САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
СРБИЈЕ
∗ Републички одбор ∗
бр. 2/18.2/14
Београд,
18. фебруар 2014.
ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ, СТАТУТАРНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ
Поштовани колегинице и колеге,
У складу са чланом 53. Статута Синдиката запослених у комуналностамбеној делатности Србије, заказујем 20. ЗАЈЕДНИЧКУ СЕДНИЦУ
РЕПУБЛИЧКОГ, СТАТУТАРНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА Синдиката
запослених у комунално-стамбеној делатности Србије која ће се
одржати у четвртак 6. марта 2014. године са почетком у 11.00 сати у
Београду, сала на другом спрату Савеза самосталних синдиката Србије, Трг
Николе Пашића бр. 5.
За седницу предлажем следећи
ДНЕВНИ
РЕД
1)
2)
3)
4)
Верификација избора нових чланова Републичког одбора;
Усвајање Записника са 19. седнице
Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 2013. годину;
Разматрање Извештаја о финансијском пословању Синдиката запослених у
комунално-стамбеној делатности Србије за 2013. Годину и доношење Одлуке
о усвајању истог;
5) Разматрање Извештаја о раду и доношење Одлуке о усвајању истог за рад:
а) Покрајинског одбора
б) Статутарног одбора
в) Надзорног одбора
6) Предлог и разматрање Плана финансијског пословања Синдиката
запослених у комунално-стамбеној делатности Србије за 2014. годину.
7) Предлог и разматрање Плана рада Синдиката запослених у комуналностамбеној делатности Србије за 2014. години;
8) Доношење Oдлуке о изборним активностима у Синдикату запослених у
комунално – стамбеној делатности Србије
9) Разматрање предлога Комисије о одржавању РСИК у 2014. години и
доношење одговарајуће Одлуке
10) Доношесе одлуке о оснивању секције младих комуналне делатноси Србије
11) Текућа питања.
У прилогу Вам достављамо материјале за предложени дневни ред седнице.
Потребно је да седници неизоставно присуствујете и учествујете у њеном раду.
У случају оправдане спречености, обавестите нас на телефон 011/3237-159.
С поштовањем,
Председник
Мр Милан Грујић
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
ПИБ: 101820880; Мат. бр.: 6305237
www.sindikatkomunalaca.rs * E-mail: [email protected] *
Жиро рачун број: 355-1004808-76
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
ПИБ: 101820880; Мат. бр.: 6305237
www.sindikatkomunalaca.rs * E-mail: [email protected] *
Жиро рачун број: 355-1004808-76
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
СРБИЈЕ
∗ Републички одбор ∗
13 бр. 225
Београд, 18. фебруар 2014.
ЗАПИСНИК
са 19. свечане седнице Републичког, Надзорног и Статутарног одбора
Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије
 ДЕВЕТНАЕСТА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА Републичког, Надзорног и Статутарног одбора Синдиката
запослених у комунално-стамбеној делатности Србије одржана је у Деспотовцу 13. децембра 2013. године
са почетком у 16.00 сати.
 Од укупног броја позваних чланова на редовну ЗАЈЕДНИЧКУ СЕДНИЦУ РЕПУБЛИЧКОГ, СТАТУТАРНОГ И
НАДЗОРНОГ ОДБОРА Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, данашњој седници
присуствује: 31 чланова Републичког одбора, 5 (3) чланова Статутарног одбора и 3 члана Надзорног
одбора, тако да су створени услови за рад.
 Седници нису присуствовали: Р. Андрејевић, Г. Брачун, Г. Ђукановић, М. Видеканић, С. Игњатовић, П. Јекић,
С. Костић, Д. Пајантић , Р. Петровић, Љ. Стевић, Б. Бојовић, А. Вулетић, Д. Животић, В. Крстајић, Д.
Обрадовић, М. Танасковић и Д. Смиљковић.
 Гости на свечаној седници су били: Војиновић Милоје из Министарства грађевинарства и урбанизма,
Љубиша Милосављевић, државни секретар у Миистарству финансија, Михајловић Зоран, секретар ССС
Србије, Петрашин Друловић, председник ССС Ужица, Драгиша Трујкић, председник ССС Бора, Милан
Симић, председник Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ и
Небојша Тасић , Митар Костић, председник Саосталног синдиката мале привреде Србије и Славко
Јовановић, из Београдског сајма, Бранисав Ракић, Милисав Крстовић, директор ЈПКП “Лазаревац” са
председником Синдиката Владицом Дејановићем и Гораном Митровићем, Обрен Ћетковић, директор ЈКП
“Водовод и канализација” Крагујевац, Милорад Слијепчевић, директор ЈКП “Паркинг сервис” Суботица,
Стаменко Обреновић, директор КЈП “Стан” из Деспотовца са председником Синдиката Виктором , Косановић
Рајко, саветник у Већу ССС Србије, Риста Иветић, стручни сарадник у ССС Ниша и председник општине
Деспотовац Дејан Ненадовић.
За ову седницу предложен је следећи
Дневни ред
Прва тачка
Записник са претходне, 18. седнице одржане 11. октобра 2013. године, усвојен је једногласно...
Друга тачка
Информацију о Одлуци Већа СССС о иступању из даљег рада у радној групи за измену Закона о раду
образложио је Зоран Михаиловић подпредседник Савеза Синдиката. Он је истакао да од 287 чланова закона
колико има постојећи закон за измену је предложено 148. За синдикат су били неприхватљиви предлози који
се односе на умањење постојеће зараде за 20 – 30%, увећање 12 радног времена на мала врата, увођење
рада у пару са по једном половином радног времена за запосленог, претварање рада на неодређено време
у радно време на повременим пословима, без сагласности радника, и још пуно тога што је за раднике не
прихватљиво. Др Ранко Косаловић је веома детаљно у претресу образложио зашто су предложене измене
закона неприхватљиве за радништво и синдикат. Он је посебно истакао да ни један образложен и
аргументован захтев Синдиката по питању одређених предлога за измену Закона није прихваћен и да су
послодавци и представници министарства привреде и рада дошли са унапред утврђеним предлозима за које
нису имали образложење али од којих нису одустајали. Као логична последица таквог понашања било је
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
www.sindikatkomunalaca.rs * E-mail: [email protected] *
Жиро рачун број: 355-1004808-76
2
Записник са 18. седнице Републичког, Статутарног и Надзорног одбора 11.10.2013.
иступање из рада радне групе. У дискусији су учествовали: М. грујић, Б. Петрашиновић, Б. Ракић, С. Пејовић,
Ж. Живадиновић, Б. Мартиновић.
Трећа тачка
По трећој тачки дневног реда известилац је био Жика Живадиновић, председник комисије за избор
Дестинације одржавања РСИК 2014. Он је истакао да Комисија није имала кворум и није утврдила предлог
за одржавање РСИК 2014. Договорено је да се предлог припреми за наредни састанак РО.
Четврта тачка
Председник Синдиката М. Грујић саопштио је члановима РО да полако почну са припремама за синдикалне
изборе на нивоу синдикалних организација и да ће одлука о томе бити донета на наредној седници РО.
Посебно је нагласио да треба веома повести рачуна о квалитету кандидата који се предлажу и органе
синдиката (њихово досадашње ангажовање, оданост синдикалној идеји, углед који уживају у колективу,
проценат заступљености жена и анимација младих за рад у Синдикату). Посебно је истакао да они који не
поштују Статут и Правилник о материјалном пословању не би могли бити бирани и кандидовани у више
органе синдиката.
Пета тачка
Под тачком разно није било додатних предлога и питања.
Седница је завршена у 18.00 сати.
Записник сачинила
Јасмина Атанасијевић
Председник Синдиката
мр Милан Грујић
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
www.sindikatkomunalaca.rs * E-mail: [email protected] *
Жиро рачун број: 355-1004808-76
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ
∗ Републички одбор ∗
бр.
11/02
Београд,
13.02.2014.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Синдиката запослених у комунално - стамбеној делатности Србије
за 2013. године
Именитељ тренутка у којем живимо је општа безидејност.
Ни власт ни опозиција не виде пут изласка земље из кризе, просто купује се
време а број радника на бироу сваким даном све је већи.
Друштвено-економску стварност у Републици Србији већ годинама, а
можемо рећи и деценијама, поред осталог, карактеришу: висока стопа
незапослености, ниска стопа запослености, високе стопе инфлације, и висок обим
сиве економије, велика неликвидност привредних субјеката, незавршена и
праћена бројним слабостима приватизација, висок износ јавног и спољног дуга,
висок ниво корупције, висок проценат сиромашног становништва и друго.
Степен угрожености радничких права и интереса доживљава кулминацију у
2013. години. Радничку класу пљачкају овдашње старе и нове политичке елите и
њихове економске елите чији су интереси потпуно подударни. Транзиција се
свела на приватизацију односно пљачку постојеће имовине. Сав терет кризе,
годинама акумулирани негативни резултати погрешних и погубних
приватизација, нестручност, некомпетентност, политички волутаризам, а веома
често и намере појединих носилаца извршне власти да се зарад интереса
политичких тајкуна и финансијера странака уништи читава грана и привреда
Србије преваљује се на терет радника и грађана Србије.
На жалост, у време свеопштег пропадања привреде Србије и назадовања у
свим аспектима друштвеног живота, власт је испоставила оправдану причу о
тешком стању у којем се држава налази и предложила хитне и неопходне мере за
спречавање банкротства државе.
У том циљу донет је пакет мера за стабилизацију јавних финансија и
опоравак привреде.
У поменутом Пакету мера, поред осталог најзначајније су следеће мере:
• Смањење масе зарада у јавном сектору и опорезивање зарада преко 60 000
динара
• Повећање прихода у буџету повећањем ПДВ-а са 8% на 10%
• Смањење субвенција јавном сектору а самим тим и предузећима у
реструктуирању
• Завршетак приватизације за 153 предузећа у реструктуирању
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237–159 и 3335-182 * факс 3241-911
ПИБ: 101820880; Мат. бр.: 6305237
www.sindikatkomunalaca.rs * E-mail: [email protected] *
Жиро рачун број: 355-1004808-76
2
• Промена пословног амбијента кроз промену Закона о раду а касније се
испоставило и кроз промену Закона о приватизацији и Закона о стечају
Измене наведених закона под утицајем ултралибералног концепта оставиће
још 50 000 запослених из привредног сектора без посла а они који остану радиће
за најмању зараду која не гарантује обичну физичку репродукцију. Предложене
измене Закона о раду од стране Власти заснивају се на неолибералном концепту
који штити интересе власника капитала где се радна снага третира као роба,
односно рад се третира као трошак производње (фактор) а не као стваралац
вредности.
Интересне групе (савест страних инвеститора, послодавачка организација)
захтев за измену и допуну ЗОР образлажу са неколико теза:
Прва теза:
Да ће измене ЗОР довести до новог запошљавања?
Став Синдиката:
Бесмилица! Само нове инвестиције обезбеђују додатно запошљавање
Друга теза:
Да је рад у Србији скуп, да се морају смањити порези и доприноси чиме би се
смањила сива економија.
Став Синдиката:
Порез на зараде је најмањи у региону (10%) и из њега се финансира локална
самоуправа
Трећа теза:
Послодавачка организација заговара став да ће појефтиње живог рада условити
смањењ Сиве економије у Србији.
Став Синдиката:
Сива економија опстаје зато што се не уплаћују порези и доприноси из зарада,
акцизе, царине и остали трошкови. Сива економија се сузбија инспекцијом и
казненом политиком а не смањењем обавеза.
У условима економске неизвесности, Синдикат комуналне делатности
определио је приоритете свог деловања и то превасходно да заштити комуналне
делатности од растакања, законски неутемељеног начина отимања имовине и
гашења радних места од стране неодговорне локалне власти.
Синдикат своје програмске активности базирао је на реализацији четири веома
важна циља:
I.
Заштита радничких права кроз учешће представника репрезентативних
Синдиката Србије у раду радне групе именоване од стране Владе за израду
Закона о изменама и допунама закона о раду.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mai: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
3
II. Активности на деблокади текућих рачуна комуналних предузећа и
јединица локалне самоуправе због неплаћених пореза и доприноса на
зараде.
