BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kanton: SARAJEVO
Opeinski sud u Sarajevu
Broj: 065-0-Reg-14-000353
Datum: 14.2.2014. godine
Opeinski sud u Sarajevu, i to sudija Aganovie Ramiza, rjaavajuei po prijavi predlagatelja Drukvo za izd
i §tamparsku djelatnost "avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo ul. Te§anjska br.24a Sarajevo Centar, koga zastu
direktor zakonski zastupnik Hajrie Hasena, u predmetu upisa promjene: poveeanje vlastitog udjela uz
istovremeno smanjenje kapitala u novcu za visinu vlastitog udjela Dru§tva, smanjenje broja osniva6a, a nu
temelju odredbe 61ana 33. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH („SluThene novine FBiH", bri
27/05, 68/05 i 43/09) dana 14.02.2014. godine, donio je
RJE4NJE 0 IZMJENAMA PODATAKA
U sudski registar Opeinskog suda u Sarajevu, kod subjekta upisa upisani su podaci o promjeni: povedanji
vlastitog udjela uz istovremeno smanjenje kapitala u novcu za visinu vlastitog udjela Drukva, smanjenje
osnivata.
Firma: Drugtvo za izdava6ku i gtamparsku djelatnost "avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo
Skradema oznaka firme: "avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo
Sjedigte: ul. Teganjska broj 24a, Sarajevo, Sarajevo-Centar
MBS: 65-01-0133-11 (stari broj 1-24673)
JIB: 4200934630002
Carinski broj:
Pravni osnov upisa:
Odluka o povladenju vlastitog udjela uz istovremeno smanjenje kapitala za visinu vlastitog udjela Drugtva broj OPU IP
52/14 od 04.02.2104.godine, sa ispravkom od 12.02.2014.godine, Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Drugtva broj:OPU
53/14 od 04.02.2014.godine, sa ispravkom od 12.02.2014.godine.
OSNIVAel / eLANOVI SUBJEKTA UPISA
Firma
Sjedi§te
Reg. br./MBS
"AVAZ" Drugtvo za nekretnine, hotelijerstvo, Bosna i Hercegovina, ul. D'±emala Bijediel 65-01-0198-12 (1-7422)
ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o. Sarajevo
185
OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA
Ugovoreni (upisani) kapital:
818.150,00
Uplateni kapital:
100.000,00
Strana 1 /9
• UtEgeE U KAPITALU
Osniv0
"AVAZ" Drugtvo za nekretnine, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o.
Sarajevo
•
Ugovoreni kapital
818.150,00
Procenat
100 %
LICA OVLAgTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA
U unutranjem i vanjskotrgovinskom prometu
HAJRIC HASENA, direktor bez ogranidenja ovlagtenja.
Kegetovid Alen, direktor marketinga sa ogranidenjem ovlagtenja za zakljudivanje poslova vrijednosti preko 10.000,0
KM za koje poslove je potrebna saglasnost Direktora drugtva..
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutranjem prometu
gifra
01.62
02.40
10.39
11.01
11.02
13.30
17.11
17.12
17.21
17.22
17.23
17.24
17.29
18.11
18.12
18.13
18.14
18.20
32.99
33.12
41.10
41.20
42.11
42.12
42.13
42.21
42.22
42.91
42.99
43.99
45.11
45.19
45.20
45.31
45.32
45.40
46.11
46.12
Naziv
Pomodne djelatnosti za uzgoj 2ivotinja
Pomodne usluge u gumarstvu
Ostala prerada i konzervisanje voda i povrda
Destiliranje, predikavanje i mijeganje alkoholnih pida
Proizvodnja vina od grobla
Dovrgavanje tekstila
Proizvodnja celuloze
Proizvodnja papira i kartona
Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambala2e od papira i kartona
Proizvodnja proizvoda za domaeinstvo i higijenu te toaletnih potrepgtina od papira
Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira
Proizvodnja zidnih tapeta
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
tampanje novina
Ostalo gtampanje
Usluge pripreme za gtampu i objavljivanje
Knjigovegke i srodne usluge
Umno2avanje snimljenih zapisa
Ostala preradivadka industrija, d. n.
Popravak magina
Organizacija izvodenja gradevinskih projekata
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Gradnja cesta i autocesta
Gradnja 2eljeznidkih pruga i podzemnih 2eljeznica
Gradnja mostova i tunela
Gradnja cjevovoda za tednosti i plinove
Gradnja vodova za elektridnu struju i telekomunikacije
Gradnja hidrogradevinskih objekata
Gradnja ostalih gradevina niskogradnje, d. n.
