih upravnih organizacija
24
oktobar
septembar
novembar
3. FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
Federalno ministarstvo finansija, sukladno Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim
tijelima federalne uprave, u 2011. godini obavljaće upravne, struĉne i druge poslove iz
nadleţnosti Federacije BiH koji se odnose na porezni sistem i poreznu politiku, praćenje
ostvarivanja politike i mjera u oblasti deviznog sistema u skladu sa Ustavom BiH i
Zakonom o Centralnoj banci BiH, kreditni i bankarski sistem, sistem finansijskog
poslovanja (papiri od vrijednosti i sanacija), obraĉunski sistem (raĉunovodstvo,
knjigovodstvo i bilansi), sistem osiguravanja imovine i lica, sistem taksa, doprinosa,
drugih daţbina i igara na sreću, sistem finansiranja javne potrošnje, izradu i izvršenje
Budţeta FBiH, godišnje obraĉune Budţeta Federacije, nadzor nad izvršenjem Budţeta
FBiH, kontrolu izvršenja Budţeta FBiH, budţetsku kontrolu odreĊenih budţetskih
korisnika, trezorsko poslovanje, upravljanje novĉanim tokovima, dnevno praćenje
novĉanih sredstava, obaveza, potraţivanja i utvrĊivanja dinamike plaćanja, praćenje i
planiranje osiguravanja nedostajućih sredstava, koncentraciju finansijskih sredstava radi
osiguravanja finansijskog trţišta, upravljanja dugom, servisiranja unutrašnjeg i vanjskog
duga i druge poslove iz oblasti finansija.
U 2011. godini uradiće se slijedeća zakonska i podzakonska regulativa, te informativnoanalitiĉki poslovi:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
Zakon o izvršenju proraĉuna budţeta FBiH za 2011. godinu
Proraĉun- budţet FBiH za 2011. godinu.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj
policiji
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo
Federacije BiH
Zakon o izmjeni Zakona o visini zatezne kamate na neizmirena
dugovanja
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju proraĉuna
budţeta FBiH za 2011.godinu
Rebalans proraĉuna- budţeta FBiH za 2011.godinu.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Izmjena Zakona o izmirenju obaveza po osnovi raĉuna stare
devizne štednje u Federaciji BiH
Izmjene i dopune Zakona o utvrĊivanju i naĉinu izmirenja unutarnjih
obaveza Federacije BiH
mart 2011.
mart 2011.
april 2011.
april 2011.
april 2011.
maj 2011.
maj 2011.
maj 2011.
juni 2011.
juni 2011.
juli 2011.
juli 2011.
juli 2011.
-
Zakon o dugu, zaduţivanju i garancijama u Federaciji BiH
decembar
2011.
-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim
organizacijama
juli 2011
-
Zakon o federalnim administrativnim taksama
-
Zakon o igrama na sreću
Zakon o izvršenju proraĉuna budţeta FBiH za 2012. godinu
25
septembar
2011.
oktobar 2011.
oktobar 2011.
-
Proraĉun- budţet FBiH za 2012. godinu.
Izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima
-
Zakon o finansijsko – informatiĉkoj agenciji
oktobar 2011.
juni 2011.
decembar
2011.
PODZAKONSKI AKTI
-
Odluka o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u
Budţetu FBiH za 2011. godinu
Raĉunovodstvene politike za federalne budţetske korisnike i Trezor
Uputstvo o izmjeni Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih
transakcijskih raĉuna,naĉinu planiranja ,prikupljanja, evidentiranja i
raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih
raĉuna otvorenih kao podraĉuna u okviru Jedinstvenog raĉuna
trezora
Odluka regulisanju izvršenja pravosnaţnih sudskih presuda po
osnovu ratnih potraţivanja
Izmjena Odluke o imenovanju komisija za verifikaciju raĉuna stare
devizne štednje propisa
Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih traţbina po osnovu
stare devizne štednje u 2011. godini
Izmjene Uredbe o postupku verificiranja traţbina i gotovinskih
isplata po osnovu raĉuna stare devizne štednje u FBiH
Odluka o trećoj emisiji obveznica po osnovu stare devizne štednje
Odluka o drugoj emisiji obveznica po osnovu ratnih potraţivanja
Odluka o utvrĊivanju i visini novih zaduţenja i servisiranja duga u
FBiH za 2012. godinu
Odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita za finansiranje
projekata u Federaciji BiH
Rješenje o formiranju Komisije za reviziju verifikacije stare devizne
štednje
Izmjena Rješenja o imenovanju komisije za dug
Metodologija za identifikaciju, formulaciju i utvrĊivanje Programa
javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata
Uredba o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i
koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji BiH
Instukcije i metodologije za kandidiranje projekata za Program
javnih investicija 2012-2014
Pravilnik o naĉinu uplate javnih prihoda budţeta i vanbudţetskih
fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
-
Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit
-
Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj
registraciji poreznih obveznika na teritoriji FBiH . (preĉišćeni tekst)
Dokument okvirnog proraĉuna-budţeta (DOB-a) za period 20122014 godine,
Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budţeta FBiH
Odluka o izdvajanju sredstava Budţeta FBiH za 2011. godinu sa
pozicije “Uĉešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financija
meĊunarodna zajednica”
Odluka o preraspodjeli iz budţeta Federacije za 2011. godinu sa
jednog budţetskog korisnika na drugog
Odluka o izvršenju pravosnaţnih presuda po osnovu ratnih
potraţivanja
-
-
-
-
26
april 2011
maj 2011
maj 2011
novembar
2011.
april 2011.
april 2011.
august 2011.
april 2011.
juli 2011.
decembar
2011.
kontinuirano
juli 2011.
juli 2011.
juli 2011.
septembar
2011.
juli 2011.
april 2011.
maj 2011.
novembardecembar
2011.
juni 2011.
juni 2011.
kontinuirano
kvartalno
kontinuirano
novembar
2011
-
Odluka o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za
2010. godinu
juni 2011.
ANALITIĈKO - INFORMATIVNI POSLOVI
-
Izrada mjeseĉne informacije o ostvarenim i rasporeĊenim javnim
prihodima u Federaciji BiH.
-
Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH sa stanjem
31.12.2010.godine
Kvartalno izvještavanje prema Vladi Federacije BiH o utrošku
sredstava iz tekuće rezerve Vlade i tekuće rezerve ministra
financija.
-
-
Izvještaj o izvršenju budţeta FBiH
-
Izrada Plana razvojnih projekata, kao Aneksa Budţeta BiH za 2012.
-
Program javnih investicija 2012-2014
-
Informacija o realizaciji razvojnih programa i projekata
implementaciji u 2010.
Izvještaj o izvršenju Budţeta Federacije BiH za 2010. godinu
-
u
do 20 –og u
narednom
mjesecu za
protekli mjesec
maj 2011.
15 dana po
isteku kvartala
do 20 –og u
narednom
mjesecu za
protekli mjesec
u skladu sa
budţetskim
kalendarom
decembar
2011.
maj 2011.
april 2011
4. FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
U 2011. godini u skladu sa nadleţnostima i ovlastima Federalno ministarstvo energije,
rudarstva i industrije zajedno sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine poduzet će niz
mjera i aktivnosti sa ciljem: regulisanja i unapreĊenja propisa u oblasti geoloških
istraţivanja, eksploatacije mineralnih sirovina i rudarstva, industrijskog privreĊivanja i
razvoja; voĊenja upravnog postupka i rješavanja u upravnim stvarima iz nadleţnosti;
efikasnog upravljanja u privrednim društvima u okviru nadleţnosti; podsticanja i ubrzanja
procesa privatizacije; revizije privatizacije drţavnog kapitala u privrednim društvima i
bankama; ureĊenja komorskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine; podizanja nivoa
kvaliteta teĉnih energenata i gasa; poduzimanja aktivnosti za iznalaţenje alternativnih izvora
za snabdijevanje gasom i proširenje gasne mreţe; prestruktuiranja energetskog sektora
ukljuĉujući potpuno pripajanje rudnika uglja JP EP BiH; aktiviranja i intenziviranja dogovora
na entitetskom i drţavnom nivou u smislu lakšeg regulisanja odreĊenih oblasti iz nadleţnosti;
podizanja nivoa liĉne i kolektivne zaštite rudara u rudnicima uglja i preventivnog djelovanja;
pomoći i podsticanje industrijske proizvodnje i proizvodnje energije odnosno i druge
aktivnosti u smislu zacrtanog programa; stvaranja uslova za izgradnju objekata u
energetskom sektoru; zakonskog regulisanja proizvodnje i prometa naoruţanja i vojne
opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine; poduzimanja odreĊenih mjera i aktivnosti za
ublaţavanje efekata recesije i konkretne pomoći privrednim društvima koja su imala
27
ugovorena poslove u Libiji; educiranja uposlenika u skladu sa potrebama i programima,
odnosno i druge zadaće iz djelokruga svoje nadleţnosti.
Normativni akti iz djelokruga rada Ministarstva koji su trenutno u postupku donošenja:
- Prijedlog zakona o reviziji privatizacije drţavnog kapitala u privrednim društvima i
bankama
Vlada Federacije BiH, je na 113 sjednici u Mostaru dana 19.08.2009 utvrdila i uputila u
parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o reviziji privatizacije drţavnog kapitala u
privrednim društvima i bankama. Nakon što je zakon usvojen u oba doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 144.
sjednici koja je odrţana 24.05.2010. godine utvrdila Prijedlog zakona o reviziji
privatizacije drţavnog kapitala u privrednim društvima i bankama, i isti uputila u
parlamentarnu proceduru. Ekonomsko – socijalno vijeće za teritorij Federacije Bosne i
Hercegovine na svojoj 71. sjednici koja je odrţana 29.06.2010. godine takoĊer je
podrţalo ovaj Zakon uz obavezu da revizija obavi od poĉetka, dakle od tzv „Markovićeve
privatizacije“. Zastupniĉki dom je raspravljao i usvojio Prijedlog Zakona sa amandmanima
dana 28.07.2010. godine na nastavku 32. sjednice.
- Prijedlog zakona o eksplozivnim materijalima u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ovaj Zakon Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na svojoj 108. sjednici koja
je odrţana 08.07.2009. godine, a Zastupniĉki dom je isti zakon usvojio na svojoj 25.
sjednici koja je odrţana 29.09.2009. godine. Dom naroda je Zakon usvojio 26.10.2009.
godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj
144. sjednici koja je
odrţana 24.05.2010. godine utvrdila Prijedlog zakona o eksplozivnim materijalima u
Federaciji Bosne i Hercegovine, i isti uputila u parlamentarnu proceduru. Zastupniĉki dom
je raspravljao i usvojio Prijedlog Zakona sa amandmanima dana 28.07.2010. godine na
nastavku 32. sjednice.
- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoruţanja i
vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (skraćeni postupak)
Usvojen na nastavku 32 sjednice Zastupniĉkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine 14.07.2010. godine. Oĉekuje se rasprava o istom na Domu naroda u
narednom periodu.
- Nacrt zakona o predmetima od plemenitih metala u Federaciji Bosne i Hercegovine
Polazeći od toga da je praksa provoĊenja postojećeg zakona iz 2004. godine ukazala na
njegove manjkavosti i potrebu izmjene pojedinih njegovih
odredaba (više od 50
posto), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine opredijelila se za donošenje novog Zakona
o predmetima od plemenitih metala u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je u formi
Nacrta utvrĊen 01.07.2010. godine i upućen u parlamentarnu proceduru. Zastupniĉki dom
je isti usvojio na svojoj 33. sjednici koja je odrţana 28.07.2010. godine. Oĉekuje se
rasprava o istom na Domu naroda u narednom periodu.
- Nacrt zakona o izmjenama i dopuna Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu
sekundarnih sirovina i otpadnih materijala
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspravila je Prednacrt zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih
materijala 21.09.2010. godine na svojoj 157 sjednici, i isti je bilo potrebno dodatno
usuglasiti sa Federalnim ministarstvom turizma i okoliša što je i uĉinjeno, te Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 160. sjednici koja je odrţana 22.12.2010.
godine usvojila isti i proslijedila ga u parlamentarnu proceduru.
- Nacrt zakona o elektriĉnoj energiji
28
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Nacrt zakona o elektriĉnoj energiji
21.09.2010. godine na svojoj 157 sjednici i isti je upućen u parlamentarnu proceduru. O
eventualnom povlaĉenju Zakona iz parlamentarne procedure naknadno će biti
izjašnjenje.
- Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Nacrt zakona o korištenju obnovljivih
izvora energije i kogeneracije 21.09.2010. godine na svojoj 157 sjednici, i isti je upućen u
parlamentarnu proceduru. O eventualnom povlaĉenju Zakona iz parlamentarne
procedure naknadno će biti izjašnjenje.
Kad je u pitanju normativna djelatnost, te analitiĉko-informativne i ostale aktivnosti, u 2011.
godini će biti uraĊeno slijedeće:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
-
-
-
-
-
Prijedlozi akata potrebnih za provoĊenje procedure za izbor i
imenovanje jednog ĉlana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica
d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine:
- Odluka o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za
izbor i imenovanje jednog ĉlana Nadzornog odbora ArcelorMittal
d.o.o. Zenica ispred Federacije Bosne i Hercegovine
- Odluka o utvrĊivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog ĉlana
Nadzornog odbora ArcelorMittal d.o.o. Zenica ispred Federacije
Bosne i Hercegovine
- Rješenje o imenovanju Komisije za provoĊenje postupka izbora
kandidata za jednog ĉlana Nadzornog odbora ArcelorMittal
Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine
Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog
društva "Binas" d.d. Bugojno za imenovanje direktora Društva
Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih
grantova „Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010.
godinu
Izmjene i dopuna Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i
kogeneracije
Pravilnik za polaganje ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim
sredstvima u oblasti rudarstva
Upustvo za voĊenje registra OIEiK (obnovljivi izvori energije i
kogeneracije)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrĊivanju kvaliteta
teĉnih naftnih goriva za 2011. godinu- prvi dio( ljetna sezona)
Nacrt zakona o nafti u Federaciji Bosne i Hercegovine
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj
konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema
obraĉunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do
2015. godine
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlaštenja
organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa
uĉešćem drţavnog kapitala
Pravilnik o naĉinu voĊenja evidencije i izrade katastra leţišta
mineralnih sirovina, geoloških pojava i odobrenih istraţnih prostora
Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proraĉunu rezervi podzemnih
29
januar
januar
januar
februar
mart
april
april
maj
maj
maj
maj
maj
-
-
-
-
-
-
-
voda i voĊenju evidencije o njima
Pravilnik o programu i naĉinu polaganja struĉnog ispita zaposlenika
geološke struke
Pravilnik o naĉinu polaganja struĉnog ispita
za tehniĉko
rukovoĊenje, nadzor nad rudarskim radovima i samostalno
obavljanje rudarskih mjerenja u oblasti rudarstva
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrĊivanju
ispunjavanja uslova za obavljanje periodiĉnih pregleda, mjerenja i
ispitivanja na elektoenergetskim postrojenjima, elektriĉnim
ureĊajima, elektriĉnim instalacijama i izdavanju isprava
Nacrt zakona o privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim
društvima
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim
preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine
Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
tekućih
grantova za podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje
industrije i rudarstva, utvrĊenih Budţetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2011. godinu Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije
Propis o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica ovlaštena za
certificiranje poţarnih karakteristika materijala i elemenata
graĊevinskih konstrukcija
Pravilnik o izgradnji postrojenja za teĉni naftni gas i uskladištenju i
pretakanju teĉnog naftnog gasa
Propis o struĉnoj spremi i naĉinu provjere struĉnog znanja lica koja
mogu rukovati eksplozivnim materijama, zapaljivim teĉnostima i
gasovima u prometu, kao i mjerama zaštite od poţara
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva za
obavljanje registrovane djelatnosti u oblasti rudarstva
Pravilnik o uslovima koja moraju ispunjavati privredna društva za
izradu elaborata o kategorizaciji jama i jamskih prostorija po
stepenu opasnosti od metana i opasne ugljene prašine, u pogledu
osposobljenosti i opremljenosti za potrebna ispitivanja, naĉin
imenovanja ĉlanova komisije i naknadu za rad ĉlanova komisije
Pravilnik o minimalnim tehniĉkim uvjetima i naĉinu obavljanja
registrirane djelatnosti industrijske proizvodnje
Prijedlog zakona o reviziji privatizacije drţavnog kapitala u
privrednim društvima i bankama
Prijedlog zakona o eksplozivnim materijalima u Federaciji Bosne i
Hercegovine
Naredba o visini i naĉinu plaćanja naknada za verifikaciju mjerila i
pretpakiranih proizvoda
Prijedlog
zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i
kogeneracije
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prikupljanju, proizvodnji i
prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala
Propis o tehniĉkim normativima za ureĊenje za automatsko
zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri
Propis o tehniĉkim normativima o gromobranima
Propis o sistemima za automatsku dojavu poţara
Izmjena i dopuna Uputstva o istraţivanju razvoja i osvajanju
sredstava NVO
30
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
-
-
-
-
-
-
-
-
Pravilnik o naĉinu izdavanja potvrde o ispunjavanju mjeriteljskih i
drugih uvjeta
Prijedlog zakona o elektriĉnoj energiji
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o vrsti i oblicima ţigova koji su u
upotrebi kod verificiranja mjerila u Federaciji BiH i uskladiti je sa
propisima OIML-a i direktivama EU
Izmjena i dopuna Uputstva o kriterijima koji moraju ispunjavati
privredna društva za dobivanje saglasnosti Vlade Federacije Bosne
i Hercegovine za proizvodnju NVO
Izmjena i dopuna Uputstva o kriterijima koje moraju ispunjavati
privredna društva za dobivanje saglasnosti Federalnog ministarstva
energije, rudarstva i industrije za obavljanje prometa NVO
Propis o tehniĉkim normativima za sisteme za odvoĊenje dima i
toplote nastalih u poţaru
Propis o smještaju i drţanju ulja za loţenje
Propis o sistemima za automatsko gašenje poţara vodom, gasom i
drugim medijima
Projekat istraţivanja nafte na podruĉju Federacije Bosne i
Hercegovine
(Donošenje Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o
proglašenju istraţivanja nafte od interesa za Federaciju Bosne i
Hercegovine
(ĉlan 10. Zakona o geološkim istraţivanjima
Federacije Bosne iHercegovine „Sluţbene novine Federacije BiH“,
br. 9/10. i 14/10.); Formiranje komisije za izradu projektnog zadatka
za izradu Studije opravdanosti istraţivanja nafte na podruĉju
Federacije Bosne i Hercegovine; Izrada projektnog zadatka;
Prihvatanje projektnog zadatka od strane Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine; Izrada tenderske dokumentacije za izradu Studije;
Raspisivanje javnog poziva za izradu Studije; Tenderska procedura;
Izrada geološke studije; Revizija studije; Izvještaj i prezentacija
Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dobijenih rezultata studije –
sa prijedlogom za dalje aktivnosti)
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj
konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema
obraĉunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do
2015. godine
Prijedlog zakona o kontroli predmeta od plemenitih metala
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrĊivanju kvaliteta
teĉnih naftnih goriva za 2011. godinu- prvi dio( zimska sezona)
Propis o tehniĉkim normativima za ureĊenje u kojima se nanose i
suše premazna sredstva
Propis o uslovima za ispitivanje uvezenih ureĊaja za dojavu i
gašenje poţara
Propis o izgradnji stanica za snabdijevanje prevoznih sredstava
gorivom i o uskladištenju i pretakanju goriva
Pravilnik o katastru odobrenih eksploatacionih polja te o naĉinu
voĊenja zbirke isprava i propisa privrednih društava kojima su
izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina
Pravilnik o naĉinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, korištenja i
azmjene podataka za geološku bazu podataka, formiranje fonda
struĉne dokumentacije o geološkim istraţivanjima i organizacije
geoinformacijskog sistema
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim
31
juli
avgust
avgust
avgust
avgust
avgust
avgust
avgust
avgust
septembar
septembar
septembar
septembar
septembar
septembar
septembar
septembar
oktobar
-
-
-
-
-
-
-
-
društvima
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim
preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine
Prijedlog
zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i
kogeneracije
Nacrt zakona o energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
Nacrt zakona o upravljanju drţavnim kapitalom u Federaciji Bosne
i Hercegovine, (novi zakon)
Propis o izgradnji postrojenja za zapaljive teĉnosti i uskladištenju i
pretakanju zapaljivih teĉnosti
Propis o tehniĉkim normativima za zaštitu od poţara i eksplozije pri
ĉišćenju sudova za zapaljive teĉnosti
Propis o osnovnim zahtjevima za opremu, zaštitne sisteme i
komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para,
maglica i prašina
Uputstvo o zaštiti na radu pri proizvodnji eksplozivnih materija
Prijedlog zakona o naftnim derivatima Federacije Bosne i
Hercegovine
Prijedlog zakona o privrednoj komori Federacije BiH
Propis o tehniĉkim normativima za projektovanje, graĊenje i
odrţavanje gasnih kotlovnica
Propis o tehniĉkom nadzoru elektriĉnih postrojenja, instalacija i
ureĊaja namijenjenih za rad u prostorima ugroţenih eksplozivnom
atmosferom
Propis o ulovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju
kontrolu ispravnosti, servisiranje i odrţavanje aparata, sadrţaju i
naĉinu polaganja struĉnog ispita za lica koja (neposredno) obavljaju
poslove ispitivanja, servisiranja i odrţavanja aparata
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u
Federaciji Bosne i Hercegovine
Pravilnik o postupku ispitivanja ispravnosti otkopne metode,
tehnologije i postrojenja
Pravilnik o naĉinu i uslovima za izvoĊenje rudarskih mjerenja izradu
rudarskih planova i karata, njihova razmjera, izbor sistema
koordinata i voĊenje rudarsko- mjeraĉke i druge dokumentacije koja
se upotrebljava pri izradi rudarske tehniĉke dokumentacije
Pravilnik o sadrţaju, redoslijedu izrade, sastavnim dijelovima i
naĉinu izrade rudarskih projekata
Pravilnik o sadrţaju elaborata, naĉinu i postupku kategorizacije
jame i jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana
Pravilnik o sadrţaju elaborata, naĉinu i postupku kategorizacije
jame i jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od opasne
ugljene prašine
Pravilnik o naĉinu organizovanja, potrebne struĉne osposobljenosti i
tehniĉke opremljenosti sluţbe spasavanja, vatrogasne sluţbe i
sluţbe prve pomoći
Pravilnik o sadrţini, naĉinu izrade i reviziji programa i projekta
geoloških istraţivanja i naĉinu izrade izvještaja o izvršenim
geološkim istraţivanjima
Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proraĉunu rezervi ĉvrstih
mineralnih sirovina i voĊenju evidencije o njima
Pravilnik o sadrţini, naĉinu izrade elaborata o izvršenim geološkim
istraţivanjima i postupku vršenja revizije elaborata
32
oktobar
oktobar
oktobar
oktobar
oktobar
oktobar
oktobar
oktobar
novembar
novembar
novembar
novembar
novembar
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
-
Pravilnik o naĉinu i uslovima dodjele odobrenja za vršenje geoloških
istraţivanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
decembar
ANALITIĈKI DIO
-
-
-
-
-
-
-
-
Izvještaj o radu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije za 2010. godinu
Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o
utrošku sredstava – Tekućih grantova u 2009. godini sa Prijedlogom
zakljuĉka
Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za
2011. godinu sa Prijedlogom odluke o usvajanju Bilansa
Informacija o stanju privrednih društava iz nadleţnosti federalnog
ministarstva energije, rudarstva i industrije koja su poslovala u Libiji
Izvještaj o radu Federalnog zavoda za mjeriteljstvo za 2010. godinu
sa Prijedlogom zakljuĉaka
Informacija o provoĊenju nadzora u toku 2010. godine nad
realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u
Federaciji Bosne i Hercegovine prema obraĉunatim, a neuplaćenim
javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine sa
prijedlogom zakljuĉaka
Preliminarni izvještaj poslovanja privrednih društava iz nadleţnosti
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u 2010.
godini sa Prijedlogom zakljuĉaka
Akcioni plan za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u
Federaciji Bosne i Hercegovine“
Informacija o realizaciji projekta „Velike nesreće u rudnicimaprocjena resursa i mogućnost odgovora centralnih stanica za
spasavanje“, sa prijedlogom zakljuĉaka. (Faza-I, izabran najbolji
ponuĊaĉ, predstoji potpisivanje Ugovora, nakon usvajanja Budţeta
za 2011. godinu)
Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i
Hercegovine za 2010. godinu
Program rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije za period od 18. 03. – 30.06.2011. godine (100 dana)
Program rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije za 2011. godinu
Analiza stanja namjenske industrije sa Prijedlogom zakljuĉaka
Program rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije za period 2011 - 2014. godine
Izvještaj o implementaciji projekta iz oblasti energije sa stanjem
31.03.2010. godine
Informacija o usklaĊenosti (harmonizaciji) Akcionog plana
prestrukturiranja rudnika i Akcionog plana za prestrukturiranje
elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine sa
stvarnim stanjem sa prijedlogom zakljuĉaka
Izrada Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i
Hercegovine
Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u
2010. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
industrije ostvaruje upravljaĉka prava po osnovu drţavnog kapitala
Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti namjenske
industrije u 2010. godini u kojima Federalno ministarstvo energije,
rudarstva i industrije ostvaruje upravljaĉka prava temeljem drţavnog
kapitala
Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u
33
januar
januar
februar
mart
mart
april
april
april
april
april
april
april
april
april
maj
juni
juni
juli
juli
juli
-
-
-
-
-
-
-
2010. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
industrije ostvaruje upravljaĉka prava temeljem drţavnog kapitala
Izvještaj o implementaciji projekta iz oblasti energije sa stanjem
30.06.2011. godine
Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u
2010. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
industrije ostvaruje upravljaĉka prava temeljem drţavnog kapitala
Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH za
period januar-juni 2011.godine
Planovi razvoja proizvoda i tehnologije iz oblasti namjenske
industruije, kao i investicija u 2012.godini
Kroz Program zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća, definiranje i poĉetak realizacije projekata
„Zaštita od postojećeg opasnog industrijskog otpada“. (ova zadaća
je interresorska)
Informacija o provoĊenju nadzora u toku 2011. godine nad
realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u
Federaciji Bosne i Hercegovine prema obraĉunatim, a neuplaćenim
javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine sa
prijedlogom zakljuĉaka
Izvještaj o stanju Bilansa rezervi minieralnih sirovina i podzemnih
voda Federacije Bosne i Hercegovine, sa analizom naturalnih
pokazatelja
Informacija o realizaciji projekta „Velike nesreće u rudnicimaprocjena resursa i mogućnost odgovora centralnih stanica za
spasavanje“, koji je kao projekat prevencije uvršten u Program
razvoja zaštite ispasavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća u Federaciji Bosne iHercegovine za period 2007. do
2011. godina
Izvještaj o implementaciji projekta iz domena sektora energije
(Power 4 i gasovod) sa stanjem 30.09.2011. godine
Izrada prijedloga projekata za Program javnih investicija 2012. do
2014. sa aţuriranim podacima
Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o
utrošku sredstava – Tekućih grantova u 2010. godini sa Prijedlogom
zakljuĉka
Preliminarni izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba
Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Prijedlog Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i
Hercegovine za 2012. godinu
Izvještaj o radu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije za 2011. godinu
Program rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije za 2012. godinu
Izvještaj o realizovanim investicijama i ostvarenom razvoju
proizvoda i tehnologije u namjenskoj industriji za 2011. godinu
Izvještaj o realizaciji proizvodnje i usluga namjenske industrije za
domaće trţište u 2011. godini
Uĉešće u radu izrade normativnih akata na razini drţave i
komisijama imenovanim od Vlade FBiH:
- Implementacija drţavnih Zakona o osnivanju Kompanije za
prijenos elektriĉne energije u Bosni i Hercegovini ("Sluţbeni
glasnik BiH", broj 35/04.) i Zakona o osnivanju Nezavisnog
operatora za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Sluţbeni
34
avgust
avgust
avgust
septembar
septembar
septembar
septembar
oktobar
novembar
novembar
novembar
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
decembar
-
glasnik BiH", broj 35/04.),
- Studija Sektora energetike Bosne i Hercegovine,
- Uĉešće u praćenju izrade projekta „Strategija razvoja Bosne i
Hercegovine“,
- Uĉešće u radu radnog tijela na izradi Zakona o gasu Bosne i
Hercegovine,
- Uĉešće u radu radnog tijela na izradi izmjena i dopunama
Zakona o federalnim robnim rezervama.