III. Наставак активности на територији покрајне Војводине са гранским и
општинским одборима синдиката у циљу стварања јединственог синдиката
комуналне делатности на нивоу Србије.
IV. Јачање међународне сарадње и организовање семинара по питањима
битним за комунални систем Србије.
V. Стварање услова за оснивање секције младих у Синдикату комуналне
делатности Србије.
VI. Унапређење организације и садржаја радничко – спортских сусрета радника
комуналне делатности.
I
Највећи део активности Синдиката комуналне привреде Србије био је посвећен
припреми за темељно приступање расправи о изменама и допунама Закона о
раду.
У циљу превентивне припреме за очекиване измене и допуне Закона о раду и
увођење партнерства у јавни сектор, крајем априла у Луковској бањи је одржан
семинар за раднике комуналне делатности где су излагачи по наведеним темама
били истакнути научни радници Др Бранко Ђорђевић и Др Рајко Косановић.
Незадовољни текстом Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду
(ЗОР), почетком новембра СССС је иступио из радне групе за преговоре о
утврђивању коначног текста о изменама и допунама ЗОР из простог разлога што
ниједан образложен предлог репрезентативних синдиката учесници радне групе
(послодавци, Министарство рада, Финансија и Привреде) нису прихватили. Од
постојећих 287 чланова важећег Закона о раду, предложено је да се мења 148.
Репрезентативни синдикати Србије упутили су недвосмислену поруку Влади
Србије. Не прихватамо да се питања везана за статус садашњих и будућих
радника решавају без синдиката, да се умањује радничка мука и зарада до 20%
месечно, да се на мала врата уводи 12 часовно радно време, да се омогућава
послодавцу када му се прохте да рад на неодређено време претвори у рад на
повременим пословима, и још много тога што је за раднике неприхватљиво.
Истакнуто је да закони не отварају радна места, већ да их отварају успешни
социјално одговорни послодавци и пословни амбијент који Држава ствара.
Схватајући сву озбиљност тренутка у којој се радници и њихова радна права
налазе ренпрезентативни Синдикати Србије (Самостални и Независни синдикат)
организовали су протесте у Новом Саду и Крагујевцу у циљу спречавања
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mai: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
4
фингиране расправе, по предложеном тексту ЗОР, са којих је јасно поручено
Влади Србије да предложена решења измена Закона нити могу нити смеју проћи.
Треба нагласити да су синдикалне акције а пре свега Штрајк упозорења,
одржан 23.12.2013. у целој Србији, организован од стране Самосталног Синдиката
и протест Металаца Србије одржан 24. децембра дали значајне резултате и
условили повлачење из процедуре Закон о раду, Закон о приватизацији, и Закон о
штрајку, а под притиском синдикалног чланства министар привреде је поднео
оставку.
Далеко од тога да је посао готов. Веома важно је истаћи да посао око измене и
допуне ових закона и заштите радничких права ни близу није завршен и права
радничка борба се тек очекује.
Влада у техничком мандату (расписани парламентарни избори) именовала је
радну групу од представника социјално економских партнера са циљем,
полазећи од постојећег Закона о раду, да изврши одређене промене закона
које би у принципу представљале компромис интереса свих
заинтересованих страна.
Поучени досадашњим искуством, представницима власти и страначким
лидерима не треба пуно веровати ни њиховим датим обећањима, већ треба
наставити активности на дизању свести запослених о нужности истрајне борбе и
вере у сопствене могућности у борби која се очекује за очување радничког
достојанства и радничког опстанка.
II
У 2013. години Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије
посебну пажњу и синдикалну активност усмерио је на сарадњу са јединицама
локалне самоуправе у циљу очувања комуналних предузећа и радних места
запослених у њима.
На иницијативу пословодства ЈКП КОМУНАЛНО из Лазаревца Синдикат
комуналне привреде успео је да у сарадањи са Владом и министарством
финансија, а у име 50 јединициа локалне самоуправе, издејствује да се обавезе за
неплаћање пореза и доприноса за прнзијско и здравствено осигурање
репрогамирају на четири године (48 месеци) са грејс периодом од пет месеци
(децембар - април) уз условни отпис камате, уколико измире репрогамиране
обавезе камата ће се отписати.
Комунална предузећа из ових општина у којима је у највећем броју случајева та
иста општина била гарант за редовно сервисирање неизмирених обавеза за
пензијско и инвалидско и здравствено осигурање, нису била у стању да редовно
измирују репрогамирани дуг (рок две године) из простог разлога што је доспела
месечна рата за репрогамирани дуг у највећем броју предузећа била већа од
месечног прилива из текућег пословања. Код једног броја комуналних предузећа,
неуплаћена потраживања (Лазаревац, Смедеревска паланка, Топола, Н. Пазар,
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mai: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
5
Врњачка Бања, Гроцка, Аранђеловац, Зајечар, Сурчин, Барајево, Младеновац,
Обреновац, Ужице, Сопот и остали) била су у висини или већа од годишњег
буџета општина (В. Бања, Топола, Н. Пазар, Зајечар и др.) које су њихови оснивачи
и гаранти за редовно сервисирање репрогамираног дуга. Због високих месечних
рата ова предузећа су била у дужој финансијској блокади што је доводило у
питање одрживост комуналних система и пружање миниалног стандарда
комуналних услуга грађанству. Уз свестрано разумевање (синдикат – влада –
оснивачи - запослени) постигнут је договор који је у интересу државе (сигурна
наплата дуга), оснивача (несметано обављање комуналних делатности), јавних
комуналних предузећа (континуитет пружања услуга), запослених (сигурност
рада).
Посебну пажњу завређује заједничка активност Синдиката запослених у
комунално – стамбеној делатности Србије градског одбора Синдиката комуналне
привреде Крагујевца на радном збрињавању радника ЈКП НИСКОГРАДЊА
Крагујевац. Од укупно 257 радника Нискоградње збринуто је и распоређено по
комуналним системима града 250 запослених. Иако је Одлука оснивача о гашењу
ЈКП НИСКОГРАДЊА била законски неутемељена, Синдикат је успео да својим
одлучним деловањем социјално и радно збрине скоро све запослене. Исти
поступак и ефекат је остварен и за раднике ЈКП КРАЉЕВИЦА из Зајечара, где је
постигнут договор са Оснивачем да се свих 207 запослених збрину кроз
упућивање на рад у друга комунална предузећа и кроз социјални програм.
Имајући у виду, како је већ унапред речено, да је Синдикат постигао договор са
Владом о новом репрограму дуга, челници Зајечара су поново донели одлуку да
ЈКП КРАЉЕВИЦА настави са радом у првобитном систему, јер су разлози због
којих је донета одлука о гашењу (немогућност репрограма дуга од стране
оснивача) отклоњени.
Оно због чега би Синдикат запослених у комунално – стамбеној делатности
Србије имао разлога да буде посебно поносан у свом раду и деловању јесте
активност и борба за укидање Одлуке о отварању стечаја за ЈКП МУКУЉА из
Смедеревске Паланке од стране Апелационог суда Србије. Још једном се показало
да је правда на крају достижна али веома тешка, да је закон транзициони,
растегљив у већини случајева по мери и вољи богатих и моћних. Спрега тајкунске
и политичке власти осудила је Србију на вишегодишњу робију а цена те
монструозне творевине испоставља се грађанима Србије на плаћање. Зато се од
нас синдикалаца очекује да будемо још сложнији и одговорнији да својим
чињењем и деловањем повратимо веру и наду обесправљених, да постоји право и
правда и да представљамо истинску заштиту угрожених, да будемо пробуђена
свест и савест радника а посебно демократска контрола власти.
III
Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије у циљу
заштите комуналних предузећа и радничких интереса у њима још више је
интензивирао рад на територији покрајине Војводине у циљу реучлањења
запослених у комунално- стамбеном сектору у јединствени Синдикат комуналне
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mai: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
6
привреде Србије. Охрабрује чињеница да је то приступање масовно и да
запослени из Покрајине увиђају ко се истински борци за њихова права о чему
остварени резултати највише говоре. У току је поступак спровођења техничке
процедуре реучлањивања чланства у два велика градска одбора са територије
Покрајине (Суботица и Панчево) чиме би се заокружио у највећем делу
постављени задатак на стварању јединствене организације синдиката. Нама,
комуналцима искушења тек предстоје (Закон о раду, Закон о штрајку, измена
Закона о комуналним делатностима) и само јединствени, добро организовани
можемо се надати очувању предузећа у којима радимо и радних места за
генерације које долазе.
IV
У оквиру Регионалног пројекта за радне односе и социјални дијалог у
југоисточној Европи који реализује Фондација „Фридрих Еберт", 10. и 11. маја
одржан је семинар на тему – Јавно - приватно партнерство за комуналне
делатности. Организатори скупа у Београду, поред „Фридрих Еберта", били су и
Европска федерација запослених у јавним службама (EPSU) и Синдикат
запослених у комунално-стамбеној делатности Србије. Учесници семинара били
су представници синдиката комуналних делатности из држава бивше Југославије.
О овој значајној теми запажена излагања имали су Енглез Дејвид Хол из PSIRU и
представници Синдиката Ver-di Роланд Тремпер, Ренате Стернац и Ролф Wigand.
У раду семинара учествовао је и Јозеф Крејбих из EPSU. Модератор скупа био је
председник Синдиката комуналаца Србије Милан Грујић. Циљ семинара , објаснио
је председник регионалне Канцеларије „Фридрих Еберт" Роналд Фајт, је да се
сагледају европска искуства у комуналној делатности која би могла да се примене
у Србији и осталим земљама у региону.
Основне карактеристике и проблеми јавно – приватног партнерства у Србији,
изнео је председник Синдиката комуналне привреде Србије М. Грујић, огледају се
у томе што држава поверавањем одређених делатности приватним оператерима
или давањем у концесију губи могућност креирања пословног амбијента и
конроле одређених услуга на својој територији. Држава би морала да се определи,
и да каже које су то области у које може да уђе страни капитал, а у које су страни
партнери непожељни или могу да имају мањински удео а да држава или локална
самоупрва буду већински власници.
Партијско ухлебљење
У јавним и јавним коминалним системима су у већини случајева
некомпетентни менаџери. Реч је о људима без одговарајућег знања и способности
у управљачком менаџементу, који својим поступцима и радом штете систему који
воде. Такође, у тим предузећима ухлебљују се партијски кадрови, чиме се додатно
оптерећује предузеће, а комунални системи, ценама комуналних услуга, служе
превасходно за очување социјалног мира и друштвеног стандарда.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mai: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
7
Економска и финансијска криза нису мимоишле ни комуналне системе. Држава
је у беспарици што додатно отежава опоравак предузећа. Због тога, она је
приморана да до страних инвестиција дође преко концесионих аранжмана.
Међутим, сви ти новчани аранжмани најчешће нису повољни, јер циљ свих
мултинационалних корпорација јесте рендита, односно зарада од уложеног
новца-капитала.
Разлика између приватног и јавног власништва и контроле приватног је у томе
што јавно власништво подразумева функционисање јавних и јавних комуналних
система до нивоа одрживости. To значи да поред трошкова пословања буду
обухваћени и трошкови одрживости система што подразумева неки минимални
развој. Код приватних аранжмана сваки капитал очекује брзу добит, и управо је
та цена у комуналним услугама виша за износ профита, односно рендите које
капитал треба да доноси. Иза пласмана капитала мултинационалних компанија
често стоје моћне финансијске институције - Међународни монетарни фонд
(ММФ), Светска банка и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), али и високо
позициониране личности из политичког живота утицајних држава, које у име и за
рачун одређених корпорација лобирају за приступ одређеним јавним добрима.
Највећи проблем код склапања купопродајних и инвестционих уговора је
недостатак јавности у раду. Због тога синдикат мора да посвети велику пажњу да
се преко средстава јавног информисања створи јединствен фронт корисника
комуналних услуга и синдиката како би се заштитио интерес грађана.