Ostale specijalizirane gradevinske djelatnosti, d. n.
Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Trgovina ostalim motornim vozilima
Oddavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odravanje i popravak motocikala
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, 2ivim ivotinjama, tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima
Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama
Broj: 065-0-Reg-14-000353, datum: 14.2.2014.godine
Strana 2 /9
46.13
46.14
46.15
46.16
46.17
46.18
46.19
46.21
46.22
46.23
46.24
46.31
46.32
46.33
46.34
46.35
46.36
46.37
46.38
46.39
46.41
46.42
46.43
46.44
46.45
46.46
46.47
46.48
46.49
46.51
46.52
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.71
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77
46.90
47.11
47.19
47.21
47.22
47.23
47.24
47.25
Posredovanje u trgovini drvenom gradom i gradevinskim materijalom
Posredovanje u trgovini maginima, industrijskom opremom, brodovima i avionima
Posredovanje u trgovini namjegtajem, proizvodima za domadinstvo i 2eljeznom robom
Posredovanje u trgovini tekstilom, odjedom, krznom, obudom i ko2nim proizvodima
Posredovanje u trgovini hranom, pidima i duhanom
Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odredene proizvode iii grupe ostalih proizvoda
Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko 2itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za 2ivotinje
Trgovina na veliko cvijedem i sadnicama
Trgovina na veliko 2ivim 2ivotinjama
Trgovina na veliko sirovim, gtavljenim i dovrgenim k(34ama
Trgovina na veliko vodem i povrdem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom, mlijeenim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
Trgovina na veliko pidima
Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko gederom, eokoladom i slatkigima
Trgovina na veliko kafom, eajem, kakaom i zaeinima
Trgovina na veliko ostalom hranom, ukljueujudi ribe, ljuskare i mekugce
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pidima i duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko odjedom i obudom
Trgovina na veliko elektrienim aparatima za domadinstvo
Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za eikenje
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
Trgovina na veliko namjegtajem, tepisima i opremom za rasvjetu
Trgovina na veliko satovima i nakitom
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domadinstvo
Trgovina na veliko raeunarima, perifernom opremom i softverom
Trgovina na veliko elektroniekim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
Trgovina na veliko poljoprivrednim maginima, opremom i priborom
Trgovina na veliko alatnim maginima
Trgovina na veliko maginima za rudarstvo i gradevinarstvo
Trgovina na veliko maginima za tekstilnu industriju to maginima za givanje i pletenje
Trgovina na veliko kancelarijskim namjegtajem
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim maginima i opremom
Trgovina na veliko ostalim maginima i opremom
Trgovina na veliko krutim, teenim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
Trgovina na veliko drvom, gradevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uredajima i opremom za vodovoc
grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko ostacima i otpacima
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete2no hranom, pidima i duhanskim
proizvodima
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo vodem i povreem u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo ribama, Ijuskarima i mekugcima u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo hljebom, proizvodima od bragna, kolaeima i slatkigima u specijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo pidima u specijaliziranim prodavnicama
Broj: 065-0-Reg-14-000353, datum: 14.2.2014.godine
Strana 3 /9
47.26
47.29
47.30
47.41
47.42
47.43
47.51
47.52
47.53
47.54
47.59
47.61
47.62
47.63
47.64
47.65
47.71
47.72
47.74
47.75
47.76
47.77
47.78
47.79
47.81
47.82
47.89
47.91
47.99
49.10
49.20
49.39
49.41
49.42
49.50
50.10
50.20
50.30
50.40
52.10
52.21
52.24
52.29
53.20
55.10
55.20
55.30
55.90
56.10
56.21
56.29
56.30
58.11
Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo reunarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo tepisima i prostiraeima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo elektrienim aparatima za domadinstvo u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo namjegtajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domadinstvo u
specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisadim priborom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo muziekim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo igrama i igradkama u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo odjeeom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo obueom i proizvodima od ko2e u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo kozmeti6kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo cvijeeem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kuenim Ijubimcima i hranom za kue