Rad u ekspertnim timovima na preuzimanju direktiva EU:
- Instrumenti za mjerenje 2004/22/EC,
- GraĊevinski proizvodi 89/106/EEC i 93/68/EEC
- Sigurnost igraĉaka 2009/48/EZ,
- Prenosiva oprema pod pritiskom 1999/36/EZ,
- Ambalaţa i ambalaţni otpad 94/62/EC,
- Oprema pod pritiskom 97/23/EZ,
- UreĊaji za gas 90/396/EC,
- Aktivnosti u sklopu implementacije Projekta SAMRS
2009/04/11- Pomoć BiH pri usklaĊivanju modela trţišta
elektriĉne energije sa EU Direktivama,
- Aktivnosti vezano za izradu Nacionalnog plana za energetsku
efikasnost (NEEAP),
- Uĉešće u radu Federalnog stoţera CZ,
- Uĉešće u izradi strategije mjeriteljstva Bosne i Hercegovine,
- Uĉešće u radu Savjeta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine,
- Uĉešće u radu Federalne komisije za procjenu štete,
- Uĉešće u pripremi projektnih prijedloga IPA programa,
- Uĉešće u radu Tehniĉkog komiteta za rudarstvo BAS/TC/27,
- Uĉešće u radu Tehniĉkog komiteta za tekstil, koţu, odjeću i
obuću BAS/TC/48,
- Uĉešće u radu Tehniĉkog komiteta za sigurnost igraĉaka,
proizvoda za djecu i njegu djece BAS/TC/54,
- Uĉešće u radu Tehniĉkog komiteta za goriva i maziva
BAS/TC/11,
- Uĉešće u radu Savjeta FDRR i Savjeta za praćenje cijena,
- Uĉešće u Razvojnom programu UNDP-a
„Jaĉanje BiH
kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja“
(SPPD),
- Uĉešće u radu Drţavnog koordinacionog tijela za provedbu
Konvencije o hemijskom oruţju,
- Aktivnosti na izradi prijedloga Akcionog plana za implementaciju
nove EU direktive OIE 2009/28/EC,
- Uĉešće u radu pododbora (pododbor za trgovinu, industriju,
carine i poreze; pododbor za unutarnje trţište i konkurenciju;
pododbor za transport, okoliš, energiju i regionalni razvoj;
pododbor za ekonomska i finansijska pitanja),
- Aktivno uĉešće u radnoj grupi za izradu prijedloga izmjena i
dopuna Zakona o koncesijama,
- Uĉešće u izradi socijalnog akcionog plana za Bosnu i
Hercegovinu,
- Uĉešće u radu interresorskih komisija na razini Federacije
Bosne i Hercegovine i drţave Bosne i Hercegovine,
- Uĉešće u radu radnih grupa za usklaĊivanje pravnih propisa BiH
sa acquis communautaire za oblasti 7. Industrijska politika malih
i srednjih poduzeća i oblasti 12. Okolina,
- Uĉešće u radu radnih grupa za usklaĊivanje zakonske
35
regulative BiH sa propisima EU,
- Sudjelovanje u dogradnji i prilagodbi postojeće privredne
regulative sa propisima i standardima trţišta EU i WTO, na
smjernicama zapoĉetih aktivnosti o stabilizaciji i pridruţivanju
Bosne i Hercegovine,
- Uĉešće u radu Radne grupe za rješavanje problematike
„Elektroprijenos BiH“ d.d. Banja Luka,
- Uĉešće u radu Mirovnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine,
- Aktivnosti vezane za primjenu nove direktive OIE 2009/28/EC,
rad u okviru Radne grupe Sekretarijata Energetske Zajednice u
Beĉu,
- Aktivnosti vezane za primjenu direktive o obaveznim rezervama
naftnih derivata 2009/119/EC,
- Saradnja sa USAID-om na projektu Firma,
- Aktivnosti na implementaciji IPA projekata,
- Uĉešće u radu radnih grupa za drvnu i metalnu industriju i
graĊevinarstvo, u okviru pripreme i izrade Izvozne strategije
Bosne i Hercegovine za navedene oblasti, uz podršku EXCOBiH Izvoznog vijeća.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije svojim Program rada za 2011. godinu
planiralo je donošenje 18 pravilnika koji su definirani Zakonom o zaštiti od poţara i
vatrogastvu (“Sluţbene novine Federacije BiH” broj 64/09). Uskoro će uslijediti Izmjene i
dopune ovog Zakona što će zasigurno reducirati broj akata koje je potrebno donijeti.
5. FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
Bosna i Hercegovina predstavlja znaĉajan faktor u prometno-komunikacionom sistemu
Juţne i Centralne Evrope. Neminovna je potreba za modernizacijom postojeće, ali i
izgradnje nove prometne infrastrukture svih vidova prometa.
U oblasti prometa i komunikacija u 2011. godini Federalno ministarstvo prometa i
komunikacija je opredjeljeno za nastavak aktivnosti na stvaranju uvjeta za uspostavljanje
jedinstvenog prometnog sistema Bosne i Hercegovine, te razvoju pojedinih prometnih grana.
U 2011. godini Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će u skladu sa nadleţnostima
putem sektora (ţeljezniĉkog, vodnog i kombinovanog prometa, cestovnog prometa, stanica
tehniĉkog pregleda i cjevovoda, telekomunikacija, pošta, informacionih i komunikacionih
tehnologija, transportne infrastrukture prometnog sistema, za upravljanje i koordinaciju
sredstava za razvoj i za upravno-pravne i opće poslove) i direkcija u svom sastavu
(Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo i Federalna direkcija za izgradnju,
upravljanje i odrţavanje autocesta) obaviti brojne zadatke i aktivnosti zacrtane Programom
rada za 2011. godinu.
36
U 2011. godini u oblasti prometa i komunikacija donijet će se slijedeća zakonska i
podzakonska regulativa i uradiće se slijedeće aktivnosti:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
- Zakon o auto-moto klubovima u Federaciji BiH
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom servisu radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Ţeljeznicama
Federacije Bosne i Hercegovine
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskom prometu
Federacije Bosne i Hercegovine
juni
juni
juni
juli
PODZAKONSKI AKTI
IZ NADLEŢNOSTI VLADE FEDERACIJE BIH:
- Odluka o utvrĊivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine
za obavljanje usluga ţeljezniĉkog putniĉkog saobraćaja u
2011.godini
- Uredba o nastavku obavljanja funkcije pruţanja usluga u zraĉnoj
plovidbi BIH u okviru funkcija Federacije BiH
- Uredba o mjerilima i kriterijima za kategorizaciju javnih cesta
- Odluka o davanju saglasnosti na ugovor o finansiranju
odrţavanja ţeljezniĉke infrastrukture u 2011. godini izmeĊu
Federalnog ministartstva prometa i komunikacija i JP Ţeljeznice
Federacije BiH Sarajevo
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora
Javnog preduzeća Ţeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine,
d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja Javnog preduzeća
Ţeljeznica Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za
2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnost na Odluku Upravnog odbora
Bosansko hercegovaĉke ţeljezniĉke javne korporacije Sarajevo
o usvajanju Osnova plana poslovanja BHŢJK Sarajevo za 2011.
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora
Ţeljeznica Federacije o usvajanju konaĉne situacije izvršenih
radova po osnovu Ugovora o finasiranju odrţavanja ţeljezniĉke
infrastrukture za 2010 .godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora
Ţeljeznica Federacije o usvajanju konaĉnog obraĉuna usluga u
putniĉkom i kombinovanom saobraćaju za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti za sufinansiranje nabavke
digitalne opreme za potrebe digitalizacije procesa produkcije
Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine
- Odluka o raspodjeli sredstava subvencije javnim preduzećima .
Transfer Ţeljeznicama FBiH za 2011. godinu
- Odluka o dinamici prebacivanja i namjeni finansijskih sredstava
prikupljenih po osnovu putniĉke takse–naknade za razvoj i
unapreĊenje avio prometa u Federaciji BiH u 2011. godini
- Odluka o programu utroška sredstava transfera za JP„ B&H
Airlines „ d.o.o. Sarajevo
- Odluka o utrošku sredstava kapitalnog granta JP Autoceste
Federacije BiH d.o.o. Mostar za poĉetak izgradnje autoceste
Orašje-Tuzla, dionica Orašje-Brĉko
37
januar
januar
juni
januar
februar
februar
mart
mart
mart
mart
mart
mart
mart
- Odluka o utrošku sredstava kapitalnog granta JP Autoceste
Federacije BiH d.o.o. Mostar za poĉetak izgradnje brze ceste
Lašva-Travnik
- Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa prihoda i
rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne
direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2010. godinu
- Odluka o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne
direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno
zrakoplovstvo za 2011. godinu
- Odluka o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne
direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno
zrakoplovstvo za 2012. godinu (u sluĉaju kašnjenja
transformacije institucija civilnog zrakoplovstva BiH)
mart
april
april
decembar
PODZAKONSKI AKTI IZ NADLEŢNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
PROMETA I KOMUNIKACIJA:
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrĊivanju
poslova Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne
direkcije za civilno zrakoplovstvo za koje se plaće uvećavaju
zbog posebnih uvjeta rada i odgovornosti
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naĉinu,
kriterijima i postupku za odreĊivanje daljinara i minimalnih
vremena voţnje
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, naĉinu
rada i kategorizaciji autobuskih stanica
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Federalnog
ministarstva prometa i komunikacija
- Pravilnik o obavljanju poštanskih usluga u Federaciji Bosne i
Hercegovine
- Naredba o naplati navigacijskih usluga prilazne i aerodromske
kontrole letenja na MeĊunarodnim aerodromima u Sarajevu,
Mostaru i Tuzli (u sluĉaju kašnjenja transformacije institucija
civilnog zrakoplovstva BiH)
- Metodologija za utvrĊivanje kriterija za obraĉun troškova i
prihoda rezervisanih poštanskih usluga (nakon usvajanja
Izmjena i dopuna Zakona o poštanskom prometu Federacije
Bosne i Hercegovine
- Izmjene i dopune Općih uslova za pruţanje poštanskih usluga
Federacije Bosne i Hercegovine, (nakon usvajanja Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o poštanskom prometu
Federacije Bosne i Hercegovine)
mart
maj
septembar
septembar
septembar
novembar
decembar
decembar
U 2011. godini u oblasti prometa i komunikacija radit će se na slijedećim informativnoanalitiĉkim materijalima, strategijama, projektima i programima i preduzet će se slijedeće
aktivnosti:
OPIS
INFORMATIVNO - ANALITIĈKI DIO
ROK
- Informacija o sprovoĊenju Zakona o finansijkoj konsolidaciji
Javnog preduzeća Ţeljeznice Federacije BiH za period
1.1.2008. do 31.12.2012. godine
- Izvještaj o radu JP Ceste Federacije BiH za 2010.godinu
- Izvještaj o radu JP Autoceste Federacije za 2010.godinu
38
januar
februar
februar
- Informacija Vladi Federacije BiH o finansijskom izvještaju
struĉne institucije iz oblasti rada stanica tehniĉkog pregleda
vozila
- Program rada struĉne institucije iz ĉlana 76. Zakona o
cestovnom prijevozu Federacije BiH
- Izvještaj o poslovanju Ţeljeznica Federacije BiH u 2010.godini
- Izvještaj o poslovanju Bosansko Hercegovaĉke Ţeljezniĉke
Javne Korporacije za 2010. godinu
- Informacija o utrošku sredstava Budţeta Federacije za I-XII
2010.godine namijenjenih finansiranju sektora ţeljeznica
- Preliminarni izvještaj o poslovanju privrednih subjekata koja su
u resornoj nadleţnosti Ministarstva (BH Telecom d.d. Sarajevo,
Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, BH Pošta d.o.o.
Sarajevo, Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, B&H Airlines d.o.o.
Sarajevo i MeĊunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo)
- Informacija o aktualnom stanju implementacije Strategije
upravljanja zraĉnim prostorom BiH (ATM strategije BiH)
- Informacija o sigurnosti ţeljezniĉkog saobraćaja u 2010. godini
- Informacija o utrošku sredstava Budţeta Federacije za I-VI
2011.godine namjenjenih finansiranju sektora ţeljeznica
- Smjernice politike poštanskog sektora Federacije Bosne i
Hercegovine
- Konaĉan izvještaj o izvršenju plana poslovanja privrednih
subjekata kaja su u resornoj nadleţnosti Ministarstva (BH
Telecom d.d. Sarajevo, Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar,
BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, B&H
Airlines d.o.o. Sarajevo i MeĊunarodni aerodrom „Sarajevo“
d.o.o. Sarajevo)
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora
Javnog Preduzeća Ţeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine,
d.o.o. Sarajevo o usvajanju Pravilnika o radu Javnog preduzeća
Ţeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP
Ţeljeznice FBiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Srednjeroĉnog
plana poslovanja za 2011.-2015. godinu
- Odluka o utvrĊivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za
indirektno oporezivanje za oslobaĊanje J.P. Ţeljeznica
Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel
goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2012. godini
- Smjernice za izradu planova za odrţavanje i graĊenje javnih
cesta u Federaciji BiH /definiranje prioriteta uvaţavajući stanje
cesta, prometno opterećenje i regionalnu uravnoteţenost/
- Informacija o realizaciji Projekta „Obnova ţeljeznica u Bosni i
Hercegovini II“ putem kredita EBRD i EIB (obraĊivaĉ informacije
PIU BHŢJK, predlagaĉ prema Vladi: Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija)
- Plan i program JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo za 2012.
godinu
- Plan i program JP Autoceste Federacije d.o.o Mostar za
2012.godinu
- Informacija o realizaciji utroška sredstava iz tekućeg transfera
za potrebe unapreĊenja
tehniĉke opremljenosti
RTV
Federacije BiH
- Informacija o realizaciji Plana poštanske mreţe Federacije BiH
39
februar
februar
mart
mart
mart
april
april
maj
juli
juli
avgust
septembar
septembar
oktobar
oktobar
novembar
decembar
decembar
decembar
decembar
(kontinuirano po centrima pošta Federacije BiH)
- Informacija o Licenciranim firmama za pruţanje poštanskih
usluga
- Izrada tromjeseĉnih periodiĉnih izvještaja sa Zakljuĉcima i
Odlukama o prijenosu okonĉanih projekata za Vladu Federacije
BiH o implementaciji projekata iz Programa Investiranja
sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2008. I 2009.g.
za Federaciju Bosne i Hercegovine
- Izrada tromjeseĉnih periodiĉnih izvještaja za Federalno
ministarstvo finansija/financija o implementaciji projekata iz
Programa „Kapitalni grant kantonima
– Podrška
Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i
lokalnih
cesta“ utvrĊenih budţetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2008. godinu
- Izrada tromjeseĉnih periodiĉnih izvještaja sa zakljuĉcima i
odlukama o prijenosu okonĉanih projekata za Vladu Federacije
BiH o implementaciji projekata iz Liste projekata finansirane iz
sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2009. i 2010.g.
za Federaciju Bosne i Hercegovine
- Izrada i kontinuirano aţuriranje baze podataka sa svim
zahtjevima za dodijelu finansijskih sredstava za realizaciju
rekonstrukcije, izgradnje i odrţavanja prometne infrastrukture u
Federaciji BiH za 2011. godinu kao i komunikacija sa
podnosiocima zahtjeva
- Definisanje razvojne politike i strategije prometne grane i
infrastrukture u skladu sa Strategijom razvoja prometnog
sistema
- Identifikacije i pomoć u formulisanju projekata u skladu sa
specifiĉnim zahtjevima potencijalnih donatora i/ili kreditora po
metodologiji meĊunarodnih finansijskih institucija, revizija i
davanje saglasnosti na projekte, te kontrola i sudjelovanje u
istima (Svjetska banka, EBRD, EIB, EU, Japan - JICA, Kuvajt,
Saudijska Arabija i drugi)
- Osiguranje finansijskih sredstava za implementaciju projekta iz
nadleţnosti Ministarstva
- Koordinacija implementacije strateških projekata sa relevantnim
vlastima Federacije, kantona i općina u praćenju implementacije
projekata iz nadleţnosti Ministarstva
- Uspostava i stalno aţuriranje sveobuhvatne baze podataka o
projektima
- Priprema periodiĉnih izvještaja o implementaciji projekata iz
nadleţnosti Ministarstva na osnovu metodologije koju utvrdi
Federalno ministarstvo finansija-financija (IP obrasci) i/ili
meĊunarodne finansijske institucije i donatori
- Saradnja sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH u
svrhu kandidiranja Programa i projekata u razne meĊunarodne
finansijske fondove (IPA 2010, ORIO, itd.)
- Regionalni projekat Ţeljeznice II vrijedan 190 miliona Eur
- Obnova pruga Ĉapljina-Mostar-Konjic - Sarajevo, te DobojBanja Luka, (remont pruge, sanacija nuţnih dijelova,
elektrifikacija, osiguranje, telekomunikacije). Vrijednost projekta
za Federaciju je 130 miliona Eur U toku je izvoĊenje radova
vrijednosti 51 milion Eur za izvoĊenje radova na dioncama
Konjic-Raška Gora i Raška Gora-Ĉapljina ukupne duţine 100
40
decembar
km.
- Stvaranje uslova za poĉetak obnove dionice pruge Bradina
Sarajevo vrijednosti 44 miliona Eur
- Projektovanje obnove dionice pruge Sarajevo-Podlugovi duţine
24 km, te studije podobnosti i idejnog projekta za izgradnju
pruge Ĉapljina Nikšić kao dijela Jadransko Jonske pruge. Nakon
tog perioda pristupit će se pripremama za nastavak obnove
Koridora Vc kroz BiH od Sarajeva do sjeverne granice zemlje
- Modernizacija ţeljezniĉkog ĉvora Doboj-Tuzla-Zvornik i BrĉkoTuzla-Banovići ukupne duţine 210 km (remont pruge BrĉkoTuzla-Banovići duţine 95 km, sanacija nuţnih dijelova,
elektrifikacija, osiguranje, telekomunikacije). Vrijednost projekta
je 100 miliona Eur, od ĉega za Federaciju 65 miliona Eur. Ovaj
projekat se planira unijeti u novi Investicioni ciklus obnove i
razvoja ţeljeznica
- Nastavak realizacije Projekta obnove elektrifikacije Unske pruge
vrijedanosti 10 miliona Eur
- Projekat izgradnje informaciono telekomunikacione mreţe na
postojećoj ţeljezniĉkoj infrasturkturi vrijedan 40 miliona Eur
(realizovaće Ţeljeznice Federacije BiH)
- Obnova voznog parka - teretnih i putniĉkih vagona i lokomotiva:
Planira se povoljnim sredstvima kupiti 1.000 novih teretnih
vagona vrijednosti 100 miliona Eur. Od toga za Ţeljeznice
Federacije 700 vagona vrijednosti 70 miliona Eur. Period
realizacije projekta je 2010-2014. godine, Osnova za ovaj
projekat su razgovori sa Vladom Portugala, kao i aktivnosti
Uprave Ţeljznica Federacije na modelu rješavanja ovog pitanja
- Projekat nabavke 9 novih nagibnih putniĉkih vozova za
Ţeljeznice Federacije „Talgo 7“ velikih brzina realizuje se u
periodu 2007-2011.godine. Vrijednost projekta je 67,7 miliona
Eur i njegovom realizacijom se planira obnoviti meĊunarodni
putniĉki saobraćaj
- Projekat modernizacije 14 elektro lokomotiva je skoro izvršen jer
je 13 lokomotiva je modernizovano
- Projekat rekonstrukcije 18 dizel lokomotiva
Ţeljeznica
Federacije vrijednosti 18 miliona Eur realizuje se u periodu
2008-2011.godine, do danas su rekonstruisane 4 lokomotive
- Projekat obnove lokomotivskog parka Ţeljeznica Federacije
zapoĉeće studijom izvodljivosti ĉijoj izradi će se pristupiti 2011.
godine
- Poĉetak realizacije dugoroĉnog Projekta povećanja sigurnosti
na ţeljeznici sa posebnim akcentom na putne prelaze.
Vrijednost projekta je 60 miliona KM u periodu 20102020.godine
- Realizacija projekta obiljeţavanje plovnog puta rijeke Save (obje
obale) od 211 do 343 i lijeve obale Save od 178 do 211.
kilometra i rijeke Une od 5 do 15 rijeĉnog kilometra, (nosilac
aktivnosti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u
saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH,
Ministarstvom saobraćaja i veza RS i Vladom Brĉko Distrikta)
- Izrada studije za zaštitu okoline za idejni projekat „UreĊenje
savskog plovnog puta i odreĊivanje regulacijske linije Save od
Raĉinovaca do Siska koji se finansira preko fonda EU „IPA“,
(nosilac aktivnosti Federalno ministarstvo prometa i
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
komunikacija u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i
transporta BiH, Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih
odnosa sa inostranstvom, entitetskim ministarstvima za zaštitu
okoline, Ministarstvom mora, prometa i poduzetništva Hrvatske i
Savskom komisijom)
Izrada Glavnog projekta za ureĊenje plovnog puta rijeke Save i
odreĊivanje regulacione linije Save od Raĉinovaca do Siska,
(Nosilac aktivnosti Federalno ministarstvo prometa i
komunikacija u saradnji sa Ministatrstvom komunikacija i
transporta BiH i Ministarstvom mora, prometa i poduzetništva
Hrvatske)
Priprema Projekta modernizacije plovnog puta rijeke Save od
ušća (Beograd) do Brĉkog na Vb kategoriju (nosilac aktivnosti
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u saradnji sa
Ministatrstvom komunikacija i transporta BiH i Ministarstvom
saobraćaja i veza RS i Vladom Brĉko, i Svijetskom Bankom)
Deminiranje lijeve obale rijeke Save za potrebe realizacije
projekta „Modernizacija plovniog puta rijeke Save od Beograda
do Siska“ finansirana od strane IPA fonda u iznosu od 4 miliona
Eura. (nosilac aktivnosti Federalno ministarstvo prometa i
komunikacija u saradnji sa MACC BiH, Ministarstvom
komunikacija i transporta BiH, Ministarstvo saobraćaja i veza
RS i Vladom Brĉko Distrikta, Ministarstvom mora, prometa i
poduzetništva Hrvatske, Savskom komisijom i Ministarstvo
saobraćaja i infrastrukture Srbije)
Implementacija projekata iz Programa investiranja sredstava
prikupljenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela
sredstava za 2009. godinu (objavljeno u „Sluţbenim novinama
Federacije BiH“, broj 36/10 od 16.06.2010.g., ukupno: 115
projekata)
Implementacija projekata iz Liste odobrenih projekata
finansirane iz sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence za
2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu i uprihodovanih
kamata (Objavljeno u „Sluţbenim novinama FBiH“, boj 64/10 od
06.10.2010.g., ukupno: 115 projekata)
Nastavak praćenja implementacije projekata iz Programa
„Kapitalni grant kantonima – Podrška Vlade Federacije Bosne
i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta“
utvrĊenih budţetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008.
godinu (81 projekat u iznosu od 9.500.000,00 KM)
Izrada prezentacionih materijala vezano za implementaciju
projekata u cilju apliciranja za dobijanje vanbudţetskih
sredstava i informisanja potencijalnih stranih i domaćih donatora
Izrada novih programa javnih investicija zavisno od stanja
budţetskih sredstava i priliva sredstava od stranih investitora i
donatora (Svjetska banka, EBRD, EIB, EU, Japan, Kuvajt,
Saudijska Arabija i drugi)
UtvrĊivanje koeficijenta za raspodjelu bilateralnih dozvola,
podjela dozvola prijevoznicima, voĊenje evidencija i formiranje
baze podataka o raspodjeli i razduţivanju, te izrada analiza
iskorištenosti bilateralnih transportnih dozvola
Izrada izvještaja o raspodjeli bilateralnih dozvola prijevoznicima
ProvoĊenje i revidiranje Akcionog plana iz oblasti sigurnosti
prometa
42
- Aţuriranje Registra redova voţnje federalnih autobusnih linija
- Priprema prijedloga smjernica za izradu plana odrţavanja i
graĊenja cesta
- Uĉešće na izradi Prostornog plana Federacije BiH
- Participacija u izradi strategije prometnog razvoja Federacije
BiH za Strategiju razvoja cestovne infrastrukture u Bosni i
Hercegovini
- Implementacija novog Zakona o cestama Federacije BiH i
podzakonskih akata donesenih na osnovu tog Zakona
- Priprema i provedba postupka kategorizacije javnih cesta u
Federaciji BiH
- Uĉešće u pripremi dugoroĉnih i srednjoroĉnih planova i
programa razvoja i izgradnje cestovne infrastrukture u
Federaciji BiH
- Praćenje izrade investiciono-tehniĉke
dokumentacije za izgradnju cestovne infrastrukture u FBiH
- Davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju rekonstrukcije
na magistralnoj cestovnoj infrastrukturi u Federaciji BiH
- Praćenje realizacije planova i programa obnove i izgradnje
cestovne infrastrukture u Federaciji BiH
- Praćenje stanja sigurnosti prometne infrastrukture
- Analiza mjeseĉnih izvještaja JP Cesta F BiH o rješavanju po
zahtjevima
po
svim
vidovima
prenešenih
javnih
ovlaštenja upravnom postupku
- Implementacija Strateškog plana Federalnog ministarstva
prometa i komunikacija izraĊenog u sklopu programa SPPD u
saradnji sa UNDP-om
- Izrada prijedloga Programa investiranja sredstava prikupljenih
izdavanjem GSM licence za Federaciju BiH 2010. i 2011. godine
- Uspostava funkcije kontrole implementacije investicionorazvojnih projekata putem analize i evaluacije izvještaja o
implementaciji projekata podnesenih od strane Javnih
preduzeća iz oblasti prometa i komunikacija. Podnošenje
periodiĉnih tromjeseĉnih izvještaja Vladi Federacije BiH i
Federalnom ministarstvu finansija/financija
- Finalizacija, primjena i evaluacija podzakonskog akta- uputstva
za identifikaciju, izradu i implementaciju investicionih programa i
projekata Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, kao i
implementacija i kontrola uĉinaka provedbe akta
- Izrada aplikacija projekata u cilju iznalaţenja sredstava za
realizaciju projekata (IPA , ORIO i drugi fondovi), kao i uĉešće u
kontroli implementacije takvih projekata
- Nastavak rada na pripremi i realizaciji pomorske orijentacije
Bosne i Hercegovine zajedno sa Ministarstvom komunikacija i
transporta BiH sa ostvarivanjem osnovnih zadataka: (1). Izrada
dokumenata Pomorske strategije BiH koja bi bila usvojena od
oba doma Parlamenta BiH, (2). donošenje pomorskog
zakonodavstva, (3) osnivanje Pomorske agencije BiH i drugih
institucija pomorske vlasti, ukljuĉujući Registar brodova i (4)
osnivanje nacionalne flote BiH
- U oblasti telekomunikacija i pošta vršit će se: usklaĊivanje
zakona sa EU direktivama kroz izmjene i dopune; uĉešće u
projektima razvoja informacionih tehnologija/elektronska vlada;
praćenje rada operatora telekomunikacionih mreţa, servisa i
43
izgradnje novih mreţa i uvoĊenje novih servisa, izrada
podzakonskih akata nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona
o poštanskom prometu FBiH, praćenje i preduzimanje mjera za
normalno funkcionisanje telekomunikacionih i poštanskih
sistema u FBiH i dr.
- U zraĉnom prometu nastavit će se sa aktivnostima na
realiziranju Strategije upravljanja zraĉnim prometom BiH – ATM
strategije BiH
- ProvoĊenje transformacije institucija civilnog zrakoplovstva BiH
u skladu sa Zakonom o zrakoplovstvu BiH i Zakonom o agenciji
za pruţanje usluga u zraĉnoj plovidbi BiH koji su usvojeni u
2009. godini (uspostava dvije institucije na drţavnoj razini i to:
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH i Agencija za pruţanje
usluga u zraĉnoj plovidbi BiH (BH ANSA) PredviĊeno je da
BHDCA (Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH) preuzme svo
osoblje zaposleno u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju –
Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo i Republiĉkoj
direkciji za civilnu zraĉnu plovidbu Republike Srpske koji
obavljaju poslove iz nadleţnosti BHDCA, kao i da BH ANSA
preuzme sve zaposlenike iz BHDCA, FEDCAD-a i RSCAD-a
koji obavljaju poslove iz djelokruga BH ANSA
6. FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kontinuirano obavlja poslove iz svoje
nadleţnosti koji su utvrĊeni ĉlankom 11. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima
federalne uprave („Sl. Novine FBiH“ br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06), te će i
aktivnosti ministarstva biti usmjerene na realizaciju utvrĊenih nadleţnosti u skladu sa
programima i zadacima utvrĊenim Programom rada Vlade FBiH.
U 2011. godini u oblasti rada i zapošljavanja biće uraĊeno slijedeće:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
Prednacrt zakona o mirnom rješavanju sporova
Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu
Nacrt zakona o zapošljavanju stranaca
Nacrt zakona o radu
Izmjene i dopune Zakona o institutu za medicinsko vještaćenje
juni
oktobar
novembar
decembar
PODZAKONSKI AKTI
-
Uredba o izmjeni Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u
zapošljavanju
INFORMATIVNO – ANALITIĈKI DIO
-
Periodiĉne informacije o broju zaposlenih i nezaposlenih osoba u
Federaciji BiH
Periodiĉne informacije o kretanju plaća u Federaciji BiH
Nastavak rada u Interresornoj radnoj grupi za pripremu Drugog
izvještaja o primjeni Evropske socijalne povelje (revidirane)
44
maj
Kad su u pitanju ostale aktivnosti uradiće se slijedeće:
- Donošenje rješenja o dozvoli obavljanja djelatnosti posredovanja u zapošljavanju
privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju
- Izrada Operativnog plana zapošljavanja u Federaciji BiH (2010-2014)
- Pravno tehniĉka priprema materijala za sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća, izrada
svih propisa u vezi Ekonomsko-socijalnog vijeća, akata vijeća i dr.
- Implementacija Akcionog plana za zapošljavanje Roma u BiH (iz nadleţnosti
ministarstva)
- Nastavak procesa strateškog planiranja i razvoja javnih politika
- Implementacija Projekata IPA 2009 Izgradnja institucija i kapaciteta u sektoru rada i
zapošljavanja
- Praćenje implementacije Akcionog plana zapošljavanja u Federaciji BiH (2010-2013)
- Uĉešće u implementaciji aktivnosti iz Strategije razvoja BiH (2008-2013) i Strategije
socijalne ukljuĉenosti BiH ( 2008-2013)
- Praćenje obaveza iz dokumenata vezanih za proces Europskih integracija
- Uĉešće u zakljuĉivanju bilateralnih sporazuma o zapošljavanju
- Uĉešće u zakljuĉivanju bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju
- Ostali poslovi iz nadleţnosti sektora koji se odnose na davanje odgovora na zastupniĉka
pitanja, odgovore na upite pravnim i fiziĉkim osobama i davanje mišljenja na prednacrte,
nacrte i prijedloge zakonskih i podzakonskih akata.
U oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja uradiće se slijedeće:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
- Zakon o povlaštenim mirovinama koji će biti donijet u saradnji sa
-
-
-
Federalnim ministarstvom za pitanje boraca i invalida odbrambenooslobodilaĉkog rata
Nacrt Zakona o matiĉnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima
uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog
osiguranja;
Razlog za donošenje Zakona o matiĉnoj evidenciji o osiguranicima,
obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i
invalidskog osiguranja je obaveza usaglašavanje ove materije sa
Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate
doprinosa.