Досадашња приватизација у Србији у већини случајева није испунила
очекивања па је због тога раскинут велики број купопродајних уговора. Код нас
се углавном одвијала функционална приватизација. Држава или јединица
локалне самоуправе дају одређену делатност концесионару за обављање неке
делатности на рок од 30 година. Уложена средства најчешће се амортизују за око
пет година, а после тога остварује се чиста капитална добит.
Држава се спрема, наглашава за, нови вид, формалну приватизацију у којој се
од јавних друштава формира акционарско друштво из кога се издвајају поједини
делови из тих друштава и поверавају приватном капиталу. Недостатак такве
приватизације је у томе што грађани као непосредни корисници губе моћ и
контролу таквих трансакција.
У Европи је заступљен модел материјалне приватизације где јединице локалне
самоуправе продају обданишта, спортске центре или дају могућност да приватни
капитал гради, а заузврат добијају рендиту.
Пред Србијом је велики изазов јер се очекује да ће у наступајућим годинама
највећи удар бити за улазак страног капитала у водоводне системе. Држава би
морала да обрати посебну пажњу приликом избора оператера за велике
инфраструктурне објекте, као што су изградња постројења за прераду отпадних
вода и слично.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mai: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
8
Са убрзанијим софистицирањем комуналних система може се очекивати
велики број технолошких вишкова, што ће бити и велики проблем државе. Због
тога, страни капитал би требало прихватити само у оним областима где је то
неопходно.
Искуства из Немачке
0 проблемима запошљавања и економској и финансијској кризи у земљама у
региону говорио је Дејвид Хол. Он је указао на висок ниво незапослености у
Европи и спори опоравак од рецесије и додао да су светске финансијске
институције, после залагања да се штедњом превазиђе криза, почеле да
прихватају мишљење оних који изалазак из кризе виде кроз повећање потрошње.
Земље које су игнорисале захтеве ММФ-а да се у време рецесије више штеди,
навео је Хол, боље су прошле од оних које су прихватиле штедњу као спас.
Јавно-приватно партнерство у Великој Британији, нагалсио је Хол, измислила је
још 1980. године Маргарет Тачер. У случају када је требало реализовати велике
пројекте влада је у недостаку потребних средстава ангажовала приватни капитал.
Било је и неуспешних уговора, који су после извесног времена раскидани. У свим
приступним фондовима у Европи јавни сектор има приоритет и државе под
много повољнијим условима добијају кредите у односу на приватног оператера. У
средњој Европи државе се задужују и кроз концесионе уговоре уступају средства
приватном оператеру.
0 искуствима у Немачкој говорио је Роланд Тремпер. Он је указао на штетне
приватизације и као пример навео је водовод у Берлину где се сада води поступак
за раскид купопродајног уговора.
Он сматра да се мора водити рачуна код уласка приватног сектора у комунална
предузећа , како поједини комунални системи не би били оштећени.
О материјалној приватизацији у Немачкој говорила је и Ренате Стернац. Она је
на примеру Дрездена где су скоро сви станови продати приватном сектору,
сликовито описала ту приватизацију. Нови власник је одмах подигао цену
рентирања станова, па су тако, многобројни станари, због високе кирије,
напуштали станове у ужој зони града и селили се на периферију. Такође,
приватизациојом држава више нема социјални утицај на формирање станарине.
Радничко акционарство
У циљу очувања дела система саобраћајног предузећа у Берлину у јавној
својини које је локална самоуправа хтела да отуђи и који би у знајаној мери
угрозило стабилост, управљање и контролу јавног саобраћаја града, саобраћајно
предузеће је направило концесиони уговор са оснивачем и откупили тај део
предузећа на рок од 15 година. Тиме их је локална власт оставила на миру - а
предузеће добило неопходну стабилност и јединство.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mai: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
9
Семинар у Београду побудио је велико интересовање учесника, а организација
је била на завидном нивоу о чему говоре и утисци гостију из иностранства.
У Бриселу је у периоду од 15 – 18. децембра 2013. одржана Конференција
јавних служби Европе на којој је главна тема била колективно преговарање,
успостављање напредних односа између оснивача, послодаваца и синдиката, као
и веће ангажовање и улога младих у синдикату. Сесије (састанци) су одржавани у
оквиру радионица по свакој од наведених тема, где су учесници према свом
опредељењу бирали расправу у којој желе учествовати. Веома драгоцено
искуство по питању колективног преговарања и степена постигнитих радничких
права могло се чути од представника скандинавских земаља. Посевно су биле
темељно разматране методе, активности и искуства земаља централне европе у
привлачењу младих људи у чланство и рад у синдикату.
V
Већ дуже време сазрева свест и уверење да је у Синдикату комуналне
делатности Србије потребно у што већем броју ангажовати младе по одређеним
пројектима и акцијама у циљу јачања радничке идеје као покретачке снаге и
преговарачког потенцијала Синдиката у целини и јачања отпора против
неодговорне власти. Власт нас већ четврту годину ваља по улицама, не
уважавајући Синдикат ни као социјалног партнера ни као заступника радничког
интереса. Власт је чула синдикат само онда, када смо протестовали и
штрајковали испд прозора њихових кабинета. Почевши од Закона о комуналним
делатностима, Закона о максималним зарадама а посебно сада у поступку и
активностима оспоравања штетних предлога измена Закона о раду, млади
запослени у комуналним предузећима (Београд, Ниш, Лазаревац) показали су
завидну одлучност, ангажованост и истрајност у борби за очување радничких
права. Њихово ангажовање по протестима у Крагујевцу и Новом Саду у циљу
спречавања квази расправе о Закону о раду, а посевно активност на организацији
штрајка Упозорења 23.12.2014. године охрабрили су укупно чланство синдиката
и послали јасну поруку да радничка енергија постоји и да међугенерацијска
сарадња мора што пре да се успостави. Очекујем да ће избори у свим
синдикалним организацијама који се спроводе ове године афирмисати и
кандидовати значајан број младих у свим органима синдиката (подружнице,
одбори, комисије) и тиме утрти пут вери у будућност и снагу синдиката у
будућности.
VI
Као и у претходних 17 година, и ове године су Радничко-спортске игре
комуналаца одржане у Чању у периоду од 31. августа до 7. септембра уз присутво
68 такмичарске екипе, односно 1571 учесник из земље и иностранства. Посебно
радује чињеница, да поред евидентних материјалних тешкоћа са којима се
суочавају комунална предузећа, сваке године се број учесника увећава из земље,
посебно из иностранства и препознаје интерес спортског, едукативног и
рекреативног дружења које ове игре пружају. Посебно треба истаћи велику_
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mai: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
10
посећеност округлом столу (80 учесника) који је одржан 5. септембра са темом:
„Разматрање Закона о раду у светлу будућих промена“. Уводничар по овој теми
био је председник СССС Љубисав Орбовић. Значајно учешће и расправи по овој
теми узели су председници синдиката земаља из окружења. Посебан тон
расправи и са аспекта искуства извршених измена Закона о раду спроведеног у
Мађарској, по захтеву Европске Уније, дала је председница јавног сектора
Мађарске - Сабо Ета. Она је истакла да нису срећни како су извршене промене
Закона, али и истакла да нису имали пуно маневарског простора за деловање.
Поред еминентних гостију из иностранства, значајну тежину на себе су
скренули послодавци комуналних предузећа, који су највећим делом објективним
сагледавањем стања у земљи, непосредно указали на све проблеме и изазове са
којима и у којима функционишу комунална предузећа у Србији.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mai: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
CV1H,QV1KAT 3AnocnEHV1X Y KOMYHAnHO-CTAM6EHOJ
,QEnATHOCTV1 CP6V1JE
V13BEWTAJ 0 <t>V1HAHCV1JCKOM nocnOBAI-bY
CV1H,QV1KATA 3AnOCnEHV1X Y KOMYHAnHO-CTAM6EHOJ
,QEnATHOCTV1 CP6V1JE 3A 2013. rO,QV1 HY
5eorpa,a, cpe6pyap 2014.
Ha ocHosy 4naHa 53. CTaTYTa C~H~~KaTa 3anocneH~x y KOMyHanHoCTaM6eHoj ~enaTHOCT~ Cp6~je ~ 411. 21. npaB~IlH~Ka 0 MaTep~jallHO­
qmHaHC~jCKOM nocnosal'by, Ha cep,H~L!~ op,p>t<aHoj __ .__ .2014. rop,~He,
Peny6n~4K~
o~6op
C~HA~KaTa
3anocneH~x
y
KOMyHallHO-CTaM6eHoj
Ae/laTHOCT~ Cp6~je, AOHeO je
OAnYKY
o ycsajal'by 1113sewTaja o cp~HaHc~jcKOM nocnosal-by C~HA~KaTa
3anocneH~x y KoMyHanHo-CTaM6eHoj ~enaTHOCT~ Cp6~je
3a 2013. roA~HY
YCBAJA
ce
II13BewTaj
o
cp~HaHc~jcKOM
nocnosal-by
C~HA~KaTa
y KOMyHallHO-CTaM6eHoj AellaTHOCT~ Cp6~je 3a 2013. roA~Hy,
KaKo je np~Ka3aHo y np~no>KeH~M Ta6enaMa ~ o6pa3no>Kel-by.
3anocneH~x
YTBpl)yjy ce
yKynH~ np~XOA~, yKynH~ pacxop,~ ~ B~WaK np~XOAa
paCXOA~Ma, ~TO:
A. YKYnHltl nPlt1XO,O,lt1........
15.437.075,65
A~ H.
6. YKYnHltl PACXO.QI/1 .......
12.984.075,18
A~H.
2.453.000,17
A~H.
B~waK np~XOAa
HaA
PacxoA~Ma ....................
Mp MHnaH rpyjHII
HaA
CMHAMKAT 3AnOCnEHMX Y
KOMYHAJ1HO-CTAM6EHOJ
AEnATHOCTM CP&MJE
H3BEWTAJ
0 MaTepMjanHO-c:IJMHaHCMjCKOM nOC/lOBatby
3a nepMOA
01.01. - 31.12.2013.
EllEMEHTH
rOA,
nnaHMpaHO
I - XII/2013.
2
1
OCTaapeHo
I - XII/2013.
3
Index
4:3
4
A- nPMXOAM
1. np11XOA O.IJ. CHHAHKanHe 4naHap11He
3. npeHeTO no 3aBpWHOM pa4yHy 3a 2012.rOA11HY
2. Ocran11 np~<~XOAH
YKYnHM nPMXOAM:
12.800.000,00
2.653.177,12
546.822,88
12.466.054,81
2.653.177,12
317.843,72
97,39
100,00
58,12
16.000.000/00
15.437.075 65
96/48
1.600.000,00
1.520.098,98
95,00
& - PACXO.QH
I ~YHK4MOHanHMpacxoAM
1. TpowKOBI1 ceAH111..la Peny6m14KOr OA6opa
2.
3.
4.
5.
6.
TPOWKOBI1 CeAHHI..la noeACeAH11WTBa
TpowKOBI1 ceH11ua HaA30PHOr OA6ooa
TPOWKOBI1 CeAH111..la CTaTYTapHor OA6opa
TpowKOBI1 caseTosatt.a 11 ceMI1Hapa
Ocra1111 cj>yHKI..li10HallHI1 pacXOA11
200.000
100.000
150.000
300.000
100.000
YKYnHO: I
II HaMeHCKM pacxOAM
1. Mel)yHapOAHa capa.D.tt.a (AHeBHI11..le,ny,-HI1 TPOWKOBI1,
nyrapi1Ha 11 AP.)