ljubimce u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama
Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo hranom, pidima i duhanskim proizvodima na gtandovima i titnicama
Trgovina na malo tekstilom, odjedom i obudom na gtandovima i titnicama
Trgovina na malo ostalom robom na gtandovima i trtnicama
Trgovina na malo putem pogte iii interneta
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, gtandova i titnica
2eljezni6ki prijevoz putnika, medugradski
2eljezni6ki prijevoz robe
Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
Cestovni prijevoz robe
Usluge preseljenja
Cjevovodni transport
Pomorski i priobalni prijevoz putnika
Pomorski i priobalni prijevoz robe
Prijevoz putnika unutragnjim vodenim putevima
Prijevoz robe unutragnjim vodenim putevima
Skladigtenje robe
Uslukne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
Pretovar tereta
Ostale pomoane djelatnosti u prevozu
Djelatnosti pru2anja ostalih pogtanskih i kurirskih usluga
Hoteli i sliean smjegtaj
Odmaraligta i slieni objekti za kradi odmor
Kampovi i prostori za kampiranje
Ostali smjegtaj
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu2ivanje hrane
Djelatnosti keteringa
Ostale djelatnosti pripreme i usluiivanja hrane
Djelatnosti pripreme i uslu2ivanja plea
Izdavanje knjiga
Broj: 065-0-Reg-14-000353, datum: 14.2.2014.godine
Strana 4 /9
58.12
58.13
58.14
58.19
58.21
58.29
59.11
59.12
59.13
59.14
59.20
60.10
60.20
61.10
61.20
61.30
61.90
62.01
62.02
62.03
62.09
63.11
63.12
63.91
63.99
68.10
68.20
68.31
68.32
69.20
70.21
70.22
71.11
71.12
71.20
73.11
73.12
73.20
74.10
74.20
74.30
74.90
77.11
77.12
77.21
77.22
77.29
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.40
79.11
Izdavanje imenika i popisa korisniekih adresa
Izdavanje novina
Izdavanje dasopisa i periodithih publikacija
Ostala izdavadka djelatnost
Izdavanje rgunarskih igara
Izdavanje ostalog softvera
Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
Djelatnosti prikazivanja filmova
Djelatnosti snimanja zvu6nih zapisa i izdavanja muziaih zapisa
Emitiranje radijskog programa
Emitiranje televizijskog programa
Djelatnosti 2idane telekomunikacije
Djelatnosti be2i&le telekomunikacije
Djelatnosti satelitske telekomunikacije
Ostale telekomunikacione djelatnosti
Ra6unarsko programiranje
Savjetovanje u vezi s ra&marima
Upravljanje rgunarskom opremom i sistemom
Ostale uslu2ne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i rgunarima
Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima
Internetski portali
Djelatnosti novinskih agencija
Ostale informacijske uslu2ne djelatnosti, d. n.
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama iii nekretninama uzetim u zakup (leasing)
Agencije za poslovanje nekretninama
Upravljanje nekretninama uz naknadu iii na osnovu ugovora
Radunovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
Odnosi s javnogdu i djelatnosti saopdavanja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Arhitektonske djelatnosti
In2injerske djelatnosti i s njima povezano tehnidko savjetovanje
TehnAo ispitivanje i analiza
Agencije za promociju (reklamu i propagandu)
Oglagavanje putem medija
Istra2ivanje tr2igta i ispitivanje javnog mnjenja
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
Fotografske djelatnosti
Prevodiladke djelatnosti i usluge tumga
Ostale strudne, naudne i tehnidke djelatnosti, d. n.
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
Iznajmljivanje videokaseta i diskova
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za lidnu upotrebu i domadinstvo
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih magina i opreme
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) magina i opreme za gradevinarstvo
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih magina i opreme (ukljudujudi raunare)
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zxadnih prijevoznih sredstava
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih magina, opreme i materijalnih dobara, d. n.
Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasnigtva i slitnih proizvoda, osim
radova koji su zagtideni autorskim pravima
Djelatnosti putnAih agencija
Broj: 065-0-Reg-14-000353, datum: 14.2.2014.godine
Strana 5 /9
79.12
79.90
81.10
81.21
81.22
81.29
82.11
82.19
82.20
82.30
82.91
82.92
82.99
85.51
85.52
85.60
90.01
90.02
90.03
90.04
93.11
93.12
93.13
93.19
93.21
93.29
95.11
95.12
95.21
95.22
95.23
95.25
95.29
96.01
96.02
96.04
96.09
Djelatnosti turoperatora
Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima
Pomodne djelatnosti upravljanja zgradama
Osnovno eigdenje zgrada
Ostale djelatnosti i ligdenja zgrada i objekata
Ostale djelatnosti i igdenja
Kombinirane kancelarijske administrativne usluthe djelatnosti
Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomothe djelatnosti
Djelatnosti pozivnih centara
Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu raduna te kreditnih kancelarija
Djelatnosti pakovanja
Ostale poslovne pomodne usluthe djelatnosti, d. n.
