CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
DRI: 40113-03-35/39
Podgorica, 25.10.2012. godine
IZVJEŠTAJ
O REVIZJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA
MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
ZA 2011.GODINU
(konačan)
Podgorica, oktobar 2012. godine
Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Državna revizorska institucija na osnovu člana 4. Zakona o Državnoj revizorskoj
instituciji i Odluke Kolegijuma nadležnog za predmetnu reviziju, izvršila je reviziju
Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja (u daljem tekstu
Ministarstvo) za 2011. godinu. Revizija je izvršena u skladu sa Poslovnikom Državne
revizorske institucije, Uputstvom o metodologiji rada Državne revizorske institucije i
Međunarodnim standardima revizije za javni sektor (INTOSAI/EUROSAI).
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja Izjašnjenja subjekta revizije na
Prijedlog Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i
socijalnog staranja za 2011. godinu nadležni Kolegijum Institucije u sastavu dr Milan
Dabović - rukovodilac Kolegijuma i Dragiša Pešić - član Kolegijuma je usvojio Konačan
Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog
staranja za 2011.godinu. Izvještajem su obuhvaćeni svi bitni elementi na osnovu kojih je
nadležni Kolegijum Institucije donio
USLOVNO MIŠLJENJE
SA PREDLOGOM PREPORUKA I MJERA
Nadležni kolegijum je opredijelio uslovno mišljenje u vezi sa Finansijskim izvještajima
Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu, iz sljedećih razloga:
1. Finansijski izvještaji Ministarstva nijesu u cjelini usaglašeni sa stvarnim
podacima. Revizijom je utvrđeno sledeće činjenično stanje:
a. Ministarstvo je u 2011. godini, vršilo preusmjerenje sredstava na način što
je uvećalo izdatke za 6.800.638,40 € i istovremeno umanjilo izdatke za
1.909.359,51 €. Ministarstvo nije u cjelostii obezbjedilo i dalo na uvid
dokumentaciju na osnovu koje je vršeno preusmjerenje sredstava, pa se
ne mogu do kraja konfirmisati preusmjerenja i utvrditi njihova potpuna
usklađenost sa članom 35. Zakona o budžetu i ostalim propisima koji
regulišu ovu materiju.
b. Centri za socijalni rad imaju otvorene račune kod komercijalnih banaka.
Stanja na računima iznosi 272.200,74 € na početku izvještajnog perioda i
88.943,70 € na kraju izvještajnog perioda. Ova stanja nijesu iskazana u
finansijskim izvještajima kod svih centara za socijalni rad.
c. U procesu revizije utvrđeno je da centri za socijalni rad nijesu dostavljali
Ministarstvu kvartalne finansijske izvještaje. Centri za socijalni rad su
finansijske izvještaje, u skladu sa članom 3. Pravilnika, sačinili na obrazac
3 – Izvještaj o novčanim tokovima III. Sedam od ukupno 10 centara za
socijalni rad je dostavilo godišnji izvještaj u skladu sa članom 5. Pravilnika,
dok su ostali centri za socijalni rad dostavli nekompletne finansijske
izvještaje. Dva centra za socijalni rad su, u skladu sa članom 2. Pravilnika,
dostavili Obrazac 8 – Izvještaj o neutrošenim sredstvima nakon isteka
fiskalne godine. U finansijskim izvještajima centara za socijalni rad prilivi
iskazani u Izvještajima o novčanim tokovima III iznose 29.257.696,57 €,
što je za 304.514,27 € ili 1,05% više iskazano od prenešenih sredstava iz
budžeta. Na osnovu baze podataka utvrđeno je da je ova razlika nastala
2 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
tako što su centrima za socijalni rad u 2011. godini prenijeta sredstva od
strane drugih potrošačkih jedinica budžeta u iznosu od 58.343,84 € i da
su na strani priliva evidentirana sredstva od povraćaja neisplaćenih
socijalnih davanja u iznosu od 20.262,16 €. U finansijskim izvještajima
(Obrazac 3) centara za socijalni rad u iskazanoj strukturi priliva utvrđena
je neusaglašenost sa prenešenim sredstvima preko Ministarstva u iznosu
od 220.908,27 €.
d. Na osnovu analize baze podataka Ministarstva i Izvještaja o novčanim
tokovima, sačinjenih od strane centara za socijalni rad, a dostavljenih
Instituciji od strane Ministarstva, u finansijskim izvještajima centara za
socijalni rad u iskazanoj strukturi priliva utvrđena je neusaglašenost sa
podacima iz Glavne knjige trezora. Centri za socijalni rad, u svojim
finansijskim izvještajima, su iskazali više ostavarenih priliva u iznosu od
304.514,27 € od prenijetih sredstava iz budžeta, koja se nijesu mogla
identifikovati zbog neadekvatnog prezentovanja dokumentacije, izuzev
kod Centra za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak koji je iskazao
sredstva za plate pripravnika na poziciju 1.5. obrazca.
e. Revizijom je utvrđeno da su u Izvještaju o neizmirenim obavezama,
iskazane obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u
iznosu od 17.932,00 €, koje subjekat revizije nije mogao dokumentovati, te
se Institucija obratila poreskom organu i zatražila potvrdu stanja obaveza
po osnovu poreza i doprinosa. Na osnovu dobijene analitičke kartice od
poreskog organa utvrđeno je da stanje neizmirenih obaveza po osnovu
poreza i doprinosa nijesu usaglašena sa stanjem obaveza kod subjekta
revizije. Obaveze za tekuće izdatke, iskazane su u iznosu od 171.088 €.
Pregledom dokumentacije, na osnovu koje je subjekat revizije sačinio
Izvještaj o neizmirenim obavezama, utvrđeno je da se iznos od 25.187 €
ne odnosi na neizmirene obaveze za ostale tekuće izdatke, već na
neizmirene obaveze za ostala lična primanja. Iznos od 145.901 € se
odnosi na neizmirene obaveze prema dobavljačima i na ostale tekuće
izdatke.
f. U procesu revizije, u cilju potvrde iskazanih neizmirenih obaveza u
Izvještaju o neizmirenim obavezama, zatražene su konfirmacije od sedam
dobavljača metodom slučajnog izbora, u iznosu od 79.599,63 € ili 54,55%
od iskazanog iznosa neizmirenih obaveza prema dobavljačima. Dobijene
su konfirmacije od dva dobavljača, što predstvlja 2,25% od traženog
iznosa, pri čemu je u oba slučaja utvrđeno neslaganje u evidencijama.
Iskazane obaveze Ministarstva, prema dobavljačima koji su konfirmisali
svoja stanja, su veće za iznos 5.194,42 €.

U skladu sa iznijetim nepravilnostim Državna revizorska institucija predlaže
da Ministarstvo obezbjedi centralizovan sistem izvještavanja, konsolidacije
i kontrole finansijskih transakcija po centrima za socijalni rad i namjenama
u dijelu isplate socijalnih davanja. Neophodno je obezbjediti kvalitetniju
kontrolu novčanih tokova, bilo da se vrše direktne isplate krajnjim
korisnicima socijalne pomoći preko banaka ili se prenos krajnjim
korisnicima vrši preko centara za socijalni rad.
3 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
2. Izvršenje budžeta Ministarstva pokazuje visok nivo nenamjenske potrošnje kod
Programa Administracija, kao i odsupanja od zakonskih propisa kod
dokumentovanja i pravdanja izdataka. Navodimo sljedeće:
a. Izdaci u iznosu od 41.706,10 € evidentirani kao ostale naknade, zasnivaju
se na ovjerenim spiskovima Ministarstva za isplatu članovima radnih
grupa, bez priloženih rješenja o formiranju radne grupe i visini naknade, te
kao takvi nijesu valjan dokaz za pravdanje nastalih izdataka. Zahtjevi za
plaćanje uz koje su priloženi spiskovi lica kojima treba izvršiti isplatu
naknade, nijesu pravilno popunjeni kako je utvrđeno tačkom 37. poglavlje
II - Uputstva o radu državnog trezora. U zahtjevu za plaćanje se kao svrha
uplate navodi - po rješenju komisije, iz čega se ne može zaključiti na koju
se komisiju odnosi rješenje. Data je na uvid nesređena grupa rješenja
bez zahtjeva za plaćanje iz kojih se jedino može zaključiti da su formirana
radna tijela i komisije i da se odnose na naknade članovima tenderske
komisije, komisije za popis imovine, naknade za rad članovima radnih
grupa, naknadu po osnovu Ugovora o djelu za potrebe Zavoda za
zbrinjavanje izbjeglica.
b. Revizijom je utvrđeno da se izdatak u iznosu od 1.335,24 € ne odnosi na
rashode za materijal već na izdatke i to: rashode za reprezentaciju (4133)
u iznosu 50,00 €; rashode za poštanske usluge (4136) u iznosu 250,00 €;
rashode za bankarske usluge (4137) u iznosu 484,70 € i na rashode za
ugovorene usluge (4139) u iznosu 550,54 €, što nije u skaldu sa članom 9.
Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete
vanbudžetskih fondova i budžete opština. Uz fakture za isporučeni
kancelarijski materijal, od više dobavljača, u iznosu od 10.421,36 € nije
priložena otpremnica, potpisana od strane službenika odgovornog za
prijem robe, na osnovu koje bi se utvrdilo da je roba primljena, odnosno
da je izvršena kontrola isporučene robe. Faktura, (f-01964/2011 od
27.09.2011. godine) za nabavku kancelarijskog materijala na osnovu
Ugovora broj 01-925/9 od 11.05.2011. godine, sadrži robu koja se
razlikuje po vrsti i cijeni datim u ponudi, u iznosu od 430,50 € ili 38% od
ukupno fakturisanog iznosa.
c. Izdatak u iznosu od 580,77 € se ne odnosi na rashode za službena
putovanja već na izdatke i to: rashode za materijal (4131) u iznosu od
67,85 €; rashode za reprezentaciju u iznosu od 362,90 € i na rashode za
energiju u iznosu od 150,02 €, što nije u skaldu sa članom 9. Pravilnika o
jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete
vanbudžetskih fondova i budžete opština. Revizijom je utvrđena i
nepravilnost u primjeni člana 17. Zakona o zaradama državnih službenika
i namještenika, vezano za isplatu naknada za troškove službenih
putovanja. Od ukupno isplaćenog iznosa po putnim nalozima 60.940,73 €
vršene su isplate licima koja nijesu zaposlena u Ministarstvu, u iznosu od
2.226,43 €, dok su Zakonom prava definisana samo za lica koja su
zasnovala radni odnos u organu. Utvrđena nepravilnost u primjeni člana
10. Uredbe o naknadama i drugim ličnim primanjima državnih službenika i
namještenika, kojom je utvrđena obaveza da se uz putni nalog prilaže i
4 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
karta za prevoz. Nepravilnost se odnosi na putne naloge u inostranstvu
isplaćene u iznosu od 25.410,78 €. Na taj način nijesu stvoreni uslovi za
pravilnu primjenu člana 22. Uredbe, koji propisuje način obračuna
dnevnica za službeno putovanje.
d. Kod izdataka evidentiranih kao rashodi za energiju, izvršena su plaćanja
koja, prema ekonomskoj klasifikaciji ne pripadaju ovom računu u iznosu
od 2.897,25 €, već računu – rashodi za bankarske usluge (4137) u iznosu
od 826,93 € i računu – rashodi za kamate (4151) u iznosu od 2.070,32 €,
što nije u skaldu sa navedenim Pravilnikom. Rashodi za kamate se
odnose na plaćene zatezne kamate, obračunate u dobijenim Izvještajima
o transakcijama koje su obavljenje platnim karticama. Rashodi za
bankarske usluge se odnose na provizije banaka obračunate u dobijenim
Izvještajima o transakcijama.
e. Rashode za poštanske usluge, teretio je i izdatak plaćen u iznosu od
46.073,72 €, shodno dopisu od dobavljača Pošta Crne Gore broj 040402923 od 16.03.2010. godine, u kojem su navedene fakture ispostavljene
bivšem Ministarstvu zdravlja, rada i socijalnog staranja, na ime
neizmirenih obaveza po osnovu izvršenih usluga u periodu od 16.03.2006.
godine do 20.06.2008. godine. Utvrđeno je da nije rađen diobeni bilans o
preuzimanju neizmirenih obaveza na dan reorganizacije bivšeg
Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja na Ministartsvo zdravlja i
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i to da su neizmirene obaveze
plaćene na osnovu dopisa Pošte Crne Gore, bez prethodne provjere o
valjanosti nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa.
f. Izdaci za ugovorene usluge, terećeni su izdacima koji ne pripadaju
navedenom računu u iznosu od 66.496,87 € i to: rashodi za ostala lična
primanja (4129) u iznosu od 5.200,00 €, rashodi za material (4131) u
iznosu od 3.926,27 €, rashodi za službena putovanja (4132) u iznosu
41.756,49 €, rashodi za reprezentaciju (4133) u iznosu od 6.950,00 €,
rashodi za telefonske usluge (4135) u iznosu 58,20 €, rashodi za
poštanske usluge (4136) u iznosu od 100,00 €, tekuće održavanje opreme
(4143) u iznosu od 4.248,73 €, transferi javnim institucijama (4311) u
iznosu od 1.000,00 €, izdaci za opremu (4415) u iznosu od 1.805,37 € i
otplata obaveza iz prethodnog perioda (463) u iznosu od 1.461,81€, što
nije u skladu sa članom 9. Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za
budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.
g. Izdaci koji se odnose na tekuće održavanje, korišćeni su za nabavku
opreme (4415) u iznosu od 2.889,14 €. Istovremeno, uz ovjerene i
odobrene zahtjeve za plaćanje nije priložena potpisana dokumentacija o
prijemu roba i usluga za izvršena plaćanja u vrijednosti od 2.483,15 €,
kao ni dokazi da je vršena kontrola u skladu sa članom 41. Uputstva o
radu državnog trezora.
h. Revizijom kapitalnih izdataka utvrđeno je da izdaci u iznosu od 4.331,97 €
ne pripadaju ovom računu, već računima koji se odnose na: rashode za
material (4131) u iznosu od 1.587,75 €, tekuće održavanje opreme (4143)
5 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
u iznosu od 1.775,52 € i otplatu obaveza (463) iz prethodnog perioda u
iznosu od 968,70 €, što nije u skladu sa članom 9. Pravilnika. Uz ovjerene
i odobrene zahtjeve za plaćanje nije priložena potpisana dokumentacija o
prijemu roba i usluga za izvršena plaćanja u vrijednosti od 12.684,74 € ili
79,91% od testiranog uzorka, kao ni dokazi da je vršena kontrola u skladu
sa članom 41. Uputstva o radu državnog trezora.
i. Revizijom je utvrđeno da Centar za socijalni rad Podgorica, prihode i
rashode nije evidentirao u skladu sa prenešenim sredstvima od strane
Ministarstva i utvrđenim namjenama. U skaldu sa članom 79. Zakona o
državnoj upravi Ministarstvo je u obavezi da vrši kontrolu nad obavljanjem
poslova javnih ustanova čiji je osnivač država. Rješenjem ministra,
obrazovana je komisija za kontrolu i nadzor centara za socijalni rad i
javnih ustanova socijalne i dječje zaštite za 2010.godinu, ali Izvještaj o
radu komisije za kontrolu i nadzor nije dostavljen revizoru na uvid u
procesu vršenja revizije.
j. Kontrolom izdataka evidentiranih na računu 4212 - boračko invalidska
zaštita u ukupnom iznosu od 8.886.986,28€, utvrđeno je da se izdatak u
iznosu od 82.085,00 € ne odnosi na prava utvrđena Zakonom o boračko
invalidskoj zaštiti. Izdatak u iznosu od 75.877,00 € evidentiran na račun
4212 – boračko, invalidska zaštita, odnosi se na sredstva prenešena
Udruženju penzionera po ugovoru o isporuci prehrambenih proizvoda
penzionerima za 2011.godinu. Izdatak se ne odnosi na prava utvrđena
Zakonom o boračko invalidskoj zaštiti, pa je iz tih razloga navedeni iznos
od 75.877,00 € trebalo evidentirati na računu 4312 - transferi nevladinim
organizacijama, poliitičkim partijama, strankama i udruženjima u skladu sa
Pravilnikomom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike,
budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.