2. 4naHapi1Ha Mel)yHaPOAH11M opraHI13aul1jaMa
3. <l>11HaHCI1Patt.e no CTaTYTY ecce
YKYnHO II:
III MaTepMjanHM pacxoAM
1. Cny>t<6eHa nYTOBatt.a y 3eMibl1
2 : 0Ap>t<asatt.e pa.D.HI1X npocrop11ja (Aeo KOjl1 ce
HaAOKHa1')yje - rpejatt.e,BO.D.a,rpa.D.cKa
411crona 1.111wnett.e rpal').3eMib. TeKylie O.IJ.p>Kasatt.e)
3. KaHuenaol1iCKI1 Mareol1ian
4. npeTnllaTa Ha HOBI1He 11 4aCOni1Ce
5. nTT TPOWKOBI1
6. Penpe3eHraul1ja
7. AyropcKI1 xoHopap11 1 yrosop11 o nospeMeH~t~M 11
nPI-1BOeMeHI1M nOCJlOBI1Ma aABOKaTCKe YCilyre
8. TpowKOBI-1 npeso3a Ha nocao 1-1 ca nocna
9. TeKylie I-1HBeCTI-11..li10HO O.IJ.p>Kasatt.e OCHOBHI-1X cpe.D.CTasa
10. Ocran11 MaTepl1janHI1 pacxoA11 (KaMara Ha
KPE!.lli1T nope311 noos11311je raKce 3aTe3He KaMaTe)
YKYnHO PacxoAM III:
IV
v
00
00
00
00
00
134.021
26.532
22.850
230.456
20.100
00
14
00
00
00
64
26
15
76
20
01
53
23
81
10
2.450.000,00
1.954.058,12
79,75
800.000,00
100.000,00
3.200.000 00
478.586,87
57.996,76
3.159.951 69
59,82
57,99
98 74
4.200.000/00
3.696.545 32
88,01
1.000.000 00
621.082 25
62 10
500.000 00
300.000100
500.000 00
700.000 00
700.000 00
200.000 00
684.826
295.790
420.165
627.297
588.724
96
27
00
94
60
-
136 96
98 59
84 03
89 61
84 10
-
1.000.000 00
538.612 21
53 86
200.000 00
5.000.000,00
40.346 95
3.816.846,18
20 17
76,33
600.000 00
600.000,00
395.740 12
395.740 12
65 95
65 95
3/750.000,00
3.120.895/74
83/22
YKYnHO V:
3.750.000/00
3.120.895 74
83 22
YKYnHO 6:
16.000.000,00
12.984.075 48
75,98
CpeACTBa 3a HenpeABMI)eHe M HeAOBOibHO
npeABMI)eHe noTpe6e
YKYnHO IV:
&pyro 3apaAe1 ocTana nM'iHa npMMatba
It COUMianHe nOMOf1M r.tnaHOBMMa CMHAMKaTa
PEKAn~TY11AI.Pr1JA
YKynHO
nP~XO~~:
15.437.075,65
YKynHO
PACXOA~:
12.984.075.48
BuwaK npuxopa:
Ci-1HAI-1KaT
3anoc.neHI-1X
y
2.453.000.17
KoMyHa.nHO-cTaM6eHoj
Ae.naTHOCTI-1
Cp61-1je
je
y
nepl-lOAY OA 31.8. - 7 .9.2013.rOAI-1He, opraH!-13osao PaAHI-14Ko-cnopTcKe 1-1rpe.
OcTsapeHI-1 npi-1XOAH 3a OAp>Kasat-be
PCII1 - 2013, H3Hoce .................................. .
4.100.312,21 AI-1Hapa.
ll13spweHH pacxO.lll-1 se3aHH 3a O,llp>Kasat-be
PCII1 - 2013. rOA!-1He I-13Hoce ....................... .
3. 708.194,12 .lli-1Hapa
OcTsapeHI-1 pe3y.nTaT 3a npeHoc y HapeAHY
rO,lll-lHY 3a o,llp>KaBat-be Hrapa 2014. rO.lli-1He ....
392.118,09 .QI-1Hapa.
Y &eorpaAy, c1Je6pyap 2014.
0Aelbetbe 33 ciJHHaHCHjCKO-MaTepHjanHO
nocnoaaH»e CCC Cp6Hje
PaRMHna An6HjaHHh
2
06pa3110)I(e!-he
C1!1H.QI!1KaT 3anocneHI!1X y KOMyHanHo-cTaM6eHoj .QenaTHOCTI!1 Cp6111je y 2013.
ro.Q1!1HI!1 nocnosao je y OKB~t~py pacnonO>KI!1BI!1X cpe.QcTasa nowTyjyliH 3aKOHCKe
npon111ce 111 nnaH pa.Qa 3a 2013. ro.QHHy.
A.nPMXOA
OcTsapeHH np1!1XO.Q1!1 y 2013. rO.QI!1HI!1 1!13Hoce 15.437.075,65 .Q1!1Hapa 111 cacroje
Ce O,Q: np1!1XO,Qa O,Q 4llaHap1!1He y 1!13HOCY O,Q 12.466.054,81 ,Q1!1Hapa; OCTalli!IX np1!1XO,Qa
317.843,72 .QHHapa 111 npeHeTHX cpe.QcTasa 1!13 2012. ro.Q1!1He Kao s111waK np~t~xo.Qa Ha.Q
paCXO,QOM y 1!13HOCY O,Q 2.653.177,12 ,Q1!1Hapa.
6. PACXOA
I.
$yHK4HOHanHH pacxoAH TpowKOBI!1 se3aHI!1 3a cpyHK1..11!10HI!1Cal-be
Peny6Jli!14KOr, CTaTyTapHor 1!1 Ha.Q30pHor OA60pa CTpOro cy KOHTPOl11!1CaHI!1 1!1
OCTBapeHI!1 Y 04eKI!1BaHI!1M 1!13HOCI!1Ma. HanpaBJbeH je Belli!1KI!1 noMaK y yHanpef)el-by
capa.QI-be ca Tep1!1TOp1!1jOM 111 CI-1H.QI-1Kan1Ma 3eMalba y oKpy>Kel-by. 3Ha4ajHo je 1-'lCTalil-1 .Qa
je (1!1HAI!1KaT 3anOCJ1eHI!1X Y KOMyHaJ1HO-CTaM6eHOj ,aenaTHOCTI!1 Cp61!1je ca CBOji!IX 50-60
aKTI-1BI-1CTa .Qao seni-1KI!1 .Qonpi-1Hoc cnpe4aBal-by jasHe pacnpase o npe,Qllory HaupTa o
I-13MeHaMa 1-1 .QonyHaMa 3aKoHa o pa,ay y HosoM Ca,ay 111 Kparyjesuy, a noce6Ho MecTo
3ay31-1Ma o361-1JbHO opraHI-130BaH WTpajK yno3opel-ba 23.12.2013. ro.QI-1He y sefli-1HI-1
KoMyHanHI-1X npe.Qy3elia y Cp61-1j1-1, a noce6Ho y 6eorpa.Qy.
II. HaMeHCKH pacxoAH - 3axsalbyjylil-1 HanopHI-1M pa.QoM y saHpe.QHI-1M
aKTI-1BHOCTI-1Ma, CI-1HAI-1KaT je 61-10 y MoryliHOCTI-1 .Qa 1-1cnowTYje 1-1 o.Qpef)eHe o6ase3e
npeMa CI-1H,QI!1KaTI-1Ma y OKpy>Kel-by 1-1 ,Qa nnaTI-1 llllaHapi-1HY M€QyHapO.QHI-1M
opraHI-13al..ll-1jaMa. Cse csoje o6ase3e npeMa Case3y caMocTallHI-1X C1!1H.QI-1KaTa Cp61-1je,
CI-1H.QI!1KaT 3anocneHII1X y KoMyHanHo-cTaM6eHoj .QenaTHOCTI-1 Cp61-1je I-13MI-1pl-1o je y
1..1€llOCTI!1 (3.696.535,32 ,QI-1Hapa).
III. · MaTepHjanHH TpOWKOBH - 0Boj KaTerop~t~jl-1 TpowKosa nocsefleHa je
noce6Ha na>KI-ba 1-1 KOHTpona. no cKopo CBI!1M no31!11..11!1jaMa TpowKosa (KaHuenapl-1jCKI!1
MaTep!-1jan, penpe3eHTaUI-1ja, npemnaTe), pean1-13a1..1111ja OBI!IX TpowKosa ocTana je y
OKBI!1PI!1Ma nnaH1!1paHOr. ll13y3eTaK 41-1He TpOWKOBI!1 O.Qp>KaBal-ba pa.QHI-1X npOCTOpl-1ja.
111Ma O.QCTYnal-ba 3a 36,96% O.Q nnaHa, wTo rosop1-1 .aa Hl!lje Morylie cse TpowKose
npeUI!13HO nnaH1!1paTI!1 36or jaBHI!1X npe,ay3elia Koja ,aoHoce noseliat-be ueHa TOKOM
ro.QHHe, a nnaH ce AOHOCI!1 no4eTKOM ro.Q1!1He. Cny>K6eHa nyToBat-ba y 3eMJbl!1 cy
ocTsapeHa 3a 62,10% o.Q nnaH1!1paHI!1X. noce6Ho Tpe6a Harnacl-'lTI-1 .Qa je o.QrosopaH 1-1
Cl-'lCTeMaTCKI-1 pa.Q CI-1H.Q1!1KaTa Ha Tep1!1TOp1!1jl-1, noce6HO noKpaji-1Ha, pe3yllTI-1pao
noselial-beM llllaHCTBa CI!1HAI!1KaTa.
IV. Y KaTerop1!1jl!1 cpeACTBa 3a HenpeABHl)eHe 11 HeAOBOibHO npeABHl)eHe
noTpe6e, ocTsapel-be je 65,95% 111 Be3aHI-1 cy 3a PCI/1.
3
V. 6pyro 3apaAe, ocTana 1111'-IHa np11Matba 11 noMol'll1 ~o~naHOBI1Ma
C11HA11KaTa y CVIHAVIKaTy cy peanVI30BaHa y nnaHVIpaHoM VI3Hocy y3 nowTosaH>e
3aKOHa 0 pa4yHOBO,QCTBY VI ,QOHeTVIX O,QllyKa POC. nnaHOM nOC!lOBal-ba 3a VICn!laTY
3apa.aa npe,asVIl)eHo je nosenat-be 6poja VI3BpWV1llal...la, anVI 36or seoMa eenVIKVIX
o6ase3a CVIH.QVIKaTa, Taj nnaH HVIje pea!lVI30BaH.
6pyTO 3apa,ae 3anOCJleHI-1X y Cl-1H.Ql-1KaTy OCTa!le cy y HVIBOY 2012. rO,Ql-1He, a
3HaTHO sene y4ewne y 1-1cnnaneHV1M cpe,acTBVIMa 3ay3VIMa noMon 4!laHOBVIMa
CVIH.QVIKaTa KOja je VICnllafleHa y VI3HOCY O,Q 1.489.254,00 ,QVIHapa.
Cl-1H.Ql-1KaT 3anocneHI-1X y KOMyHallHO-cTaM6eHoj .aenaTHOCTVI Cp6VIje y 2013.
rO,Ql-'IHI-1 OCTBapVIO je BVIWaK npVIXO,Qa Ha,Q paCXO,QVIMa y VI3HOCy O.Q 2.453.000,17
.Ql-1Hapa, UJTO npe.QCTaBJba .Q06ap cj:H-1HaHCI-1jCKI-1 pe3yllTaT.
Cse 1-1cnnaTe l-13spweHe cy Ha ocHosy cpopMIItpaHe .QOKyMeHTal..ll-'lje no sa>Kefll-1M
3aKOHCKI-1M nponl-1Cl-1Ma 1-1 3aKOHY 0 pa4yHOBO,QCTBy.
,lJ,oKyMeHTal...ll-'lja je ype,aHo 3ase,aeHa 1-1 osepeHa
,lJ,OKyMeHTal...IVIja je
KOHTpO!le.
ype,aHO
O,QllO>KeHa
VI
o.a cTpaHe
Hanoro,aas1...1a.
,QOCTynHa je 3a
CBaKO
BpWet-be
Cl-1H.Ql-1KaT 3anocneHI-1X y KoMyHallHO-cTaM6eHoj ,QenaTHOCTVI Cp6VIje nocnosao je
no npVIHL!VIny npVIxo.aa VI pacxo.aa:
OcTsapeHI-1 npl-'IXO.Ql-1 y 2013.ro,a ............ .