Zakon se već nalazio u parlamentarnoj proceduri i Sektor ostaje u
potpunosti pri tekstu Prijedloga od 22.07.2010.godine, a kako je
utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom
osiguranju;
Razlog za donošenje navedenog Zakona je obaveza izvršenja
generalnih mjera naloţenih Presudama Europskog suda za ljudska
prava u u predmetu App no. 39462/03, Duško Karanović protiv
Bosne i Hercegovine, u predmetu App no. 5920/04 i 67396,
Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine i sl.TakoĊer, razlog
za izmjenu Zakona je i obaveza usklaĊivanja sa Zakonom o
jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.
MeĊunarodni ugovori o socijalnom osiguranju - otpoĉinjanje i
uĉešće u pregovorima u vezi zakljuĉivanja bilateralnih ugovora o
45
april/maj
martdecembar
-
-
socijalnom osiguranju sa Ĉeškom Republikom i Saveznom
Republikom Njemaĉkom i drugim drţavama, a prema dinamici
utvrĊenoj od strane institucija Bosne i Hercegovine.
Izmjene Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije BiH u
privrednim društvima sa uĉešćem drţavnog kapitala u smislu
brisanja ovlašćenja nad ERC ZIPO Sarajevo, a u skladu sa
Odlukom Vlade Federacije BiH
Izrada podzakonskih akata-pravilnika predviĊenih Zakonom o
matiĉnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i
korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
oktobar
decembar
INFORMATIVNO - ANALITIĈKI DIO
-
-
-
Informacija sa prijedlogom zakljuĉaka, koja se odnosi na izvršenje
generalnih mjera naloţenih Presudom Europskog suda za ljudska
prava u predmetu App no. 39462/03, Duško Karanović protiv Bosne
i Hercegovine, novu Presudu Europskog suda za ljudska prava u
predmetu App no. 5920/04 i 67396, Šekerović i Pašalić protiv
Bosne i Hercegovine, kao i na nove ĉinjenice o znaĉajnoj izmjeni
dosadašnje prakse i stava Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,
iznesenog u Odluci o dopustivosti i meritumu AP-759/08 od
09.02.2011. godine u predmetu Milan Vukić protiv Bosne i
Hercegovine;
Ova informacija će se saĉiniti zajedno sa Uredom Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine za zastupanje pred Ustavnim sudom BiH i ima
za cilj, pored upoznavanja Vlade Federacije BiH sa predmetnim
problemom, i mogućnost pokretanja preispitivanja presuda
Evropskog suda u Strazburu.
Informacija o sudskom postupku Federalnog zavoda za penzijsko i
invalidsko osiguranje protiv Federacije Bosne i Fercegovine,
odnosno Vlade Federacije BiH, za naplatu duga od 180 miliona KM
Praćenje primjene propisa i utroška sredstava, koji se odnose na
ostvarivanje prava na penziju pod povoljnijim uvjetima
Praćenje rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko
osiguranje
april
juni
STRATEŠKA DOKUMENTA
-
U 2011. godini nastavit će se aktivnosti na izradi konaĉnog teksta
Strategije reforme penzijskog i invalidskog osiguranja.
Navedeni Prijedlog strategije, krajem 2010. godine, razmatralo je i
Ekonomsko socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i
Hercegovine.
novembar
Kad su u pitanju ostale aktivnosti ovog sektora uradiće se slijedeće:
- Davanje mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa koji su u nadleţnosti drugih
ministarstava;
- Davanje mišljenja na zakone i druge propise ĉiji predlagaĉ nije Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine;
- Davanje prijedloga i sugestija u vezi sa provoĊenjem propisa iz penzijskog i invalidskog
osiguranja;
- Davanje saglasnosti za produţenje detašmana stranim detaširanim radnicima i izuzeće
od primjene propisa drţave rada po sporazumima/ugovorima o socijalnom osiguranju;
- Davanje mišljenja po zahtjevu pravnih lica i graĊana;
46
- Uĉešće u radnim grupama i komisijama po nalogu i rješenjima Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine i resornog Federalnog ministra;
- Uĉešće na konferencijama, seminarima, radionicama, okruglim stolovima i drugim
sastancima.
U oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice i djece uradiće se:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
-
-
Nacrt/Prijedlog Zakona o zaštiti porodice sa djecom
Prijedlog Zakona o zaštiti porodice sa djecom dostavljan je Vladi
Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, a isti je u 2009. godini
bio i u parlamentarnoj proceduri. Prijedlog Zakona je povućen iz
procedure zbog nemogućnosti finansiranja zakona. Imajući u vidu
da je finansiranje prava porodice sa djecom iz budţeta kantona po
vaţećem zakonu propraćeno ozbiljnim poteškoćama, pripremljen je
tekst Prednacrta ovog zakona kojim je, prije svega, predloţeno da
se i u Budţetu Federacije BiH obezbjedi i planira dio sredstava za
finansiranje osnovnih prava porodice sa djecom, kao jedini mogući
naĉin ujednaĉenosti i dostupnosti ovim pravima na cijeloj teritoriji
Federacije BiH.
Nacrt/Prijedlog Zakona o socijalnoj zaštiti i minimumu socijalne
sigurnosti
Prijedlog Zakona o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne
sigurnosti u Federaciji BiH dostavljan je Vladi Federacije BiH u
septembru 2009. godine na razmatranje i usvajanje. Prijedlog ovog
Zakona je povuĉen iz procedure na sjednici Vlade Federacije BiH,
kako bi se isti problematizirao u saradnji s resornim kantonalnim
ministarstvima i uskladio s primjedbama istih kao i mišljenjima
nevladinih i meĊunarodnih organizacija. Prioritetni zadatak u okviru
reforme socijalne zaštite je uspostava univerzalnih osnovnih prava i
minimuma socijalne sigurnosti. U tom smislu prijedlogom ovog
zakona definiran je minimum socijalne sigurnosti i imovinski cenzus
za ostvarivanje prava, s tim što bi finansiranje zakona trebalo biti na
paritetnoj osnovi iz federlanog i kanonalnih budţeta i to u procentu
50% - 50%.
Zakon o izmjenama Zakona o priuzimanju prava i obaveza osnivaĉa
nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH.
S obzirom da u Zakonu o preuzimanju prava i obaveza osnivaĉa
nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH nije definirano ovlaštenje
za donošenje podzakonskih propisa, u skladu s ĉlanom 66. 67. i 68.
Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Sluţbene
novine FBiH“ br. 35/05), neophodno je pripremiti Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza
osnivaĉa nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH u tom
smislu.
decembar
decembar
decembar
PODZAKONSKI AKTI
-
Pravilnik o standardima u pogledu prostora opreme i potrebnih
struĉnih i dr. radnika u ustanovama socijalne zaštite u FBiH
Odluke o izdvajanju novĉanih sredstava koja će se naplaćivati u
toku mjeseca oktobra/listopada u 2011. godini na teritoriji FBiH za
«Djeĉiju nedjelju»
47
decembar
INFORMATIVNO - ANALITIĈKI DIO
Prijedlog programa obiljeţavanja «Djeĉije nedjelje» u F BiH
Priprema Priruĉnika za trening i edukaciju uposlenih u centrima za
soc. rad u F BIH za postupanje u sluĉajevima nasilja u porodici
Izrada prijedloga Programa utroška sredstava utvrĊenih u Budţetu
Vlade F BIH za 2011.god.,
Potpisivanje protokola o saradnji s UNICEF-om u smislu podrške
razvoja i jaĉanja sistema djeĉije zaštite u FBIH
Edukacija zaposlenih
-
U oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i zaštite civilnih ţrtava rata realizovaće se slijedeće:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
Zakon o zaštiti civilnih ţrtava rata sa ciljem uvoĊenja standardnih
kriterija i instrumenata za poboljšanje postojećeg teksta zakona
kroz uvoĊenje prihodovnog cenzusa i onemogućavanja zloupotreba
i višestrukog korištenja prava.
Zakon o temeljnim novĉanim naknadama za podršku osobama sa
invaliditetom u Federaciji BIH kroz uvoĊenjem prihodovnog
cenzusa, provoĊenjem javne rasprave,radi onemogućavanja
zloupotreba i višestrukog korištenja prava.
Zakon o utvrĊivanju i naĉinu izmirenja neizmirenih obveza nastalih
temeljem Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih
ţrtava rata i zaštite obitelji sa djecom.
-
-
-
INFORMATIVNO - ANALITIĈKI DIO
Provedba Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih
ţrtava rata i zaštite obitelji sa djecom (kontinuirano),
Provedba Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i
zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Priprema Programa „Razvoj usluga u zajednici za korisnike usluga
socijalne
zaštite u Federaciji BiH“, UNDP sa entitetskim
ministarstvima socijalne politike
Provedba Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete ţivota osoba sa
invaliditetom u razdoblju 2006-2015. godina u BiH
-
-
7. FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će u 2011. godini uraditi slijedeće:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
-
Priprema strategije Vlade Federacije BiH za realizaciju
Aneksa VII DMS u periodu 2011. – 2014. godina
Izmjena Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima
48
2011/2012.godina
2011. godina
-
-
federalne uprave
Donošenje novog Zakona o raseljenim osobama u Federaciji
Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine
Donošenje i izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
Planova povratka, obnove, gradnje i razvoja odrţivog
povratka za 2011.godinu
Programi utroška sredstava budţeta „Transfer za raseljena
lica i povratnike“ u skladu sa planovima
Rebalansi budţeta radi usklaĊivaja sa potrebama realizacije
Plana ili funkcionisanja Federalnog ministarstva raseljenih
osoba i izbjeglica kao organa uprave
Pravilnici i uputstva za realizaciju sektorskih programa iz
djelokruga rada Ministsarstva
Donošenje i drugih podzakonskih akata za koje se ukaţe
potreba
2011/2012. godina
2011. godina
2011. godina
2011. godina
Po potrebi
Ministarstva
Trajna aktivnost
Po potrebi
ANALITIĈKI DIO
-
Izvještaji o realizaciji planova i programa utroška sredstava
Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
-
Izvještaj o stanju raseljenih osoba u Federaciji Bosne i
Hercegovine
-
Izvještavanje institucija Bosne i Hercegovine i Federacije
Bosne i Hercegovine o stanju u oblasti raseljenih osoba i
izbejglica
Polugodišnje i
godišnje za
budţetsku godinu
2011.godina i po
potrebi
U skladu sa
vaţećim propisima i
na zahtjev
institucije
OSTALO
-
-
-
-
-
-
Permanentno raditi na provoĊenju Vladine politike u oblasti
rekonstrukcije i o bnove objekata raseljenih osoba, kao i
ekonomskom jaĉanju povratnika, u skladu sa visinom
raspoloţivih sredstava
Intenzivirati interresornu saradnju sa drugim ministarstvima,
institucijama i organizacijama, u oblasti obrazovanja,
zdravstva, boraĉko invalidske zaštite, socijalne politike,
izgradnje infrastrukture, privrednih sadrţaja, a radi
poboljšanja uslova ţivota povratnika i njegove odrţivosti
Iniciranje i planiranje sufinansiranja projekata ekonomskog
jaĉanja povratniĉkih zajednica od strane javnih preduzeća i
vladinih institucija
Jaĉanje saradnje sa višim i niţim nivoima vlasti u Bosni i
Hercegovini, Parlamentom Federacije BiH na svim poljima od
znaĉaja za realizaciju strateških ciljeva Aneksa VII DMS
Saradnja sa nevladinim sektorom koji se bavi pitanjima
povratka
Razvijati dobre odnose sa institucijama OHR-a, OSCE-a,
UNHCR-a, te ambasadama drţava u Bosni i Hercegovini
Trajno riješiti probleme raseljenih osoba smještenih u
kolektivnim centrima i alternativnim smještajima na prostoru
Federacije Bosne i Hercegovine
Raditi na poboljšanju uslova za brţu reintegraciju povratnika
u lokalnu zajednicu, a kroz iniciranje donošenja
odgovarajućih zakona na nivou Bosne i Hercegovine, kao i
izmjena onih koji destruktivno djeluju na povratnike
49
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
2011.– 2014.
godina
kontinuirano
-
-
Traţiti dosljednu primjenu Odluke Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine o konstitutivnosti svih naroda u Bosni i
Hercegovini u smislu zapošljavanja i ostvarivanja prava
povratnika u organima vlasti, upravama i institucijama kao i
javnim preduzećima gdje je drţava većinski vlasnik kapitala
Aktivno uĉešće u radu Komisije za izbjeglice i raseljene
osobe Bosne i Hercegovine
kontinuirano
kontinuirano
8. FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA
I INVALIDA ODBRAMBENO – OSLOBODILAĈKOG RATA
Ministarstvo vrši upravne, struĉne i druge poslove utvrĊene zakonima koji se odnose na:
utvrĊivanje jedinstvene politike i pripremanja sistemskih propisa kojim se regulišu osnovna
socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, porodica šehida, poginulih branilaca, nezaposlenih
demobiliziranih branilaca, branilaca, drugih oslobodilaĉkih ratova i sudionika oslobodilaĉkih
pokreta i zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida; zaštitu ĉlanova porodica poginulih,
nestalih i umrlih, kao i umrlih, ratnih i umrlih mirnodopskih vojnih invalida; upravni i
finansijski nadzor i inspekcijski nadzor i kontrolu izvršavanja zakona i drugih propisa iz
oblasti branilaĉko-invalidske zaštite u skladu sa Ustavom i Zakonom; provodi Zakon o
provoĊenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilaĉko-invalidske zaštite daje
mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalna statusna prava
ovih kategorija; osigurava sredstva za finansiranje prava propisanih federalnim zakonima i
drugim federalnim propisima; utvrĊuje naĉine isplata i usklaĊivanja mjeseĉnih novĉanih
primanja; uĉestvuje u izgradnji, ureĊenju i odrţavanju spomen-obiljeţja, grobalja boraca i
stratišta nevinih ţrtava; uĉestvuje u obiljeţavanju znaĉajnih datuma, dogaĊaja i liĉnosti
odbrambeno-oslobodilaĉkog rata; kontrolu namjenskog trošenja sredstava, upravno
finansijski nadzor nad radom Fondacije za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaĉkih
populacija, ostvaruje saradnju sa kantonalnim organima, općinskim sluţbama, drugim
organima uprave, savezima i udruţenjima branilĉkih populacija i voĊenje propisanih
evidencija iz nadleţnosti ovog ministarstva.
U 2011. godini Ministarstvo će kontinuirano raditi slijedeće poslove i aktivnosti:
- VoĊenje evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja i informacija na zahtjev fiziĉkih i
pravnih lica o statusnim i drugim pitanjima graĊana koji su regulisali vojnu obavezu,
odnosno koji su tokom odbrambeno-oslobodilaĉkog rata po osnovu radne ili obaveze
sluţenja u civilnoj zaštiti i vojne obaveze bili angaţovani u organima, sluţbama,
preduzećima i jedinicama Oruţanih snaga BiH (odsluţili vojni rok, odsluţili civilni vojni
rok, regulisali vojnu obavezu na drugi naĉin, osloboĊeni vojne obaveze po osnovu
zdravstvene sposobnosti; rasporeĊeni na ratne duţnosti – pripadnici odbrambenih
struktura; povrijeĊeni, ranjeni, poginuli, oboljeli ili umrli tokom sluţenja vojnog roka ili
vršenja bilo koje ratne duţnosti; posjedovanje odgovarajućeg ĉina; steĉena znanja i
vještine; vršenje rukovodnih i komandnih duţnosti; dodijeljena odlikovanja i priznanja,
odnosno kazne tokom vršenja odbrambenih duţnosti i dr.),
- VoĊenje evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja i informacija na zahtjev fiziĉkih i
pravnih lica o materijalno-tehniĉkim sredstvima mobiliziranim tokom odbrambeno-
50
oslobodilaĉkog rata za potrebe Oruţanih snaga BiH i drugih drţavnih organa
(mobilizirana, demobilizirana, uništena, oštećena, nestala ili otuĊena materijalno-tehniĉka
sredstva – pokretna i nepokretna imovina),
- Upravni nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa koji se odnose na voĊenje
evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja i informacije,
- Davanje mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na voĊenje
personalnih evidencija o uĉesnicima odbrambeno-oslobodilaĉkog rata i evidencija o
materijalno-tehniĉkim sredstvima mobilisanih za potrebe Oruţanih snaga BiH i drugih
drţavnih organa tokom odbrambeno-oslobodilaĉkog rata 1992-1995. godine
- U saradnji sa drugim ministarstvima Vlade FBiH i nevladinim organizacijama koje
okupljaju branilaĉku populaciju, radiće na realizaciji i promociji programa zapošljavanja
branilaĉkih populacija i vodi kampanje prezentacije tih programa u zemlji i u drugim
prijateljskim zemljama.
U 2011. godini Ministarstvo će donijeti pravnu regulativu i provesti aktivnosti kako slijedi:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
-
-
Obnoviti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o federalnim
ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluţbene novine
FBiH," br.: 58/02.,19/03.,38/05.,2/06.,8/06.,61/06.) Cilj je dopuniti
nadleţnost Ministarstva po pitanju vojnih evidencija
Obnoviti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o udruţenjima i
fondacijama („Sluţbene novine Federacije BIH“ ,br. 45/02).
Ministarstvo je dana 19.01.2010. godine, uputilo Inicijativu za
izmjene i dopune Zakona o udruţenjima i fondacijama, po
preporukama Ureda za reviziju ponovno će urgirati i uputiti ovu
inicijativu.
Obrazloţenje: Obzirom da je odredbom ĉlana 20. Zakona o
udruţenjima i fondacijama propisano da Fondaciju moţe osnovati
jedna ili više fiziĉkih ili pravnih osoba, iz ĉega proizilazi da Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine ne moţe osnivati Fondacije, a što
predstavlja veliki problem za branilaĉku populaciju. Kako bi Vlada
FBiH mogla osnovati Fondaciju, a u cilju unapreĊenja i ostvarivanja
zajedniĉkog ili općeg interesa odreĊenog broja fiziĉkih osoba u
skladu sa Ustavom ili Zakonom, a ĉija svrha nije sticanje dobiti,
potrebno je pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o udruţenjima
i fondacijama u smislu da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
moţe osnivati fondacije u ovoj oblasti.
Zakon o provoĊenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilaĉko-invalidske zaštite (“Sluţbene novine Federacije BiH”,
broj: 82/09)- izmjene i dopune.
Cilj: Zakon o provoĊenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz
oblasti branilaĉko-invalidske zaštite je objavljen dana 29.12.2009.
godine u “Sluţbenim novinama Federacije BiH”, broj:82/09.
Realizacija zakona na terenu je poĉela 05.07.2010. godine svaka tri
mjeseca Vladi Federacije BiH se upućuje Izvještaj o toku realizacije
Zakona i procjenjivati će se potreba eventualnih izmjena i dopuna u
cilju postizanja efikasnosti i povećavanja intenziteta i rezultata
revizije.
Obrazloţenje: Provjera svih korisnika prava kao i uvjeta, naĉina i
postupka za izvršenje revizije u oblasti branilaĉko-invalidske zaštite,
51
april/maj
april
tokom 2011.
-
-
-
odnosno izvršit će se revizija svih izdatih uvjerenja o pripadnosti
Oruţanim snagama BiH, uslovima, naĉinu i okolnostima stradanja
kao i medicinske dokumentacije i nalaza, ocjena i mišljenja
ljekarskih komisija koje su cijenile procenat vojnog invaliditeta. U
provoĊenju Zakona angaţovano je 15-20 revizorskih timova za
kontrolu, pregledom rezultata revizije u prvih 9 mjeseci ocijenjeno
je da postoji potreba izmjena i dopuna Zakona kako bi se ostvarili
bolji rezultati, skratilo ukupno vrijeme za provoĊenje revizije i brţe
ostvarili potrebni efekti ušteda i praviĉnije raspodjele sredstava
namjenjenih za ratne vojne invlide i porodice šehida i poginulih
boraca.
Izmjene i dopune Uredbe o prihodovnom cenzusu za korisnike
prava po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja („Sluţbene novine
Federacije BiH“, broj:25/10)
Cilj: UsklaĊivanje sa Zakonom o naĉinu ostvarivanja ušteda u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH“,
broj:50/09), odnosno usklaĊivanje sa matricom Svjetske banke i
Stand by aranţmana – po potrebi
Priprema teksta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o pravima branilaca i ĉlanova njihovih porodica („Sluţbene
novine Federacije BiH“, br.:33/04,56/05,70/07 i 9/10)
Cilj:Usaglašavanje odredbe ĉlana 47. ovog Zakona sa odredbom
Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještaĉenje
zdravstvenog stanja; preciziranje ĉlana 43. ovog Zakona;
preciziranje ĉlana 31a i 31b koji se odnosi na povoljnije
penzionisanje ratnih vojnih invalida; izmjena ĉlana 20 i 37 u smislu
da se umjesto dosadašnjih 25 godina starosna granica za studente
pomjeri na 27 godina zbog bolonjskog obrazovanja i omogućavanja
studentima da redovno doĊu do zvanja master; izmjeniti ĉlan 41.
stav 2 ovog Zakona utoliko što će se propisati da redovnu reviziju
umjesto kantonalnih organa vrši federalno ministarstvo.
Obrazloţenje: Obaveza usklaĊivanja Zakona sa drugim zakonima
kao i poboljšanje odreĊenih normi koje su se pokazale kao nuţne
u višegodišnjoj primjeni ovog Zakona
Priprema teksta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih prizananja i
odlikovanja i ĉlanova njihovih porodica („Sluţbene novine
Federacije BiH“, broj:70/05,61/06,9/10)
Cilj:Precizirati odredbe ĉlana 2 i 6, kao i druge odredbe Zakona koje
se odnose na naslijeĊivanje.
Obrazloţenje:Potrebno je izvršiti dopune Zakona kako bi se
precizno odredilo pravo na naslijeĊivanje kao i uredilo pitanje da se
po istom osnovu ne moţe koristiti više prava.
juli
septembar
septembar
PODZAKONSKI AKTI
-
Podzakonski akti u skladu sa odredbom ĉlana 17. Zakona o
provoĊenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilaĉko-invalidske zaštite (“Sluţbene novine Federacije BiH”,
broj: 82/09) - izmjene i dopune:
a) Pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i
Revizorskog tima za koordinaciju (“Sluţbene novine Federacije
BiH”, broj: 14/10)
b) Memorandum o saradnji u postupku korištenja podataka iz
Arhiva ARBiH i Hrvatskog vjeća obrane, potpisan
22.06.2010.godine
c) Sporazum o saradnji u postupku medicinskog vještaĉenja
52
april/maj
-
-
-
-
zdravstvenog stanja potpisan 20.01.2010.godine
d) Pravilnik o naĉinu i postupku vršenja revizije (“Sluţbene novine
Federacije BiH”, broj: 14/10)
Obrazloţenje: Eventualne izmjene i dopune Zakona o
provoĊenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilaĉko-invalidske zaštite (“Sluţbene novine Federacije BiH”,
broj: 82/09), najvjerovatnije će zahtjevati usklaĊivanje
podzakonskih akata iz ĉlana 17. navedenog Zakona.
Cilj:Podzakonskim aktima se propisuje bliţi naĉin i postupak
implementacije navedenog Zakona
Prijedlog Odluke o utvrĊivanju osnovice i koeficijenta za odreĊivanje
visine mjeseĉnih primanja korisnika boraĉko-invalidske zaštite za
2011. godinu
Cilj: Prema Izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i
ĉlanova njihovih porodica iz februara 2010. godine zavisno od
procenta inflacije utvrĊuje se i visina osnovice, na osnovu
zvaniĉnog podatka Federalnog zavoda za statistiku, a na osnovu
odobrenih sredstava po Budţetu za 2011. godinu utvrĊuje se i
visina koeficijenta za obraĉun i isplatu naknada korisnicima
branilaĉko-invalidske zaštite.
Prijedlog odluke o utvrĊivanju osnovice za odreĊivanje visine
mjeseĉnih novĉanih primanja korisnika po osnovu primjene Zakona
o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i
ĉlanova njihovih porodica („Sluţbene novine Federacije BiH“,
broj:70/05,61/06,9/10)
Cilj: OdreĊivanje osnovice mjeseĉnih novĉanih primanja dobitnika
najvećih ratnih priznanja zavisno od procenta inflacije utvrĊuje se
visina osnovice, na osnovu zvaniĉnog podatka Federalnog zavoda
za statistiku, a na osnovu odobrenih sredstava po Budţetu za 2011.
godinu utvrĊuje se i visina koeficijenta za obraĉun i isplatu
mjeseĉnih naknada dobitnicima najvećih ratnih priznanja i
odlikovanja.
Izrada i donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji
Cilj: Donijeti novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.
Obrazloţenje: Uredbom o privremenom preuzimanju funkcija
prijašnjeg Federalnog ministrastva odbrane iz oblasti voĊenja
evidencija i upravnog postupka o pripadnosti Oruţanim snagama i
oklonostima stradanja („Sluţbene novine Federacije BiH“,
broj:10/07), ovom ministarstvu su privremeno u nadleţnost odreĊeni
i poslovi evidencija iz oblasti vojne obaveze. U trogodišnjoj primjeni
te Uredbe na terenu su konstatovane potrebe izmjene Pravilnika i
broja izvršilaca poslova u Grupama za pitanja vojnih evidencija,
potrebno je drugaĉije definisati odnos odsjeka prema grupama,
potrebno je racionalizovati organizaciju drugih sektora u
ministarstvu, nepovećavajući ukupan broj izvršilaca u odnosu na
sadašnji broj.
Izrada teksta Pravilnika o registrovanju prava na gotovinske
naknade pojedincima
Cilj:Uspostava jedinstvene baze podataka u Federaciji BiH koji će
obuhvatiti sve korisnike gotovinskih naknada iz Budţeta FBiH.
Obrazloţenje: Propisano je ĉlanom 6. Zakona o jedinstvenom
ureĊivanju prava na gotovinske naknade pojedincima u FBiH da se
u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike
53
april
april
juni
septembar
donese navedeni Pravilnik.
INFORMATIVNO-ANALITIĈKI DIO
-
-
-
-
-
-
-
-
Izvještaj o radu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilaĉkog rata za 2010. godinu
Informacije o stanju provedbe Zakona o provoĊenju kontrole
zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilaĉko-invalidske zaštite
Izrada Informacije o zaostalim obavezama Vlade Federacije BiH po
Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i ĉlanova njihovih
porodica („Sluţbene novine Federacije BiH“, br. 61/06,27/08 i
32/08) koji je prestao da vaţi 01.05.2010.godine
Informacija o radu Fondacije za pruţanje pomoći u rješavanju
stambenih pitanja pripadnika branilaĉkih populacija za 2010 godinu
i Program rada za 2011. godinu
Oĉitovanje na Nacrt Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja
Ministarstva za 2010. godinu
Pomoć u radu udruţenjima branilaĉke populacije na obiljeţavanju
znaĉajnih datuma i liĉnosti odbrambeno-oslobodilaĉkog rata
(pokretanje postupka u aprilu)
Nabavka putniĉkih automobila za ratne vojne invalide 100% prve
grupe (pokretanje postupka u aprilu)
Pomoć u lijeĉenju branilaĉkih populacija (pokretanje postupka u
aprilu)
Izrada informacije o provoĊenju Zakona o pravima branilaca i
ĉlanova njihovih porodica („Sluţbene novine Federacije BiH“,
br.:33/04,56/05,70/07 i 9/10)
Izrada informacije Uredbe o prihodovnom cenzusu za korisnike
prava po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja („Sluţbene novine
Federacije BiH“, broj 25/10)
Izvještaj o realizaciji preporuka iz Konaĉnog i Izvještaja o reviziji
finansijskog poslovanja za 2010. godinu
Informacija o implementaciji Uredbe o preuzimanju prijašnjeg
Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti voĊenja vojnih
evidencija i upravnog postupka o pripadnosti oruţanim snagama i
okolnostima stradanja („Sluţbene novine Federacije BiH“
broj:10/07), sa prijedlogom mjera
Cilj: Obzirom da je navedena Uredba privremenog karaktera
potrebno je riješiti pitanje terenskih ureda u općinma i kantonima
imajući u vidu vaţeće zakonske odredbe.
Izvještavanje Parlamenta Federacije BiH, putem Vlade Federacije
BiH o stanju u oblasti branilaĉko invalidske zaštite
Cilj: Upoznavanje Parlamenta FBiH o stanju u oblasti branilaĉko
invalidske zaštite u cilju iznalaţenja mogućnosti za poboljšanje
prava i poloţaja boraĉke populacije.
Obrazloţenje: Zakonska je obaveza da se najmanje jedanput
godišnje Parlamentu FBiH dostavi ovakav izvještaj.
Izrada informacije o implementaciji Jedinstvenog registra pripadnika
Oruţanih snaga BiH i korisnika prava iz oblasti branilaĉkoinvalidske zaštite i korisnika prava na povoljnije penzije
Obrazloţenje: Konaĉna uspostava Jedinstvenog registra pripadnika
Oruţanih snaga i korisnika prava iz oblasti branilaĉko- invalidske
zaštite i korisnika prava na povoljnije penzije. Objedinjavanje
podataka kod RC ZIPO.