U skladu sa utvrđenim nepravilnostima, neophodno je da Ministarstvo
hitno obavjesti Ministarstvo finansija o ispravkama, koje treba izvršiti u
cilju pravilnog iskazivanja Završnog računa budžeta za 2011. godinu. U
narednom periodu potrebno je preciznije planirati budžetsku potrošnju u
cilju izbjegavanja nenamjenske potrošnje i visokih preusmjeravanja po
linijama izdataka. Ministarstvo mora voditi računa o fiskalnoj disciplini i ne
smije dozvoljavati transakcije koje ne prati valjana dokumentacija.
3. Javne nabavke pokazuju određena odstupanja kod primjene zakonskih propisa
među kojima ističemo sljedeća:
a. Tenderska dokumentacija za otvorene postupke broj 01/11 i 06/11 ne
sadrže količinske specifikacije, opis tražene robe i tehničke specifikacije.
b. Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 01-4842/6 je zaključen sa
Udruženjem penzionera dana 01.11.2011. godine. S obzirom da je Odluka
o dodjeli ugovora od 26.10.2011. godine, što znači da je ugovor o zakupu
sačinjen prije isteka roka za podnošenje prigovora.
6 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
c. Ukupna godišnja vrijednost malih nabavki realizovanih putem
neposrednog sporazuma prelazi zakonski dozvoljenih 10% vrijednosti od
ukupnog godišnjeg budžeta za nabavke, što nije u skladu sa članom 78.
Zakona o javnim nabavkama.

Subjekat revizije je u obavezi da osigura punu primjenu Zakona o javnim
nabavkama koji reguliše postupak nabavke roba, usluga i izvođenja
radova, u cilju zakonitog trošenja budžetskih sredstava kako bi proces
nabavki bio transparentan i ekonomičan.
.
RUKOVODILAC KOLEGIJUMA
dr Milan Dabović, član Senata
7 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
8 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
I DIO - OPŠTI DIO
1. Pravni osnov za vršenje revizije
Državna revizorska institucija Crne Gore, (u daljem tekstu Institucija) na osnovu člana 4.
Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Sl.list CG“ br. 28/04, 27/06 i 17/07) i Odluke o
vršenju revizije donijete od strane Kolegijuma nadležnog za predmetnu reviziju (DRI
broj: 40113-03-35 od 01.02.2012.godine) izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog
izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja (u daljem tekstu Ministarstvo) za 2011.
godinu.
Revizija je izvršena u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, Poslovnikom
Državne revizorske institucije1 i Uputstvom o metodologiji rada Državne revizorske
institucije2. Postupci revizije su sprovedeni u skladu sa Međunarodnim standardima
revizije za javni sektor (INTOSAI). Ovi standardi nalažu da se revizija vrši u skladu sa
etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u
razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne
pogrešne iskaze.
2. Predmet i obuhvat revizije
Predmet revizje je Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva za 2011. godinu i
usklađenost finansijskog poslovanja sa važećim zakonskim i drugim propisima. U
skladu sa članom 2. 3. i 5 Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja
finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave,3
Ministarstvo je u obavezi da Ministarstvu finansija dostavlja kvartalne i godišnje
finansijske izvještaje.
Revizijom je obuhvaćena kontrola gotovinskih tokova, zakonitost trošenja sredstava,
tačnost iskazanih podataka i stepen njihovog objelodanjivanja, kao i funkcionisanje
sistema unutrašnjih finansijskih kontrola. Obuhvat, odnosno obim provjere, je određen u
zavisnosti od utvrđenog stepena materijalnosti (značajnosti) i utvrđenog rizika revizije.
3. Cilj revizije
Cilj revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva za 2011. godinu je izricanje
mišljenja o istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja i zakonitosti poslovanja. U
skladu sa ciljem revizije izvršeno je:
 Ispitivanje istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja, što podrazumijeva
pravilnost iskazanih podataka.
 Ispitivanje pravilnosti poslovanja, odnosno finansijskih transakcija i odluka u vezi
sa primicima i izdacima, radi utvrđivanja da li su iskazane transakcije izvršene u
skladu sa zakonom, drugim propisima, datim ovlašćenjima i za planirane
namjene.
1
2
3
“Sl. list RCG” br. 50/07
“Sl. list RCG” br. 02/05
“Sl. list RCG” br. 32/10, 14/11
9 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
4. Vrsta revizije
Državna revizorska institucija je obavila opštu reviziju, koja podrazumijeva
sveobuhvatan uvid u finansijsko poslovanje subjekta revizije u 2011. godini. S obzirom,
da je revizija obavljena provjerom na bazi uzoraka i da zbog složenog sistema u
funkcionisanju subjekta revizije mogu postojati inherentna ograničenja u
računovodstvenom sistemu i sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola, postoji
mogućnost da pojedine materijalno značajne greške i nepravilnosti mogu ostati
neotkrivene.
5. Opšti podaci o subjektu revizije
Opštim podacima o subjektu revizije obuhvaćene su dvije komponente i to: djelatnost
subjekta revizije i organizacija i sistematizacija radnih mijesta.
5.1. Djelatnost subjekta revizije
U skladu sa članom 18. Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave4 (koja je
važila u godini koja je predmet revizije), Ministarstvo rada i socijalnog staranja vrši
poslove uprave koji se odnose na: radne odnose, zaštitu na radu, zarade i druga
primanja iz rada i po osnovu rada; tržište rada, zapošljavanje i obrazovanje odraslih za
potrebe tržišta rada u svim oblicima rada osim u državnim organima; zapošljavanje i rad
stranaca u Crnoj Gori; zapošljavanje lica sa invaliditetom; zaštitu građana Crne Gore na
radu u inostranstvu; međunarodnu saradnju i međunarodne ugovore iz nadležnosti
ministarstva; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i oblast boračke i invalidske
zaštite; zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca, civilnih invalida rata i
članova njihovih porodica; socijalnu zaštitu, dječju zaštitu, zaštitu lica sa invaliditetom,
zaštitu starih lica, socijalnu zaštitu lica koja traže azil, lica kojima je priznat status
izbjeglice i lica kojima je odobrena dodatna zaštita; porodičnu zaštitu; saradnju sa
Crvenim krstom Crne Gore, nevladinim organizacijama, agencijama Ujedinjenih nacija i
drugim međunarodnim organizacijama; upravni postupak iz nadležnosti ministarstva;
prvostepeni prekršajni postupak; vođenje registra Opšteg i granskih kolektivnih ugovora,
registra sindikalnih organizacija, registra reprezentativnih sindikata i registra
reprezentativnih organizacija udruženja poslodavaca; davanje ovlašćenja za obavljanje
poslova iz oblasti poslova zaštite na radu i vođenje registra izdatih ovlašćenja;
priznavanje inostranih sertifikata u neformalnom i informalnom obrazovanju sa
vođenjem centralnog registra; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo
osnovano; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.
5.2. Organizacija i sistematizacija radnih mjesta
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva rada i socijalnog
staranja (akt broj 01-5194 od 24.07.2009. godine) uređena je unutrašnja organizacija i
sistematizacija i utvrđene su organizacione jedinice i njihov djelokrug rada, radna
mjesta i zapošljavanje pripravnika. Organizacionu strukturu Ministarstva čini 31
organizaciona jedinica, od čega: 5 sektora, 2 odjeljenja, 13 odsjeka, kabinet, služba,
kancelarija, biro i 8 područnih jedinica. Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi
sekretara Ministarstva i savjetnika ministra.
4
„Sl.list CG“ br. 07/11 i 40/11 10 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
1. Sektor za rad
- Odsjek za radne odnose
- Odsjek za poslove inspekcije rada
- Odsjek za prvostepeni prekršajni postupak
2. Sektor za tržište rada i zapošljavanje
- Odsjek za tržište rada i zapošljavanje
- Odsjek za stručno obrazovanje odraslih
- Odsjek za operativne strukture IPA IV komponente (razvoj ljudskih resursa)
3. Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu
- Odsjek za penzijsko i invalidsko osiguranje
- Odsjek za drugostepeni upravni postupak
- Odsjek za boračku i invalidsku zaštitu
4. Sektor za socijalno staranje i dječju zaštitu
- Odsjek za socijalnu i dječju zaštitu i nadzor
- Odsjek za zaštitu rizičnih grupa
5. Sektor za informatiku i analitičko-statističke poslove
- Odsjek za informatiku
- Odsjek za analitičko statističke poslove
6. Odjeljenje za evropske integracije
7. Odjeljenje za unutrašnju reviziju
8. Kabinet ministra
9. Služba za opšte pravne poslove i finansije
- Kancelarija za kadrovske, opšte pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima
- Biro za finansijske i računovodstvene poslove
10. Područne jedinice Inspekcije rada
- Područna jedinica Podgorica, za opštine Podgorica, Danilovgrad i Cetinje
- Područna jedinica Nikšić, za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine
- Područna jedinica Bijelo Polje, za opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin
- Područna jedinica Berane, za opštine Berane, Plav, Rožaje i Andrijevica
- Područna jedinica Pljevlja, za opštine Pljevlja i Žabljak
- Područna jedinica Bar, za opštine Bar i Ulcinj
- Područna jedinica Herceg Novi, za opštine Herceg Novi i Kotor
- Područna jedinica Budva, za opštine Budva i Tivat.
Ukupan broj zaposlenih u januaru mjesecu 2011. godine je iznosio 113 od čega:
 na neodređeno vrijeme 104 izvršioca
 na određeno vrijeme 6 izvršilaca i 3 pripravnika.
Ukupan broj zaposlenih u decembru mjesecu 2011. godine je iznosio 110 od čega:
 na neodređeno vrijeme 102 izvršioca
 na određeno vrijeme 8 izvršilaca.
6. Metode revizije, određivanje rizika i procjena materijalnosti
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizorskih dokaza o
iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Revizorski dokazi
su pribavljeni na više načina i iz više izvora. Proučena je i analizirana pravna regulativa,
kao i dokumentacija i informacije o poslovanju Ministarstva. Metodom uzorka vršena je
provjera interne i eksterne dokumentacije i način evidentiranja poslovnih događaja.
Korišćenjem analitičkih postupaka vršena je analiza pokazatelja i trendova, kao i
11 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
promjene i odstupanja od planom utvrđenih vrijednosti. Provjeravana je računska
tačnost dokumenata i računovodstvena evidencija.
Određivanje uzorka, na nivou ostvarenih izdataka programa Administracija, programska
klasifikacija 13251, vršeno je korišćenjem metodologije za određivanje uzorka, u skladu
sa Metodološkim uputstvom za određivanje uzorka u postupku revizije.5 Inherentni rizik
(Ri) procijenjen je sa koeficijentom 41,18% (srednji rizik), rizik kontrole (Rk) 54,47%
(visok rizik), uz procjenu rizika revizije (Rr) od 0,56% (visok rizik). Shodno tome rizik
otkrivanja (Ro) je izveden po formuli Ro = Rr/(Ri x Rk) i znosi 2,50%. Uzorkom od
86,15% su obuhvaćeni izdaci subjekta revizije evidentirani na program Administarcija.
Revizijom programa “Centri za socijalni rad”, programska klasifikacija 2961,
obuhvaćena je kontrola finansijkih izvještaja centara za socijalni rad i kontrola izdataka
Centra za socijalni rad Podgorica što iznosi 14,85% od iskazanih izdataka.
Revizija programa „Socijalna, boračka i invalidska zaštita“ programska klasifikacija
2971, planirana je i izvršena suštinskim testiranjem, na način što smo kontrolisali proces
transakcija kroz računovodstveni sitem.
7. Sistem evidencije
Sistem evidencije Ministarstva zasniva se na gotovinskoj osnovi, u skladu sa propisima
koji regulišu računovodstveno poslovanje budžetskih korisnika. Ministarstvo je
povezano sa informacionim sistemom SAP (softver Državnog trezora u kome se
evidentira trezorsko poslovanje).
Lica ovlašćenja za raspolaganje novčanim sredstvima, odobrenim Bužđetom na računu
907-0000000083001, prema dostavljenom Kartonu deponovanih potpisa propisanom od
strane Ministarstva finansija - Državni trezor su: dr Suad Numanović , Radosav Kadović
i Desanka Čadjenović.
Lice ovlašćeno za podizanje gotovine za potrebe Ministarstva, utvrđeno dokumentom
broj 1002-410/2 od 26.01.2011, je Stanišić Marina. Pregledom dokumentacije (zahtjeva
za plaćanje) utvrđeno je, da je u procesu izvršenja budžeta, ista potpisivana od strane
Radoslava Kadovića (samostalni namještenik I) u svojstvu službenika za odobravanje i
Desanke Čađenović (namještenik IV glavni knjigovođa) u svojstvu službenika za
ovjeravanje. Transakcije gotovim novcem po osnovu podizanja avansa vršene su preko
jedne blagajne. Pregledom, naloga za isplatu gotovog novca utvrđeno je da su u procesu
podizanja gotovine isti potpisivani od strane Marine Stanišić (namještenik/ca IV) koja
obavlja finansijski zadatak vezan za transakcije sa gotovim novcem preko blagajne.
5
DRI broj 4011-03-1384 od 01.12.2009. godine.
12 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
II DIO – UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE I NALAZ REVIZIJE
Revizijom Ministarstva su obuhvaćena područja i to:
1. Planiranje budžeta
2. Finansijsko izvještavanje
3. Izvršenje budžeta (revizija vršena po programima)
4. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola
5. Evidencija državne imovine
6. Javne nabavke
1. Planiranje budžeta
Revizijom procesa planiranja budžeta za 2011. godinu, metodom pregleda poslovne
dokumentacije i intervjua, utvrđeno je da je Ministarstvo budžetska sredstva planiralo po
programima i to: Centri za socijalni rad, Socijalna, boračka i invalidska zaštita i
Administracija. Ministarstvo planira budžet prema Uputstvu koje dobije od Ministarstva
finansija krajem maja tekuće godine, a koje sadrži: bitne ekonomske parametre,
smjernice i rokove za pripremu budžeta, okvirne iznose izdataka na osnovu kojih
potrošačka jedinica samostalno planira svoje izdatke, kao i projekciju kapitalnog
budžeta za narednu godinu. Ministarstvo je planiralo budžet za 2011. godinu, po
programima, na osnovu računovodstvenih podataka iz prethodnog perioda i na
projekcijama potreba za program Socijalna, boračka i invalidska zaštita. Utvrđeno je da
nijesu definisani indikatori programa i potprograma, kao kvantitativni i kvalitativni
pokazatelji koji se koriste za praćenje uspješnosti određenog programa i potprograma ili
aktivnosti potrošačke jedinice.
Ministarstvo je u skladu sa Odlukom o načinu izrade i sadržini programskog budžeta
dostavilo Ministarstvu finansija Zahtjev za budžetskim sredstvima, akt broj 01-4496 od
07.07.2010. godine u propisanoj formi. Ministarstvo ne obezbjeđuje adekvatan proces
planiranja, nema utvrđene procedure za pripremu i planiranje budžetskih sredstava
posebno u dijelu koji se odnosi na jedinice u sastavu Ministarstva. Ne postoji
dokumentaciona osnova kod planiranja budžetskih sredstava jedinica (ustanove i centri
koje su u sastavu Ministarstva kao potrošačke jedinice), koja će se nakon pregleda
odobriti i uključiti u godišnji plan – Zahtjev za budžetskim sredstvima potrošačke
jedinice.
Potrebno je da Ministarstvo uspostavi proces planiranja budžeta na svim nivoima, da
kroz proces razmatranja planova – predloga budžeta svih cjelina, donese budžetski
plan zasnovan na stvarnim aktivnostima, analizama troškova i realnim projekcijama
potreba.
2. Finansijsko izvještavanje
U skladu sa članovima 2. 3. i 5. Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja
finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave,
Ministarstvo je u obavezi da finansijske izvještaje dostavi Ministarstvu finansija po
utvrđenoj dinamici i na utvrđen način. U procesu revizije, na osnovu izjave subjekta
revizije, utvrđeno je da Ministarstvo u 2011. godini nije sastavljalo kvartalne finansijske
13 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
izvještaje. Godišnji finansijski izvještaj ne sadrži Obrazac 6 – Konsolidovani izvještaj
potrošačke jedinice koja u svom sastavu ima javne ustanove, odnosno Ministarstvo nije
vršilo konsolidaciju finansijskih izvještaja jedinica koje su u njenom sastavu.
Ministarstvo je Godišnji finansijski izvještaj za 2011. godinu dostavilo Ministarstvu
finansija dopisom broj 403-374/2012-1 od 19.03.2012. godine. Godišnji finansijski
izvještaj se odnosi na izvještajni period od 01.01.2011 do 31.12.2011. godine i sačinjen
je na obrazcima i to: Obrazac 3 – Izvještaj o novčanim tokovima III; Obrazac 5 –
Izvještaj o neizmirenim obavezama; Obrazac 8 – Izjava o načinu utroška sredstava
nakon isteka fiskalne godine.
2.1.
Izvještaj o novčanim tokovima III
U Izvještaju o novčanim tokovima III iskazani su podaci koji se odnose na plan i
izvršenje u prethodnoj i tekućoj godini. U narednoj tabeli dat je Izvještaj o novčanim
tokovima III sačinjen od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja i to:
Ministarstvo je Izvještaj o novčanim tokovima III sačinilo na osnovu evidencije poslovnih
transakcija iz Glavne knjige trezora. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2011. godinu i
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2011. godinu
sredstva opredjeljena Ministarstvu iznose 63.196.605,77 €, sa utvrđenom namjenom po
14 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
programima i po ekonomskoj klasifikaciji izdataka. Nakon preusmjerenja sredstava, po
pjedinim programima i izdacima, tekući budžet Ministarstva za 2011. godinu iznosi
68.087.884,75 €, a ostvaren je u iznosu od 68.153.861,50 € ili 100,10%. Kada se
izuzmu sredstva od donacija u iznosu od 168.419,00 €, koja Ministarstvo nije planiralo
Zakonom o budžetu Crne Gore za 2011. godinu, tekući budžet ostvaren je sa 99,85% u
odnosu na planirani iznos.
Ministarstvo je u 2011. godini, vršilo preusmjerenje sredstava na način što je uvećalo
izdatke za 6.800.638,40 € i istovremeno umanjilo izdatke za 1.909.359,51 €.
Ministarstvo nije u cjelostii obezbjedilo i dalo na uvid dokumentaciju na osnovu koje je
vršeno preusmjerenje sredstava, pa se ne mogu do kraja konfirmisati preusmjerenja i
utvrditi njihova potpuna usklađenost sa članom 35. Zakona o budžetu i ostalim
propisima koji regulišu ovu materiju.
Utvrđeno je da je Ministarstvo nedostajuća sredstva za isplatu socijalnih davanja u
iznosu od 6.221.278.98 € obezbjedilo, na osnovu zaključaka Vlade, preusmjerenjem
sredstava s Ministarstva finansija, sa izdataka 4152 – Kamate nerezidentima.
Ministartsvo je iznos od 442.062,48 €, na osnovu Zaključka Vlade broj 03-12355/3 od
22.12.2011. godine, preusmjerilo na tekuću budžetsku rezervu i isti iznos vratilo u korist
sopstvenog budžeta na izdatak 4215 – Tuđa njega i pomoć. Revizijom je utvrđeno, da
je dio preusmjerenih sredstava izvršen na osnovu zahtjeva Ministarstva za
preusmjerenje sredstava, bez donijetih akata kojima se odobrava preusmjerenje
sredstava.
Državna revizorska institucija je zahtjevala od Ministarstva da joj obezbjedi, za račune
otvorene kod poslovnih banaka, ostvareni promet sredstava u 2011. godini, kao i saldo
na računima na dan 01.01. i 31.12. 2011. godine. Konfirmacije, pristigle subjektu
revizije, su od Cnogorske komercijalne banke, Prve banke Crne Gore – Podgorica,
Komercijalne banke ad. Budva, Podgoričke banke, Hipotekarne banke, Invest banke
Montenegro A.D. Podgorica, Erste banke AD Podgorica i NLB Montenegrobanke
Podgorica.
Konfirmacije banaka, su dostavljene u naknadnom postupku od strane subjekta revizije
i sadrže tražene informacije na osnovu kojih se može donijeti zaključak o prometu i
stanju gotovine. Metodom intervjua, pregledom poslovne dokumentacije i baze
podataka utvrđeno je da Ministartstvo ima otvorene račune kod poslovnih banaka kako
je dato u narednoj tabeli:
Analizom dostupne poslovne dokumentacije i baze podataka, zaključeno je da
Ministarstvo vrši prenos sredstava sa konsolidovanog računa trezora na dva računa kod
15 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Crnogorske komercijalne banke (510-999005330029668 i 510-999005330005903) i
jedan račun kod Prve banke (535-9990053300052-63). Pregledom dokumentacije na
terenu, metodom slučajnog uzorka (zahtjeva za plaćanje) utvrđeno je da se prenos
sredstava vrši na osnovu potpisanih i ovjerenih naloga za prenos sredstava, a odnosi se
na obaveze po osnovu zakonom utvrđenih prava u skladu sa propisima iz oblasti
socijalne zaštite. Ukupno utvrđeno stanje sredstava na ovim računima, na kraju
izvještajnog perioda, iznosi 221.663,13 €.
Pregledom, dostupne poslovne dokumentacije prikupljene u procesu revizije, potvrde
Crnogorske komercijalne banke broj 6048 od 14.06.2005. godine dostavljene
Ministarstvu, utvrđeno je da Ministarstvo ima otvoren račun 510-9218-31. Navedeni
račun, Ministarstvo koristi za prenos sredstava od donacija sa deviznog računa koji je
otvoren kod Ministarstva finansija broj 2345011-17-02010658 - Obezbjeđivanje pomoći iz
oblasti socijalne i dječje zaštite izrazito ugroženim izbjeglicama i raseljenim licima u Crnoj
Gori - finansiranje projekta od strane UNHCR-a i UNICEF-a. Utvrđeno je da je u
2011.godini prenešeno sredstava sa deviznog računa, na račun Ministarstva u iznosu
166.926,86 €. Prema konfirmaciji dobijenoj od Crnogorske komercijalne banke, promet
sredstava preko računa 510-9218-31 nije iskazan, dok je krajnje stanje na dan
31.12.2011. godine iznosilo 12,83 €.
U procesu revizije, pregledom dokumentacije na osnovu koje se vrši prenos sredstava na
pomenute račune (nalozi za prenos sredstava), utvrđeno je da je na godišnjem nivou za
isplatu navedenih prava prenešeno manje sredstava od obračunate obaveze i to za iznos
kako je dato u tabeli:
Razlika na nivou godine u iznosu od 11.609,93 €, prema izjavi subjekta revizije akt 023260/212-5 od 01.08.2012. godine, isplaćena je iz raspoložvih sredstava na računu
510999005330029668.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, baziranog na raspoloživoj dokumentaciji,
revizijom nije moguće utvrditi pouzdane činjenice u vezi sa pitanjem vođenja odgovarajuće
analitičke evidencije kojom bi se obezbjedila potpuna kontrola namjenskog korišćenja
prenijetih sredstava.
Prema dostavljenom Izvještaju o novčanim tokovima III od strane Ministarstva primici i
izdaci iznose 68.153.862 €. Iskazani primici u iznosu od 68.153.862 €, odnose se na
primitke iz opštih prihoda u iznosu od 67.985.433 € i iz sredstava donacija u iznosu od
168.419 €.
Primici u iznosu od 168.419,00 € odnose se na sredstva iz donacija po osnovu ugovora
sa UNHCR broj 0501-811 od 08.02.2011. godine za realizaciju projekta
16 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
“Obezbjeđivanje pomoći raseljenim i interno raseljenim licima u Crnoj Gori u skladu sa
pozitivnim propisima iz oblasti socijalne zaštite”. Ugovor predstavlja nastavak aktivnosti
na obezbjeđivanju pomoći raseljenim licima iz bivših jugoslovenskih republika i interno
raseljenim licima. Dio sredstava je namijenjen i centrima za socijalni rad za gorivo i
kancelarijski materijal, manipulativne troškove (provizije banke, poštanske troškove),
kao i troškove honorara za projekat asistenta i finansijskog asistenta (licima zaposlenim
u Ministarstvu rada i socijalnog staranja). Prema ugovoru, za 2011. godinu odobren je
budžet u iznosu od 166.200,00 €, sa utvrđenom namjenom i kvartalnom dinamikom
uplata. Sredstva predviđena za realizaciju ovog projekta uplaćena su na poseban
devizni račun Ministarstva finansija broj 2345011-17-02010658 koji je otvoren kod
Crnogorske komercijalne banke. Pregledom analitičke kartice za pomenuti račun, koja
se nalazi u poslovnoj dokumentaciji kod subjekta revizije, utvrđno je da je u 2011. godini
evidentiran priliv od 166.126,86 €. Stanje sredstava na početku izvještajnog perioda
01.01.2011. godine iznosilo je 2.878,34 € tako da su ukupno raspoloživa sredstva u
2011. godini iznosila 169.005,20 €. Prenos sredstava sa deviznog računa u 2011.
godini u iznosu od 168.419,00 €, vršeno je na osnovu zahtjeva za plaćanje Ministarstva
upućenih Ministarstvu finansija - sektoru za trezor. Prenos sredstava (specijalizovanim
ustanovama i centrima za socijalni rad), za potrebe realizacije projekta vršeno je na
osnovu ovjerenih i odobrenih zahtjeva za plaćanje od strane Ministarstva sa programa
“Centri za socijalni rad” sa pozicije 4139 - Ugovorene usluge. Metodom slučajnog izbora
(prenosa sredstava uplaćenih od strane donatora u prvom kvartalu) utvrđeno je da
zahtjeve za plaćanja prati validna dokumentacija u skladu sa ugovorom utvrđenim
namjenama. Nakon kontrole prenosa sredstava po zahtjevima za plaćanje, prema
specijalizovanim ustanovama i centrima za socijalni rad, Ministrastvo prosleđuje
informaciju donatoru o izvršenoj uplati i namjeni sredstava donacije. Kontrolu izvšenja
izdataka Ministarsvo sprovodi na osnovu priloženih kopija dokumenata po osnovu kojih
su nastali izdaci u procesu realizacije donacije, što je preduslov za nastavak projekta.
2.2.
Izvještaj o neizmirenim obavezama
Izvještaj o neizmirenim obavezama, koji je dostavljen Ministarstvu finansija dopisom broj
403-374/2012-1 od 19.03.2012. godine prikazan je u narednoj tabeli:
17 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Uputstvom za popunjavanje Izvještaja o neizmirenim obavezama, koje je sastavni dio
Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih
fondova i jedinica lokalne samouprave, predviđeno je da se u Izvještaju o neizmirenim
obavezama unose podaci koji su evidentirani na kontima klase 2 – Obaveze (kategorija
21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27). Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo nema
računovodstvenu evidenciju obaveza, u skladu sa navedenim Pravilnikom. Osnovu za
izradu Izvještaja o neizmirenim obavezama čine evidencije rađene u Exel formatu.
U Izvještaju o neizmirenim obavezama, dostavljenom od strane subjekta revizije, u
koloni 3. i 4. iskazano je stanje obaveza na početku i na kraju izvještajnog perioda.
Početno stanje obaveza iskazano je u iznosu od 4.514.136 €, a krajnje stanje obaveza
u iznosu od 5.240.098 €. Neto povećanje obaveza u izvještajnom periodu iznosi
725.962 €.
Pod tačkom 1 – Obaveze za tekuće izdatke iskazana je obaveza u iznosu od
189.020€, a odnosi se na:
 obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u iznosu od 17.932 € i
 obaveze za tekuće izdatke u iznosu od 171.088 €.
Revizijom je utvrđeno da obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u
iznosu od 17.932 €, subjekat revizije nije mogao dokumentovati, te se Institucija obratila
poreskom organu i zatražila potvrdu stanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa. Na
osnovu dobijene analitičke kartice od poreskog organa utvrđeno je da stanje
neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa nijesu usaglašena sa stanjem
obaveza kod subjekta revizije.
Obaveze za tekuće izdatke, iskazane su u iznosu od 171.088 €. Pregledom
dokumentacije, na osnovu koje je subjekat revizije sačinio Izvještaj o neizmirenim
obavezama, utvrđeno je da se iznos od 25.187 € ne odnosi na neizmirene obaveze za
ostale tekuće izdatke, već na neizmirene obaveze za ostala lična primanja. Iznos od
145.901 € se odnosi na neizmirene obaveze prema dobavljačima i na ostale tekuće
izdatke.
U procesu revizije, u cilju potvrde iskazanih neizmirenih obaveza u Izvještaju o
neizmirenim obavezama, zatražene su konfirmacije od sedam dobavljača metodom
slučajnog izbora, u iznosu od 79.599,63 € ili 54,55% od iskazanog iznosa neizmirenih
obaveza prema dobavljačima. Dobijene su konfirmacije od dva dobavljača, što
predstvlja 2,25% od traženog iznosa, pri čemu je u oba slučaja utvrđeno neslaganje u
evidencijama. Iskazane obaveze Ministarstva, prema dobavljačima koji su konfirmisali
svoja stanja, su veće za iznos 5.194,42 €.
Pod tačkom 2. – Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu iskazane su neizmirene
obaveze u iznosu od 4.880.745 €. Iskazano stanje obaveza se odnosi na neizmirene
obaveze po osnovu zakonom utvrđenih prava u skladu sa propisima iz oblasti socijalne
zaštite za decembar mjesec 2011. godine, koje dospijevaju na plaćanje nakon
31.12.2011. godine. Revizijom je utvrđeno da se iznos od 68.824,80 € ne odnosi na
transfere za socijalnu zaštitu već na sledeće izdatke:
 Iznos od 324,00 € se odnosi na isplate obaveza po rješenjima prema fizičkim
licima članovima Drugostepene ljekarske komisije (koji nijesu zaposleni kod
subjekta revizije) u iznosu od 300,00 € i 24,00 € prema zaposlenim.
18 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu

Iznos od 68.500,80 € se odnosi na isplate Savezu udruženja penzionera Crne
Gore po ugovoru broj 0401-5332/2 od 31.12.2011. godine, na ime pokrića
troškova za isporuku prehrambenih proizvoda.
Pod tačkom 3. - Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima iskazana
je obaveza u iznosu od 170.333 €. Iskazana obaveza, prema izjavi subjekta revizije, je
utvrđena obračunom kao razlika između planiranog iznosa Zakonom o budžetu za
2011. godinu od 700.000,00 € i tekućeg budžeta na dan 31.12.2011 godine u iznosu od
529.664 €.
2.3.
Izjava o načinu utroška sredstava nakon isteka fiskalne godine
U skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja
budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave Ministarstvo je dostavilo Izjavu
o načinu utroška sredstava nakon isteka fiskalne godine na propisanom obrazcu i u
propisanom roku. U Izjavi o načinu utroška sredstava nakon isteka fiskalne godine, u
koloni 4 - stanje na računu na dan 31.12.2011. godine, iskazano je stanje sredstava u
iznosu od 221.623 €. Navedeni iznos je iskazan i u koloni 5 - utrošena sredstva u
periodu od 31.12.2011. godine do 31.01.2012. godine, tako da nema iskazanog iznosa
u koloni 6 - stanje sredstava na računu na dan 31.01.2012. godine.
2.4.
Izvještaj o načinu utroška sredstava tekuće budžetske rezerve
U skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja
budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave Ministarstvo je, uz godišnje
finansijske izvještaje, dostavilo Izvještaj o načinu utroška sredstava tekuće budžetske
rezerve na propisanom obrazcu i u propisanom roku. U Izvještaju nijesu iskazani izdaci
koji su finansirani iz sredstava tekuće budžetske rezerve, što je i potvrđeno pregledom
baze podataka.
Subjekat revizije treba da obezbjedi evidenciju obaveza u skladu sa Pravilnikom o
jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i
budžete opština i Izvještaj o neizmirenim obavezama sačini u skladu sa Uputstvom za
popunjavanje Izvještaja o neizmirenim obavezama, koje je sastavni dio Pravilnika o
načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i
jedinica lokalne samouprave.
3. Izvršenje budžeta
Struktura izdataka Ministarstva definisana je Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji
računa za Budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština. Budžet
Ministarstva čini sastavni dio Zakona o budžetu Crne Gore za 2011. godinu.
U narednoj tabeli dat je pregled izdataka po programima i po izdacima:
19 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
20 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Ukupno iskazani iznos izdataka od 68.153.862 € odnosi se na izdatke nastale u 2011.
godini po osnovu realizacije programskih aktivnosti u okviru tri programa u ukupnom
iznosu od 67.985.443 € i donacija u ukupnom iznosu od 168.419 € i to:
 Program „Administarcija“
 Program „Centri za socijalni rad“
 Program „Socijalna, boračka i invalidska zaštita“
3.1.
Program „Administarcija“
Program „Administarcija“ obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija ostalih
programa Ministarstva. Od ukupnih izdataka Ministarstva iznos od 1.904.651,02 € ili
2,79% je realizovano preko programa „Administarcija“.
3.1.1. Izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu za 2011. godinu Ministarstvu je, za rashode za bruto zarade i doprinose na
teret poslodavca opredjeljen iznos od 1.130.560,65 €. Tekući budžet, nakon izvršenih
preusmjerenja, iznosi 1.123.745,94 €, a izvršen je u iznosu od 1.123.175,23 € ili 99,95%
u odnosu na tekući budžet.
Zarade, naknade i druga primanja zaposlenih utvrđene su Zakonom o zaradama
državnih službenika i namještenika6 i Uredbom o naknadi troškova državnim
službenicima i namještenicima7. Rješenja o fiksnom dijelu zarade donosi ministar
finansija na osnovu Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Zarada
zaposlenih uvećava se na osnovu Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i
namještenicima8. U skladu sa članom 3. Odluke, procenat uvećanja zarade državnom
službeniku, odnosno namješteniku, do maksimalnog uvećanja predviđenog ovom
Odlukom, utvrđuje starješina organa. Članom 19. Odluke, propisano je da se u
Ministarstvu glavnom inspektoru, inspektorima rada i inspektorima za oblast zaštite na
radu zarada uvećava do 30%.
Ministar je donio odluke (Odluka broj 01-314 od 20.01.2011. godine i broj 01-314/1 od
1.12.2011. godine) o uvećanju procenta zarade od 10% do 30%. Odluke ne sadrže
obrazloženje, kriterijume na osnovu kojih je starješina organa utvrdio procenat uvećanja
zarade od 10% do 30%. Kriterijumi za utvrđivanje procenta uvećanja zarade do
maksimalnog uvećanja utvrđenog Odlukom Vlade do 30%, nijesu utvrđeni posebnim
aktom Ministarstva. Posebne uslove rada, težinu i prirodu posla inspektora procjenjuje
starješina organa.
Zarada, naknada i druga primanja ministra utvrđena su Zakonom o zaradama i drugim
primanjima državnih i javnih funkcionera9, a rješenje o zaradi je donio Administrativni
odbor Skupštine Crne Gore .
6
“Sl. List CG”, br.86/09 i 39/11
“Sl. list CG”, br.23/10 i 57/11 8
“Sl.list CG”, br.54/10 9
SL list CG”, br.07/010
7
21 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Obračun zarada zaposlenih vrši nadležna služba u Ministarstvu finansija, na osnovu
podataka dostavljenih od strane Ministarstva. Obračun bruto zarada i doprinosa na teret
poslodavca u 2011. godini vršen je u skladu sa Uputstvom o načinu obračunavanja i
plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja i Sporazumom
o utvrđivanju obračunske vrijednosti koeficijenta i startnog dijela zarada u bruto
iznosima. Isplata zarada vršena je prenosom sredstava na tekuće račune zaposlenih
kod poslovnih banaka, na osnovu odobrenih i ovjerenih zahtjeva za plaćanja.
Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo nije dostavilo Izvještaj o obračunatim i plaćenim
porezima i doprinosima Poreskoj upravi u skladu sa članom 10. Zakona o objedinjenoj
registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa. Obračun
poreza i doprinosa podnosi se nadležnom poreskom organu na obrascu IOPPD do 15og u mjesecu za prethodni obračunski period i obuhvata isplate svih primanja koja se
odnose na taj obračunski period.
Ministarstvo nije primijenilo odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju lica sa invaliditetom10, da prilikom mjesečne isplate zarada i naknada
zarada zaposlenih, uplati poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje lica sa invaliditetom na poseban račun Budžeta Crne Gore - Fonda za
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.
Utvrđene nepravilnosti kod obračuna zarada odnose se i na propuste utvrđene
kontrolom sistema unutrašnje finansijske kontrole obračuna i isplate zarada zaposlenih.
Konstatacija o neadekvatno uspostavljenom sistemu interne kontrole donešena je na
osnovu kontrole kadrovske evidencije, spiskova za zarade zaposlenih i obračuna
zarada. Utvrđeno je da se na spisku obračunatih zarada zaposlenih nalaze lica kojima
je radni odnos trebao prestati istekom roka utvrđenog rješenjem o zasnivanju radnog
odnosa na određeno vrijeme. Lica zaposlena na određeno vrijeme zadržala su status
zaposlenih i po tom osnovu vršen je obračun zarada bez zakonskog osnova (nedostaje
rješenje o zasnivanju radnog odnosa i rješenje o utvrđivanju fiksnog dijela zarade nakon
isteka pripravničkog staža). Angažovanje zaposlenih na određeno vrijeme nakon isteka
utvređenog roka (utvrđenog rješenjem o zasnivanju radnog odnosa) i obračun zarade
nije potkrijepljeno rješenjem o zasnivanju radnog odnosa i rješenjem o naknadi zarade.
Za jednog pripravnika isplata zarade nakon prestanka radnog odnosa pravdana je
ugovorima o djelu uz uvjerenje izdato od sekretara Ministarstva kojim se potvrđuje da je
angažovanje pripravnika nakon isteka pripravničkog staža, formalno-pravno pokriveno
ugovorima o djelu. Isplata nije vršena po osnovu ugovora o djelu već na osnovu platnih
spiskova.
Utvrđeno je da se za tri zaposlena po oglasu objavljenom 14.03.2011. godine za
potrebe Ministarstva (Odluka o izboru kandidata i rješenja o zasnivanju radnog odnosa
na određeno vrijeme u trajanju do 2 godine) u personalnim dosijeima ne nalaze
potpisana rješenja o fiksnom dijelu zarade u skladu sa član 16. Zakona o zaradama
državnih službenika i namještenika. Obračun i isplata zarada evidentirani su u
obračunskim listama počev od 04.07.2011.god. Po izjavi zaposlenog koji vodi
kadrovsku evidenciju rješenja o fiksnom dijelu zarade dostavljena su na potpis.
10
„SL. list CG“, br.39/11
22 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Ocjena sistema unutrašnje kontrole u procesu obračuna zarada i naknada zarada
vršena je pregledom dokumenata i intervjua sa zaposlenim u Sektoru za pravne, opšte
i finansijske poslove. Podaci o zaposlenim potrebni za obračun zarada i druge
evidencije iz oblast rada evidentirani su u kadrovski informacioni sistem za obračun
zarada koji vodi Služba za opšte, pravne poslove i finansije. Samosatalni namještenik
za opšte, pravne i finansijske poslove vrši unos podataka za obračun zarada
zaposlenim u propisani obrazac i isti dostavlja sekretaru na saglasnost, nakon čega ga
potpisuje ministar. U dostavljenom obrascu nalaze se sledeći podaci: šifra zaposlenog,
ime i prezime i broj žiro računa, jedinstveni matični broj, radno mjesto (zvanje i školska
sprema), koeficijent zvanja, procenat za uvećanje zarade, ostvareni časovi (redovan rad
i bolovanje) i napomene. Ovjereni obrazac za obračun zarada dostavlja se Službi za
obračun zarada u Ministarstvu finansija. U Odsjeku za informatiku, Odsjek za analitičkostatističke poslove – viši namještenik III, vodi mjesečnu statistiku obračunatih zarada,
poreza i doprinosa za zaposlene u Ministarstvu.
3.1.2. Izdaci za ostala lična primanja
Izdaci za ostala lična primanja, evidentirani na grupi računa 412 – Ostala lična primanja,
planirani su u iznosu od 100.000,39 €, a ostvareni u iznosu od 99.970,60 €. Izdaci za
ostala lična primanja se odnose na naknade članovima ljekarskih komisija, naknade
članovima tenderskih komisija, komisije za popis imovine, naknade za rad članovima
radnih grupa, naknadu po osnovu ugovora o djelu za potrebe Zavoda za zbrinjavanje
izbjeglica i druge nakande. Naknade za rad članovima ljekarske komisije utvrđene su
Pravilnikom o obrazovanju i radu socijalno ljekarskih komisija11 i Pravilnikom o
obrzovanju i radu Drugostepene invalidske komisije12. Naknade za rad u timovima i
komisijama utvrđene su odredbama Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine
naknade za rad članova radnih tijela i timova ili drugog oblika rada13.
Revizijom je utvrđeno da dokumentacija, kojom se pravdaju izdaci evidentirani na ovoj
grupi računa, nije kompletirana i kao takva ne predstvlja validan dokaz da je usluga
izvršena, te se ne može utvrditii osnov i opravdanost nastalog izdatka. Za dio izdataka
koji se odnosi na naknade za rad članovima Prvostepene-socijalno ljekarske komisije i
članovima Drugostepene invalidske komisije u iznosu od 10.917,00 €, dobijena je na
uvid dokumentacija kojom se potvrđuje da postoji odgovarajuća zakonska osnova,
odnosno odgovarajuća odluka ili rješenja za nastale izdatke.
Za izdatke u iznosu od 41.706,10 € evidentirane kao ostale naknade, pravdanje
izdataka zasniva se na ovjerenim spiskovima Ministarstva za isplatu članovima radnih
grupa. Spiskovi za isplatu naknada članovima radnih grupa bez priloženih rješenja o
formiranju radne grupe i visini naknade nijesu valjan dokaz za pravdanje izdataka
evidentiranih na računu 4129- ostale naknade (u toku revizije spisak je potpisan od
strane službenika za finansijsko računovodstvene poslove kojim je potvrđeno da je
izdatak plaćen). Zahtjevi za plaćanje uz koje su priloženi spiskovi lica kojima treba
izvršiti isplatu naknade, nijesu pravilno popunjeni kako je utvrđeno tačkom 37. poglavlje
11
“Sl.list RCG“, br.32/91
12
13
“Sl.list.RCG“, br.35/07
„SL.list.CG“, br.13/10 i 22/11
23 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
II - Uputstva o radu državnog trezora. U zahtjevu za plaćanje se kao svrha uplate
navodi - po rješenju komisije, iz čega se ne može zaključiti na koju se komisiju odnosi
rješenje. Data je na uvid nesređena grupa rješenja bez zahtjeva za plaćanje iz kojih
se jedino može zaključiti da su formirana radna tijela i komisije i da se odnose na
naknade članovima tenderske komisije, komisije za popis imovine, naknade za rad
članovima radnih grupa, naknada po osnovu Ugovora o djelu za potrebe Zavoda za
zbrinjavanje izbjeglica. Na osnovu dobijene dokumentacije za pravdanje izdataka u
iznosu od 99.970,60 € ne može se utvrditii osnov i opravdanost nastalog izdatka.
3.1.3. Rashodi za materijal i usluge
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu za 2011. godinu Ministarstvu je, za rashode za materijal i usluge, opredjeljen
iznos od 373.000,00 €. Tekući budžet, nakon izvršenih preusmjerenja, iznosio je
645.208,82 €, a izvršen je u iznosu od 637.534,02 € ili 98,81% u odnosu na tekući
budžet. Kontrolom navedenih izdataka obuhvaćen je način isporuke i dokazi o
isporučenoj robi i pruženoj usluzi u izvještajnom periodu, realizacija zaključenih ugovora
i prihvaćenih ponuda, po sprovedenim postupcima javnih nabavki, odnosno da li su
ispostavljene fakture u skladu sa prihvaćenom ponudom i zaključenim ugovorom.
Iskazana stanja na datim grupama računa su usaglašena sa podacima iz Glavne knjige
trezora. Plaćanja su vršena na osnovu zahtjeva za plaćanje, potpisana od strane
službenika za ovjeravanje i službenika za odobravanje u skladu sa ovlašćenjima
utvrđenim u kartonu deponovanih potpisa. Revizijom je utvrđena nepravilnost koja se
odnosi na primjenu tačke 41. Uputstva o radu državnog trezora, kojom je propisana
obaveza da se nakon prijema robe ili korišćenja usluga provjerava ili dobija pisana
potvrda da je usluga obavljena ili da je roba isporučena u skladu sa nalogom za
nabavku.
Na grupi računa 413 – Rashodi za materijal i usluge evidentirani su sledeći Izdaci:

Rashodi za materijal (4131) – Planirana sredstva na ovom računu iznose
20.000,00 €, a ostvareni su izdaci u iznosu 19.996,68 €. Revizijom na
kontrolisanom uzorku od 60,64%, utvrđeno je da se izdatak u iznosu od 1.335,24
€ ne odnosi na rashode za materijal već na izdatke i to: rashodi za reprezentaciju
(4133) u iznosu 50,00 €; rashode za poštanske usluge (4136) u iznosu 250,00 €;
rashode za bankarske usluge (4137) u iznosu 484,70 € i na rashode za
ugovorene usluge (4139) u iznosu 550,54 €, što nije u skaldu sa članom 9.
Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete
vanbudžetskih fondova i budžete opština. Uz fakture za isporučeni kancelarijski
materijal, od više dobavljača, u iznosu od 10.421,36 € nije priložena otpremnica,
potpisana od strane službenika odgovornog za prijem robe, na osnovu koje bi se
utvrdilo da je roba primljena, odnosno da je izvršena kontrola isporučene robe.
Faktura, (f-01964/2011 od 27.09.2011. godine) za nabavku kancelarijskog
materijala na osnovu ugovora broj 01-925/9 od 11.05.2011. godine, sadrži robu
koja se razlikuje po vrsti i cijeni datim u ponudi, u iznosu od 430,50 € ili 38% od
ukupno fakturisanog iznosa.
24 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu

Rashodi za službena putovanja (4132) – Zakonom o budžetu za 2011. godinu i
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2011. godinu planirana
sredstva na ovom računu iznose 50.000,00 €. Tekući budžet, nakon
preusmjerenja, iznosi 95.271,30 €, a ostvareni su izdaci u iznosu 87.677,29 € ili
92,03%. Revizijom na kontrolisanom uzorku od 70,74%, utvrđeno je da su izdaci
nastali podizanjem gotovog novca preko blagajne. Izdatak u iznosu od 580,77 €
se ne odnosi na rashode za službena putovanja već na izdatke i to: rashodi za
materijal (4131) u iznosu od 67,85 €; rashode za reprezentaciju u iznosu od
362,90 € i na rashode za energiju u iznosu od 150,02 €, što nije u skaldu sa
članom 9. Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike,
budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.
Revizijom je utvrđena nepravilnost u primjeni člana 17. Zakona o zaradama
državnih službenika i namještenika14, vezano za isplatu naknada za troškove
službenih putovanja. Od ukupno isplaćenog iznosa po putnim nalozima
(60.940,73 € – 106 naloga) vršene su isplate licima koja nijesu zaposlena u
Ministarstvu, u iznosu od 2.226,43 € (preko 51 putnog naloga), dok su Zakonom
prava definisana samo za lica koja su zasnovala radni odnos u organu.
Utvrđena nepravilnost u primjeni člana 10. Uredbe o naknadama i drugim ličnim
primanjima državnih službenika i namještenika, kojom je utvrđena obaveza da se
uz putni nalog prilaže i karta za prevoz. Nepravilnost se odnosi na putne naloge
u inostranstvu isplaćene u iznosu od 25.410,78 €, (preko 48 putnih naloga bez
priloženih putnih karata uz putne naloge). Na taj način nijesu stvoreni uslovi za
pravilnu primjenu članu 22. Uredbe, koji propisuje način obračuna dnevnica za
službeno putovanje.

Rashodi za reprezentaciju (4133) – Zakonom o budžetu za 2011. godinu i
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2011.
godinu, planirana sredstva na ovom računu iznose 3.000,00 €. Tekući budžet,
nakon preusmjerenja, iznosi 3.000,00 €, a ostvareni su izdaci u iznosu od
2.992,20 €, ili 99,74%. Revizijom, na kontrolisanom uzorku od 57,92% utvrđeno
je da se izdaci odnose na rashode za reprezentaciju, osim izdatka u iznosu od
125,70 € koji se odnosi na na rashode za službena putovanja (račun 4132), što
nije u skaldu sa navedenim Pravilnikom. Subjekat revizije nije donio pisano
interno pravilo, kojim bi utvrdio pravo i visinu troškova reprezentacije.