15.437.075,65
OcTsapeHVI pacxo,aVI y 2013.ro,a ............ .
12.984.075,48
BVIwaK npVIxo.aa .............. ..
2.453.000,17
We~ pa~o~yHoBOACTBa
PaRMHna An6HjaHHh
4
CV1H.QV1KAT 3AnocnEHV1X Y KOMYHAnHO-CTAM6EHOJ
.QEnATHOCTV1 CP6V1JE
nnAH <PV1HAHCV1JCKOr nocnOBAI-bA
CV1H,QV1KATA 3AnOCnEHV1X Y KOMYHAnHO-CTAM6EHOJ
.QEnATHOCTV1 CP6V1JE 3A 2014. rO.QV1HY
6eorpa.a, cpe6pyap 2014.
Ha ocHosy 4naHa 53. CTaryTa C~HA~KaTa 3anocneH~x y KoMyHanHoCTaM6eHoj .D,eJlaTHOCT~ Cp6~je ~ 411. 21. npaB~JlH~Ka 0 MaTep~jallHO­
cP~HaHC~jCKOM nocnosat-by, Peny6n~4K~ OA6op C~HA~KaTa 3anocneH~x y
.D,ellaTHOCT~
Cp6~je,
Ha
Ce.D,H~l...l~
O.ll,p)l(aHOj
KOMyHallHO-CTaM6eHOj
__ .__ .2014.
ro.D,~He, .ll,OHOC~
O.QnYKY
o yceajat-by nnaHa cP~HaHc~jcKor nocnoeat-ba C~HA~KaTa
3anocneH~x y KOMyHanHo-CTaM6eHoj .D,enaTHOCT~ Cp6~je
3a 2014. ro.D,~HY
YCBAJA ce nnaH cP~HaHc~jcKor nocnoeat-ba C~HA~KaTa 3anocneH~x y
KOMyHallHO-CTaM6eHOj .D,eJlaTHOCT~ Cp6~je 3a 2014. rO.ll,~Hy, KaKO je np~Ka3aHO
y np~llO)I(eH~M Ta6enaMa ~ o6pa3JlO)I(et-by.
Mp MnnaH rpyjnfl
2
1. Ycsaja ce nnaH cpii1HaHcll1jCKor nocnosat-ba 3anocneHII1X y KoMyHallHOcraM6eHoj .aenaTHOCTII1 Cp6111je 3a 2014. ro,a111Hy, KOjll1 ca,ap>t<ll1:
A. YKYnHE nPMXOAE .......................... .
16.000.000,00 ,llii1H.
6. YKYnHE PACXOAE .......................... ..
16.000.000,00 .Q111H.
2. np1.1XO.Qe 1.13 Ta4Ke 1. 41.1He:
2.1. np1.1XO,llll1
O,D,
CII1H,D,II1Kai1He 41laHap111He ......... ..
12.800.000,00
2.2. npeHeTII1 np111xo.a111 no 3aspwHOM pa4yHy
1113 2013. ro.a111He ..................................... .
2.453.000,17
2.3. Ocra11111 saHpe.QHI.-1 np1.1XO.Q1.1 ....................... .
746.999,83
6. YKynHe pacxo.ae '-1111He:
I
<PyHKL\1110Ha/lHII1 pacxo.a111 ............................. .
2.150.000,00
II HaMeHCKt-1 pacxo,at-1 .................................... .
4.200.000,00
III MaTepll1jallHII1 pacxo.a111 .............................. ..
5.000.000,00
IV Cpe.Qcrsa 3a Henpe.QBI.11')eHe 111
He.aosolbHO npe.as1111')eHe nocnose .............. ..
600.000,00
6pyTo 3apa.ae, ocrana npii1Mat-ba
lt1 nOMOnlt1 4JlaHOBit1Ma CI.1H,lli.1KaTa .......... .... .. ..
4.150.000,00
V
A.
1.
2.
3.
6.
nPMXOAM
npii1XO,D,II1 O,D, CII1H,D,II1Ka/1He '-l/laHapii1He ......
npeHeTII1 np111XO.Q 1113 2013. rD,D,II1He .........
Ocra11111 npii1XO.D.II1 ....... ..........................
YKynHM npMXO,AM:
12.800.000,00
2.453.000,17
746.999,83
16.000.000,00
PACXOAM
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
~~HKUMOHanHMpacxoaM
Ce.QH111l...\e Peny6nii1'-!Kor o.Q6opa ................
Ce,D,HII1l...\e npe.ace,D,HII1WTBa .......................
Ce,D,HII1Lie Ha,a3opHor o,D,6opa ...................
Ce,D,HII1l...\e CTaTYTapHor o.Q6opa .................
CaseTosat-ba 111 ceM111Hapll1 ........................
Ocran111 ¢YHKL\1110HallHII1 pacxo,D,II1 ..............
YKynHM pacxo.QM I:
1.500.000 00
200.000,00
80.000,00
100.000,00
200.000,00
70.000,00
2.150.000,00
3
II. HaMeHCKM pacxo,AM
1. Mel)yHapo,D,Ha capa,D,t-ba (AHeBHIIIUe,nyTHIII
2.
3.
TpOWKOBIII,nyTapii!Ha Ill ,D.p.) ........ .. .........
4/laHapii!Ha Mel)yHapO,D,HIIIM
opraH~~t3aU~~tjaMa .................................
<l>~~tHaHc~~tpat-be no CTaTyTy ...................
YKynHM pacxo,AM II:
III. MaTePMianHM pacxo,AM
1. Cny>K6eHa nyToBal-ba y 3eMfblll ..............
2. O,D,p>Kaeat-be pa,D,HIIIX npocrop~~tja (,LJ,eo KOjlll ce
3.
4.
5.
6.
....................................
Penpe3eHTaU~~tja
100.000,00
3.020.000 00
4.200.000,00
1.000.000,00
Ha,LJ,OKHal)yje - rpejat-be, eo,LJ,a, rpa,D,cKa 4~~tcrolia,
4~~twliet-be, rpa1).3eMfb., TeKylie o.Qp>Kasat-be) ....
KaHuenap~~tjCKIII MaTep~~tjan ....................
npeTn/laTa Ha HOBlit He Ill 4acon~~tce .........
nrr TpowKos~
900.000,00
..................................
500.000,00
200.000,00
400.000,00
550.000,00
780.000,00
7. AyTOpCKIII XOHOpaplll, yroBOplll 0 noepeMeHII!M Ill
np~~tspeMeHIIIM nocnos~~tMa,
200.000,00
a,LJ,BOKaTcKe ycnyre
8. TpowKOBI!1 npeBo3a Ha nocao 111 ca nocna ..
9. TeKylie Ill IIIHBeCTII!UIIIOHO O,D,p>KaBat-be OCHOBHIIIX
10.
cpe.Qcrasa ............................
Ocran~~t MaTep~~tjallHIII pacxo.a111 (KaMaTa Ha
Kpe,D,~~tT, nope3111, npoe~~t3111je,TaKce,3aTe3He
KaMaTe) ... . ............................... ...........
YKynHM pacxO,AM III:
1.170.000,00
200.000,00
5.000.000,00
IV Cpe,ACTBa 3a Henpe,ABMl'jeHe M He,AOBOJbHO
600.000,00
npe,ABMI)eHe noTpe6e ...... . ............ . .... ... ..
v
6.
6pyTo 3apa,Ae, ocTana nM'IHa npMMatba
3anocneHMX y CMH,AMKayY KOMyHanHOcTaM6eHe ~enaTHOCTM Cp611je 11 conM"apHe
noMoliM "'naHOBMMa CMH,AMKaTa
YKYnHO PACXOAM:
4.150.000,00
16.000.000,00
-
nnaH np~~txo,LJ,a 111 pacxo,LJ,a CIIIH,LJ,IIIKaTa 3anocneH~~tx y KoMyHanHoCTaM6eHoj ,LJ,e/laTHOCTIII Cp6111je 3a 2014. rO,LJ,IIIHy, CTyna Ha CHary ,LJ,aHOM
,LJ,OHOWet-ba, a np111Met-bi!1Balie ce o.Q 01.01.2014. ro.Q111He.
-
Y cny4ajy 6111THIIIX npoMeHa eneMeHaTa Ha OCHOBY KOji!IX je Ca41!11-beH nnaH
np~~txo,LJ,a 111 pacxo,LJ,a 3a 2014. ro,LJ,IIIHY, 1!13Bpw1!1lie ce pe6anaHc nnaHa.
Mp MnnaH rpyjHfl
4
C~H,a~KAT 3AnOcnEH~X
Y KOMYHAJ1HO-CTAM6EHOJ
,QEnATHOCT~ CP6~JE
nPOrPAM PA/J,A
C~H,a~KATA 3AnOCnEH~X Y KOMYHAnHO-CTAM6EHOJ
,QEnATHOCT~ CP6~JE 3A 2014. ro,a~HY
6eorpaA, cpe6pyap 2014.
Ha OCHOBY 4JlaHa 53. CTaTyTa CII1H.Q111KaTa 3anocJleHII1X y KOMyHaJlHO-CTaM6eHOj
AenaTHOCTH Cp611je 111 4llaHa 21. npaBII1llHHKa o MaTep111janHo-qmHaHcHjcKoM nocnosal-by,
Ha ce.QH111UII1 Peny6llii14Kor o.Q6opa o.Qp>KaHoj 4. MapTa 2013. ro.Q111He, .QOHeT je
CMH~MKATA
nPOrPAM PAAA
3AnOCnEHMX Y KOMYHAnHO-CTAM6EHOJ
3A 2014. rOAMHY
~EnATHOCTM
CP6MJE
0pHjeHTa~lt10Hit1
nnaH pa.Qa C1t1H.Qit1KaTa 3anocneHit1X y KOMyHallHO-cTaM6eHoj
.QellaTHOCTII1 Cp6111je 3aCHOBaH je Ha CTaTyTapHII1M 111 nporpaMCKII1M AOKyMeHTII1Ma 3.
KOHrpeca CII1H.QII1KaTa, noTpe6aMa C111HAHKallHII1X opraHII13aU111ja ca Tep111TOp111je, Kao 111 Ha
aKTyenHII1M npo6neMII1Ma np111spe.QHII1X KpeTal-ba y Cp6111j111, noTpe6111 peopraH1113au111je jasHo
KOMyHanHor ceKTopa Cp6111je 111 .Qpyrii1M aKTyenHII1M npo6neMII1Ma 1113 APYWTBeHor >KII1BOTa.