54
februar
kvartalno
mart
mart
april
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
maj
maj
juli
septembar
septembar
septembar
9. FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Federalno ministarstvo zdravstva će u 2011. godini svoje aktivnosti usmjeriti na
implementiranje razvojnih strategija iz oblasti zdravstva, kao i sistemskih federalnih zakona
iz ove oblasti, te s tim u vezi raditi na unapreĊenju zdravstvenog stanja stanovništva u
Federaciji BiH. Aktivnosti će takoĊe i dalje biti usmjerene na unapreĊenje i racionalnije
organizovanje zdravstvenog sistema kroz implementiranje nedavno usvojenih sistemskih
zakona iz oblasti zdravstva u 2010. godini, kao i operativnih planova donijetih na osnovu
Strateškog plana razvoja zdravstva u Federaciji BiH za period 2008.-2018. Ministarstvo će
biti posebno angaţovano na stvaranju preduvjeta za implementiranje osnovnog paketa
zdravstvenih prava jednakomjerno u svim kantonima, obzirom na da je ovo aktivnost koja
nije realizirana u ranijem periodu. Naime, zbog nepostizanja konsenzusa na relaciji
Federacija BiH i kantoni, kasnile su aktivnosti u pogledu donošenja podzakonskih akata,
naroĉito Jedinstvene metodologije kojom se bliţe utvrĊuju kriteriji i mjerila za zakljuĉivanje
ugovora izmeĊu nadleţnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, kao i
Uputstva o naĉinu ostvarivnaja prava i korištenja ortopedskih i drugih pomagala koji se
mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ovo će podrazumijevati
minimalnu kvantifikaciju i kvalifikaciju osnovnog paketa zdravstvenih prava u tekućoj godini,
saglasno raspoloţivim sredstvima za ove namjene.
S tim u vezi ovo ministarstvo će, zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i
reosiguranja Federacije BiH, nastaviti dalje aktivnosti koje se odnose na implementaciju
federalnih odluka o osnovnom paketu zdravstvenih prava, te pronalaţenju novih izvora
finansiranja sektora zdravstva obzirom da se istim ujednaĉavaju prava iz zdravstvene
zaštite svih osiguranih lica na teritoriji Federacije BiH, ali se stvaraju i preduvjeti za
osiguranje osnovnog paketa zdravstvenih prava i za neosigurana lica. To podrazumijeva i
aktivnosti koje se odnose na kvantifikaciju i kvalifikaciju osnovnog paketa zdravstvenih
prava. Predloţena kvantifikacija i kvalifikacija osnovnog paketa zdravstvenih prava koja je
predviĊena u tekućoj godini treba biti prepoznata, naroĉito od pacijenata kako bi isti ostvarili
pravo na dostupnu, kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu uslugu, odnosno imali ujednaĉena
prava na lijekove i ortopedska pomagala koja su im garantirana navedenim federalnim
odlukama.
Nadalje, aktivnosti ovog ministarstva će biti usmjerene na dalje unapreĊenje federalnog
fonda solidarnosti, te s tim u vezi, revidiranje prioritetnih vertikalnih programa od interesa za
Federaciju BiH, a saglasno nauĉnim i struĉnim saznanjima u razliĉitim oblastima medicine,
kao i listi lijekova koji se nabavljaju na teret sredstava ovog fonda, a što ukljuĉuje i stvaranje
pravnih i finansijskih pretpostavki za bolje funkcionisanje ovog fonda. S obzirom na stalan
deficit sredstava za narasle potrebe koje se trebaju finansirati sredstvima ovog fonda,
planirano je da se saĉini precizna kvantifikacija i kvalifikacija prioritetnih vertikalnih
programa od interesa za Federaciju BiH. Naravno, ove aktivnosti će biti usaglašene sa
Finansijskim planom ovog fonda za 2011. godinu..
U oblasti farmaceutske djelatnosti Ministarstvo će svoje djelovanje usmjeriti na dosljednu
implementaciju Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, u dijelu koji je od interesa za
Federaciju BiH, Zakona o apotekarskoj djelatnosti, te izradu neophodnih podzakonskih
akata u oblasti farmacije. Ovo ukljuĉuje i osiguranje optimalne dostupnosti djelotvornim,
55
sigurnim, kvalitetnim i ekonomiĉnim lijekovima, te s tim u vezi revidiranje Liste esencijalnih
lijekova Federacije BiH, pozitivnih listi lijekova kantona, kao i cijena lijekova jednakomjerno
na cijeloj teritoriji Federacije BiH.
U normativnoj djelatnosti, Ministarstvo će dosljedno implementirati Zakon o zdravstvenoj
zaštiti, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, Zakon o krvi i krvnim
sastojcima, Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu, kao
i Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu lijeĉenja. To podrazumijeva izradu niza
podzakonskih akata, a saglasno EU direktivama iz ove oblasti, ali i stvaranje potrebnih
resursa za unaprjeĊenje stanja u ovoj oblasti. Posebno će se intenzivirati aktivnosti u oblasti
transplantacijske medicine, naravno uz pomoć Regionalnog razvojnog centra za
transplantacijsku medicinu u Hrvatskoj, a koji je duţan pruţati potrebnu pomoć za razvoj
transplantacijske medicine zemljama Jugoistoĉne Evrope.
Pristupit će se revidiranju entitetskog Sporazuma o naĉinu i postupku korištenja zdravstvene
zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van podruĉja entiteta odnosno Distrikta Brĉko kojem
osigurana lica pripadaju, te osiguranje njegove provedbe na cijeloj teritoriji drţave.
Planirano je takoĊer da se aktivnosti usmjere na konaĉnu uspostavu osnovnih principa i
naĉela informatizacije sektora zdravstva Federacije BiH, što je ostalo kao neriješeno pitanje
iz ranijeg mandatnog perioda. Ovim bi se omogućila lakša razmjena podatka izmeĊu
institucija u sektoru zdravstva Federacije BiH i osiguralo da sistem zdravstva bude
zasnovan na dokazima. U 2011. godini planirano je i pilotiranje informatizacije sektora
zdravstva u dva odabrana kantona u Federaciji BiH.
Posebna aktivnost planirana u narednom periodu je saĉinjavanje analize resursa primarne
zdravstvene zaštite u Federaciji BiH što bi podrazumijevalo kreiranje upitnika za pripremu
baze podataka resursa primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH, te izradu navedene
baze. Posebno će se modificirati baza podataka specijalizacija i subspecijalizacija u skladu
sa novim propisima iz ove oblasti, kreirati baze podatka za uvoz i promet lijekova koji
nemaju odobrenje za stavljanje u promet u Federaciji BiH, baze podataka za uvoz i promet
otrova u Federaciji BiH, kao i priprema za Document Management System - DMS.
U okviru javnog zdravstva Ministarstvo planira finalizirati izradu strateških dokumenata iz
ove oblasti: Strategije za kontrolu malignih oboljenja u Federaciji BiH, aţuriranje Strategije
za kontrolu duhana u Federaciji BiH. U okviru koordinacije u javnozdravstvenim prijetnjama
pristupit će se pripremi Plana pripravnosti za pandemijsku gripu u Federaciji BiH. U
narednom periodu nastaviće se aktivnosti na implementiranju Global Fond - Projekat HIV i
TB, i to redovno koordiniranje aktivnosti vezanih za implementaciju komponente HIV-a i TB,
u okviru GF projekta.
Ministarstvo će nastaviti koordinirati završne aktivnosti Projekta "Jaĉanje zdravstvenog
sektora", u skladu sa detaljnim programom rada, planiranom vremenskom dinamikom i
revidiranim planom nabavki. S tim u vezi, kljuĉne aktivnosti u narednom periodu će se
odnositi na: nastavak i finaliziranje zapoĉetih projektnih aktivnosti iz 2010 godine;
provoĊenje procesa pregovora sa kreditorima (Svjetskom bankom, Razvojnom bankom
vijeća Evrope i predstavnicima ministarstava finansija za nastavak Projekta); finaliziranje
novih projektnih zadataka za nastavak Projekta; a ukoliko nova kreditna sredstva za
nastavak Projekta budu odobrena do sredine 2011. godine, zapoĉeće se sa projektnim
aktivnostima u skladu s novim subsidijarnim Sporazumom.
56
Finaliziranje zapoĉetih projektnih aktivnosti iz 2010. godine se, prije svega, odnosi na:
- Koordinaciju i završetak projektnih aktivnosti koje realizuje AKAZ, a u vezi revidiranja
programa obuke iz porodiĉne medicine, s aspekta modula kvalitete i definisanja
standarda kvalitete za timove porodiĉne medicine. Za realizaciju ovog projektnog
zadatka angaţiran je AKAZ kao konsultantska kuća s kojim je potpisan ugovor u
vrijednosti od 97.792,00 KM.
- Koordinaciju i završetak aktivnosti u vezi projektne dokumentacije za predloţene
ambulante za IV fazu adaptacije i opremanja. U periodu dok se oĉekuju nova kreditna
sredstva, odluĉeno je da se pripremi projektna dokumentacija za novih 60 ambulanti
porodiĉne medicine koje bi se adaptirale i opremile u nastavku Projekta. S tim u vezi
odabrana je projektantska kuća, te je potpisan ugovor u vrijednosti od 123.780, 15 KM.
- Potpisivanje i realizaciju ugovora sa odabranim dobavljaĉima medicinske opreme za
ambulante porodiĉne medicine iz III faze opremanja. Tenderski dokument za stanadardni
set opreme za ambulante porodiĉne medicine je pripremljen i upućen Svjetskoj banci na
saglosnost. Procijenjena vrijednost za nabavku opreme iznosi 700 000 EURa. Obzirom
na neutrošena, raspoloţiva sredstva, planirano je provoĊenje tenderske procedure za
nabavkom dijagnostiĉke opreme za odgovarajuće domove zdravlja. Raspoloţiva sredstva
za ovu nabavku iznose oko 700.000 EURa.
Ministarstvo planira provesti aktivnosti u vezi obavljanja provoĊenja procesa pregovora sa
kreditorima: Svjetskom bankom, Razvojnom bankom vijeća Evrope i predstavnicima
ministarstava finansija za nastavak Projekta, a u skladu sa pripremljenim Projektnim
prijedlogom za nastavak Projekta. Planirano je da se proces pregovora završi u I kvartalu
2011. godine. Tokom 2010. godine saĉinjen je projektni prijedlog za nastavak Projekta 20112014. godina, za što je potrebno obaviti i zvaniĉne pregovore, te potpisati sporazume o
naĉinima i dinamici projektnih aktivnosti koje su predloţene u projektnom prijedlogu.
Uporedo sa pripremom i realizacijom pregovora potrebno je finalizirati nove projektne
zadatake za nastavak Projekta u saradnji sa drugim sektorima ministarstva. Prioritet će
svakako biti projektni zadatak vezan za nastavak obuke iz porodiĉne medicine. Ove
projektne aktivnosti potrebno je provesti prije poĉetka naredne školske godine - 2011/2012.
TakoĊe je neophodno izvršiti pripremne aktivnosti vezane za angaţman IT
konsultanta/savjetnika koji će biti zaduţen da koordinira projektnom podkomponentom
vezanu za informatizaciju doma zdravlja, ali i u širem kontekstu da prati i koordinira sve
aktivnosti Ministarstva vezane za proces informatizacije u zdravstvenom sektoru u Federaciji
BiH. U ovom periodu planirano je definisati projektni zadatak za IT konsultanta, te u skladu s
procedurama Svjetske banke izvršiti odabir istog.
Ukoliko nova kreditna sredstva za nastavak Projekta budu odobrena do sredine 2011.
godine, Ministarstvo će zapoĉeti sa projektnim aktivnostima u skladu s potpisanim novim
subsidijarnim Sporazumom o razvojnom kreditu.
U narednom periodu Ministarstvo planira nastaviti prikupljati podatke o razvojno
investicijskim projektima u Federaciji BiH, te u skladu sa istim izvještavati relevantna
ministarstva.
U oblasti meĊunarodne saradnje Ministarstvo će u narednom periodu nastaviti aktivnosti koje
se odnose na saradnju sa meĊunarodnim organizacijama, saradnju sa zemljama
57
Jugoistoĉne Evrope, te nastavak već zapoĉetih projekata koji se implementiraju u saradnji sa
nadleţnim drţavnim i entitetskim ministarstvima. Posebno se istiĉe saradnja sa Svjetskom
zdravstvenom organizacijom, a na osnovu potpisanog dvogodišnjeg Sporazuma izmeĊu BiH
i Svjetske zdravstvene organizacije koji vaţi za period 2010. - 2011. godina, u oblastima:
izrada strategije za kontrolu malignih oboljenja, metodološke preporuke za poboljšanje
populacionog registra malignih oboljenja, dijalog o zdravstvenoj politici izmeĊu svih aktera u
sektoru zdravstva, harmonizacija zakonskog okvira u farmaceutskom sektoru sa EU acqui,
jaĉanje mehanizama za provoĊenje MeĊunarodne zdravstvene regulative i jaĉanje programa
imunizacije.
U oblasti meĊunarodne saradnje planira se i nastavak saradnje sa UNICEF-om, te rad na
izradi Strategije za rani rast i razvoj u Federaciji BiH. Nastaviće se dosadašnja saradnja s
predstavnicima švicarske DEZA-e.
Obzirom da je BiH potpisala ugovor za realizaciju „Projekta Reforme finansiranja sekundarne
zdravstvene zaštite u BiH-IPA 2008“, predviĊeno je da ovo ministarstvo participira u
koordiniranju projektnih aktivnosti uvoĊenja DRG sistema u odabranim bolnicama u
Federaciji BiH.
U oblasti finansijskog poslovanja Ministarstvo će nastaviti aktivnosti koje se odnose na
dosljedno implementiranje Budţeta/Proraĉuna za 2011. godinu kada isti bude usvojen, kao i
Zakona o izvršavanju Budţeta/Proraĉuna Federacije BiH, te i ostalih vaţećih propisa vezanih
za funkcioniranje zdravstvene djelatnosti u Federaciji BiH. Raspoloţiva sredstva namijenjena
ovom ministarstvu će se realizirati prema principima racionalnosti i kontrole u svim
segmentima potrošnje.
U 2011. godini uradiće se slijedeće:
OPIS
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
-
-
ROK
Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva u 2011.
Naredbom se reguliše obavezna imunizacija stanovništva protiv
zaraznih bolesti na teritoriji Federacije BiH za 2011. godinu, a što je
redovna godišnja obaveza.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu poboljšanja
kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu
Ovim zakonom se rješava pitanje sigurnijeg finansiranja Agencije
za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH, te time
omogućava njeno bolje pozicioniranje u sistemu zdravstva
Federacije BiH. Ovaj zakon će se razmatrati po skraćenoj
proceduri.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa
duševnim smetnjama
Donošenjem ovog zakona usklaĊujemo odredbe istog sa
Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda
(ECHR), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kriviĉnom
postupku, Preporukama Komiteta ministara Vijeća Evrope: (2004)
10E, koje se tiĉu zaštite ljudskih prava i dostojanstva osoba sa
psihiĉkim smetnjama, te preporukom (99) 4 koja se tiĉe pravne
zaštite poslovno nesposobnih odraslih osoba, sa Zakonom o
ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Ovaj zakon će se
razmatrati po skraćenoj proceduri.
58
mart 2011
Vladi FBiH
Nacrt Zakona:
april 2011.
Parlamentu
FBiH Prijedlog
Zakona: maj
2011.
Vladi FBiH
Nacrt Zakona:
april 2011.
Parlamentu
FBiH Prijedlog
Zakona: maj
2011.
-
Zakon o lijeĉništvu
U svjetlu donijetog Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima
pacijenata, bilo je potrebno regulisati i prava i obaveze lijeĉnika,
doktora medicine. Naime, prava, obaveze i odgovornosti pacijenata
ne mogu se promatrati odvojeno od prava, obaveza i odgovornosti
lijeĉnika. To se, upravo postiţe sa donošenjem ovog zakona. Ovaj
zakon predstavlja i realizaciju Strateškog plana razvoja zdravstva
Federacije BiH za period 2008. - 2018. godina, koji je usvojio
Parlament Federacije BiH, i to specifiĉnog cilja, pod nazivom
"Jaĉanje zaštite prava pacijenata i zdravstvenih profesionalaca", u
okviru kojeg su predviĊene aktivnosti u pogledu donošenja
separatnih zakona o profesionalnoj samoregulaciji.
-
Zakon o stomatološkoj djelatnosti
Ovim zakonom ureĊuje ustrojstvo i uvjeti za obavljanje
stomatološke djelatnosti na teritoriji Federacije BiH. Sistematiĉno
ureĊena oblast stomatologije pruţa garanciju uspjeha cjelokupnoj
profesiji, te daje mogućnost ukljuĉivanja u rad meĊunarodnih i
evropskih tijela iz ove oblasti.
-
Zakon o sestrinstvu
Ovim zakonom regulira se status i uloga medicinske sestre u timu
lijeĉnika, ureĊuje sistem sestrinskog obrazovanja, te stvaraju uvjeti
za specijalistiĉko usavršavanje po uzoru na zdravstvene radnike
VSS. Zakon je uraĊen saglasno smjernicama Svjetske zdravstvene
organizacije.
-
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva
Ovim zakonom ureĊuju se obavezne evidencije u oblasti zdravstva.
Naime, ovim zakonom se osiguravaju uvjeti za dobijanje
kvantitavne i kvalitativne informacije o zdravlju i zdravstvenom
stanju stanovništva, o zdravstvenom sistemu, obimu i kvalitetu rada
zdravstvene sluţbe i druge relevantne informacije za voĊenje
zdravstvene politike.
-
Zakon o ograniĉenoj upotrebi duhanskih preraĊevima
Donošenje novog federalnog Zakona o ograniĉenoj upotrebi
duhanskih preraĊevina je od izuzetnog javno-zdravstvenog znaĉaja
jer ima za cilj unapreĊenje zdravlja stanovništva u Federaciji BiH.
Ovim zakonom ćemo se uskladiti i sa pravnim rješenjima iz Okvirne
konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana koja
je ratificirana od strane BiH, Odlukom o ratifikaciji Okvirne
konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana.
-
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Ovim zakonom prvenstveno se reguliše bolja organizacija zavoda
zdravstvenog osiguranja koja će ponuditi veću obuhvatnost
zdravstvenim osiguranjem, veća sredstva prikupljena po osnovu
doprinosa za zdravstveno osiguranje, te stvoriti takve pravne
mehanizme da plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje prati
pacijenta, bez obzira gdje isti ostvarivao zdravstvenu zaštitu. To
59
Vladi
Federacije BiH
Nacrt Zakona:
maj 2011.
Parlamentu
Federacije BiH
Prijedlog
Zakona: juni
2011.
Vladi
Federacije BiH
Prednacrt
Zakona: maj
2011.
Parlamentu
Federacije BiH
Nacrt Zakona:
juni 2011.
Prednacrt
zakona Vladi
Federacije
BiH: juni 2011.
Nacrt zakona
Parlamentu
FBiH: juli
2011.
Vladi FBiH
Prednacrt
Zakona:
septembar
2011.
Parlamentu
FBiH Nacrt
Zakona:
oktobar 2011.
Vladi
Federacije BiH
Prednacrt
Zakona:
oktobar 2011.
Parlamentu
Federacije BiH
Nacrt Zakona:
novembar
2011.
Vladi FBiH
Prednacrt
Zakona:
decembar
2011.
Parlamentu
FBiH Nacrt
-
podrazumijeva i centralizaciju funkcija iz oblasti zdravstvenog Zakona: januar
osiguranja, što implicira uspostavu centralnog registra osiguranih
2012.
lica, ali i centralno prikupljanje doprinosa za zdravstveno
osiguranje.).
Zakon o medicinski potpomognutoj prokreaciji
Vladi FBiH
Ovim zakonom će se regulirati naĉin i postupak obavljanja
Prednacrt
medicinski potpomognute prokreacije u zdravstvenim ustanovama u
Zakona:
Federaciji BiH. Zakon će biti raĊen interdisciplinarno, te će ovo vrlo
decembar
osjetljivo pitanje obraditi, ne samo sa struĉo-medicinskog aspekta,
2011.
već i sa socijalnog, vjerskog i etiĉkog aspekta. Bitno je napomenuti
Parlamentu
da ova materija još uvijek nije ureĊena niti ijednim zakonom iz
FBiH Nacrt
oblasti zdravstva. Kako bi se sprijeĉile moguće zlouporabe u ovoj Zakona: januar
oblasti, nuţno je donošenje separatnog zakona koji bi isto regulirao.
2012.
INFORMATIVNO - ANALITIĈKI DIO
-
-
Informaciju o obraĉunu sredstava ostvarenih i utrošenih za
sprovoĊenje fonda solidarnosti Federacije BiH za 2010. godinu.
Ovo je obaveza koja proistiĉe na osnovu Zakona o zdravstvenom
osiguranju i ona podrazumijeva dostavljanje informacije sa
izvještajem Vladi Federacije BiH, a za ĉiju implementaciju je
odgovoran Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
Izvještaj o obraĉunu ukupnih sredstava u zdravstvu za 2010. godinu
Ovo je obaveza koja proistiĉe na osnovu odredaba Zakona o
zdravstvenom osiguranju i ona podrazumijeva dostavljanje
izvještaja o obraĉunu ukupnih sredstava u zdravstvu, tj. o obraĉunu
sredstava ostvarenih i utrošenih za provoĊenje obaveznog
zdravstvenog osiguranja.
Vladi FBiH:
april 2011.
Parlamentu
FBiH: maj
2011. godina
Vladi FBiH:
juni 2011.
Parlamentu
FBiH: juli.
2011.
10. FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE
Kvalitetno obrazovanje je osnova društveno-ekonomskog razvoja Federacije Bosne i
Hercegovine, njena pokretaĉka snaga na putu stvaranja prosperitetnog „društva znanja”.
Ono je suoĉeno sa „izazovima promoviranja globalizacije, internacionalizacije i
decentralizacije s jedne strane, a s druge strane oĉuvanja tradicijskih i kulturoloških
vrijednosti ljudi koji u njoj ţive i vrijednosti koje pogoduju razvoju osjećaja zajedništva,
prihvaćanja i poštovanja razliĉitosti, solidarnosti, odgovornosti za odrţivi razvoj, kao i
razvijanja demokratskog društva u cjelini.
Obrazovanje nije potrošnja nego primarna proizvodnja ĉiji su efekti dugoroĉno ulaganje u
procese koji će rezultirati drugim potrebnim proizvodima. Da bismo ovaj zadatak kvalitetnije
obavili, nuţno je objediniti sve elemente obrazovanja, uz postupno usklaĊivanje obrazovnog
sistema i dosljedno uvaţavanje koncepta cjeloţivotnog uĉenja, te razvijati jedinstveni sistem
školskog i profesionalnog usmjeravanja.
Iniciranje, koordiniranje i praćenje, unapreĊenje i osavremenjavanje predškolskog,
osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, te nauke i tehnologije, kao i udţbeniĉke politike te
Ċaĉkog i studentskog standarda – okosnica su aktivnosti Federalnog ministarstva
60
obrazovanja i nauke, a njegova kljuĉna uloga se ostvaruje na planu dogovaranja i osiguranja
efikasnog koordiniranja aktivnosti obrazovnog sektora, te pruţanje struĉne i druge podrške
kantonima za uspješnu provedbu politike dogovorene na nivou Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo će poduzeti znaĉajne aktivnosti na depolitizaciji i otklanjanju segregacije u
oblasti obrazovanja, jer će se jedino u slobodnom okruţenju moći ostvariti konaĉni cilj reformi
koje su zapoĉete u podruĉju obrazovanja i nauke.
Prioriteti djelovanja u 2011. godini biće usmjereni na:
- ProvoĊenje Presude Ustavnog suda Federacije BiH („Sluţbene novine Federacije BiH“,
broj 80/10);
- Praćenje i pruţanje struĉne podrške u implementiranju zakonodavstva u oblasti
obrazovanja i nauke na svim nivoima;
- Podizanje svijesti o neophodnosti uklanjanja svih oblika diskriminacije u obrazovanju, a
naroĉito o ukidanju fenomena „dvije škole pod jednim krovom“;
- Formiranje Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH;
- Promoviranje provoĊenja odredbi i kriterija Bolonjske deklaracije i Lisabonske konvencije
u oblasti visokog obrazovanja;
- Izradu strateških smjernica i stvaranje uslova za nauĉni i tehnološki razvitak Federacije
BiH, koje su od posebnog znaĉaja za reintegraciju i dalji razvoj bosanskohercegovaĉkog
društva u cjelini.
U oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a u skladu sa Strategijom
razvoja obrazovanja u BiH od 2008. do 2015. godine, u narednom periodu potrebno je
poduzeti mjere za:
- Ravnopravnost u pristupu i uĉešću u obrazovnom procesu (u skladu sa akcionim
planovima nadleţnih obrazovnih vlasti);
- Podsticanje eliminiranja postojanja „dvije škole pod jednim krovom“ u dijelovima
(kantonima) Federacije Bosne i Hercegovine u kojima ovaj problem još uvijek nije riješen;
- Kompatibilnost sadrţaja Zajedniĉke jezgre sa nastavnim planovima i programima
devetogodišnjeg obrazovanja;
- Osiguranje uslova da sva djeca budu ukljuĉena u sistem obrazovanja;
- Kontinuirano praćenje dostignutih standarda i normativa u oblasti predškolskog,
osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Prioritetne aktivnosti Ministarstva u segmentu predškolskog, osnovnog i srednjeg
obrazovanja bit će:
- Nastavak usklaĊivanja aktivnosti sa Strateškim pravcima razvoja obrazovanja;
- Praćenje i davanje struĉne podrške u razvijanju zakonodavstva iz oblasti obrazovanja i
njegovog usaglašavanja na kantonalnim nivoima;
- Praćenje evropske legislative, uslova i standarda koje primjenjuje Evropska unija;
- Stvaranje ujednaĉenih uslova odgoja i obrazovanja;
- Praćenje realizacije i razvoja inkluzivnih nastavnih planova i programa;
- Otklanjanje diskriminacije te davanje podrške integrativnim projektima.
61
Cilj predškolskog odgoja i obrazovanja kao integralnog dijela cjelokupnog sistema odgoja i
obrazovanja u Bosni i Hercegovini je da osigura optimalne i jednake uslove da svako dijete
do polaska u školu razvija i ostvaruje sve svoje intelektualne i tjelesne sposobnosti.
AKTIVNOSTI
ROK
U oblast predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
- Ministarstvo će nastaviti koordinirati i uĉestvovati u praćenju
aktivnosti na primjeni Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- Davati podršku u razvijanju Zajedniĉke jezgre devetogodišnjeg
osnovnog obrazovanja.
- Uĉestvovati u praćenju primjene Koncepcije devetogodišnje
osnovne škole.
- Organizirati okrugli sto o temi: „Okvirni nastavni plan i program za
devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine –
analiza primjene druge trijade”;
- Publicirati i promovirati „Okvirni nastavni plan i program za
devetogodišnju osnovnu školu“.
Ministarstvo će nastaviti posvećivati posebnu paţnju:
- Praćenju i procjenjivanju rezultata reforme obrazovanja;
- U saradnji s Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine
uĉestvovati u aktivnostima podrške nastavi bh. drţavljana u
inostranstvu;
- Uĉestvovati u izradi i štampanju Okvirnih nastavnih planova i
programa za djecu sa posebnim potrebama.
U oblasti srednjeg struĉnog obrazovanja Ministarstvo će uĉestvovati
u meĊunarodnim i domaćim projektima koji se odnose na:
- Razvijanje preostalih nastavnih planova i programa po modularnoj
metodologiji za preostala zanimanja iz nove Klasifikacije zanimanja,
te njihovo usklaĊivanje s EU u saradnji s EU VET-om i Agencijom
za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje;
- Definiranje drţavnog kvalifikacijskog okvira;
- Projekt ETF-a koji se odnosi na obrazovanje odraslih;
- Projekt YEP (GOPA) koji se odnosi na zapošljavanje mladih;
- Projekt EU ,,Uĉenje o poduzetništvu u obrazovnom sistemu BiH”;
- Projekte srednjeg struĉnog obrazovanja i obuke (EU VET, GIZ i
drugi), kao i druge projekte u oblasti srednjeg struĉnog obrazovanja
koji će se provoditi u 2011. godini u Bosni i Hercegovini;
- Ministarstvo će nastaviti davati podršku primjeni Projekta
modernizacije nastavnog plana i programa za predmet Informatika
u gimnazijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Obrazovanje bez diskriminacije
Ministarstvo će u cilju eliminiranja diskriminacije u obrazovanju u
saradnji sa drţavnim obrazovnim vlastima, entitetskim i kantonalnim
ministarstvima, meĊunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom,
uĉestvovati u:
- Praćenju i podsticanju primjene Privremenog sporazuma o
zadovoljavanju potreba i prava djece povratnika;
- Revidiranju i praćenju provedbe Akcionog plana o razvojnim
potrebama Roma i pripadnika ostalih nacionalnih manjina u Bosni i
Hercegovini;
- Praćenju razvoja i realizacije inkluzivnih nastavnih planova i
programa;
- Davanju podrške usavršavanju nastavnika za rad sa djecom sa
posebnim potrebama;
- Iniciranju aktivnosti na podizanju svijesti o neophodnosti uklanjanja
62
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
decembar
2011
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
svih oblika diskriminacije u obrazovanju, a naroĉito jaĉanju svijesti o
ukidanju fenomena „dvije škole pod jednim krovom”;
- Pruţanju podrške integrativnim projektima koji doprinose
multikulturalnosti i bogatstvu razliĉitosti u školama;
- Nastaviti sa uĉešćem u realizaciji SPIS projekta (Sistem socijalne
zaštite i inkluzije djece);
- Pruţati podršku projektima prevencije i suzbijanju zloupotrebe
opojnih droga;
- Izradi Akcionog plana za djecu BiH za period od 2011. do 2014.
godine;
- Nastaviti davati podršku obrazovanju za sve, kako bi se svakom
djetetu pruţila jednaka mogućnost školovanja u skladu sa njegovim
interesima i sposobnostima, sa posebnim naglaskom na jednakost
spolova.
Podrška reformskim procesima u obrazovanju
Ministarstvo će tokom 2011. godine posvetiti posebnu paţnju:
- Davanju podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u reformi
obrazovnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine i poboljšanju
kvalitete u obrazovanju, kao što je uvoĊenje novih oblika i metoda
rada u razredu, promoviranje inovacija, saradnja s lokalnom
zajednicom itd.;
- Poboljšanju uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova;
- Davanju podrške osnovnim i srednjim školama, struĉnim
udruţenjima i općinama u realizaciji programa školovanja djece
romske nacionalnosti;
- Organizaciji okruglih stolova, seminara i struĉnih rasprava u
saradnji sa pedagoškim zavodima, nevladinim udruţenjima itd., i to
o temama reforme obrazovnog sistema u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
- Uĉestvovati u realizaciji aktivnosti iz domena obrazovanja u skladu
sa Akcionim planom provedbe mjera iz dokumenta „Polazne osnove
strategije sigurnosti drumskog saobraćaja u Federaciji Bosne i
Hercegovine 2008-2013. godina, u saradnji sa Direkcijom za ceste
Federacije Bosne i Hercegovine i drugim partnerima.
kontinuirano
U oblasti udţbeniĉke politike, analitike i izvještavanja u obrazovanju i nauci Federalno
ministarstvo obrazovanja i nauke će, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja,
u 2011. godini:
AKTIVNOSTI
ROK
Udţbeniĉka politika
- Realizirati Javni konkurs za pribavljanje rukopisa radnih udţbenika
za 1. razred, odnosno udţbenika za 2. i 3. razred devetogodišnje
osnovne škole zasnovanih na rezultatima evaluacije;
- Realizirati Javni konkurs za pribavljanje rukopisa udţbenika za 8.
razred devetogodišnje osnovne škole;
- Raspisati Javni konkurs za pribavljanje rukopisa udţbenika za 9.
razred devetogodišnje osnovne škole;
- Realizirati Stalni javni konkurs za pribavljanje rukopisa udţbenika
za gimnazije, srednje tehniĉke i srodne, srednje struĉne i srednje
umjetniĉke škole, tj. nastaviti aktivnosti zaokruţenja procesa
provoĊenja reforme obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovini.
- Ministarstvo je u 2011. godini planiralo pripremiti i izdati prvi
informativni Glasnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
Zaštita ljudskih prava i promoviranje jednakopravnosti pristupa
obrazovanju
63
2011. godina
2011. godina
juni 2011
-
Promocija priruĉnika „Prevencija nasilja u porodici“ u saradnji sa
Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine
Organizacija seminara o temi „Prevencija nasilja u porodici
Promocija dokumenta „Politika ranog rasta i razvoja djece u
Federaciji Bosne i Hercegovine”
Realizacija aktivnosti iz domena obrazovanja u okviru Projekta:
„Programi za djecu predškolskog uzrasta u ruralnim sredinama i
programi funkcionalnog osposobljavanja, opismenjivanja ţena u
ruralnim sredinama” (u saradnji sa UNICEF-om BiH).
2011. godina
2011. godina
2011. godina
U oblasti visokog obrazovanja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će u 2011.
godini, posebno inicirati:
AKTIVNOSTI
ROK
Oblast visokog obrazovanja
- Izmjene i dopune Zakona o drţavnoj sluţbi u Federaciji Bosne i
Hercegovine sa ciljem omogućavanja zapošljavanja kadrova koji su
studij završili u okviru trostepenog Bolonjskog modela
Oblast studentskog standarda
Ministarstvo će podrţavati stvaranje jednakih uslova za nesmetan
poĉetak i završetak studija, bez obzira na ekonomsko-socijalno
porijeklo ili status studenta. Stoga će podrška Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke biti usmjerena ka:
- Subvencioniranju smještaja i ishrane studenata smještenih u
studentskim domovima u Federaciji BiH, koji dolaze iz manje
razvijenih kantona (Kanton 10, Bosansko-podrinjski i Posavski) i
Republike Srpske;
- Stipendiranju talentiranih studenata i studenata koji pripadaju
razliĉitim socio-ekonomski ugroţenim kategorijama ( invalidi,
Romi... ;
- Organizaciji i uĉešću studenata na studentskim manifestacijama;
- Funkcioniranju i radu Fonda za studentske zajmove Federacije BiH;
- Pruţanju struĉne i finansijske pomoći studentskim udruţenjima i
ustanovama studentskog standarda;
- Proširenju podrške umjetniĉkim fakultetima kroz program
„Studentska nedjelja“ kroz projekat „Nagradni konkursi i natjecanja
za studente sa podruĉja Federacije, ĉiji je organizator Federalno
ministarstvo obrazovanja i nauke“.
Implementacija Bolonjskog procesa
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, u skladu sa
raspoloţivim sredstvima, u 2011. godini pruţati podršku javnim
visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH za programe i projekte koji
su u funkciji prilagoĊavanja Bolonjskom procesu, uspostavi sistema
osiguranja kvaliteta, uspostavi zajedniĉkih studija i sl., putem transfera
iz oblasti podrške implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji BiH:
- Organizacija savjetovanja i okruglih stolova u cilju definisanja
osnovnih i periodiĉnih potreba pri implementaciji Bolonjskog
procesa u Federaciji BiH;
- Popularizacija, informiranje javnosti i analiza javnog mnijenja o
stepenu i znaĉaju implementacije Bolonjskog procesa;
- Podrška projektima iz oblasti borbe protiv korupcije na
visokoškolskim ustanovama;
- Realizacija programa meĊunarodne akademske i studentske
mobilnosti i razmjene;
- Razvoj novih studijskih programa;
64
2011. godina
2011. godina
2011. godina
-
-
Razvoj studijskih programa II i III ciklusa;
Podrška razvoju nastavnih planova i programa i njihovo
usklaĊivanje sa kretanjima na trţištu rada;
Podrška ispunjavanju uslova za akreditaciju visokoškolskih
ustanova u Federaciji BiH;
Podrška ukljuĉivanju studenata u nauĉno-istraţivaĉke procese i
praktiĉnu primjenu steĉenih znanja;
Ministarstvo će u saradnji sa kantonalnim ministarstvima koja
prihvate uĉešće i meĊunarodnim organizacijama organizirati i
koordinirati kampanju za borbu protiv korupcije na visokoškolskim
ustanovama u Federaciji BiH.
U oblasti evropskih integracija i meĊunarodne saradanje
Ministarstvo ima stalni zadatak praćenja procesa evropskih
integracija iz podruĉja visokog obrazovanja te je ostvario saradnju
sa ostalim nivoima drţavne organizacije i aktivno je u ukljuĉeno u
realizaciju projekata IPA, Tempus i Erasmus Mundus koji su
trenutno na raspolaganju BiH na njenom putu ka evropskim
integracijama i to: Instrument za pretpristupnu pomoć – IPA,
Podrška mobilnosti i meĊunarodne mobilnosti nastavnog kadra i
studenata, Transevropska šema mobilnosti univerzitetskih studija –
TEMPUS, Erasmus Mundus program 2009-2013. godina,
Centralnoevropski program razmjene za univerzitetske studije –
CEEPUS.
Razvoj nauke, tehnologija i nauĉno-istraţivaĉkog rada predstavlja jedan od kljuĉnih
preduslova za brţe ukljuĉivanje Bosne i Hercegovine, te Federacije BiH kao njenog
integralnog dijela, u opće tokove u savremenom svijetu, odnosno njenu postepenu
integraciju u zemlje regiona i Evropske unije. Strateške aktivnosti u ovoj oblasti treba da
potaknu kretanja usmjerena ka stvaranju pozitivnog okruţenja za reaktiviranje, razvoj i rast
privrede i poduzetništva, te postizanje njihove konkurentnosti u osvajanju trţišta, izvozne
orijentacije i promocije na regionalnom i meĊunarodnom planu. Nauĉni i tehnološki razvitak
je, takoĊer, od posebnog znaĉaja za reintegraciju i dalji razvoj bosanskohercegovaĉkog
društva u cjelini.
AKTIVNOSTI
ROK
Oblast nauke i tehnologija
- Izrada prijedloga „Strategije razvoja nauke u Federaciji BiH za
period 2011-2021. godina“, te isti uputiti u dalju proceduru prema
Vladi i Parlamentu Federacije BiH.
Ministarstvo će, u vezi sa implementacijom Strategije razvoja nauke
u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011-2021. godina,
provesti aktivnosti na pripremi Zakona o sistemu i politici razvoja
nauĉno-istraţivaĉke i istraţivaĉko-razvojne djelatnosti u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
Podrška razvoju ljudskih potencijala
Jedan od osnovnih stupova razvoja društva predstavljaju pojedinci i
trajna zadaća je podrška njihovom razvoju, obrazovanju i usavršavanju.
Nema privrednog razvoja bez struĉnog i profesionalnog kadra koji je u
stanju da iznese reformske procese na svojim leĊima. Posebno treba
teţiti ka podmlaĊivanju kadra na visokoškolskim i nauĉnim
ustanovama. U tom smislu Ministarstvo će sufinansirati:
- razvoj nauĉnonastavnog i istraţivaĉkog kadra,
- uĉešće na domaćim i meĊunarodnim nauĉnim skupovima,
- izdavanje i otkup savremene nauĉne, univerzitetske i struĉne
juni 2011
-
65
decembar
2011
2011. godina
literature.
Razvoj nastavno-nauĉne i nauĉno-istraţivaĉke infrastrukture
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke planira nastaviti sa
pruţanjem podrške i praćenjem rada u sljedećim oblastima:
- tehniĉka modernizacija, opremanje i rekonstrukcija nauĉnoistraţivaĉkih, istraţivaĉko-razvojnih i visokoškolskih institucija,
- postizanje referentnosti nauĉnih ĉasopisa.
Podrška nauĉnim i visokoškolskim ustanovama, te nauci i
istraţivanju od znaĉaja za Federaciju BiH
S ciljem podizanja nivoa nauĉnog i istraţivaĉkog rada u Federaciji
Bosne i Hercegovine potrebno je pruţiti podršku nauĉnim i
visokoškolskim institucijama, kao i definirati jasnu politiku ulaganja u
nauku i njen razvoj. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će u
2011. godini usmjeriti svoje aktivnosti ka:
- podršci organizaciji nauĉnih manifestacija,
- podršci radu biblioteka nauĉnih i visokoškolskih ustanova,
- finansiranju/sufinansiranju nauĉno-istraţivaĉkih i istraţivaĉkorazvojnih projekata od znaĉaja za Federaciju BiH,
- podršci realizaciji programa i projekata u oblasti meĊunarodne
nauĉno-tehnološke saradnje,
- implementaciji Strategije razvoja nauke u Federaciji BiH.
Osiguranje pristupa relevantnim meĊunarodnim bazama podataka
U skladu sa potpisanim Ugovorom nastavit će se finansiranje pretplate
na relevantne meĊunarodne nauĉne baze podataka (Web of Science,
Journal Citation Reports, Conference Proceedings Citation Index,
Current Contents Connect, Medline, EndNote Web), što će omogućiti
korištenje relevantnih nauĉnih informacija ĉlanovima nauĉne i
akademske zajednice u Federaciji BiH.
2011. godina
2011. godina
kontinuirano
Inspektorat Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u skladu sa zakonskim propisima
iz svoje nadleţnosti i djelokruga rada, vršit će nadzor nad zakonitošću u oblasti obrazovanja i
nauke.
AKTIVNOSTI
-
-
ROK
Posebnu aktivnost Inspektorat će imati u okviru pruţanja pomoći
kantonalnim inspektorima radi dosljedne provedbe odredbi okvirnih
zakona u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini, kao i o primjeni standarda i
normativa na svim nivoima obrazovanja.
Ministarstvo će organizovati struĉno savjetovanje s predstavnicima
kantonalnih ministarstava s ciljem harmonizacije zakonskih propisa
o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovanih isprava u Federaciji BiH.
TakoĊer će se pruţati struĉna pomoć univerzitetima u Federaciji
Bosne i Hercegovine i kantonalnim inspektoratima.
kontinuirano
oktobar 2011
kontinuirano
Informativno-analitiĉka djelatnost
AKTIVNOSTI
ROK
1. „Operativni plan aktivnosti usklaĊivanja srednjeg obrazovanja sa
potrebama privrede“ sa Prijedlogom mjera, te upućivanje dokumenta
prema Vladi Federacije BiH.
2. „Informacija o nastavnim planovima i programima srednjih škola u
66
maj 2011
maj 2011
Federaciji BiH“.
3. ,,Analiza efekata subvencija koje Vlada Federacije BiH daje
studentima koji borave u studentskim centrima, sa posebnim osvrtom
na sistem izbora, kriterije i usaglašavanje podzakonskih akata koji
odreĊuju oblast smještaja i ishrane studenata, u smislu ujednaĉavanja
uslova studiranja cjelokupne studentske populacije“.
4. Informacija „Federacija BiH u kontekstu meĊunarodne nauĉnotehnološke saradnje Bosne i Hercegovine“.
5. Prijedlog „Strategije razvoja nauke u Federaciji BiH za period 20112021. godina”, te isti uputiti u dalju proceduru prema Vladi i Parlamentu
Federacije BiH.
6. „Analiza primjene standarda i normativa u predškolskom odgoju i
obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine“.
7. Informacija „Obrazovanje odraslih i cjeloţivotno uĉenje u Federaciji
BiH u kontekstu reforme srednjeg obrazovanja i obuke”
8. Informacija o historijatu i razvoju ideje Bolonjskog procesa, sa
pregledom relevantnih dokumenata”.
9. „Analiza upisa studenata u 2010/2011. godinu sa posebnim osvrtom
na planiranje upisa u skladu sa analizom trţišta rada u Federaciji
Bosne i Hercegovine”.
10. ,,Zbornik saţetaka radova koji su nastali kao rezultat
nauĉno-istraţivaĉkih i istraţivaĉko-razvojnih projekata
finansiranih/sufinansiranih u periodu 2001-2008. godina”.
11. „Informacija o implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji BiH,
sa prijedlogom prioriteta i mjera za unapreĊenje procesa.
12. „Analiza dostignutih standarda na privatnim univerzitetima/
sveuĉilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine“.
13. „Informacija o upisu u osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i
Hercegovine u 2011/2012. školskoj godini“.
14. „Analiza stanja objekata studentskog standarda sa prijedlogom
mjera za ujednaĉavanje uslova studiranja u cijeloj Federaciji BiH“.
maj 2011
maj 2011
juni 2011
juni 2011
juni 2011
juni 2011
juni 2011
septembar
2011
oktobar 2011
oktobar 2011
novembar
2011
novembar
2011
11. FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
Ministarstvo kulture i sporta će u 2011. godini nastaviti obavljati upravne, struĉne i druge
poslove iz nadleţnosti Federacije BiH koji se odnose na nauĉno-istraţivaĉku djelatnost u
oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeĊa, unapreĊenja muzejske, arhivske,
biblioteĉne, izdavaĉke, teatarske, muziĉke, likovne, filmske djelatnosti i sporta. Radit će se
na razvijanju i omogućavanju rada organizacijama i udruţenjima graĊana u oblasti umjetnosti
i kulture, unapreĊenju kulturnog amaterizma, stvaralaštva mladih, sporta, tehniĉke i tjelesne
kulture, na podršci umjetnicima radi poboljšanja statusa i podršci razvoja talenata od znaĉaja
za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu.
Godina 2011. je proglašena UN i UNESCO MeĊunarodnom godinom hemije (povod je 100
godina od dodjele prve Nobelove nagrade za hemiju). Za Bosnu i Hercegovinu je vaţna jer je
Vladimir Prelog jedan od dobitnika Nobelove nagrade za hemiju.
TakoĊer, 2011. je proglašena EU godinom volonterizma, uz slogan „Volontiraj - uĉini razliku.“
67
Aktivnosti Ministarstva, planirane u oblasti kulturno-historijskog naslijeĊa u 2011. godini su
sljedeće:
- Implementacija Pilot projekta ARCH Stolac: „NaslijeĊe kao most izmeĊu zajednica.
Rekonstrukcija arhitektonskog nasljeĊa u centru grada Stoca - odrţivo oţivljavanje i
razvoj zajednice razjedinjene ratom”;
- praćenje provedbe meĊunarodnih konvencija i izvještavanje u dijelu koji se odnosi na
Federaciju BiH;
- saradnja na izradi Popisa zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara;
- evidentiranje stanja objekata, popunjavanje registara spomenika kulture;
- finansijska podrška obnovi i rekonstrukciji objekata kulturno-historijskog naslijeĊa;
- struĉni, tehniĉki i finansijski nadzor nad implementacijom dodijeljenih sredstava;
- dokumentiranje;
- digitalizacija dokumentacije;
- organizacija manifestacije Dani evropskog naslijeĊa.
- izrada projekata i izvoĊenje radova na zaštiti kulturnog naslijeĊa, za: javne objekte,
islamske, katoliĉke, pravoslavne i sakralne objekte drugih konfesija, arheološke lokalitete,
nekropole, stare gradove, stambene objekte, zaštitu pokretnih kulturnih dobara, zaštitu
nematerijalnih kulturnih dobara, sanaciju objekata kulture, manifestaciju Dani evropske
baštine.
- suradnja i koordinacija rada sa: Drţavnom komisijom za UNESCO, Organizacijama UN
(UNESCO, UNDP), Komisijom za oĉuvanje nacionalnih spomenika, Ministarstvom civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom prostornog ureĊenja Federacije BiH,
Ministarstvom turizma i okoliša Federacije BiH, Kantonalnim resornim ministarstvima,
Kantonalnim zavodima za zaštitu spomenika, agencijama i drugim institucijama koje se
bave zaštitom kulturnog naslijeĊa Bosne i Hercegovine.
U dijelu aktivnosti Zavoda za zaštitu spomenika u 2011. godini, u skladu s raspoloţivim
sredstvima i raspoloţivim struĉnim kapacitetima Zavoda, uradit će se slijedeće:
OPIS
AKTIVNOSTI
ROK
- Nastaviti saraĊivati s Komisijom za oĉuvanje nacionalnih spomenika
bih. Zavod će, kao nadleţna sluţba zaštite u Federaciji bih, nastaviti
implementirati odluke Komisije i u 2011. godini.
- Zavod će dokumentaciju izdavati i trećim licima kao što su projektne
organizacije, Zavod za zaštitu spomenika Republike Srpske, uĉenici
i studenti, druga pravna i fiziĉka lica koji imaju opravdan razlog
(seminarske, magistarske i doktorske radove, izrada projektne
dokumentacije).
- Vršit će nadzor nad realizacijom programa i projekata radi pravilne
realizacije i implementacije sredstava namijenjenih za zaštitu
objekata kulturno-historijskog naslijeĊa, primjenom odgovarajućih
struĉnih i nauĉnih metoda rada iz oblasti zaštite kulturno-historijskog
naslijeĊa.
- Uĉestvovat će u upravnim postupcima izdavanja saglasnosti dajući
struĉna mišljenja sa stanovišta zaštite kulturno-historijskog
68
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
-
-
-
-
naslijeĊa, o programima i projektima izraĊenim od strane drugih
pravnih i fiziĉkih lica.
Kroz informaciono-dokumentaciono odjeljenje nastavit će se
evidentiranje i ĉuvanje dokumentacije o objektima kulturnohistorijskog naslijeĊa BiH.
Zavod će nastaviti sa prikupljanjem materijala i voĊenjem fototeke,
hemeroteke, biblioteke, videoteke, kao i druge dokumentacijske
zbirke.
Zavod će, u okviru realizacije Pilot programa naslova: ARCH
Stolaca: „NaslijeĊe kao most izmeĊu zajednica. Rekonstrukcija
arhitektonskog nasljeĊa u centru grada Stoca - odrţivo oţivljavanje i
razvoj zajednice razjedinjene ratom”, za koje je Evropska unija
izdvojila 1.500.000,00 €, pripremiti projektne zadatke za obnovu
objekata predviĊenih ovim Pilot projektom i vršiti struĉni nadzor nad
njihovom implementacijom.
Struĉni nadzor na obnovi zgrade Crvenog krsta u Sarajevu
Struĉni nadzor na obnovi Partizanskog groblja u Mostaru
Struĉni nadzor na odnovi Gradske Vijećnice u Sarajevu 2011. 2016.
Struĉni nadzor na sanaciji Paviljona prirode Zemaljskog muzeja bih
u Sarajevu
Struĉni nadzor na obnovi Male vijećnice u Odţaku
Struĉni nadzor na obnovi Zgrade financija u Jajcu
Izraditi projekt konzervacije objekta Stari most u Klepcima, Ĉapljina
Nastaviti radove na obnovi Dţamije u Podgori, Breza , III. faza
Nastaviti radove na obnovi Dţamija u Šenkovićima, Novi Travnik
Struĉni nadzor na obnovi Soko dţamije u Graĉanici
Struĉni nadzor na obnovi Huseinija dţamije u Gradaĉcu
Struĉni nadzor, obnova Musalle u Kamengradu Sanski Most
Struĉni nadzor na obnovi Ferhadbegova dţamija u Tešnju
Izraditi projekt za Semiz Ali-pašino turbe u Praĉi
Struĉni nadzor na Dţamiji Dţudţa Dţaferovoj u Tomislavgradu
Završiti projekt konzervacije i vršiti struĉni nadzor na obnovi dţamije
Handanija u Pruscu, Donji Vakuf
Završiti projekt rekonstrukcije i vršiti nadzor na obnovi dţamije
Hasana Kjafije Prušćaka, Prusac
Struĉni nadzor na Firuz-begovom hamamu, Sarajevo
Struĉni nadzor na izgradnji Bakr-babine dţamije na At-mejdanu u
Sarajevu
Obnova Crkve sv.Ilije Kruševo, Mostar
Sanacija Franjevaĉkog samostana u Kraljevoj Sutjesci
Projekt nove crkve sv. Mihovila u Varešu
Projekt Grobljanske kapela (arh.Pleĉnik) na Stogiću u Varešu
Kapela s franjevaĉkom kućom u Podbili, Posušje
Stara biskupska rezidencija u Vukodolu, Mostar , I. faza
Crkva Presvetog Trojstva u Blagaju, I. faza
Saborna crkva u Sarajevu 2011. – 2013.
Rekonstrukcija Saborne crkve u Mostaru
69
kontinuirano
kontinuirano
do kraja 2013.
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
decembar
kontinuirano
2011. -2012.
decembar
2011. -2012.
kontinuirano
april
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
novembar
kontinuirano
juli-august
april
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
juli
mart
kontinuirano
april
august
kontinuirano
kontinuirano
-
-
Izrada projekta Crkve Sv.Vasilija Ostroškog u Blagaju
Crkva Vaznesenja Hristovog u Ĉapljini
Struĉni nadzor na Nekropoli stećaka u Kruševu
Nadzirat će i vršiti arheološka istraţivanja na arheološkom lokalitet
u Halepić kod Glamoĉa
Izradit će projekt konzervacije i vršiti struĉni nadzor na Nekropoli
stećaka Sovići, I. faza
nastavit će, po fazama, raditi na operativnoj zaštiti i konzervaciji
bedema na starim gradovima Jajce, Krupa, Visoki, Kljuĉ, Srebrenik,
Poĉitelj, Ljubuški, Travnik i Prusac (projekt u izradi)
U okviru Pilot projekta ARCH Stolac, pripremit će projektni zadatak
za izbor projekta sanacije objekta Stari grad Vidoški u Stocu
U okviru Pilot projekta ARCH Stolac, vršit će se srtuĉni nadzor nad
izvoĊenjem svih planiranih objekata 2011. do 2013.
- Izradit će projektnu dokumentaciju i vršiti struĉni nadzor na
objektima:
Stambeni devastirani objekti u Titovoj ulici u Mostaru, Stabnei
kompleksi Begovina u Stocu, Velagićevina u Blagaju, Kreševu,
Kuća Abdibegovića u Pruscu, Kršlakove kuće u Jajcu
- IzvoĊenje preventivnih arheoloških istraţivanja na trasi koridora Vc.
Nastavak I faze generalnog ugovora potpisanog s Direkcijom za
autoceste F BiH, na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH broj :
208/10 od 24.marta 2010.godine. Istraţivanja će se raditi prema
prioritetima koje u suradnji sa Zavodom utvrdi Direkcija.
- Aktivnosti na pripremi projekata za objekte koji su predloţeni za
financiranje iz IPA projekata: u 2012. godini na objektima:
Partizansko groblje u Mostaru i Stari grad Buţim, u 2013.godini na
objektu Stari grad Tešanj
- Sudjelovati na VI Regionalnoj konferenciji o savremenom pristupu
zaštiti kulturnog i prirodnog naslijeĊa u Banjoj Luci, ĉiji je
organizator Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog
naslijeĊa RS
- Izdavanje XXII broja struĉnog ĉasopisa i godišnjaka Naše starine, u
kojem će Zavod, osim tradicionalnog sadrţaja, prezentirati svoj rad
na konzervaciji, sanaciji, restauraciji, rehabilitaciji i prezentaciji
kulturno-historijskog i graditeljskog naslijeĊa za koje je Federalno
Ministarstvo kulture i sporta, sufinansiralo programe i projekte do
kraja 2010. godine, kao i objekte koji su raĊeni u saradnji sa
meĊunarodnim organizacijama i institucijama
- Organizacija Dana evropskog naslijeĊa koji se tradicionalno
odrţavaju u septembru mjesecu. Tema ovogodišnjih Dana
evropskog naslijeĊa bi bila: „Principi obnove kulturno-historijskog
naslijeĊa u uvjetima stvorenim prirodnim i ratnim katastrofama“, a
odrţavanje manifestacije planirano je u Tešnju
70
mart
mart
kontinuirano
kontinuirano
april
kontinuirano
juni
kontinuirano
decembar
kontinuirano
kontinuirano
novembar
septembar
septembar
U oblasti kulture radit će se na implementaciji dijela Strategije kulturne politike Bosne i
Hercegovine kojim će se postići slijedeći zacrtani ciljevi: Razvoj kulturne politike Bosne i
Hercegovine, Harmonizirani razvoj kulturnih politika, Pojaĉana uloga kulture u ekonomskom
razvoju Bosne i Hercegovine, Osnaţen pristup kulturnoj ponudi i participacija u kulturi.
Federalno ministarstvo kulture i sporta će programe i projekte od znaĉaja za Federaciju
Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu sufinansirati i realizirati prema ranije
spomenutim općim kriterijima i usvojenim posebnim kriterijima:
-
afirmacija kulturnog i umjetniĉkog stvaralaštva,
interes kulturne javnosti,
dugogodišnji kontinuitet; inovativnost,
uspjesi na meĊunarodnom i domaćem planu,
poticanje razmjene; realizacija u kooperaciji ili koprodukciji,
doprinos angaţiranju i afirmaciji mladih.
U okviru MeĊunarodne suradnje u oblasti kulture prednost kod dodjele sredstava imat će
programi i projekti koji su ostvarili ĉlanstvo u znaĉajnim meĊunarodnim asocijacijama, ĉija je
kvaliteta potvrĊena dodjelom meĊunarodnih certifikata.
UsklaĊivanje kulturne politike s europskim standardima predstavlja jedan od glavnih ciljeva
u radu ovog ministarstva. Ministarstvo je nastavilo sudjelovanje u MDGF Programu „Kultura
za razvoj“ u ĉetiri radne grupe:
-
Izrada Akcionog plana za provedbu Strategije kulturne politike BiH,
Izrada kulturnog portala,
Reforma kulturne statistike i
Radna grupa za monitoring i evaluaciju.
Sektor za kulturno historijsko naslijeĊe i kulturu planirao je slijedeće aktivnosti:
OPIS
AKTIVNOSTI
ROK
- Izrada Akcionog plana za provedbu Strategije kulturne politike u BiH
(zajedno s Ministarstvom civilnih poslova BiH i Ministarstvom
prosvjete i kulture RS te kantonalnim ministarstvima)
- Izrada kulturnog portala (zajedno s Ministarstvom civilnih poslova
BiH i Ministarstvom prosvjete i kulture RS te kantonalnim
ministarstvima)
- ARCH Stolac, Pilot projekt NaslijeĊe kao most izmeĊu zajednica.
Rekonstrukcija arhitektonskog nasljeĊa u centru grada Stoca odrţivo oţivljavanje i razvoj zajednice razjedinjene ratom,
potpisivanje Ugovora
- ARCH Stolac, Pilot projekt NaslijeĊe kao most izmeĊu zajednica.
Rekonstrukcija arhitektonskog nasljeĊa u centru grada Stoca odrţivo oţivljavanje i razvoj zajednice razjedinjene ratom, praćenje
realizacije projekta i drugi poslovi utvrĊeni Ugovorom, 2011. do
2013.
71
oktobar
decembar
juni
kontinuirano
- Reforma kulturne statistike, Izrada jedinstvenih statistiĉkih i
administrativnih obrazaca za podruĉje cijele Bosne i
Hercegovine(zajedno s Ministarstvom civilnih poslova BiH i
Ministarstvom prosvjete i kulture RS, Agencijom za statistiku BiH i
entitetskim statistiĉkim zavodima, kantonalnim ministarstvima,
odgovarajućim partnerskim udrugama i javnim ustanovama)
- Izrada jedinstvenih statistiĉkih i administrativnih obrazaca za
izvještavanje u svim oblastima kulture
- muzeji
- biblioteke
- arhivi
- galerije
- orkestri
- izdavaštvo
- festivale
- pozorišta
- Centri za kulturu
- NVO i KUDovi
- Zavodi za zaštitu baštine
- kinoteke
- tv stanice
- radio stanice
- kinematografija
- Klasifikacija ekonomskih djelatnosti u oblasti kulture
- Klasifikacija zanimanja u oblasti kulture
- Pilot anketa za kulturne industrije
- Izrada Adresara svih nabrojenih kulturnih domena
- Analiza, trening i priprema podataka za izradu dokumenta o javnom
privatnom partnerstvu u oblasti kulture
- Izrada jedinstvenih aplikacijskih obrazaca kojim se traţi dodjela
sredstava za projekte/programe kulture i obrazaca za izvještavanje
o namjenskom utrošku sredstava koje će koristiti sva resorna
ministarstva kulture u BiH, entitetima i kantonima
Praćenje provedbe meĊunarodnih konvencija u oblasti kulture i kulturne
baštine u dijelu koji se odnosi na Federaciju BiH i izvještavanje MCP
BiH:
- Univerzalne konvencije o autorskim pravima iz 1952.
- Haške konvencije za zaštitu kulturnih dobara u sluĉaju oruţanog
sukoba, prvi protokol iz 1954. I drugi protokol iz 1999.
- Konvencije o mjerama zabrane i sprećavanja nedopuštenog uvoza,
izvoza i prenosa vlasništva kulturnih dobara iz 1970.
- Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972.
- Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001.