Rashodi za energiju (4134) – Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom
o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2011. godinu
planirana sredstva na ovom računu iznose 35.000,00 €. Tekući budžet, nakon
preusmjerenja, iznosi 49.000,00 €, a ostvareni su izdaci u iznosu od 48.990,24 €,
ili 99,98%. Revizijom, na kontrolisanom uzorku od 53,19% utvrđeno je da se
izdaci odnose na plaćanja dobavljačima Elektroprivredi Crne Gore za utrošenu
električnu energiju i Jugopetrolu AD Kotor za utrošeno gorivo.
Ministarstvo je sa AD Jugopetrol Kotor zaključilo Ugovor broj 01-925-1/8 od
11.05.2011. godine, za nabavku goriva. Uz Ugovor nijesu priloženi Pristupni
formulari i Opšta pravila poslovanja platnim karticama koji treba da čine sastavni
14
"Sl. list CG", br. 86/ i 39/11 25 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
dio ugovora. Revizijom izdataka za gorivo, pregledom Izvještaja o transakcijama
– mjesečnog izvještaja na dan 11.07.2011. godine, dostavljenog od Crnogorske
komercijalne banke, odabranog metodom slučajnog izbora, utvrđeno je da 43 lica
raspolažu sa platnim karicama za gorivo i da nijesu iskazana prekoračenja u
dozvoljenim limita. U dostavljenoj dokumentaciji vezanoj za način utvrđivanja
limita i korisnika platnih kartica se ne nalazi spisak službenika Ministarstva koji
koriste platne kartice za gorivo, sa utvrđenim količinama goriva i limitima u toku
2011. godine. Spisak lica koji raspolažu platnim karticama, dostavljen u procesu
revizije, akt broj 01-925/3-7 od 29.12.2011, se ne odnosi na potrošnju goriva u
2011. godini. Na osnovu pregledane dokumentacije utvrđeno je da je u 2011.
godini vršena izmjena limita potrošnje goriva za korisnike platnih kartica. Uz
dokumentaciju o izvršenim plaćanjima se ne nalaze slipovi sa bančinog POS
terminala i kompjuterske fakture, zbog čega se nije mogla izvršiti detaljna
kontrola poštovanja odredbi navedenog Ugovora.
Pored navedenih izdataka sa računa – rashodi za energiju, izvršena su plaćanja
koja, prema ekonomskoj klasifikaciji ne pripadaju ovom računu u iznosu od
2.897,25 €, već računu – rashodi za bankarske usluge (4137) u iznosu od 826,93
€ i računu – rashodi za kamate (4151) u iznosu od 2.070,32 €, što nije u skaldu
sa navedenim Pravilnikom.
Rashodi za kamate se odnose na plaćene zatezne kamate, obračunate u
dobijenim Izvještajima o transakcijama koje su obavljenje platnim karticama.
Rashodi za bankarske usluge se odnose na provizije banaka obračunate u
dobijenim Izvještajima o transakcijama. Uz ovjerene i odobrene zahtjeve za
plaćanje nije priložena potpisana dokumentacija o prijemu roba i usluga za
izvršena plaćanja u vrijednosti od 25,621,83 € ili 98,32% od testiranog uzorka,
kao ni dokazi da je vršena kontrola u skladu sa važećim Uputstvom o radu
državnog trezora.

Rashodi za telefonske usluge (4135) – Zakonom o budžetu za 2011. godinu i
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2011. godinu planirana
sredstva na ovom računu iznose 35.000,00 €. Tekući budžet, nakon
preusmjerenja, iznosi 35.000,00 €, a ostvareni su izdaci u iznosu 34.958,59 € ili
99,88%. Revizijom, na kontrolisanom uzorku od 33,72%, utvrđeno je da se izdaci
odnose na telkomunikacione usluge za 2011. godinu, plaćeni dobavljačima
Crnogorski Telekom i Telenor (po ugovoru 07-2957 od 27.05.2010). Pregledom
računa za mjesec novembar, odabran metodom slučajnog izbora, od dobavljača
Telenor koji iznosi 1.415,64 €, bez obračunatog poreza, utvrđeno je da se isti
odnosi na 114 aktivnih priključaka. Na osnovu dostavljenog spiska lica, koji imaju
pravo na naknadu troškova upotrebe mobilnih telefona, metodom preračuna,
utvrđeni limit na nivou Ministarstva iznosi 1.550,00 € i ostvareni izdatak je manji
od dozvoljenog limita.

Rashodi za poštanske usluge (4136) – Zakonom o budžetu za 2011. godinu i
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2011. godinu planirana
sredstva na ovom računu iznose 130.000,00 €. Tekući budžet, nakon
preusmjerenja, iznosi 286.703,52 €, dok su ostvareni izdaci u iznosu 286.703,48
ili 100%. Revizijom na kontrolisanom uzorku od 54,73% je utvrđeno da se izdaci
odnose na poštanske usluge od dobavljača Pošta Crne Gore. U procesu revizije
26 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
izdataka, pregledom računa za maj mjesec, odabranog metodom slučajnog
izbora, utvrđeno je da se izdatak po računu broj 4643/11/p u iznosu od 2.368,45
€ odnosi na poštanske usluge dostave pošte za potrebe Ministarstva, za koje nije
dat ugovor na uvid. Računi u iznosu od 14.858,56 € se odnose na poštanske
usluge za maj mjesec, po Ugovoru broj 01-2314 od 22.03.2010. godine, za
pružene usluge po osnovu isplate sredstava za korisnike prava materijalnog
obezbjeđenja porodice, dječjeg dodatka, materijalnog obezbjeđivanja boraca i
lične i porodične invalidnine, u visini od 0,75% od ukupnog iznosa za isplatu.
Rashode za poštanske usluge, teretio je i izdatak plaćen u iznosu od 46.073,72 €
shodno dopisu od dobavljača Pošta Crne Gore, broj 04040-2923 od 16.03.2010.
godine u kojem su navedene fakture ispostavljene bivšem Ministarstvu zdravlja,
rada i socijalnog staranja, na ime neizmirenih obaveza po osnovu izvršenih
usluga u periodu od 16.03.2006. godine do 20.06.2008. godine. Utvrđeno je da
nije rađen diobeni bilans o preuzimanju neizmirenih obaveza na dan
reorganizacije bivšeg Ministratva zdravlja, rada i socijalnog staranja na
Ministartsvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i to da su
neizmirene obaveze plaćene na osnovu dopisa Pošte Crne Gore, bez prethodne
provjere o valjanosti nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa.

Rashodi za ugovorene usluge (4139) - Zakonom o budžetu za 2011. godinu i
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2011.
godinu opredjeljen je iznos od 100.000,00 €. Tekući budžet, nakon
preusmjerenja, u 2011. godini iznosio je 156.234,00 €, a ostvaren je u iznosu od
156.215,54 € ili 99,99%. Revizijom, na uzorku od 74,48% je utvrđeno da su,
pored izdataka za ugovorene usluge, plaćani izdaci koji ne pripadaju navedenom
računu u iznosu od 66.496,87 € i to: rashodi za ostala lična primanja (4129) u
iznosu od 5.200,00 €, rashodi za material (4131) u iznosu od 3.926,27 €, rashodi
za službena putovanja (4132) u iznosu 41.756,49 €, rashodi za reprezentaciju
(4133) u iznosu od 6.950,00 €, rashodi za telefonske usluge (4135) u iznosu
58,20 €, rashodi za poštanske usluge (4136) u iznosu od 100,00 €, tekuće
održavanje opreme (4143) u iznosu od 4.248,73 €, transferi javnim institucijama
(4311) u iznosu od 1.000,00 €, izdaci za opremu (4415) u iznosu od 1.805,37 € i
otplata obaveza iz prethodnog perioda (463) u iznosu od 1.461,81€, što nije u
skladu sa članom 9. Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet
Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.
Uz ovjerene i odobrene zahtjeve za plaćanje nije priložena potpisana
dokumentacija o prijemu roba i usluga za izvršena plaćanja u vrijednosti od
3.004,87 € ili 2,58% od testiranog uzorka, kao ni dokazi da je vršena kontrola u
skladu sa članom 41. Uputstva o radu državnog trezora. Takođe, nije priložena
prateća dokumentacija, za plaćanje izvršeno u iznosu od 1.166,20 € ili 1% od
testiranog uzorka. Ovjereni i odobreni zahtjevi za plaćanje (propisani obrazac)
ne sadrže informacije na osnovu kojih se može utvrditi na koji način su
ispoštovane obaveze propisane članom 43. i 44. Uputstva o radu državnog
trezora.
U procesu revizije, analizom izvršenih plaćanja dobavljačima, na kontrolisanom
uzorku, utvrđeno je da je Ministarstvo u 2011. godini izvršilo isplatu izdtaka
27 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
dobavljačima bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki u iznosu od
21.099,98 €, što nije u skaldu sa članom 19. Zakona o javnim nabavkama.
3.1.4. Tekuće održavanje opreme
Zakonom o budžetu za 2011.godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu Crne Gore za 2011. godinu opredjeljen je iznos od 6.000,00 €. Tekući budžet,
nakon preusmjerenja, iznosio je 5.000,00 €, a izvršen je u iznosu od 4.986,07 €, ili
99,72%. Revizijom je, na kontrolisanom uzoraku od 67,97%, utvrđeno je, da pored
izdataka koji se odnose na tekuće održavanje, su evidentirani i izdaci koji prema
ekonomskoj klasifikaciji ne pripadaju računu za tekuće održavanje opreme, već se
odnose na izdatke za opremu (4415) u iznosu od 2.889,14 €.
Uz ovjerene i odobrene zahtjeve za plaćanje nije priložena potpisana dokumentacija o
prijemu roba i usluga za izvršena plaćanja u vrijednosti od 2.483,15 € ili 73,27% od
testiranog uzorka, kao ni dokazi da je vršena kontrola u skladu sa članom 41. Uputstva
o radu državnog trezora.
3.1.5. Zakup objekta – renta
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu Crne Gore za 2011. godinu opredjeljen je iznos od 30.000,00 €. Tekući budžet,
nakon preusmjerenja, u 2011. godini iznosio je 20.000,00 €, a izvršen je u iznosu od
19.729,02 €, ili 98,65%. Revizijom, na uzoraku od 58,82%, utvrđeno je da je pored
izdataka koji se odnose na rentu, na ovom računu su evidentirani i izdaci koji prema
ekonomskoj klasifikaciji ne pripadaju ovom računu u iznosu od 4.729,02 €, ili 40,75% od
testiranog uzorka, već računu rashodi za ugovorene usluge (4139), što nije u skladu sa
članom 9. Pravilnika.
Ministarstvo je zaključilo ugovor broj 01-4842/6 od 14.12.2011. godine, sa dobavljačem
Udruženje penzionera za zakup poslovnih prostorija. U procesu revizije izdataka za
zakup objekata, za mjesec novembar (akt broj 2171 od 23.12.2011. godine), utvrđeno je
da je Ministartstvo zakup plaćalo po Ugovoru 01-4210/11 od 10.09.2010. godine koji je
je u momentu isplate izdatka bio istekao.
3.1.6. Kapitalni izdaci (4415)
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu Crne Gore za 2011. godinu opredjeljen je iznos od 60.000,00 €. Tekući budžet,
nakon preusmjerenja, u 2011. godini iznosio je 19.286,00 €, a izvršen je u iznosu od
19.256,08 €, ili 99,84%. Revizijom, na obuhvaćenom uzoraku od 82,20 %, utvrđeno je
da izdaci u iznosu od 4.331,97 €, ili 27,37% od testiranog uzorka, ne pripadaju ovom
računu već računima i to: rashodi za material (4131) u iznosu od 1.587,75 €, tekuće
održavanje opreme (4143) u iznosu od 1.775,52 € i računu otplata obaveza (463) iz
prethodnog perioda u iznosu od 968,70 €, što nije u skladu sa članom 9. Pravilnika.
Uz ovjerene i odobrene zahtjeve za plaćanje nije priložena potpisana dokumentacija o
prijemu roba i usluga za izvršena plaćanja u vrijednosti od 12.684,74 € ili 79,91% od
testiranog uzorka, kao ni dokazi da je vršena kontrola u skladu sa članom 41. Uputstva
o radu državnog trezora.
28 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
3.1.7. Blagajna
Kontrolom blagajničkog poslovanja utvrđeno je, da je Ministarstvo u 2011. godini
gotovinske transakcije evidentiralo kroz dnevnik blagajne. Utvrđena nepravilnost se
odnosi na primjenu tačke 157b Uputstva o radu državnog trezora, kojom je utvrđena
obaveza evidencije u knjizi (dnevniku) blagajne po vrsti troška (eko kodu). Pregledom
dnevnika blagajne utvrđeno je da evidencija nije vršena po ekonomskoj klasifikaciji (eko
kodu). Ukupno evidentiran dugovni promet u blagajnu (podizanje sredstava na ime
stalnog i vanrednog avansa) iznosi 101.010,64 €. Ukupno evidentiran izlaz iz blagajne
u iznosu od 100.898,90 € se odnosi na gotovinske isplate dok je za iznos od 111,72 €
izvršen povraćaj novca na račun trezora na kraju budžetke godine, tako da je saldo
blagajne na 31.12.2011. godine nula.
Gotovinske isplate izvršene preko blagajne, u iznosu od 61.422,55 € se odnose na
troškove vezane za isplatu naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu
(ukupno 106 putnih naloga) dok je iznos od 600,77 € isplaćen po računima (putarina i
taksi računi).
Analizom prometa blagajne i baze podataka utvrđeno je da je gotov novac u iznosu od
13.333,25 € (zahtjevi za plaćanje broj 40062080, 40062098, 40138901), podignut sa
programa Centri za socijalni rad (2961), a isplaćen kroz blagajnu koja se vodi u
Ministarstvu - program Administracija (3251). Sredstva su korišćena za isplatu
dnevnica nadležnim inspekcijama (Inspekcija rada i Inspekcija zaštite na radu) za
potrebe kontrola izvršenih u ljetnoj sezoni.
3.2.
Program „Centri za socijalni rad“
Državna revizorska institucija je u 2009. godini izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog
izvještaja Centara za socijalni rad za 2008. godinu, te iz tog razloga reviziju programa
„Centri za socijalni rad“ smo izvršili po segmentima u zavisnosti od datih preporuka u
prethodnoj reviziji. Reviziju programa „Centri za socijalni rad“ smo planirali i izvršili na
način što smo izvršili reviziju planiranja budžeta i finansijskog izvještavanja kod svih
centara za socijalni rad, dok smo kontrolu ostvarenih izdataka izvršili kod Centra za
socijalni rad Podgorica. Cijenimo da nam ovakav pristup kod planiranja i vršenja revizije
daje realnu osnovu za izražavanje revizorskog mišljenja, kada je u pitanju program
„Centri za socijalni rad“.
Program „Centri za socijalni rad“ obuhvata aktivnosti vezane za implementaciju Zakona
o socijalnoj i dječjoj zaštiti i porodičnog zakona i vođenja prvostepenog postupka u cilju
ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite. Od ukupnih izdataka Ministarstva 9,44% ili
6.435.930,31 € je realizovano preko programa „Centri za socijalni rad“. Poslove iz
oblasti socijalne i dječje zaštite kao i oblasti porodično-pravne zaštite realizuju javne
ustanove: centari za socijalni rad i ustanove za smještaj korisnika. Ustanove su
osnovane u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a sredstva za rad mogu
sticati iz više izvora (korisnika socijalne i dječje zaštite, donacija, priloga, poklona,
legata i iz drugih izvora). Sredstva za rad jedinica, koje su u sastavu Ministarstva,
planirana su Zakonom o budžetu za 2011. godinu na program “Centri za socijalni rad”.
Sredstva odobrena za rad javnih ustanova prenose se na bankovne račune otvorene
kod poslovnih banaka, koji nijesu ukuljučeni u konsolidovani račun trezora.
29 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Poslovi iz oblasti socijalne i dječje zaštite kao i oblasti porodično-pravne zaštite realizuju
javne ustanove: centari za socijalni rad i ustanove za smještaj korisnika i to:
JU CSR za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine
JU Zavod ''Komanski most''
JU CSR za opštine Pljevlja i Žabljak
JU Centar za djecu i mlade “Ljubović”
JU CSR za opštine Bijelo Polje i Mojkovac
JU Dom starih”Bijelo Polje”
JU CSR za opštine Berane i Andrijevica
JU Dom starih''Grabovac-Risan''
JU CSR za opštinu Rožaje
JU Dječji dom''Mladost-Bijela''
JU CSR za opštinu Plav
JU CSR za opštine Bar i Ulcinj
JU CSR za opštine Kotor, Tivat i Budva
JU CSR za opštinu Herceg Novi
JU CSR za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin
Revizijom programa “Centri za socijalni rad”, programska klasifikacija 2961,
obuhvaćena je kontrola finansijkih izvještaja kod svih centara za socijalni rad. Godišnji
finansijski izvještaj centri za socijalni rad su sačinili na obrazcu – Izvještaj o novčanim
tokovima. Analizom baze podataka i pregledom dokumentacije Ministarstva (Izvještaj o
novčanim tokovima III) utvrđeno je da se 42,48%, od ukupnog budžeta Ministarstva,
izvršava preko 10 centara za socijalni rad kako je dato u narednoj tabeli:
U 2011. godini centrima za socijalni rad izvršen je prenos sredstava u ukupnom iznosu
od 28.953.182,30 €, i to iz opštih prihoda iznos od 28.802.163,52 i iz sredstva od
donacija u iznosu od 151.018,78 € kako je dato u narednoj tabeli:
30 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Prenos sredstava centrima za socijalni rad je vršen preko Državnog trezora, na osnovu
dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva (zahtjevi za plaćanje ovjereni i
odobreni u skladu sa kartonom deponovanih potpisa) na bankovne račune centara za
socijalni rad sa dva programa.
Pregled sredstva namijenjenih za rad centara za socijalni rad, prenijetih sa programa
"Centri za socijalni rad", programska klasifikacija – 2961 u iznosu od 641.507,19 €,
ukuljučujući i sredstva donacije UNHCR-a dat je u narednoj tabeli:


sredstva za tekuće izdatke u iznosu 604.207,19 € i
sredstva za kapitalne izdatke u iznosu od 37.300,00 €.
Za tekuće izdatke prenos sredstava je vršen sa sledećih grupa računa i to:
- 412 - Ostala lična primanja u iznosu od 53.828,20 €,
- 413 –Rashode za materijal i usluge u iznosu od 478.046,26 €,
- 414 –Tekuće održavanjeu iznosu od 24.000,00 € i
- 418 – Ostali izdaci u iznosu od 48.332,73 €.
Za kapitalne izdatke prenos sredstava je vršen sa grupe računa i to:
- 441 – Kapitalni izdaci u iznosu od 37.300,00 €
Prenos sredstava, namijenjenih za isplatu stečenih prava, po osnovu zakona iz oblasti
socijalne i dječje zaštite kao i iz oblasti porodično-pravne zaštite, a koja se krajnjim
korisnicima isplaćuju preko centara za socijalni rad, vršen je sa programa “Socijalna,
boračka i invalidska zastita“ kako je dato u narednoj tabeli:
31 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Sa programa “Socijalna, boračka i invalidska zastita “, programska klasifikacija – 2971,
sredstva su prenijeta u iznosu od 28.311.675,11 € i to:
- 421- transferi za socijalnu zaštitu u iznosu od 28.001.425,11 €,
- 431 - transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, u iznosu
od 302.750,00 € i
- 441 - Kapitalni izdaci u iznosu od od 7.500,00 €.
Uz zahtjeve za plaćanja su priloženi nalozi za prenos sredstava i tabelarni prikaz
dostavljenih potraživanja od strane centara za socijalni rad, dok u procesu revizije nije
prezentovana dokumentacija kojom se pravdaju izdaci finansirani iz navedenih
sredstava. Prema izjavi subjekta revizije, akt broj 023-260/2012-4 od 31.07.2012.
godine, dokumentacija na osnovu koje se vrši isplata, zakonom utvrđenih prava nalazi
se u nadležnim centrima za socijalni rad i u nadležnim Sekretarijatima za nedruštvene
djelatnosti.
Na osnovu analize baze podataka Ministarstva i Izvještaja o novčanim tokovima,
sačinjenih od strane centara za socijalni rad, a dostavljenih Instituciji od strane
Ministarstva, u finansijskim izvještajima centara za socijalni rad u iskazanoj strukturi
priliva utvrđena je neusaglašenost sa podacima iz Glavne knjige trezora kako je dato u
narednoj tabeli:
Centri za socijalni rad, u svojim finansijskim izvještajima, su iskazali više ostavarenih
priliva u iznosu od 304.514,27 € od prenijetih sredstava iz budžeta, koja se nijesu
mogla identifikovati zbog neadekvatnog prezentovanja dokumentacije, izuzev kod
Centra za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak koji je iskazao sredstva za plate
pripravnika na poziciju 1.5. obrazca.
32 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Revizijom je utvrđeno da su centri za socijalni rad u 2011. godini koristili sredstva koja
su prenijeta sa drugih potrošačkih jedinica u iznosu od 58.343,84 € kako je dato u
narednoj tabeli:
Utvrđeno je da su sredstva od povraćaja socijalnih davanja, Centar za socijalni rad
Berane u iznosu od 1.920,00 € i Centar za socijalni rad Podgorica u iznosu od
18.342,16 €, što ukupno čini iznos od 20.262,16 €, evidentirali u svojim poslovnim
knjigama kao priliv sredstava. Aktom broj 03-1678 od 24.03.2011. godine Ministrastvo
je dalo saglasnost da navedena sredstva koriste za plaćanje materijalnih troškova, čime
je utvrđena namjena sredstava u suprotnosti sa članom 11. Zakona o budžetu.
Na osnovu analize podataka i dostavljenih finansijskih izvještaja, utvrđeno je da su
javne ustanove centri za socijalni rad ostvarili primitke iz drugih izvora u iznosu od
225.908,27 €, kako je dato u narednoj tabeli:
Za utvrđeni iznos priliva u iznosu od 225.908,27 €, koji su centri za socijalni rad ostvarili
(izuzev priliva od 5.000,00 € iz budžetske rezerve) se ne mogu utvrditi izvori iz kojih su
prihodi nastali, zbog neadekvatnog načina izvještavanja od strane centara za socijalni
rad.
Javne ustanove centri za socijalni rad imaju otvorene račune kod poslovnih banaka,
kako je dato u narednoj tabeli:
33 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Utvrđeno je da pojedini centri za socijalni rad imaju račune otvorene kod više banaka.
Na osnovu izvoda banaka (koji su bili dostupni revizorima) stanje sredstava na
računima na dan 01.01.2011. godine je iznosilo 272. 200,74 €, a na kraju izvještajnog
perioda na dan 31.12.2011. godine 88.934,70 €. Dokumentacija o otvaranju računa, s
ciljem utvrđivanja svrhe otvaranja računa i usklađenosti sa članom 12. Zakona o
budžetu, kao ni kartoni deponovanih potpisa, nije dostavljena revizorima na uvid u
procesu revizije.
Utvrđene nepravilnosti
Revizijom programa “Centri za socijalni rad”, programska klasifikacija 2961,
obuhvaćena je kontrola finansijkih izvještaja centara za socijalni rad. Analizom baze
podataka i pregledom dokumentacije Ministarstva (Izvještaj o novčanim tokovima III)
utvrđeno je da se 42,48%, od ukupnog budžeta Ministarstva izvršava preko 10 centara
za socijalni rad.
U procesu revizje, nijesu dati na uvid varanti, na osnovu kojih je vršena raspodjela
sredstava, da bi se utvrdilo da li su ispoštovane tačke od 15. do 24. Uputstva o radu
državnog trezora, odeljak I – Izvršenje budžeta. Prenos sredstava centrima za socijalni
rad vrši Ministarstvo na osnovu naloga za prenos. Dokumentacija kojom se pravda
izvršenje izdataka, odnosno trošenje prenijetih sredstava, se nalazi u centrima za
socijalni rad. U toku 2011. godine nije vršena kontrola rada od strane nadležnog
Ministarstva. Ministarstvo je aktom broj 01-7405 od 20.09.2011. godine imenovalo
komisiju sa zadatkom da do kraja godine izvrši kontrolu i nadzor svih javnih ustanova
centara za socijalni rad i javnih ustanova socijalne i dječje zaštite. Izvještaj o izvršenoj
kontroli nije prezentovan u vremenu vršenja revizije.
U skladu sa članom 5. Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih
izvještaja, centri za socijalni rad su u obavezi da svoje finansijske izvještaje dostavljaju
Ministarstvu. U procesu revizije utvrđeno je da centri za socijalni rad nijesu dostavljali
Ministarstvu kvartalne finansijske izvještaje. Centri za socijalni rad su finansijske
izvještaje, u skladu sa članom 3. Pravilnika, sačinili na obrazac 3 – Izvještaj o novčanim
tokovima III. Sedam od ukupno 10 centara za socijalni rad je dostavilo godišnji izvještaj
u skladu sa članom 5. Pravilnika, dok su ostali centri za socijalni rad dostavli
nekompletne finansijske izvještaje. Dva centra za socijalni rad su, u skladu sa članom
2. Pravilnika, dostavili Obrazac 8 – Izjava o neutrošenim sredstvima nakon isteka
fiskalne godine.
U finansijskim izvještajima centara za socijalni rad prilivi iskazani u Izvještajima o
novčanim tokovima III iznose 29.257.696,57 €, što je za 304.514,27 € ili 1,05% više
iskazano od prenešenih sredstava iz budžeta. Na osnovu baze podataka utvrđeno je
da je ova razlika nastala tako što su centrima za socijalni rad u 2011. godini prenijeta
sredstava od strane drugih potrošačkih jedinica budžeta u iznosu od 58.343,84 € i da
su na strani priliva evidentirana sredstva od povraćaja neisplaćenih socijalnih davanja u
iznosu od 20.262,16 €. U finansijskim izvještajima (Obrazac 3) centara za socijalni rad u
iskazanoj strukturi priliva utvrđena je neusaglašenost sa prenešenim sredstvima preko
Ministarstva u iznosu od 220.908,27 €.
Centri za socijalni rad imaju otvorene račune kod komercijalnih banaka. Stanja na
računima iznose od 272.200,74 € na početku izvještajnog perioda i 88.934,70 € na kraju
34 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
izvještajnog perioda. Ova stanja nijesu iskazana u finansijskim izvještajima kod svih
centara za socijalni rad.
Zaključci i preporuke
Javne ustanove za socijalni rad, u procesu izvještavanja njijesu se pridržavale
Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja u pogledu dinamike
izvještavanja i načina izvještavanja. Na taj način nijesu stvoreni uslovi za utvrđivanje
ukupnih prihoda centara za socijalni rad i izvora ostvarenih prihoda, osim za prihode
ostvarene iz sredstava budžeta.
Centri za socijalni rad imaju otvorene račune kod komercijalnih banaka. Svrha otvaranja
računa i usklađenost sa važećim propisima (Zakon o budžetu član 12) nije utvrđena,
dok su utvrđena stanja na računima u iznosu od 272.200,74 € na početku izvještajnog
perioda i u iznosu od 88.934,70 € na kraju izvještajnog perioda, nijesu iskazani u
finansijskim izvještajima kod svih centara za socijalni rad iz razloga neodgovarajućeg
načina izvještavanja. Finansijski izvještaji centara za socijalni rad ne predstavljaju
adekvatnu dokumentacijonu osnovu za izradu konsolidovanog izvještaja Ministarstva.
3.2.1. Izdaci za bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca (411)
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu Crne Gore za 2011. godinu, opredjeljena sredstva centrima za socijalni rad, za
bruto zarade i doprinose na teret poslodavca iznose 4.837.870,60 €. Tekući budžet,
nakon preusmjerenja, u 2011. godini iznosio je 5.634.130,40 €, a ostvaren je u iznosu
od 5.556.380,02 € ili 98,62%. Zarade, naknade i druga primanja zaposlenih u
centrima za socijalni rad uređene su Zakonom o radu15, Opštim kolektivnim ugovorom16
i Granskim kolektivnim ugovorom17.
Izvršena je kontrola izdataka bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca kod Centra
za socijalni rad Podgorica. Izdaci za bruto zarede i doprinose na teret poslodavca
Centra za socijalni rad Podgorica dati su u narednoj tabeli:
Centar za socijalni rad Podgorica obradu podataka – spisak zaposlenih za isplatu
zarada, vrši u Sektoru za opšte i računovodstvene poslove i mjesečno dostavlja
Ministarstvu. Obračun i isplatu zarada vrši obračunska služba Ministarstva finansija.
Zarade se uplaćuju na tekuće račune zaposlenih kod poslovnih banaka.
Izvršilac raspoređen na poslovima ovlašćenog računovođe u skladu sa Pravilnikom o
sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Podgorica, obavlja poslove koji se
odnose na kontrolu mjesečnih zarada, naknada i ostalih primanja. Na osnovu Statuta
15
16
17
“Sl.list CG“, br.26/10
“Sl.list RCG“, br.65/10
“Sl.list RCG“, br.46/08
35 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Centra za socijalni rad Podgorica, direktor donosi rješenja kojim se zaposleni
raspoređuju na poslove i radne zadatke, utvrđuje zaradu u skladu sa grupom poslova i
koeficijentima utvrđenim članom 10. Granskog kolektivnog ugovoroa. Koeficijenti za
utvrđivanje osnovne zarade iz člana 10. stav 1. Granskog ugovora, uvećavaju se za
dodatni koeficijent utvrđen u članu 11. i 28a. Zarada zaposlenog uvećava se u skladu
sa članovima 14, 15, 16 i 16a Granskog kolektivnog ugovora. Uvećanje zarade
obračunava se u skladu sa članom 14. tačka 4. Granskog kolektivnog ugovora a na
osnovu odluke direktora Centra za socijalni rad Podgorica.
Revizijom nijesu utvrđene nepravilnosti kod obrade podataka za obračun zarada
zaposlenih u JU Centar za socijalni rad Podgorica. Centar je uredno dostavljao
mjesečni spisak zaposlenih Ministarstvu i na osnovu odobrenih i ovjerenih zahtjeva za
plaćanje, vršena je isplata zarada zaposlenim u Centru za socijalni rad Podgorica.
3.2.2. Izdaci za ostala lična primanja (412)
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu Crne Gore za 2011. godinu, opredjeljena sredstva centrima za socijalni rad na
ime izdataka za ostala lična primanja iznose 185.341,18 €. Tekući budžet, nakon
preusmjerenja, u 2011. godini iznosio je 91.366,50 €, a ostvaren je u iznosu od
90.619,30 € ili 99,18%.
Ministarstvo je u 2011. godini, na ime izdataka za ostala lična primanja, prenijelo
sredstva Centru za socijalni rad Podgorica u iznosu od 11.623,66 € i to sa sa pozicije
4129 – ostala lična primanja u iznosu od 5.070,70 € i sa pozicije 4139 - ugovorene
usluge u iznosu od 6.553,66 €. Centar za socijalni rad Podgorica je vršilo plaćanja sa
računa 4129 – ostala lična primanja u iznosu od 7.865,00 € za isplate naknada
članovima Upravnog odbora i sa računa 4139 – ugovorene usluge u iznosu od 3.290,54
€ za isplate poreza i doprinosa na naknade. Prenos sredstava Centru za socijalni rad
Podgorica za naknade članovima Upravnog odbora, vršen je nalogom za prenos
sredstava po dostavljenom mjesečnom obračunu naknada za članove Upravnog odbora
u bruto iznosu. Obračun naknada članovima Upravnog odbora je vršena na osnovu
Odluke o utvrđivanju naknade članovima upravnih odbora broj 01-5449/2 od
25.12.2007.godine. Upravni odbor Centra za socijalni rad Podgorica je satavljen od
sedam članova koji su imenovani Rješenjem broj 03-7230/4 od 14.09.2008. godine.
Predsjednik Upravnog odbora je predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja.
3.2.3. Rashodi za materijal i usluge (413)
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu Crne Gore za 2011. godinu, opredjeljena sredstva za program “Centri za
socijalni rad”, na ime izdataka rashodi za material i usluge iznose 720.466,41 €. Tekući
budžet, nakon preusmjerenja, u 2011. godini iznosio je 432.733,33 €, a ostvaren je u
iznosu od 598.038,56 € ili 138,20%. Prekoračenje ostvarenih izdataka od 38,20%
nastalo je iz razloga što su rashodi za material i usluge u iznosu od 165.305, 23 €
finansirani iz sredstava donacija.
Ministarstvo je Centru za socijalni rad Podgorica, za finansiranje rashoda za materijal i
usluge, prenijelo sredstava u iznosu od 104.088,46 €, i to iz opštih prihoda 76.730,42 €
i sredstava donacije UNHCER-a u iznosu od 27.358,24 €.
36 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu

Rashodi za materijal (4131) – Prenešena sredstva Centru za socijalni rad
Podgorica na ime rashoda za materijal iznose 55.000,00 €, dok je Centar prilive
po ovom osnovu iskazao u iznosu od 50.000,00 €. Sa ove grupe računa plaćani
su rashodi za materijal, osim iznosa od 5.067,75 € koji je utrošen na plaćanje
izdataka koji ne pripadaju ovoj grupi računa.

Rashodi za energiju (4134) - Prenešena sredstva Centru za socijalni rad
Podgorica na ime rashoda za energiju iznose 10.000,00 €, dok je Centar prilive
po ovom osnovu iskazao u iznosu od 17.000,00 €. Centar za socijalni rad
Podgorica je u 2011. godini, izdatke za električnu energiju plaćao sa računa Ostali izdaci (4181) u iznosu 22.528,66€.