Obrazovanje i pouthvanje u podrudju sporta i rekreacije
Obrazovanje i pouthvanje u podrOju kulture
Pomothe usluthe djelatnosti u obrazovanju
lzvodgka umjetnost
Pomodne djelatnosti u izvodatkoj umjetnosti
Umjetni6ko stvaralagtvo
Rad umjetniekih objekata
Rad sportskih objekata
Djelatnosti sportskih klubova
Fitnes centri
Ostale sportske djelatnosti
Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
Popravak rathnara i periferne opreme
Popravak komunikacijske opreme
Popravak elektroni6kih uredaja za giroku potrognju
Popravak aparata za domadinstvo te opreme za ku5u i vrt
Popravak obude i proizvoda od koth
Popravak satova i nakita
Popravak ostalih predmeta za litnu upotrebu i domadinstvo
Pranje i hemijsko digdenje tekstila i krznenih proizvoda
Frizerski i drugi tretmani za uljepgavanje
Djelatnosti za njegu i odtlavanje tijela
Ostale lithe usluthe djelatnosti, d. n.
Broj: 065-0-Reg-14-000353, datum: 14.2.2014.godine
Strana 6 /9
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu
- Vanjska trgovina svim prizvodima iz okvira registrovane djelatnosti
- Izvoz i uvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti
- Usluge u oblasti vanjskotrgovinskog poslovanja iz okvira registrovane djelatnosti
- Usluge medunarodnog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa medunarodnim transportom
(medunarodna gpedicija, skladigtenje, agencijske usluge u transportu i sl.)
- Usluge atestiranja, usluge faktoringa i finansijski inZenjering
- Usluge istraZivanja i prulanja i korigtenja informacija i znanja u privredi i nauci
- Prodaja robe stranog porijekla i robe domade proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavnica
- Izvodenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH
- Vrgenje servisnih usluga za odrZavanje uvezene opreme i trajnih dobara za lidnu potrognju
- Ugostiteljske i turistidke usluge
- Telekomunikacione usluge
- Zastupanje inostranih firmi
- Carinska skladigta
- Malogranieni promet
- Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti
- Konsignaciona prodaja roba
PODRUiNICE SUBJEKTA UPISA
Naziv: Drukvo za izdavadku i gtamparsku djelatnost "avaz-roto press" d.o.o.
Sarajevo-PodruInica Banja Luka
Skraaeni naziv:
Poreski podbroj: 1-24673-01
Sjedike: ul. Kralja Petra Prvog Karadordevida bb, Banja Luka, opkina: Banja Luka
Akt o osnivanju poslovne jedinice: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju broj
OPU-105/08 od 28.01.2008. god.
Djelatnost podruinice
Djelatnost Podru'tnice je identidna sa djelatnostima Drugtva.
Lice ovlateno za zastupanje podruinice
Karat Jasmin, Rukovodilac podruZnice, sa ograni&njem za poslove vrijednosti preko 500,00 KM za koje
poslove je potrebna pismena saglasnost Generalnog direktora drugtva iii izvrgnog direktora plasmana i
distribucije
Naziv: BRISE SE IZ SUDSKOG REGISTRA - Drukvo za izdavadku i gtamparsku djelatnost
"avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo-Podru2nica Brdko Distrikt
Skraaeni naziv:
Poreski podbroj: 1-24673-02
Sjedike: ul. Bosne Srebrne broj 3, Brdko, opkina: Brdko
Akt o osnivanju poslovne jedinice: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju broj
OPU-106/08 od 28.01.2008. god.,Odluka o prestanku rada Podru2nice Brdko Distrikt br.
OPU-IP-38/11 od 21.01.201 1.godine.
Djelatnost podrifinice
Djelatnost PodruZnice je identitha sa djelatnostima Drugtva.
Lice oviateno za zastupanje podrifinice
RaZanica Edin, Rukovodilac podruZnice, sa ograni6enjem za poslove vrijednosti preko 500,00 Km za koje
poslove je potrebna pismena saglasnost v.d. Generalnog direktora drugtva iii izvrgnog direktora
marketinga
Broj: 065-0-Reg-14-000353, datum: 14.2.2014.godine
Strana 7 /9
Naziv: BMS E SE IZ SUDSKOG REGISTRA - DruStvo za izdavaCku i gtamparsku djelatnost
• "avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo-PodruInica Bijeljina
Skraaeni naziv:
Poreski podbroj: 1-24673-03
SjediSte: ul. Mae Selimoviea broj 2, Bijeljina, opStina: Bijeljina
Akt o osnivanju poslovne jedinice: Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju broj
OPU-107/08 od 28.01.2008. god.,Odluka o prestanku rada PodrOnice Bijeljina broj
OPU-IP-37/11 od 21.01.201 I.godine
Djelatnost podrulnice
Djelatnost PodruNice je identiena sa djelatnostima Drugtva.