nporpaM paAa Ci-1HAIIIKaTa 3anocneHIIIX y KOMyHallHO-CTaM6eHoj AeJlaTHOCTIII Cp61!1je
y 2014. ro.QIIIHII1 y HajselieM .Qeny lie ce peanlll3osaTII1 KP03 cne.Qelie aKTII1BHOCTIII:
1. AKTIIIBHO y4ewlie C11HA111KaTa 3anOCJleHII1X y KOMyHaJlHO-CTaM6eHOj .QeJlaTHOCTI-1
Cp6111je y 1t13pa,Qit1 npe,Qnora Ha~pTa 3aKOHa 0 lt13MeHaMa lt1 ,QOnyHaMa 3aKOHa 0 pa.Qy,
3aKOHa 0 npii1BaTII13aU111jll1 111 3aKOHa 0 CTe4ajy;
2. 0praHit130Bal-be HajWIIIper cppOHTa CIIIHAHKaJlHIIIX aKTII1BHOCTII1 (npOTeCTH, HaCTynlll y
Me.QHjHMa, np11A06Hjat-be jaBHOr MHet-ba 3a 04yBat-be KOMyHallHit1X npe,Qy3elia O,Q
HaCHilHOr (nOI111TIII4KOr) CTe4aja;
3. Y4ewlie y pa.QH111M rpynaMa 111 Tellii1Ma Case3a caMOCTallHII1X C111H.Q111KaTa Cp6111je y
pa.Qy Ha 1!13MeHI!1 CTaTyTa Case3a, npe.Qnor 3aKoHa o pa.Qy; 3aKoHa o wTpajKy 111
3aKoHa o np1t1BaTit13a~lt1jlt1;
4 . .[\albe y4ewlie y 0.Q6opy 3a nperosope 111 cseyKynHa aKTIIIBHOCT Ha norniiiCIIIBat-by
noce6Hor KOJleKTIIIBHOr yrosopa 3a KOMyHaJlHO-CTaM6eHy .QeJlaTHOCT Cp6111je;
5 . .[\albe aKTIIIBHOCTII1 CIIIHAII1KaTa Ha V13MeHII1 111 .QonyHII1 3aKOHa o 6ecnnaTHoj no.Qellll1
aK~Hja
Ill HOB4aHOj HaAOKHaA111 KOjy rpal)aHII1 OCTBapyjy y nocTynKy npii1BaTII13aU111je;
6. YHanpef)et-be 111 111CTpajaBat-be Ha 3aXTeBy 3a paBHOnpaBHOCT y4eCHII1Ka COUIIIjallHOr
AHjanora, 113Mef)y COUHjallHHX napTHepa;
7 . .[\eJlOBat-be npeMa HOC1110U111Ma eKOHOMCKe 111 COUI!IjaJlHe nOJ1111TII1Ke:
noKpeTat-be 111H111U111jaTII1Be 3a npoMeHy nOCTOjeli111X 111 .QOHOWet-ba HOBII1X 3aKOHa
11 nO.Q3aKOHCKI1X aKaTa KOjlll YTII14Y Ha MaTep111jallHO-CO~It1jallHII1 nOilO>Kaj
3anocneHHx;
8 . noKywaj ycnocTasJbat-ba CIIIHAIIIKanHe capa.Qt-be ca IIIHTepHaU1110HanHIIIM ueHTpoM
OLOF PALME - Wse.QcKa;
9. OpraHII130Bal-be ceKU111je MllaA111X y KOMyHallHO-cTaM6eHoj .QenaTHOCTII1 Cp6111je;
2
10.0praHI.130Bal-be ceMI.1Hapa - anp1.1.n 2013. - TeMa: 3awTit1Ta jasHor 1.1HTepeca 1.1
o~qsat-be KOMyHa.nHI.1X npe.Qy3elia O.Q Haclt1.nHor cTe4aja; Car.ne.Qasat-be YTI-1l..laja
1!13MeHa 1.1 .QOnyHa 3QP-a Ha MaTepl!lja.nHO-COI...IIIIja.nHI-1 CTaTyC 3anoc.neHIIIXi
11.111AejHO, aKI...IIIIOHO Ill opraHIII3al...II!IOHO yHanpel)el-be Ae.nosal-ba Ill paAa CVIHAI!IKaTa
3anocneHI-1X y KoMyHanHo-cTaM6eHoj .QenaTHOCTI-1 Cp61.1je;
12. AHra>KOBaHOCT Ha np1.1npeMV1 YCllOBa 3a OCHI.1Bat-be WTpajKa4KHX cpOH.QOBa;
13. AKTIIIBHO y4ewlie y .QOHowet-by COI...lllljanHIIIX nporpaMa 3a pewasat-be TeXHOllOWKIIIX
BI.1WKOBa y jaBHOM H jaBHO-KOMyHaJlHHM npe.Qy3elii-1Ma;
14. OpraHI.130Bal-be ceMIIIHapa o 6e36eAHOCTI.1 1.1 3Apaslby Ha paAy;
15.
AHra>KoBat-be CI-1H.QI.1KaTa Ha npy>t<al-by npasHe noMOlilll y pa.QHo-npasHoj
COI...IHja.nHOj 3aWTIIITIII 4.naHCTBa Ill noselial-be 6poja HOBIIIX 4.naHOBa;
16. Ja4at-be capa.Qt-be 1113Mel)y rpaHa CII1H.QII1KaTa
.aenosat-ba;
111
111
noseliat-be cTeneHa aK1..11110Hor
17. 111HcpopMII1Cat-be 4JlaHosa CII1H.QIIIKaTa npeKo CVIHA111KanHor 11111cTa ,nosepeHII1K" o
aKTII1BHOCTII1Ma Peny6nii14Kor, CTaTyTapHor 1.1 Ha.Q30pHor o.a6opa 111 111HcpopMal..lll1ja o
pa.ay o.a6opa Ha TepeHy;
18. 0praHIII30Bal-be
CeMI!IHapa,
OKpyr.ni!IX CTO.nOBa y I..IHJbY 1113Ha.na>Kel-ba HOBVIX
o6.n111Ka Ae.nosal-ba 1.1 opraHit130Bal-ba CI-1HAit1KaTa y 1...11t1JbY cTsapal-ba aKI...IIt10Hor
jeAit1HCTBa H no60JbWal-ba paAHO-npaBHOr lt1 COU1t1ja.nHOr CTaTyca 3anoc.neHI.1Xi
19. 0praHH3al..ll.1ja H CTBapal-be CHH.QI.1Ka.nHe WKO.ne y 1..11-1JbY no60JbWal-ba KpeaTI.1BHOr 1.1
aKI..IVIOHOr aHra>KOBal-ba CVIH.QI!IKa.nHIIIX aKTIIIBVICTa;
20. Capa,al-ba ca CIIIHAIIIKallHIIIM l...leHTpanaMa y perllloHy, a noce6Ho Kpo3 y4ewlie y
3ajeAH114KI1M npojeKT11Ma;
21. Henocpe,aaH pa.Q Ha TepeHy ca OKPY>KHHM, rpa.QCKHM 1.1 onwTHHCKHM o.a6opHMa 111
BeliHMa, Kao 1.1 Henocpe.QaH pa.a ca 4JlaHCTBOM;
22.
AHra>KoBat-be 111 cTpy4Ha noMoli CIIIH.QIIIKallHHM opraHIII3al...lllljaMa 1.1 o.a6op111Ma
CVIH.QHKaTa Ha 3aKJby4111Bat-by noce6HIIIX KOJleKTIIIBHIIIX yrosopa KO.Q OCHHBa4a Ill
noje,aii1Ha4HII1X KoneKTII1BHII1X yrosopa ca nocno.QaBI..IeM;
23. OpraHII130Bat-be 111HTepHa1..11110HanHII1X pa.QHo-npoii13BO.QHII1X 111 cnopTCKII1X TaKMII14et-ba;
24. CapaAI-ba ca C11HAHKaTI1Ma cyceAH11X AP>Kasa 11 V1HTepHa1...1110Ha.noM jaBHII1X c.ny>K6111
(PSI) 111 jaBHII1X npeAy3elia Espone (EPSU);
25. noseliat-be cTeneHa MapKeTII1HWKor npe,acTasJbat-ba CI-1H.QHKaTa Mel)y 4.naHCTBOM,
3anoc.neHI!IMa 1.1 rpal)aHCTBOM .
Mp MHnaH rpyjHh
3
Gmail - rezultati posjete Kommunal Svedska
1 of 1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ad90cfcd5d&view=pt&sea...
SINDKOMSRBIJE . <[email protected]>
rezultati posjete Kommunal Svedska
1 порука
Emira Mesanovic <[email protected]>
Коме: "[email protected]" <[email protected]>
18. фебруар 2014. 11.33
Postovani gospodine Grujic
Obavjestavam Vas da je nakon posjete Srbiji i obilaska Sindikata, svedski Sindikat Kommunal odlucio
zvanicno ponuditi partnerstvo Vasem Sindikatu.
Prijedlog je da se napravi radni sastanak na kojem ce se razviti zvanicni zajednicki projekt/plan aktivnosti
za Medjunarodni Centar Olof Palme.
Predlozeni radni datumi su 7 i 8 mart, nadam se da nije problem da se radi jedna subota.
Molim Vas da me obavijestite o raspolozivosti, a vidimo se ove sedmice za detaljniji razgovor.
Srdacno
Emira
Emira Mesanovic Mandic
Programme Coordinator for CSO projects
The Olof Palme International Center
Address: Kneginje Ljubice 14, Belgrade
Office phone: +381 11 3025839
Mobile phone: +381 61 638 66 33
Skype: emira.mesanovic
www.palmecenter.se
19-Feb-14 15:08
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
СРБИЈЕ
∗ Републички одбор ∗
ПРЕДЛОГ
Београд,
На заједничкој седници РЕПУБЛИЧКОГ, СТАТУТАРНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ
одржаној 06. март 2014. године, поводом одржавања ИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ у
СИНДИКАТУ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ донета
је следећа
ОДЛУКА
О ИЗБОРНИМ АКТИВНОСТИМА
У СИНДИКАТУ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ
I.
 Све изборне активности у Синдикату запослених у комуналностамбеној делатности Србије спровести, на СТАТУТУ СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ –
ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ од члана 55. до члана 65. СТАТУТА, и утврђеној
динамици
ИЗБОРНИХ
АКТИВНОСТИ
САВЕЗА
САМОСТАЛНИХ
СИНДИКАТА СРБИЈЕ.

Како су 2014. и 2015. године ИЗБОРНЕ ГОДИНЕ, предлажемо следећу
ДИНАМИКУ ИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ, и то:
а) Изборне активности у 2014. години
∗ ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ У ОСНОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНОСТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ – предизборне и изборне
активности обавити у периоду од 1. септембра до 30.
новембра 2014. године;
∗ ИЗБОР
И
КОНСТИТУИСАЊЕ
ОПШТИНСКИХ
ОДБОРА
СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ
У
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ обавити од 1-15. децембра 2014. године и
извршити избор ПРЕДСТАВНИКА у Већа Савеза самосталних
синдиката општина;
∗ ИЗБОР И КОНСТИТУИСАЊЕ ГРАДСКИХ ОДБОРА СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ
У
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДОВА – Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац обавити од
1-15. децембра 2014. године, и извршити избор
ПРЕДСТАВНИКА у Градска већа Савеза самосталних
синдиката градова – Београда, Новог Сада, Ниша и
Крагујевца;
∗ ИЗБОР И КОНСТИТУИСАЊЕ ОКРУЖНИХ ОДБОРА – ОДБОРА ЗА
ВИШЕ ОПШТИНА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНОСТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ обавити од 15-31.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
www.sindikatkomunalaca.rs * E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
2
децембра 2014. године и извршити избор ПРЕДСТАВНИКА
у Већа савеза самосталних синдиката за више општина;
б) Изборне активности у 2015. години
∗ ИЗБОР
И
КОНСТИТУИСАЊЕ
ПОКРАЈИНСКИХ
ОДБОРА
СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ
У
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ ПОКРАЈИНА – ВОЈВОДИНЕ И КОСОВА И
МЕТОХИЈЕ обавити од 25. до 31. јануара 2015. године, и
извршити избор ПРЕДСТАВНИКА у Већа Савеза самосталних
синдиката покрајина ВОЈВОДИНЕ, и КОСОВА И МЕТОХИЈЕ;
∗ До 15. фебруара 2015. године одржати седнице
РЕПУБЛИЧКОГ, СТАТУТАРНОГ и
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ
У
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ на којима ће се:

Разматрати Извештај о раду Републичког, Статутарног
и Надзорног одбора;

Сумирати и
Синдикату;

Утврдити
датум
одржавања
Четвртог
конгреса
Синдиката
запослених
у
комунално-стамбеној
делатности Србије – могуће у марту 2015. године;

Утврдити документа Четвртог конгреса Синдиката
запослених у комунално-стамбеној делатности Србије;

Утврдити дневни ред Четвртог конгреса Синдиката
запослених у комунално-стамбеној делатности Србије;

Одредити радна тела и комисије за припрему Четвртог
конгреса.
свести
изборне
активности
у
нашем
II.
ЗАХТЕВЕ У ИЗБОРНОЈ ГОДИНИ НАШЕГ ЧЛАНСТВА за спровођењем
ПРЕВРЕМЕНИХ ИЗБОРА У ОРГАНИЗАЦИЈИ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ из оправданих
разлога, пре утврђених ИЗБОРНИХ РОКОВА – треба ПОДВЕСТИ ПОД РЕДОВНЕ
ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ У СИНДИКАТУ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНОСТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ на ИЗБОРНИМ ПРИНЦИПИМА – члановима .
до 65. СТАТУТА – под контролом ОДБОРА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ОДБОРА - ОПШТИНСКИХ, ОДБОРА ЗА
ВИШЕ ОПШТИНА – ОКРУЖНИХ, ГРАДСКИХ и ПОКРАЈИНСКИХ, о чему
благовремено обавештавати Статутарни, Надзорни и Републички одбор.
III.
Позивају се СИНДИКАЛНА РУКОВОДСТВА у СВИМ НИВОИМА СИНДИКАЛНОГ
ОРГАНИЗОВАЊА у СИНДИКАТУ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ, да у вези са предстојећим ПРЕДИЗБОРНИМ и
ИЗБОРНИМ АКТИВНОСТИМА имају ИНИЦИЈАТИВУ, ПРОЦЕНЕ и ПРЕДЛАГАЊА
СИНДИКАЛНИХ ПОВЕРЕНИКА – на основу чланова 37, 38. и 39. СТАТУТА
Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, увек када
ОЦЕНЕ ТАМО ГДЕ ЗА ТИМ ИМА ПОТРЕБЕ, о чему БЛАГОВРЕМЕНО
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
3
ОБАВЕШТАВАТИ СТАТУТАРНИ И РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР, како би потом
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР из домена својих надлежности ДОНЕО ОДГОВАРАЈУЋУ
ОДЛУКУ.
***
Извод из СТАТУТА – следећих чланова:
Члан 37.
Синдикални повереник је лице које ужива углед и поверење чланства. А
одликује се организаторским, стручним и кадровским способностима.
Синдикални повереник-председник Одбора (општинског, окружног, градског
и покрајинског), као и повереник за више округа, може бити:
- председник организације синдиката, члан Одбора,
- истакнути синдикални активиста који својим радом и искуством ужива
углед и поверење чланова на територији за коју се предлаже.
Одлуку о именовању повереника доноси Републички одбор.
Члан 38.
Синдикални повереник-председник обавља организационе, стручне и
инспекцијске послове надзора:
∗ начин организовања, рада и деловања Синдиката;
∗ како се закључују и поштују колективни уговори-посредовање и
преговарање са оснивачима и пословодством – управним одборима;
∗ да ли се остварује уговорена цена рада и друга права по основу рада и из
колективног уговора;
∗ какви су услови рада, да ли постоји и како се примењује Правилник о
заштити на раду – посебно заштита младих радника, жена, инвалида и
бенефицирани радни стаж;
∗ спровођење превенције у заштити здравља - систематски лекарски
прегледи, осигурање и друга питања од интереса за чланство;
∗ информисање, едукација и оспособљавање чланства.
Питање надокнаде и екипирања рада синдикалног повереника регулишу се
посебним Правилником и Одлукама Републичког одбора
Члан 39.
Републички одбор може према потреби формирати радна тела и сталне
комисије.
На основу захтева чланства ради бољег сагледавања стања и проблема,
Републички одбор, као своје облике рада и деловања може посебном
одлуком формирати пододборе и друга радна тела.
Орган пододбора је Извршни одбор.
Пододбор доноси свој Пословник о раду .
Примена одредби наведених чланова бр. 37 до 39 Статута је звог све:
 УЧЕСТАЛЕ ПОЈАВЕ, да се појављују ПОВРАТНИЦИ У СИНДИКАТ –
бивши наши чланови, а доскорашњи чланови ДРУГИХ
СИНДИКАТА – „Независност“, Асоцијације самосталних и
независних синдиката или и неких других синдиката са
ЗАХТЕВИМА:
ЗА
ПРЕВРЕМЕНИМ
ИЗБОРИМА,
СМЕНАМА
РУКОВОДСТАВА „ПО СВАКУ ЦЕНУ“, ОПОЗИВА ПРЕ ИСТЕКА
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
4
МАНДАТА РУКОВОДСТВИМА ИЛИ ПОЈЕДИНЦИМА, РАСПУШТАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА – наравно са ЈАСНИМ ЦИЉЕМ ДИСКРЕДИТАЦИЈЕ
ЛЕГИТИМНОГ
РУКОВОДСТВА,
ПРЕУЗИМАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
СИНДИКАТА – ЧЛАНСТВА И ИМОВИНЕ, а онда и ВЕРОВАТНО
ПРЕВОЂЕЊА ЦЕЛОКУПНОГ ЧЛАНСТВА У ДРУГЕ СИНДИКАТА;
 Наравно и потребе да се у једном броју средина у којима се у
условима
ТРАНЗИЦИЈЕ,
РЕСТРУКТУРИРАЊА,
ОДУЗИМАЊА
ДОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ или
започете
приватизације ГУБИ
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА – ОСИПА
ЧЛАНСТВО – А РАД РУКОВОДСТВА СИНДИКАТА ПРЕСТАО, а јачају
све присутнији АЛТЕРНАТИВНО ДРУГИ СИНДИКАТИ – ТРЕБА
ОДЛУЧНИЈЕ ИЋИ СА ИМЕНОВАЊЕМ СИНДИКАЛНОГ ПОВЕРЕНИКА
у тим срединама.
У свим облицима нашег организовања то треба чинити увек тамо,
где се ОЦЕНИ и ПРОЦЕНИ да је неопходно именовати – изабрати
СИНДИКАЛНОГ ПОВЕРЕНИКА, да би се:
-
Организовао синдикални рад и створило ЈЕЗГРО НАШЕГ
СИНДИКАТА, око кога ће се окупити чланство;
-
Остварила заштита чланства на плану радно-социјалном и
колективном уговору;
-
Повезало чланство са нашим Синдикатом у свим нивоима
нашег организовања;
-
Створили сви неопходни предуслови,
ОРГАНИЗАЦИЈА НАШЕГ СИНДИКАТА;
-
Да се поново организовано на нашем ПРОГРАМУ и СТАТУТУ
делује, организује и делује на ОПШТИНСКОМ, ОКРУЖНОМ,
ГРАДСКОМ и ПОКРАЈИНСКОМ НИВОУ организовања.
да
се
створи
Облици организовања који ПРЕТХОДНО ИСПОШТУЈУ
НАПРЕД НАВЕДЕНИ ПОСТУПАК, дужни су да у писанној
форми доставе ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
РЕПУБЛИЧКОМ ОДБОРУ
СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ
У
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ, како би се на основу члана 28.
Статута донела одговарајућа ОДЛУКА.
IV.
ЗА „ПОВРАТНИКЕ“ у Синдикат – онима који су се ДОБРОВОЉНО ИСЧЛАНИЛИ
– НАПУСТИЛИ ГА, по било ком основу, или били ИСКЉУЧЕНИ, а у садашњим
ИЗБОРНИМ АКТИВНОСТИМА на основучлана 11. става 3. СТАТУТА желе да
остваре право: „ДА ПРЕДЛАЖУ, БИРАЈУ И ДА БУДУ БИРАНИ У ОРГАНЕ
СИНДИКАТА И САВЕЗА СИНДИКАТА“ треба пприменити одредбе члана 61
став 2 „За носиоце функција у синдикату могу се предлагати и
кандидовати чланови Сидиката који у претходном периоду нису били
чланови синдиката (по основу иступања или искључења из
чланстава синдиката) под условом да је од дана повратка у чланство
Синдиката, па до дана подношења кандидатуре, прошло најмање пет
година.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
5
јер су:
-
У овом мандату у раду СИНДИКАТА не нашом вољом и
кривицом, били СВОЈОМ ВОЉОМ НЕОПРАВДАНО ОДСУТНИ из
СИНДИКАЛНОГ ЖИВОТА – РАДА и ОРГАНИЗОВАЊА;
-
Својим НЕЧИЊЕЊЕМ – НЕРАДОМ У НАШЕМ СИНДИКАТУ ничим
нису допринели, да се УНАПРЕДИ – ОРГАНИЗУЈЕ И ПОБОЉША
РАД НАШЕГ СИНДИКАТА – већ најчешће са ПОЗИЦИЈА „ДРУГИХ
СИНДИКАТА“ опструирали на сваки начин рад и деловање
НАШЕГ СИНДИКАТА;
-
И коначно већ једном се доследно МОРА ПОЧЕТИ
ПРИМЕЊИВАТИ СТАТУТ – а то значи да поред ПРАВА чланство
мора у континуитету остваривати и СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ у ЦЕЛОМ
МАНДАТУ У СВОМ СИНДИКAТУ, ДА БИ ИМАЛО И АДЕКВАТНА НА
СТАТУТУ У МАНДАТУ И ПРАВА.
Председник Синдиката
Милан Грујић
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
СРБИЈЕ
 Надзорни одбор 
ПРЕДЛОГ
Београд,
На седници НАДЗОРНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНОСТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ, одржаној 06. март 2014. године, поводом
одржавања ИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ и с тим у вези утврђеним неправилностима
УПЛАТЕ СИНДИКАЛНЕ ЧЛАНАРИНЕ ВИШИМ ОРГАНИМА – Синдикату запослених у
комунално-стамбеној делатности Србије и Савезу самосталних синдиката, донета је
следећа
ОДЛУКА
I.
1. Све изборне активности у Синдикату запослених у комунално-стамбеној
делатности Србије спровести: на СТАТУТУ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ – ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ,
ПРАВИЛНИКА О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ, као и
утврђеној ДИНАМИЦИ ИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ.
2. Полазећи од чланова 78. и 79. Статута Синдиката запослених у комуналностамбеној делатности Србије и члана 20. Правилника о материјалнофинансијском пословању Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности Србије, којима су утврђене НАДЛЕЖНОСТИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ,
констатује се:
 Да се у једном броју ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ у Србији НЕ ПОШТУЈЕ ДОСЛЕДНО
ПРАВИЛНИК О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ СИНДИКАТА
ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ:
 Не уплаћује синдикална чланарина;
 Повремено уплаћује синдикална чланарина;
 Паушално, мимо одлука и Правилника о материјално-финансијском
пословању Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности
Србије уплаћује чланарина;
 Као и то да се нередовно или уопште не уплаћује синдикална чланарина
вишим органима Синдиката и Савеза – или уплаћује само Синдикату, а
не уплаћује Савезу и обрнуто, уплаћује Савезу а не уплаћује
Синдикату;
 Као и то, да се паушално уплаћује вишим органима и слично;
 Да има појава двојног чланства и по том основу повремених уплата
синдикалне чланарине у Основним организацијама нашег синдиката и
алтернативно „другим синдикатима“.
То су „повремени чланови“ док имају – неки свој интерес и дотле
уплаћују синдикалну чланарину.
 Да се самовољно и нестатутарно и мимо Правилника о материјалнофинансијском пословању Синдиката запослених у комунално-стамбеној
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
www.sindikatkomunalaca.rs * E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
2
делатности без сазнања и одобрења чланства у организацији синдиката
утврђује и паушално уплаћује синдикална чланарина вишим органима
Синдиката;
 Да је рад наших облика организовања и деловања НАДЗОРНИХ ОДБОРА на
терену – како у ОСНОВНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ тако и у ОДБОРИМА –
ОПШТИНСКИМ,
ОДБОРИМА
ЗА
ВИШЕ
ОПШТИНА,
ГРАДСКИМ
И
ПОКРАЈИНСКИМ НЕ ФУНКЦИОНИШЕ – они заправо нередовно или готово
никако не остварују своју НАДЗОРНУ ФУНКЦИЈУ, јер нико до сад ВИШИМ
ОРГАНИМА – НАДЗОРНОМ ОДБОРУ Синдиката запослених у комуналностамбеној делатности Србије, СТАТУТАРНОМ а ни РЕПУБЛИЧКОМ ОДБОРУ
ништа није о поменутим неправилностима доставио.
II.
Извод из Правилника о материјално-финансијском
запослених у комунално-стамбеној делатности Србије:
пословању
Синдиката
„ Члан 11.
ОСНОВНИ ИЗВОР ПРИХОДА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО СТАМБЕНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ ЈЕ ЧЛАНАРИНА И НАСТАЈЕ У ОСНОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СИНДИКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ.
ВИСИНА ЧЛАНАРИНЕ ИЗНОСИ 1% НА ЗАРАДУ ЧЛАНА СИНДИКАТА И МОЖЕ БИТИ
УТВРЂЕНА ДО 2% ШТО ЈЕ АУТОНОМНО ПРАВО СВАКЕ ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
СИНДИКАТА. ПРЕДСЕДНИК ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА ЈЕ НАЛОГОДАВАЦ
ЗА УПЛАТУ ЧЛАНАРИНЕ НА СВИМ НИВОИМА.
О НАМЕНИ ЧЛАНАРИНЕ ИЗДВОЈЕНЕ ИЗНАД 1% ОДЛУКУ ДОНОСИ ОСНОВНА
ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА У ПРЕДУЗЕЋУ.
Члан 12.
ЗА АКТИВНОСТИ И ПОТРЕБЕ ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ ОД УБРАНЕ ЧЛАНАРИНЕ У ВИСИНИ
1% НА ЗАРАДУ, ОСНОВНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИПАДА 50%.
Члан 13.
ПРЕОСТАЛА ЧЛАНАРИНА ОД 50% СЕ РАСПОДЕЉУЈЕ НА ОБЛИКЕ ОРГАНИЗОВАЊА И
ДЕЛОВАЊА У СИНДИКАТУ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
СРБИЈЕ И ТО:
А. ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ
∗ 50% синдикалној организацији
∗ 28% општинским – окружним – градским одборима Синдиката запослених у
комунално-стамбеној делатности
∗ 22% Републичком одбору Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности
Б. ЗА ТЕРИТОРИЈУ ПОКРАЈИНЕ
∗ 50% синдикалној организацији
∗ 28% општинским – окружним – градским одборима Синдиката запослених у
комунално-стамбеној делатности
∗ 10% Покрајинском одбору Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности
∗ 12% Републичком одбору Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности.
B. ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
∗ 50% синдикалној организацији
∗ 33% окружном – градском одбору Синдиката запослених у комуналностамбеној делатности
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
3
∗ 17% Републичком одбору Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности.
III.
На основу напред утврђених КОНСТАТАЦИЈА О НЕПРАВИЛНОСТИМА СА УПЛАТАМА
СИНДИКАЛНЕ ЧЛАНАРИНЕ – А ИМАЈУЋИ У ВИДУ ПРЕДСТОЈЕЋЕ ИЗБОРНЕ
АКТИВНОСТИ сходно члановима 12. и 13. Статута Синдиката запослених у
комунално-стамбеној делатности Србије НАДЗОРНИ ОДБОРИ од ОСНОВНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА преко НАДЗОРНИХ ОДБОРА У ОПШТИНСКИМ –
ОКРУЖНИМ – ГРАДСКИМ И ПОКРАЈИНСКИМ ОДБОРИМА до НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ треба
да:
 Утврде појединачну и колективну одговорност – ако је има, за неизмирење
СТАТУТАРНИХ ОБAВЕЗА УПЛАТЕ СИНДИКАЛНЕ ЧЛАНАРИНЕ ВИШИМ
ОРГАНИМА СИНДИКАТА И САВЕЗА, о томе обавесте НАДЗОРНИ,
СТАТУТАРНИ и РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ;
 Да у предизборним и изборним активностима у свим нивоима
организовања, ако су утврђене НЕПРАВИЛНОСТИ УПЛАТЕ СИНДИКАЛНЕ
ЧЛАНАРИНЕ ВИШИМ ОРГАНИМА СИНДИКАТА и САВЕЗА.
НЕ ДОЗВОЛЕ ТАКВИМ „СИНДИКАЛНИМ КАДРОВИМА“ ДА СЕ ПРЕДЛАЖУ И
БУДУ БИРАНИ У РУКОВОДСТВА НАШЕГ СИНДИКАТА И САВЕЗА.
IV.
Паушалним уплатама синдикалне чланарине – нередовним – као и уплате само
РЕПУБЛИЧКОМ ОДБОРУ а не и НИЖИМ ОРГАНИМА СИНДИКАТА и САВЕЗА или
ОБРАТНО.
Такође, НЕ МОЖЕ ДОЗВОЛИТИ „ТАКВИМ СИНДИКАЛНИМ КАДРОВИМА“ ДА СЕ
ПРЕДЛАЖУ И БУДУ БИРАНИ У РУКОВОДСТВА НАШЕГ СИНДИКАТА и САВЕЗА.
Као и ОНИМА КОЈИ САДА ПОСТАЈУ РЕВНОСНИ И АЖУРНИ – А У ТОКУ ОВОГ
МАНДАТНОГ ПЕРИОДА ЧИНИЛИ СУ НЕОВЛАШЋЕНО И НЕСТАТУТАРНО ПРЕКРШАЈЕ
ИЗМИРИВАЊА ОБАВЕЗЕ УПЛАТА СИНДИКАЛНЕ ЧЛАНАРИНЕ, ЈЕР СУ САДА ИЗБОРНЕ
АКТИВНОСТИ.
ДВОЈНИМ ЧЛАНОВИМА СИНДИКАТА ТАКОЂЕ НЕ ДОЗВОЛИТИ ДА СЕ ПРЕДЛАЖУ И
БУДУ БИРАНИ У РУКОВОДСТВА НАШЕГ СИНДИКАТА И САВЕЗА.
Председник Надзорног одбора
Председник Синдиката
Тешовић Рада, с.р.
Милан Грујуић
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
ОГЛЕДНИ ПРИМЕРАК ЗАПИСНИКА О ОДРЖАНИМ ИЗБОРНИМ АКТИВНОСТИМА
у 2014-2015. години
____бр. ____
Београд,
2014.
На основу Одлуке Републичког одбора Синдиката запослених у комуналностамбеној делатности Србије О ИЗБОРНИМ АКТИВНОСТИМА У СИНДИКАТУ
ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ од …… 2014. године,
достављамо Вам огледни примерак
ЗАПИСНИКА
О ОДРЖАНИМ ИЗБОРНИМ АКТИВНОСТИМА У 2014-2015. ГОДИНИ
На одржаном Изборном састанку Организације Синдиката запослених у комуналностамбеној делатности у предузећу-установи:
___________________________________________________
дана __________ 2014. године, и з а б р а н и
с у:
 За председника Организације синдиката
_______________________
__________________________
(Презиме и име)
(Кућна адресa, телефон и моб.тел.)
_______________________________________________
(Адреса на послу – број телефона – број факса- Еmail)
 На општинском-окружном одбору – градском
- покрајинском одбору
синдиката за председника је изабран:
_______________________
__________________________
(Презиме и име)
(Кућна адреса, телефон и моб.тел.)
_______________________________________________
(Адреса на послу – број телефона – број факса- E-mail)
 На састанку усвојени су: _______________________________________
 Дати су предлози и сугестије: __________________________________
Напомена: Записник доставити Републичком одбору Синдиката запослених у
комунално-стамбеној делатости Србије: 11000 Београд, Трг
Николе Пашића бр. 5/III.
Место и датум: _______________
За Организацију синдиката-одбор
Председник
М.П.
__________________
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
www.sindikatkomunalaca.rs * E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
СРБИЈЕ
∗ Надзорни одбор ∗
5/20.02/14
Београд,
20. фебруар 2014.
ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
за период од 1.1. до 31.12. 2013. године
У извештајном периоду Надзорни одбор је одржао укупно 6 седнице на
којима су разматрана питања у надлежности рада Надзорног одбора,
предвиђене
чланом 81. Статута Синдиката запослених у комуналностамбеној делатности Србије, а посебно:
− разматрање финансијске
дисциплине о уплати синдикалне
чланарине синдикалних организација Републичком одбору;
− непоштовање одредаба закона пословодстава
комуналних
предузећа о расподели прикупљене чланарине на одговарајуће
рачуне по Статуту Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности Србије;
− писмене опомене финансијским службама комуналних предузећа,
разматрање и прављење плана о наставку активности.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
www.sindikatkomunalaca.org.yu * E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
СРБИЈЕ
∗ Надзорни одбор ∗
6.20.02.2014.
Београд,
20. фебруар 2014.
ЗАПИСНИК
са седнице Надзорног одбора одржане 20. фебруар 2014. године
Седници присуствују председница Рада Тешовић и Милошевић Стево a Мирослав
Јовановић није присуствовао састанку.
Надзорни одбор је размотрио Извештај о финансијском пословању за 2013. годину.
Након извршеног увида у изворну документацију и аналитичко образложење по
партијама прихода и расхода, Надзорни одбор констатовао је следеће:
Материјално-финансијско пословање Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности Србије за период 01. јануар до 31. децембар 2013. године одвијало се у
оквиру остварених прихода за 2013. годину, а у складу са важећим законским
прописима.
Рекапитулација
Укупно приходи
...
Укупно расходи
...
Вишак прихода
...
15.437.075,65
12.984.075,18
2.453.000,17
Надзорни одбор је истовремено констатовао да су средства наменски и рационално
коришћена, да је финансијска дисциплина у погледу уплате чланарине синдиката нарушена
током 2013. године.
Надзорни одбор је констатовао да један број синдикалних организација не уплаћује
синдикалну чланарину или у умањеном износу.
Надзорни одбор ће се и даље залагати за поштовање Статутом утврђених обавеза о
начину и расподели чланарине.
Надзорни одбор у целости прихвата Извештај о финансијском пословању у 2013. години и
предлаже Републичком одбору да овај предлог Надзорног одбора усвоји.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
www.sindikatkomunalaca.org.yu * E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
СРБИЈЕ
∗ Статутарни одбор ∗
4/20.02/14
Београд, 20. фебруар 2014.
ИЗВЕШТАЈ
о раду Статутарног одбора за период 01.01-31.12.2013. године
Статутарни одбор, у саставу:
1.
Зоран Жунић, председник
2.
Миладин Драгаш, члан
3.
Драган Николић, члан
4.
Радован Радосављевић, члан
5.
Саша Милошевић, члан,
у извештајном периоду од 01.01.-31.12.2013.године, а сходно члану 80.Статута
запослених у комунално стамбеној делатности Србије спроводио је своје активности у складу
са потребама и захтевима чланства у организацијама синдиката.
Током 2013.године било је мало упућених захтева од стране организације синдиката за
решавање статутарних питања на седницама Статутарног одбора. Већи број захтева решаван је
пре свега у контактима без одржавања садница Статутарног одбора (телефонски, мејл, и сл.).
На седницама Статутарног одбора од 6.2.2013. и настављеној седници 12.02.2013.,
разматран је Захтев Одбора Синдикалне организације ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС Београд, као и
закључак комисије градског одбора комуналаца Београда од 21.1.2013., на којима је спорведен
поступак утврђивања статутарности о раду чланова одбора, председника као и статутарности
поменутог закључка градског одбора Београда.
На основу детаљних сагледавања и констатације да је рад одбора синдиката ЈКП
ПАРКИН СЕРВИС Београд увелико поремећен, Статутарни одбор на својој седници од
4.03.2013. године донео је одлуку којом је обавезао одбор синдиката ЈКП ПАРКИН СЕРВИС
Београд да све несугласице реши и нестатутарне одлуке стави ван снаге, као и да спроведе
ванредне изборе у организацији Синдиката после усаглашавања свог Статута са Статутом
Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности.
Такође, Статутарни одбор на посебној седници одржаној 29.10.2013.године размотрио је
Захтев Одбора синдикалне организације ЈКП „Чистоћа“ из Прокупља за давање статутарног
мишљења о предложеним кандидатима за избор на функцију у тој организацији, којом
приликом је дат одговор и упутство за поступање код кандидовања у изборима.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
www.sindikatkomunalaca.rs * E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
2
Поред наведеног, разматрана је и проблематика нормативне уређености важећег статута
и започет рад на припреми измена и допуна којим би се побољшао текст наведеног акта у циљу
лакше примене у организацијама Синдиката комуналаца Србије.
11 000 БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 5 *  3237 – 159 * факс 3241-911
E-mail: [email protected] * Жиро рачун број: 355-1004808-76
Download

синдикат запослених у комунално