- Konvencije o zaštiti nematerijelne kulturne baštine iz 2003.
- Konvenciji i zaštiti i promoviranju raznolikosti kulturnih
- Izdavanje suglasnosti za privremeno i trajno iznošenje umjetnina
72
kontinuirano
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
august
august
septembar
septembar
septembar
oktobar
oktobar
decembar
decembar
decembar
novembar
kontinuirano
kontinuirano
- Praćenje realizacije podrţanih programa i projekata, izvještavanje
- Aţuriranje baza podataka
kontinuirano
kontinuirano
Reforma kulturne statistike je višegodišnja, a moglo bi se reći i trajna aktivnost. Ministarstvo
će na ovoj zadaći raditi s drugim entitetskim ministarstvima, statistiĉkim zavodima i
agencijama. Glavni partner u radu bit će nam Zavod za statistiku Federacije Bosne i
Hercegovine, s kojim već duţe vrijeme saraĊujemo i razmjenjujemo podatke.
Znaĉajan dio sluţbenika u ministarstvu prošao je treninge i edukaciju za rad na monitoringu i
evaluaciji projekata kulture. To znaĉi da će u narednom periodu u radu Ministarstva biti
osnaţen pristup metodologijama koje se primjenjuju u zemljama Evropske Unije.
Bosna i Hercegovina je pristupila Programu „Kultura 2007-2013“. Podaci o Programu su
postavljeni na internet stranicu ministarstva, a informacije mogućim korisnicima dostupne su
telefonom, e-mailom i usmeno. Oĉekujemo da će inovativni i kvalitetni projekti kakndidirani
iz Bosne i Hercegovine uspjeti u namjeri da dobiju sredstva iz ovog Programa. Iako mogući
korisnici sredstva apliciraju izravno, ministarstvo će sa svoje strane podijeliti informacije s
kojima raspolaţe i, eventualno, omogućiti povezivanje institucija kulture u partnerstvo.
Oĉekuje se i da će Bosna i Hercegovina do kraja ove godine pristupiti Programu „Media
2007-2013“. S obzirom na ĉinjenicu da se radi o kompleksnijem programu za koji treba
stvoriti preduvjete, Ministarstvo će svakako uĉiniti što je potrebno da bi u saradnji s
Minstarstvom prosvjete i kulture RS i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine
uspostavilo potrebni zakonski i tehniĉko-operativni okvir.
U okviru Centra za mlade i u oblasti sporta biće uraĊeno sljedeće:
OPIS
AKTIVNOSTI
ROK
- Koordinacija rada sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, radi
poboljšanja poloţaja mladih i dostizanja evropskog ţivotnog
standarda mladih u Bosni i Hercegovini
- Poticanje kulturnih i sportskih aktivnosti u interesu zadovoljavanja
potreba mladih, posebno u malim sredinama te saradnja organa i
tijela vlasti i omladinskih organizacija
- Osiguravanje namjenskih sredstava za projekte mladih, podrška i
povezivanje projekata i programa mladih u fbih, podrška mladim
talentima
- Saradnja sa omladinskim organizacijama i meĊunarodnim
organizacijama koje se bave problematikom mladih te aktivno
uĉešće na raznim omladinskim forumima, konferencijama i
seminarim, radnim grupama
- Razvoj projekata koji se odnose na prezentaciju, edukaciju,
ukljuĉivanje i upoznavanje mladih ljudi sa mogućnostima školovanja
kroz kontinuirane projekte sa mladima iz Federacije Bosne i
Hercegovine. Kamp animacije Igman
- Nastavak rada na projektima podrške programima mladih u zaštiti
kulturnog naslijeĊa, jaĉanje svijesti kod mladih o potrebi i oĉuvanju
kulturnog naslijeĊa Bosne i Hercegovine te aktivnosti mladih koje
73
kontinuirano
kontinuirano
maj 2011
kontinuirano
maj-juni 2011.
april-juni 2011.
(I faza)
doprinose obrazovanju i edukaciji mladih, realizacija programa
„Mladi i naslijeĊe“ u okviru manifestacije Dani europskog naslijeĊa; I
faza Konkurs i prikupljanje radova, II faza realizacija programa
Nastavak podrške programima mladih koji doprinose angaţiranju i
afirmaciji mladih u kulturi, podrška
razvijanju manifestacija,
programa i projekata mladih u oblasti kulture koji doprinose
edukaciji mladih, stipendiranje, ukljuĉivanje, zapošljavanje i
volonterski rad mladih.
Novi projekat je edukacijskog karaktera, a odnosi se na informiranje
mladih, unapreĊenje njihovog znanja i vještina za pisanje projekata i
mogućnostima korištenja Fondova EU, za Program „Mladi u akciji
2007-2013“, koji je otvoren za NVO sektor. Planirano je organizirati
po tri radionice za mlade u svim kantonima Federacije BiH u
saradnji sa lokalnim nivoom vlasti.
Podrška razvoju programa za mlade u oblasti sporta; podrška
školskom sportu i vaspitno-obrazovnim, razvojnim i edukacionim
programima za mlade, kroz projekte koji doprinose oĉuvanju
zdravlja i vaspitanja mladih, podrška sportskim programima Centra
za mlade te stipendiranje mladih talentiranih sportista
Ostvarivanje pune saradnju sa Ministarstvom civilnih poslova BiH
na planu implementacije Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini,
kantonalnim resornim ministarstvima, Ministarstvom porodice,
omladine i sporta RS i sportskim asocijacijama, u cilju afirmacije
sporta kao dijela ukupnih društvenih i kulturnih vrijednosti.
septembar
2011 (II faza)
- Izgradnja opremanje i rekonstrukcija sportskih objekata kao
preduvjeta za razvoj vrhunskog sporta, sportske rekreacije i
nastavnih programa tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Kontinuirano
( prema
utvrĊenom
programu)
-
-
-
-
- Pored podrške tradicionalnim sportskim manifestacijama, kao što su
Velemajstorski šahovski turnir „Bosna 2011.“, Tradicionalni
meĊunarodni atletski turnir prijateljstva, Sportske igre RVI, Sportske
igre paraplegiĉara i oboljelih od djeĉije paralize i još jedan broj
tradicionalnih sportskih manifestacija, u FBiH pruţit će se podrška i
meĊunarodnim sportskim takmiĉenjima koja će se u 2011. godini
organizirati na teritoriji Federacije BiH
- U cilju dostojnog predstavljanja zemlje na najznaĉajnim
meĊunarodnim takmiĉenjima pruţit će se neophodna podrška
pripremi i odlasku naših najboljih sportista na ova takmiĉenja. U
saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova i Ministarstvom za
porodicu, sport i omladinu RS neophodno je utvrditi kriterije za ovu
finansijsku podršku jer sportisti na ovim takmiĉenjima predstavljaju
Bosnu i Hercegovinu u cjelini
- U saradnji sa kantonalnim ministarstvima, Federalnim ministarstvom
obrazovanja i nauke i sportskim savezima, na nivou Federacije
organizovat će se školska sportska takmiĉenja koja trebaju biti u
funkciji zadovoljenja djece za kretnim aktivnostima i poboljšanja
fiziĉke sposobnosti i zdravlja. Pored toga, ova takmiĉenja trebaju
dati aktivnost podizanju nivoa sportske kulture i podsticaj za
74
kontinuirano
decembar
kontinuirano
kontinuirano
Prema
kalendaru
odrţavanja
juni 2011.
juni 2011 i
oktobar 2011
-
-
-
-
-
dostizanje vrhunskog sportskog stvaralaštva. U prošloj godini su
vrlo uspješno organizirana školska takmiĉenja u atletici i košarci, a u
ovoj godini, prema iskazanom interesu škola i sportskih saveza,
trebalo bi organizovati završna sportska takmiĉenja i u odbojci i
plivanju
Ministarstvo će aktivno uĉestvovati na donošenju zakonskih i
podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o sportu u Bosni i
Hercegovini, kao preduvjeta za adekvatno i kvalitetno organiziranje
sporta i ostvarivanje strateških ciljeva njegovog razvoja
Projekat praćenja fiziĉke spremnosti školske omladine, zahvaljujući
podršci Federalnog ministarstva kulture i sporta, realizuje se već
jedanaest godina po jedinstvenoj nauĉnoj metodologiji u svim
zemljama Evrope. U saradnji sa kantonima i udruţenjima pedagoga
tjelesnog odgoja, u 2011. godini projekat treba realizirati u svim
kantonima
Na osnovu jedinstvenog informacionog sistema u sportu Bosne i
Hercegovine, koji je usaglašen sa standardima evropske
informacione sportske mreţe, pristupit će se utvrĊivanju
informacionog sistema na nivou Federacije koji će biti njegov dio.
Cilj je obezbijediti sistematsko praćenje i evidentiranje
organizovanja sporta i sportskih organizacija kao i struĉne, nauĉne i
izdavaĉke djelatnosti u sportu
U cilju obezbjeĊenja što bolje i transparentnije podrške realizaciji
projekata i programa u oblasti sporta, izradit će se posebni kriteriji
za korištenje sredstava iz Budţeta Federacije BiH
Redovno će se odrţavati saradnja sa Ministarstvom civilnih poslova,
kantonalnim ministarstvima i sportskim asocijacijama, sa ciljem
ostvarivanja utvrĊenog programa i afirmacije sporta i njegovih
vrijednosti
oktobar 2011.
kontinuirano
oktobar 2011.
maj 2011.
kontinuirano
12. FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
Federalno ministarstvo trgovine obavlja upravne, struĉne i druge poslove iz nadleţnosti
Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na: trgovinu, funkcionisanje jedinstvenog
trţišta, utjecaj privrednog sistema i privredne politike na trţište roba i usluga, odnose ponude
i potraţnje, cijena roba i usluga, zaštitu potrošaĉa i druge poslove utvrĊene zakonom.
U skladu sa naprijed navedenim vaţno je istaći da Program rada Federalnog ministarstva
trgovine za 2011.godinu, uglavnom sadrţi poslove i zadatke predviĊene zakonskim i
podzakonskim propisima u Federaciji BiH kojima se na direktan i indirektan naĉin reguliraju
poslovi i zadaci Ministarstva i uglavnom predstavlja nastavak provoĊenja Programa rada
koji je donijela Vlada Federacije BiH za mandatni period 2007.-2010.godina.
75
Federalno ministarstvo trgovine će u skladu sa Zakonom o koncesijama u Federaciji BiH, koji
je trenutno u redovnoj parlamentarnoj proceduri, provoditi iz svoje nadleţnosti propisane
poslove i zadatke .
U cilju implementacije Zakona o kontroli kvalitete odreĊenih proizvoda pri uvozu i izvozu u
2011. godini, Federalno ministarstvo trgovine će uputiti inicijativu Vladi Federacije BiH za
formiranje interresorne komisije, koja će imati zadatak da pripremi odgovarajući
podzakonski akt za provedbu navedenog Zakona.
Pripremiće se odgovarajući akt kojim će urediti postupak provoĊenja i implementacije ĉlana
13. stav 2 Zakona o unutrašnjoj trgovini.
Finaliziraće se aktivnosti vezane za implementaciju Pravilnika o naĉinu evidentiranja i
kontroli prometa naftnih derivata putem ugraĊene opreme na benzinskim pumpnim
stanicama u Federaciji BiH, a posebno u dijelu koji se tiĉe uvezivanja svih benzinskih pumpi
sa softverom u kontrolnom organu, odnosno ovom ministarstvu.
U skladu sa ĉlanom 11.a Zakona o kontroli cijena, Savjet za cijene će u 2011. godini pratiti
rast cijena i njihov uticaj na standard graĊana, stabilnost trţišta i troškove ţivota i na osnovu
navedenih pokazatelja analizirati kretanje i promjenu cijena, te predlagati nadleţnim
organima odgovarajuće mjere.
Federalno ministarstvo trgovine u okviru upravno pravnih poslova iz nadleţnosti ovog
ministarstva obavljat će sljedeće poslove:
- Registrovanje ugovora o zastupanju stranih pravnih osoba,
- Evidentiranje izvršenih kompenzacijskih poslova,
- Upis u evidenciju poduzeća za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja,
- Iznošenje sredstava izvan BiH u svrhu osnivanja predstavništva,
- Iznošenje sredstava izvan BiH u svrhu osnivanja poslovnih jedinica u inozemstvu
- Iznošenje sredstava izvan BiH u svrhu osnivanja poduzeća u inozemstvu,
- IzvoĊenje investicijskih radova u inozemstvu,
- Dugoroĉna proizvodna kooperacija,
- Licence za meĊunarodno otpremništvo,
- ProvoĊenje prethodnog postupka za osnivanje slobodne zone na podruĉju FBiH.
- Provoditi upravni postupak donošenja rješenja o ispunjavanju uvjeta vezano za
zastupljenost domaćih prehrambenih proizvoda u trgovinskim objektima propisanih
ĉlanom 13. Zakona o unutarnjoj trgovini.
- Provoditi drugostepeni postupak po ţalbama pravnih i fiziĉkih osoba na donesena
rješenja prvostepenog organa iz oblasti trgovine.
- Rješavati sve prispjele predmete tekuće pošte u zakonski predviĊenom roku.
- Pripremiti odgovore na poslaniĉka pitanja koja se odnose na oblast unutarnje trgovine i
cijena,
- Privrednim subjektima, institucijama i sredstvima informisanja, u skladu sa Zakonom o
pristupu informacijama, pripremiti i dostavljati odgovarajuće mišljenje u vezi primjene
propisa koji se odnose na obavještenja o promjeni cijena naftnih derivata, te podaci o
promjenama cijena naftnih derivata.
- Privrednim društvima i institucijama na njihov zahtjev dostavljati mišljenja vezana za
donošenje rješenja o ispunjavanju uslova za ugradnju i odrţavanje mjernih ureĊaja na
benzinskim stanicama.
Rok: po potrebi
- Poslove prijenosa javnih poslova udruţenjima potrošaĉa,
76
- VoĊenje registra udruţenja potrošaĉa kojima su preneseni javni poslovi,
- Saradnja sa udruţenjima potrošaĉa
- Kontinuirano praćenje rada udruţenja
U dijelu normativno – pravnih i analitiĉko – informativnih poslova u 2011. godini uradiće se
slijedeće:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
Pratiti provoĊenje Zakona o unutarnjoj trgovini i vaţećih
podzakonskih akata, te drugih propisa i općih akata drugih
ministarstava koji su u direktnoj vezi sa propisima, te predlagati
izmjene i dopune istih
Trajni zadatak
PODZAKONSKI AKTI
-
-
-
-
-
-
Provoditi postupak na prikupljanju odgovarajućih primjedbi,
mišljenja i sugestija nadleţnih organa u cilju izrade novog teksta
podzakonskih akata Zakona o unutarnjoj trgovini.
Na osnovu prethodne ocijene ovog ministarstva, resornog
federalnog ministarstva energetike i Vlade Federacije BiH utvrditi
da li postoji potreba da se trţište naftnih derivata reguliše na naĉin
da se trgovina na veliko istih ne moţe obavljati u tranzitu, te
pripremiti odgovarajući akt .
U skladu sa ovlaštenjima propisanim Zakonom o unutrašnjoj
trgovini i pristiglim primjedbama, sugestijama i mišljenjima
prvenstveno nadleţnih inspekcija, pripremiti odgovarajuće
podzakonske akte radi njihovog donošenja.
Priprema Prijedloge odluka o davanju saglasnosti na cijenu
prirodnog gasa i uglja za termoelektrane, te iste dostavlja Vladi
FBiH na usvajanje.
Dati mišljenje na Prijedlog odluke o zaštitnim cijenama pojedinih
poljoprivrednih proizvoda za koju je nadleţno Federalno
ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
U cilju dalje provedbe Pravilnika o naĉinu evidentiranja i kontroli
prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim
pumpnim stanicama putem ugraĊene opreme u Federaciji BiH
obavljat će se dalje aktivnosti na implementaciji istog.
-
Izraditi Program za zaštitu potrošaĉa u Federaciji BiH za 2011.
godinu, koji treba da bude u skladu sa Programom zaštite
potrošaĉa u BiH. Program zaštite potrošaĉa donosi Vijeće ministara
BiH na prijedlog Vijeća za zaštitu potrošaĉa.
-
Iniciranje izmjena i dopuna pojedinih odredaba vaţećih propisa
vezano za obaveze koje proistiĉu iz Sporazuma o stabilizaciji i
pridruţivanju izmeĊu Bosne i Hercegovine i EU.
Kontinuirano
po potrebi
trajno
zavisno od
dostavljanja
zahtjeva
zavisno od
dostavljanja
zahtjeva
tri mjeseca po
usvajanju
Programa
zaštite
potrošaĉa u
BiH za 2011.
INFORMATIVNO-ANALITIĈKI POSLOVI
-
Informacije o realiziranju stranih ulaganja u Federaciji BiH u 2010.
Informacije o realizaciji stranih ulaganja u FBiH za prvo polugodište
2011.
Informacije o registriranju stranih predstavništava u FBiH za 2010.
77
maj 2011.
oktobar 2011.
juni 2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH za 2010.
Izrade izvještaja o uvozu i plasmanu naftnih derivata saglasno
propisanim obavezama u Odluci o Bilansu energetskih potreba
FBiH, te nabavci iz Bosanskog Broda.
Pregled uvoznika nafte i naftnih derivata u skladu sa rješenjima
izdanim od ovog ministarstva, za uvoz nafte i naftnih derivata i
trgovinu na veliko u tranzitu
Saĉinjavanje odgovarajućih izvještaja o evidenciji uplaćene takse
za izdavanje rješenja za uvoz nafte i naftnih derivata i trgovinu na
veliko u tranzitu
VoĊenje internog Registra trgovaca koji se bave uvozom naftnih
derivata
Izrada odgovarajuće analize i izvještaja o uvozu i prometu naftnih
derivata
VoĊenje internog Registra trgovaca koji ispunjavaju uslov vezano
za zastupljenost domaćih prehrambenih artikala u trgovaĉkom
objektu, te saĉinjavanje odgovarajućeg izvještaja o evidenciji
uplaćene takse za izdavanje predmetnih rješenja
Pratiti cijene koje su u okviru nadleţnosti Vlade Federacije BiH i
efekte izvršenih kontrola cijena
Pripremiti informacije analize iz oblasti praćenja kretanja cijena
naftnih derivata i zemnog gasa i iste dostavljati Premijeru Vlade
Federacije BiH i objavljivati na web stranici ministarstva.
Pripremiti informacije - analize iz oblasti praćenja kretanja cijena
ţivotnih namirnica.
Predloţiti mjere neposredne kontrole cijena ukoliko doĊe do
poremećaja u oblasti cijena na prostoru FBiH
Redovito dopunjavanje WEB stranice sa aktuelnostima iz oblasti
trgovine i cijena
Vršiti uporeĊivanje i sravnjavanje broja benzinskih pumpi na
podruĉju Federacije BiH evidentiranih u Ministarstvu
sa
evidencijama kantonalnih poreznih uprava.
Izvještavanje javnog mijenja o povredama prava i interesa
potrošaĉa, saradnja sa medijima,
U cilju promoviranja potrošaĉkih prava planira se, u saradnji s
ostalim nosiocima zaštite potrošaĉa organizovanje okruglih stolova i
radionica o zaštiti potrošaĉa, a realizacija istih će biti uslovljena
raspoloţivim finansijskim sredstvima
Redovito dopunjavanje WEB stranice sa aktuelnostima iz oblasti
zaštite potrošaĉa.
Redovni rad sa strankama, pruţanje pravne pomoći strankama,
kako potrošaĉima, tako i trgovcima i davaocima usluga, u cilju
efikasnog ostvarivanja njihovih prava i obaveza u oblasti zaštite
potrošaĉa.
78
mjeseĉno
trajno
mjeseĉno
trajno
mjeseĉno
sedmiĉno
tromjeseĉno
mjeseĉno
po potrebi
po potrebi
kraj 2011
periodiĉno
13. FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
Federalno ministarstvo prostornog ureĊenja u 2011. godini obavljaće poslove iz svoje
nadleţnosti propisane Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne
uprave, Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu te
pojedinaĉnim zakljuĉcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine.
Aktivnosti Federalnog ministarstva će se realizovati kroz normativni dio (zakoni i podzakonski
akti), projekte i aktivnosti, informacije i ostale poslove iz nadleţnosti Ministarstva.
U okviru normativnog dijela, te informativno – analitiĉkih i ostalih aktivnosti u 2011. godini
biće uraĊeno slijedeće:
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
-
-
-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na
kojima postoji stanarsko pravo, implementacija Presude Ustavnog
suda Federacije BiH
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou
Federacije BiH i podzakonski akti
Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Historijskog
gradskog podruĉja Jajce“ za period 2010. do 2020. godine
Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Historijskog
gradskog podruĉja Blagaj“ za period 2011. do 2021. godine
Pravilnik o kontrolnom postupku i naĉinu provoĊenje kontrolnog
postupka (ĉla, 50. Zakona o graĊevinskim proizvodima)
Pravilnik o tehniĉkim normativima za vanjsku i unutrašnju
hidrantsku mreţu za gašenje poţara (ĉlan 160. stav 1. taĉka 2.
Zakona o zaštiti od poţara i vatrogastvu).
Pravilnik o odreĊivanju kategorija i uslova, osnova i kriterija za
razvrstavanje graĊevina u kategorije ugroţenosti od poţara (ĉlan
160. stav 1. taĉka 4. Zakona o zaštite od poţara i vatrogastvu).
Pravilnik za zaštitu visokih objekata (ĉlan 160. stav 3. taĉka 3.
Zakona o zaštite od poţara i vatrogastvu).
Pravilnik o zaštiti od poţara graĊevina za javnu upotrebu (ĉlan 160.
stav 1. taĉka 1. Zakona o zaštite od poţara i vatrogastvu).
juni 2011.
kontinuirano u
2011. godini.
april 2011.
april 2011
juni 2011.
decembar
2011.
decembar
2011.
decembar
2011.
decembar
2011.
PROJEKTI I AKTIVNOSTI
-
-
-
Priprema i izrada Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine
za period 2008. - 2028. godine
(Nastavak realizacije Ugovora broj: 02-14-4-1330/07 od 01.04.2008.
godine).
Priprema i izrada Prostornog plana podruĉja posebnih obiljeţja od
znaĉaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Sliv rijeke Une“ za
period 2007. – 2027. godine
(Nastavak realizacije Ugovora broj: 02-14-4-195/08 od 06.03.2008.
godine )
Priprema i izrada Prostornog plana podruĉja posebnih obiljeţja od
znaĉaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru
Vc“ za period 2008. – 2028. godine.(Nastavak realizacije Ugovora
broj: 02-23-1-1011-26/08 od 03.10.2008. godine).
79
kontinuirano u
2011.
decembar
2011.
decembar
2011.
-
-
-
-
-
-
-
Priprema i izrada Prostornog plan podruĉja posebnih obiljeţja od
znaĉaja za Federaciju Bosne i Hercegovine“Igman, Bjelašnica,
Treskavica kanjon rijeke Rakitnice ( Visoĉica )“ za period 2008. –
2028. godine.
Priprema i izrada Regulacionog plana „Historijskog gradskog
podruĉja Mostar“ za period 2007. – 2017. godine. (Usvajanje od
strane Doma naroda Parlamenta Federacije BiH)
Priprema i izrada Regulacionog plana „Historijskog gradskog
podruĉja Poĉitelj“ za period 2008. – 2018. godine. (Nastavak
realizacije Ugovora broj 04-14-4-332/10 od 12.07.2010godine)
Priprema i izrada Regulacionog plana „Historijskog gradskog
podruĉja Jajce“ za period 2010.–2020.godine.
Priprema i izrada Regulacionog plana „Historijskog gradskog
podruĉja Blagaj“ za period 2011.–2021. godine.
Smjernice za primjenu evropskih standarda iz oblasti graĊenja
(uvoĊenje Eurokodova)
Promocija, prezentacija i upoznavanje javnosti i institucija sa
primjenom Zakona o graĊevinskim proizvodima.
Studija rizika od poţara visokih objekata, objekata za javnu
upotrebu i klasifikacija objekata s aspekta ugroţenosti od poţara i
eksplozije (faza II)
Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije
Federalnom ministarstvu prostornog ureĊenja za ovu namjenu u
2011. godini odobrena su sredstva Budţetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2011. godinu u razdjelu 23 ekonomski kod 614100
“Tekući. transf. drugim nivoima vlasti za Projekat utopljavanja
zgrada radi uštede energije ”, u iznosu od 350.000,00 KM.
Obnova nacionalnih spomenika
Federalnom ministarstvu prostornog ureĊenja za ovu namjenu u
2011. godini odobrena su sredstva Budţetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2011. godinu u razdjelu 23 ekonomski kod 615100
“Kapit. transf. drugim nivoima vlasti - uĉešće Vlade FBiH u
sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih
spomenika”, u iznosu od 552.897,00 KM i u razdjelu 23 ekonomski
kod 615200 “Kapit. transf. drugim nivoima vlasti – Fiziĉka lica –
Vlasnici nacionalnih spomenika”, u iznosu od 45.000,00 KM.
Nakon donošenja Odluke o usvajanju programa raspodjele
sredstava “Uĉešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i
lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika Federalnom
ministarstvu prostornog ureĊenja” od strane Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine biti će raspisan Javni poziv za odabir korisnika
sredstava za program “Uĉešće Vlade FBiH u sufinansiranju
kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika ”
Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je potpisnik Deklaracije o
pristupanju Bosne i Hercegovine „Dekadi ukljuĉenja Roma 20052015. godina„. S tim u vezi svaka drţava potpisnica je bila u
obavezi da donese Akcione planove za rješavanje pitanja Roma u
oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite.
Akcioni plan je usvojen u julu mjesecu 2008. godine od strane
Vijeća ministara BiH.
Prema Akcionom planu Federalno ministarstvo prostornog
uredjenja bilo bi zaduţeno za provodjenje Akcionog plana BiH za
stambeno zbrinjavanje Roma na podruĉju Federacije BiH.
80
kontinuirano
od juna 2011.
juni 2011
kontinuirano u
2011.
kontinuirano u
2011
kontinuirano
od juna 2011.
decembar
2011.
kontinuirano u
2011.
august 2011.
Tek se 2009.godine uporedo sa prikljuĉivanjem Bosne i
Hercegovine u septembru 2008.godine Dekadi inkluzije Roma
2005.-2015.godine, osiguralo da se pristupi aktivnostima koje imaju
konkretnije i mjerljivije rezultate i to provodjenjem projekata koji će
biti realizirani raspodjelom 3 miliona KM grant sredstava
predviĊenih u Budţetu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
odnosno Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine.
Navedena sredstva od 3 miliona KM će se rasporediti na naĉin da
se za oblast stambenog zbrinjavanja Roma u 2010. godine
rasporeĊuju sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM, od ĉega je za
stambeno zbrinjavanje Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine
obezbjeĊeno 1.253.200,00 KM.
Federalnom ministarstvu prostornog ureĊenja za ovu namjenu u
2011. godini odobrena su sredstva Budţetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2011. godinu u razdjelu 23 ekonomski kod 614100
“Tekući. transf. drugim nivoima vlasti – za rješavanje problema
Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja ”, u iznosu od 281.520,00
KM.
INFORMACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana
Federacije BiH za period 2008.- 2028. godine. u 2010. godini
Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana
podruĉja posebnih obiljeţja od znaĉaja za Federaciju BiH „Sliv
rijeke Une“ za period 2007. - 2027. godine u 2010. godini.
Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana
podruĉja posebnih obiljeţja od znaĉaja za Federaciju BiH
„Autocesta na koridoru Vc“ za period 2008. – 2028. godne u 2010.
godini.
Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana
podruĉja posebnih obiljeţja od znaĉaja za Federaciju BiH „Igman,
Bjelašnica, Treskavica kanjon rijeke Rakitnice ( Visoĉica )“ za
period 2008. – 2028. godine
Informacija o aktivnostima na pripremi izradi Regulacionog plana
„Historijskog gradskog podruĉja Poĉitelj“ za period 2008. – 2018.
godine.
Informacija o aktivnostima na pripremi izradi Regulacionog plana
„Historijskog gradskog podruĉja Mostar“ za period 2007. – 2017.
godine u 2010. godini
Informacija o aktivnostima na pripremi izradi Regulacionog plana
„Historijskog gradskog podruĉja Jajce“ za period 2010.–2020.
godine
Informacija o aktivnostima na pripremi izradi Regulacionog plana
„Historijskog gradskog podruĉja Blagaj“ za period 2011.–2021.
godine.
Informacija o stanju baza podataka nosioca informacionog sistema
(federalne resorne institucije, kantonalana ministarstva prostornog
ureĊenja, općinske sluţbe za prostorno ureĊenje) zakljuĉno sa
31.12.2010. godine.
Informacija o realizaciji Zakljuĉka Vlade Federacij BiH V 1084/2010
od 02.12.2010. o organizovanju okruglog stola Infrastruktura
prostornih podataka
(Jedinstveni informacioni sistem).
Izrada Izvještaja o unesenim podacima u Jedinstveni informacioni
81
august 2011.
august 2011.
april 2011.
august 2011.
august 2011.
juni 2011.
august 2011.
august 2011.
april 2011.
juni 2011.
februar 2011.
-
-
-
sistem
Razmjena podataka jedinstvenog informacionog sistema na svim
nivoima u skladu sa Uredbom o sadrţaju i nosiocima Jedinstvenog
informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka,
te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (Sluţbene
novine Federacije BiH br. 33/07; 84/10)
Pripreme za organizovanje Okruglog stola po Zakljuĉku Vlade
Federacij BiH
V 1084/2010 od 02.12.2010.- Infrastruktura prostornih podataka
(Jedinstveni informacioni sistem)
Izrada
Mjera
za
unapreĊenje
uspostave
Jedinstvenog
informacionog sistema
Uspostava Jedinstvenog informacionog sistema
- VoĊenje prvostepenih upravnih postupaka po zahtjevima stranaka
za izdavanje urbanistiĉkih saglasnosti, odobrenja za graĊenje,
odobrenja za upotrebu, a koji se odnose na graĊevine i zahvate od
znaĉaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, graĊevine, djelatnosti i
zahvate koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, ţivot i zdravlje
ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire, te za nacionalne
spomenike koji su na osnovu Odluka Komisije za oĉuvanje
nacionalnih spomenika proglašeni nacionalnim spomenicima BiH.
- Davanje ovlaštenja pravnim licima za obavljanje poslova
projektovanja, graĊenja graĊevina i nostrifikacija inozemne
investiciono-tehniĉke dokumentacije iz nadleţnosti Ministarstva, a u
skladu sa Uredbom o ureĊenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji
na gradilištu i sudionicima u graĊenju i Uredbom o vrsti, sadrţaju,
oznaĉavanju i ĉuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehniĉke
dokumentacije.
- Davanje ovlaštenja pravnim licima za provoĊenje energetskog
certificiranja objekata i energetskih pregleda i provoĊenja programa
obuke lica koja provode energetsko certificiranje i energetske
preglede, a u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za lica koja vrše
energetsko certificiranje objekata.
- Davanje ovlaštenja pravnim licima za provoĊenje radnji ocjenjivanja
usklaĊenosti graĊevinskih proizvoda i za obavljanje poslova
izdavanja certifikata o usklaĊenosti i davanje ovlaštenja za
donošenje tehniĉkog odobrenja, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima
za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklaĊenosti graĊevinskih
proizvoda i Pravilnikom o tehniĉkim odobrenjima za graĊevinske
proizvode
- VoĊenje drugostepenih upravnih postupaka po predmetima koji se
odnose na ţalbe fiziĉkih i pravnih lica iz stambene oblasti i odgovori
na tuţbe povodom pokrenutih upravnih sporova protiv rješenja ovog
Federalnog ministarstva, kao i rješavanje ţalbi izjavljenih protiv
rješenja Inspekcije pri Upravi za inspekcijske poslove FBiH.
82
kontinuirano u
2011.
maj 2011.
juni 2011.
kontinuirano u
2011.
14. FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva osnovano je Zakonom o
federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave i s radom je zapoĉelo 01. 02.
1996. godine.
Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva je, u skladu sa zakonskim
propisima, nadleţno za: upravne, struĉne i druge poslove iz nadleţnosti Federacije Bosne i
Hercegovine koji se odnose na zaštitu i korištenje poljoprivrednoga zemljišta; zaštitu
poljoprivrednoga bilja i proizvoda od uzroĉnika bolesti, štetoĉina i korova; proizvodnju i
promet sjemena i sadnoga materijala, proizvodnju i unapreĊenje stoĉarstva; prehrambenu
industriju, zdravstvenu zaštitu ţivotinja; kontrolu zdravstvene ispravnosti sirovoga mesa, ribe,
mlijeka i jaja, te stoĉne hrane; unapreĊenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj, zaštitu,
ureĊivanje i unapreĊivanje šuma, stanje drvnoga fonda, eksploataciju šuma; pošumljavanje
degradiranih i izdanaĉkih šuma, goleti i krša; lovstvo i lovnu prirodu; vodne izvore, planove,
osnove i bilanse voda; zahvatanje i korištenje voda; osiguranje voda za potrebe vodoopskrbe
stanovništva i industrije i druge poslove ureĊene zakonom.
Unutarnja organizacija FMPVŠ
Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru organizacijskih jedinica koje su
obrazovane kao osnovne organizacijske jedinice kojih u Ministarstvu ima 14, i to:
1. Kabinet ministra; 2. Sektor za poljoprivredu; 3. Sektor za poljoprivrednu politiku i
meĊunarodnu suradnju; 4. Sektor za prehrambenu industriju; 5. Sektor za vodoprivredu; 6.
Sektor za veterinarstvo; 7. Sektor za šumarstvo; 8. Sluţba za direktna plaćanja u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju; 9. Sluţba za finansijske i raĉunovodstvene
poslove; 10. Sluţba za pravne, kadrovske i opće poslove; 11. Jedinica za internu reviziju; 12.
Sluţba za razvoj i upravljanje projektima; 13. Servis za informacijske poslove i 14. Federalna
uprava za šumarstvo (FUŠ)
Pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva se nalaze i dva Ureda
za implementaciju projekata, i to: Ured za koordinaciju projekata u poljoprivredi (PCU) i Ured
za implementaciju projekata u šumarstvu (PIU).
U FMPVŠ je zaposleno 97 sluţbenika i namještenika.
Program rada FMPVŠ a koji se dostavlja Vladi FBIH radi izrade cjelovitog programa rada
Vlade za 2011. godinu ima slijedeće dijelove:
I.
Normativni dio (Zakoni, strategije, propisi koje donosi Vlada Federacije BiH; uredbe,
odluke i drugi akti)
II. Analitiĉki dio (informacije, analize, izvještaji i sl. koji se dostavljaju Vladi F BiH na
razmatranje i usvajanje);
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona sjemenu i sadnom
materijalu poljoprivrednog bilja – Prijedlog
Cilj donošenja: UsklaĊivanje prekršajnih odredbi sa Zakonom o
83
II kvartal
-
-
-
-
prekršajima u Federaciji BiH, i usaglašavanje federalnog zakona sa
Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu na nivou BiH kao i
odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona organizaciji
organa uprave u Federaciji BiH kojim su osnovani Federalni zavod
za poljoprivredu Butmir i Agromediteranski Zavod Mostarraspodjela nadeleţnosti. Nacrt u predloţenoj formi usvojen na 27.
sjednici Predstavniĉkog-Zastupniĉkog doma Parlamenta FBiH od
08.12.2009. godine, donesen zakljuĉak da Nacrt moţe posluţiti kao
osnova za izradu prijedloga, imajući u vidu sve sugestije, primjedbe
i prijedloge iznijete u raspravi. U 2010. godini, nije pripremljen
prijedlog ovog Zakona, te je nuţno da se ova programska aktivnost
završi najkasnije u II kvartalu ove godine.
Zakon o vinu Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt - Prijedlog
Cilj donošenja: ureĊenje proizvodnje groţĊa (vinskog i stolnog) i
utvrĊivanje okvira institucionalne strukture te definisanje
vinogradarskih
podruĉja
u
Federaciji
BiH,
uspostava
vinogradarskog katastra i ureĊenje drugih pitanja znaĉajnih za ovu
oblast.Treba razraditi i nadleţnosti Federacije u ovoj oblasti u
odnosu na drţavni Zakon.
Vezano za izradu ovog Zakona data je tehniĉka pomoć UNDP-a
projekat SPPD starateško planiranje i javne politike. UraĊene
kvalitetne analitiĉke podloge za izradu ovog zakona i u 2010. godini,
Komisija i nadleţni Sektor su pripremli Prednacrt. U I kvartalu ove
godine potrebno je pribaviti mišljenja nadleţnih institucija, te Zakon
dostaviti Vladi Federacije radi utvrĊivanja Nacrta. U II kvartalu treba
osigurati da Parlament razmotri Nacrt i izda smjernice za izradu
Prijedloga.Ukoliko sve aktivnosti budu završene u skladu sa ovom
dinamikom, opravdano je oĉekivati da se prijedlog ovog Zakona
usvoji u IV kvartalu ove godine.
Zakon o stoĉarstvu - Prijedlog
Cilj donošenja: Potrebno je donijeti novi Zakon u Federaciji (vaţeći
je iz 1998. g. ) kojim će se na nov naĉin urediti proizvodnja i uzgoj
valjanih ţivotinja, oplodnja i licenciranje, zoohigijenski uslovi,
oĉuvanje genetskih resursa u ovoj oblasti i sl. Ranija Vlada F BiH je
na 159. sjednici odrţanoj 14. 12. 2010. godine utvrdila Prijedlog
ovog Zakona i Zakon je 15.12.2010. godine, dostavljen Parlamentu
Federacije BiH ali nije razmatran. Odluĉeno da se isti povuĉe iz
parlamentarne procedure S tim u vezi, potrebno je ponovo
razmotriti ovaj Zakon i isti dostaviti Vladi radi utvrĊivanja prijedloga i
dostavljanja Parlamentu FBIH na usvajanje.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
veterinarstvu –
Prijedlog
Cilj donošenja: UsklaĊivanje federalnog Zakona sa Zakonom o
veterinarstvu BiH. Nacrt ovog Zakona je usvojen na
Predstavniĉkom domu Paralamenta FBiH, te predstoje aktivnosti za
usvajanje ovog zakona na Domu naroda Paralamenta FBiH, nakon
ĉega je bilo potrebno pripremiti Prijedlog ovog Zakona. Odluĉeno da
se isti povuĉe iz parlamentarne procedure. S tim u vezi, potrebno je
ponovo razmotriti ovaj Zakon i isti dostaviti Vladi radi utvrĊivanja
prijedloga i dostavljanja Parlamentu FBIH na usvajanje.
Zakon o šumama- Prijedlog (hitni postupak)
Cilj donošenja: Oblast šumarstva ostala je zakonski neureĊena, na
snazi je Uredba o šumama te predloţemo donošenje po hitnom
postupku. Ovaj Zakon je u fazi usvajanja već duţe od 2 godine jer
je programski zadatak iz 2009. godine, prenesen u 2010. godinu, jer
84
II kvartal Nacrt
IV kvartal Prijedlog
III kvartal
III kvartal –
Prijedlog
III kvartal
tokom 2009. godine godine ovaj Zakon u formi Nacrta nije dobio
potrebnu podršku Predstavniĉkog doma Parlamenta FBiH te je
povuĉen iz parlamentarne procedure. U meĊuvremenu je, i Ustavni
sud Federacije BiH donio presudu kojim je utvrĊeno da je Zakonom
o šumama („Sluţbene novine Federacije BiH“ br: 20/02, 29/03 i
27/04) povrijeĊeno pravo općina na lokalnu samoupravu. S tim u
vezi, Parlamentu Federacije je data mogućnost da kao prijelazno
rješenje u konsultaciji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH,
usaglasi vaţeći Zakon sa Evropskom poveljom o samoupravi
odnosno sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji
BiH u roku od 6 mjeseci od dana objavljivanja presude u
„Sluţbenim novina Federacije BiH“, a po isteku tog roka ovaj Zakon
prestaje da vaţi i da se primjenjuje. Suština predmetne presude je
da jedinice lokalne samouprave moraju u najvećoj mogućoj mjeri
pravovremeno i na odgovarajući naĉin biti konsultovane o svim
stvarima koje ih se direktno tiĉu u oblasti šumarstva.
Radi navedenog, poduzeli smo niz aktivnosti radi realiziranja gore
navedene presude.
Proveden je postupak konsulatacije sa
Savezom općina i gradova Federacije BiH i interesi lokalne
zajednice su ukljuĉeni odnosno ugraĊeni u 11 ĉlanova
pripremljenog
Nacrta
Zakona
(planiranje
u
šumarstvu,
iskorištavanje šuma, zaštita šuma do neposredne ekonomske
koristi od korištenja šuma.) Vladi FBiH iz razloga što je oblast
šumarstva ostala zakonski neureĊena, predloţili smo donošenje po
hitnom postupku ovog Zakona. IzraĊen je Nacrt i upućen Vladi
Federacije BiH na usvajanje. Vlada Federacije BiH, na svojoj 136.
sjednici odrţanoj 08.03.2010. godine u Mostaru, razmatrala je Nacrt
Zakona o šumama. Tokom rasprave na sjednici je razmatrana
mogućnost
da
se,
umjesto
sadašnjih
kantonalnih
šumskogospodarskih društava, na nivou Federacije organizira
jedinstveno
Federalno
šumskogospodarsko
društvo
za
gospodarenje šumama sa „firmama kćerkama” kao kantonalnim
podruţnicama. Ovo Ministarstvo je uputilo dopis svim kantonalnim
skupštinama i vladama kantona da se oĉituju po predmetnom
zakljuĉku Vlade FBiH.
Nakon što su se kantoni negativno oĉitovali na dostavljeni prijedlog,
Vladi Federacije BiH je 22.04.2010. godine je ponovo dostavljen je
Nacrt Zakona o šumama u cilju utvrĊivanja Prijedloga Zakona o
šumama i upućivanja Parlamentu Federacije BiH na usvajanje (hitni
postupak). Vlada Federacije BiH, i pored više urgencija upućenih od
strane ovog Ministarstva, nije razmatrala dostavljeni tekst zakona.
U meĊuvremenu, na 32. sjednici Predstavniĉkog doma Parlamenta
Federacije BiH odrţanoj 14.07.2010. godine, po hitnom postupku
prihvaćen je Prijedlog Zakona o šumama predlagaĉa grupe
poslanika Predstavniĉkog doma Federacije BiH i isti je upućen
Domu naroda Parlamenta Federacije BiH na razmatranje i
usvajanje. Oblast šumarstva, Vlada je privremeno uredila Uredbom
o šumama.
UREDBE
-
Propis o sadrţaju plana upravljanja vodama
Cilj: Donošenje propisa kojim se propisuje sadrţaj i naĉin donošenja
planova upravljanja vodama vodnih podruĉja u skladu sa
odredbama ĉlana 25. st. 4. i 5. Zakona o vodama, a na osnovi akta
koji treba biti donesen na nivou BiH, a pripremljen je pod nazivom
„Uputstvo za obavljanje poslova koordinacije i usklaĊivanja u oblasti
85
Rok dostave
Vladi FBiH:
oktobar, IV
kvartal 2011.
upravljanja vodnim resursima u BiH“ u sklopu Projekta podrška
politici voda u BiH.
STRATEGIJE
-
-
-
-
-
Strategija upravljanja vodama Federacije BiH
UtvrĊen Prijedlog Strategije upravljanja vodama Federacije BiH na
147. sjednici Vlade FBiH odrţanoj 17.06.2010.godine sa zakljuĉkom
da se uputi Parlamentu Federacije BiH na usvajanje. Upućena u
proceduru. Predstavniĉki dom Parlamenta FBiH na 33. sjednici
odrţanoj 20.10. 2010. godine, usvojio ovu Strategiju. MeĊutim, Dom
naroda Parlamenta FBiH, istu nije uvrstio u dnevni red tokom 2010.
godine.
Srednjoroĉna strategija pruţanja savjetodavnih usluga u
poljoprivredi 2011-2015 godina
Ova strategija će se donijeti za srednjoroĉni petogodišnji period.
Aktivnosti su voĊene tokom 2010. godine i Prednacrt je u martu
2010. godine dostavljen Svjetskoj banci na razmatranje obzirom da
se izrada ovog dokumenta realizira kroz Projekat WB Poljoprivreda i
ruralni razvoj BiH – ARDP.
Po usvajanju Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim sluţbama,
Strategija će biti proslijeĊena u daljnju proceduru. Prema Prijedlogu
Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim sluţbama Strategiju usvaja
Parlament Federacije BiH.
Strategija upravljanja/gospodarenja poljoprivrednim zemljištem
2011-2015. godina
Ovu Strategiju donosi Vlada FBiH na prijedlog FMPVŠ. Ovaj
dokument treba biti osnova i posluţiti kantonima i općinama da
donesu svoje programe gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.
Dokument će sadrţavati uvodni dio sa stanjem zemljišnih resursa u
Federaciji, agrarnu strukturu, korištenje poljoprivrednog zemljišta,
osnovna naĉela i oblike raspolaganja, ciljeve zemljišne politike,
zaštitu poljoprivrednog zemljišta i sl. U 2010. godini su već poĉele
aktivnosti na izradi ove Strategije i izabran je izvšilac posla za
pripremu ovog strateškog dokumenta na osnovu javnog poziva.
Sredstva za izradu su osigurana kroz Program Vlade Federacije
BiH „Posticaj za poljoprivredu u 2010. godini“- pozicija Struĉni
projekti i strategije (50%), a ostatak će se osigurati kroz Program
Vlade Federacije BiH „Posticaj za poljoprivredu u 2011. godini“
Program okrupnjavanja zemljišnih posjeda u Federaciji BiH 2010 2020 godina
U 2010. godini su već poĉele aktivnosti na izradi ovog Programa i
izabran je izvšilac posla za pripremu ovog strateškog dokumenta na
osnovu javnog poziva. Sredstva za izradu su osigurana kroz
Program Vlade Federacije BiH „Posticaj za poljoprivredu u 2010.
godini“- pozicija Struĉni projekti i strategije (50%), a ostatak će se
osigurati kroz Program Vlade Federacije BiH „Posticaj za
poljoprivredu u 2011. godini“
Program navodnjavanja zemljišnih posjeda u FBiH 2010 - 2020
godina
U 2010. godini su već poĉele aktivnosti na izradi ovog Programa i
izabran je izvšilac posla za pripremu ovog strateškog dokumenta na
osnovu javnog poziva. Sredstva za izradu su osigurana kroz
Program Vlade Federacije BiH „Posticaj za poljoprivredu u 2010.
godini“- pozicija Struĉni projekti i strategije (50%), a ostatak će se
osigurati kroz Program Vlade Federacije BiH „Posticaj za
poljoprivredu u 2011. godini“
86
II kvartal
IV kvartal
Rok izrade: II
kvartal
(30.06.2011.
godine).
Rok za
dostavljanje
Vladi FBIH: III
kvartal
Rok izrade: II
kvartal
(30.06.2011.)
Rok za
dostavljanje
Vladi FBIH: III
kvartal
Rok izrade: II
kvartal
(30.06.2011.)
Rok za
dostavljanje
Vladi FBIH: III
kvartal
-
Šumarski program Federacije BiH (strateški dokument)
Formiran je Savjet za izradu Šumarskog programa Federacije BiH
koji je izradio nacrt Plana, programa rada i potrebni budţet. Ovaj
Program se sastoji iz dva dijela i to:
- opći dio gdje će biti odreĊeni glavni ciljevi, principi i generalne
smjernice za trajno gospodarenje šumama u Federaciji na
osnovu aktuelnog statusa šuma uvaţavajući meĊunarodno
dogovorene smjernice za trajno gospodarenje šumama i usvaja
ga Parlament Federacije BiH i
- izvedbeni dio u kome će biti postavljeni i razraĊeni ciljevi i
odreĊeni naĉini realizacije, ukljuĉujući finansiranje, za njihovo
ostvarivanje u odreĊenom roku, donosi se za petogodišnji period
i usvaja ga Vlada Federacije BiH.
IV kvartal
ODLUKE
-
-
-
-
-
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima
60 dana od
raspodjele sredstava «Podsticaj za poljoprivredu» utvrĊenih
dana usvajanja
Budţetom Federacije BiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu
Budţeta FBiH
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima
30 dana od
raspodjele sredstava „Transfer za veterinarstvo” utvrĊenog
dana usvajanja
Budţetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu
Budţeta FBiH
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Odluka o ustanovljenju posebnih lovišta u Federaciji BiH;
III kvartal
Odluke o davanju saglasnosti na Sporazume o sticanju prava po potrebi, na
vlasništva i Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava
osnovu
vlasništva na nekretninama u oblasti šumarstva;
zahtjeva
stranaka.
Odluke o imenovanju UO-a i NO-a Agencija za vodna podruĉja
Cilj: Donošenja odluka Vlade Federacije BiH o imenovanju UO-a i
NO-a Agencija za vodna podruĉja, prema ĉlanu159. stav 2. i ĉlanu
161. stav 2. Zakona o vodama, a po prijedlogu FMPVŠ utvrĊenom 30.septembar,
po osnovu provedenog konkursa na osnovu Zakona o vladinim,
III kvartal
ministarskim i drugim imenovanjima. Po ovom osnovu se provode
2011.
dva konkursa i donose ĉetiri odluke i to dvije za UO i NO Agencije
za vodno podruĉje Save i dvije za UO i NO Agencije za vodno
podruĉje Jadranskog mora.
Odluke o davanju saglasnosti Vlade Federacije BiH na Okvirne
planove Agencija za vodna podruĉja
Cilj: Donošenja odluka Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti novembar, IV
na Okvirne planove Agencija za vodna podruĉja za period 2012kvartal 2011.
2014.godine, u skladu sa ĉlanom 160. stav 1. Zakona o vodama, jer
postojeći Okvirni planovi AVP-a istiĉu sa krajem 2011.godine.
INFORMATIVNO – ANALITIĈKI DIO
-
Izvještaj o stanju poljoprivrede u 2010. godini - ZELENI IZVJEŠTAJ
87
dostavlja se
Vladi FBiH na
utvrĊivanje
najkasnije do
15. 05. tekuće
godine, a
Vlada
Federacije ga
dostavlja na
prihvaćanje
Parlamentu
Federacije
najkasnije do
30. 06. tekuće
godine.
-
-
-
-
Informacije o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH sa
pregledom uvoza i izvoza u FBiH za 2010.godini.
informacija o epizootiološkoj situaciji i provoĊenju programa
suzbijanja kontrole brucelouze ovaca i koza u Federaciji Bosne i
Hercegovine u periodu 2010-2016 godine” za 2010. godinu
Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava iz Zakona o vodama i
stepena naplate sredstava po osnovu opće i posebnih vodnih
naknada, sa prijedlogom zakljuĉaka
Informacija o šumarstvu u Federaciji BiH - gospodarenje šumama u
2010. godini i planovi gospodarenja šumama za 2011. godinu
Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti prehrambene i
duhanske industrije u 2010. godini u kojima Federalno ministarstvo
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ostvaruje upravljaĉka prava
na osnovu drţavnog kapitala.
Informacija o implementacijei infrastrukturnih projekata u oblasti
voda koji se finansiraju iz stranih izvora, sa prijedlozima zakljuĉaka
Po potrebi i ostale informacije,analize i izvještaji iz oblasti
poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, vodoprivrede i
šumarstva.
PROJEKTI
Oblast poljoprivrede
- Praćenje i saradnja sa jedinicima PIU i PCU
vezano za
implementaciju i koordinaciju slijedećih projekata:
- Projekt WB „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ – ARDP
- Projekat razvoja stoĉarstva i ruralno financiranje
- IFAD projekt Poboljšanja ţivotnih uvjeta na selu
- Projekat-: „Jaĉanje i harmonizacija informacionih sistema u
poljoprivrednom i ruralnom sektoru BiH“ – FADN – Mreţa
raĉunovodstvenih podataka farmi i GIS.
- Projekat 3P- BHRD „Jaĉanje kapaciteta za programiranje
ruralnog razvoja“
- Projekat „Navodnjavanja Federacije BiH 2010-2015. godina “ (5
pilot projekata).
Oblast veterinarstva
- Projekat pripravnosti u sluĉaju ptiĉije gripe
Ovaj projekat se provodi na osnovu kredita Svjetske banke za
opremanje laboratorija za brzo otkrivanje bolesti i osposobljavanje
kadrova, a završava se polovinom 2011. godine. Trenutno se
izvode graĊevinski radovi na objektu laboratorije za zarazne bolesti
na lokaciji Stupu – Sarajevo ĉime će biti stvorene prepostavke za
ispunjenje uvjeta Evropske unije kada su u pitanju laboratorijski
kapaciteti u oblasti zaštite zdravlja ţivotinja i provoĊenja
monitoringa zaraznih oboljenja ţivotinja koja se mogu prenijeti na
ljude. Ustanovljenje ove laboratorije će pridonijeti ukupnom razvoju
laboratorijske infrastrukture na teritoriji Federacije BiH, te sticanje
povjerenja potrošaĉa u domaće proizvode, a time indirektno i do
mogućnosti izvoza domaćih proizvoda.
- ProvoĊenje Programa suzbijanja kontrole brucelouze ovaca i koza u
Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2010-2016. godine”
Oblast vodoprivrede
Infrastrukturni projekti:
88
II kvartal
II kvartal
II kvartal
II kvartal
III kvartal
IV kvartal
-
-
Projekat GEF - Zaštita kvaliteta voda u BiH
Projekat EIB - Vodosnabdijevanje i sanitacija u Federaciji BiH
(obezbijediti efikasnu organizacionu strukturu za impelementaciju,
što je preduslov za ubrzanje implementacije odobrenih sredstava
meĊunarodnih finansijskih institucija). Rok II kvartal.
Praćenje implementacije infrastrukturnih projekata iz IPA 2008.
godine
Identifikacija i predlaganje infrastrukturnih projekta u oblasti voda za
finansiranje iz IPA i drugih fondova
Institucionalni projekti
- Projekat IPA - Podrška politici voda u BiH
- Projekat IPA - Podrška implementaciji IPPC Direktive EU u BiH
- Projekat GEF - Upravljanje slivom Neretve i Trebišnjice
- Projekat osiguranje pristupa vodosnabdijevanja kroz mplementaciju,
razvoj i infrastrukturu u BiH (MDGIF) – UNDP Projekat
Oblast šumarstva:
- Inventura šuma na velikim površinama u Bosni i Hercegovini;
- Razvoj informacijskoga sustava za gospodarenje šumama na
temelju GIS-a;
- Monitoring servis zaštite šuma u FBiH.
Ostali projekti:
- Projekat SPPD (UNDP)– Strateško planiranje i razvoj javnih politika
- Projekt AP GOB Federacije BiH 2010-2012 - UvoĊenje Gender
odgovornog budţetiranja
- Izrada Konaĉnog Izvještaja o pregledu adekvatnosti, efikasnosti i
efektivnosti (AEE- pilot projekat) u sklopu PKF projekta (SPEM III),
prezentacija preporuka i provoĊenje istih.
15. FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Sukladno ĉlanku 20 Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
(„Sluţbene novine Federacije BiH“ broj 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06), Federalno
ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta vrši upravne, struĉne i druge poslove iz
nadleţnosti Federacije koji se odnose na: poticanje razvoja poduzetništva i obrta; davanje
potpore za primjenu inovacija i uvoĊenje suvremenih tehnologija u oblasti poduzetništva i
obrta; povećanje udjela poduzetništva i obrta u ukupnom gospodarstvu; organiziranje
institucija za poduzetništvo i stvaranje poduzetniĉke infrastrukture, osposobljavanje
poduzetnika i obrtnika kroz redovito i dopunsko obrazovanje i druge poslove utvrĊene
zakonom.
U svom dosadašnjem radu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta izradilo je
nekoliko dokumenata koji teţe ureĊivanju oblasti malog i srednjeg poduzetništva, a to su:
- Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima („Sluţbene novine FBiH“, broj 35/09);
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Sluţbene novine FBiH“, br. 19/06 i
25/09);
89
- Projekt „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH“;
- Akcijski plan realizacije projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji
BiH“;
- Akcijski plan realizacije mjera za poboljšanje stanja u oblasti tradicionalnih i starih obrta;
- Informacijski sustav Obrtnog registra (ISOR);
- Informacijski sustav Registra malih i srednjih poduzeća (ISR MSP);
- Program mjera razvoja malog gospodarstva 2010.-2012.godine;
VoĊeni ţeljom da ambijent za razvoj malog gospodarstva uĉinimo što udobnijim te
potaknemo osnivanje novih subjekata saĉinjen je prijedlog usmjeravanja financijskih
sredstava.
Programima će se prioritetno poticati:
-
Novoosnovani subjekti malog gospodarstva,
Oĉuvanje radnih mjesta i novo zapošljavanje,
Izgradnja institucionalne poduzetniĉke infrastrukture,
Brzorastuća mala i srednja poduzeća,
Osiguranje povoljnih kreditnih sredstava za subjekte malog gospodarstva.
Pri saĉinjavanju programa vodili smo se sljedećim ĉinjenicama:
- Samo proizvodnja stvara novu vrijednost;
- Potrebna je stimulacija proizvodnje namijenjene za izvoz i proizvodnje kojom se
supstituiraju uvozni proizvodi domaćim;
- Znanje je glavni resurs, ali ono koje se moţe koristiti u odrţavanju konkurentske
prednosti na trţištu;
- Proizvodnja je kljuĉni preduvjet blagostanja zajednice, zapravo njenog opstanka na
globalnom trţištu. Proizvodnja biti visoko-inovativna, visoko prilagodljiva (fleksibilna),
posjedovati mogućnost brzog reagiranja na promjene, mora se temeljiti na znanju i
tehniĉko – tehnološkim dostignućima.
Indikatori za ocjenu stanja u sektoru malog gospodarstva koji će biti s posebnom paţnjom
praćeni su:
-
Broj zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih u FBiH,
Broj subjekata malog i srednjeg gospodarstva,
Mogućnost osiguravanja povoljnih financijskih sredstava,
Stanje tehnološke opreme i tehnologija u sektoru malog gospodarstva,
Vrijednost infrastrukture sektora malog gospodarstva,
Stupanj interesnog povezivanja s industrijskim poduzećima,
Udio malog gospodarstva u izvozu.
Poduzetniĉka infrastruktura je nedovoljno razvijena tako da ne postoje specijalizirane
institucije koje imaju znaĉajnu ulogu u razvoju malog gospodarstva, kao što su npr. Agencija
za razvoj MSP-a, regionalni fondovi, fondovi za podršku ulaganjima, garancijski fondovi,
tehnološki parkovi, „Venture“ fondovi za vlasniĉka (riziĉna) ulaganja, specijalizirane banke za
potporu malom poduzetništvu i sl.
Poĉetak poslovanja i povećanje broja subjekata malog gospodarstva je od izuzetnog
znaĉaja. Putem transfera Ministarstvo daje redovitu potporu novoosnovanim subjektima
90
malog gospodarstva. Potpora u prvim godinama poslovanja je najpotrebnija te se sredstva
daju uglavnom kao grant sredstva.
Povećanje zaposlenosti i oĉuvanje radnih mjesta Ministarstvo potiĉe sustavno plasirajući
sredstva transfera u tu namjenu kao grant sredstva – odnosno putem kredita.
Zbog nedostatka povoljnih kreditnih sredstava poslodavci konzistentno procjenjuju
mogućnost pristupa kreditu kao jedne od najvećih prepreka poslovanju i rastu. Analiziraju u
kojoj mjeri se na brz i efikasan naĉin moţe koristiti pokretna i nepokretna imovina, kao
obezbjeĊenje plaćanja kredita (hipoteka). Poduzeća povećavaju poslovnu aktivnost rastom
kapitala putem bankarskih kredita ili privlaĉenjem investicija. Kreditna linija kojom
Ministarstvo pomaţe sektor malog gospodarstva ima kao rezultat produktivnije poslovanje i
rast gospodarskih aktivnosti.
Primarni ciljevi u oblasti poduzetništva i obrta u 2011. godini će biti:
- Intenzivnija izgradnja i razvoj poduzetniĉke infrastrukture
Izgradnja poduzetniĉke institucionalne infrastrukture podrazumijeva izgradnju
poduzetniĉkih zona, poduzetniĉkih centara, tehnoloških parkova, inkubatora, centara za
transfer tehnologija i znanja, te klastera i centara izvrsnosti u cilju osiguranja novih znanja
i tehnologija. Cilj programa je: pruţanje potpore poduzetnicima, osnivanje novih
gospodarskih subjekata, privlaĉenje stranih ulaganja, promociju javnog i privatnog
sektora, te razvoj lokalne zajednice, kantona, gradova i općina.
- Oĉuvanje starih i tradicionalnih obrta
Potpora razvoju i opstanku tradicionalnih i starih obrta definirana je Akcijskim planom
realizacije mjera za poboljšanje stanja u oblasti tradicionalnih i starih obrta, u kojem su
planirani poticaji u oblastima: obrazovanje za potrebe tradicionalnih i starih obrta,
stipendiranja uĉenika koji se obrazuju za obavljanje tradicionalnih i starih obrta,
osiguranja financiranja kroz poticajna sredstva i kreditna sredstva Razvojne banke
Federacije BiH, usvajanje poreskih i drugih olakšica, organiziranje tradicionalnih i starih
obrta, te stare i tradicionalne obrte uĉiniti privlaĉnim za mlade.
- Povećanje broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva
Zadatak strategije razvoja MSP-a jeste osnivanje novih subjekata malog gospodarstva i
kreiranje okvira za stvaranje odrţivog, meĊunarodno konkurentnog i izvozno orijentiranog
sektora MSP-a. Ispunjenje strateških ciljeva vodi izgradnji udobnog poduzetniĉkog
ambijenta i stvaranju pretpostavke za trţišno nadmetanje. Ono što se ţeli stimuliratipodrţati je povećanje broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva, povećanje
broja zaposlenih, poduzetništvo mladih, akademsko poduzetništvo, poduzetništvo ţena,
te obiteljski biznis i sl. Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
usmjerava se na: osiguranje poslovnog prostora, nabavku opreme, uporabu novih
tehnologija, izradu poslovnih planova, educiranje, stvaranje mogućnosti interesnog
umreţavanja te osiguravanje sustava kvalitete. Cilj potpore je osiguravanje rada
subjekata malog gospodarstva u prvim godinama poslovanja.
- Osiguranje više financijskih sustava za podršku MSP-a
Izravna financijska potpora MSP-a osigurana je iz Proraĉuna Federacije BiH i bit će
plasirana putem natjeĉaja kao kreditna, odnosno grant sredstva. Financijska potpora
MSP-a ovisit će i o efikasnosti implementacije te iznosa sredstava Svjetske banke
namijenjenih za razvoj MSP-a u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo razvoja,
poduzetništva i obrta će ostvariti bolju suradnju s Fondacijom za odrţivi razvoj Vlade
Federacije BiH (ODRAZ) u cilju što efikasnijeg plasiranja sredstava Svjetske banke,
namijenjenih MSP-a, putem komercijalnih banaka.
91
- UvoĊenje Informacijskog sustava Registra malih i srednjih poduzeća – ISR MSP u
Federaciji BiH
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u okviru rada na potpori razvoju
sektora MSP-a i unapreĊenja općeg ambijenta poduzetništva, pokrenulo je aktivnosti na
osiguranju potpune integracije svih podataka kljuĉnih za nadzor nad MSP sektorom. U tu
svrhu, zajedno s Federalnim ministarstvom trgovine izraĊen je glavni Projekt uspostave
ISR MSP sustava, a u narednom periodu je planirana fazna implementacija Projekta.
Realizacijom ovog projekta stvorile bi se pretpostavke za sljedeća poboljšanja: povećanje
broja MSP, smanjenje rashoda, kontrola izvršenja obveza, poboljšanje kvalitete roba i
usluga, interesno udruţivanje poduzetnika i obrtnika.
- Povećana prekograniĉna suradnja u okviru IPA programa
Prekograniĉna suradnja u okviru IPA programa ima sveukupni strateški cilj: unapreĊenje
zajedniĉkog odrţivog razvoja pograniĉnih predjela, njihovih ekonomskih, kulturnih,
prirodnih i ljudskih resursa i potencijala, tako što će se jaĉati kapaciteti ljudskih resursa i
zajedniĉkih institucionalnih mreţa meĊu lokalnim zajednicama privatnih i javnih aktera.
Ministarstvo će aktivno sudjelovati pri definiranju projekata, te će predlagati Vladi
Federacije BiH sufinanciranje istih u okviru svojih trenutnih mogućnosti.
- Intenzivnija izgradnja inovativnog poduzetništva
Istraţivanja, inovacije te ljudski resursi znanja imaju strateški znaĉaj po pitanju razvoja,
opstanka i napretka proizvodnje. Proizvodnja mora biti visoko inovativna, visoko
fleksibilna, da se temelji na znanju, inovacijama i dostignućima istraţivaĉkog rada. Cilj
potpore je: izgradnja inovativnog poduzetništva; povećanje broja subjekata malog
gospodarstva zasnovanog na znanju; dovoĊenje inovacije do proizvoda; uvoĊenje ISO
standarda; postavljanje CE znaka na proizvode iz Federacije BiH, te transfer znanja i
tehnologija u sektor malih i srednjih poduzeća.
Usvojeni dokumenti: Akcijski plan implementacije projekta „Razvoj malog i srednjeg
poduzetništva u Federaciji BiH“ i „Program mjera razvoja malog gospodarstva 2010.-2012.“
definiraju program, prioritete, mjere i aktivnosti u 2011. godini.
Provedbom programa ostvarit će se:
- Smanjenje administrativnih prepreka za osnivanje i poslovanje subjekata malog
gospodarstva;
- Intenzivnija promocija poduzetništva;
- Uspostava središnje Agencije za malo i srednje poduzetništvo;
- Osiguravanje veće i povoljnije financijske podrške;
- Struĉno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo;
- Intenzivnija izgradnja poduzetniĉke infrastrukture;
- Tehniĉki razvitak/podići tehniĉko-tehnološku razinu opreme i tehnologija u sektoru malog
gospodarstva;
- Poticanje poduzetnika i ciljnih skupina na ulaganja, proširivanja i nova zapošljavanja.
Na taj naĉin će mali i srednji poduzetnici imati:
- Ugodniji ambijent za svoj rad;
- Bolju poduzetniĉku infrastrukturu;
- Uhodan i operativan sustav obrtniĉkih komora;
- Solidan, funkcionalan i transparentan sustav potpore malim i srednjim poduzećima;
- Agenciju za razvoj malog gospodarstva;
92
- Uhodan sustav komunikacije (razmjene informacija od ekonomske diplomacije preko
nositelja razvoja MSP-a do samih poduzetnika);
- Mogućnost uspostavljanja prekograniĉne suradnje;
- Osigurana sredstva potpore u iznosu do 2% iz Proraĉuna Federacije Bosne i
Hercegovine;
- Znatno veći priliv sredstava za ulaganje u proizvodno-razvojna MSP-a;
- Znaĉajnije osiguranje potpore putem kreditnih sredstava.
Realizacijom Programa razvoja malog gospodarstva u 2011.godini će se postići proces
europeizacije Federacije BiH u oblasti malog i srednjeg poduzetništva, a znaĉi i znaĉajno
podizanje svijesti o znaĉaju MSP-a, povećanje broja MSP-a koji koriste nove tehnologije,
poštivanje ekoloških propisa, veću zaposlenost, veću konkurentnost, znatno veći udio MSP-a
u BNP-u, to jest izgradnju razvojnog poduzetništva kao partnera industrijskim poduzećima.
Sinergija ideja, znanja i novih tehnologija rezultira razvojnim poduzetništvom.
U 2011. godini iz nadleţnosti ministarstva uradiće se slijedeće:
OPIS
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
ROK
- Prednacrt Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva FBiH
- Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva FBiH
- Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu i srodnim
djelatnostima
maj-decembar
januarseptembar
mart-avgust
PODZAKONSKI AKTI
- Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima
raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta
u 2011.god.“- grant sredstva
- Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima
raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta
u 2011.god.“- kreditna sredstva
- Prijedlog Pravilnika o minimalnim tehniĉkim i drugim uvjetima za
obavljanje obrtniĉkih srodnih djelatnosti
maj-juni
maj-juni
augustseptembar
INFORMATIVNO – ANALITIĈKI DIO
- Izvješće o utrošku dodijeljenih financijskih sredstava „Transfera za
poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ utvrĊenih Proraĉunom
januar
Federacije BiH za 2010.godinu
- Izvješće o efektima i utrošku dodijeljenih financijskih sredstava
„Transfera za poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2009.godinu“ januar-februar
utvrĊenog Proraĉunom Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Pregled statistiĉko-ekonomskih podataka za 2010.godine
mart-april
- Informacija o stupnju implementacije Informacijskog sustava registra
april-maj
MSP u Federaciji BiH
- Informacija o stanju razvijenosti specijaliziranih institucija
osposobljenih za pomoć MSP-ima na usvajanju meĊunarodnih
april-maj
standarda i certifikata u Federaciji BiH
93
- Informacija o Informacijskom sustavu Obrtnog registra
- Informacija o stanju razvijenosti poduzetniĉkih inkubatora u FBiH
- Informacija o kreditnoj politici poslovnih banaka prema malim
i srednjim poduzećima u Federaciji BiH
- Informaciji o provoĊenju Akcijskog plana mjera zaštite tradicionalnih i
starih obrta
- Informacija o znaĉaju i vaţnosti CIP programa za MSP u Federaciji
BiH
- Informacija o razvoju inovacijskih centara – tehnoloških parkova u
Federaciji Bosne i Hercegovine
- Informacija o indeksu lakoće poslovanja u BiH i prijedlog mjera za
njegovo poboljšanje
- Analiza stanja poduzetniĉkih zona u Federaciji BiH i izrada
interaktivne karte - nastavak rada od prethodne godine
- Informacija o djelovanju garancijskih fondova u Federaciji Bosne i
Hercegovine
- Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za realizaciju projekta „Razvoj
malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH“
- Informacija o promociji aktivnosti iz oblasti malih i srednjih poduzeća i
obrta
- Izvješće o primjeni Informacijskog sustava Obrtnog registra
- Informacija o stanju u MSP-u (agrerirani podaci iz registra ISR MSP)
juni-juli
juni-juli
juni-juli
septembaroktobar
avgustseptembar
septembaroktobar
oktobarnovembar
oktobarnovembar
oktobarnovembar
novembardecembar
novembardecembar
decembar
decembar
OSTALE AKTIVNOSTI
- Davanje mišljenja na dokumente koji proisteknu iz obveza F BiH i BiH
prema EU, implementacija strategije malih i srednjih poduzeća
- Donošenje rješenja u drugostupanjskom upravnom postupku
- Okrugli stolovi, simpoziji i konferencije u smislu promocije
poduzetništva
- Organiziranje izbora najboljih poduzetniĉkih ideja na temu
poduzetništvo mladih
- Aktivnosti vezane za realizaciju Akcijskog plana
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
novembar
kontinuirano
16. FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utemeljeno je
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima
federalne uprave ("Sluţbene novine Federacije BiH", broj 8/06 od 24.02.2006.) s ciljem
obavljanja upravnih, struĉnih i drugih poslova iz nadleţnosti Federacije Bosne i Hercegovine
koji se odnose na: ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike zaštite
okoliša; standarde kvaliteta zraka, vode i zemlje; ekološko praćenje i kontrolu zraka, vode i
zemlje; izradu strategije i politike razvoja turizma i ugostiteljstva; praćenje turistiĉkih tokova
94
na domaćim i stranim trţištima; usmjeravanje dugoroĉnog razvoja turizma u okviru cjelovitog
gospodarskog sustava i druge poslove utvrĊene zakonom.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu (broj 01-02-2388/09 od 29.10.2009., na koji je Vlada
Federacije BiH na 121. sjednici dala suglasnost svojim aktom V broj 814/2009 od
29.10.2009. godine te njegovim izmjenama i dopunama broj 01-02-2388/09-1 od 09.07.2010.
koje su potvrĊene suglasnošću Vlade V broj 643/2010 od 20.07.2010. godine), za obavljanje
poslova i zadataka u mjerodavnosti Ministarstva utemeljene su sljedeće unutarnje
organizacijske jedinice: Ured Ministra, Sektor okoliša, Sektor za okolišne dozvole, Sektor za
turizam i ugostiteljstvo, Sektor za realizaciju projekata, Sektor za pravne, financijske i opće
poslove
Sektor okoliša i Sektor za okolinske dozvole
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
- Zakon o zaštiti od buke (Usvojen u Predstavniĉkom domu)
- Izrada prijedloga Zakona o zaštiti prirode, ĉiji je nacrt usvojila Vlada
FBiH u 2010. godini
Odmah
2011
PODZAKONSKI AKTI
- Uredba o vrstama i iznosima naknada, kriterijima i mjerilima za
utvrĊivanje naknade zagaĊivaĉa okoliša (ĉlan 21. stav 1. Zakona; a
u vezi sa ĉlanom 18. Zakona)
- Uredba o vrstama i iznosima naknada, kriterijima i mjerilima za
utvrĊivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
(ĉlan 21. stav 1. Zakona; a u vezi sa ĉlanom 18. Zakona)
- Implementacija Uredbe Natura 2000 - zaštićena podruĉja u Europi.
kontinuirano u 2011. godini, u zavisnosti od raspoloţivosti planiranih
proraĉunskih sredstava. Izrada akcijskog plana i priruĉnika za izradu
i provoĊenje Natura 2000).
- Izmjene Pravilnika o upravljanju ambalaţom i ambalaţnim otpadom,
- Pravilnik o elektronskom i elektriĉnom otpadu
- Pravilnik o izradi registra emisija u zrak,
Jul/srpanj
Maj/svibanj
do kraja 2011.
do kraja 2011.
do kraja 2011.
- Izmjene Pravilnika o graniĉnim vrijednostima kvaliteta zraka
- Izmjena i dopuna Pravilnika o postupnom iskljuĉivanju supstanci
koje oštećuju ozonski omotaĉ - nakon realizacije prethodne
aktivnosti
- Pravilnik o graniĉnim vrijednostima zagaĊujućih materija u otpadnim
vodama.
- Izrada provedbenih propisa koji proizilaze iz Zakona JP NP-UNA
- Izrada Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati
ovlaštene pravne osobe za izradu studije o utjecaju na okoliš i i
visini pristojbi naknada i ostalih troškova nastalih u postupku
procjene utjecaja na okoliš
- Izmjene i dopune postojećih podzakonskih akata kojim se ureĊuje
izdavanje okolišnih dozvola
95
Juni/lipanj 2011.
do kraja 2011
do kraja
lipnja/juna 2011.
2011.
2011.
- Izrada Prijedloga odluke o usvajanju programa utroška sredstava s
kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za zaštitu okoliša od
znaĉaja za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2011.godinu“
ANALITIĈKO-UPRAVNO- PRAVNE AKTIVNOSTI
- Implementacija Odluke Vijeća Ministara o uvjetima i naĉinu
provoĊenja Montrealskog protokola i postupnog iskljuĉivanja iz
upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotaĉ u Bosni i
Hercegovini (kroz postupak izdavanja licenci, kvota i dozvola nadleţnost Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te
Federalnog ministarstva okoliša i turizma)
- Kontinuirano izdavanje cca 200 okolišnih dozvola za postojeće i
nove pogone i postrojenja
- Aktivnosti za provoĊenje Akcionog plana Federalne strategije zaštite
okoliša za 2011. godinu, u skladu sa raspoloţivim sredstvima u
Budţetu Federacije BiH i Fondu za zaštitu okoliša FBiH i drugim
izvorima
- Informaciju o radu MeĊuentitetskog tijela za okoliš za prethodnu
godinu.
- Aktivnosti na donošenju zakona o zaštićenim podruĉjima
NP “Prenj“ i NP „Blidinje“ (Ĉabulja, Ĉvrsnica i Vran).
- Izrada crvenih lista vrsta i staništa.
- Informaciaja o upoznavanju javnosti, uništavanje i sprjeĉavanje
širenja ambrozije i pajasena na podruĉju Federacije BiH
- Izraditi Akcijski plan za upoznavanje javnosti, uništavanje i širenje
amorfe na podruĉju Federacije BiH, te izraditi brošuru o invazivnoj
biljnoj vrsti, te koordinirati i provoditi aktivnosti tijekom 2011.
- Izraditi Akcijski plan za upoznavanje javnosti o invazivnim ribljim
vrstama u BiH na podruĉju FBiH, izraditi brošuru o invazivnim
vrstama, te koordinirati i provoditi aktivnosti tijekom 2011.
- Izrada Plana upravljanja otpadom Federacije BiH i uputiti u
proceduru njegovog usvajanja na Vladi Federacije BiH.
- Implementacija Odluke Vijeća Ministara o uvjetima i naĉinu
provoĊenja Montrealskog protokola i postupnog iskljuĉivanja iz
upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotaĉ u Bosni i
Hercegovini (kroz postupak izdavanja licenci, kvota i dozvola –
nadleţnost Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te
Federalnog ministasrtva okoliša i turizma).
- Izvještavanje o usklaĊenosti i implemntaciji propisa iz oblasti okoliša
sa okolišnim propisima Europske unije
- Sudjelovanje u Implementaciji meĊunarodnog GEF projekta (BiH i
Hrvatska) "Integralno upravljanje ekosistemima u slivnim podruĉjima
rijeka Neretve iTrebišnjice"
- Implementaciaj Projekta zaštićenih šumskih i planinskih podruĉja
(Forest and Mountain protected areas Project).
- ProvoĊenje projekta Dinaric arch.
- Uspostavljanje sustava upravljanja opasnim medicinskim otpadom
na razini F BiH
96
kontinuirano
kontinuirano
Dinamika prema
pripremljenim
programima
2011
2011
2011
2011.
do kraja
decembra 2011.
do kraja
decembra 2011.
do kraja
septembra 2011.
kontinuirano
2011
2011.
Kontinuirano
2011
2011
- Studija za uspostavljanje sustava zbrinjavanja otpadnih industrijskih
kemikalija
- Inventarizacija i oznaĉavanje transformatora/transformatorskih ulja u
upotrebi na podruĉju F BiH
- Kategorizacija tipova staništa, projekt bi se nastavio i na 2012. g.
- Izrada mapa senzitivnih staništa, projekat bi se nastavio i na 2012.
- Uspostava federalne mreţe automatskih monitoring stanica
- Uspostava sustava CDM-DNA u Federaciji BiH-(Sukladno
memorandumu i Odluci VM BiH-Sl. Glasnik BiH broj 102/10, te
Odlukom o utemeljenju ovlaštenog tijela za provoĊenje projekta
mehanizama ĉistog Kyoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih
naroda u promjeni klime u BiH )
2011
2011
2011
2011-2012
2011
2011
Sektor za turizam i ugostiteljstvo
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
ZAKONI
- Izrada prijedloga novog Zakona o turistiĉkim zajednicama i
promicanju turizma u Federaciji BiH
2011.
PODZAKONSKI AKTI
- Izrada Prijedloga odluke o usvajanju programa utroška sredstava s
kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša
u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011.godinu “
- Izrada Pravilnika o obliku, sadrţaju i naĉinu voĊenja registra
ugostiteljskih radnji
- Izrada Prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o
ĉlanarinama u turistiĉkim zajednicama
- Izrada Prijedloga Uredbe o inspekcijskom nadzoru nad provedbom
zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koju provodi Federalna uprava za
inspekcijske poslove
- Izrada Prijedloga Odluke o utvrĊivanju visine boravišne pristojbe za
2012. godinu.
- Izrada Prijedloga Odluke o utvrĊivanju visine boravišne pristojbe za
fiziĉke osobe koje su registrirane za pruţanje usluga smještaja u
domaćinstvu za 2012. godinu
maj/svibanj
lipanj /juni 2011.
lipanj /juni 2011
lipanj /juni 2011
lipanj /juni 2011
lipanj/juni2011
ANALITIĈKO-UPRAVNO PRAVNE AKTIVNOSTI
- Dorada i monitoring nad primjenom Projekta „Strategija razvoja
kontinuirano
turizma u Federaciji BiH“
- Informacija o stanju i problemima uoĉenim u oblasti turizma i
studeni/novembar
ugostiteljstva
- Informacija o radu turistiĉkih zajednica na podruĉju Federacije BiH.
studeni/novembar
- Informacije o stanju Hotela s dvojno iskazanom imovinom u
kontinuirano
postupku privatizacije na podruĉju Općine Neum
- Izrada programa aktivnosti oko Izrade i sufinanciranja Master
2011
planova razvoja turizma na podruĉju Federacije BiH u 2011.
- Izrada programa aktivnosti o provoĊenju istraţivanja turistiĉkog
2011
97
-
-
trţišta – Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja u FBiH 2011.
Rješavanje zahtjeva koji se odnose na kategorizaciju ugostiteljskih
objekata za smještaj (Hoteli, kampovi, i druge vrste ugostiteljskih
objekata za smještaj) koji se obavezno kategoriziraju i ĉije se
kategorije oznaĉavaju s ĉetiri ili pet zvjezdica, odnosno oznakama
„standard“ i „komfor“ zahtjeva ugostitelja za utvrĊivanje uvjeta za
kategorizaciju ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine
restorani, koji se kategorija oznaĉava zlatnom kuharskom kapom
Izrada Priruĉnika za edukaciju i polaganje struĉnog ispita za
turistiĉkog vodiĉa (opći dio)
Organiziranje edukacije i polaganja struĉnog ispita za turistiĉke
vodiĉe za podruĉje Federacije BiH.
Izrada Priruĉnika za edukaciju i polaganje struĉnog ispita za
voditelja poslovnice putniĉke agencije (opći dio)
Organiziranje polaganja struĉnog ispita za voditelja poslovnice
putniĉke agencije za podruĉje Federacije BiH
Izrada Informacije o sufinansiranju meĊunarodnih sajmova iz
oblasti turizma i ugostiteljstva
Izrada Prijedloga programa i Odluke o namjenskoj raspodjeli
sredstava za oĉuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturnopovijesnog naslijeĊa i oĉuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog
naslijeĊa, ostvarenih od sredstava ĉlanarina u turistiĉkim
zajednicama i boravišne takse.
kontinuirano
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Sektor za implementciju projekata
OPIS
ROK
PROJEKTI
- Projekt „Upravljanje ĉvrstim otpadom“ II. faza od strane Svjetske
Banke odobren i potpisan Sporazum sa BiH, nakon što je I faza
ocijenjena kao izuzetno uspješan projekt što je uz naglašene
potrebe Vlada oba entiteta za nastavkom rješavanja pitanja otpada
doprinijelo odobravanju novih kreditnih sredstava od strane
Svjetske banke.
Opći podaci
Zajmodavac:
Svjetska Banka
Zajmoprimac:
Bosna i Hercegovina
Kredit br.:
4540BA – IDA sredstva
7629BA – IBRD sredstva
Kredit efektivan od:
Februar 2009.godine
Planirani datum završetka: Februar 2014.godine
Financiranje projekta:
6.5 mil. € – IDA
10.9 mil. € – IBRD
1.52 mil. € – sufinanciranje Vlade FBiH
18,92 mil. € – UKUPNO
Regije ukljuĉene u projekt – plan za 2011. godinu su:
U pripremi za realizaciju ovog projekta u FBiH planirano je da budu
ukljuĉene nove regije: Goraţde, Srednjobosanska ţupanija/kanton,
Posavska ţupanija/kanton, Ĉapljina - Stolac - Ravno, Kupres -
98
Februar 2014.
-
-
-
-
-
Tomislavgrad - Rama („Pakline“), Ljubuški - Široki Brijeg -Grude Posušje. Dio sredstava planiran je i za regije koje su ukljuĉene u I.
fazi: Mostar, Zenica, Livno i Bihać. Prednost u realizaciji projekta
imaju regije koje budu spremnije i koje zadovoljavaju uvjete
predviĊene sporazumom. U 2011. planirano je ukljuĉenje drugih
regija uz izradu potrebnih studija, javnih kampanja (pripreme
lokalnog stanovništva) i dijela projektne dokumentacije. TakoĊer,
potrebno je provesti Javnu kampanju za projekt uz suradnju sa
SIDA-om, kao i izraditi Studiju za opasni otpad. Potpisani sporazumi
izmeĊu FMF i regija Zenice i Mostara omogućili su nastavak
realizacije projekta na ovim regijama već poĉetkom 2011.
Supsidijarni kreditni sporazum je potpisan za regiju Kupres,
Tomislavgrad i Rama - Prozor („Pakline“) sa ciljem izrade studije
izvodljivosti kao uvjeta za nastavak daljnjih aktivnosti.
Nastavak projekta „ Zaštićena šumska i planinska podruĉja“
Sredstva za ovaj projekat su obezbjeĊena od srane GEF –a a
realiziraju se putem Svjetske banke.
Planirane su aktivnosti po slijedećim lokalitetima:
Nacionalni park UNA:
Zakon o Nacionalnom parku UNA je usvojen te slijede aktivnosti:
Izrada Plana Upravljanja Nacionalnim parkom UNA ukljuĉujući
katastarska snimanja i drugu tehniĉku pomoć
Izrada ekološke ocjene poĉetnog stanja u NP UNA
IPA 2008. Dobijen je projekat od strane EC iz IPA pristupnih
sredstava, s kojim ćemo pripremati 6 potrebnih studija za izbor
lokacija i studija izvodljivosti odabranih lokacija budućih regionalnih
deponija koje će se ukljuĉiti u „Drugi projekat upravljanja ĉvrstim
otpadom“. Projekat implementira Direkcija EC i oĉekuje se
potpisivanje ugovora sa odabranom konsultantskom kućom u I
kvartalu 2011. Uloga Ministarstva je da predloţi regije za izradu
studija i da bude korisnik finalnih studija.
IPA 2010. Predloţeni prijedlozi projekata za IPA
2010. su
prihvaćeni za financiranje. Realizacija se oĉekuje u 2011. god,
putem Svjetske Banke. Dobivena sredstva za financiranje, koja će
se u 2011.godini zapoĉeti realizirati, su: Reciklaţno postrojenje na
deponiji „Uborak“ u Mostaru i Izgradnja kanalizacijskog sustava za
Općinu Ljubuški. Uloga Ministarstva je kompletna implementacija
projekta : Tehniĉki i finansijski aspekt.
IPA 2011-2013 – Priprema infrastrukturnih prijedloga projekata iz
oblasti Upravljanja otpadom u svrhu smanjenja zagaĊenja tla, vode
i zraka od postojećih odlagališta ( zatvaranje općinskih odlagališta
sa nekontrolisanim odlaganjem)
Projekt sanacija korita i slapišta rijeke Trebiţat
Financijeri: - Vlada FBiH -450.000KM
Sufinanciranje: - Fond za zaštitu okoliša FBiH - 400.000KM
Razdoblje realizacije projekta: 2007.- 2012.
Projekt ima za cilj osigurati efektivno i ekološki odrţivo upravljanje
vodnim resursima u slivu rijeke Trebiţat, kao i razvoj ekološkog
turizma i ekološke proizvodnje hrane, ĉime bi
99
Period
implementacije
je 2009. –
2013.
Period
implementacije
je 2011. –
2012.
Period
implementacije
je 2011. –
2012.
Period
implementacije
je 2012. –
2015.
2007-2012
se doprinijelo ekonomskom razvoju regije i zaštiti ekoloških
vrijednosti sliva rijeke Trebiţat, posebice vodopada Kravice i
Koćuša.
- Projekt Trajna zaštita Poĉitelja
Financijer: Vlada FBiH
Razdoblje implementacije: 2002. - 2011.
Rok završetka projekta: 31. prosinac/decembar 2011.
Odobrena sredstva za 2011. godinu: 360.000 KM
Projekt se implementira u kontinuitetu od 2002. godine prema
aktivnostima koje je definirala Vlada Federacije BiH. U 2011. godini
na obnovi Poĉitelja planira se nastavak aktivnosti obnove
stambenih objekata, infrastrukture kao i završetak aktivnosti
zapoĉetih u 2010. godini.
- Projekt Jajce – sanacija korita rijeke Plive i vodopada
Financijeri: - Vlada Federacije BiH, “Elektroprivreda HZ HB”,
Agencija za “Vodno podruĉje slivova rijeke Save” Sarajevo
Odobrena sredstva Vlade FBiH za 2011: 450.000 KM
Razdoblje realizacije III. faze: 2009. - 2011.
U tijeku 2011. planirane su aktivnosti na sanaciji buĉnice i desnog
boka vodopada za koje je izraĊena projektna dokumentacija, kao i
nastavak aktivnosti iz 2009/10. godine.
Uvjet za ostvarenje gore navedenih rokova je blagovremeno
osiguranje sredstava odstrane investitora: Agencije za „Vodno
podruĉje slivova rijeke Save“ Sarajevo, JP „Elektroprivreda HZ HB“
Mostar i Vlade Federacije BiH po planiranoj i usvojenoj dinamici
u Zakljuĉku Vlade Federacije BiH: V.broj:191/07 od 09.05.2007.
Sufinanciranje: - Fond za zaštitu okoliša FBiH – 200.000 KM
Završetak radova iz I faze Projekta.
- Projekt Sanacija mlinica na rijekama Uni, Trebiţatu, Dreţnici,
Vrioštici i ostalih u FBiH
Financijer: Vlada Federacije BiH
Odobrena sredstva za 2011. godinu: 135.000 KM
Sanacija mlinica na Uni, Trebiţatu, Dreţnici, Vrioštici i ostalih u
Federaciji BiH iskoristila bi se u svrhu razvoja turizma u FBiH.
100
2002. - 2011.
2009.- 2011.
Utvrdit će se
projektom
Download

Program rada Vlade FBiH za 2011. godinu