Lice ovlateno za zastupanje podrulnice
Musli Emir , Rukovodilac podru2nice, sa ogranieenjem za zakljudivanje poslova vrijednosti preko 500,00
KM za koje poslove je potrebna pismena saglasnost Generalnog direktora drugtva iii Izvrgnog direktora
marketinga
NAPOMENA
Rjegenjem Opainskog suda u Sarajevu br. Reg-002178/06 od 17.1 1.2006.godine upisano je osnivanje
podruNice pod nazivom: Drugtvo za izdavaeku i gtamparsku djelatnost "a-roto press" d.o.o.
Sarajevo-Podruhlica Bijeljina, ul. Mege Selimovida br.2, Bijeljina, MBS: 1-24673 03, a rjegenjem istog sup
br. Reg-001769/07 od 12.07.2007.godine upisana je promjena naziva Podrulnice: Drugtvo za izdavaeku i
gtamparsku djelatnost "avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo-PodruNica Bijeljina, ul. Mege Selimovida br.2,
Bijeljina.
Rjegenjem Opdinskog suda u Sarajevu br.065-0-Reg-11-000306 od 15.02.2011.godine, upisan je prestanak
rada-brisanje PodruNice Bijeljina.
Rjegenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-1340/05 od 06.07.2005.godine upisano je osnivanje
podru2nice pod nazivom: Drugtvo za izdavaeku i gtamparsku djelatnost "a-roto press" d.o.o.
Sarajevo-PodruNica Breko Distrikt, ul. Cvijete Zuzorid bb., Breko Distrikt, MBS: 1-24673 02, a rjegenjen
istog suda br. Reg-001767/07 od 12.07.2007.godine upisana je promjena naziva PodruNice: Drugtvo za
izdavaeku i gtamparsku djelatnost "avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo-Podru2nica Breko Distrikt, ul. Bosne
Srebrene broj 3.
Rjegenjem Opdinskog suda u Sarajevu br.065-0-Reg-11-000307 od 15.02.2011.godine, upisan je prestanak
rada-brisanje Podru2nice Breko Distrikt.
Rjegenjem Opdinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-13 001832 od 23.09.2013.godine izvrgen je upis
promjena: PRIPAJANJE drugtva "NEGRO GRAF" Drugtvo za grafiku, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo u
Trg Nezavisnosti broj 18 Sarajevo Novi Grad, MBS: 51-01-0817-12 (stari broj 1-24410) pa je Drugtvo za
izdavar✓ku i gtamparsku djelatnost "avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo ul. Teganjska broj 24a Sarajevo Novi
Grad Sarajevo pravni sljednik drugtva koje se pripaja, a na osnovu Odluke o pripajanju broj: OPU-IP-337/1
od 12.06.2013.godine sa dopunom od 17.09.2013.godine, Odluka o prihvatanju pripajanja broj:
OPU-IP-338/12 od 12.06.2013.godine i Ugovor o izmjenama Odluke broj: OPU-IP-339/13 od
12.06.2013.godine.
Rjegenjem Opainskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-12-001833 od 23.09.2013.godine upisano je brisanj
drugtva "NEGRO GRAF" Drugtvo za grafiku, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo ul.Trg Nezavisnosti broj 18
Sarajevo Novi Grad, MBS: 65-01-0817-12 (stari broj: 1-24410) usljed pripajanja drugtvu Drugtvo za
izdavaeku i gtamparsku djelatnost "avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo ul. Teganjska broj 24a Sarajevo Novi
Grad Sarajevo MBS: 65-01-0133-11 (stari broj: 1-24673).
Obrazlo2enje
Postupajuei po prijavi predlagatelja Drukvo za izdavoU.ku i gtamparsku djelatnost "avaz-roto press" d.o.o.
Sarajevo ul. Teganjska br.24a Sarajevo Centar, od 07.02.2014. godine, Sud je ocijenio da su ispunjeni zakonski
uslovi propisani 61anom 33. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH („Slu2bene novine FBiH", broj
27/05, 68/05 i 43/09), to je stoga donio odluku kao u dispozitivu Rje§enja.
Broj: 065-0-Reg-14-000353, datum: 14.2.2014.godine
Strana 8 /9
Sudija/Sudac:
Ramiza Aganovie
Pravni lijek:
Protiv ovog rj e§enj a mote se izjaviti 2alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rj e§enj a. 2alba se izjavljuj e
Kantonalnom sudu u Sarajevu, a podnosi se preko ovog suda.
Broj: 065-0-Reg-14-000353, datum: 14.2.2014.godine
Strana 9 /9
Download

Avaz roto-press