Rashodi za bankarske usluge (4137) – Prenešena sredstva Centru za socijalni
rad Podgorica na ime rashoda za bankarske usluge iznose 2.000,00 €, dok je
trošak za bankarske usluge (provizija bankama) Centra za socijalni rad
Podgorica iznosio 18.261,18 €.

Rashodi za ugovorene usluge (4139) - Ministarstvo je prenijelo Centru za
socijalni rad Podgorica na ime rashoda za ugovorene usluge, sredstva u iznosu
od 37.088,46 € i to iz opštih prihoda Bužeta u iznosu od 9.730,42 € i sredstva
donacije UNHCER-a u iznosu od 27.358,04 €. Na osnovu kontrolisanog uzorka,
utvrđeno je da se trošak nastao iz opštih prihoda odnosi na naknade članovima
Upravnog odbora isplaćene za dva mjeseca u 2011. godini u iznosu od 2.028,28
€ i na trošak za rad u komisijama zaposlenih u Centru u iznosu od 3.177,46 €.
Sredstva prenešena u iznosu od 4.368,64 € ne odnose se na rashode za
ugovorene usluge, već na lična primanja zaposlenih i članova Upravnog odbora.
Sredstva donacija UNHCR-a su prenešena za realizaciju projekta
„Obezđedjenje pomoći raseljenim licima u Crnoj Gori“ po Ugovoru broj.05018111 od 08.02.2011.godine i korišćena su za materijalnu pomoć raseljenim
licima, kancelarijski materijal i gorivo.

Komunalne naknade (4181)- Ministarstvo je prenijelo Centru za socijalni rad
Podgorica na ime izdataka za komunalne naknade sredstva u iznosu od
33.032,73 €. Centar za socijalni rad Podgorica je evidentirao prilive u iznosu od
24.032,73 €, dok je izdatak evidentiran na konto 4181 - komunalne usluge ( za
utrošenu vodu) izvršen u iznosu od 1.902,93 €.
Uvidom u glavnu knjigu Centra za socijalni rad Podgorica za 2011.godinu,
utvrđeno je da su evidentirani troškovi na računima rashodi za službena
putovanja (4132), tekuće održavanje (4142) i kapitalni izdaci (4415) za koje nije
vršen prenos sredstava iz budžeta.
Zaključci i preporuke
Revizijom je utvrđeno da Centar za socijalni rad Podgorica, prihode i rashode nije
evidentirao u skladu sa prenešenim sredstvima od strane Ministarstva i utvrđenim
namjenama. Za trošenje sredstava koja su namijenjena za materijalne troškove
Ministarstvo je dalo saglasnost da se za te namjene mogu koristiti sredstva od
neisplaćenih - povraćenih čekova za utvrđeno pravo tuđa njega i pomoć.
37 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
U skaldu sa članom 79. Zakona o državnoj upravi Ministarstvo je u obavezi da vrši
kontrolu nad obavljanjem poslova javnih ustanova čiji je osnivač država. Rješenjem
ministra, obrazovana je komisija za kontrolu i nadzor centara za socijalni rad i javnih
ustanova socijalne i dječje zaštite za 2010.godinu, ali Izvještaj o radu komisije za
kontrolu i nadzor nije dostavljen u procesu vršenja revizije.
3.3.
Program „Socijalna, boračka i invalidska zaštita“
Izdaci za socijalnu, boračku i invalidsku zaštitu su prikazani u 2011. godini kao poseban
program Ministarstva. Revizija ovog programa, odnosno izdataka za socijalna, boračka i
invalidska davanja, je planirana i izvršena kroz suštinska testiranja na način što je
kontrolisan proces transakcija kroz računovodstveni sistem.
Od ukupnih izdataka Ministarstva 59.813.280,17 € ili 87,76%, realizovano je preko
programa "Socijalna, borčka i invalidska zaštita". Cilj programa je "Uspostavljanje
dugoročno održivog sistema kojim bi se obezbjedila veća materijalno-socijalna sigurnost
korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, oblasti boračke i invalidske zaštite
i socijalne i dječje zaštite". Sredstva namijenjena za isplatu stečenih prava (po osnovu
zakona iz oblasti socijalne i dječje zaštite kao i iz oblasti porodično-pravne zaštite), a
koja se krajnjim korisnicima isplaćuju preko ovog programa, prenose se na bankovne
račune otvorene kod poslovnih banaka Ministarstva i javih ustanova za socijalni rad.
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu Crne Gore za 2011. godinu, opredjeljena sredstva za program “Socijalna,
borčka i invalidska zaštita”, iznose 55.242.238,48 €. Tekući budžet, nakon
preusmjerenja, u 2011. godini iznosi 59.813.746,68 €, a ostvaren je u iznosu od
59.813.280,17 € ili 100,00%.
3.3.1. Prava iz oblasti socijalne zaštite (421)
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu Crne Gore za 2011. godinu, opredjeljena sredstva na ime izdataka po osnovu
prava iz oblasti socijalne zaštite iznose 53.862.238,48 €. Tekući budžet, nakon
preusmjerenja, u 2011. godini iznosi 59.267.579,94 €, a ostvaren je u iznosu od
59.267.579,17 € ili 100,00%.
Prava iz socijalne i dječje zaštite ostvaruju se pod uslovima propisanim Zakonom o
socijalnoj i dječjoj zaštiti 18 i važećim podzakonskim propisima. Postupak za ostvarivanje
prava po Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti utvrđen je odredbama zakona, poglavlje IX.
O zahtjevu za ostvarivanje prava po Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti, u prvom
stepenu rješava centar na čijoj teritoriji lice ima prebivalište. Centar je dužan da
donese i dostavi rješenje o isplati prava iz oblasti socijalne zaštite. O žalbi protiv
rješenja centra rješava nadležno Ministarstvo. Ustanove socijalne i dječje zaštite u
skladu sa Pravilnikom o vođenju evidencije o korisnicima socijalne i dječje zaštite19 su
dužne da vode evidenciju o korisnicima pojedinih prava socijalne i dječje zaštite.
Ministarstvo je obrazovalo Ljekarsku komisiju (prvostepena i drugostepena) u skladu sa
18
19
“Sl.list CG“, br.73/10 i 40/11
“Sl. list RCG“, br.12/91
38 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
članom 101. Zakona i Pravilnikom o obrazovanju i radu socijalno-ljekarskih komisija20 i
utvrdilo naknadu za rad članovima socijalno –ljekarske komisije.
Prava iz boračke i invalidske zaštite stiču se, ostvaruju i koriste na način i pod uslovima
propisanim Zakonom o boračkoj i invalidskoj zaštiti21i važećim podzakonskim propisima.
Postupak za ostvarivanje prava po Zakonu o boračkoj i invalidskoj zaštiti utvrđen je
odredbama zakona, poglavlje IV. Postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona
pokreće se podnošenjem zahtjeva. Po zahtjevu u prvom stepenu rješava organ lokalne
uprave na čijoj teritoriji podnosilac zahtjeva ima prebivalište. O pravima po zahtjevu u
drugom stepenu rješava Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Organ lokalne uprave
nadležan za poslove boračke i invalidske zaštite vodi evidenciju o korisnicima prava.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao organ državne uprave nadležan za poslove
boračke i invalidske zaštite vodi evidenciju o isplatama korisnika prava.
Ministarstvo je, u skladu sa članom 73. i 74. Zakona obrazovalo Ljekarsku komisiju
(prvostepenu i drugostepenu) za rješavanje prava po ovom Zakonu. Način i postupak
rada ljekarske komisije propisan je Pravilnikom o radu ljekarske komisije u postupku za
ostvarivanje prava iz boračke i invalidske komisije.22
U narednoj tabeli dat je uporedni pregled izdataka za socijalnu, boračku i invalidsku
zaštitu isplaćenih u 2010. i 2011. godini:
Evidentiranje izdataka o socijalnoj i dječjoj zaštiti i boračko invalidskoj zaštiti po
ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji uređeno je Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji
računa za bužet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština. Plaćanja
se vrše na osnovu izdatih naloga za prenos sredstava i zahtjeva za plaćanje od strane
Ministarstva, upućenih Državnom trezoru. Sredstava se prenose na žiro račune
Ministarstva (prolazne račune dječje i boračko invalidske zaštite) i na žiro račune
centara za socijalni rad i ostalih ustanova socijalne i dječje zaštite, po mjesečno
dostavljenim potrebama od strane centara za socijalni rad i ostalih ustanova za
socijalnu i dječju zaštitu. Dokumentacija na osnovu koje se vrši isplata prava na
materijalno obezbjedjenje porodice, dječji dodatak, materijalno obezbjedjenje boraca i
lična i porodična invalidnina nalazi se u nadležnim centrima za socijalni rad.
20
21
„Sl. list RCG“, br.32/91 „Sl. list RCG“, br.21/08,73/10,40/11
22
„Sl.list RCG“, br,19/2004
39 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Dokumentacija o ostvarivanju prava korisnika materijalnog obezbjeđenja boraca i lične i
porodične invalidnine nalazi se u nadležnim Sekretarijatima za nedruštvene djelatnosti.
U narednoj tabeli dat je pregled isplaćenih izdataka za socijalnu, boračku i invalidsku
zaštitu:
Razlika, između evidentiranih sredstava na grupi računa 421 – prava iz oblasti socijalne
zaštite (59.267.579,17 €) i isplaćenih izdataka u iznosu od 5.708,00 €, se ne odnosi na
izdatke za socijalnu, boračku i invalidsku zaštitu.
Ministarstvo je u 2011. godini, na ime isplate izdataka po osnovu prava iz socijalne i
dječje zaštite, prenijelo sa konsolidovanog računa Državnog trezora, centrima za
socijalni rad sredstva u iznosu od 28.001.425,11 €, javnim ustanovama iz oblasti
socijalne zaštite u iznosu od 2.074.231,29 € i vršilo direktna plaćanja na račune
otvorene kod poslovnih banaka u iznosu od 29.186.214,77 €. Na prolazni račun broj
535-99005330052-63 , Miniatarstvo je prenijelo sredstva za isplate naknada za dječje
dodatke, a na prolazni račun broj 510-0999005330005903 sredstva za materijalno
obezbjeđenje porodice. Na prolazni račun broj 510999005330029668 prenešena su
sredstva za materijalno obezbjeđenje boraca, ličnu i porodičnu invalidninu i sredstva na
ime pogrebnih troškova za korisnike prava boračke i invalidske zaštite.
Ministarstvo je zaključilo Ugovor sa Poštom Crne Gore broj 01-2314 od
23.03.2010.godine, o pružanju usluga za izradu isplatnih dokumenata (uputnica) i
isplate materijalnog obezbjeđenja porodice, dječjeg dodatka, materijalnog obezbjeđenja
boraca i lične i porodične invalidnine putem uputnica.
Kontrola izdataka i proces izvršenih transakcija vršena je po odabranom uzorku za
mjesec februar i novembar 2011. godine, po vrsti socijalnih i dječjih davanja. Utvđeno je
da su sredstva za socijalnu i dječju zaštitu prenešena u iznosima po dostavljenim
potrebama. Ustanovama socijalne i dječje zaštite prenešena su sredstva na ime
izdžavanja štićenika. Cijena usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite koje vrše
smještaj korisnika, utvrđene su na osnovu člana 2. i 5. Pravilnika o kriterijumima i
mjerama za utvrđivanje cijena usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite23 i
Rješenja o utvrđivanju cijena usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite broj 05015808 od 20.07.2010. Kontrolom troškova za izdržavanje štićenika po dostavljenim
fakturama i računima javnih ustanova socijalne i dječje zaštite, utvrđeno je da je
nalogom za prenos sredstava izvršen prenos sredstava veći od stvarnih potreba
iskazanih u računima u iznosu od 1.650,00 €. Sredstava u iznosu od 1.650,00 € su
23
„Sl .list RCG“,br.9/94
40 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
prenešena na žiro račune ustanova i ne odnosi se na troškove za izdržavanja
štićenika, već na ostala lična primanja, odnosno novčanu pomoć zaposlenim u
ustanovama, isplaćenu na osnovu člana 24. Granskog kolektivnog ugovora za
zdravstvenu i socijalnu djelatnost. Navedeni iznos je trebalo isplatiti sa programa Centri
za socijalni rad, sa grupe računa 412- ostala lična primanja.
Utvrdjene nepravilnosti:
Uvidom u dokumentaciju, na osnovu odabranog uzorka, kontrolom izdataka
evidentiranih na računu 4212 - boračko invalidska zaštita u ukupnom iznosu od
8.886.986,28€, utvrđeno je da se izdatak u iznosu od 82.085,00 € ne odnosi na prava
utvrđena Zakonom o boračko invalidskoj zaštiti. Izdatak u iznosu od 75.877,00 €
evidentiran na račun 4212 – boračko, invalidska zaštita, odnosi se na sredstva
prenešena Udruženju penzionera po ugovoru o isporuci prehrambenih proizvoda
penzionerima za 2011.godinu. Izdatak se ne odnosi na prava utvrđena Zakonom o
boračko invalidskoj zaštiti, pa je iz tih razloga navedeni iznos od 75.877,00 € trebalo
evidentirati na računu 4312 - transferi nevladinim organizacijama, poliitičkim partijama,
strankama i udruženjima u skladu sa Pravilnikomom o jedinstvenoj klasifikaciji računa
za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.
Izdatak evidentiran na račun 4212 – boračko, invalidska zaštita u iznosu od 700,00 €
odnosi se na uplatu sredstava na žiro račun Islamske zajednice u Crnoj Gori. Izdatak
treba evidentirati na račun 431-Transferi institucijama, pojedincima i nevladinim
organizacijama.
Izdatak evidentiran na račun 4212 - boračko, invalidska zaštita u iznosu od 500,00 €
odnosi se na sredstva prenešena Centru za socijalni rad Podgorica na ime jednokratne
novčane pomoći. Izdatak treba evidentirati na Program Centri za socijalni rad.
Izdatak evidentiran na račun 4212 – boračko,invalidska zaštita u iznosu od 5.008,00 €
ne odnosi na naknadu za boračko invalidsku zaštitu. Izdatak se odnosi na isplatu
naknada članovima prvostepene i drugostepene ljekarske komisije za pregled lica
obuhvaćenih Zakonom o boračkoj i invalidskoj zaštiti, zaposlenim koji su angažovani za
obavljanje pravnih i administrativno-tehničkih i daktilografskih poslova za potebe
prvostepene i drugostepene ljekarske komisije i članovima komisije za nestala lica.
Uvidom u karticu izdataka evidentiranih na račun 4212 - boračko invalidska zaštita
utvrđeno je da se stvarno obračunati iznos za pravo na materijalno obezđedjenje
boraca za mjesec januar 2011. godine u iznosu od 312.109,96 € ne odgovara nalogu
za prenos sredstava i zahtjevu za plaćanje od 15.02.2011. godine na iznos od
302.502,00 €. Razlika do punog iznosa za materijalno obezbjeđenje boraca isplaćivana
je sa prolaznog računa boračko-invalidske zaštite broj 510999005330029668, na kome
se nalaze raspoloživa sredstva. (pismeno obrazloženje dato od rukovodioca službe za
finansije, akt br.023-260/2012-5 od 01.08.2012).
3.3.2. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru (431)
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu Crne Gore za 2011. godinu, opredjeljena sredstva na ime izdataka za transfere
institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznose 700.000,00 €. Tekući
41 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
budžet, nakon preusmjerenja, u 2011. godini iznosi 529.666,74 €, a ostvaren je u iznosu
od 529.220,00 € ili 89,92%.
Po osnovu ovih izdataka ukupno prenešena sredstva centrima za socijalni rad iznose
302.750,00 €, javnim ustanovana iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 2.000,00 € dok
iznos od 224.470,00 € predstavlja izdatak Ministarstva. U narednoj tabeli dat je pregled
prenešenih sredstava centrima za socijalni rad i to:
Revizijom izdataka Ministarstva isplaćenih za transfere, institucijama, pojedincima,
nevladinom i javnom sektoru u iznosu 224.470,00 €, na kontrolisanom uzorku od
14,56% je utvrđeno, da se iznos od 12.250,00 € odnosi na transfere institucijama i
nevladinom sektoru, dok se iznos od 20.433,33 € odnosi na transfere pojedincima.
Plaćanja su vršena sa programa „Socijalna, boračka i invalidska zaštita“ na teret grupe
računa 431 – transfei institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, na
osnovu prethodno dostavljenih zahtjeva od strane institucija i pojedinaca. Komisija
zadužena za razmatranje zahtjeva za obezbjeđivanje pojedinih prava i oblika socijalne i
dječje zaštite, a na osnovu Pravilnika o obezbjeđivanju pojedinih prava i oblika socijalne
i dječje zaštite24, razmatrala je zahtjeve, ocijenila da su ispunjeni uslovi utvrđeni
Pravilnikom i predložila naknadu za jednokratnu novčanu pomoć. Na osnovu predloga
komisije, starješina organa nije donosio rješenja u skladu sa članom 6. stav 2.
Pravilnika. Izdatak je nastao na osnovu naloga za prenos sredstava i zahtjeva za
plaćanje koji se odnose na jednokratne socijalne pomoći u iznosima utvrđenim
predlogom Komisije.
3.3.3. Kapitalni izdaci (4413)
Zakonom o budžetu za 2011. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
budžetu Crne Gore za 2011. godinu, opredjeljena sredstva na ime kapitalnih izdataka
iznose 30.000,00 €. Nakon preusmjeravanja, u 2011. godini, za ove namjene preostao
je iznos od 7.500,00 €. Ovaj iznos je prenešen Centru za socijalni rad Pljevlja za
rekonstrukciju poslovnog objekta Centra. Uvidom u dokumentaciju, dostavljenu od
strane Centra za socijalni rad Pljevlja, utvrđeno je da je sproveden postupak javne
nabavke male vrijednosti (šoping metoda) čija je procijenjena vrijednost 8.000,00 €.
Centar za socijalni rad Pljevlja je zaključio Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji
zgrade u iznosu od 10.218,61 €. Utvrđeno je da je isplata izdatka od 7.500,00 €
izvršena na teret sredstava Programa „Socijalna, boračka i invalidska zaštita“ sa
računa 4414 - izdaci za gradjevinske objekte, a trebalo je sa Programa „Centri za
24
„Sl.list RCG“, br.16/2006
42 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
socijalni rad“ grupa računa - 414 tekuće održavanje, što nije u skladu sa namjenama
utvrđenim programskim budžetom za 2011.godinu.
4. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola
Revizijom je obuvaćena kontrola realizovanih aktivnosti od strane subjekta revizije u
cilju uspostavljanja sistema unutrašnjih finansijskih kontrola koji je utvrđen Zakonom o
sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru25. Utvrđeno je da sistem
unutrašnjih finansijskih kontrola u Ministarstvu nije uspostavljen u skladu sa odredbama
Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Nijesu
uspostavljene procedure i dokumentovani tok finansijskih i drugih transakcija (dijagram
toka) kako u procesu planiranja tako i u procesu upravljanja sredstvima.
Aktom “Set internih pravila i procedura za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj
finansijskog upravljanja i kontrole” broj 01-4171 od 21.07.2011. godine utvrđen je
akcioni plan za inplementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Akcionim
planom su definisane aktivnosti sa utvrđenim očekivanim rezultatima i rokovima
izvršavanja. Postignutim rezultatima nijesu izvršene obaveze utvrđene Zakonom o
sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o načinu i
postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrola u javnom
sektoru. Unutrašnja revizija je uspostavljena organizovanjem jedinice za unutrašnju
reviziju – Odjeljenje za unutrašnju reviziju i prema Izjavi unutrašnje revizije (obrazac GIUR) dostavljen Centralnoj jedinici za harmonizaciju (broj 023-10/212 od 23.01.2012.
godine) nijesu vršene revizije u 2011. godini.
5. Evidencija državne imovine
Ministarstvo je za 2011. godinu izvršilo popis imovine, a osnovna struktura popisa data
je u narednoj tabeli:
Utvrđeno činjenično stanje
Vrijednost evidentirane imovine na dan 31.12.2011. godine iznosi 603.202,66 €.
Struktura imovine prema vrsti i neotpisanoj vrijednosti je sljedeća:

zemljište
300.000,00 €

oprema
93.123,46 €

prevozna sredstva
210.079,20 €

Ministarstvo je odredilo komisiju za popis pokretnih i nepokretnih stavri, ali u
Rješenju o formiranju komisije za popis pokretnih i nepokretnih stvari broj
320/11-0101-900 od 06.12.2011. godine nije određen rok u kojem se popis ima
25
„Sl.list CG“ br. 73/08 i 20/11
43 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
obaviti, niti je određen rok za dostavljanje izvještaja o izvršenom popisu sa
popisnim listama, što nije u skaldu sa članom 12. stav 4. Uredbe o načinu
vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stavri i o popisu stavri u državnoj
svojini26.

Ministarstvo evidenciju imovine vodi unošenjem podataka u „ exel“ programu, na
osnovu popisnih lista. Komisija za popis imovine nije sačinila i dostavila starješini
organa, izvještaj o popisu na osnovu popisnih lista. Podatke o popisu imovine,
sredstava i opreme za 2011. godinu Ministarstvo je dostavilo u elektronskoj formi
Upravi za imovinu dana 30.03.2012. godine.

Ministarstvo je 15.11.2000. godine kupilo zemljište u vrijednosti 300.000,00 DM.
Vrijednost kupljenog zemljišta nije procijenio organ uprave nadležan za poslove
katastra u skladu sa članom 43. Zakona o državnoj imovini, već kupljeno
zemljište, u evidenciji i u popisnim listama, se vodi po nabavnoj vrijednosti od
300.000,00 €.

Službeni
automobili,
kompjuterska
oprema,
kancelarijska
oprema,
telekomunikaciona oprema i ostala oprema nijesu evidentirani na obrazcu PS-1
za pokretne stavri. Umjetničke slike nijesu evidentirane na obrazcu PS-2 za
pokretne stavri. Zemljište nije evidentirano na obrazcu NS-2 za nepokretne
stvari, što nije u sklsdu sa članom 9. Uredbe o načinu vođenja evidencije
pokretnih i nepokretnih stavri i o popisu stvari u državnoj svojini.

Ministarstvo je dana 08.11.2010. godine donijelo Pravilnik o uslovima i načinu
korišćenja službenih vozila broj 01-7882. Za korišćenje službenog i drugog vozila
starješina organa ili drugo ovlašćeno lice nije, u skldu sa članom 17. Uredbe o
načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stavri i o popisu stavri u
državnoj svojini, izdavalo odgovarajuće putne naloge (obrazac PN) niti obrazce
za kontrolu (OK).

Od organa nadležnog za zaštitu kulturnih dobara nije pribavljeno mišljenje o
vrijednosti umjetničkih slika i uslovima i načinu njihovog čuvanja, održavanja i
korišćenja, što nije u skaldu sa članom 6. stav 1. Uredbe o načinu vođenja
evidencije pokretnih i nepokretnih stavri i o popisu stvari u državnoj svojini.
Zaključci i preporuke
U aktu o obrazovanju komisije, u skladu sa članom 12. stav 4. Uredbe o načinu vođenja
evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini27, potrebno je
odrediti rok u kojem se popis ima obaviti i rok za dostavljanje izvještaja o izvršenom
popisu sa popisnim listama.
Potrebno je da zemljište koje se nalazi u vlasništvu Ministarstva procijeni organ uprave
nadležan za poslove katastra, u skladu sa članom 43. Zakona o državnoj imovini.
26
27
“Sl. list CG” br. 13/10
„Sl.list CG“ br. 13710 44 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Potrebno je na obrascu PS-1 evidentirati prevozna sredstva, kancelarijski namještaj i
opremu i druge pokretne stvari koje koristi ministarstvo u skladu sa članom 4. stav 1. i
članom 9. Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu
stvari u državnoj svojini.
Za korišćene službenog vozila starješina organa ili drugo ovlašćeno lice treba da izdaje
odgovarajuće putne naloge (PN) i obrasce za kontrolu (OK) u skladu sa članom 17.
Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u
državnoj svojini.
6. Javne nabavke
Revizija primjene Zakona o javnim nabavkama roba i usluga vršena je pregledom akata
koji prate aktivnosti koje preduzima naručilac u cilju nabavke roba, izvršenja usluga ili
izvođenja radova i za koje izdvaja obezbjeđena sredstva. U narednoj tabeli dat je
pregled plana i izvršenja javnih nabavki za 2010 i 2011. godinu.
U skladu sa članom 27. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo je donijelo Plan
javnih nabavki za 2011. godinu 29.12.2010. godine, koji je objavljen na internet stranici
nadležnog organa. Planom javnih nabavki ZA 2011. godinu, predviđena je nabavka
roba, usluga i radova u ukupnoj vrijednosti od 2.304.500,00 € i to za nabavku roba u
vrijednosti od 81.425,70 € i za nabavku usluga u vrijednosti 124.394,03 €.
Ministarstvo je imenovalo službenika za javne nabavke rješenjem broj 10-6355 od
31.08.2009. godine u skladu sa članom 30. stav 2. Zakona o javnim nabavkama28.
Ministarstvo je u 2011. godini sprovelo osam nabaki koristeći otvoreni postupak javnih
nabavki, od kojih je sedam završeno dok je jedan postupak poništen. Sproveden je i
jedan postupak nabaki putem šoping metode i 258 postupaka nabavki male vrijednosti
putem neposrednog sporazuma.
Otvoreni postupak javnih nabavki
Ministarstvo je sprovelo sedam otvorenih postupaka javnih nabavki, dok je postupak
javne nabavke broj 01/11 zbog bitnih izmjena tenderske dokumentacije poništen nakon
roka za podnošenje prigovora.
U skladu sa članom 28. Zakona o javnim nabavkama, odgovorno lice je donosilo odluke
o pokretanju i sprovođenju otvorenog postupka javne nabavke prije početka postupka
nabavke.
28
„SL. list RCG“ br. 46/06 45 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
Odluke o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke ne sadrže sve obavezne
podatke (evidencijski broj nabavke), kao zakonski obavezne podatke predviđene
članom 28. Zakona o javnim nabavkama.
U skladu sa članom 31. Zakona, istovremeno sa donošenjem odluke o pokretanju
postupka obrazovane su komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda. Članovi komisija
za otvaranje i vrednovanje ponuda su podnosili izjave u pisanom obliku o postojanju ili
nepostojanju slučajeva iz člana 14. stav 3. i 4. Zakona o javnim nabavkama.
Pozivi na otvoreni postupak javnih nabavki, popunjeni na formularu utvrđenom od
strane Direkcije za javne nabavke, sadrže sve potrebne podatke i objavljeni su u
dnevnim novinama i na internet stranici nadležnog organa u skladu sa članom 35.
Zakona o javnim nabavkama.
U skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama ponude ponuđača su otvorene u
predviđenom roku i sačinjeni su zapisnici o javnom otvaranju ponuda. Zapisnici o
javnom otvaranju ponuda, popunjeni na formularu utvrđenom od strane Direkcije za
javne nabavke, sadrže sve potrebne podatke i potpisani su od strane članova komisije i
prisutnih ponuđača bez primjedbi.
U skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama, komisije za otvaranje i
vrednovanje ponuda su odabrale najpovoljnije ponuđače i sačinile zapisnike o pregledu,
ocjeni i upoređivanju ponuda, popunjene na utvrđenom formularu koji sadrži sve
potrebne podatke.
Na osnovu izbora najpovoljnije ponude, u skladu sa članom 73. Zakona, vršilac dužnosti
organa je donio odluke o dodjeli ugovora koje sadrže sve potrebne podatke. U skaldu
sa članom 74. Zakona, zaključeni su ugovori o nabavkama roba i usluga.
Nabavke putem neposrednog prikupljanja ponuda (šoping metoda)
Ministarstvo je u 2011. godini sprovelo jedan postupak nabake putem neposrednog
prikupljanja ponuda (šoping metoda). U skladu sa članom 28. Zakona o javnim
nabavkama, odgovorno lice je donijelo odluku o pokretanju i sprovođenju nabavki
putem neposrednog prikupljanja ponuda (šoping metoda) prije početka postupka
nabavke. Odluke o pokretanju i sprovođenju postupka ne sadrže sve obavezne podatke
(evidencijski broj nabavke), kao zakonski obavezne podatke predviđene članom 28.
Zakona o javnim nabavkama.
U skaldu sa članom 77. stav 1. Zakona o javnim nabavkama postupak je sproveden
putem prikupljanja tri ponude. Službenik za javne nabavke je, u predviđenom roku,
sačinio zapisnik, na utvrđenom formularu, o otvaranju i izboru najpovoljnije ponude. Na
osnovu sačinjenih zapisnika donešena je odluka o nabavci male vrijednosti (šoping
metoda). Ugovor je zaključen sa ponuđačima u skladu sa predviđenim kriterijumom
(najniža ponuđena cijena).
Nabavke putem neposrednog sporazuma
Prema Izvještaju o dodijeljenim javnim nabavkama u 2011. godini Ministarstvo je
sproveo 158 postupaka nabavki male vrijednosti putem neposrednog sporazuma u
46 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu
ukupnom iznosu od 68.171,23 €. Ukupna godišnja vrijednost malih nabavki realizovanih
putem neposrednog sporazuma iznosi 33,12% vrijednosti od realizovanog budžeta za
nabavke, što nije u skaldu sa članom 78. Zakona o javnim nabakama.
Godišnji izvještaj o javnim nabavkama
U skaldu sa članom 84. Zakona, Ministarstvo je dostavilo nadležnom organu uprave,
Izvještaj o dodijeljenim javnim nabavkama u 2011. godini broj 406-18/2012-1 dana
28.02.2012. godine. Prema Izvještaju o dodijeljenim javnim nabavkama sprovedeno je
258 postupaka nabavki male vrijednosti putem neposrednog sporazuma u iznosu od
68.171,23 €. Realizovani budžet za nabavke iznosi 205.819,73 €. Revizijom, kontrolom
izdataka, utvrđeno je da je Ministarstvo vršilo nabavke putem neposrednog sporazuma i
da ih nije iskazalo u Izvještaju o dodijelejnim javnim nabavkama u 2011. godini i na taj
način izbjeglo da sprovede postupak javnih nabavki šoping metodom, ili javno
nadmetanje.
Nepravilnosti utvrđene revizijom su sledeće:





Odluke o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke za sedam otvorenih
postupaka javne nabavke i jedan postupak nabavke putem šoping metode ne
sadrže evidencijski broj nabavke kao zakonski obavezan podatak.
Tenderska dokumentacija za otvorene postupke broj 01/11 i 06/11 ne sadrže
količinske specifikacije, opis tražene robe i tehničke specifikacije.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 01-4842/6 je zaključen sa Udruženjem
penzionera dana 01.11.2011. godine. S obzirom da je Odluka o dodjeli ugovora
od 26.10.2011. godine, što znači da je ugovor o zakupu sačinjen prije isteka roka
za podnošenje prigovora.
Otvoreni postupak javne nabavke broj 01/11 je zbog bitnih izmjena tenderske
dokumentacije poništen nakon roka za podnošenje ponuda.
Ukupna godišnja vrijednost malih nabavki realizovanih putem neposrednog
sporazuma prelazi zakonski dozvoljenih 10% vrijednosti od ukupnog godišnjeg
budžeta za nabavke, što nije u skladu sa članom 78. Zakona o javnim
nabavkama.
Zaključci i preporuke:




U odluke o pokretanju postupka javne nabvke treba unositi sve obavezne
podatke (evidencijski broj nabavke), kao zakonski obavezne podatke predviđene
članom 28. Zakona o javnim nabavkama.
U skladu sa članovima 37,38,39 i 40 Zakona o javnim nabavkama naručilac je
obavezan da u tenderskoj dokumentaciji navede količinske specifikacije, opis
tražene robe i da sačini tehničke specifikacije.
U skladu sa članom 74. stav 3 i članom 88. Zakona o javnim nabavkama, ugovor
o javnoj nabavci sa odabranim ponuđačem se mora zaključiti nakon isteka roka
za podnošenje prigovora.
Poništavanje poziva za javno nadmetanje, zbog bitne izmjene tenderske
dokumentacije, treba obaviti prije isteka roka za podnošenje ponuda u skladu sa
članom 72. Zakona o javnim nabakama.
47 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu

Naručilac je u obavezi da se pridržava člana 78. Zakona o javnim nabavkama i
Zakonom propisanih uslova i načina nabavki.
7. Sudski sporovi
Osnovnom sudu u Podgorici pdnijeta je tužba od strane inspektora rada iz Podgorice i
Nikšića protiv Države Crne Gore – Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Predmet
tužbe je naknada materijalne štete iz rada i po osnovu rada, čija visina u tužbi nije
utvrđena.
Neophodno je da Ministarstvo u roku od 6 (šest) mjeseci informiše Državnu revizorsku
instituciju ( Sektor III ) o realizaciji datih preporuka u Izvještaju.
RUKOVODILAC KOLEGIJUMA
dr Milan Dabović, član Senata
48 
Download

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada