Triod postní
Hlavní veèerní bohoslužby
a liturgie v dobì strastného týdne
Díl III.
Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli
až do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu)
Notáø
Obsahuje promìnné hymny (pøedevším stichiry, tropary, kondaky a prokimeny)
pro veèerní bohoslužby a liturgie nedìlní a v øadì pøípadù i sobotní v dobì svaté
ètyøicátnice; dále pro velkopostní støedy a pátky promìnné èásti
liturgií pøedem posvìcených Darù.
2
Triod postní III.
Lazarova sobota
Svatý Velký ètvrtek
35
6. hlas — troparový
Liturgie pøedem posvìcených Darù
Pøedveèer soboty
10 stichir na „Hospodine, k tobì volám“
»I nyní...«
Triod postní III. Notáø — 5/2012 — v. 0,2
34
Triod postní III.
Lazarova sobota
3
Místo „Jest vpravdì dùstojno…“
8. hlas — stichirový
6. hlas — stichirový
4
Triod postní III.
1. prokimen
Svatý Velký ètvrtek
33
6. hlas — troparový
2. prokimen
6. hlas — troparový
V sobotu dopoledne
Na liturgii sv. Jana Zlatoústého
Po vchodu tropar svátku
32
Triod postní III.
Lazarova sobota
5
Místo 1. èásti Cherubínské písnì (pomalu tøikrát èi vícekrát)
1. prokimen: Pomoc naše je ve jménu Hospodinovì, y kterýž uèinil
nebe i zemi.
Verš: Kdyby Hospodin s námi nebyl, nech dí nyní Izrael. Zaživa by nás
zhltli, když vzplál hnìv jejich proti nám.
Místo 2. èásti Cherubínské písnì (po vchodu zpíváme jednou)
2. prokimen: Kdož doufají v Hospodina, jsou jako hora Sión, y nepohnou se na vìky.
Verš: Nebo neponechá Hospodin žezlo høíšníkù nad údìlem spravedlivých.
(Verš: Dobøe èiò, Hospodine, lidem dobrým a tìm, kteøí jsou srdce
upøímného!)
1. hlas
Na závìr 2. èásti Cherubínské písnì
6
Triod postní III.
Svatý Velký ètvrtek
31
»Sláva... I nyní...« a kondak
Vzdal ode mne, Hospodine, èlovìka zlého, y vysvoboï mne od muže nespravedlivého.
Verš: Který myslí v srdci svém na nespravedlnost po celý den.
Místo trojsvaté písnì se zpívá:
Vytrhni mne, Bože, z moci nepøátel mojich, y a od tìch, kteøí povstávají
proti mnì, vysvoboï mne.
Verš: Zbav mne tìch, kteøí páchají nepravosti.
Prokimen
Knížata lidu shlukla se proti Hospodinu y a proti Kristu jeho.
Verš: Proè vzbouøily se národy a lidé kuli daremné plány?
30
Triod postní III.
Prokimen 1. (na veèerní)
Lazarova sobota
7
2. hlas — stichirový
Prokimen 2. (na veèerní)
Prokimen pøed apoštolem
Prokimen:
Hospodin je svìtlo mé i spása, y koho bych se bál?
Verš: Hospodin je ochránce života mého, koho bych se dìsil?
8
Svatý Velký ètvrtek
29
Nedìle Kvìtná
Na velké veèerní
Po stichirách na „Hospodine, k tobì volám“
8. hlas — stichirový (transponovaný)
»I nyní...« (Opakovat stichiru v prùbìhu vchodu nìkolikrát)
1. tropar svátku
6. hlas — troparový (transponovaný)
2. tropar svátku
28
Nedìle Kvìtná
9
Svatý Velký ètvrtek
Liturgie sv. Basila Velkého s veèerní
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (každou dvakrát)
6. hlas — stichirový
1. hlas
»Sláva…« »I nyní…«
4. hlas
10
Triod postní III.
Svatá Velká støeda
27
Na liturgii sv. Jana Zlatoústého
Antifona 1.
Ještì jednou:
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasiž nás!
Antifona 2.
Oslavujte Boha nebeského, y nebo na vìky trvá milost jeho.
Verš: Oslavujte Boha bohù, nebo na vìky trvá milost jeho.
Hospodine, milost tvá trvá na vìky, y nepøehlížej díla rukou svých.
Verš: Oslavovati bude tebe, Hospodine, z celé srdce svého a pøed andìly
Následuje:
Jednorozený Synu… (Viz následující dvoustrana.)
26
Triod postní III.
1. prokimen
2. prokimen
Nedìle Kvìtná
11
12
Triod postní III.
Svatá Velká støeda
25
8. hlas — stichirový
Antifona 3.
Po každém verši se zpívá tropar:
Abys ještì pøed svým utrpením dal jistotu
všeobecného vzkøíšení…
7. hlas — stichirový
1. tropar svátku
24
Nedìle Kvìtná
13
Svatá Velká støeda
Liturgie pøedem posvìcených Darù
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“
»Sláva…« »I nyní…« Dílo mnišky Kassiany
1. hlas
Pokraèování stichiry na další dvoustranì
14
Triod postní III.
2. tropar svátku. »Sláva…«
Svaté Velké úterý
23
7. hlas — stichirový
»I nyní…« (Kondak)
Prokimen
Povstaò, Hospodine, pøijï na místo spoèinutí svého, y ty i archa svatynì tvé.
Verš: Pamatuj, Hospodine, na Davida a veškerou jeho mírnost.
Hle, jaké dobro a jaká útìcha y tam, kde bratøí žijí svornì.
Verš: Jako myro na hlavì, kanoucí až na bradu, bradu Áronovu.
22
Triod postní III.
»Sláva…« »I nyní…«
Nedìle Kvìtná
15
4. hlas
6. hlas — stichirový
1. prokimen
2. prokimen
Požehnaný, jenž se béøe ve jménu Pánì! y Bùh jest Hospodin a zjevil se
nám.
Verš: Oslavujte Hospodina, nebo On jest dobrý, a na vìky milosrdenství jeho.
16
Triod postní III.
Svaté Velké úterý
21
Místo »Jest vpravdì dùstojno«:
Požehná ti Hospodin ze Siónu y a budeš vidìt blaha Jerusalema.
Verš: Blahoslaven každý, kdo se bojí Hospodina a chodí po cestách jeho.
Žehnáme vám y ve jménu Pánì.
Èasto mne napadali od mladosti mé.
Verš:
Na skonání nedìle Kvìtné
Veèerní velkopostní
»I nyní…«
8. hlas — stichirový
20
Triod postní III.
1. prokimen
Nedìle Kvìtná
17
4. hlas
2. prokimen
Svaté Velké úterý
Liturgie pøedem posvìcených Darù
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“
8. hlas — stichirový
18
Svaté Velké pondìlí
19
Svaté Velké pondìlí
Liturgie pøedem posvìcených Darù
10 stichir na „Hospodine, k tobì volám“
8. hlas — stichirový
»Sláva…« »I nyní…«
8. hlas — stichirový
Download

Triod postní - Pravoslavi.cz